Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) (2004)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 NIVRA 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Inleiding... 7 Taken Koninklijk NIVRA...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...9 Verwante archieven... 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A Stukken van algemene aard...11 A.1 Algemeen bestuur...11 A.2 Dagelijks bestuur...13 A.3 Benoemingscommissie...13 A.4 Bestuur Sector A...13 A.5 Bestuur Sector B...15 A.6 Bestuur Sector C Onderwijs...17 A.7 Jaarverslagen...18 B Stukken van bijzondere aard...20 B.1 Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA...20 B.2 Redactie Raad...20 B.3 Bestuurswerkgroepen...21 B.4 Bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving...22 B.5 Commissie van advies inzake Jaarverslaggeving...22 B.6 Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving...23 B.7 Commissie Bedrijfseconomie...24 B.8 Commissie Beroepsethiek...24 B.9 College voor Beroepsvraagstukken...24 B.10 Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen...24 B.11 Commissie van advies inzake controlevraagstukken...25 B.12 Commissie Jaarverslaglegging...25 B.13 Commissie Overheidsaccountancy...26 B.14 Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels...26 B.15 Commissie voor de organisatie van de informatievoorziening...27 B.16 Collegiale Toetsing...27 B.17 Commissie Ondernemingsrecht...27 B.18 Commissie Richtlijnen Accountantscontrole...27 B.19 Curatorium van de opleiding en het examen...28 B.20 Dagelijks Bestuur Onderwijs NIVRA...28 B.21 Dispensatie niet Registeraccountants...29 B.22 Werkgroep Financieel Informatiesysteem...29 B.23 Green Paper...29 B.24 Commissie Inventarisatie Gedrags- en Beroepsregels...30 B.25 Commissie Integrale Public Relations...30 B.26 Commissie Marktwerking, Deregulering en Wetgeving...31

4 4 NIVRA B.27 Dossier Nieuwe Accountantswetgeving...31 B.28 Overlegorgaan NIVRA-NOvAA...31 B.29 Dossier NIVRA-Nyenrode...32 B.30 Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants...32 B.31 Ontwerp ter Discussie...32 B.32 Platform Commissie NIVRA Actuarieel Genootschap...32 B.33 Penningmeesters Directie en Administrateursoverleg...32 B.34 Bestuurssector Algemene Zaken en Beroepsreglementering...33 B.35 Sectorcommissie Bank, Beleggings- en Effecteninstellingen...34 B.36 Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen...35 B.37 Task Force Verklaringenstelsel...36 B.38 Symposium Commissie...36 B.39 Werkgroep Project Imago NIVRA-opleiding...36 B.40 Voortgezette Educatie Registeraccountants...36 B.41 Werkgroep bouwenquête...37 B.42 Werkgroep Herzieningen Verklaringenstelsel...37 B.43 Werkgroep zelfstandigheid in de Beroepsuitoefening...37 B.44 Bestuurscollege van het Examenbureau...38 B.45 Examenbureau...39

5 NIVRA 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) Periode: merendeel Archiefbloknummer: P26 Omvang: 15,00 meter; 470 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) bevat voor de periode, stukken betreffende beroepsreglementering, beroepsvraagstukken, beroepsethiek, onderwijs en bijscholing, accountantswetgeving en contacten met beroepsorganisaties in het buitenland van de verschillende bestuurssectoren, commissies en werkgroepen. Het betreft voornamelijk notulen en agenda's van vergaderingen, correspondentie, notities en rapporten. Tevens zijn er jaarverslagen.

6 6 NIVRA Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, NIVRA, , inv.nr....

7 NIVRA 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Inleiding INLEIDING Het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, kortweg NIVRA is de Nederlandse publiekrechtelijke beroepenorganisatie van (in 2005) zo'n registeraccountants. Het NIVRA bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening door registeraccountants. Het NIVRA is bij wet (de Wet op de Registeraccountants, tot stand gekomen in 1962, in werking getreden in 1967) ingesteld en komt voort uit het in 1895 opgerichte Nederlands Instituut van Accountants (NIVA), dat al sinds haar oprichting om een wettelijke regeling van het accountantsberoep had gevraagd en de in 1927 opgerichte Vereniging van Academisch gevormde Accountants (VAGA). Taken Koninklijk NIVRA TAKEN KONINKLIJK NIVRA Belangenbehartiging van de beroepsgroep Het NIVRA behartigt de belangen van de beroepsgroep van registeraccountants. Ze zorgt er voor dat de RA-titel blijft staan voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. Dit doet het NIVRA door het bevorderen van goede wet- en regelgeving en het waarborgen van de opleidingseisen voor registeraccountants. Om dit te bewerkstelligen worden intensieve relaties met nationale en internationale overheden, belangenorganisaties en zusterorganisaties onderhouden. Ondersteuning bij de beroepsuitoefening Een andere hoofdtaak van het NIVRA is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van registeraccountants. Hiervoor ontwikkelt het NIVRA verordeningen en richtlijnen en zorgt het voor kennisopbouw en -uitwisseling door middel van vaktechnische commissies. Het examenbureau van het NIVRA ziet toe op de kwaliteitshandhaving van het accountantsexamen bij de verschillende onderwijsinstellingen. Beheer accountantsregister In het accountantsregister bij het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) staan alle registeraccountants in Nederland ingeschreven. Registeraccountants zijn werkzaam als openbaar accountant in het vrije beroep, bij de overheid, bij het bedrijfsleven of als financieel deskundige in verschillende functies in de maatschappij. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 NIVRA Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief van het NIvRA over de periode is in 2007 in opdracht van het NIvRA door BECIS bewerkt. Het archief is geselecteerd op basis van het BSD beroepenkwaliteit (Stcrt 2007, 202) en in 2008 overgebracht naar het Nationaal Archief. Na bewerking is de omvang 15 meter. Bij het opstellen van deze toegang is gebruik gemaakt van de ordening die door de archiefvormer is aangebracht. Bij de beschrijvingen wordt per organisatieonderdeel looptijd en taken vermeld. Bij verzamelbeschrijvingen is in het handelingsnummer [bijv. ] vermeld. Zie toegang voor het archiefgedeelte periode

9 NIVRA 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), (1966)

10

11 NIVRA 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A Stukken van algemene aard. A.1 Algemeen bestuur. A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD. A.1 ALGEMEEN BESTUUR Notulen en agenda's van de bestuursvergaderingen omslagen Vanaf 1994 inclusief dagelijks bestuur B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de bestuursvergaderingen en 16 november juli 1988 B-Doc augustus december 1988 B-Doc B-Doc. 1-81

12 12 NIVRA december B-Doc. 1-76A 20 december B-Doc december B-Doc A 22 december B-Doc december juli 1994 B-Doc juli december 1994 B-Doc december maart 1995 B-Doc maart juli 1995 B-Doc A 27 juli december 1995 B-Doc december B-Doc december juni 1997 B-Doc juni december 1997 B-Doc december juli 1998 B-Doc juli december 1998 B-Doc december februari 1999 B-Doc februari juli 1999 B-Doc juli oktober 1999 B-Doc oktober december 1999 B-Doc december maart 2000 B-Doc maart juli 2000 B-Doc augustus september 2000 B-Doc oktober 2000, (rapport Berenschot) B-Doc september december 2000 B-Doc december juni 2001 B-Doc apil september 2001 B-Doc oktober januari 2002 B-Doc A 45 december juli 2002 B-Doc juli december 2002

13 NIVRA 13 A.2 Dagelijks bestuur. B-Doc A.2 DAGELIJKS BESTUUR. Het dagelijks bestuur heeft gefunctioneerd van 1971 tot Daarna zijn de taken overgenomen door het algemeen bestuur Brieven gericht aan het bestuur, besprekingsverslagen, notities, memo's, rapporten enz omslagen DB DB DB DB. 1-89A DB DB A.3 Benoemingscommissie. A.3 BENOEMINGSCOMMISSIE. Ingesteld in 1970 en opgeheven in Agenda's, aantekeningen van de vergaderingen en notities voor benoemingen omslagen NIvRA Benco-Not. 1-38, 1-16, 1-23, 1-12, 1-11, 1-6, 1-11, Benco-Not. 1-4 A.4 Bestuur Sector A. A.4 BESTUUR SECTOR A. In 1983 wordt Bestuur Sector A ingesteld en gaat zich bezighouden met de beroepsreglementering en heeft gefunctioneerd tot 2004 waarna voor een andere bestuursstructuur wordt gekozen. Sector A is verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur Notulen en agenda's van de vergaderingen van Bestuur Sector A omslagen SA-Not SA-Not. 1-25, 1-27, 1-25, 1-19A SA-Not SA-Not. 1-21, SA-Not SA-Not

14 14 NIVRA SA-Not SA-Not. 1-26, SA-Not Bestuur Sector A Informatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector A omslagen 64 december juni 1989 SA-Inf juni november 1989 SA-Inf. 41A november juni 1990 SA-Inf juni november 1990 SA-Inf november april 1991 SA-Inf mei december 1991 SA-Inf december december 1992 SA-Inf december oktober 1993 SA-Inf. 1-59B 72 oktober december 1993 SA-Inf december mei 1994 SA-Inf april november 1994 SA-Inf oktober december 1995 SA-Inf. 1-35E 76 maart december 1995 SA-Inf december december 1996 SA-Inf december december 1997 SA-Inf december november 1998 SA-Inf december december 1999 SA-Inf december december 2000 SA-Inf SA-Inf SA-Inf Bestuur Sector A Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector A omslagen

15 NIVRA 15 A.5 Bestuur Sector B SA-Doc B SA-Doc SA-Doc SA-Doc. 1-35B SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc A.5 BESTUUR SECTOR B. In 1993 wordt Bestuur Sector B ingesteld en gaat zich bezighouden met beroepsvraagstukken en heeft gefunctioneerd tot 2004 waarna voor een andere bestuursstructuur is gekozen. Sector B is verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur Notulen en agenda's van de vergaderingen van Bestuur Sector B omslagen SB-Not SB-Not. 1-23, 1-20, 1-19, SB-Not SB-Not. 1-24, SB-Not SB-Not SB-Not. 1-13, 1-18, SB-Not Bestuur Sector B Informatie.

16 16 NIVRA Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector B omslagen 106 december augustus 1988 SB-Inf september december 1988 SB-Inf december juni 1989 SB-Inf juni december 1989 SB-Inf januari september 1990 SB-Inf september december 1990 SB-Inf november december 1991 SB-Inf november december 1992 SB-Inf SB-Inf SB-Inf december december 1995 SB-Inf december december 1996 SB-Inf december november 1997 SB-Inf SB-Inf SB-Inf SB-Inf. 1-10, SB-Inf Bestuur Sector B Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector B omslagen 123 december september 1988 SB-Doc september december 1988 SB-Doc december november 1989 SB-Doc november november 1990 SB-Doc oktober mei 1991 SB-Doc juni december 1991 SB-Doc

17 NIVRA 17 A.6 Bestuur Sector C Onderwijs. SB-Doc december december 1993 SB-Doc november december 1994 SB-Doc december april 1995 SB-Doc april juli 1995 SB-Doc H 134 maart december 1995 SB-Doc december mei 1996 SB-Doc mei december 1996 SB-Doc december mei 1997 SB-Doc juni december 1997 SB-Doc december december 1998 SB-Doc SB-Doc november oktober 2000 SB-Doc A 142 oktober april 2001 SB-Doc , april december 2001 SB-Doc november december 2002 SB-Doc A.6 BESTUUR SECTOR C ONDERWIJS. In 1983 heeft het Algemeen Bestuur Sector C ingesteld om zich te gaan bezighouden op bestuurniveau met de opleiding tot, en de permanente educatie van registeraccountants. Tot 1993 is er genotuleerd en in 1999 heeft het Algemeen Bestuur Sector C weer opnieuw ingesteld Notulen en agenda's van de vergaderingen van de Bestuur Sector Onderwijs tot Daarna in 1999 als dossier "S-C" met agenda's, verslagen van de vergaderingen en documentatie in een dossier samengebracht. In 2002 weer gewone notulen gemaakt omslagen 145 november november 1991 SC-Not. 1-33, 1-27, november november 1992 SC-Not SC-Not SC-Not SC-Not

18 18 NIVRA SC-Not Bestuur Sector Onderwijs Informatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuurssector Onderwijs omslagen SC-Inf SC-Inf SC-Inf. 1-34, SC-Inf SC-Inf SC-Inf Bestuur Sector Onderwijs Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuurssector Onderwijs en SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc A.7 Jaarverslagen. A.7 JAARVERSLAGEN Overzichten en jaarverslagen NIVRA omslagen NIvRA

19 NIVRA

20 20 NIVRA B Stukken van bijzondere aard. B.1 Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA. B STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD. B.1 ALGEMEEN BESTUUR ONDERWIJS NIVRA. Het Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA (ABON) is belast met de zorg voor de NIVRA-opleiding tot registeraccountant In 1980 is het ABON ingesteld en in 2001 is deze opleiding verzelfstandigd Na 1998 zijn er geen notulen meer gemaakt van het ABON Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Onderwijs NIVRA en documentatie, informatie en leesstukken betreffende de opleiding omslagen 184 juli juni 1988 ABON juni augustus 1989 ABON september juni 1990 ABON september juni 1991 ABON juni juli 1992 ABON april oktober 1992 ABON december september 1993 ABON/SC SC 191 september juli 1994 ABON/SC SC 192 september maart 1995 ABON/SC SC 193 maart juli 1995 ABON/SC juli juli 1996 ABON/SC augustus juli 1997 ABON/SC juli juli 1998 ABON/SC augustus december 1998 ABON/SC B.2 Redactie Raad. B.2 REDACTIE RAAD. De Redactie Raad van "de Accountant" is ingesteld in 1974 en heeft tot 1998 gefunctioneerd. Na 1998 is de naam veranderd in "de Accountant" Stukken betreffende de uitgave van "de Accountant" omslagen NIvRA 198 januari december 1991 RR december december 1994 RR januari december 1996

21 NIVRA 21 B.3 Bestuurswerkgroepen. RR januari januari 1998 RR mei mei 2001 RR B.3 BESTUURSWERKGROEPEN Bestuursdocumentatie, gespreksnoties omslagen Aantekeningen betreffende de samenwerking tussen Registeraccountants en Accountant- Administratieconsulenten Als gevolg hiervan is in november 1991 het overlegorgaan NIVRA-NOvAA opgericht 203 november december 1989 BDoc-AA december november 1991 BDoc-AA. 1-18, Notulen en agenda's van de werkgroep strategisch plan voor de structuur van de beroepenorganisatie omslagen 205 april oktober 1996 Best.II-Not januari februari 1997 Best.II-Not Bestuurswerkgroep Herziening Verklaringenstelsel. Agenda's, notulen en bijlagen bij de notulen omslagen 207 juni september 1990 BHV augustus december 1990 BHV december januari 1991 BHV Bestuur Internationaal. Stukken betreffende International Accounting Standards Committee (IASC), International Federation of Accountants (IFAC), NEC, Federation des Experts Compatables Europeens (FEE) omslagen B.Internationaal B.Internationaal. 1-98B, B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal. 1-42

22 22 NIVRA B.4 Bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal B.4 BESTUUR VAN DE STICHTING VOOR DE JAARVERSLAGGEVING Bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving. Notulen, agenda's, notities, jaarverslagen en bijlagen bij de notulen omslagen NIvRA BSJ BSJ BSJ februari 1999 BSJ februari december 1999 BSJ BSJ A BSJ A B.5 Commissie van advies inzake Jaarverslaggeving. B.5 COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE JAARVERSLAGGEVING Commissie van advies inzake jaarverslaggeving. Notulen en agenda's van de ledenvergadering omslagen NIvRA CAJ-Not CAJ-Not CAJ-Not Commissie van advies inzake jaarverslaglegging betreffende stukken van de internationale Accounting Standards Committee omslagen NIvRA CAJ-IASC CAJ-IASC januari mei 1990

23 NIVRA 23 CAJ-IASC mei december 1990 CAJ-IASC januari juni 1991 CAJ-IASC juni december 1991 CAJ-IASC CAJ-IASC januari juni 1993 CAJ-IASC juni mei 1994 CAJ-IASC Commissie van advies inzake jaarverslaggeving questionnaire. Betreft vragenlijst. juli december NIvRA CAJ-Quest Commissie van advies jaarverslaggeving inzake wet toezicht. schadeverzekeringsbedrijf. december november NIvRA CAJ-schade Commissie van advies inzake jaarverslaggeving stuurgroep. Notities, agenda's, brieven, conceptstukken omslagen NIvRA CAJ-stuurgroep CAJ-stuurgroep augustus 1994 CAJ-stuurgroep B.6 Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving. B.6 COMMISSIE ADVISERING STROOMLIJNING ACCOUNTANTSWETGEVING Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving. Reactie naar aanleiding van "Rapport Geelhoed" in verband met wijziging accountantswetgeving omslagen 244 april maart 1991 CASA maart augustus 1991 CASA augustus september 1991 CASA december mei 1992 CASA juni december 1992 CASA

24 24 NIVRA B.7 Commissie Bedrijfseconomie. B.7 COMMISSIE BEDRIJFSECONOMIE Commissie Bedrijfseconomie. Notulen en agenda's omslagen 249 november december 1996 CB-Not december april 1997 CB-Not B.8 Commissie Beroepsethiek. B.8 COMMISSIE BEROEPSETHIEK. 251 Commissie Beroepsethiek. Notulen, agenda's en notities. juni juni 1989 CBE-Not Commissie Beroepsethiek. Notities inzake de toelaatbaarheid van andere rechtsvormen dan de BV voor het voeren van een openbare accountantspraktijk. februari juni 1989 CBE-RV B.9 College voor Beroepsvraagstukken. B.9 COLLEGE VOOR BEROEPSVRAAGSTUKKEN College beroepsvraagstukken. Notulen en agenda's omslagen 253 december december 1988 CBV-Not december december 1991 CBV-Not december september 1993 CBV-Not september mei 1995 CBV-Not College beroepsvraagstukken. Werkgroep Herzieningen Verklaringenstelsel. Notities, notulen, brieven. maart mei 1986 CBV-WHV B.10 Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen. B.10 COMMISSIE CONTROLEVRAAGSTUKKEN EN RICHTLIJNEN Commissie controlevraagstukken en Richtlijnen. Notulen en agenda's omslagen

25 NIVRA 25 B.11 Commissie van advies inzake controlevraagstukken. 258 november december 1996 CCR-Not CCR-Not CCR-Not CCR-Not B.11 COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE CONTROLEVRAAGSTUKKEN Commissie van advies inzake controle vraagstukken. Notulen, notities, afschriften van brieven inzake betreffende controle vraagstukken omslagen 262 december oktober 1988 CCV oktober december 1989 CCV november juli 1990 CCV augustus december 1990 CCV december december 1991 CCV december maart 1992 CCV april december 1992 CCV december december 1993 CCV december juli 1994 CCV B.12 Commissie Jaarverslaglegging. B.12 COMMISSIE JAARVERSLAGLEGGING Commissie Jaarverslaglegging. Notulen en agenda's omslagen NIvRA 271 november december 1996 CJ-Not december december 1997 CJ-Not januari juni 2000 CJ-Not juli december 2001 CJ-Not A 275 december december 2002 CJ-Not

26 26 NIVRA B.13 Commissie Overheidsaccountancy. B.13 COMMISSIE OVERHEIDSACCOUNTANCY Commissie Overheidsaccountancy. Notulen en Agenda's omslagen 276 november december 1997 COA-Not februari november 2001 COA-Not januari november 2002 COA-Not B.14 Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. B.14 COMMISSIE ONTWERP GEDRAGS- EN BEROEPSREGELS. 279 Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Notulen en agenda's. november juni 1994 COG-Not Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels Algemeen. Bijlagen bij de notulen omslagen 280 november december 1992 COG-Alg december oktober 1993 COG-Alg Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels Commentaar. Bijlagen bij de notulen. mei februari 1994 COG-Comment Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels Conceptverordening. Bijlagen bij de notulen. juni juni NIvRA COG-Concept Verordening Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Gedrags- en Beroepsregels voor Accountant-Administratieconsulenten. september juni 1994 COG-CBAA Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Reacties op Ontwerp ter discussie 25. Bijlagen bij de notulen. december april 1992

27 NIVRA 27 COG-Reactie OTD Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Voorstellen tot wetsontwerp. Wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van de Wet op de registeraccountants en de Wet op de accountants-administratieconsulenten omslagen 286 februari oktober 1992 COG-Wetsontwerp augustus 1993 COG-Wetsontwerp B.15 Commissie voor de organisatie van de informatievoorziening. B.15 COMMISSIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIEVOORZIENING Commissie voor de organisatie van de informatievoorziening. Notulen omslagen 288 december december 1996 COIV-Not december december 2001 COIV-Not december oktober 2002 COIV-Not B.16 Collegiale Toetsing. B.16 COLLEGIALE TOETSING. 291 Collegiale Toetsing. Informatie van de overlegorganen van het Koninklijke NIVRA. september 1995 B.17 Commissie Ondernemingsrecht. B.17 COMMISSIE ONDERNEMINGSRECHT. 292 Commissie Ondernemingsrecht. Notulen en agenda's. januari december 1993 Cor-Not Commissie Ondernemingsrecht documentatie betreffende de wettelijke aansprakelijkheid van de accountant. Bijlagen bij de notulen omslagen 293 december november 1992 Cor-aanspr december november 1994 Cor-aanspr B.18 Commissie Richtlijnen Accountantscontrole. B.18 COMMISSIE RICHTLIJNEN ACCOUNTANTSCONTROLE Commissie Richtlijnen Accountantscontrole.

28 28 NIVRA B.19 Curatorium van de opleiding en het examen. Notulen, agenda's, notities omslagen 295 september december 1988 Cor-aanspr januari december 1991 Cor-aanspr januari december 1994 Cor-aanspr januari april 1995 Cor-aanspr B.19 CURATORIUM VAN DE OPLEIDING EN HET EXAMEN Curatorium. Brieven, notulen, concepten betreffende de opleiding tot registeraccountant omslagen NIvRA 299 mei oktober 1990 Cur februari november 1992 Cur november september 1993 Cur Curatorium. Vertrouwelijke stukken van het onderwijsbureau, notulen, brieven, verslagen van het curatorium. december 1987 april NIvRA Cur V B.20 Dagelijks Bestuur Onderwijs NIVRA. B.20 DAGELIJKS BESTUUR ONDERWIJS NIVRA Dagelijks Bestuur Onderwijs NIVRA. Notulen, agenda's, aantekeningen vergaderingen, benoemingsformulieren docenten en examinatoren, notities aan DBON/BC en DB omslagen NIvRA 303 september maart 1988 DBON februari augustus 1988 DBON september augustus 1989 DBON augustus juli 1990 DBON juli februari 1991 DBON februari juli 1991 DBON juli augustus 1992 DBON september december 1992

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie