JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN AFWIKKELEN VERLEDEN TEUGELS VERDER AANHALEN EN OMBUIGEN INVOERING NIEUWE WET SOCIALE WERKVOORZIENING VAN COMMERCIE NAAR MENSONTWIKKELING 7 3 WAT HEBBEN WE GEDAAN VERANTWOORDING WET SOCIALE WERKVOORZIENING ONTWIKKELING BINNEN DE WSW DOELGROEP VERANTWOORDING WORK FIRST 11 4 WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST ALGEMEEN PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE 14 5 DE BEDRIJFSVOERING WERKNEMERSGROEPEN OVERIGE KENGETALLEN 20 BIJLAGEN 23 I OPLEIDING EN ONDERZOEK 23 II JAAREVALUATIE 25 III JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 28 IV GEREALISEERDE TAAKSTELLING 34 Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 2 van 34

3 1 INLEIDING 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET In 2007 werd een start gemaakt met een nieuwe koers voor de onderneming. Gekozen werd voor een richting die aansluit bij de doelstelling van de onderneming en waarbij de SW-medewerkers weer centraal staan. In 2008 is deze koers voortgezet en richt!go B.V. (!GO) zich op de ontwikkeling van de SW-medewerker naar een positie zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt aan of liever nog als volwaardig participant op die arbeidsmarkt. In 2008 is ook de organisatie aangepast om de ingezette koers maximaal te kunnen ondersteunen. Hiervoor zijn een nieuw management en een nieuwe directie van drie personen geïnstalleerd. Na de ingrijpende acties in 2007 moest in 2008 de vrijgevallen capaciteit opnieuw ingevuld worden, terwijl de afbouw van activiteiten die niet gecontinueerd werden, verder ging. Dit leidde ondermeer tot aanpassing van de metaalwerkzaamheden, van apart productaanbod tot ondersteuning aan de loonopdrachten in brede zin. De ingezette bezuinigingsmaatregelen wierpen de eerste vruchten af, hetgeen leidde tot een verlaging van de bedrijfskosten. Nieuwe projecten zijn opgestart teneinde verdere besparingen te onderzoeken. 1.2 BEDRIJFSVOERING In 2007 is een aanvang gemaakt met het afstoten van verliesgevende activiteiten in de deelneming!g0 B.V. In 2008 zijn deze activiteiten voortgezet en zijn verdere rationalisaties in de organisatie aangebracht. Het proces van beoordeling van alle activiteiten op winstgevendheid heeft en zal ook in de toekomst blijvend de aandacht behouden. Zo is in 2008 ondermeer besloten de metaalwerkzaamheden als losstaande activiteit om te vormen tot ondersteunende activiteit richting loonwerk. Ook de omvorming van productiegerichte onderneming naar mensontwikkelbedrijf is ingezet en zal verder uitgebreid worden. De focus ligt onverminderd op de doelgroepmedewerkers en de bevordering van de ontwikkeling van de medewerkers, zoveel als mogelijk is, gericht op uitstroom uit de Wsw. Rapportages zijn verder verbeterd en sluiten in toenemende mate aan op de cycli van gemeenten en provincie. Volledige aansluiting op deze cycli alsmede het verkrijgen van stuurinformatie heeft de aandacht. In 2009 wordt daarom nog meer aandacht gelegd op tijdigheid en verbetering van de managementinformatie-systemen. De kostenbesparingen die in 2007 zijn ingezet, laten verdergaande verbeteringen van de resultaten zien. Mede als gevolg hiervan is het negatieve resultaat ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar 2007 meer dan gehalveerd. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 3 van 34

4 Een andere oorzaak van de verlaging van het tekort is gelegen in de uitbreiding van de rol van de gemeenten als opdrachtgever en afnemer van diensten van de GR WAVA en haar uitvoeringsorganisatie!go. Een verder winstpunt wordt gevonden in de verbeterde relatie met onze deelnemende gemeenten, waarbij transparantie het beste wapen is gebleken tegen wantrouwen en waarbij vertrouwen de garantie zal moeten bieden voor hopelijk nog betere resultaten in de toekomst. In 2008 zijn verdere stappen ondernomen om te komen tot een betere aansluiting bij de gemeentelijke rapportages en procedures. De contacten met de gemeenten zijn op alle niveaus aangehaald en uitgebreid. De modernisering van de Wsw per 1 januari 2008 heeft hieraan nog een extra bijdrage geleverd, omdat!go hierbij nog duidelijker gepositioneerd wordt als uitvoeringsorgaan van de gemeenten. Deze uitbreiding van de relatie met de gemeenten heeft als bijkomend en zeer welkom neveneffect een vermindering van het ondernemingsrisico en een uitbreiding van de herkenbaarheid van!go bij de deelnemende gemeenten. Eind 2008 is er een bijeenkomst geweest met de raden van de deelnemende gemeenten. Uitkomst van deze bijeenkomst was dat het bestuur van WAVA/!GO in 2009 een toekomstvisie aan diezelfde raden presenteert.!go verwacht dat zij ook in de toekomst de rol van uitvoeringsorgaan voor de deelnemende gemeenten mag blijven uitoefenen. De conclusie mag zijn, dat de GR WAVA de in 2007 ingezette lijn van resultaatverbetering in 2008 heeft weten voort te zetten. Niet alleen als het gaat om de cijfers, maar juist ook als het gaat om de rol als uitvoeringsorgaan voor de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening. De focus op mensontwikkeling biedt ons personeel een beter vooruitzicht op passend werk, werk waarop zij trots kunnen zijn. Onze medewerkers vervullen niet zelden een duidelijk zichtbare rol in onze samenleving en leveren een positieve bijdrage tot het goed functioneren van die samenleving. Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Algemeen directeur Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 4 van 34

5 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN Juridische procedures voortzetten De civiele procedure tegen de voormalig algemeen directeur is voortgezet en de juridische positie ten opzichte van de voormalige accountant is nader uitgewerkt. In 2009 wordt een uitspraak in de civiele procedure tegen de voormalig directeur verwacht. Ook heeft het Openbaar Ministerie een strafprocedure opgestart. Samenwerken met de nieuwe accountant De nieuwe accountant Deloitte heeft in 2008 een interim controle gehouden en de bevindingen gerapporteerd aan de directie van WAVA/!GO. Tevens is er samen gewerkt met de accountant om de interne controle en rechtmatigheid op orde te krijgen. Dit heeft bij de controle van de jaarrekening over 2008 geleid tot het verkrijgen van een goedkeurende én rechtmatigheidsverklaring door WAVA. 2.2 TEUGELS VERDER AANHALEN EN OMBUIGEN Meer werk van de deelnemende gemeenten In 2008 heeft WAVA/!GO meer werk gekregen van de verschillende gemeenten. Via de weg van quasi-inbesteding heeft WAVA/!GO meer werk in de groenvoorziening van de verschillende gemeenten verkregen. Gemeente Oosterhout heeft met de verstrekking van het exclusief recht voor Work First aan WAVA/!GO eveneens mogelijkheden gezien om binnen geldende regels voor aanbesteding rechtstreeks werk te gunnen aan het schap. Het werk is gegund op basis van een eerlijke prijs-kwaliteit verhouding en op basis van duidelijke prestatieafspraken. Omzet verhogen en verbeteren capaciteitsplanning In 2008 zijn de tarieven voor individuele detachering onder de loep genomen en er is een start gemaakt met de bepaling van het tarief op basis van de verdiencapaciteit. De tegenvallende economie, het prijspeil van de directe concurrentie (andere Sw-bedrijven, penitentiaire inrichtingen en reguliere loonwerkbedrijven), maar ook zeker de uitbesteding van werk aan lagelonenlanden, is mede oorzaak van de tegenvallende resultaten bij de afdeling Industrie. Van productie naar dienstverlening De productie van plantenkarren is definitief gestopt in 2008 en daarmee wordt er door WAVA/!GO niet meer zelf geproduceerd, maar worden er slechts nog loonopdrachten uitgevoerd. In 2008 is het klantenbestand van loonwerk en groepsdetachering geanalyseerd. De conclusie is, dat werk buiten beter aansluit bij de doelstellingen. De beweging van binnen naar buiten wordt hierdoor ook in bedrijfseconomisch opzicht aantrekkelijk en zal in 2009 worden doorgezet. Zoveel mogelijk mensen zo reguliermogelijk plaatsen tegen zo laag mogelijke kosten. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 5 van 34

6 Onderzoek naar huisvesting De huisvestingslasten voor WAVA/!GO zijn nog altijd aan de hoge kant. In 2008 is kantoorruimte verhuurd aan een derde partij en is een magazijnhal verhuurd aan een vervoersbedrijf. Met gemeente Oosterhout zijn gesprekken gaande over de gezamenlijke kansen en mogelijkheden in de toekomst. Verbeteren weerstandsvermogen en liquiditeit Het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie zijn in 2008 verbeterd ten opzichte van 2007, maar verdienen nog altijd de nodige aandacht. Rentelasten zijn gedaald, maar onveranderd blijft de situatie dat, in vergelijking met andere SW-bedrijven uit de regio, WAVA/!GO geen rente kan bijschrijven, maar moet afdragen. 2.3 INVOERING NIEUWE WET SOCIALE WERKVOORZIENING Afstemming met proces teugels aanhalen Met de modernisering is een prominentere rol weggelegd voor de gemeenten bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Het advies van Berenschot had ook al geconcludeerd met teugels aanhalen dat bij WAVA/!GO een nadrukkelijker toezicht en controle van de gemeenten gewenst was. Daartoe is het algemeen bestuur van WAVA in 2008 uitgebreid met een extra vertegenwoordiger per gemeente en is het dagelijks bestuur met twee externe adviseurs uitgebreid. Het dagelijks bestuur is in 2008 minimaal een keer per maand bij elkaar gekomen en heeft daarmee nadrukkelijk de teugels kunnen aanhalen. Regievoering en verantwoording gemeenten Met de gemeenten is afgesproken dat de subsidie, nu deze rechtsreeks vanuit Het Rijk aan de gemeenten wordt verstrekt, terstond wordt overgemaakt aan WAVA/!GO. De verantwoording aan Het Rijk door de gemeenten heeft geleid tot een intensivering van de contacten tussen de betrokken medewerkers van de individuele gemeenten en van WAVA/!GO. Uitvoeringsafspraken met de buitengemeenten Met de SW-bedrijven in Brabant zijn afspraken gemaakt over de medewerkers die werkzaam zijn in een andere gemeente dan de woongemeente. Een en ander is in overeenstemming gebeurd met de deelnemende gemeenten. Opstellen verordeningen In het kader van de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening is al in 2007 een ambtelijke werkgroep opgericht. In de werkgroep hebben ambtenaren van de deelnemende gemeenten samen met medewerkers van WAVA/!GO aan de verordeningen PGB en cliëntenparticipatie gewerkt. De verordeningen zijn in alle zes de deelnemende gemeenten (min of meer) gelijkluidend vastgesteld door de gemeenteraden. Wachtlijstbeheer per gemeente De werkgroep heeft naast de verordeningen PGB en cliëntenparticipatie in 2008 eveneens de notitie wachtlijstbeheer voorbereid. De notitie is vastgesteld door de raden en daarmee wordt er geen voorrang verleend aan specifieke doelgroepen. Het fifo-principe uit de wet zal in alle gemeenten worden gehanteerd. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 6 van 34

7 2.4 VAN COMMERCIE NAAR MENSONTWIKKELING Elke medewerker een consulent een werkleider In 2008 is de afdeling mensontwikkeling uitgebreid met meer dan tien consulenten. Ultimo 2008 had daarmee iedere medewerker, zowel de Wswdoelgroep, als de overige doelgroepen, een eigen consulent. Hanteren van individuele ontwikkelplannen In 2008 is begonnen met een grote inhaalactie op het gebied van de trajectplannen. Ultimo 2008 zijn er in totaal 309 individuele ontwikkelplannen geschreven. De verwachting is dat met de inhaalactie in 2009 er voor iedere Wsw-medewerker, maar ook medewerkers uit de overige doelgroepen een eigen ontwikkelplan opgesteld zal zijn. Meten en hanteren van arbeidsproductiviteit In 2008 is er een begin gemaakt met een nieuw instrument om arbeidsproductiviteit te meten. In 2009 wordt dit instrument nader toegepast en verfijnd. Afsluiten convenanten over voortrajecten Met gemeente Oosterhout is in 2008 een overeenkomst gesloten over voortrajecten van personen met een SW-indicatie én een WWB uitkering die op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening stonden. Voor deze groep mensen wordt het W-deel van het WWB budget ingezet. Inmiddels werkt deze groep volwaardig tussen de overig Wsw-medewerkers. Met UWV zijn gesprekken opgestart voor vergelijkbare trajecten. Van binnen naar buiten Vanwege de economische recessie zijn verschillende groepsdetacheringen komen te vervallen, waarmee een groep medewerkers terug aangewezen was op de beschutte werkplaats. Echter door de grote vraag in de groenvoorziening is deze groep vrij eenvoudig weer buiten de beschutte werkplaats aan het werk gesteld. WAVA/!GO blijft niet alleen een vangnet, maar ook een springplank voor de doelgroep. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 7 van 34

8 3 WAT HEBBEN WE GEDAAN 3.1 VERANTWOORDING WET SOCIALE WERKVOORZIENING Indicering Tabel I: Indicatie en herindicatie Aantal personen Aanmeldingen uit indicatie 60 Herindicatie aangevraagd en toegekend 88 Ondergrens 8 Bovengrens 8 Op eigen verzoek geen herindicatie aangevraagd 2 Wachtlijst en subwachtlijst Landelijk staan er op 31 december geïndiceerden op de wachtlijst. Begin 2008 heeft er in het kader van de Modernisering WSW een opschoning van de wachtlijst plaatsgevonden. De aanleiding hiervoor was dat geïndiceerden soms jarenlang op de wachtlijst stonden, maar niet beschikbaar waren voor werk. Hierdoor ontstond er een verwaterd beeld van het aantal beschikbare geïndiceerden. Geïndiceerden die tijdelijk niet beschikbaar zijn, worden sindsdien op de sub wachtlijst geplaatst totdat zij weer beschikbaar zijn. Geïndiceerden op de sub wachtlijst tellen niet mee in de berekening van de taakstelling. Tabel II: Wachtlijst en subwachtlijst Voor opschoning Na opschoning Wachtlijst (aantal) Afname wachtlijst (%) 19,5 13,3 Sub wachtlijst (aantal) Afname subwachtlijst t.o.v. vorig jaar (%) 31,0 Figuur 1: Stand wachtlijst en subwachtlijst per gemeente op 31 december 2008 Totaal Woudrichem 3 5 Werkendam Oosterhout Geertruidenberg Sub wachtlijst Wachtlijst Drimmelen 3 9 Aalburg Santen, P van, Oploos, M. van & Engelen, M. (2008) Eindrapport wsw statistiek 2007 research voor beleid (www.cedris.nl) Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 8 van 34

9 Wachttijd De wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 15,9 maanden in 2007 naar 12,3 in Alleen in Aalburg is de wachttijd gedurende het jaar gestegen door de minimale uitstroom op de wachtlijst. Een gemiddelde wachttijd kan het beeld wekken dat geïndiceerden niet lang op de wachtlijst staan. Echter door een hoge instroom in het huidige jaar zakt de gemiddelde wachttijd, ondanks dat geïndiceerden nog steeds lang op de wachtlijst staan. Een voorbeeld in de gemeente Werkendam. De gemiddelde wachttijd is 22 maanden, maar vier personen staan al meer dan 40 maanden op de wachtlijst. Woudrichem heeft weliswaar 5 personen op de wachtlijst, maar de wachttijd is 0 maanden. De reden is dat 4 personen in december 2008 op de wachtlijst zijn geplaatst vanaf de subwachtlijst en 1 persoon als nieuw geïndiceerde in december is aangemeld. Bij terugplaatsing op de wachtlijst gaat het aantal eerder opgebouwde maanden op de wachttijd verloren. De plaats op de wachtlijst is gebaseerd op de indicatiedatum. Figuur 2: Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden Woudrichem 0 Werkendam 22 Oosterhout 10 Geertruidenberg 14 Drimmelen 9 Aalburg Taakstelling Gemeente Drimmelen komt 0,09 arbeidsjaren onder de taakstelling uit. Aalburg, Geertruidenberg, Oosterhout en Werkendam komen boven taakstelling uit. Deze overrealisaties zijn gefinancierd vanuit de gelden uit het amendement Irrgang en Bussemaker. Tabel III: Gerealiseerde taakstelling Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Taakstelling 29,3 95,71 83,77 220,93 69,96 48,17 Gefinancierde taakstelling inclusief Irrgang en Bussemaker 30,13 95,62 84,78 223,61 71,65 48,17 In bijlage IV is de taakstelling verder uitgewerkt. 3.2 ONTWIKKELING BINNEN DE WSW DOELGROEP Met 422 personen is in 2008 een beoordelingsgesprek gehouden en met 309 personen is een individueel ontwikkelplan opgesteld. Er wordt in de individueel ontwikkelingsplannen naar gestreefd om werknemers zo hoog mogelijk op de werkladder te plaatsen. Gezien de groei in groenwerkzaamheden is een speciaal project gestart om groenwerkzaamheden voor een grotere groep toegankelijk te Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 9 van 34

10 maken. De groei in het aantal werknemers in de groenvoorziening is hierdoor aanzienlijk gestegen. Figuur 3: Werkladder in % ten opzichte van de totale doelgroep bij!go Trede 5 Begeleid werken Trede 4 Individueel geplaatst Trede 3a Groenvoorziening Trede 3 Gedetacheerd in groep Trede 2 Intern Trede 1 Test en training Naast een groei in de groenvoorziening is ook een groei in industrie te zien. Deze groei is te wijten aan een hoge instroom van de wachtlijst naar de afdeling industrie. Dit is volgens tabel IV 61% van de instroom. Tevens is zichtbaar dat werknemers direct vanaf de wachtlijst op de hoogst mogelijke trede worden geplaatst. Ook in bovenstaande tabel is te zien dat!go vooral inlevert op individuele detacheringen over de afgelopen jaren. De groei is vooral gericht op de groenvoorziening. Landelijk zag de verdeling er als volgt uit eind 2007: Figuur 4: Landelijke verdeling op de werkladder in % Trede 1 Test en training Trede 2 Intern Trede 3 Gedetacheerd in groep Trede 3a Groenvoorziening Trede 4 Individueel geplaatst Trede 5 Begeleid werken Tabel IV: Instroom per trede Trede 2 Trede 3 Intern Gedetacheerd in Trede 3a Groenvoorziening Trede 4 Individueel geplaatst Trede 5 Begeleid Werken groep Aantal % 61,11 3,70 24,07 5,56 5,56 In totaal zijn 46 werknemers minimaal één stap zijn gestegen op de werkladder en 28 medewerkers minimaal één stap naar beneden zijn gezakt in Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 10 van 34

11 Figuur 5: Realisatie!GO 34,60% 38,60% 26,70% Extern (BW/Deta) Op locatie (groen en industriele deta) Intern beschut Eind 2008 was in totaal 34,6% van de wsw werknemers intern geplaatst, 38,6% in groepsverband gedetacheerd en 26,7% individueel gedetacheerd of geplaatst in het kader van begeleid werken. Wij slagen er nog steeds in om in grote lijn aan de gewenste verhouding (1/3, 1/3, 1/3) te voldoen in tegenstelling tot de landelijke cijfers (zie figuur 4). 3.3 VERANTWOORDING WORK FIRST Het basisprincipe van Work First is het vinden van werk vanuit een werkende situatie. Een inwoner die een WWB uitkering komt aanvragen, krijgt geen uitkering, maar gaat direct voor maximaal een jaar aan het werk voor WAVA/!GO op basis van een minimumloon. Gedurende dit jaar worden werknemersvaardigheden getraind en worden diverse instrumenten ingezet om zo spoedig mogelijk de werknemer uit te laten stromen naar een andere baan voor minimaal de duur van een half jaar (duurzame uitstroom).!go voert work first trajecten uit voor gemeente Oosterhout. Er zijn twee contracten afgesloten namelijk voor 2007 en Contract In totaal zijn 80 trajecten gestart, waarvan nog 11 plaatsingen kunnen leiden tot een duurzame plaatsing. Het percentage duurzame plaatsing is voorlopig vastgesteld op 22,5% en kan oplopen tot maximaal 36,3% indien alle 11 plaatsingen duurzame plaatsingen worden. 2 Deze gegevens zijn onder voorbehoud van controle door gemeente Oosterhout. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 11 van 34

12 Figuur 6: contract work first 2007 in aantallen Duurzame plaatsingen Plaatsingen Uitval Contract In het kader van het contract zijn 114 work first medewerkers aangemeld, waarvan 102 personen na de intake een dienstverband hebben gekregen. Binnen deze groep zijn 42 succesvolle en niet-succesvolle detacheringen gerealiseerd bij externe werkgevers, waaruit 15 plaatsingen en 7 duurzame plaatsingen zijn voortgekomen. Figuur 7: contract work first in aantallen Duurzame plaatsingen Plaatsingen Lopende trajecten zonder plaatsing 52 Uitval De cijfers op zichzelf geven nog onvoldoende beeld van het functioneren van het product work first. Om het functioneren te kunnen beoordelen zijn er nadere gegevens benodigd over bijvoorbeeld: de intake en de vaststelling van belemmerende factoren voor het komen tot een succesvol traject hoeveel kandidaten doen na afloop van het traject opnieuw een beroep op een uitkering wat in de verhouding tussen interne en externe detacheringsplekken Deze informatie brengt!go steeds beter in beeld. Wij zitten in de laatste fase van de ontwikkeling van een intern beheersingssysteem waardoor het product work first zowel in financiële zin als in het kader van mensontwikkeling inzichtelijk kan worden gemaakt. 3 Gegevens februari Deze gegevens zijn onder voorbehoud van controle door gemeente Oosterhout. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 12 van 34

13 4 WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST 4.1 ALGEMEEN De afwijking van de begroting 2008 Ten opzichte van de begroting 2008 kan met tevredenheid geconstateerd worden dat het eindresultaat zich positief verhoudt ten opzichte van de begroting. Het resultaat is beter uitgekomen dan begroot. Hoewel we binnen de begroting gebleven zijn, maken we nog steeds een verlies en opereren we nog niet binnen de grenzen van de overeengekomen gemeentelijke bijdrage. Dat maakt dat we onverminderd door blijven gaan op de ingeslagen weg, met het vertrouwen dat ook op de goede weg zitten. Dit resultaat is positief beïnvloed door een aantal eenmalige baten in de sfeer van uitgestelde betalingen, extra subsidie opbrengsten, verkopen van materieel en verkopen van restvoorraden boven balanswaarde. Hiertegen zijn voor een deel verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering. Deze verplichtingen betreffen ondermeer verplichtingen in de personele sfeer zoals een voorziening voor uit te keren wachtgeld of contractuele aanvulling van pensioen en additionele afschrijvingen verband houdend met de overgang naar Equalit. Daarnaast zijn voorzieningen genomen voor te verrichten onderhoudswerkzaamheden en zijn de voorzieningen voor juridische kosten aangepast aan de laatste ramingen van onze advocaat. Het besef, dat het resultaat ook ten dele toe te schrijven is aan eenmalige gebeurtenissen maakt dat onze focus gericht blijft op kostenbeheersing en omzetverbetering en dat alles binnen de hoofddoelstelling om mensen te ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke plaats op de arbeidsmarkt. In de ambitie die wij hierbij uitspreken richting 2009 past terughoudendheid en waakzaamheid met betrekking tot de gevolgen van de kredietcrisis, waarvan ook wij de consequenties vanaf eind 2008 ervaren. Omzet De omzet is ten opzichte van 2007 redelijk op peil gebleven. Het omzetverlies als gevolg van het afstoten van activiteiten is bijna volledig opgevangen met vervangende werkzaamheden. Met name in de groenvoorziening en de arbeidsintegratie is nieuwe omzet gevonden. Terugdringen personeelskosten De personeelskosten zijn in 2008 afgenomen ten opzichte van Minder dan in de begroting 2008 als streven werd gesteld. De vergelijking met de begroting 2008 laat zien dat de doelstellingen op arbeidskosten regulier personeel zijn behaald, echter dat de overige arbeidskosten hoger zijn uitgevallen als gevolg van extra instroom WorkFirst. De hieraan verbonden extra arbeidsplaatsen hebben daarentegen tevens een bijdrage geleverd aan de gestegen omzet op het gebied van arbeidintegratie. Vervoerskosten De vervoerskosten blijven onverminderd een forse kostenpost vormen. Reden waarom er een aparte werkgroep is ingesteld om deze kosten beter beheersbaar te maken en waar mogelijk besparingen te realiseren. De eerste resultaten duiden op besparingsmogelijkheden die, hangende operationele inpassing en aanbesteding, mogelijk in de tweede helft van 2009 vruchten kunnen afwerpen. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 13 van 34

14 Rente en bankkosten Rente en bankkosten zijn afgenomen als gevolg van de verbeterde liquiditeitspositie van de onderneming. Dit is enerzijds een gevolg van de betaling door de gemeenten van de bijdrage in de tekorten van de achter ons liggende jaren. Anderzijds zijn er gelden vrijgekomen uit de vermindering van vermogensbeslag in debiteuren en voorraden. Kosten huisvesting De kosten van huisvesting zijn uitgekomen in lijn met de verwachtingen. In 2008 is het contract voor de huur van een locatie in Rotterdam beëindigd de kosten die hiermee verband hielden waren al in 2007 voorzien. Kosten ICT en telefonie De kosten van ICT zijn lager uitgevallen dan voorzien als gevolg van een vertraging in de overgang naar Equalit. In het 2 e kwartaal van 2009 zal deze overgang een feit zijn en voor heel 2009 zullen de kosten dus hoger uitvallen dan in Geleidelijk meer werk van de deelnemende gemeenten In 2008 is meer werk gekomen van de deelnemende gemeenten. Daar waar er geconstateerd wordt dat nog niet alle gemeenten op hetzelfde niveau diensten afnemen, levert dit anderszins de positieve constatering op dat er ruimte is om hierin nog te verbeteren. Afspraken hieromtrent zullen wij ook gaarne maken. Versterken van de relaties op alle niveaus Het doet ons goed om te constateren, dat over de hele breedte van de contacten en relaties met de gemeenten een verbetering en intensivering is waar te nemen. De directe relaties maken dat er goede, positieve communicatie tot stand komt. 4.2 PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE Groenvoorziening De omzet groenvoorziening liet in 2008 een gezonde groei zien. Er werd beter dan begroot gepresteerd. Met name de verbeterde relatie met de gemeenten leidde tot meer opdrachten. Gebaseerd op de kwaliteit van de door!go geleverde prestaties mag zelfs een verdere uitbreiding in 2009 tegemoet worden gezien. Industrie De afdeling industrie heeft in 2008 een bijzonder grote inspanning verricht om medewerkers in staat te stellen de overstap naar de groenvoorziening te kunnen maken. Daarnaast zijn er nieuwe medewerkers ingestroomd in de industrie. De beweging van binnen naar buiten maakte verder dat de omzet bij het onderdeel groepsdetachering hierdoor onder druk kwam te staan. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 14 van 34

15 Service detachering De individuele detachering realiseerde een omzet op het gewenste niveau. Waar men aan de ene kant te lijden had van de uitstroom van ervaren krachten kon men aan de andere kant een verbetering realiseren door de gesprekken met klanten omtrent de loonwaarde van de individueel gedetacheerde medewerkers open met de klant te bespreken. In een groot aantal gevallen leidde dit tot een verbetering van het detacheringstarief. Arbeidsintegratie De werkzaamheden op het gebied van WorkFirst zijn in 2008 sneller dan verwacht toegenomen. Dit resulteerde in een hoger dan verwachte toename van de omzet bij de afdeling expertisecentrum. Als een direct gevolg stegen ook de loonkosten gerelateerd aan de bij ons in dienst zijnde WorkFirst medewerkers. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 15 van 34

16 Resultaten WAVA /!Go B.V. t/m december 2008!Go WAVA eliminatie geconsolideerd begroting werkelijk % begroting werkelijk % begroting werkelijk begroting werkelijk % Netto subsidie WSW % % Netto subsidie Overig % % % Netto Omzet Groenvoorziening % % Netto Omzet Mensontwikkeling % % Netto omzet Industrie % % Netto Omzet Expertisecentrum % % Overige Inkomsten % % % Totaal netto Omzet % % % Arbeidskosten WSW % % Arbeidskosten WIW/SWO % % Arbeidskosten WF % % Arbeidskosten Overig % 0 0% % Totaal Arbeidskosten % % % Afschrijving IVA % % % Afschrijving M&I % % % Kosten gebouwen en tereinen % % % Energie en water % 0 0 0% % Facilitaire zaken % % % Vervoermiddelen % 0 0 0% % ICT en telefoon % 0 0 0% % Personeelszaken % % % Opleidingskosten % % % Overige kosten personeel % % % Verkoopkosten % 0-1 0% % Rente en bankkosten % % % Overige bedrijfskosten % % % Totale bedrijfskosten % % % Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage % % % Totaal gemeentelijke bijdrage % % Totaal bedrijfsresultaat % % % Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 16 van 34

17 Financieel exploitatieresultaat WAVA /!Go B.V realisatie begroting realisatie Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Overige Inkomsten Totaal netto Omzet Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW/SWO Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig Totaal Arbeidskosten Afschrijving IVA Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten Totale bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage Totaal gemeentelijke bijdrage Extra toegezegde bijdrage Totaal bedrijfsresultaat Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 17 van 34

18 5 DE BEDRIJFSVOERING 5.1 WERKNEMERSGROEPEN De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers die aan WAVA, Entrada of!go verbonden zijn op 31 december 2008 door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Figuur 1:Ontwikkeling aantal FTE per werknemersgroep over de afgelopen drie jaar WSW (WAVA) Overbruggingsdienst verbanden (WAVA) WIW (Entrada) Work First (Entrada) Regulier (!GO) Ambtenaren (WAVA) Totaal Tabel V: Ontwikkeling aantal FTE per werknemersgroep over de afgelopen drie jaar WSW (WAVA) 493,4 500,0 515,5 Overbruggingsdienstverbanden (WAVA) - - 6,6 WIW (Entrada) 28,2 25,8 22,6 Work First (Entrada) 42,5 54,2 57,2 Regulier (!GO) 167,5 90,0 101,3 Ambtenaren (WAVA) 7,4 7,4 7,4 Totaal 739,0 677,4 710,6 De belangrijkste ontwikkelingen zijn: Ten gevolge van de stijging van de taakstelling is er een gestage groei in de wsw doelgroep. Een lichte daling in WIW werknemers doordat een aantal medewerkers is overgegaan naar een wsw dienstverband. De stijging in de overige doelgroepen wordt veroorzaakt door een stijging in het aantal work first dienstverbanden. De start van de uitvoering van overbruggingsdienstverbanden De grootste daling over de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden bij het reguliere personeel ten gevolge van een afname in regulier schoonmaakpersoneel in In 2008 is er een lichte stijging door de aanname van ontwikkelingsgerichte stafmedewerkers ten gevolge van de koerswijziging. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 18 van 34

19 Externe inhuur Eind 2008 maakt!go minimaal gebruik van extern inhuur. Er zijn drie stafleden die bij!go zijn gedetacheerd, waarvan twee directieleden. In de productie worden maximaal 11 uitzendkrachten ingezet bij Mediamotion ter ondersteuning van het productieproces of als chauffeur. Trajecten, stages en producten Naast in totaal 806 dienstverbanden, verzorgt WAVA/!GO ook stages, trajecten (op basis van afgesloten contracten) en voert zij producten uit de catalogus uit, zoals medische en psychologische onderzoeken. In totaal voert!go eind trajecten, 17 stages en 54 producten uit. Figuur 2: Lopende trajecten en stages op 31 december 2008 Reintegratietrajecten Direct werken Arbeidsactivering Zorgtraject Sociale activering Wijkonderhoud Schoolstages Wsw stages Work First voortrajecten Figuur 3: Producten in uitvoering uit catalogus op 31 december Inschatten fysieke belastbaarheid Medische onderzoek Psychologisch onderzoek Arbeidsdeskundig onderzoek Outplacement Het aantal geïndiceerden op de wachtlijst en externe inhuur meegerekend zijn er ruim 1000 personen aan de organisatie verbonden. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 19 van 34

20 Verhouding professionals ten opzichte gesubsidieerde medewerkers 5 Landelijk was de verhouding in op 5,9 6. Bij!GO is de verhouding 1 staat tot 5,3 7. Intern gedetacheerde doelgroepmedewerkers worden landelijk meegerekend als professional. Bij!GO wordt 80% van de functies in de professionele laag vervult door ongesubsidieerd personeel ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 54% 8.!GO heeft 22 intern gedetacheerde wsw doelgroepmedewerkers. Andere SW bedrijven hebben dus relatief meer doelgroepmedewerkers die werkzaam zijn in de professionele laag.!go heeft er voor gekozen om haar SW-medewerkers zoveel als mogelijk extern te detacheren in een zo regulier mogelijke omgeving. Dit leidt ertoe dat!go een voorsprong heeft als het gaat om de verhouding 1/3,1/3,1/3 (zie paragraaf ontwikkeling binnen de wsw doelgroep ). Dit heeft mede tot gevolg dat de verhouding professionals ten opzichte van gesubsidieerde medewerkers bij!go lager ligt dan landelijk. 5.2 OVERIGE KENGETALLEN Verzuim De regels en procedures rondom verzuim zijn weergegeven in een verzuimprotocol. Gezien de wijzigingen in de organisatie vindt er begin 2009 een herijking van het protocol plaats. Tevens zal het verzuimbeleid worden aangescherpt. Het verzuimpercentage is ten aanzien van vorig jaar gestegen naar gemiddeld 11,3%. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het hoge verzuimpercentage van de work first groep, namelijk gemiddeld 20%. Ook is zichtbaar dat het hoge verzuim vooral in het eerste kwartaal plaatsvond. Het ziekteverzuim is in het laatste kwartaal zelfs gezakt onder het verzuimpercentage van vorig jaar. Landelijk lag in 2007 het ziekteverzuim voor WSw gesubsidieerden op 12,4% en bij!go op 11,3%. Het ziekteverzuimpercentage voor regulier personeel ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde in 2007 lag op 5,4% en bij!go op 7,5% 9. We zien bij het reguliere personeel een lichte verschuiving van kort naar middellang en langdurig verzuim en een stijging van het de verzuimfrequentie. 5 In de eerdere jaarverslagen is de verhouding gesubsidieerde werknemers ten opzichte van het totaal gerapporteerd. In de benchmark van SEO in 2007 wordt de verhouding tussen het aantal gesubsidieerde medewerkers en professionals als maatstaf aangehouden. Omdat deze verhouding het mogelijk maakt om te vergelijken binnen de branche, wordt vanaf heden deze verhouding aangehouden in de rapportages. 6 Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007: bedrijfsvergelijkend onderzoek cedris (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P (SEO economisch onderzoek). 7 Gesubsidieerd: 562 wsw, 26 wiw, 63 work first, 62 reïntegratietrajecten, 54 producten, 10 overbruggingstrajecten; professionals: 22 intern gedetacheerden, 114 reguliere krachten, 3 externen, 9 ambtenaren. Niet meegerekend: 11 directie reguliere productiemedewerkers. Deze personen worden naar behoefte ingezet. De begeleiding van geïndiceerden op de wachtlijst wordt hier buiten beschouwing gelaten. 8 Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007: bedrijfsvergelijkend onderzoek cedris (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P (SEO economisch onderzoek). 9 Landelijke cijfers uit Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007 (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 20 van 34

II RV.0009044 NOTA VOOR

II RV.0009044 NOTA VOOR WW w II RV.0009044 NOTA VOOR DE RAAD gemeente Q O S t e r h O U t A\d** t *ujr4&p~ajl s W ^, fe&wft. atum: 5juni 2009 Nummer raadsnota: 0 0 0

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 1 FINANCIELE RAPPORTAGE 1 E KWARTAAL Samenvatting Negatief resultaat De eerste 3 maanden van 2009 laten een negatief bedrijfsresultaat

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout (/ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava III Gemeente Oosterhout ontvangen c l 03 JUN 20 IN.247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus 0.50 4900 GB OOSTERHOUT kopie: Datum: 26

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

HALFJAARRAPPORTAGE 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. HALFJAARRAPPORTAGE 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 1 FINANCIELE RAPPORTAGE 1 E HALFJAAR Samenvatting Negatief resultaat De eerste 6 maanden van 2009 laten een negatief bedrijfsresultaat

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 1 TOELICHTING RESULATEN 3E KWARTAAL Tot en met september 2011 heeft WAVA /!GO een negatief bedrijfsresultaat na gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 19 februari 2008 Raadsnota nummer Onderwerp: wava Vragen van fractie: Groen Brabant. Naam raadslid: C.J.

Raadsvergadering d.d. 19 februari 2008 Raadsnota nummer Onderwerp: wava Vragen van fractie: Groen Brabant. Naam raadslid: C.J. Raadsvergadering d.d. 19 februari 2008 Raadsnota nummer 0008007 Onderwerp: wava Vragen van fractie: Groen Brabant Naam raadslid: C.J. Noltee VRAGEN 1. De tekst onderaan op pag 1 van het voorstel geeft

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & WAVA/!GO B.V.

HALFJAARRAPPORTAGE 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & WAVA/!GO B.V. HALFJAARRAPPORTAGE 28 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & WAVA/!GO B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Wie zijn we?... 3 2. Wat willen we bereiken?... 4 3. Mensontwikkeling in beeld... 6 4. Wat hebben

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

CONCEPT BEGROTING 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

CONCEPT BEGROTING 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. CONCEPT BEGROTING 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 4 december 2007 INHOUDSOPGAVE 1. OP WEG MET EEN NIEUWE KOERS...3 2. TERUGBLIK OP 2007...5 3. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2008?...7 3.1 Afwikkelen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2010 EN FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2010-2013. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA Mede inhoudende de begroting van!go B.V.

ONTWERPBEGROTING 2010 EN FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2010-2013. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA Mede inhoudende de begroting van!go B.V. ONTWERPBEGROTING 2010 EN FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2010-2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA Mede inhoudende de begroting van!go B.V. 25 MEI 2009 INLEIDING 2010: Verder bouwen aan het huis Na jaren

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Tijdens de VGG Algemene Ledenvergadering in Hoogezand op 20 april jl. is afgesproken dat de VNG en de VGG op het onderdeel

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

HALFJAARRAPPORTAGE 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. HALFJAARRAPPORTAGE 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Financiële rapportage eerste halfjaar... 5 1.1 Ontwikkelingen... 5 1.2 Bezuinigingen 2011... 6 1.3 Extra

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Wie zijn wij? Wie zijn we en wat doen we?

Inhoud presentatie. Wie zijn wij? Wie zijn we en wat doen we? Inhoud presentatie Wie zijn we en wat doen we? Ontwikkeling van de afgelopen jaren Het jaar 2010 tot en met 3 e kwartaal Vergelijking met anderen en elkaar Plannen kabinet en Bedrijfsplan 2011 Samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 18

Gemeente Helden. Agendapunt 18 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot instemming met kadernota Wet sociale werkvoorziening (WSW) "De klant centraal" en de verordeningen Persoongebonden budget Begeleid Werken en Volgorde plaatsingsbeleid WSW.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Quickscan WAVA/!GO. Globale indicatie kosten bij opheffing

Quickscan WAVA/!GO. Globale indicatie kosten bij opheffing Quickscan WAVA/!GO Globale indicatie kosten bij opheffing IROKO, januari 2013 Inleiding De gemeenten hebben IROKO gevraagd om een globale indicatie te geven van de kosten die gemoeid zijn met het opheffen

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons kenmerk uw brief van/kenmerk

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van de Wsw Cliëntenraad.

Welkom bij de presentatie van de Wsw Cliëntenraad. Welkom bij de presentatie van de Wsw Cliëntenraad. Advies orgaan gemeenten over de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). 1 Agenda Welkomstwoord wethouder Testroote Cliëntenraad Wsw stelt zich voor Wat is

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R22 6 I. OOI Inboeknummer o7bstor88s Dossiernummer 737.404 n septembe> zoo7 Raads inforrnatiebrief Betreft inzicht in wachtlijstproblematiek sw-plaatsingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 5 augustus 2009 Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. 'Het huis is af'

JAARVERSLAG 2011. 'Het huis is af' iiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 12ink03977 JAARVERSLAG 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & 'GO B.V. 'Het huis is af' GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING W3V8 ( INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 het dak vrijwel dicht

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet e informatie jurlijk oest* ro O V õ S plan. datum m 0-15 (H 0 i ō 3 N : JA i NEE Mjgwelijk I vertrc nee WW w ' Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Ai Datum: 19 juni 2015 Nummer raadsnota: Bl.0150245 Onderwerp:

Nadere informatie