Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek."

Transcriptie

1 Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek. Wordt door het gebruik van de huidige analyse tools de kennis asymmetrie van de belegger in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen verkleind? Kunnen beleggers op een objectieve en verantwoorde wijze hun gewenste rendement en risico s bepalen. Of is het slechts een marketing tool van de branche? Welke lessen kunnen er worden geleerd van de institutionele, niet beursgenoteerde, vastgoedmarkt? Amsterdam School of Real Estate MSRE - Investment Module Afstudeerscriptie Student : Begeleider: 1 ste Drs. W.R. Zwager de heer Dr R.Huisman, Erasmus Universiteit

2 Voorwoord Amsterdam september 2008, Het was een hele klus, de MSRE opleiding totaal af te ronden. Tijdens de gehele rit van de MSRE- investement opleiding, heb ik veel kennis en ervaring van mede studenten mogen opsnuiven. De essays en presentaties waren naast het harde werken en de grote hoeveelheid tijd die er in moest worden gestoken uitermate boeiend en leerzaam maar ook erg leuk. Het slotstuk, het schrijven van een scriptie was niet altijd even makkelijk. Vele dagen doorgebracht met de aangeboden informatie te analyseren en structureren. Daarna bleek mijn oorspronkelijk idee door de golven van de internationale kredietcrisis sunami te zijn weggespoeld. Er moest worden gelaveerd op een woeste zee en ben ik gedwongen van bestemming veranderd. Dit tijdrovende en energie kosten proces is de laatste tijd echter wel ten koste van mijn sociale gedrag in het gezin en daarbuiten gegaan. Veel dank gaat daarom ook uit naar Liliane, Annemeijne en Charlotte, die mij veelvuldige uit het, oh zo bekende, scriptie dipje hebben getrokken. Ook gaat mijn dank uit naar Ronald Huisman, zonder hen was ik nu nog steeds naar alles wat me in en rond vastgoed interesseert aan het speuren. Zoals Ronald het duidelijk stelde Schrijf een scriptie die iets meldt over een vierkante millimeter van de vastgoed wetenschap en rond dat af. Alles willen onderzoeken en erbij willen betrekken doe je maar als je tijd over hebt of in de journalistiek gaat. Rob Zwager 1 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

3 1. Inleiding en probleemstelling Inleiding Achtergrond Doelstelling Methodologie Vraagstelling Leeswijzer Beleggen in vastgoed, Vastgoed CV s en Maatschappen Beleggen in vastgoed Beleggen in direct vastgoed Voordelen: Nadelen Beleggen in indirect vastgoed Voordelen Nadelen Beursgenoteerde fondsen hybride fondsen Open en Closed end funds Niet beursgenoteerd vastgoed en vastgoed cv s Rechtsvorm Aansprakelijkheid Fiscaliteit Liquiditeit Juridische en fiscale -structuur van vastgoed cv s Financiering van vastgoed fondsen Actualiteit CV s en maatschappen Corporate Governance Agency probleem Transparantie Transparantie kent enkele vormen: Autoriteit Financiële markten AFM Vrijstellingen AFM Verkennende analyse Wtb regelgeving Samenvattend De ontwikkelingen en initiatieven tot verbetering van het inzicht in fondsen wat betreft de kwaliteit en het risico rendement inzicht in Nederland 29 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

4 4.1. Waardebepaling De comparatieve benadering Berekeningsmethoden: VVF Fondsindicator Profiel VVF VVF- Bruto Aanvangsrendement (VVF-BAR) VVFF Total Expense Ratio (VVF -TER) VVF - Fondsindicator VVF - Benchmarks Theoretische achtergrond VVF Fondsindicator Analyse VVF-BAR Samenvatting data analyse VVF Bar, ROZ/IPD en INREV: Conclusie VVF BAR Opmerkingen Kosten en fee analyse middels VVF TER methode Theoretische achtergrond TER VVF Kosten soorten INREV kosten soorten VVF kosten vergeleken met INREV en ROZ kosten Samenvatting van VVF en ROZ IPD kosten onderzoek INREV TER rapportage Conclusie kosten overzichten en rapportage: Investeringanalyse initiatieven door participanten Vastgoedrendementsmeter (lees : VM) door Reijerse en van Buren(Hierna RB) Achtergrond Beknopte Werking Vastgoedrendementsmeter Risico /rendement bepalingsmethodieken gehanteerd door INREV, Alles is een kwestie van stijl? INREV, inleiding Risico/rendement beoordeling methodiek middels Fundstyle classificatie Fondstijl rapportage methode Definitie van fundstyle typologie Actuele ontwikkelingen rond INREV fundstijl Conclusie en aanbevelingen Overzicht van alle gepresenteerde modellen Conclusies en aanbevelingen Literatuurlijst Boeken Artikelen, Presentaties en Scripties 72 3 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

5 7.3. Geraadpleegde internet sites 74 4 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

6 1. Inleiding en probleemstelling 1.1. Inleiding Enkele citaten uit diverse vastgoedmedia uittingen: VVP plaats Boom & Slettenhaar op de zwarte lijst (februari 2008). Van Boom en Slettenhaar eist correctie van de omstreden VVP lijst. Zijn de mogelijke twijfels over de transparantie van B&S Vastgoed Nederland dusdanig groot dat de aanbieder van dit vastgoedfonds potentieel malafide mag worden genoemd. Op last van een dwangsom van euro eiste advocaat Jerry Hoff namens B&S vastgoed Nederlands dat VVP op de voorpagina van het Financiële Dagblad het artikel rectificeert. Vastgoedadvocaat Dion Bartels stapt met publicatie zwarte lijsten, Een op de drie fondsaanbieders deugt niet (juli 2008, Vastgoedmarkt Beleggingen). Inleg in vastgoed cv s naar nieuw record (Financieel dagblad) Veertig Fondsen dubieus Het Parool, Malafide vastgoedfondsen beheren 400 miljoen euro Gegeven dit wat negatieve marktimago is de vraag opportuun of de onwetende vastgoedfondsen belegger, indien hij gebruik maakt van de thans ontwikkelde objectieve beoordeling methoden, wel tot een wel overwogen beleggingsafweging komen. Kan de kwaliteit van de aangeboden fondsen goed beoordeeld worden en hoe zit het met het risico rendement van de fondsproposities? Vormt de door de Vereniging van Vastgoed Fondsen (VVF) geïntroduceerde risico/kwaliteit beoordelingsmethode, zijnde de VVF-Fondsindicator, een welonderbouwde beoordelingsmethode? Of moet men juist de Vastgoedrendementsmeter van een fonds aanbieder hanteren bij de beleggingsanalyse. Welke lessen kunnen de onwetende beleggers,van de West-Europese niet beursgenoteerde vastgoedfondsen organisatie, INREV,leren? Hoe verhouden risico/rendement en kosten zich tot deze fondsen? 5 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

7 1.1. Achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in April 2005 een kritisch rapport over de markt voor vastgoed-cv s en maatschappen gepubliceerd, de Vastgoed-CV s en maatschappen. Een verkennende analyse. Diverse ontwikkelingen gaven hier aanleiding toe. Zo is het aantal nieuwe cv s de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze groei komt vooral voor rekening van zowel gevestigde aanbieders als nieuwe toetreders. Tegelijkertijd veranderde het profiel van de typische vastgoed belegger. Traditioneel waren het hoofdzakelijk vermogende particulieren die belegden in dit soort fondsen. Deze beleggers hadden doorgaans affiniteit met dit soort beleggingen en de CV belegging maakte in de regel maar een klein onderdeel uit van hun totale belegd vermogen. De laatste jaren laten een grote instroom zien van kleinere particuliere beleggers die geen specifieke kennis hebben van vastgoed (vaak ook helemaal geen beleggingservaring). Bovendien is de cv-belegging soms het grootste vermogensbestanddeel in de totale beleggingsportefeuille van deze beleggers. AFM stelde : samenvattende neemt aan de ene kant de kennis asymmetrie tussen aanbieders en beleggers dus toe en zijn aan de andere kant de consequenties van een verkeerde beleggingsbeslissing dus groter. Dit in een markt die wordt gekenmerkt door beleggingsproposities waarin beleggers dikwijls bovengemiddelde rendementen in het vooruitzicht worden gesteld en ondersteund werden door productinformatie met een onevenwichtig karakter. Waarbij een echte goede afweging tussen risico en rendement zeer moeilijk kon worden gemaakt. De markt van besloten, niet beursgenoteerde vastgoedfondsen, is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en opgelopen tot een totaal fondsvermogen van rond de 10 mrd, waarvan ongeveer 3 mrd door particulieren is geïnvesteerd (Bron: Autoriteit Financiële Markten, Maart 2006, De markt voor vastgoed cv s en maatschappen een tussen balans) Zorgelijk is daarbij dat door de grote hoeveelheden beschikbaar kapitaal in de markt, het geringe aanbod aan goede beleggingsmogelijkheden en de geringe kennis onder 6 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

8 particuliere beleggers, kennis asymmetrie, de nadruk steeds minder op de kwaliteit van het vastgoed en het daaruit voortvloeiende risico rendementsprofiel kwam te liggen. (Bron : Autoriteit Financiële Markten, Maart 2006, De markt voor vastgoed cv s en maatschappen een tussen balans) Door verschillende partijen, AFM, VVF, VVP en Stichting Transparantie is er gesignaleerd dat er naast verbetering van de transparantie van de verschillende fondsen er ook verbeteringen zouden moeten komen in deze kennis asymmetrie van beleggers in vastgoedfondsen. Door de individuele aanbieders van fondsen, de branche zelf en door vereniging van participanten zijn enkele methoden ontwikkeld die de beleggers inzicht moeten verschaffen. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: In hoeverre kunnen de door verschillende instanties ontwikkelde beoordeling methodieken voor risico, rendement en kwaliteitbepaling van niet beursgenoteerde vastgoed fondsen en de daarbij gehanteerde benchmarks, door particuliere investeerders in hun beleggingsproces worden gebruikt? Kunnen ook de ervaringen van ROZ/IPD en INREV, Europese organisatie van niet beursgenoteerde vastgoedfondsen, hierbij van nut zijn? Geven de verschillende methoden de belegger nu werkelijk meer inzicht in de fondsproposities? Of en zullen ze moeten worden aangepast cq. bijgesteld dan wel worden verfijnd? Hoe staat het met de objectiviteit van de modellen? 1.2. Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is dus om na een analyse van de werkwijze en de theoretische onderbouwing van enkele objectieve benchmark methoden, te laten zien of, en zo ja, welke elementen van de verschillende methoden voor de belegger tot meer inzicht kunnen leiden. Vooral de kwaliteit van het vastgoed, het risico- rendementsprofiel en de kosten structuur van het fonds zullen voor de particuliere belegger inzichtelijk gemaakt moeten worden. 7 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

9 Methodologie Ter verkrijging van het inzicht in de vastgoed cv- markt en de onderbouwing van deze scriptie zullen de volgende onderzoeksmethoden worden verricht: 1. Literatuuronderzoek 2. Analyse van prospectussen 3. Analyse van diverse scripties 4. Analyse van diverse internet sites 5. Analyse van INREV research rapporten 6. Maatschappelijke effecten, AFM 7. Enkele Interviews met ervaringsdeskundigen 1.3. Vraagstelling Kan de onwetende vastgoedfondsen belegger indien hij gebruik maakt van de thans ontwikkelde objectieve beoordeling methoden tot een betere beleggingsafweging komen? Hoe dragen de methoden bij tot het maken van een evenwichtige investeringsbeslissing? Ook zal worden onderzocht of het model ook leidt tot een beter beleggingsproces met een wel overwogen oordeel over het risico rendement wat men met de investering kan gaan lopen. 1. Begripsbepaling, markt en product omschrijving 2. Voorstel tot het nemen van transparantie verhogende initiatieven o.a. door de AFM 3. Actuele markt bepalende gebeurtenissen 4. Beschrijving en werking initiatief van de aanbodkant van de markt, de branchevereniging, Vereniging van Vastgoed Fondsen zijnde a. VVF BAR, en branche benchmark b. VVF TER, en branche benchmark c. VVF Fondindicator 5. Beschrijving en werking methode INREV, Europese belangen behartiging organisatie vastgoedvehikels a. Fund style, met verschillende risico profielen b. Actuele ontwikkelingen rond fundstyle 8 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

10 6. Beschrijving van de werking van het model van een individuele vastgoedfondsaanbieder, Reyerse en van Buuren a. Vastgoed Rendements Meter De verschillende subvragen die hierbij aan de orde zijn: Welke theoretische methoden en tevens door de praktijk getoetste methoden staan ter beschikking zoals daar zijn Bruto aanvangsrendement, het BAR Wat is de definitie van het BAR Is het Bar de rendement bepaler? Hoe wordt het Bar theoretisch opgebouwd, capital market approach Wordt het Bar veel gebruikt voor vastgoed Cv en nonlisted fondsen Hoe komen de rendementen naar voren in prospectussen Welke methode worden er voor taxatieopdrachten gebruikt Verschilt het Bar voor verschillende soorten vastgoed IRR Definities van IRR Voor en nadelen van een IRR berekening Waarom hanteert INREV en de aangesloten fondsen de IRR in haar rapportage en analyses Total Expense Ratio Wat is de definitie van cq. Formule van de TER Theoretische achtergrond Wie hanteert de TER Is de definitie van TER ook toepasbaar voor vastgoed CV en non listed INREV fondsen Benchmark Wat wordt er in de theorie onder een benchmark verstaan ROZ/IPD theorie en toegevoegde waarde als benchmark Object gerelateerde kosten (ROZ/IPD vastgoedindex) Portefeuille gerelateerde kosten (ROZ management kosten benchmark) 9 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

11 1.4. Leeswijzer In deze paragraaf wordt aangegeven welke onderwerpen in de komende hoofdstukken behandeld zullen worden. Na de onderzoekopzet in het eerste hoofdstuk volgt in het tweede en derde hoofdstuk een nadere toelichting op de te onderscheiden vormen van beleggen in het vastgoed en een beschrijving van de vastgoedfondsen markt in Nederland. Waar vastgoed-cv s en maatschappen toe behoren wordt aangeduid. Wat een vastgoed cv precies is en hoe deze beleggingsvorm werkt wordt uiteengezet. Risico s die op deze belegging van toepassing zijn worden vanuit de theorie beschreven. Het derde hoofdstuk bespreekt de actualiteit in de Nederlandse vastgoedfondsen markt. Wat zijn de effecten op de markt geweest na aanleiding van een rapportage van de AFM en de St Transparantie. Het vierde hoofdstuk bespreekt de door de branche zelf geactiveerde ontwikkelingen en initiatieven tot verbetering van het inzicht in fondsen wat betreft de kwaliteit en het risico rendement inzicht in Nederland De nieuwe methodieken en modellen worden vanuit de markt gelieerde partijen voor particuliere beleggers ter beschikkinggesteld. Het vijfde hoofdstuk handelt over het beleggen in de niet beursgenoteerde, nationale en Europese vastgoedfondsen van INREV. Hier worden de door INREV vereiste rapportage methode en haar theoretische achtergrond besproken. Centraal bij deze rapportage methode is het inzichtelijk maken van risico- rendementen per fonds en de effecten van de financiering structuur op het risico. Recent heeft INREV een onderzoek gestart om tot een revaluatie van de methode te komen. Gelukkig staat de Nederlandse branche er niet alleen. In deze scriptie leg ik tevens de link naar het Nederlands en Europees institutioneel speelveld. Onderzocht wordt of er lessen kunnen worden geleerd van de alom gewaarde methoden en theoretische benadering van ROZ/IPD en van INREV. Gemeenschappelijk hebben de methoden tot doel om tot een helderder inzicht te komen in kwaliteit en risico- rendement verhoudingen van vastgoed beleggingen te komen. Een 10 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

12 drietal methoden worden hier besproken en ontrafeld. Zijn de methoden theoretisch goed onderbouwd, brengen ze nu het broodnodige inzicht voor de particuliere belegger? Zijn ze allemaal wel zo objectief? Dit zijn allen voorbeelden van goede initiatieven die om navolging vragen. De analysetool markt is duidelijk in beweging en vormt nu zelfs een marketing tool van enkele professionele aanbieders. Ook de branche heeft er baat bij dat een goede analyse door haar klanten kan worden gemaakt en er een steeds beter imago ontstaat. Of moet er nog veel gebeuren, lees zal er nog veel theoretische kennisoverdracht naar particuliere beleggers moeten plaats vinden. Het slot van de scriptie wordt gevormd door hoofdstuk zes waarin alle bevindingen nog eens op een rij worden gezet en zullen enkele conclusies worden getrokken. Ook worden er concrete toepasbare aanbevelingen gedaan. 11 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

13 2. Beleggen in vastgoed, Vastgoed CV s en Maatschappen 2.1. Beleggen in vastgoed Volgens prof van Gool; is beleggen in vastgoed is het vastleggen van vermogen in onroerend goed, direct dan wel indirect, met als doel uit de exploitatie en verkoop van het onroerend goed een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Een van de beleggingskarakteristieken van onroerend goed is dat het voor een stabiel en langdurige inkomsten stroom zorgt door middel van huurpenningen (exploitatie), het kan een aantrekkelijk rendement laten zien bij, volgens statistische onderzoeken, een beperkt risico. Ook biedt beleggen, doordat vaak huurcontracten worden geïndexeerd met inflatiecijfers, een hedge tegen inflatie. (Gool, van, e.a. (2007), Onroerend goed als belegging, 4 de druk, Wolters Noordhoff) Volgens oa. Geltner; is vastgoed een aantrekkelijke beleggingscategorie door haar aantrekkelijke rendement op de lange termijn met een beperkt risico. Vastgoed in combinatie met andere beleggingscategorieën zorgt in de portefeuille voor een betere spreiding en een daling van de volatiliteit van de rendementen. Dit komt door de geringe correlatie tussen de verschillende investeringsgroepen met vastgoed. (Geltner, D.M. Miller, N.G.2001, Commercial Real Estate Analyses and Investments, South-Western Publishing Ohio 12 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

14 Vastgoed kent vele vormen van beleggingsmogelijkheden en vraagt dan ook om een heldere indeling. Naast het beleggen in direct vastgoed, de stenen zelf, kan men ook beleggen in indirect vastgoed. Hierbij belegt men in aandelen van onroerend goed beleggingmaatschappijen. Tevens kan men onderscheidt maken tussen beursgenoteerde en niet beursgenoteerde fondsen. Beursgenoteerde fondsen kunnen op hun beurt weer internationaal en nationaal worden gerangschikt. Naast de regionale indeling kennen de fondsen een sectorale specialisatie. Niet beursgenoteerde internationale fondsen, denk hierbij aan de INREV fondsen, kennen verschillende verschijningsvormen, zoals daar zijn Core,Value en Opportunity funds. Ook kunnen fondsen naar fiscale structuren worden ingedeeld, zoals daar zijn Reit, FBI. In Nederland kent men de fiscaal gedreven fondsen zoals daar zijn het besloten vastgoed cv, maatschap en beleggen voor gemeenschappelijke rekening. (Bron : Planting, A., van Doorn, L.F.E. and van der Spek, M.R. (2004) Manager Styles in Real Estate: A Model Approach on Non-listed European Real Estate Vehicles, INREV Research Paper, June 2004 Het onderstaande overzicht geeft de verschillende vastgoed beleggingsvormen weer. In de verschillende onderzoeken staat de groep van niet beursgenoteerde vastgoed fondsen, voor Nederland de vastgoed cv centraal. (Bron : Sala, L. 2005, Risico en rendement besloten vastgoed beleggingen, 2005, scriptie Universiteit van Groningen, Categorieën vastgoedbeleggingen) Vastgoedbeleggingen soort Direct Vastgoed Indirect Vastgoed belegging beursgenoteerd Aandelen in beursgenoteerd vastgoed Participatie in niet beursgenoteerd vastgoedfonds Open/closed end Open end vastgoedfonds Closed end vastgoedfonds 13 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

15 2.2. Beleggen in direct vastgoed. Van direct beleggen in vastgoed spreekt men, als de belegger een meerderheidsbelang heeft in het vastgoed, al dan niet via dochters, en vooral het directe zeggenschap heeft over het vastgoedmanagement. De belegger is juridisch en economisch eigenaar van het vastgoedobject (portefeuille). Overigens dit onderscheid tussen direct en indirecte vastgoed is in de praktijk vaak minder duidelijk dan dat het hier staat, voor eigendom en zeggenschap bestaan vele mogelijkheden. Direct Vastgoed vraagt om een actieve vorm van beleggen en dus een goede organisatie van het vastgoedmanagement. (Bron : Kousemaeker, F.J., (2002),6 de druk, Praktijkaspecten vastgoed, Wolters Noordhoff) Voordelen: Management, zelf via eigen organisatie of derden Fiscale voordelen Betrekkelijk waardevast. Er moet wel op worden gemerkt dat waarde afhankelijk zijn van waarderingmethodieken en de effecten van het zgn. smoothing (dempen van de waardering uitkomsten van taxaties). De door ROZ/IPD geschetste rendementen, betreffen niet de gehele Nederlandse vastgoed portefeuille maar alleen die van de leden (vnl. institutionele vastgoed portefeuilles) Nadelen beperkte liquiditeit Vraagt om intensief management/aandacht Vastgoed management ervaring is zeer noodzakelijk Kapitaalintensief 14 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

16 2.3. Beleggen in indirect vastgoed Op indirecte wijze beleggen in vastgoed wil zeggen dat aandelen of participaties van vastgoed ondernemingen gekocht worden. Ook wel onroerend goed of vastgoedfondsen genaamd. De vastgoedondernemingen beleggen op hun beurt direct en /of indirect vastgoed aan. De benodigde gelden verkrijgen zij door de uitgifte van deelnemingsrechten zoals aandelen of participaties en door het aantrekken van vreemd vermogen. Dit biedt voor de belegger vele mogelijkheden maar ook nadelen. Voordelen Geen lokale expertise en eigen management organisatie nodig Investering zijn minder kapitaal intensief Geen overdrachtbelasting, transactiekosten vaak gering Liquiditeit kan groter zijn, mits beursgenoteerd vastgoedfonds Men kan van schaalvoordelen profiteren Geen/minder emotionele waarde Financiering effect, men kan profiteren van de hefboom effect van leverage Nadelen Rendement is volatieler, sterkere correlatie met de ontwikkeling aandelenbeurzen dan met de onderliggende waarde. Hierdoor gaat een deel van het diversificatiepotentieel verloren. Dit geldt niet voor niet genoteerd indirect onroerend goed, INREF fondsen. Deze vertonen in de regel risico en rendementskarakteristieken die meer in lijn zijn met direct onroerend goed. Men heeft weinig invloed op beleggingsbeleid Door opname van vreemd vermogen (leverage) is er een verhoogd risicoprofiel Beursgenoteerde fondsen hybride fondsen Via de beurs kunnen aandelen van beursgenoteerd vastgoed ondernemingen worden gekocht, die naast het verhuren, de waarde stijging van het vastgoed als kernactiviteit 15 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

17 hebben. Men kan met een geringe investering gespreid beleggen over de hele wereld en in alle sectoren van de vastgoed markt. Liquiditeit en flexibiliteit zijn de grote voordelen. De afgelopen periode is het beleggen in deze dakfondsen, fund of funds, populair geworden. Deze beleggingsfondsen leggen zich toe op beleggen in aandelen van beursgenoteerde vastgoedfondsen. Op deze manier wordt het risico beter gespreid. Open en Closed end funds Via het beleggen in open end fondsen, wordt de liquiditeit vergroot, doordat er aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen worden gekocht. Ook is er sprake van doorlopende uitgifte of inkoop van deelnemingsrechten op aanvraag van het publiek en is de looptijd voor onbepaalde tijd. Closed end worden juist gekenmerkt door hun beslotenheid. Van doorlopende uitgifte of inname van deelnemingrechten is geen sprake. In Duitsland en Nederland waren in de tachtiger jaren open-end funds, zeer populair. Andere landen in Europa werd de constructie nauwelijks aangetroffen. De vastgoedcrisis van 1990 gooide echter roet in het eten van de open- end funds. Terwijl de koersen van de closed end funds gestaag daalden waren de open end fund verplicht aandelen in te kopen tegen de intrinsieke waarde. Rodamco kwam in een negatieve spiraal, doordat zij liquiditeiten moest besteden voor de inkoop van aandelen en dat aantrekken van vreemd vermogen door de hoge rente standen geen optie was. Ook kon door de slechte omstandigheden op onroerend goed markten de verkoop van vastgoed alleen tegen afbraak prijzen plaats vinden. Eind 1993 waren alle open end funds gesloten. De open end functie werkt eigenlijk niet voor fondsen, lange termijn belegging worden gefinancierd met dagelijks opvraagbare middelen. Niet beursgenoteerd vastgoed en vastgoed cv s Een andere wijze van indirect beleggen is door middel van het kopen van participaties via besloten, niet beursgenoteerde vastgoed CV. Deze vorm van het beleggen is eigenlijk een soort hybride vorm indirect beleggen, waarbij via de beheerder wordt 16 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

18 belegd in direct vastgoed. Veel van de nadelen van het indirecte beleggen en direct beleggen in vastgoed verdwijnen door deze methode. Ook is vastgoed management aanwezig en kan met relatief kleine participatie worden belegd. Van beurssentiment is nauwelijks sprake, behalve dan dat aandelenkoersen een sterk correlatie vertonen met kapitaalmarkt rente. De kapitaalmarkt rente is een van de belangrijkste waarde determinanten van vastgoed. Door middel van een besloten vastgoed commanditaire vennootschap wordt er belegd in een vastgoed. Rechtsvorm Maatschappen en commanditaire vennootschappen zijn juridisch gezien personenassociaties. Dit betekent dat het geen rechtspersonen zijn, maar participanten die samenwerken met hetzelfde doel. We spreken van een maatschap indien onder gemeenschappelijk naam een beroep wordt uitgeoefend. Dit in tegenstelling tot de cv waarin gezamenlijk een bedrijf wordt uitgeoefend onder een gemeenschappelijke naam. De cv is een bijzonder soort maatschap, waarbij er sprake is van twee soorten vennoten Beherend vennoot Commanditaire vennoot, - participanten De rechten en de plichten van de vennoten bij de cv moeten worden afgeleid uit de cv overeenkomst, statuten en de wettelijke regels die van toepassing zijn op de cv. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het Burgerlijk wetboek. Aansprakelijkheid De beherend vennoot is hoofdelijk aansprakelijk jegens derden. De commanditaire vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het deel van de inbreng mits de beherend vennoot geen daden van beheer verricht. Bij daden van beheer, denk hierbij aan het vertegenwoordigen van de vennootschap jegens derden. Wanneer de commanditaire vennoot wel daden van beheer verricht wordt hij hoofdelijk aansprakelijk. 17 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

19 Fiscaliteit De cv, leent haar populariteit ook deels uit het verleden, naast de fiscale transparantie gold voor de cv een inbrengvrijstelling voor vastgoed. Hierbij werd geen overdrachtsbelasting geheven over de inbreng. Volgens huidige belastingwetgeving is de cv, fiscaal, een transparant lichaam. De cv is zelf niet belastingplichtig. De fiscale transparantie geldt alleen indien de cv een besloten structuur kent. Dit houdt in dat er geen vrije toe en uitreding kan plaatsvinden onder de participanten van een vastgoed cv. De overdracht is wel mogelijk maar alleen als alle participanten er mee instemmen. In de praktijk betekent dit dat een participatie verkocht en overgedragen kan worden na een administratieve periode van ongeveer een maand. Een duidelijke beperking van de vrijheid van de belegger. Participanten moeten derhalve een ruime belegging horizon hebben. Hierbij moet men denken aan een periode van gemiddeld 7 jaar. Voor een participant mits hij in privé deel neemt, als een box 3 belegging, Wet IB 2001.De baten worden in privé niet belast maar verliezen zijn niet aftrek baar. Wel wordt er over de gemiddelde vermogenswaarde van de participatie in het economisch verkeer minus de daar aan toe te rekenen schulden, een forfaitair rendementheffing geheven (30% over een fictief rendement van 4%). Liquiditeit De verhandelbaarheid van de participatie is licht verbeterd door de nieuwe wetgeving, De toestemming voor de overdracht van een participatie niet meer actief hoeft te worden verleend. Indien voor een toetreding of vervanging aan alle vennoten schriftelijk toestemming is gevraagd en die toestemming niet binnen vier weken wordt geweigerd mag er van uit worden gegaan dat de toestemming unaniem is verleend. Wie zwijgt stemt toe. De Vereniging van Vastgoed Fondsen dringt aan op het verbeteren van de liquiditeit van een participatie in een vastgoed cv maar vindt nog geen gewillig oor bij de AFM en ministerie van Financiën. 18 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

20 Het ontstaan nam een secundaire markt is ook nog niet mogelijk geworden door de fiscaal juridische belemmeringen, ondanks belangstelling vanuit het buitenland. Juridische en fiscale -structuur van vastgoed cv s In de figuur wordt schematisch de structuur van een vastgoed cv weer gegeven. De initiatief nemer van de cv is meetal ook beherend vennoot die een beheerovereenkomst sluit met de cv. De (beleggers) commandiet mogen geen beheersactiviteiten voeren, zodat zij niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden. De belegger roepen, middels deze beheer overeenkomst, ook de know how van de beheerder in voor vastgoed management en voor de administratieve organisatie en de administratie zelf. Volgend de Wtb moet het juridische eigendom in een afgescheiden en onafhankelijke entiteit gesepareerd worden en apart van het fonds worden ondergebracht. Door middel van de bewaarovereenkomst wordt het juridische eigendom daarom overgedragen aan een stichting, Stichting Bewaarder, die als bewaarder van het vastgoed optreedt. De participanten zijn 19 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Beleggen in besloten vastgoedfondsen

Beleggen in besloten vastgoedfondsen Beleggen in besloten vastgoedfondsen Onderzoek naar de prognosemodellen en financieringsstructuren van de Nederlandse besloten vastgoedfondsen Masterproof ASRE-MSRE 2007-2010 Auteur: R. van Kooten Datum:

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis Determinanten van de BAR op woningbeleggingen Master Thesis ter verkrijging van de titel Master of Studies in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate door drs. Jurrien G. Windhorst begeleid

Nadere informatie

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR?

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? EEN ONDERZOEK NAAR DE ONDERBOUWING VAN DE EXIT YIELD BIJ DE WAARDERING VAN WONINGCOMPLEXEN VOLGENS DE DCF METHODE Afstudeerscriptie Master Real Estate Naam : Mw. J.F.M.

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Zicht op beleggingsinstellingen. Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen

Zicht op beleggingsinstellingen. Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen Autoriteit Financiële Markten Amsterdam, april 2004 Samenvatting Inleiding Beleggingsfondsen en beleggingsinstellingen In het spraakgebruik

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING. Drs. H.D. Grönloh RA MRE

DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING. Drs. H.D. Grönloh RA MRE DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING Drs. H.D. Grönloh RA MRE Drs. G.J. Kapiteyn RBA P.S. van den Berg RA CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie