10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen"

Transcriptie

1 10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen Perslunch, 6 juni

2 Inleiding: moeras Een evaluatie van 1 jaar Wetstraat na de verkiezingen van 10 juni 2007 kan weinig anders zijn dan een overzicht van de Boulevard of Broken Dreams. Misschien is het zelfs beter te spreken van een dropping in het moeras. Bij de start van deze evaluatieronde wilden wij als Vlaams Belang uitgaan van een objectieve vergelijking tussen de debatten en de thema s, de beloften van 2007 aan de ene kant en de stand van zaken in deze diverse materies aan de andere. We wilden zo een balans en mits het berekenen van een gemiddelde, een puntenquotering geven aan diegenen die een federale regering hebben gevormd met het voornemen deze beloften uit te voeren. Uiteindelijk hebben wij dit project van een rapport moeten stilleggen. Keer op keer bleek dat in de meeste thema s deze coalitie niet uit de startblokken gekomen was. Het was niet mogelijk om zelfs maar met een 3 of een 4 op 10 een beeld te geven van de realisaties. In nagenoeg alle thema s bleken de regeringen Verhofstadt III en Leterme I vast te zijn blijven zitten in een moeras van tegenstellingen, tegenwerkingen en totaal verschillende visies op zelfs de meest elementaire beginselen. Na een zorgvuldig afgewogen evaluatie hebben we dus het project opgeplooid. Deze evaluatie kan zelfs geen gebuisde leerling of zo laten zien. Het land is fundamenteel ziek en het federale niveau is op geen enkele manier nog in staat om door te gaan voor een structuur die een meerwaarde biedt ten opzichte van een onafhankelijk Vlaanderen, laat staan een structuur die een minimale vorm van goed bestuur tot stand zou kunnen brengen. Na de paarse ontgoochelingen en tekortkomingen blijkt nu ook het CD&V-alternatief niet in staat om verandering te brengen. Men vraagt zich af of met alle respect voor zijn geloofsovertuiging De Crem in Lourdes een mirakel is gaan afsmeken. Aan de hand van enkele gerichte (niet alle) items wil het Vlaams Belang hier aantonen hoe diep de malaise zit. De coalitie geraakt niet uit het moeras. Het verderzetten ervan is tijdverlies. 2

3 1. Alles is communautair. Voorafgaand aan de verkiezingen van 2007 werd op het communautaire vlak langs Vlaamse kant een aantal beloften gedaan. Behalve de VLD gingen alle grote partijen er toe over - naast een splitsing van Brussel-Halle- Vilvoorde - een perspectief van een noodzaak van versterkte Vlaamse autonomie te schetsen en zij koppelden dit ook aan een beter bestuur, minstens een alternatief voor het tot dan gevoerde (paarse) beleid. Een jaar na datum ziet het er niet goed uit. De volgende vaststellingen en aanbevelingen moeten worden gedaan. Franstalig België bereidt zich stevig voor op een clash. Waar langs Vlaamse kant geregeld olie op de golven in plaats van op het vuur wordt gegooid (verklaringen van Leterme zowel als van De Wever, ook de teneur van analyses van bvb. Patrick Dewael) is dit langs Franstalige kant al lang niet meer het geval. Men is er sinds het Bye Bye Belgium -trauma weggezakt in een confrontatiestrategie. Het lijkt nog hoogst onwaarschijnlijk dat Herman Van Rompuy met zijn informele inschrijvingsrechten inzake B-H-V nog resultaat zal kunnen boeken. De uitbreiding van Brussel neemt veel concretere vormen aan in hoofde van niet alleen het FDF maar ook andere Franstalige partijen. De Wallo-Brux-gedachte is tot een strategische invalshoek omgebouwd en wordt voor het eerst concreet en institutioneel gestalte gegeven. Deze ontwikkeling wordt in Vlaanderen sterk onderschat. Deze strategische zet is een manier waarop de Franstaligen (ondermeer op het internationale forum) verwarring willen zaaien over de precieze rol van de taalgrens. De rol van taalgrens als (toekomstige) staatsgrens wordt er door geminimaliseerd en in verwarring gebracht. Globaal genomen kan men stellen dat Vlaanderen gas terugneemt, terwijl Franstalig België radicaliseert. B-H-V: splitsen met staatsmansvisie. Zoals reeds op het Vlaams Belang evaluatiecolloquium werd naar voren gebracht en onderstreept, mag er inzake B-H-V geen enkele Vlaamse toegeving meer worden gedaan. Dit heeft immers veel te veel gevolgen voor wanneer achteraf bij een ontbinding van België deze toegevingen zouden aangewreven worden als zijnde het feit dat Vlaanderen zelf het (uitsluitend) Vlaams karakter van de rand in 2008 zou hebben gerelativeerd. Ook Bart Maddens wees recent nog in dezelfde zin op deze invalshoek. Het gaat dus al lang niet meer over een corridor, maar om het chaotiseren van de splitsing van België langs de bestaande 3

4 heldere, of toch relatief heldere taalgrens. Worden er na de faciliteitengemeenten nog nieuwe gebiedsdelen in de aanbieding geplaatst (onder welke vorm of statuut dan ook) dan zijn de gevolgen niet te overzien achteraf. Internationaal zal Vlaanderen deze gebieden en vervolgens ipso facto Brussel dreigen kwijt te spelen. Op deze problematiek en ook op de toekomst van Brussel gaat het Vlaams Belang dieper in in een boek dat eerstdaags gepubliceerd wordt ( Operatie Vlaamse Onafhankelijkheid, uitgeverij Egmont) Het is ronduit verontrustend dat het dossier B-H-V nu langs Vlaamse kant in plenipotentiel is toegeschoven aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy die zich er op beroemt een pragmatisch man te zijn die uitgaat van de noodzaak om tot een compromis te komen. De borrelnootjes worden geblokkeerd. Onder de pretext dat de fractievoorzitters het advies van de Raad van State bekijken, worden de borrelnootjes geblokkeerd. De eerste fase is dus zelfs in de Senaatscommissie niet eens aangevat. Het voorstel van bijzondere wet van CD&V, VLD, CdH, MR, PS, SP.A/Vl.Pro, Ecolo en Groen is ingediend op 5 maart. Het advies van de Raad van State is op 30 april binnengekomen. Desondanks heeft het voorstel de agenda van Senaatscommissie nog niet gehaald. De Franstaligen liggen namelijk dwars, en de Vlaamse partijen laten betijen. Op die manier zal de eerste fase van de staatshervorming niet afgerond kunnen worden voor 15 juli. Zelfs de borrelnootjes zijn de Vlamingen niet gegund. Het Vlaams Belang heeft wel een groot aantal amendement klaargestoomd. Deze amendementen zijn de vertaling van de befaamde fiches van de Vlaamse administratie, opgesteld op vraag gewezen ministerpresident Leterme? Die fiches zijn op hun beurt de vertaling van de vijf resoluties van het Vlaams Parlement. Het gaat dus om amendementen die uitdrukking geven aan het communautaire luik van het Vlaams regeerakkoord, en waarbij de Vlaamse partijen die op Vlaams niveau de meerderheid vormen, kleur zullen moeten bekennen. Wat op datum van 15 juli? Een regeringsmededeling? Een regeringsverklaring in het Parlement? Een basisakkoord? Vaag of concreet? Wetsontwerpen? In de Ministerraad overlegd of neergelegd in de Kamer/Senaat? Borrelnootjes-ontwerp eerst afgehandeld? Of zoals Leterme ooit in Terzake zei: er moet een proces in gang gezet worden en er moet een richting in zitten. Er zijn duizend manieren om de arbeidsmarkt te splitsen. Door diverse waarnemers wordt de splitsing van de arbeidsmarkt naar voren geschoven als iets waarover een akkoord mogelijk lijkt. Nogal wiedes, zegt het Vlaams Belang. Ten eerste was het het enige thema dat door SP.a in de campagne van 2007 werd meegenomen en was dat dus kennelijk overlegd met de PS (zoals ook de VLD haar neobelgicisme met de MR had overlegd en er zelfs gemeenschappelijk campagne mee voerde). 4

5 Bovendien is het splitsen van de arbeidsmarkt een zeer disparate en vage aangelegenheid. We kunnen stellen dat het werkgelegenheidsbeleid slechts daadwerkelijk geregionaliseerd is àls (aan volgende voorwaarden wordt voldaan): 1) het arbeidsrecht een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 2) de bevoegdheid om het sociaal overleg te regelen en de bevoegdheid tot algemeen verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten exclusieve bevoegdheden van de deelstaten worden, 3) de vermindering van patronale RSZ-bijdragen voor specifieke doelgroepen een bevoegdheid van de deelstaten wordt, 4) de deelstaten bevoegd worden voor de werkloosheidsuitkeringen en volledig financieel verantwoordelijk voor de uitkeringen aan langdurig werklozen, 5) de dienstencheques een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten worden, 6) uitzendarbeid een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 7) arbeidsvergunningen, arbeidskaarten en beroepskaarten een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten worden, 8) de controle op tewerkstelling van illegalen een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 9) de aanpak van misbruiken bij detachering van buitenlandse werknemers een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 10) de controle op de werkbereidheid een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt. Dat is de lijst die wij zullen afpunten op het moment dat de regering en de Vlaamse onderhandelaars een zogenaamde regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid zullen willen verkopen aan de publieke opinie. Met minder, met een gedeeltelijke regionalisering mag Vlaanderen geen genoegen nemen. Onkelinx en Milquet tonen niet momenteel maar ondertussen hoe de arbeidsmarkt vooral federaal wordt gerecupereerd. Bijzonder schandalig is dat, terwijl zogenaamd op dit stuk een grote staatshervorming voor de deur staat, de VLD maar vooral ook concreet Milquet en Onkelinx geen enkele inspanning sparen om in de voorbije maanden zonder enig anticiperen op een splitsing, vanuit het federaal niveau de arbeidsmarkt federaal te verankeren en/of te recupereren. (zie ook het luik Werkgelegenheid van dit rapport) Reynders of verkiezingen? Een diepe, bijna psychologische malaise doet zich voor aan liberale kant. De VLD kan maar niet wennen aan het onwezenlijke van deze regering Leterme. Reynders van zijn kant heeft de overwinning niet kunnen verzilveren. Zijn frustratie zit diep en het is geen wonder dat hij na het mislukken van zijn poging om vervroegde regionale verkiezingen bij de Vlamingen los te peuteren om de totaal verrotte situatie langs Franstalige kant te deblokkeren, het hazenpad van een internationale carrière kiest. Hij vlucht niet voor Louis Michel zoals wel eens lachend wordt gezegd, maar vooral voor zijn nakende mislukking. De circulerende alternatieve oplossing van een noodregering die tot aan de regionale verkiezingen van 2009 zou verder strompelen is onaanvaardbaar omdat het een achterbakse samenvoeging zou zijn, wat een Belgicistische agenda is, en ook omdat het land daardoor 5

6 verder verstoken zou blijven van de gewenste verandering. Over welke zogenaamd sociaaleconomische maatregelen zou trouwens eensgezindheid bestaan in een land waar alles communautair geworden is? Federale verkiezingen worden immers de enige legitieme uitweg uit het moeras van 10 juni. De kiezer alleen kan oordelen of - en in welke mate - de communautaire thema s moeten doorwegen op de toekomst. Politiek is in wezen een optimistische bezigheid omdat ze verandering kan tot stand brengen door oplossingen te bieden. Als geen oplossingen mogelijk blijken strandt de politiek en is het woord opnieuw aan de kiezer. De voor het optimisme vernietigende malaise moet doorbroken worden. 6

7 2. Asiel, migratie en nationaliteit. Arbeidsmigratie In het federale verkiezingsprogramma verdedigde Open VLD de gecontroleerde migratie in plaats van de immigratiestop. Ook de N-VA zag economische migratie als een oplossing voor het probleem van de knelpuntvacatures, maar slechts na een ononderbroken periode van vijf jaar arbeid zou een permanent verblijfsrecht toegekend worden. Het regeerakkoord Leterme voorziet inderdaad economische migratie, zonder gewag te maken van de aanzienlijke volgmigratie die onze sociale zekerheid nog meer dan voorheen zal belasten. Over deze bijstandsmigratie wordt de bevolking in het ongewisse gelaten. Strenge regels inzake verblijfsvergunningen zitten niet in de pijplijn, integendeel. Het Vlaams Belang blijft er bij dat economische immigratie overbodig is gezien het groot aantal werklozen in dit land, het systeem van de arbeidskaarten en het wegvallen van de EUgrenzen voor werknemers in Gezinshereniging en -vorming Voor de verkiezingen stelde Open VLD dat gezinshereniging met ouders slechts mag indien men in hun onderhoud kan voorzien. Ook CD&V en N-VA pleitten ervoor dat de gezinshereniger over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken om te vermijden dat gezinsleden een beroep doen op onze sociale bijstand. Het regeerakkoord gaat ogenschijnlijk in deze richting, maar de eerste letter van de reglementering moet nog op papier gezet worden. Ondertussen wordt volop herenigd, op onze kosten. Asielbeleid Inzake asiel beloofde Open VLD dat de toegang van afgewezen asielzoekers tot de Raad van State zou ingeperkt worden, CD&V wou de nieuwe asielprocedure een jaar na de inwerkingtreding grondig evalueren en indien nodig bijsturen, N-VA eiste dat afgewezen asielzoekers in afwachting van hun repatriëring ondergebracht worden in gesloten centra. In het regeerakkoord is van inperken, evalueren en bijsturen geen sprake meer. Nochtans is de nieuwe asielwetgeving een jaar in voege. Minister Turtelboom ziet voorts geen reden om alle asielbedriegers op te sluiten. 7

8 Illegaal verblijf, uitwijzing, regularisatie Het blauwe verkiezingsprogramma kantte zich tegen van een nieuwe collectieve regularisatie, net zoals CD&V. Kartelpartner N-VA stak een tandje bij en pleitte (net als Vlaams Belang) voor een actieve opsporing en effectieve repatriëring van illegalen, via gesloten centra. De regering Leterme is van plan precies het tegenovergestelde te doen: - geen actief opsporingsbeleid voor illegalen - geen verhoging van de capaciteit van de gesloten centra - geen systematische opsluiting met het oog op repatriëring - vasthouden aan de wettelijke beperking van de opsluiting van illegalen tot twee maanden (langere opsluiting zal slechts zeer uitzonderlijk toegepast worden; uitgerekend op een ogenblik dat men op Europees vlak de maximale detentietermijn tot 18 maanden wil verlengen) - een zogenaamd regularisatiebeleid op individuele basis, dat echter even massaal zal blijken als in 2000 aangezien naast humanitaire redenen, medische redenen, een te lange asielprocedure, nu ook lokale verankering een geldig motief zal vormen om illegale vreemdelingen een regularisatie te gunnen - het puntensysteem van minister Turtelboom laat het ergste vrezen, nu reeds waarschuwen experts voor fictieve arbeidscontracten, dito jobaanbiedingen, valse attesten die vroeger werk moeten bewijzen, misbruiken inzake een (toekomstig) zelfstandigenstatuut. Het ergst van al is nog dat alle Franstalige partijen meer van dat eisen: PS-fractieleider Mahoux waarschuwde vin de Senaat voor een verkrachting van het regeerakkoord als de lokale verankering niet ruim genoeg wordt ingevuld, CdH gaf te verstaan dat er nog een hartig woordje zal moeten gepraat worden over de criteria en de PS-voorzitter en personne schuwde in een persmededeling niet de grote woorden (Turtelbooms plannen zouden drie keer het regeerakkoord verraden en de minister werd aangemaand zich te herpakken). Niet alleen het Vlaams Belang, ook N-VA-voorzitter Bart De Wever vreest dat er een gigantische regularisatieoperatie zit aan te komen (De Morgen, 26 mei 2008). Nationaliteitsverkrijging Voor de verkiezingen meende Open VLD dat wie de Belgische nationaliteit wenst te verwerven, moet beschikken over een kennis van de taal van de regio en de grondregels van onze samenleving moet respecteren. CD&V wou dan weer niet dat mensen die nog nooit in ons land geweest zijn, de naturalisatie krijgen (bedoeld werden de meerderjarige, in het buitenland verblijvende kinderen van nouveaux Belges ). Tevens moest er sprake zijn van integratiebereidheid, moest men één van de landstalen kennen of bereid zijn die te leren en reeds vijf jaar ononderbroken en legaal in België verblijven. De N-VA beperkte zich in zijn verkiezingsprogramma tot deze kwalificaties voor de snel-belg-wet: inefficiënt, contraproductief en alles behalve oplossingsgericht. Het regeerakkoord blijft zeer vaag: de nationaliteitsverwerving zal worden geobjectiveerd en migratieneutraler gemaakt, maar in feite wordt er nauwelijks aan de - nochtans door alle Vlaamse partijen zwaar bekritiseerde - wet getornd. Erger nog: de kennis van een van de landstalen wordt niet eens meer vermeld. 8

9 Het Vlaams Belang voert oppositie tegen dit beleid en diende onder andere volgende voorstellen in: - wetsvoorstel tot invoering van het staatsburgerschapswetboek; - voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, 1, II, 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen; - wetsvoorstel tot opvang van asielzoekers in gesloten centra; - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor de zogenaamde gezinsvereniging betreft. Ook in de commissie Naturalisaties die jaarlijks duizenden nieuwe Belgen creëert, is de rol van het Vlaams Belang uiterst belangrijk. Zo ontdekte het Vlaams Belang dat er zich onder de vreemdelingen die in april werden genaturaliseerd, een Afghaan bevond die in de gevangenis van Dendermonde verbleef en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor mensenhandel. Door het ingrijpen van het Vlaams Belang kon voornoemde Afghaan via een reparatiewet, de zogenaamde wet Mortelmans, zijn nieuwe Belgische nationaliteit ontnomen worden. Op 5 juni 2008 werd dan ook het wetsvoorstel Mortelmans tot wijziging van de wetten van 9 mei 2008 die naturalisaties verlenen in de Kamer goedgekeurd. 9

10 3. Veiligheid en justitie. Geen trendbreuk na Paars Het beleid van Justitieminister Van Deurzen verschilt in wezen nauwelijks van dat van zijn voorganger. Van een echte trendbreuk met paars is geen sprake. De weinige verbeteringen die voorzien waren door oranje-blauw werden intussen ongedaan gemaakt. Zeer terecht stelt Verhofstadts gewezen veiligheidsadviseur, Brice De Ruyver, dat de strafuitvoering in dit land een zware crisis doormaakt. Hij vergeet hierbij wel te vermelden dat de oorzaak hiervan nagenoeg volledig bij Paars ligt. Tijdens de voorbije acht jaar werd het steeds moeilijker om opgelegde gevangenisstraffen uit te voeren. Reeds onder Verwilghen werd beslist om recidivisten tot drie jaar celstraf, geheel tegen de duidelijke strafwet in, reeds vrij te laten na één derde van de straf in plaats van twee derde. En onder Onkelinx werd beslist het elektronisch toezicht te veralgemenen tot zowat alle gestraften tot drie jaar. Bovendien duurde het steeds langer vooraleer veroordeelden daadwerkelijk hun enkelband kregen. Waar tot voor enkele jaren nog gold dat aan straffen tot zes maand geen uitvoering werd gegeven, is deze straffeloosheid vandaag in de praktijk dus uitgebreid tot het gros van de gedetineerden tot drie jaar cel. Dit is een ronduit dramatische situatie, die de criminaliteit alleen maar zal bevorderen. Het erge is dat daar onder Vandeurzen nauwelijks enige verandering in zal komen. Strafuitvoeringsrechtbanken De automatische vrijlating van zogenaamde kort gestraften (tot drie jaar cel) blijft nog jarenlang gehandhaafd. Zij zullen tijdens deze legislatuur niet meer voor de strafuitvoeringsrechtbanken verschijnen. Nochtans was dit oorspronkelijk gepland voor Nu spreekt Vandeurzen van 2013 en dus van de volgende legislatuur. Als argument wordt naar voor geschoven dat de strafuitvoeringsrechtbanken over te weinig mensen beschikken; bovendien zou dit de overbevolking nog doen toenemen. Dit laatste argument snijdt helemaal geen hout. Het aantal veroordeelden onder de drie jaar cel is zodanig afgenomen, dat een langere hechtenis voor een deel van hen slechts een beperkte impact zou hebben op het aantal gedetineerden. De eventuele strengere, minder automatische vrijlating van zgn. kortgestraften was juist het enige positieve en hoopgevende element in de wet van Onkelinx op de externe positie van gedetineerden. (De vrijlatingscriteria voor langgestraften werden door deze wet immers drastisch versoepeld, waardoor vrijlating ook voor deze categorie een recht i.p.v. een gunst en bijgevolg een bijna-automatisme werd. Ook het penitentiair verlof werd een standaardrecht voor een zeer groot aantal gedetineerden.) Precies dit hoopgevende element uit de wet-onkelinx wordt nu onder Vandeurzen onderuit gehaald. Elektronisch toezicht Het stelsel van elektronisch toezicht werd onder Onkelinx drastisch uitgebreid. Het gaat om een zoveelste manier om straffen verder in te korten of om te verhinderen dat gedetineerden met effectieve celstraffen tot drie jaar nog in de gevangenis terechtkomen. Onder Verwilghen ging het hier om een beperkte groep, die vooraf een streng onderzoek ondergingen. Onkelinx 10

11 breidde het systeem uit naar een veel grotere groep gedetineerden (inclusief seksuele delinquenten). Het voorafgaandelijk onderzoek werd de uitzondering. Wie zichzelf aanbiedt aan de gevangenis, wordt in principe naar huis gestuurd in afwachting van de komst van een technicus die de enkelband moet aanpassen. Na een omzendbrief van 11 december 2007 van Hans Meurisse, de directeur-generaal van de strafinrichtingen, ontspoorde de zaak helemaal. Het systeem werd zodanig versoepeld dat er vandaag lange wachtlijsten bestaan van tot zware celstraffen veroordeelde criminelen, die thuis op een enkelband aan het wachten zijn. Op een gegeven moment ging het om bijna 1000 mensen. Zij genieten een systeem van strafonderbreking waarbij men juridisch de grootste vragen kan stellen. Deze omzendbief werd bovendien uitgebracht in een periode van lopend zaken. Noch de directeur-generaal noch de minister zijn bereid om deze omzendbrief over te maken aan de parlementsleden, hetgeen als bijzonder verdacht overkomt. Vandeurzen kondigde wel een hervorming ervan aan, maar plakte daar geen timing op. Voorlopig blijft de omzendbrief dus van kracht. Wellicht zal de hervorming beperkt blijven tot de inkorting van de strafonderbreking in afwachting van de plaatsing van de enkelband. Die periode zou maximaal nog een maand mogen duren. Maar dit zou wel nog twee keer kunnen verlengd worden Vandeurzen handhaaft bovendien de nefaste overheveling van het Nationaal Centrum voor het Elektronisch Toezicht naar de dienst strafinrichtingen. Ook dit was een beleidsmaatregel van Onkelinx, die geheel indruiste tegen de wetenschappelijke adviezen die zij zelf bij de universiteiten had besteld. De betrokken professoren stelden toen zeer terecht dat er een strikt onderscheid moet blijven bestaan tussen gedetineerden, weze het onder enkelband, en voorwaardelijk vrijgelatenen. Nog voor Onkelinx dit advies had ontvangen, besliste Onkelinx tot de overheveling. Daardoor werd het systeem van het elektronisch toezicht een zoveelste modaliteit van versnelde vrijlating. Zoals verwacht, had dit zeer nefaste gevolgen. De gedetineerden genieten voortaan van de softe en zeer gebrekkige controle door de Justitiehuizen. Zeker aan Franstalige kant wordt deze opdracht extreem licht opgevat. De directie Justiehuizen beschikte zelfs niet over de bevoegdheid de toekenning van ET in te trekken. Dit laatste is inmiddels gewijzigd, maar aan de kern van de zaak veranderde dus niets. Het NCET is en blijft ontmand. Aanpassing wet-lejeune lege doos De beloofde aanpassing van de voorwaardelijke invrijheidsstelling stelt nauwelijks wat voor. De eventuele verlenging van de strafuitvoering naar tweederde wordt beperkt tot de zeer marginale categorie van verplicht terbeschikkinggestelden, met name de daders van extreem gruwelijke misdrijven die de dood tot gevolg hebben. Bij deze criminelen kan de eerste rechter een verzekerde bewaring vastleggen tussen één derde en twee derde van de straf. In de praktijk zal dit geen verschil uitmaken omdat dit zowat de enige categorie is waar de strafuitvoeringsrechtbanken zorgvuldig mee zullen omspringen. Ook dit staat in schril contrast met de duidelijke verkiezingsbeloften van CD&V en Open VLD die de vrijlating na tweederde als norm vooropstelden. Een zeer lange opsluiting kan dus nog steeds niet gegarandeerd worden. In tegenstelling tot de regeling in bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk, waar men de gevaarlijkste criminelen daadwerkelijk levenslang uit de samenleving kan halen. Een geluk dat Fourniret en zijn vrouw in Frankrijk konden veroordeeld worden en niet bij ons. 11

12 Gevangeniscapaciteit De minister stelde aan de pers met veel bombarie zijn gevangenisplan voor. Daarin wordt voorzien in een capaciteitsuitbreiding met 2500 plaatsen. Dit lijkt veel meer dan het is. Veel van de vermelde projecten, zoals de twee instellingen voor geïnterneerden, de gevangenis van Dendermonde en de instellingen voor jongvolwassenen waren reeds gepland. Nieuw is dat er in de drie gewesten een bijkomende instelling voor 300 gedetineerden komt. Dit betekent 900 plaatsen extra. Gezien het enorm tekort aan plaatsen en de eindeloze reeks vrijlatingsmaatregelen (telkens weer voorgesteld als een tijdelijke noodmaatregel) is dit véél te weinig. Bovendien wordt gewerkt met 2012 als streefdatum, terwijl in het CD&Vverkiezingscampagne was beloofd de extra ruimte te creëren tegen eind De verlegging naar 2012 betekent dat Vandeurzen hierop niet meer zal kunnen afgerekend worden. Bovendien wijst alles erop dat men het aantal gedetineerden zo laag mogelijk wil houden en wil werken vanuit het principe één man één cel. Een daadwerkelijke uitbreiding van het aantal gevangenen, dat vandaag kunstmatig laag wordt gehouden, wordt allerminst in het vooruitzicht gesteld. De nadruk ligt dus op extra comfort voor de gedetineerden in plaats van op de handhaving van het strafbeleid. Men blijft uitgaan van de gevangenisstraf als ultimum remedium, een straf die enkel moet dienen voor zware misdadigers voor wie alternatieve maatregelen niet aangewezen of onmogelijk zijn (beleidsnota blz 20). Strafbeleid is ook onder deze minister dus geen uivoering van hetgeen de strafrechter oplegt. Alle nadruk blijft liggen op inkorten, reduceren, omzetten in alternatieve straf of enkelband. Dit is een rechtsstaat onwaardig. Jeugdcriminaliteit Ook inzake de aanpak van de jeugdcriminaliteit zijn er weinig veranderingen op til vergeleken met Paars. Alles wijst zelfs op een verdere vermindering van het aantal opnames in gesloten instellingen via het opvoeren van het aantal alternatieve maatregelen (beleidsnota blz. 15). Van de aankondiging door Oranjeblauw dat zwaar criminele jongeren reeds vanaf 14 jaar zouden kunnen opgesloten worden, is in de beleidsnota van Vandeurzen niets overgebleven ondanks stoere verklaringen van Dewael en Vandeurzen ter zake (o.a. in Het Laatste Nieuws van 11 april 2008). Er staat enkel nog vaag vermeld dat de jeugdbeschermingswet zal geëvalueerd worden. Ook is het absoluut niet zo dat de capaciteit in de jeugdinstellingen drastisch zou worden uitgebreid. De uitbreiding van Everberg en de nieuwe instelling in Wallonië zijn immers in de eerste plaats bedoeld voor jongvolwassenen (die dus een milder regime zullen krijgen) en zullen slechts in beperkte mate dienen voor gevallen van uithandengeving. De enige nieuwigheid is de aankondiging van de opening van twee kleine instellingen van telkens 35 personen in Wallonië en in Tongeren, na de massale vrijlating van jonge criminelen door het Brussels jeugdparket eind april. Hoe dan ook is dit veel te weinig (in Nederland is het aantal gesloten plaatsen zeven keer hoger dan in ons land) en bijgevolg een druppel op een hete plaat. Bovendien zouden deze instellingen ten vroegste opengaan tegen het einde van het jaar. Van een kordatere aanpak van de jeugddelinquenten door de parketten en door het Brussels parket in het bijzonder is voorlopig geen sprake. De snelle vrijlating van de amokmakers na de zware rellen in Anderlecht op 23 mei was hiervan de zoveelste illustratie. Door zijn lakse beleid moedigt het Brusselse parket de criminaliteit gewoon aan. 12

13 Drugs Ook hier is er van een ommekeer geen sprake. In de beleidsnota lezen we veel wollige woorden, maar niets over een trendbreuk. Neem bijvoorbeeld volgende zin: Wat betreft de aanpak van druggebruikers en verslaafden willen we alternatieven voor een gerechtelijke sanctie stimuleren en een maximale doorverwijzing naar de hulpverlening. Nochtans heeft CD&V destijds heel hard gefulmineerd tegen het paarse gedoogbeleid. We lezen niets over wetswijzigingen. Het gedoogbeleid inzake drugs blijft onverkort gehandhaafd. De grote verwachtingen die de CD&V ter zake had gecreëerd, worden op geen enkel vlak ingelost. Snel-Belg-wet De nationaliteitswetgeving wordt nauwelijks verstrengd, ondanks de zware beloften van CD&V en N-VA ter zake. Enkel de nationaliteitsverwerving via naturalisatie wordt herbekeken. Er is een verlenging inzake verblijfsduur van drie naar vijf jaar en de lokale overheid moet een bewijs van integratiebereidheid afleveren (en dus geen bewijs van een geslaagde integratie). Dat betekent dat deze procedure geheel terecht komt in het vaarwater van politiek diensbetoon. De gewone (en meest succesvolle) nationaliteitsverwerving via een eenvoudige verklaring op het gemeentehuis blijft dus onveranderd. Geen noemenswaardige stappen naar een Vlaamse Justitie Ten slotte stellen we vast dat er geen enkele trendbreuk is naar extra bevoegdheden voor de gemeenschappen. Nochtans was de splitsing van het gerecht volgens bijvoorbeeld Marc Van Peel een nog grotere prioriteit dan deze van Brussel-Halle-Vilvoorde. Zelfs het door CD&V zo verguisde Instituut voor Gerechtelijke Opleiding blijft een Belgisch bastion, met weliswaar een klein beetje meer inspraak van de gemeenschappen. En vreemd genoeg wordt er over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement B-H-V al helemaal niet meer gesproken. Een zeer vreemde vaststelling, want die splitsing moest even onverwijld gebeuren als deze van de kieskring. Ondanks zeer uitdrukkelijke engagementen ter zake, werd tot op heden geen gezamenlijk wetsvoorstel ingediend. Dat het Vlaams Belang ook op het vlak van justitie en veiligheid in de spits staat blijkt uit volgende (onvolledige opsomming van) wetsvoorstellen: - wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling, - wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met betrekking tot het gebruik van vuurwapens door politiebeambten die de met een vuurwapen gewapende dader van een misdrijf op heterdaad betrappen, - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis met betrekking tot de onmiddellijke aanhouding, - wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden, - wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond noodweerexces, - wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto s van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken, 13

14 - wetsvoorstel tot bestraffing met daadwerkelijk levenslange opsluiting van sommige zware misdrijven, - wetsvoorstel tot invoering van het recht op kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers van misdaden. 14

15 4. Begroting & fiscaliteit Een geloofwaardig begrotingsbeleid De CD&V pleitte in haar verkiezingsprogramma van 10 juni 2007 voor nood aan een geloofwaardig begrotingsbeleid. De CD&V wil een economisch groeipotentieel van 2,5% benaderen via het oplossen van knelpunten inzake economisch initiatief en innovatie, de arbeidsmarkt, mobiliteit (files) en energieverbruik. Vanuit een moedige begrotingsstrategie wilde CD&V 3 miljard euro extra uitgeven aan veiligheid, mobiliteit, onderwijs en welzijn en een verlaging van sociale lasten a rato van 3 miljard euro voor de laagbetaalden en hoogstgeschoolden. Een structureel overschot van 1,1% BBP tegen 2011 werd voorgespiegeld. Open VLD pleitte voor een voortzetting van het begrotingsbeleid van Verhofstadt met een overschot van minstens 1% BBP op het einde van Beloofde lastenverlaging: 3 miljard euro voor Open VLD en 1,5 miljard euro CD&V/N-VA. Het regeerakkoord klonk als volgt: Dit regeerprogramma zal worden vertaald in een doostastend budgettair beleid. Tegen de achtergrond van de stijgende inflatie, een wereldwijde economische vertraging en de toenemende vergrijzinguitgaven, werd voor dit jaar een begroting ingediend die de gezamenlijke overheidsfinanciën in evenwicht houdt. Dat is slechts mogelijk door een uiterst voorzichtig uitgavenbeleid: bij een verwachte economische groei van 1,9%, nemen, de primaire uitgaven in reële termen met maar 1,37% toe. Voortbouwend op de begroting van 2008 en rekening houdend met het Stabiliteitsprogramma en de jongste ramingen van de Studiecommissie voor de Vergrijzing en de Hoge Raad van Financiën, zal de regering alles in het werk stellen om de gezamenlijke overheidsrekening vanaf 2009 te sluiten met een structureel overschot. Dat zou moeten oplopen tot minstens 1 % van het BBP tegen het einde van de legislatuur in Begrotingsopmaak krijgt er van langs De macro-economische parameters en randvoorwaarden zoals inkomsten en uitgaven waarop de begroting gebaseerd is, zijn achterhaald. De begroting 2008 is bijgevolg ongeloofwaardig en virtueel. Het begrotingsevenwicht bestaat enkel op papier. Van een structureel evenwicht is immers geen sprake. - De begrotingsopmaak gaat uit van een economische groei van 1,9%. Dat wil zeggen dat de fiscale en andere ontvangsten zijn gebaseerd op een economische groei van 1,9%. Maar het IMF gaat uit van een groei van 1,4% voor De regering hanteert dus een te optimistische groeivoet: ze schat de fiscale inkomsten te hoog in en de werkloosheidsuitkeringen te laag in. Er is dus een probleem. - Volgens het Rekenhof zijn de macro-economische parameters gebaseerd op vooruitzichten van de OESO in 2007 en zijn de uitgaven gebaseerd op de verkiezingsbegroting Daardoor zijn de effecten van de kredietcrisis, die sindsdien verder is uitgedijd, nog niet helemaal verrekend in de uitgangsbasis voor de begroting. 15

16 - De Europese Commissie zelf had veel kritiek op de federale begroting. Ze stelde onomwonden dat de Belgische regering haar budgettaire voorzieningen gebaseerd heeft op te optimistische macro-economische hypotheses. De Europese Commissie verwacht een tekort van 0,4% BBP voor De meerjarenbegroting wordt volledig onderuit gehaald door het Planbureau. Het Planbureau verwacht een tekort van 0,3% BBP voor Alsmaar toenemende inflatie: uit de voorlopige inflatiecijfers van de maand mei blijkt dat België met 5,2% het hoogste cijfer in de eurogroep haalt (we doen zelfs slechter dan Griekenland!). Dit is een groot probleem, omdat dit tot gevolg heeft dat de bevolking over een langere periode sluipend arm wordt! Vandaar dat dit cijfer de eurogroep en ECB die op 2 juni jongstleden samenkwamen, opschrikt! Op 4 juni 2008 voorspelde bovendien de OESO een recordinflatie in de eurozone (oorzaak: de hoge energie-, voedsel- en grondstofprijzen en de vertraging van de economische groei met als gevolg de grootste prijzenverhoging in de eurozone sinds de lancering van de euro), met als logisch gevolg een nog slechter toekomstig inflatiecijfer. - De dramatische begrotingstoestand wordt doorgeschoven naar de begrotingscontrole. De vooruitzichten zijn niet van die aard dat tegen dan de socio-economische toestand zal verbeterd zijn. De vraag is of de beslissingen tijdens de begrotingscontrole tijdig hun impact zullen hebben om de begroting nog bij te sturen. Inkomstenzijde overschat en onzeker - Bij de begrotingsopmaak zijn de fiscale inkomsten overschat. In de eerste 4 maanden blijven de fiscale ontvangsten achter op de procentuele ramingen (+ 4,60% i.p.v. + 6,25% raming). Voor de eerste helft van 2008 zullen de inkomsten 640 miljoen euro lager liggen dan geraamd. - Ontvangsten BTW zijn lager (+2,3% versus 6% raming) door daling van het consumentenvertrouwen (door dure olieprijzen, elektriciteit, gas, voedingswaren). - Electrabel wil 250 miljoen euro niet betalen. Minister Magnette beweerde dat hij daarover een akkoord had, maar sprak voor zijn beurt. - Strijd tegen oneigenlijk gebruik notionele interestaftrek: 200 miljoen euro staat hiervoor in de begroting ingeschreven. Dat cijfer wordt echter nergens gemotiveerd, laat staan dat de regering kan te weten komen wat het effect van de omzendbrief van minister Reynders zal zijn. - Het geraamde terugverdieneffect bij de activering van werklozen en de opbrengsten via bijkomende sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing zijn niet gegarandeerd. - Aanhoudende economische groeivertraging, dalende export en dalend ondernemersvertrouwen. Uitgavenzijde: geen besparingen - Voor de kabinetten werd onder Leterme I meer geld ingeschreven dan onder Verhofstadt III: 63,6 miljoen euro i.p.v. 55,2 miljoen euro. 8,4 miljoen euro meer dus. Is dat goed bestuur? 16

17 - De budgetten voor de koninklijke familie worden opgetrokken met 5%. De koninklijke hofhouding zal dit jaar euro ontvangen, euro meer dan verleden jaar. - Voor 2008 werd gerekend op nieuwe jobs en dus een daling van de werkloosheid, maar het IMF rekent slechts op nieuwe jobs in Dit wil zeggen dat er uiteraard meer aan werkloosheidsuitkeringen betaald zal moeten worden dan eerst voorzien. Voorbereiding op de vergrijzing Het begrotingspad om de vergrijzing op te vangen wordt niet gehaald: er moest dit jaar een overschot zijn van 0,5% van het BBP. Conform de Zilverfondswet moest dat bedrag in het zilverfonds worden gestort. Maar er is theoretisch slechts een evenwicht vooropgesteld. Dat wil zeggen dat de financiering van de vergrijzingskosten wordt uitgesteld naar toekomstige begrotingen. En zelfs het vooropgestelde evenwicht wordt niet gehaald. Zoals gezegd verwacht het Planbureau een begrotingstekort van 0,3% BBP in 2008, de EC een tekort van 0,4% BBP. Voor de komende jaren wordt er geen drastische kentering voorzien. Inmiddels loopt de begrotingsimpact van de vergrijzing alsmaar op. In 2008 bedragen de pensioenlasten van de ambtenaren 500 miljoen euro meer dan in Zolang er geen begrotingsoverschotten zijn blijft het Zilverfonds een lege doos. Van zodra de regering één euro uit het Zilverfonds haalt, stijgt de staatsschuld met hetzelfde bedrag. En die structurele begrotingsoverschotten zijn immers nog niet voor de komende jaren. Het loze-beloftenlijstje van rooms-blauw-ps Kortom: - Van de 2 miljard sociale maatregelen inzake welvaartsaanpassingen en het verhogen van de uitkeringen die CD&V/N-VA op Rerum Novarum had aangekondigd als een minimum voorwaarde om in de regering te stappen is niets in huis gekomen. - Van de lastenverlaging (3 miljard euro VLD, 1,5 miljard euro CD&V/N-VA) is evenmin iets in huis gekomen. Er is nog altijd geen beslissing over de afschaffing van de meerwaardebelasting op obligatiefondsen. - Verhoging van de koopkracht: tot op heden enkele kleine maatregelen die genomen zijn in het kader van de laagste pensioen, afschaffing van de solidariteitsbijdrage, maar globaal bekeken is het een lege doos. Een gemiddeld gezin betaalt op jaarbasis 600 euro meer voor de energiefactuur, 250 euro meer voor voedsel. - De globale belastingsdruk blijft onveranderd en blijft op 44% hangen, er zijn geen indicaties dat de belastingdruk in de komende jaren op een significante manier zal dalen. Conclusie 17

18 Het begrotingsbeleid met CD&V/N-VA aan het roer van de regering Leterme I is net hetzelfde als de begrotingen onder paars: ze overschat de ontvangsten, ze onderschat de uitgaven en schuift de cruciale beslissingen door naar de toekomst. Deze begroting is op drijfzand gebouwd. Alle fundamentele en politiek-ideologische beslissingen worden verschoven naar de begrotingscontrole en/of naar de magische deadline van 15 juli. De agenda van 15 juli is ondertussen volledig overladen. Heel wat cruciale beslissingen dreigen in het zwarte gat van 15 juli te verdwijnen. Met de verkiezingsbegroting 2007 is er al een jaar verloren, met de nepbegroting 2008 dreigt ook dit jaar een verloren begrotingsjaar te worden. Van een beter bestuur is geen sprake, van een trendbreuk met het verleden is nog niet veel in huis gekomen. De rode draad van deze regering: het enige waar deze regering het globaal over eens is, is om geen fundamentele beslissingen te nemen en vooral om beslissingen uit te stellen. Het Vlaams Belang pleit voor een vermindering van de belastingsdruk tot minstens 40% (Europees gemiddelde is 40,7%), een fiscale vereenvoudiging, een ontvetting van de staat (minder uitgaven in hoofde van de staat), een kerntakendebat, een substantiële verlaging van de vennootschapsbelasting, een verlaging van de sociale lasten en overheidsbeslag op de lonen om onze werknemers goedkoper en competitief maken, Het Vlaams Belang diende onder andere volgende voorstellen in: - wetsvoorstel tot wijziging, met het oog op de uitbreiding van het overurenkrediet en op de gunstigere fiscale en parafiscale behandeling van overwerk, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders met het oog op de vrijstelling van sociale lasten van de ploegenpremie. - Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de belastingvrijstelling van de ploegenpremie. - Wetsvoorstel tot duurzame verlaging van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de bouw en levering van privé-woningen van 21 naar 6 procent. - Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, teneinde het BTW-tarief voor aardgas en elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent. 18

19 5. Werkgelegenheidsbeleid Belgische recuperatie gaat verder Het uitgangspunt van de algemene beleidsnota van minister van Werk Joëlle Milquet blijft dat de federale overheid degene is die het arbeidsmarktbeleid moet aansturen. Tevens wil de federale overheid dit beleid vastleggen met de federale sociale partners. Hoewel op tal van plaatsen in de tekst staat dat er overleg moet gepleegd worden met de deelstaten, handelt dat vrijwel altijd over de uitvoering van wat het federale niveau als kader geschetst heeft. Milquet heeft al meerdere malen gezegd dat ze met haar beleid wil aantonen dat regionalisering onnodig is. Haar positie tijdens de regeringsonderhandelingen heeft dat overigens telkens weer beklemtoond. Maar het Vlaams kartel wilde het toch anders? De Vlaamse partijen willen verder gaan en de regio s meer bevoegdheden toekennen en de bestaande verder laten uitbouwen. Dat bleek althans uit het verkiezingsprogramma van de grote overwinnaar CD&V: Meer Vlaanderen Het belang van zes miljoen Vlamingen, dat is het belang van CD&V. Daarom kiezen we voor een overheid die zo dicht mogelijk bij de Vlamingen staat en die de Vlamingen de mogelijkheid biedt om hun toekomst zelf in handen te nemen en een coherent beleid te voeren. Zij verdienen meer respect. Daarom willen wij ter zake de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord, inclusief de gekende Vlaamse resoluties, zoals recent geactualiseerd door CD&V en N-VA. Wij steunen ons hierbij volledig op de Kartel-overeenkomst tussen CD&V en N-VA. Zo worden de Vlamingen bevoegd voor onder meer gezondheidszorg en gezinsbeleid, voor werkgelegenheid, voor mobiliteit (inclusief de NMBS), telecommunicatie en wetenschapsbeleid en kunnen we een eigen beleid voeren inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting. Ook in de organisatie van de veiligheidsdiensten en de Justitie moeten de deelstaten over meer autonomie beschikken. Essentieel is dat Vlaanderen een eigen sociaal-economisch, fiscaal en financieel beleid kan voeren, op maat van de Vlamingen. Hieruit blijkt dat CD&V/N-VA in de regering Leterme nog geen beetje werk heeft kunnen maken van de beloofde èn nodige bevoegdheidsoverdrachten inzake o.m. werkgelegenheid. Integendeel, Milquet doet er alles aan om dit te verhinderen. 19

20 Van Open VLD niks te verwachten. Open VLD bewijst ook op dit vlak dat ze een staatsbehoudende partij is die nog steeds lijdt onder de loodzware jaren onder Verhofstadt, die zijn partij opnieuw omgevormd heeft van een relatief Vlaamse naar een behoudende Belgische regimepartij. Het feit dat fractievoorzitter Bart Tommelein buiten wat mediatieke oprispingen (zie verder) nauwelijks ingaat op de communautaire aspecten van het beleid van Milquet, spreekt boekdelen. En uit het verkiezingsprogramma bleek onder de titel een nieuwe staatsstructuur overigens reeds dat Open VLD zich door en door Belgisch opstelt, wat nefast is voor een goed beleid voor Vlaanderen. Met haar pleidooi voor meer autonomie voor Vlaanderen, maar ook een sterke federale overheid tracht de partij het onverzoenbare met elkaar te verzoenen. Verschillende visies in de meerderheid Dat de verdere bevoegdheidsoverheveling en -uitbouw nut heeft, bewees in het voorjaar de studie van de vier "planbureaus": het federale Planbureau en de studie- en planningsdiensten van de drie regio's. Hierin staat zwart op wit dat de deelstaat die zijn beperkte autonomie inzake banenbeleid gebruikte, er op vooruit ging. De deelstaten die zich verlieten op het federale beleid, gingen achteruit. In 1980, het jaar waarin de Belgische deelstaten een beperkte autonomie kregen inzake economisch en banenbeleid, waren de werkgelegenheidsproblemen in de drie deelstaten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) even groot. De werkloosheidsgraad en de werkzaamheidsgraad verschilden nauwelijks. Bijna dertig jaar later blijkt dat de deelstaat die actief gebruik maakte van zijn autonomie, Vlaanderen, vele malen beter scoort dan de andere twee, die zich vooral verlieten op het federale economisch en banenbeleid. Zo was er in de werkzaamheidsgraad in 1980 maar een verschil van 2,1 procentpunten tussen de gewesten (Vlaanderen 60,1%, Wallonië 58% en Brussel 58,8%). Vandaag bedraagt dit verschil bijna 12 procentpunten. De kloof is haast vijfmaal groter: in Vlaanderen werkt 67,1%, in Brussel 55,3% en in Wallonië 57,9%. Wat de werkloosheidsgraad betreft, hadden de drie regio s hetzelfde niveau: 8,7 à 8,9%. Vandaag houdt Vlaanderen 8,6% over, Wallonië 19,1% en Brussel 20,2%. Uit een en ander blijkt duidelijk dat een federaal aangestuurd banenbeleid de dynamiek van de regio s afremt. Vlaams minister-president Peeters zei in een eerste reactie op de studie dat het federaal houden van het sociaal-economische en het arbeidsmarktbeleid geen oplossing biedt voor Brussel en Wallonië. Open VLD vreest dat in afwachting van een regionalisering van de arbeidsmarkt weinig of niets meer zal gebeuren. Milquet heeft slechtst een minipakket klaar, blijkbaar alleen om de regionalisering van de arbeidsmarkt af te houden, wist Bart Tommelein (De Tijd, 16 april 2008). Ook in de Kamercommissie werd gesteld: Milquet aanvaardt de regionalisering van de arbeidsmarkt niet en beschouwt onderhandelingen met de deelstaten als een randfenomeen. Deze uitspraak kwam uit de mond van Kamerlid Stefaan Vercamer - 20

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Kinesitherapie Louis Ide

Kinesitherapie Louis Ide Uitgaven kinesitherapie De rode draad in de uitgaven voor kinesitherapie in België is dat er, als men de vergelijking maakt met het aandeel in de bevolking, er meer uitgaven voor kinesitherapie zijn in

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING:

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid PERSMEDEDELING: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING: Advies Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 Dit Advies is het eerste van de nieuw samengestelde

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors.

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors. DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent Beleidsseminarie eindeloopbaan 6 december 2012 De Perfecte

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

75 jaar Hoge Raad van Financiën

75 jaar Hoge Raad van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 70e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2010 75 jaar Hoge Raad van Financiën Rudi VANDER VENNET Gewoon hoogleraar Universiteit Gent Vice-voorzitter

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

Vlaanderen laten werken voor meer werk

Vlaanderen laten werken voor meer werk Vleva werkgeverscommunity 1 Vlaanderen laten werken voor meer werk Jan Van Doren, adjunct-directeur Voka-kenniscentrum Symposium, Aktiekomitee Vlaamse sociale zekerheid 21 maart 2009 We komen van ver Jaren

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Tussenkomst Barbara Pas Plenaire vergadering 28 januari 2016

Tussenkomst Barbara Pas Plenaire vergadering 28 januari 2016 Tussenkomst Barbara Pas Plenaire vergadering 28 januari 2016 Wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1418/1-17) Voorzitter,

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009):

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009): Open VLD De Europese Unie heeft onlangs het licht op groen gezet voor zo'n btw-verlaging. De lidstaten moeten echter zelf beslissen hoe en wanneer ze de wet aanpassen. In Frankrijk verlaagt de btw op 1

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne?

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Bart Maddens & Jef Smulders KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 februari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 februari A D V I E S Nr. 1.973 ------------------------------- Zitting van dinsdag 23 februari 2016 ------------------------------------------------- Het systeem van de werkgeversgroepering Follow-up van de adviezen

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31)

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Persbericht van de Ministerraad Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad

Nadere informatie

~LGEMEEN l]jeheers~omite

~LGEMEEN l]jeheers~omite ~LGEMEEN l]jeheers~omite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/03 Brussel,

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Als het maar gratis is

Als het maar gratis is Als het maar gratis is Ann Peuteman beschrijft in Knack de lijdensweg van het splitsingsdossier van Brussel-Halle-Vilvoorde Publicatie: 13 januari 2005 Niemand durft nog een deadline op de splitsing van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0066.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GANSHOREN, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017 Initiatiefadvies Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 18 mei 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel. : 02 205 68 68 Fax

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

~LGEMEEN lliseheers~omite

~LGEMEEN lliseheers~omite ~LGEMEEN lliseheers~omite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de w et van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel. :02 546 43 40 Fax : 02 546 2 1 53 ABC Verslag 2009/002

Nadere informatie

VLAAMS BELA G IET TER BESCHIKKI G VOOR KIEZERSBEDROG Immigratiekranen blijven open ondanks straffe verklaringen

VLAAMS BELA G IET TER BESCHIKKI G VOOR KIEZERSBEDROG Immigratiekranen blijven open ondanks straffe verklaringen Persconferentie 22 februari 2011 VLAAMS BELA G IET TER BESCHIKKI G VOOR KIEZERSBEDROG Immigratiekranen blijven open ondanks straffe verklaringen Niet alleen premier Leterme beweert op tijd en stond dat

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

5 SEPTEMBER Wet tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (1)

5 SEPTEMBER Wet tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (1) einde Publicatie : 2001-09-14 MINISTERIE VAN FINANCIEN 5 SEPTEMBER 2001. - Wet tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (1) ALBERT

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag Samengevoegde vragen van: - mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/104 BERAADSLAGING NR 09/057 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN HET VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december A D V I E S Nr. 2.014 ------------------------------ Zitting van dinsdag 20 december 2016 ---------------------------------------------------- Ouderschapsverlof Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ Lastenverlaging Sociale Werkbonus x x x 2.599 2.614 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Algemene Raad 23 april 2015 AR-AR-ADV-1415-014 Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie