10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen"

Transcriptie

1 10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen Perslunch, 6 juni

2 Inleiding: moeras Een evaluatie van 1 jaar Wetstraat na de verkiezingen van 10 juni 2007 kan weinig anders zijn dan een overzicht van de Boulevard of Broken Dreams. Misschien is het zelfs beter te spreken van een dropping in het moeras. Bij de start van deze evaluatieronde wilden wij als Vlaams Belang uitgaan van een objectieve vergelijking tussen de debatten en de thema s, de beloften van 2007 aan de ene kant en de stand van zaken in deze diverse materies aan de andere. We wilden zo een balans en mits het berekenen van een gemiddelde, een puntenquotering geven aan diegenen die een federale regering hebben gevormd met het voornemen deze beloften uit te voeren. Uiteindelijk hebben wij dit project van een rapport moeten stilleggen. Keer op keer bleek dat in de meeste thema s deze coalitie niet uit de startblokken gekomen was. Het was niet mogelijk om zelfs maar met een 3 of een 4 op 10 een beeld te geven van de realisaties. In nagenoeg alle thema s bleken de regeringen Verhofstadt III en Leterme I vast te zijn blijven zitten in een moeras van tegenstellingen, tegenwerkingen en totaal verschillende visies op zelfs de meest elementaire beginselen. Na een zorgvuldig afgewogen evaluatie hebben we dus het project opgeplooid. Deze evaluatie kan zelfs geen gebuisde leerling of zo laten zien. Het land is fundamenteel ziek en het federale niveau is op geen enkele manier nog in staat om door te gaan voor een structuur die een meerwaarde biedt ten opzichte van een onafhankelijk Vlaanderen, laat staan een structuur die een minimale vorm van goed bestuur tot stand zou kunnen brengen. Na de paarse ontgoochelingen en tekortkomingen blijkt nu ook het CD&V-alternatief niet in staat om verandering te brengen. Men vraagt zich af of met alle respect voor zijn geloofsovertuiging De Crem in Lourdes een mirakel is gaan afsmeken. Aan de hand van enkele gerichte (niet alle) items wil het Vlaams Belang hier aantonen hoe diep de malaise zit. De coalitie geraakt niet uit het moeras. Het verderzetten ervan is tijdverlies. 2

3 1. Alles is communautair. Voorafgaand aan de verkiezingen van 2007 werd op het communautaire vlak langs Vlaamse kant een aantal beloften gedaan. Behalve de VLD gingen alle grote partijen er toe over - naast een splitsing van Brussel-Halle- Vilvoorde - een perspectief van een noodzaak van versterkte Vlaamse autonomie te schetsen en zij koppelden dit ook aan een beter bestuur, minstens een alternatief voor het tot dan gevoerde (paarse) beleid. Een jaar na datum ziet het er niet goed uit. De volgende vaststellingen en aanbevelingen moeten worden gedaan. Franstalig België bereidt zich stevig voor op een clash. Waar langs Vlaamse kant geregeld olie op de golven in plaats van op het vuur wordt gegooid (verklaringen van Leterme zowel als van De Wever, ook de teneur van analyses van bvb. Patrick Dewael) is dit langs Franstalige kant al lang niet meer het geval. Men is er sinds het Bye Bye Belgium -trauma weggezakt in een confrontatiestrategie. Het lijkt nog hoogst onwaarschijnlijk dat Herman Van Rompuy met zijn informele inschrijvingsrechten inzake B-H-V nog resultaat zal kunnen boeken. De uitbreiding van Brussel neemt veel concretere vormen aan in hoofde van niet alleen het FDF maar ook andere Franstalige partijen. De Wallo-Brux-gedachte is tot een strategische invalshoek omgebouwd en wordt voor het eerst concreet en institutioneel gestalte gegeven. Deze ontwikkeling wordt in Vlaanderen sterk onderschat. Deze strategische zet is een manier waarop de Franstaligen (ondermeer op het internationale forum) verwarring willen zaaien over de precieze rol van de taalgrens. De rol van taalgrens als (toekomstige) staatsgrens wordt er door geminimaliseerd en in verwarring gebracht. Globaal genomen kan men stellen dat Vlaanderen gas terugneemt, terwijl Franstalig België radicaliseert. B-H-V: splitsen met staatsmansvisie. Zoals reeds op het Vlaams Belang evaluatiecolloquium werd naar voren gebracht en onderstreept, mag er inzake B-H-V geen enkele Vlaamse toegeving meer worden gedaan. Dit heeft immers veel te veel gevolgen voor wanneer achteraf bij een ontbinding van België deze toegevingen zouden aangewreven worden als zijnde het feit dat Vlaanderen zelf het (uitsluitend) Vlaams karakter van de rand in 2008 zou hebben gerelativeerd. Ook Bart Maddens wees recent nog in dezelfde zin op deze invalshoek. Het gaat dus al lang niet meer over een corridor, maar om het chaotiseren van de splitsing van België langs de bestaande 3

4 heldere, of toch relatief heldere taalgrens. Worden er na de faciliteitengemeenten nog nieuwe gebiedsdelen in de aanbieding geplaatst (onder welke vorm of statuut dan ook) dan zijn de gevolgen niet te overzien achteraf. Internationaal zal Vlaanderen deze gebieden en vervolgens ipso facto Brussel dreigen kwijt te spelen. Op deze problematiek en ook op de toekomst van Brussel gaat het Vlaams Belang dieper in in een boek dat eerstdaags gepubliceerd wordt ( Operatie Vlaamse Onafhankelijkheid, uitgeverij Egmont) Het is ronduit verontrustend dat het dossier B-H-V nu langs Vlaamse kant in plenipotentiel is toegeschoven aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy die zich er op beroemt een pragmatisch man te zijn die uitgaat van de noodzaak om tot een compromis te komen. De borrelnootjes worden geblokkeerd. Onder de pretext dat de fractievoorzitters het advies van de Raad van State bekijken, worden de borrelnootjes geblokkeerd. De eerste fase is dus zelfs in de Senaatscommissie niet eens aangevat. Het voorstel van bijzondere wet van CD&V, VLD, CdH, MR, PS, SP.A/Vl.Pro, Ecolo en Groen is ingediend op 5 maart. Het advies van de Raad van State is op 30 april binnengekomen. Desondanks heeft het voorstel de agenda van Senaatscommissie nog niet gehaald. De Franstaligen liggen namelijk dwars, en de Vlaamse partijen laten betijen. Op die manier zal de eerste fase van de staatshervorming niet afgerond kunnen worden voor 15 juli. Zelfs de borrelnootjes zijn de Vlamingen niet gegund. Het Vlaams Belang heeft wel een groot aantal amendement klaargestoomd. Deze amendementen zijn de vertaling van de befaamde fiches van de Vlaamse administratie, opgesteld op vraag gewezen ministerpresident Leterme? Die fiches zijn op hun beurt de vertaling van de vijf resoluties van het Vlaams Parlement. Het gaat dus om amendementen die uitdrukking geven aan het communautaire luik van het Vlaams regeerakkoord, en waarbij de Vlaamse partijen die op Vlaams niveau de meerderheid vormen, kleur zullen moeten bekennen. Wat op datum van 15 juli? Een regeringsmededeling? Een regeringsverklaring in het Parlement? Een basisakkoord? Vaag of concreet? Wetsontwerpen? In de Ministerraad overlegd of neergelegd in de Kamer/Senaat? Borrelnootjes-ontwerp eerst afgehandeld? Of zoals Leterme ooit in Terzake zei: er moet een proces in gang gezet worden en er moet een richting in zitten. Er zijn duizend manieren om de arbeidsmarkt te splitsen. Door diverse waarnemers wordt de splitsing van de arbeidsmarkt naar voren geschoven als iets waarover een akkoord mogelijk lijkt. Nogal wiedes, zegt het Vlaams Belang. Ten eerste was het het enige thema dat door SP.a in de campagne van 2007 werd meegenomen en was dat dus kennelijk overlegd met de PS (zoals ook de VLD haar neobelgicisme met de MR had overlegd en er zelfs gemeenschappelijk campagne mee voerde). 4

5 Bovendien is het splitsen van de arbeidsmarkt een zeer disparate en vage aangelegenheid. We kunnen stellen dat het werkgelegenheidsbeleid slechts daadwerkelijk geregionaliseerd is àls (aan volgende voorwaarden wordt voldaan): 1) het arbeidsrecht een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 2) de bevoegdheid om het sociaal overleg te regelen en de bevoegdheid tot algemeen verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten exclusieve bevoegdheden van de deelstaten worden, 3) de vermindering van patronale RSZ-bijdragen voor specifieke doelgroepen een bevoegdheid van de deelstaten wordt, 4) de deelstaten bevoegd worden voor de werkloosheidsuitkeringen en volledig financieel verantwoordelijk voor de uitkeringen aan langdurig werklozen, 5) de dienstencheques een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten worden, 6) uitzendarbeid een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 7) arbeidsvergunningen, arbeidskaarten en beroepskaarten een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten worden, 8) de controle op tewerkstelling van illegalen een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 9) de aanpak van misbruiken bij detachering van buitenlandse werknemers een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt, 10) de controle op de werkbereidheid een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten wordt. Dat is de lijst die wij zullen afpunten op het moment dat de regering en de Vlaamse onderhandelaars een zogenaamde regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid zullen willen verkopen aan de publieke opinie. Met minder, met een gedeeltelijke regionalisering mag Vlaanderen geen genoegen nemen. Onkelinx en Milquet tonen niet momenteel maar ondertussen hoe de arbeidsmarkt vooral federaal wordt gerecupereerd. Bijzonder schandalig is dat, terwijl zogenaamd op dit stuk een grote staatshervorming voor de deur staat, de VLD maar vooral ook concreet Milquet en Onkelinx geen enkele inspanning sparen om in de voorbije maanden zonder enig anticiperen op een splitsing, vanuit het federaal niveau de arbeidsmarkt federaal te verankeren en/of te recupereren. (zie ook het luik Werkgelegenheid van dit rapport) Reynders of verkiezingen? Een diepe, bijna psychologische malaise doet zich voor aan liberale kant. De VLD kan maar niet wennen aan het onwezenlijke van deze regering Leterme. Reynders van zijn kant heeft de overwinning niet kunnen verzilveren. Zijn frustratie zit diep en het is geen wonder dat hij na het mislukken van zijn poging om vervroegde regionale verkiezingen bij de Vlamingen los te peuteren om de totaal verrotte situatie langs Franstalige kant te deblokkeren, het hazenpad van een internationale carrière kiest. Hij vlucht niet voor Louis Michel zoals wel eens lachend wordt gezegd, maar vooral voor zijn nakende mislukking. De circulerende alternatieve oplossing van een noodregering die tot aan de regionale verkiezingen van 2009 zou verder strompelen is onaanvaardbaar omdat het een achterbakse samenvoeging zou zijn, wat een Belgicistische agenda is, en ook omdat het land daardoor 5

6 verder verstoken zou blijven van de gewenste verandering. Over welke zogenaamd sociaaleconomische maatregelen zou trouwens eensgezindheid bestaan in een land waar alles communautair geworden is? Federale verkiezingen worden immers de enige legitieme uitweg uit het moeras van 10 juni. De kiezer alleen kan oordelen of - en in welke mate - de communautaire thema s moeten doorwegen op de toekomst. Politiek is in wezen een optimistische bezigheid omdat ze verandering kan tot stand brengen door oplossingen te bieden. Als geen oplossingen mogelijk blijken strandt de politiek en is het woord opnieuw aan de kiezer. De voor het optimisme vernietigende malaise moet doorbroken worden. 6

7 2. Asiel, migratie en nationaliteit. Arbeidsmigratie In het federale verkiezingsprogramma verdedigde Open VLD de gecontroleerde migratie in plaats van de immigratiestop. Ook de N-VA zag economische migratie als een oplossing voor het probleem van de knelpuntvacatures, maar slechts na een ononderbroken periode van vijf jaar arbeid zou een permanent verblijfsrecht toegekend worden. Het regeerakkoord Leterme voorziet inderdaad economische migratie, zonder gewag te maken van de aanzienlijke volgmigratie die onze sociale zekerheid nog meer dan voorheen zal belasten. Over deze bijstandsmigratie wordt de bevolking in het ongewisse gelaten. Strenge regels inzake verblijfsvergunningen zitten niet in de pijplijn, integendeel. Het Vlaams Belang blijft er bij dat economische immigratie overbodig is gezien het groot aantal werklozen in dit land, het systeem van de arbeidskaarten en het wegvallen van de EUgrenzen voor werknemers in Gezinshereniging en -vorming Voor de verkiezingen stelde Open VLD dat gezinshereniging met ouders slechts mag indien men in hun onderhoud kan voorzien. Ook CD&V en N-VA pleitten ervoor dat de gezinshereniger over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken om te vermijden dat gezinsleden een beroep doen op onze sociale bijstand. Het regeerakkoord gaat ogenschijnlijk in deze richting, maar de eerste letter van de reglementering moet nog op papier gezet worden. Ondertussen wordt volop herenigd, op onze kosten. Asielbeleid Inzake asiel beloofde Open VLD dat de toegang van afgewezen asielzoekers tot de Raad van State zou ingeperkt worden, CD&V wou de nieuwe asielprocedure een jaar na de inwerkingtreding grondig evalueren en indien nodig bijsturen, N-VA eiste dat afgewezen asielzoekers in afwachting van hun repatriëring ondergebracht worden in gesloten centra. In het regeerakkoord is van inperken, evalueren en bijsturen geen sprake meer. Nochtans is de nieuwe asielwetgeving een jaar in voege. Minister Turtelboom ziet voorts geen reden om alle asielbedriegers op te sluiten. 7

8 Illegaal verblijf, uitwijzing, regularisatie Het blauwe verkiezingsprogramma kantte zich tegen van een nieuwe collectieve regularisatie, net zoals CD&V. Kartelpartner N-VA stak een tandje bij en pleitte (net als Vlaams Belang) voor een actieve opsporing en effectieve repatriëring van illegalen, via gesloten centra. De regering Leterme is van plan precies het tegenovergestelde te doen: - geen actief opsporingsbeleid voor illegalen - geen verhoging van de capaciteit van de gesloten centra - geen systematische opsluiting met het oog op repatriëring - vasthouden aan de wettelijke beperking van de opsluiting van illegalen tot twee maanden (langere opsluiting zal slechts zeer uitzonderlijk toegepast worden; uitgerekend op een ogenblik dat men op Europees vlak de maximale detentietermijn tot 18 maanden wil verlengen) - een zogenaamd regularisatiebeleid op individuele basis, dat echter even massaal zal blijken als in 2000 aangezien naast humanitaire redenen, medische redenen, een te lange asielprocedure, nu ook lokale verankering een geldig motief zal vormen om illegale vreemdelingen een regularisatie te gunnen - het puntensysteem van minister Turtelboom laat het ergste vrezen, nu reeds waarschuwen experts voor fictieve arbeidscontracten, dito jobaanbiedingen, valse attesten die vroeger werk moeten bewijzen, misbruiken inzake een (toekomstig) zelfstandigenstatuut. Het ergst van al is nog dat alle Franstalige partijen meer van dat eisen: PS-fractieleider Mahoux waarschuwde vin de Senaat voor een verkrachting van het regeerakkoord als de lokale verankering niet ruim genoeg wordt ingevuld, CdH gaf te verstaan dat er nog een hartig woordje zal moeten gepraat worden over de criteria en de PS-voorzitter en personne schuwde in een persmededeling niet de grote woorden (Turtelbooms plannen zouden drie keer het regeerakkoord verraden en de minister werd aangemaand zich te herpakken). Niet alleen het Vlaams Belang, ook N-VA-voorzitter Bart De Wever vreest dat er een gigantische regularisatieoperatie zit aan te komen (De Morgen, 26 mei 2008). Nationaliteitsverkrijging Voor de verkiezingen meende Open VLD dat wie de Belgische nationaliteit wenst te verwerven, moet beschikken over een kennis van de taal van de regio en de grondregels van onze samenleving moet respecteren. CD&V wou dan weer niet dat mensen die nog nooit in ons land geweest zijn, de naturalisatie krijgen (bedoeld werden de meerderjarige, in het buitenland verblijvende kinderen van nouveaux Belges ). Tevens moest er sprake zijn van integratiebereidheid, moest men één van de landstalen kennen of bereid zijn die te leren en reeds vijf jaar ononderbroken en legaal in België verblijven. De N-VA beperkte zich in zijn verkiezingsprogramma tot deze kwalificaties voor de snel-belg-wet: inefficiënt, contraproductief en alles behalve oplossingsgericht. Het regeerakkoord blijft zeer vaag: de nationaliteitsverwerving zal worden geobjectiveerd en migratieneutraler gemaakt, maar in feite wordt er nauwelijks aan de - nochtans door alle Vlaamse partijen zwaar bekritiseerde - wet getornd. Erger nog: de kennis van een van de landstalen wordt niet eens meer vermeld. 8

9 Het Vlaams Belang voert oppositie tegen dit beleid en diende onder andere volgende voorstellen in: - wetsvoorstel tot invoering van het staatsburgerschapswetboek; - voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, 1, II, 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen; - wetsvoorstel tot opvang van asielzoekers in gesloten centra; - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor de zogenaamde gezinsvereniging betreft. Ook in de commissie Naturalisaties die jaarlijks duizenden nieuwe Belgen creëert, is de rol van het Vlaams Belang uiterst belangrijk. Zo ontdekte het Vlaams Belang dat er zich onder de vreemdelingen die in april werden genaturaliseerd, een Afghaan bevond die in de gevangenis van Dendermonde verbleef en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor mensenhandel. Door het ingrijpen van het Vlaams Belang kon voornoemde Afghaan via een reparatiewet, de zogenaamde wet Mortelmans, zijn nieuwe Belgische nationaliteit ontnomen worden. Op 5 juni 2008 werd dan ook het wetsvoorstel Mortelmans tot wijziging van de wetten van 9 mei 2008 die naturalisaties verlenen in de Kamer goedgekeurd. 9

10 3. Veiligheid en justitie. Geen trendbreuk na Paars Het beleid van Justitieminister Van Deurzen verschilt in wezen nauwelijks van dat van zijn voorganger. Van een echte trendbreuk met paars is geen sprake. De weinige verbeteringen die voorzien waren door oranje-blauw werden intussen ongedaan gemaakt. Zeer terecht stelt Verhofstadts gewezen veiligheidsadviseur, Brice De Ruyver, dat de strafuitvoering in dit land een zware crisis doormaakt. Hij vergeet hierbij wel te vermelden dat de oorzaak hiervan nagenoeg volledig bij Paars ligt. Tijdens de voorbije acht jaar werd het steeds moeilijker om opgelegde gevangenisstraffen uit te voeren. Reeds onder Verwilghen werd beslist om recidivisten tot drie jaar celstraf, geheel tegen de duidelijke strafwet in, reeds vrij te laten na één derde van de straf in plaats van twee derde. En onder Onkelinx werd beslist het elektronisch toezicht te veralgemenen tot zowat alle gestraften tot drie jaar. Bovendien duurde het steeds langer vooraleer veroordeelden daadwerkelijk hun enkelband kregen. Waar tot voor enkele jaren nog gold dat aan straffen tot zes maand geen uitvoering werd gegeven, is deze straffeloosheid vandaag in de praktijk dus uitgebreid tot het gros van de gedetineerden tot drie jaar cel. Dit is een ronduit dramatische situatie, die de criminaliteit alleen maar zal bevorderen. Het erge is dat daar onder Vandeurzen nauwelijks enige verandering in zal komen. Strafuitvoeringsrechtbanken De automatische vrijlating van zogenaamde kort gestraften (tot drie jaar cel) blijft nog jarenlang gehandhaafd. Zij zullen tijdens deze legislatuur niet meer voor de strafuitvoeringsrechtbanken verschijnen. Nochtans was dit oorspronkelijk gepland voor Nu spreekt Vandeurzen van 2013 en dus van de volgende legislatuur. Als argument wordt naar voor geschoven dat de strafuitvoeringsrechtbanken over te weinig mensen beschikken; bovendien zou dit de overbevolking nog doen toenemen. Dit laatste argument snijdt helemaal geen hout. Het aantal veroordeelden onder de drie jaar cel is zodanig afgenomen, dat een langere hechtenis voor een deel van hen slechts een beperkte impact zou hebben op het aantal gedetineerden. De eventuele strengere, minder automatische vrijlating van zgn. kortgestraften was juist het enige positieve en hoopgevende element in de wet van Onkelinx op de externe positie van gedetineerden. (De vrijlatingscriteria voor langgestraften werden door deze wet immers drastisch versoepeld, waardoor vrijlating ook voor deze categorie een recht i.p.v. een gunst en bijgevolg een bijna-automatisme werd. Ook het penitentiair verlof werd een standaardrecht voor een zeer groot aantal gedetineerden.) Precies dit hoopgevende element uit de wet-onkelinx wordt nu onder Vandeurzen onderuit gehaald. Elektronisch toezicht Het stelsel van elektronisch toezicht werd onder Onkelinx drastisch uitgebreid. Het gaat om een zoveelste manier om straffen verder in te korten of om te verhinderen dat gedetineerden met effectieve celstraffen tot drie jaar nog in de gevangenis terechtkomen. Onder Verwilghen ging het hier om een beperkte groep, die vooraf een streng onderzoek ondergingen. Onkelinx 10

11 breidde het systeem uit naar een veel grotere groep gedetineerden (inclusief seksuele delinquenten). Het voorafgaandelijk onderzoek werd de uitzondering. Wie zichzelf aanbiedt aan de gevangenis, wordt in principe naar huis gestuurd in afwachting van de komst van een technicus die de enkelband moet aanpassen. Na een omzendbrief van 11 december 2007 van Hans Meurisse, de directeur-generaal van de strafinrichtingen, ontspoorde de zaak helemaal. Het systeem werd zodanig versoepeld dat er vandaag lange wachtlijsten bestaan van tot zware celstraffen veroordeelde criminelen, die thuis op een enkelband aan het wachten zijn. Op een gegeven moment ging het om bijna 1000 mensen. Zij genieten een systeem van strafonderbreking waarbij men juridisch de grootste vragen kan stellen. Deze omzendbief werd bovendien uitgebracht in een periode van lopend zaken. Noch de directeur-generaal noch de minister zijn bereid om deze omzendbrief over te maken aan de parlementsleden, hetgeen als bijzonder verdacht overkomt. Vandeurzen kondigde wel een hervorming ervan aan, maar plakte daar geen timing op. Voorlopig blijft de omzendbrief dus van kracht. Wellicht zal de hervorming beperkt blijven tot de inkorting van de strafonderbreking in afwachting van de plaatsing van de enkelband. Die periode zou maximaal nog een maand mogen duren. Maar dit zou wel nog twee keer kunnen verlengd worden Vandeurzen handhaaft bovendien de nefaste overheveling van het Nationaal Centrum voor het Elektronisch Toezicht naar de dienst strafinrichtingen. Ook dit was een beleidsmaatregel van Onkelinx, die geheel indruiste tegen de wetenschappelijke adviezen die zij zelf bij de universiteiten had besteld. De betrokken professoren stelden toen zeer terecht dat er een strikt onderscheid moet blijven bestaan tussen gedetineerden, weze het onder enkelband, en voorwaardelijk vrijgelatenen. Nog voor Onkelinx dit advies had ontvangen, besliste Onkelinx tot de overheveling. Daardoor werd het systeem van het elektronisch toezicht een zoveelste modaliteit van versnelde vrijlating. Zoals verwacht, had dit zeer nefaste gevolgen. De gedetineerden genieten voortaan van de softe en zeer gebrekkige controle door de Justitiehuizen. Zeker aan Franstalige kant wordt deze opdracht extreem licht opgevat. De directie Justiehuizen beschikte zelfs niet over de bevoegdheid de toekenning van ET in te trekken. Dit laatste is inmiddels gewijzigd, maar aan de kern van de zaak veranderde dus niets. Het NCET is en blijft ontmand. Aanpassing wet-lejeune lege doos De beloofde aanpassing van de voorwaardelijke invrijheidsstelling stelt nauwelijks wat voor. De eventuele verlenging van de strafuitvoering naar tweederde wordt beperkt tot de zeer marginale categorie van verplicht terbeschikkinggestelden, met name de daders van extreem gruwelijke misdrijven die de dood tot gevolg hebben. Bij deze criminelen kan de eerste rechter een verzekerde bewaring vastleggen tussen één derde en twee derde van de straf. In de praktijk zal dit geen verschil uitmaken omdat dit zowat de enige categorie is waar de strafuitvoeringsrechtbanken zorgvuldig mee zullen omspringen. Ook dit staat in schril contrast met de duidelijke verkiezingsbeloften van CD&V en Open VLD die de vrijlating na tweederde als norm vooropstelden. Een zeer lange opsluiting kan dus nog steeds niet gegarandeerd worden. In tegenstelling tot de regeling in bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk, waar men de gevaarlijkste criminelen daadwerkelijk levenslang uit de samenleving kan halen. Een geluk dat Fourniret en zijn vrouw in Frankrijk konden veroordeeld worden en niet bij ons. 11

12 Gevangeniscapaciteit De minister stelde aan de pers met veel bombarie zijn gevangenisplan voor. Daarin wordt voorzien in een capaciteitsuitbreiding met 2500 plaatsen. Dit lijkt veel meer dan het is. Veel van de vermelde projecten, zoals de twee instellingen voor geïnterneerden, de gevangenis van Dendermonde en de instellingen voor jongvolwassenen waren reeds gepland. Nieuw is dat er in de drie gewesten een bijkomende instelling voor 300 gedetineerden komt. Dit betekent 900 plaatsen extra. Gezien het enorm tekort aan plaatsen en de eindeloze reeks vrijlatingsmaatregelen (telkens weer voorgesteld als een tijdelijke noodmaatregel) is dit véél te weinig. Bovendien wordt gewerkt met 2012 als streefdatum, terwijl in het CD&Vverkiezingscampagne was beloofd de extra ruimte te creëren tegen eind De verlegging naar 2012 betekent dat Vandeurzen hierop niet meer zal kunnen afgerekend worden. Bovendien wijst alles erop dat men het aantal gedetineerden zo laag mogelijk wil houden en wil werken vanuit het principe één man één cel. Een daadwerkelijke uitbreiding van het aantal gevangenen, dat vandaag kunstmatig laag wordt gehouden, wordt allerminst in het vooruitzicht gesteld. De nadruk ligt dus op extra comfort voor de gedetineerden in plaats van op de handhaving van het strafbeleid. Men blijft uitgaan van de gevangenisstraf als ultimum remedium, een straf die enkel moet dienen voor zware misdadigers voor wie alternatieve maatregelen niet aangewezen of onmogelijk zijn (beleidsnota blz 20). Strafbeleid is ook onder deze minister dus geen uivoering van hetgeen de strafrechter oplegt. Alle nadruk blijft liggen op inkorten, reduceren, omzetten in alternatieve straf of enkelband. Dit is een rechtsstaat onwaardig. Jeugdcriminaliteit Ook inzake de aanpak van de jeugdcriminaliteit zijn er weinig veranderingen op til vergeleken met Paars. Alles wijst zelfs op een verdere vermindering van het aantal opnames in gesloten instellingen via het opvoeren van het aantal alternatieve maatregelen (beleidsnota blz. 15). Van de aankondiging door Oranjeblauw dat zwaar criminele jongeren reeds vanaf 14 jaar zouden kunnen opgesloten worden, is in de beleidsnota van Vandeurzen niets overgebleven ondanks stoere verklaringen van Dewael en Vandeurzen ter zake (o.a. in Het Laatste Nieuws van 11 april 2008). Er staat enkel nog vaag vermeld dat de jeugdbeschermingswet zal geëvalueerd worden. Ook is het absoluut niet zo dat de capaciteit in de jeugdinstellingen drastisch zou worden uitgebreid. De uitbreiding van Everberg en de nieuwe instelling in Wallonië zijn immers in de eerste plaats bedoeld voor jongvolwassenen (die dus een milder regime zullen krijgen) en zullen slechts in beperkte mate dienen voor gevallen van uithandengeving. De enige nieuwigheid is de aankondiging van de opening van twee kleine instellingen van telkens 35 personen in Wallonië en in Tongeren, na de massale vrijlating van jonge criminelen door het Brussels jeugdparket eind april. Hoe dan ook is dit veel te weinig (in Nederland is het aantal gesloten plaatsen zeven keer hoger dan in ons land) en bijgevolg een druppel op een hete plaat. Bovendien zouden deze instellingen ten vroegste opengaan tegen het einde van het jaar. Van een kordatere aanpak van de jeugddelinquenten door de parketten en door het Brussels parket in het bijzonder is voorlopig geen sprake. De snelle vrijlating van de amokmakers na de zware rellen in Anderlecht op 23 mei was hiervan de zoveelste illustratie. Door zijn lakse beleid moedigt het Brusselse parket de criminaliteit gewoon aan. 12

13 Drugs Ook hier is er van een ommekeer geen sprake. In de beleidsnota lezen we veel wollige woorden, maar niets over een trendbreuk. Neem bijvoorbeeld volgende zin: Wat betreft de aanpak van druggebruikers en verslaafden willen we alternatieven voor een gerechtelijke sanctie stimuleren en een maximale doorverwijzing naar de hulpverlening. Nochtans heeft CD&V destijds heel hard gefulmineerd tegen het paarse gedoogbeleid. We lezen niets over wetswijzigingen. Het gedoogbeleid inzake drugs blijft onverkort gehandhaafd. De grote verwachtingen die de CD&V ter zake had gecreëerd, worden op geen enkel vlak ingelost. Snel-Belg-wet De nationaliteitswetgeving wordt nauwelijks verstrengd, ondanks de zware beloften van CD&V en N-VA ter zake. Enkel de nationaliteitsverwerving via naturalisatie wordt herbekeken. Er is een verlenging inzake verblijfsduur van drie naar vijf jaar en de lokale overheid moet een bewijs van integratiebereidheid afleveren (en dus geen bewijs van een geslaagde integratie). Dat betekent dat deze procedure geheel terecht komt in het vaarwater van politiek diensbetoon. De gewone (en meest succesvolle) nationaliteitsverwerving via een eenvoudige verklaring op het gemeentehuis blijft dus onveranderd. Geen noemenswaardige stappen naar een Vlaamse Justitie Ten slotte stellen we vast dat er geen enkele trendbreuk is naar extra bevoegdheden voor de gemeenschappen. Nochtans was de splitsing van het gerecht volgens bijvoorbeeld Marc Van Peel een nog grotere prioriteit dan deze van Brussel-Halle-Vilvoorde. Zelfs het door CD&V zo verguisde Instituut voor Gerechtelijke Opleiding blijft een Belgisch bastion, met weliswaar een klein beetje meer inspraak van de gemeenschappen. En vreemd genoeg wordt er over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement B-H-V al helemaal niet meer gesproken. Een zeer vreemde vaststelling, want die splitsing moest even onverwijld gebeuren als deze van de kieskring. Ondanks zeer uitdrukkelijke engagementen ter zake, werd tot op heden geen gezamenlijk wetsvoorstel ingediend. Dat het Vlaams Belang ook op het vlak van justitie en veiligheid in de spits staat blijkt uit volgende (onvolledige opsomming van) wetsvoorstellen: - wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling, - wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met betrekking tot het gebruik van vuurwapens door politiebeambten die de met een vuurwapen gewapende dader van een misdrijf op heterdaad betrappen, - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis met betrekking tot de onmiddellijke aanhouding, - wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden, - wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond noodweerexces, - wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto s van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken, 13

DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING

DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING De totaalvisie van de N-VA Sinds vorige maand zit Manoz uit Afghanistan in onze klas. Ze begrijpt nog geen Nederlands en spijbelt daarom vaak. Dat is natuurlijk geen oplossing.

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden

Nadere informatie

Verslag aan Koning Albert II

Verslag aan Koning Albert II Verslag aan Koning Albert II Op vrijdag 8 oktober hebt u mij belast met een verduidelijkingsopdracht "met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming stuk ingediend op 2185 (2013-2014) Nr. 11 25 februari 2014 (2013-2014) Nota van de Vlaamse Regering Groenboek Zesde Staatshervorming Gedachtewisseling Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs

De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs Extrait du L'école démocratique http://www.skolo.org/spip.php?article1320 De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs - Système éducatif - Financement et encadrement - Date de mise

Nadere informatie

meer koopkracht Meer loon!

meer koopkracht Meer loon! maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 272 1 strijd solidariteit socialisme steunprijs: 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg.

Nadere informatie

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie