JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN AFWIKKELEN VERLEDEN TEUGELS VERDER AANHALEN EN OMBUIGEN INVOERING NIEUWE WET SOCIALE WERKVOORZIENING VAN COMMERCIE NAAR MENSONTWIKKELING 7 3 WAT HEBBEN WE GEDAAN VERANTWOORDING WET SOCIALE WERKVOORZIENING ONTWIKKELING BINNEN DE WSW DOELGROEP VERANTWOORDING WORK FIRST 11 4 WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST ALGEMEEN PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE 14 5 DE BEDRIJFSVOERING WERKNEMERSGROEPEN OVERIGE KENGETALLEN 20 BIJLAGEN 23 I OPLEIDING EN ONDERZOEK 23 II JAAREVALUATIE 25 III JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 28 IV GEREALISEERDE TAAKSTELLING 34 Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 2 van 34

3 1 INLEIDING 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET In 2007 werd een start gemaakt met een nieuwe koers voor de onderneming. Gekozen werd voor een richting die aansluit bij de doelstelling van de onderneming en waarbij de SW-medewerkers weer centraal staan. In 2008 is deze koers voortgezet en richt!go B.V. (!GO) zich op de ontwikkeling van de SW-medewerker naar een positie zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt aan of liever nog als volwaardig participant op die arbeidsmarkt. In 2008 is ook de organisatie aangepast om de ingezette koers maximaal te kunnen ondersteunen. Hiervoor zijn een nieuw management en een nieuwe directie van drie personen geïnstalleerd. Na de ingrijpende acties in 2007 moest in 2008 de vrijgevallen capaciteit opnieuw ingevuld worden, terwijl de afbouw van activiteiten die niet gecontinueerd werden, verder ging. Dit leidde ondermeer tot aanpassing van de metaalwerkzaamheden, van apart productaanbod tot ondersteuning aan de loonopdrachten in brede zin. De ingezette bezuinigingsmaatregelen wierpen de eerste vruchten af, hetgeen leidde tot een verlaging van de bedrijfskosten. Nieuwe projecten zijn opgestart teneinde verdere besparingen te onderzoeken. 1.2 BEDRIJFSVOERING In 2007 is een aanvang gemaakt met het afstoten van verliesgevende activiteiten in de deelneming!g0 B.V. In 2008 zijn deze activiteiten voortgezet en zijn verdere rationalisaties in de organisatie aangebracht. Het proces van beoordeling van alle activiteiten op winstgevendheid heeft en zal ook in de toekomst blijvend de aandacht behouden. Zo is in 2008 ondermeer besloten de metaalwerkzaamheden als losstaande activiteit om te vormen tot ondersteunende activiteit richting loonwerk. Ook de omvorming van productiegerichte onderneming naar mensontwikkelbedrijf is ingezet en zal verder uitgebreid worden. De focus ligt onverminderd op de doelgroepmedewerkers en de bevordering van de ontwikkeling van de medewerkers, zoveel als mogelijk is, gericht op uitstroom uit de Wsw. Rapportages zijn verder verbeterd en sluiten in toenemende mate aan op de cycli van gemeenten en provincie. Volledige aansluiting op deze cycli alsmede het verkrijgen van stuurinformatie heeft de aandacht. In 2009 wordt daarom nog meer aandacht gelegd op tijdigheid en verbetering van de managementinformatie-systemen. De kostenbesparingen die in 2007 zijn ingezet, laten verdergaande verbeteringen van de resultaten zien. Mede als gevolg hiervan is het negatieve resultaat ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar 2007 meer dan gehalveerd. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 3 van 34

4 Een andere oorzaak van de verlaging van het tekort is gelegen in de uitbreiding van de rol van de gemeenten als opdrachtgever en afnemer van diensten van de GR WAVA en haar uitvoeringsorganisatie!go. Een verder winstpunt wordt gevonden in de verbeterde relatie met onze deelnemende gemeenten, waarbij transparantie het beste wapen is gebleken tegen wantrouwen en waarbij vertrouwen de garantie zal moeten bieden voor hopelijk nog betere resultaten in de toekomst. In 2008 zijn verdere stappen ondernomen om te komen tot een betere aansluiting bij de gemeentelijke rapportages en procedures. De contacten met de gemeenten zijn op alle niveaus aangehaald en uitgebreid. De modernisering van de Wsw per 1 januari 2008 heeft hieraan nog een extra bijdrage geleverd, omdat!go hierbij nog duidelijker gepositioneerd wordt als uitvoeringsorgaan van de gemeenten. Deze uitbreiding van de relatie met de gemeenten heeft als bijkomend en zeer welkom neveneffect een vermindering van het ondernemingsrisico en een uitbreiding van de herkenbaarheid van!go bij de deelnemende gemeenten. Eind 2008 is er een bijeenkomst geweest met de raden van de deelnemende gemeenten. Uitkomst van deze bijeenkomst was dat het bestuur van WAVA/!GO in 2009 een toekomstvisie aan diezelfde raden presenteert.!go verwacht dat zij ook in de toekomst de rol van uitvoeringsorgaan voor de deelnemende gemeenten mag blijven uitoefenen. De conclusie mag zijn, dat de GR WAVA de in 2007 ingezette lijn van resultaatverbetering in 2008 heeft weten voort te zetten. Niet alleen als het gaat om de cijfers, maar juist ook als het gaat om de rol als uitvoeringsorgaan voor de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening. De focus op mensontwikkeling biedt ons personeel een beter vooruitzicht op passend werk, werk waarop zij trots kunnen zijn. Onze medewerkers vervullen niet zelden een duidelijk zichtbare rol in onze samenleving en leveren een positieve bijdrage tot het goed functioneren van die samenleving. Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Algemeen directeur Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 4 van 34

5 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN Juridische procedures voortzetten De civiele procedure tegen de voormalig algemeen directeur is voortgezet en de juridische positie ten opzichte van de voormalige accountant is nader uitgewerkt. In 2009 wordt een uitspraak in de civiele procedure tegen de voormalig directeur verwacht. Ook heeft het Openbaar Ministerie een strafprocedure opgestart. Samenwerken met de nieuwe accountant De nieuwe accountant Deloitte heeft in 2008 een interim controle gehouden en de bevindingen gerapporteerd aan de directie van WAVA/!GO. Tevens is er samen gewerkt met de accountant om de interne controle en rechtmatigheid op orde te krijgen. Dit heeft bij de controle van de jaarrekening over 2008 geleid tot het verkrijgen van een goedkeurende én rechtmatigheidsverklaring door WAVA. 2.2 TEUGELS VERDER AANHALEN EN OMBUIGEN Meer werk van de deelnemende gemeenten In 2008 heeft WAVA/!GO meer werk gekregen van de verschillende gemeenten. Via de weg van quasi-inbesteding heeft WAVA/!GO meer werk in de groenvoorziening van de verschillende gemeenten verkregen. Gemeente Oosterhout heeft met de verstrekking van het exclusief recht voor Work First aan WAVA/!GO eveneens mogelijkheden gezien om binnen geldende regels voor aanbesteding rechtstreeks werk te gunnen aan het schap. Het werk is gegund op basis van een eerlijke prijs-kwaliteit verhouding en op basis van duidelijke prestatieafspraken. Omzet verhogen en verbeteren capaciteitsplanning In 2008 zijn de tarieven voor individuele detachering onder de loep genomen en er is een start gemaakt met de bepaling van het tarief op basis van de verdiencapaciteit. De tegenvallende economie, het prijspeil van de directe concurrentie (andere Sw-bedrijven, penitentiaire inrichtingen en reguliere loonwerkbedrijven), maar ook zeker de uitbesteding van werk aan lagelonenlanden, is mede oorzaak van de tegenvallende resultaten bij de afdeling Industrie. Van productie naar dienstverlening De productie van plantenkarren is definitief gestopt in 2008 en daarmee wordt er door WAVA/!GO niet meer zelf geproduceerd, maar worden er slechts nog loonopdrachten uitgevoerd. In 2008 is het klantenbestand van loonwerk en groepsdetachering geanalyseerd. De conclusie is, dat werk buiten beter aansluit bij de doelstellingen. De beweging van binnen naar buiten wordt hierdoor ook in bedrijfseconomisch opzicht aantrekkelijk en zal in 2009 worden doorgezet. Zoveel mogelijk mensen zo reguliermogelijk plaatsen tegen zo laag mogelijke kosten. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 5 van 34

6 Onderzoek naar huisvesting De huisvestingslasten voor WAVA/!GO zijn nog altijd aan de hoge kant. In 2008 is kantoorruimte verhuurd aan een derde partij en is een magazijnhal verhuurd aan een vervoersbedrijf. Met gemeente Oosterhout zijn gesprekken gaande over de gezamenlijke kansen en mogelijkheden in de toekomst. Verbeteren weerstandsvermogen en liquiditeit Het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie zijn in 2008 verbeterd ten opzichte van 2007, maar verdienen nog altijd de nodige aandacht. Rentelasten zijn gedaald, maar onveranderd blijft de situatie dat, in vergelijking met andere SW-bedrijven uit de regio, WAVA/!GO geen rente kan bijschrijven, maar moet afdragen. 2.3 INVOERING NIEUWE WET SOCIALE WERKVOORZIENING Afstemming met proces teugels aanhalen Met de modernisering is een prominentere rol weggelegd voor de gemeenten bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Het advies van Berenschot had ook al geconcludeerd met teugels aanhalen dat bij WAVA/!GO een nadrukkelijker toezicht en controle van de gemeenten gewenst was. Daartoe is het algemeen bestuur van WAVA in 2008 uitgebreid met een extra vertegenwoordiger per gemeente en is het dagelijks bestuur met twee externe adviseurs uitgebreid. Het dagelijks bestuur is in 2008 minimaal een keer per maand bij elkaar gekomen en heeft daarmee nadrukkelijk de teugels kunnen aanhalen. Regievoering en verantwoording gemeenten Met de gemeenten is afgesproken dat de subsidie, nu deze rechtsreeks vanuit Het Rijk aan de gemeenten wordt verstrekt, terstond wordt overgemaakt aan WAVA/!GO. De verantwoording aan Het Rijk door de gemeenten heeft geleid tot een intensivering van de contacten tussen de betrokken medewerkers van de individuele gemeenten en van WAVA/!GO. Uitvoeringsafspraken met de buitengemeenten Met de SW-bedrijven in Brabant zijn afspraken gemaakt over de medewerkers die werkzaam zijn in een andere gemeente dan de woongemeente. Een en ander is in overeenstemming gebeurd met de deelnemende gemeenten. Opstellen verordeningen In het kader van de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening is al in 2007 een ambtelijke werkgroep opgericht. In de werkgroep hebben ambtenaren van de deelnemende gemeenten samen met medewerkers van WAVA/!GO aan de verordeningen PGB en cliëntenparticipatie gewerkt. De verordeningen zijn in alle zes de deelnemende gemeenten (min of meer) gelijkluidend vastgesteld door de gemeenteraden. Wachtlijstbeheer per gemeente De werkgroep heeft naast de verordeningen PGB en cliëntenparticipatie in 2008 eveneens de notitie wachtlijstbeheer voorbereid. De notitie is vastgesteld door de raden en daarmee wordt er geen voorrang verleend aan specifieke doelgroepen. Het fifo-principe uit de wet zal in alle gemeenten worden gehanteerd. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 6 van 34

7 2.4 VAN COMMERCIE NAAR MENSONTWIKKELING Elke medewerker een consulent een werkleider In 2008 is de afdeling mensontwikkeling uitgebreid met meer dan tien consulenten. Ultimo 2008 had daarmee iedere medewerker, zowel de Wswdoelgroep, als de overige doelgroepen, een eigen consulent. Hanteren van individuele ontwikkelplannen In 2008 is begonnen met een grote inhaalactie op het gebied van de trajectplannen. Ultimo 2008 zijn er in totaal 309 individuele ontwikkelplannen geschreven. De verwachting is dat met de inhaalactie in 2009 er voor iedere Wsw-medewerker, maar ook medewerkers uit de overige doelgroepen een eigen ontwikkelplan opgesteld zal zijn. Meten en hanteren van arbeidsproductiviteit In 2008 is er een begin gemaakt met een nieuw instrument om arbeidsproductiviteit te meten. In 2009 wordt dit instrument nader toegepast en verfijnd. Afsluiten convenanten over voortrajecten Met gemeente Oosterhout is in 2008 een overeenkomst gesloten over voortrajecten van personen met een SW-indicatie én een WWB uitkering die op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening stonden. Voor deze groep mensen wordt het W-deel van het WWB budget ingezet. Inmiddels werkt deze groep volwaardig tussen de overig Wsw-medewerkers. Met UWV zijn gesprekken opgestart voor vergelijkbare trajecten. Van binnen naar buiten Vanwege de economische recessie zijn verschillende groepsdetacheringen komen te vervallen, waarmee een groep medewerkers terug aangewezen was op de beschutte werkplaats. Echter door de grote vraag in de groenvoorziening is deze groep vrij eenvoudig weer buiten de beschutte werkplaats aan het werk gesteld. WAVA/!GO blijft niet alleen een vangnet, maar ook een springplank voor de doelgroep. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 7 van 34

8 3 WAT HEBBEN WE GEDAAN 3.1 VERANTWOORDING WET SOCIALE WERKVOORZIENING Indicering Tabel I: Indicatie en herindicatie Aantal personen Aanmeldingen uit indicatie 60 Herindicatie aangevraagd en toegekend 88 Ondergrens 8 Bovengrens 8 Op eigen verzoek geen herindicatie aangevraagd 2 Wachtlijst en subwachtlijst Landelijk staan er op 31 december geïndiceerden op de wachtlijst. Begin 2008 heeft er in het kader van de Modernisering WSW een opschoning van de wachtlijst plaatsgevonden. De aanleiding hiervoor was dat geïndiceerden soms jarenlang op de wachtlijst stonden, maar niet beschikbaar waren voor werk. Hierdoor ontstond er een verwaterd beeld van het aantal beschikbare geïndiceerden. Geïndiceerden die tijdelijk niet beschikbaar zijn, worden sindsdien op de sub wachtlijst geplaatst totdat zij weer beschikbaar zijn. Geïndiceerden op de sub wachtlijst tellen niet mee in de berekening van de taakstelling. Tabel II: Wachtlijst en subwachtlijst Voor opschoning Na opschoning Wachtlijst (aantal) Afname wachtlijst (%) 19,5 13,3 Sub wachtlijst (aantal) Afname subwachtlijst t.o.v. vorig jaar (%) 31,0 Figuur 1: Stand wachtlijst en subwachtlijst per gemeente op 31 december 2008 Totaal Woudrichem 3 5 Werkendam Oosterhout Geertruidenberg Sub wachtlijst Wachtlijst Drimmelen 3 9 Aalburg Santen, P van, Oploos, M. van & Engelen, M. (2008) Eindrapport wsw statistiek 2007 research voor beleid (www.cedris.nl) Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 8 van 34

9 Wachttijd De wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 15,9 maanden in 2007 naar 12,3 in Alleen in Aalburg is de wachttijd gedurende het jaar gestegen door de minimale uitstroom op de wachtlijst. Een gemiddelde wachttijd kan het beeld wekken dat geïndiceerden niet lang op de wachtlijst staan. Echter door een hoge instroom in het huidige jaar zakt de gemiddelde wachttijd, ondanks dat geïndiceerden nog steeds lang op de wachtlijst staan. Een voorbeeld in de gemeente Werkendam. De gemiddelde wachttijd is 22 maanden, maar vier personen staan al meer dan 40 maanden op de wachtlijst. Woudrichem heeft weliswaar 5 personen op de wachtlijst, maar de wachttijd is 0 maanden. De reden is dat 4 personen in december 2008 op de wachtlijst zijn geplaatst vanaf de subwachtlijst en 1 persoon als nieuw geïndiceerde in december is aangemeld. Bij terugplaatsing op de wachtlijst gaat het aantal eerder opgebouwde maanden op de wachttijd verloren. De plaats op de wachtlijst is gebaseerd op de indicatiedatum. Figuur 2: Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden Woudrichem 0 Werkendam 22 Oosterhout 10 Geertruidenberg 14 Drimmelen 9 Aalburg Taakstelling Gemeente Drimmelen komt 0,09 arbeidsjaren onder de taakstelling uit. Aalburg, Geertruidenberg, Oosterhout en Werkendam komen boven taakstelling uit. Deze overrealisaties zijn gefinancierd vanuit de gelden uit het amendement Irrgang en Bussemaker. Tabel III: Gerealiseerde taakstelling Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Taakstelling 29,3 95,71 83,77 220,93 69,96 48,17 Gefinancierde taakstelling inclusief Irrgang en Bussemaker 30,13 95,62 84,78 223,61 71,65 48,17 In bijlage IV is de taakstelling verder uitgewerkt. 3.2 ONTWIKKELING BINNEN DE WSW DOELGROEP Met 422 personen is in 2008 een beoordelingsgesprek gehouden en met 309 personen is een individueel ontwikkelplan opgesteld. Er wordt in de individueel ontwikkelingsplannen naar gestreefd om werknemers zo hoog mogelijk op de werkladder te plaatsen. Gezien de groei in groenwerkzaamheden is een speciaal project gestart om groenwerkzaamheden voor een grotere groep toegankelijk te Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 9 van 34

10 maken. De groei in het aantal werknemers in de groenvoorziening is hierdoor aanzienlijk gestegen. Figuur 3: Werkladder in % ten opzichte van de totale doelgroep bij!go Trede 5 Begeleid werken Trede 4 Individueel geplaatst Trede 3a Groenvoorziening Trede 3 Gedetacheerd in groep Trede 2 Intern Trede 1 Test en training Naast een groei in de groenvoorziening is ook een groei in industrie te zien. Deze groei is te wijten aan een hoge instroom van de wachtlijst naar de afdeling industrie. Dit is volgens tabel IV 61% van de instroom. Tevens is zichtbaar dat werknemers direct vanaf de wachtlijst op de hoogst mogelijke trede worden geplaatst. Ook in bovenstaande tabel is te zien dat!go vooral inlevert op individuele detacheringen over de afgelopen jaren. De groei is vooral gericht op de groenvoorziening. Landelijk zag de verdeling er als volgt uit eind 2007: Figuur 4: Landelijke verdeling op de werkladder in % Trede 1 Test en training Trede 2 Intern Trede 3 Gedetacheerd in groep Trede 3a Groenvoorziening Trede 4 Individueel geplaatst Trede 5 Begeleid werken Tabel IV: Instroom per trede Trede 2 Trede 3 Intern Gedetacheerd in Trede 3a Groenvoorziening Trede 4 Individueel geplaatst Trede 5 Begeleid Werken groep Aantal % 61,11 3,70 24,07 5,56 5,56 In totaal zijn 46 werknemers minimaal één stap zijn gestegen op de werkladder en 28 medewerkers minimaal één stap naar beneden zijn gezakt in Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 10 van 34

11 Figuur 5: Realisatie!GO 34,60% 38,60% 26,70% Extern (BW/Deta) Op locatie (groen en industriele deta) Intern beschut Eind 2008 was in totaal 34,6% van de wsw werknemers intern geplaatst, 38,6% in groepsverband gedetacheerd en 26,7% individueel gedetacheerd of geplaatst in het kader van begeleid werken. Wij slagen er nog steeds in om in grote lijn aan de gewenste verhouding (1/3, 1/3, 1/3) te voldoen in tegenstelling tot de landelijke cijfers (zie figuur 4). 3.3 VERANTWOORDING WORK FIRST Het basisprincipe van Work First is het vinden van werk vanuit een werkende situatie. Een inwoner die een WWB uitkering komt aanvragen, krijgt geen uitkering, maar gaat direct voor maximaal een jaar aan het werk voor WAVA/!GO op basis van een minimumloon. Gedurende dit jaar worden werknemersvaardigheden getraind en worden diverse instrumenten ingezet om zo spoedig mogelijk de werknemer uit te laten stromen naar een andere baan voor minimaal de duur van een half jaar (duurzame uitstroom).!go voert work first trajecten uit voor gemeente Oosterhout. Er zijn twee contracten afgesloten namelijk voor 2007 en Contract In totaal zijn 80 trajecten gestart, waarvan nog 11 plaatsingen kunnen leiden tot een duurzame plaatsing. Het percentage duurzame plaatsing is voorlopig vastgesteld op 22,5% en kan oplopen tot maximaal 36,3% indien alle 11 plaatsingen duurzame plaatsingen worden. 2 Deze gegevens zijn onder voorbehoud van controle door gemeente Oosterhout. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 11 van 34

12 Figuur 6: contract work first 2007 in aantallen Duurzame plaatsingen Plaatsingen Uitval Contract In het kader van het contract zijn 114 work first medewerkers aangemeld, waarvan 102 personen na de intake een dienstverband hebben gekregen. Binnen deze groep zijn 42 succesvolle en niet-succesvolle detacheringen gerealiseerd bij externe werkgevers, waaruit 15 plaatsingen en 7 duurzame plaatsingen zijn voortgekomen. Figuur 7: contract work first in aantallen Duurzame plaatsingen Plaatsingen Lopende trajecten zonder plaatsing 52 Uitval De cijfers op zichzelf geven nog onvoldoende beeld van het functioneren van het product work first. Om het functioneren te kunnen beoordelen zijn er nadere gegevens benodigd over bijvoorbeeld: de intake en de vaststelling van belemmerende factoren voor het komen tot een succesvol traject hoeveel kandidaten doen na afloop van het traject opnieuw een beroep op een uitkering wat in de verhouding tussen interne en externe detacheringsplekken Deze informatie brengt!go steeds beter in beeld. Wij zitten in de laatste fase van de ontwikkeling van een intern beheersingssysteem waardoor het product work first zowel in financiële zin als in het kader van mensontwikkeling inzichtelijk kan worden gemaakt. 3 Gegevens februari Deze gegevens zijn onder voorbehoud van controle door gemeente Oosterhout. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 12 van 34

13 4 WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST 4.1 ALGEMEEN De afwijking van de begroting 2008 Ten opzichte van de begroting 2008 kan met tevredenheid geconstateerd worden dat het eindresultaat zich positief verhoudt ten opzichte van de begroting. Het resultaat is beter uitgekomen dan begroot. Hoewel we binnen de begroting gebleven zijn, maken we nog steeds een verlies en opereren we nog niet binnen de grenzen van de overeengekomen gemeentelijke bijdrage. Dat maakt dat we onverminderd door blijven gaan op de ingeslagen weg, met het vertrouwen dat ook op de goede weg zitten. Dit resultaat is positief beïnvloed door een aantal eenmalige baten in de sfeer van uitgestelde betalingen, extra subsidie opbrengsten, verkopen van materieel en verkopen van restvoorraden boven balanswaarde. Hiertegen zijn voor een deel verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering. Deze verplichtingen betreffen ondermeer verplichtingen in de personele sfeer zoals een voorziening voor uit te keren wachtgeld of contractuele aanvulling van pensioen en additionele afschrijvingen verband houdend met de overgang naar Equalit. Daarnaast zijn voorzieningen genomen voor te verrichten onderhoudswerkzaamheden en zijn de voorzieningen voor juridische kosten aangepast aan de laatste ramingen van onze advocaat. Het besef, dat het resultaat ook ten dele toe te schrijven is aan eenmalige gebeurtenissen maakt dat onze focus gericht blijft op kostenbeheersing en omzetverbetering en dat alles binnen de hoofddoelstelling om mensen te ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke plaats op de arbeidsmarkt. In de ambitie die wij hierbij uitspreken richting 2009 past terughoudendheid en waakzaamheid met betrekking tot de gevolgen van de kredietcrisis, waarvan ook wij de consequenties vanaf eind 2008 ervaren. Omzet De omzet is ten opzichte van 2007 redelijk op peil gebleven. Het omzetverlies als gevolg van het afstoten van activiteiten is bijna volledig opgevangen met vervangende werkzaamheden. Met name in de groenvoorziening en de arbeidsintegratie is nieuwe omzet gevonden. Terugdringen personeelskosten De personeelskosten zijn in 2008 afgenomen ten opzichte van Minder dan in de begroting 2008 als streven werd gesteld. De vergelijking met de begroting 2008 laat zien dat de doelstellingen op arbeidskosten regulier personeel zijn behaald, echter dat de overige arbeidskosten hoger zijn uitgevallen als gevolg van extra instroom WorkFirst. De hieraan verbonden extra arbeidsplaatsen hebben daarentegen tevens een bijdrage geleverd aan de gestegen omzet op het gebied van arbeidintegratie. Vervoerskosten De vervoerskosten blijven onverminderd een forse kostenpost vormen. Reden waarom er een aparte werkgroep is ingesteld om deze kosten beter beheersbaar te maken en waar mogelijk besparingen te realiseren. De eerste resultaten duiden op besparingsmogelijkheden die, hangende operationele inpassing en aanbesteding, mogelijk in de tweede helft van 2009 vruchten kunnen afwerpen. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 13 van 34

14 Rente en bankkosten Rente en bankkosten zijn afgenomen als gevolg van de verbeterde liquiditeitspositie van de onderneming. Dit is enerzijds een gevolg van de betaling door de gemeenten van de bijdrage in de tekorten van de achter ons liggende jaren. Anderzijds zijn er gelden vrijgekomen uit de vermindering van vermogensbeslag in debiteuren en voorraden. Kosten huisvesting De kosten van huisvesting zijn uitgekomen in lijn met de verwachtingen. In 2008 is het contract voor de huur van een locatie in Rotterdam beëindigd de kosten die hiermee verband hielden waren al in 2007 voorzien. Kosten ICT en telefonie De kosten van ICT zijn lager uitgevallen dan voorzien als gevolg van een vertraging in de overgang naar Equalit. In het 2 e kwartaal van 2009 zal deze overgang een feit zijn en voor heel 2009 zullen de kosten dus hoger uitvallen dan in Geleidelijk meer werk van de deelnemende gemeenten In 2008 is meer werk gekomen van de deelnemende gemeenten. Daar waar er geconstateerd wordt dat nog niet alle gemeenten op hetzelfde niveau diensten afnemen, levert dit anderszins de positieve constatering op dat er ruimte is om hierin nog te verbeteren. Afspraken hieromtrent zullen wij ook gaarne maken. Versterken van de relaties op alle niveaus Het doet ons goed om te constateren, dat over de hele breedte van de contacten en relaties met de gemeenten een verbetering en intensivering is waar te nemen. De directe relaties maken dat er goede, positieve communicatie tot stand komt. 4.2 PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE Groenvoorziening De omzet groenvoorziening liet in 2008 een gezonde groei zien. Er werd beter dan begroot gepresteerd. Met name de verbeterde relatie met de gemeenten leidde tot meer opdrachten. Gebaseerd op de kwaliteit van de door!go geleverde prestaties mag zelfs een verdere uitbreiding in 2009 tegemoet worden gezien. Industrie De afdeling industrie heeft in 2008 een bijzonder grote inspanning verricht om medewerkers in staat te stellen de overstap naar de groenvoorziening te kunnen maken. Daarnaast zijn er nieuwe medewerkers ingestroomd in de industrie. De beweging van binnen naar buiten maakte verder dat de omzet bij het onderdeel groepsdetachering hierdoor onder druk kwam te staan. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 14 van 34

15 Service detachering De individuele detachering realiseerde een omzet op het gewenste niveau. Waar men aan de ene kant te lijden had van de uitstroom van ervaren krachten kon men aan de andere kant een verbetering realiseren door de gesprekken met klanten omtrent de loonwaarde van de individueel gedetacheerde medewerkers open met de klant te bespreken. In een groot aantal gevallen leidde dit tot een verbetering van het detacheringstarief. Arbeidsintegratie De werkzaamheden op het gebied van WorkFirst zijn in 2008 sneller dan verwacht toegenomen. Dit resulteerde in een hoger dan verwachte toename van de omzet bij de afdeling expertisecentrum. Als een direct gevolg stegen ook de loonkosten gerelateerd aan de bij ons in dienst zijnde WorkFirst medewerkers. Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 15 van 34

16 Resultaten WAVA /!Go B.V. t/m december 2008!Go WAVA eliminatie geconsolideerd begroting werkelijk % begroting werkelijk % begroting werkelijk begroting werkelijk % Netto subsidie WSW % % Netto subsidie Overig % % % Netto Omzet Groenvoorziening % % Netto Omzet Mensontwikkeling % % Netto omzet Industrie % % Netto Omzet Expertisecentrum % % Overige Inkomsten % % % Totaal netto Omzet % % % Arbeidskosten WSW % % Arbeidskosten WIW/SWO % % Arbeidskosten WF % % Arbeidskosten Overig % 0 0% % Totaal Arbeidskosten % % % Afschrijving IVA % % % Afschrijving M&I % % % Kosten gebouwen en tereinen % % % Energie en water % 0 0 0% % Facilitaire zaken % % % Vervoermiddelen % 0 0 0% % ICT en telefoon % 0 0 0% % Personeelszaken % % % Opleidingskosten % % % Overige kosten personeel % % % Verkoopkosten % 0-1 0% % Rente en bankkosten % % % Overige bedrijfskosten % % % Totale bedrijfskosten % % % Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage % % % Totaal gemeentelijke bijdrage % % Totaal bedrijfsresultaat % % % Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 16 van 34

17 Financieel exploitatieresultaat WAVA /!Go B.V realisatie begroting realisatie Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Overige Inkomsten Totaal netto Omzet Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW/SWO Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig Totaal Arbeidskosten Afschrijving IVA Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten Totale bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage Totaal gemeentelijke bijdrage Extra toegezegde bijdrage Totaal bedrijfsresultaat Jaarverslag 2008 WAVA/!GO april 2009 Pagina 17 van 34

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie