SUtd'Uof^ftoei. inzake de indeling van bet bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUtd'Uof^ftoei. inzake de indeling van bet bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering"

Transcriptie

1 SUtd'Uof^ftoei inzake de indeling van bet bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen Uitgave van de Stichting van den Arbeid Javastraat 2b, 's-gravenhage

2 SUtd'Uof^ftoei inzake de indeling van bet bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen Uitgave van de Stichting van den Arbeid Javastraat 2b, 's-gravenhage

3 Eind^Rapport inzake indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen De wet van 9 September 1949 tot verplichte verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid (Werkloosheidswet) legt de uitvoering dier verzekering in handen van een nieuw type uitvoeringsorgaan, de bedrijfsvereniging met verplicht lidmaatschap. Ingevolge artikel 16, le lid, der Werkloosheidswet zal het bedrijfs- en beroepsleven door de Minister van Sociale Zaken gehoord de Stichting van den Arbeid worden verdeeld in onderdelen, ieder omvattende een of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan. Voor ieder onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven komt niet meer dan een bedrijfsvereniging voor erkenning in aanmerking en wel die, welke door de Minister, de Stichting van den Arbeid gehoord, als representatief voor dat onderdeel worden beschouwd. Een algemene bedrijfsvereniging komt in aanmerking als restorgaan. Met het oog op de terzake door de Stichting van den Arbeid uit te brengen adviezen heeft het Stichtingsbestuur eind 1947 een commissie ingesteld, welke zich heeft bezig gehouden met het vraagstuk van de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven. Deze commissie heeft in Januari 1949 een voorlopig rapport uitgebracht. In haar voorwoord deelde de commissie mede, dat zij bij haar arbeid gebruik had gemaakt van het bekende rapport van een commissie uit de Raad van Vakcentralen tot onderzoek van het vraagstuk van de bedrijfstaksgewijze organisatie der werknemersvakbeweging, alsmede van een voorlopig indelingsschema met toelichting, opgemaakt door de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. De commissie deed voorafgaan de opmerking, dat zij bij het samenstellen van haar adviezen mede acht had geslagen op de bestaande bedrijfsverenigingen, die de Ziektewet en de Kinderbijslagwct uitvoeren. De commissie gaf zich derhalve rekenschap van de organisatorische krachten, die reeds hebben gcleid tot de

4 vorming van bedrijfsverenigingen in bepaalde bedrijfstakken in verband met de uitvoering van andere takken van sociale verzekering. De commissie wees er voorts op, dat de onderhavige indeling van het bedrijfsleven niet prejudicieert ten opzichte van een toekomstige indeling in verband met de publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven. Voor de uitvoering van de sociale verzekering kan in het algemeen worden volstaan met een indeling in een beperkt aantal takken van bedrijf, terwijl voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wellicht een andere indeling respectievelijk verdergaande differentiatie doelmatig zal blijken te zijn. In de commissie bestond eenheid van inzicht met betrekking tot de wenselijkheid om binnen de bedrijfsverenigingen de vorming van afzonderlijke risico-groepen met eigen besturen mogelijk te maken, met dien verstanda, dat voor deze risico-groepen in beginsel voor de wachtgeldverzekering een eigen premie wordt vastgesteld en geheven onder uiteindelijke aansprakelijkheid van de gehele bedrijfsvereniging. De vraag, of en zo ja, welke risicogroepen binnen de bedrijfsvereniging dienen te worden gevormd, staat ter beoordeling van het bestuur van de betrokken bedrijfsvereniging. De vorming van bedoelde risico-groepen mag er echter nimmer toe leiden, dat de rechten van de verzekerden op wachtgeld op enigerlei wijze verkort zouden worden. De commissie heeft uitvoerig van gedachten gewisseld over de indeling van ambacht en detailhandel. De commissie was van oordeel, dat in het algemeen een bepaalde tak van ambacht met de overeenkomstige grootindustrie deel behoort uit te maken van een en dezelfde bedrijfsvereniging. Deze opvatting werd vooral ingegeven door de overweging, dat veelvuldig overgang zal plaats vinden van arbeiders uit het ambacht naar de industrie en omgekeerd, wanneer het om de uitoefening van hetzelfde of een aanverwant bedrijf gaat. De wet kent recht op wachtgeld toe aan de arbeider, die in een periode van 12 maanden tenminste 156 dagen als w^erknemer heeft gewerkt in dienst van een of meer bij een bepaalde bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers. Teneinde nu de rechten op wachtgeld niet in gevaar te brengen, kwam de commissie tot de mening, dat het ambacht zoveel mogelijk moet worden ingedeeld bij de bedrijfsvereniging, die voor de gehele bedrijfstak wordt opgericht. Zo worden b.v. de bouwambachten ingedeeld bij de bedrijfsvereniging voor het bouwbedrijf. Overigens was de commissie de mening toegedaan, dat een

5 afzonderlijke bedrijfsvereniging voor de detailhandel behoort te worden opgericht. Deze bedrijfsvereniging zal dan naast de detailhandel tevens omvatten die ambachtelijke bedrijven, die geen grootindustrie naast zich vinden, zoals b.v. de verzorgings- en reinigingsambachten, alsmede een ambacht als de schoenreparatiebedrijven, welke practisch geheel los staan van de schoenindustrie. De commissie heeft zich rekenschap gegeven van de omstandigheid, dat zich enkele moeilijkheden kunnen voordoen met betrekking tot die kleine ondernemingen, waarin zowel ambacht (verwant aan de grootindustrie) als detailhandel worden uitgeoefend (b.v. een smederij annex een winkelzaak in ijzerwaren). Voor wat betreft de indeling van dergelijke kleine ondernemingen zal naar het oordeel van de commissie als criterium moeten worden genomen de vraag, welk onderdeel van de bedrijfsuitoefening van overwegende betekenis is. Indien in een bepaalde onderneming het ambacht overweegt en de detailhandel van geringe betekenis is, zal deze onderneming moeten worden ingedeeld bij het ambacht en dus in de gedachtengang der commissie bij de bedrijfsvereniging, die voor grootindustrie en ambachten in dezelfde bedrijfstak wordt opgericht. Wanneer echter de detailhandel van overwegende betekenis is, zal deze onderneming moeten worden ingedeeld bij de bedrijfsvereniging voor de detailhandel. Een uitzondering op dit systeem heeft de commissie gemaakt voor wat betreft de meubelindustrie en de meubel- en woningstoffeerderijen, waarbij de commissie ook de detailhandel in meubelen, woningtextiel en behangselpapier heeft ingedeeld bij de bedrijfsvereniging voor de hout- en meubelindustrie. Zo heeft de commissie ook de detailhandel in fotoartikelen verbonden aan het fotografisch bedrijf, ingedeeld bij de bedrijfsvereniging voor het grafisch bedrijf. Ten aanzien van bepaalde grote ondernemingen, die meer dan een bedrijf doen uitoefenen, kan een moeilijkheid rijzen met betrekkihg tot de vraag, bij welke bedrijfsvereniging zodanige ondernemingen behoren te worden ingedeeld. De commissie wijst er op, dat de wet ten deze een oplossing aan de hand doet door in artikel 19, 2e lid, te bepalen, dat in zodanig geval de werkgever van rechtswege is aangesloten bij die bedrijfsvereniging, welke haar werking uitstrekt over het onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven, waartoe de werkzaamheden behoren, waarvoor door hem in de regel het grootste bedrag aan loon wordt of vermoedelijk zal worden uitbetaald.

6 Het voorlopig rapport der commissie werd in de centrale werkgevers- en arbeidersorganisaties, die in de Stichting van den Arbeid samenwerken, behandeld. Genoemde organisaties hebben hun opmerkingen over het rapport ter kennis van de Stichting van den Arbeid gebracht. Uit de ingekomen opmerkingen bleek wel, dat het georganiseerde bedrijfsleven zich in grote lijnen met de aanvankelijk voorgestelde indeling kon verenigen. Niettemin bleven er nog een aantal geschilpunten over, die een nader onderzoek vereisten. De commissie voor de bedrijfsindeling heeft in Augustus 1949 uit haar midden een subcommissie benoemd, die met tal van groeperingen uit het bedrijfsleven van gedachten heeft gewisseld omtrent de voorstellen, die uit verschillende delen van het bedrijfsleven ter tafel waren gekomen. Na de verschillende besprekingen met belanghebbende organisaties heeft de subcommissie haar adviezen uitgebracht aan de plenaire commissie. De plenaire commissie heeft thans het hierbij gaande schema van bedrijfsindeling aan het Stichtingsbestuur aangeboden. Het Stichtingsbestuur heeft zich met dit rapport kunnen verenigen, zij het ook, dat in het Stichtingsbestuur, evenals in de commissie, omtrent een aantal gevallen geen eenstemmigheid kon worden verkregen. De punten, waaromtrent in de kringen van de Stichting van den Arbeid voor wat betreft deze bedrijfsindeling geen eenstemmige opvatting bestaat, zijn de volgende: a. de indeling van de papierverwerkende industrie; b. de indeling van de grootwinkelbedrijven; c. de indeling van de kunstzijde-industrie; d. de vraag, of voor de metaalnijverheid een bedrijfsvereniging met twee autonome groepen, dan wel twee bedrijfsverenigingen, nl. een voor de groot-metaal en een voor de kleine metaalnijverheid, dienen te worden opgericht; e. de indeling van de vleeswarenindustrie; f. de vraag of de groepen genoemd onder CI c, d, e, f, g en C 3 a en b van de Bedrijfsvereniging voor de Voedings- en gcnotmiddelenindustrie behoren tc ressortcren onder deze Bedrijfsvereniging dan wel onder de Bedrijfsvereniging voor het bakkersbedrijf. Met de aantekening, dat omtrent deze punten verschillende opvattingen bestonden, heeft het Stichtingsbestuur het hierbij gaande schema aan de Minister van Sociale Zaken aangeboden. Tenslotte moge nog worden opgemerkt, dat, ofschoon bij iedere

7 bedrijfsvereniging een tamelijk gedetailleerde opgave is gegeven van de onderdelen van de desbetreffende bedrijfstak, deze opgave niet steeds als een volledig uitputtende zal mogen worden aangemerkt. Bij iedere bedrijfsvereniging behoort daarom aan het slot nog te worden gelezen:,,en overige niet-genoemde ondernemingen, welke soortgelijke of aanverwante werkzaamheden doen verrichten". Slotopmerking Ook nadat dit rapport definitief was vastgesteld, hebben de Stichting van den Arbeid nog een aantal opmerkingen bereikt, betrekking hebbende op de onderhavige indeling. Te dien aanzien moge worden opgemerkt, dat uiteraard ten aanzien van deze indeling van het bedrijfs- en beroepsleven nog steeds wel bepaalde verlangens zullen blijven leven. Wij mogen daarom tenslotte nog de aandacht er op vestigen, dat bepaalde desiderata, die nog niet vervuld mochten zijn, ter sprake kunnen worden gebracht bij de definitieve aanvraag cm erkenning van een bepaalde bedrijfsvereniging. Het is thans zaak, dat de betrokken organisaties in de onderscheidene bedrijfstakken ertoe overgaan hun aanvraag om erkenning bij de Minister van Sociale Zaken in te dienen. Omtrent deze aanvragen dienen het Bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds en het Bestuur van de Stichting van den Arbeid de Minister van advies, zodat op dat moment eventueel nog de gelegenheid zal bestaan enkele kleinere en ondergeschikte \vijzigingen in de indeling voor te stellen. Januari 1950

8 LIJST VAN BEDRIJFSVERENIGINGEN I. Bedrijfsvereniging voor het agrarisch bedrijf 1. Akkcr- en weidebouw. 2. Veehouderij en pluimveehouderij (waarbij onderveehouderij tevens wordt begrepen het houden van pelsdieren). 3. Tuinbouw. a. Groenteteelt. b. Fruitteelt. c. BloemboUenteelt. d. Boomkwekerij. e. Bloemisterij. L Tuinbouw-zaadteelt., g. Kruidenteelt. 4. Hoveniersbedrijf. 5. Bijenteeh. 6. Bosbouw. 7. Griend- en rietcultuur. 8. Veenbedrijf. a. Veenderijen. b. Turfstrooiselfabrieken. 9. Loonondernemingen (ondernemingen, waarin de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak bestaan in het voor derden dorsen, ploegen, maaien, fraisen, eggen, schijfeggen, zaaien, kunstmeststrooien, vlastrekken, vlasknopbreken, sproeien of spuiten, dan wel het verrichten van andere opgst- en grondbewerkingswerkzaamheden). 10. Grasdrogerijen. 11. Aardappelsorteerinrichtingen. 12. Jacht. 13. Cultuurtechnische werken. II. Bedrijfsvereniging voor de zuivclindustrie 1. Boterindustrie. 2. Kaasindustrie. 3. Melkproductenindustrie.

9 4. Melkinrichtingen (met uitzondering van de kleine slijtersbedrijven). III. Bedrijfsvcreniging voor de bouwnijvcrheid 1. Burgerlijke en utiliteitsbouw (hierbij inbegrepen woninpbouwverenigingen en stichtingen). 2. Water-, spoor- en wegenbouw, alsmede grondwerken. 3. De grondboring-, buizenleggers- en kabelleggers-bedrijven. 4. Het baggerbedrijf, inclusief de rijswerkersbedrijven. 5. De Zand-, grind-, mergel- en schelpenwinning (droge *- winning). 6. Het steenzettersbedrijf (glooiingen, kademuren enz.). 7. Het dakdekkersbedrijf, voorzover'worden verwerkt pannen, leien, riet, stro, betonplaten, asbestplaten, bitumen, asphalt e.d. grondstoffen.. 8. Het schildersbedrijf. 9. Het stucadoorsbedrijf, inclusief het steengaasstellersbedrijf en het wittersbedrijf. 10. Het steenhouwersbedrijf. 11. Het steen-, houtgraniet- en kunststeenbedrijf. 12. Timmerfabrieken, voorzover ten behoeve van het bouwbedrijf werkzaam en loonzagerijen. 13. Andere bouwambachten. 14. Ondernemingcn, waarin geconstrucerde bouwonderdelen xn beton, hout, asbest, enz. worden vervaardigd. 15. Het ovenbouwbedrijf. 16. Fabrieksschoorsteenbouw. 17. Het yloerleggersbedrijf. 18. Het heiersbedrijf. 19. Het slopersbedrijf, voorzover zich bezighoudende met het slopen van bouwwerken. IV. Bedrijfsvereniging voor de hout- en meubelindustrie 1. Houtzagerijen en -schaverijen. 2. Deurenindustrie. 3. Houtbereidingsindustrie. 4. Houten emballage-industrie. a. Houtwolindustrie. b. Kistenindustric. c. Botervatenindustrie. 10

10 d. Vatenindustrie. e. Kuipersbedrijven. f. Sigarenkistenindustrie. 5. Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en speelgoederen. 6. Klompenindustrie. 7. Kurkindustrie. a. Kurkenindustrie. b. Kurkplatenindustrie. 8. Meubelindustrie, meubel- en woningstoffeerderijen, behangerijen, alsmede de detailhandel in meubelen, woningtextiel en behangselpapier. 9. Orgelbouwersbedrijf. 10. Parket- en hardhoutvloerenindustrie. 11. Timmerfabrieken (uitgezonderd de bedrijven, werkzaam ten behoeve van het bouwbedrijf). 12. Triplex- en fineerindustrie. 13. Borstelwarenindustrie. 14. Griendhout- en rietverwerkende Industrie, inch hoepelmakerijen. 15. Kuiperij. 16. Doodkistenmakerij. 17. Biezenmattenmakerijen, biezensorteerderijen en mandenmakerijen. 18. Luciferindustrie. 19. Lijstenfabrieken. 20. Biljartfabrieken. 21. Fabrieken van zonneschermen, rolluiken e.d. V. Bedrijfsvereniging voor de textielindustrie 1. Katoenindustrie. a. Katoenspinnerij. b. Naaigarenfabricage. c. Twijnerijen. d. Breigarcnindustrie. e. Witweverij. f. Bontweverij. g. Vitragcwevcrij. h. Poolweefselweverij. i. Katoenen deken-weverij. j. Eigen finishing. 11

11 Linnenindustrie. Rayonweverij. Rayonveredeling. Wolindustrie.. k. 1. a. b. c. a, b. c. d. e. f. g- Loonfinishing. Effilocheerderijen. Vlasspinnerij. Linnenweverij. Veredeling van linnen garens of weefsels. Kunstwolindustrie. Kamgarenspinnerij. Fabricage van geperst vilt. Wollenstoffenweverij en kaardgarenspinnerij. Trijpweverij. Wollen dekenindustrie. Veredeling van wol en wollen producten. Tapijt- en cocosindustrie, Bastvezelindustrie en aanverwante industrieen. a. Hennep. b. Jute. c. Sisal en manilla. d. Papierspinnerij. e. Zwaardoekweverij. f. Kapokverwerking. g. Touwslagerijen. Verwerking van dierlijk haar. Band- en vlechtindustrie. Tricot- en kousenindustrie. Het vervaardigen en herstellen van netten,, de daaronder begrepen. VI. Bedrijfsvereniging voor de kledingindustrie. 12 twijnerij 1. Vervaardiging van dames-, heren- en kinderconfectie (inclusief bedrijfs-, regen-, sport-, leder- en oliedoekkleding). 2. Vervaardiging van overhemden en lingerie (inclusief nachtkleding, babykleding en schorten). 3. Vervaardiging van corsetten, bustehouders, bretels en sokophouders.

12 4. Vervaardiging van huishoudtextielgoederen (voorzover zij niet geschiedt in de bedrijven, waar de aangewende textielstoffen zijn vervaardigd). 5. Pelterijen. 6. Vervaardiging van hoofdbekleding. ^ a. Herenhoeden. b. Dames- en kinderhoeden. c. Petten. d. Uniformpetten. 7. Vervaardiging van specialiteiten. a. Dassen. b. c. d. e. f. Parapluies en parasols. Sierkleedjes, theemutsen en bewerkte gordijnen. Nouveaute's. Kopwatten. Diversen (handwerken, uniformuitrustingen, capuchons e.d.). Textielverwe irkende ambachi.en. a. Maatkleermakerij. ; b. Modisterij. c. Hoeden- en pettenmakerij. d. Bontwerkerij. e. Paramentenateliers f. Handweverijen. Vervaardigir ig van matrassen (uitgezonderd metalen), kusens. sens en gesti kte dek VII. Bedrijfsvereniging voor de leder- en lederverwerkende Industrie 1. Huidenconserveerinrichtingen. 2. Lederindustrie. 3. Schoenindustrie (met inbegrip van de fabricage van lederen onderdelen). 4. Drijfriemenindustrie. 5. Lederwarenindustrie (met inbegrip van de vervaardiging van lederen handschoenen). 6. Bontbereiderijen. 13

13 VIII; Bedrijfsvereniging voor de grafische, de papierbe- en -verwcrkende industrie i) A. De grafische industrie. 1. Het boekdrukkers- en rasterdiepdrukbedrijf. 2. Het boekbindersbedrijf. 3. Het lithografisch bedrijf. 4. Het chemigrafisch bedrijf. 5. Het fotografisch bedrijf, al of niet verbonden met een detailhandel in foto-artikelen. 6. Lettergieterijen. 7. Lichtdrukkerijen en foto-copieerinrichtingen. 8. Copieerinrichtingen. 9. Kantoordrukinrichtingen. 10. Rubberstempelindustrie. B. De papierverwerkende industrie. 1. Papierenzakken, papierwaren en enveloppen. 2. Cartonnage-industrie. 3. Diverse papierverwerkende industrieen. IX. Bcdrijfsvereniging voor de steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1. Baksteenindustrie. 2. Dakpannenindustrie.. 3. Cement- en cementwarenindustrie, waaronder begrepen: a. Bouwplatenindustrie. b. Betonwarenindustrie, met uitzondering van fabrieken, waar geconstrueerde onderdelen voor bouwwerken worden vervaardigd. 4. Kalkindustrie en gipsindustrie. 5. Kalkzandsteenindustrie. 6. Bouwaardewerkindustrie en vuurvaste steenindustrie. 7. Krijtfabrieken. 8. Aardewerk- en porseleinindustrie; sanitair aardewerk en tegelindustrie. 9. Beeldengieterijen en beeldhouwerijen. ^) Zie bladzijde 6 van de inleiding. 14

14 10. Glasindustrie, glasbewerkingsinrichtingen en glas in loodzetterijen. 11. Asbestcement- en asbestcementwarenindustrie, met uitzondering van die bedrijven, waar geconstrueerde onderdclen voor bouwwerken -worden vervaardigd. 12. Aardewerkambachten. X. Bedrijfsvereniging voor de grootmetaalnijverhcid ^) Metallurgische Industrie. Scheepsbouw. Machinebouw. Staalbouw incl. Bruggen-, Wagon- en Vliegtuigbouw. Plaatverwerkende Industrie. Electro-technische Industrie 2) Draad-, Draadwaren- en Kabelindustrie. Scheepssloperijen.. XI. Bedrijfsvereniging voor de kleinmetaalnijverheid 3) XII. Bedrijfsvereniging voor de mijnindustrie De steenkolenmijnen in Limburg (Staats- en particuliere mijnen) en haar nevenbedrijven. XIII. Bedrijfsvereniging voor de chemische industric 1. Vervaardiging van stikstofmeststoffen, salpeterzuur en ammoniak. 2. Vervaardiging van superfosfaat en zwavelzuur. 3. Vervaardiging van carbid. en niet elders ingedeelde gassen. 4. Vervaardiging van zeep, was- en reinigingsmiddelen. 5. Vervaardiging van verf en inkt. a. verf, lakken, vernissen, inkt en chemische kantoorbehoeften. b. chemische verfstoffen. ' ) Een gedetailleerde oraschrijving is opgenomen in bijlage A. Zie voorts biz. 6 van de inleiding. -) Omtrent de vraag of voor de electro-technische Industrie wellicht een afzonderlijke Bedrijfsvereniging moet worden opgericht, wordt in de kringen van de belanghebbenden nog nader overleg gepleegd. '') Een gedetailleerde omschrijving is opgenomen in bijlage B. Zie voorts biz. 6 van de inleiding. 15

15 6. Vervaardiging van koolteerproducten en aanverwante artikelen. a. koolteerdestillatieproducten en afgeleiden daarvan; b. bitumineuze, teerhoudende en niet-teerhoudende dakbedekkingsmaterialen; c. insecticiden en plantenziektebestrijdingsmiddelen. 7. Vervaardiging van afgeleide aardolieproducten. 8. Vervaardiging van kaarsen, glycerine en vetzuren. 9. Beenderverwerking, destructiebedrijven en technisch vetsmelten. 10. Vervaardiging van technische plakmiddelen en textielhulpmiddelen. 11. Vervaardiging van niet elders ingedeelde kunststoffen. 12. Vervaardiging van diverse anorganische producten, alsmede zwart buskruit en springstoffen, schuimblusmiddelen en vuurwerk. 13. Vervaardiging van diverse organische producten en diverse chloorkoolwaterstof f en. 14. Vervaardiging van cosmetische artikelen, parfumericen en tandreinigingsmiddelen. 15. Vervaardiging van poetsmiddelen. 16. Witwasserij-industrie. 17. Chemische wasserij en ververij (voorzover niet verbonden aan een textielbedrijf). 18. Chemische laboratoria. 19. Vervaardiging van linoleum, vloerzeil, balatum en wasdoek. 20. Knopenindustrie. 21. Foto-chemische industrie. XIV. Bedrijfsvereniging voor de tabakverwcrkende industrie 1. Sigarenindustrie. 2. Sigarettenindustrie. 3. Kerftabakindustrie. XV. Bedrijfsvereniging voor dc Vocdings- en Gcnotmiddelenindustrie A. Vocdings- en genotmiddelenindustrie. 1. Groentenverwerkende a. Verduurzaamde groenten, industrie. augurken en tafelzuren in hermetisch gesloten verpakking. 16

16 2. Fruitverwerkende Industrie. 3. Oliefabrieken. 4. Olieraffinage en olieharding, margarineen spijsvetten- Industrie b. Gezouten groenten en zuurkool. c. Gedroogde en ingevroren groenten en fruit. a. Fruitpulp. b. Jams, vruchtenmoes, fruitconserven, appel- en perensiropen. c. Uit fruit bereide sappen, "dranken, sausen en essences. a. Olieraffinaderijen en oliehardingsfabrieken. b. Spijsoliefabrieken. c. Margarine-industrie. d. Industrie van eetbare vetten. a. Visconservenfabrieken. b. Vismeelfabrieken. Suikerindustrie; Maalindustrie. Graanbewerkende Industrie. Graanverwerkende Industrie. Brouwerijen en mouterijen. a b c. d e. f. a. b c. a. b 5. Visverwerkende Industrie. B. Akkerbouwproductenverwerkende Industrie. 1. Aardappelverwerkende Industrie. a. Aardappelmeelindustrie. b. Aardappelvlokken- en aardappelbakmeelindustrie. Broodbloemindustrie. Zeeuwse- en roggebloemfabrieken. Ongebuild tarwe- en roggemeelfabrieken. Rijstpellerijen. Havermoutfabrieken. Gortpellerijen. Boekweitgrutten- en boekweitmeelf abrieken. Erwtensplitterijen. Rijstmalerijen. Mais-, tarwe- en rijstzetmeelindustrie. Gist-, spiritus- en moutwijnindustrie. Maalderij. Brouwerijen. Handelsmouterijen. 17

17 7. Koffiebranders en theepakkers. 8. Veevoederindustrie. C. Derivaten van landbouwproductenverwerkende industrie.^) 1. Meelverwerkende Industrie. a. Fabrieken van vermicelli, macaroni en aanverwante artikelen. b. Zelfrijzend bakmeelfabrieken. c. Beschditfabrieken. d. Koekfabrieken. e. Biscuitfabrieken. f. Banketfabrieken. g. Wafelfabrieken. Zetmeel- en zoetstofverwerkende a. Glucosefabrieken, Industrie, b. Zwarte stroopfabrieken. c. Veredeld zetmeelfabrieken. d. Fabrieken van puddingpoeder en aanverwante artikelen. e. Caramel- en koffiestroopfabrieken. Suikerverwerkende a. Suikerwerkindustrie. industrie en cacaoverwerkende b, Vervaardiging en verwerking industrie van cacaopoeder, cacaoboter, chocolademassa en couverture. Aicoholhoudende en a. Distilleerderijen. alcoholvrije dranken. b. Fabrieken van' zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. 5. Diverse derivaten" a. Azijn- en mosterdfabrieken. van landbouwproducten-verwerkende industrieen. b. Fabrieken van bakkerijgrondstoffen,. c. Fabrieken van cichorei en peekoffie. d. Fabrieken van soepen, bouillon, jusproducten, spijzen- en soeparoma's, e. Ruwijsfabrieken. f. Vervaardiging van consumptie-ijs. "^j Zie bladzijde 6 van de inleiding. 18

18 XVI. Bedrijfsvereniging voor het bakkcrsbedrijf 1. Broodfabrieken. 2. Brood- en banketbakkerijen. XVII. Bedrijfsvereniging voor het slagersbedrijf en vleeswarcnbcdrijf 1) 1. Slagersbedrijf. 2. Vleesgrossierderij. 3. Loonslachterij. 4. Abattoirs. 5. Vctsmelterij. 6. Afvallenhandel (darmen). 7. Vleesexpediteurs. 8. Vleeswarenindustrie. XVIII. Bedrijfsvereniging voor detailhandel en ambachten. A. Detailhandel. 1) 1. winkelbedrijven (met uitzondering van grootwinkelbedrijven en detailhandel in, fotoartikelen, verbonden aan een fotografisch atelier); 2. bazars, toko's; 3. nieuwsbureaux; 4. uitgeversbedrijven; 5. brandstoffenbedrijven; 6. handel in onroerend goed; woningbureaux; 7. handel in vaartuigen;. 8. markt- en tentoonstellingswezen; goederenbeurzen; 9. venters-en opkopersbedrijven; 10. verhuurinrichtingen; 11. advies-, bemiddelings-, plaatsings- en reclamebureaux. B. Grootwinkelbedrijf d.w.z. warenhuizen en filiaalbedrijven (met uitzondering van cooperaties), die dan ten aanzien van de navolgende branches voldoen aan deze criteria: Textiel ^) Zie bladzijde 6 van de inleiding. 19

19 en levensmiddelen tenminste 50 werknemers met een jaarsalaris van beneden 6.000,^ of tenminste 10 vestigingen; Tabak, dranken, schoenen, woninginrichting en huishoudelijke artikelen tenminste van 25 werknemers met jaarsalaris beneden / 6.000, of tenminste 5 vestigingen. C. Ambachten. Hier worden bedoeld ambachten, die geen grootindustrie naast zich vinden, zoals b.v. verzorgings-, reinigings- en dienstverlenende bedrijven, w.o.: 1. kappersbedrijven; 2. schoonheidsinstituten; 3. reinigingsbedrijven; 4. schoenreparatiebedrijven; 5. schoorsteenvegersbedrijven; 6. begrafenisondernemingen; 7. zeilmakerijen (w.o. vlaggen); 8. tandtechnische werkplaatsen. XIX. Bedrijfsvereniging voor de haven- en aanverwante bedrijven, de binnenschecpvaart en de visscrij 20 A. Haven- en aanverwante bedrijven, w.o.: Stuwadoorsbedrijven Machinale los- en laadbedrijven Cargadoorsbedrijven Expediteursbedrijven Veme'n Koelhuizen Opslagbedrijven Tankbcdrijven Graanbedrijven Controlebedrijven Schuitevoerdersbedrijven Classificeerdersbedrijven Ontvangers en expediteurs van houtladingen Houtvlottersbedrijven Walpersoneel van rederijen Algemene havendiensten (met inbegrip van bewaking). B. Binnenscheepvaart. 1. Personenvervoer binnenland. 2. Binnenlandse beurtvaart (w.o. beurtvaartagenten).

20 3. Binnenlandse wilde vaart. 4. Sleepvaart. 5. Buitenlandse binnenschecpvaart (Rijnvaart e.d.). 6. Bijzonder vervoer. 7. Tankvaart. C. Visserij. 1. Zee- en kustvisserij (w.o. koelhuisbedrijf). 2. Zoetwatervisserij. 3. Oester- en mosselteelt. 4. IJsselmeervisserij. 5. Overige visteelt. D. Zand-grind-mergelwinning (voorzover betreft natte winning) alsmede schelpenwinning. XX. Bedrijfsvcreniging voor de koopvaardij. 1. Zeescheepvaart. 2. Kustvaart. 3. Walvisvaart. XXI. Bedrijfsvcreniging voor het verkeer omvattende; A. Verkeer te land. 1. Spoorwegen. 2. Tramwegen. 3. Wegvervoer. a. Personenvervocr. b. Goederenvervoer. B. Luchtverkeer. XXII. Bedrijfsvcreniging voor het hotel-, restaurant-, cafe-, pensionbedrijf en aanverwante bcdrijven 1. Hotel-, restaurant-, cafe- en aanverwante bedrijven. 2. Pension- en kamerverhuurdersbedrijven. XXIII. Bedrijfsvcreniging, omvattende de zorg voor gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangcn 1. Ziekenhuizen. 2. Sanatoria. 3. Verpleeghuizen. 4. Herstellingsoorden. 21

21 22 5. Kinder- en kleuterkoloniehuizen. 6. Kleuterdagverblijven. 7. Bad- en zweminrichtingen. 8. Speeltuinen. 9. Speelterreinen. 10. Instellingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding en sportbeoefening. 11. Instellingen en inrichtingen, welke in hoofdzaak een of meer der navolgende doeleinden nastreven: a. behartiging van lichamelijke gezondheidsbelangen; b. ziekenverpleging; c. prae-natalezorg; d. kraamverzorging;. e. zu'igelingenzorg; f. kleuterzorg; g. oudeliedenzorg; h. zorg voor doofstommen, blinden, gebrekkigen en andere minder-validen; i. hulpverlening bij rampen en ongelukken; j. opleiding van verloskundigen; k. opleiding van verplegenden. 12. Arisen. 13. Tandartsen. 14. Apothekers. 15. Dierenartsen. 16. Paramedische bedrijven. 17. Psychiatrische inrichtingen. 18. Medisch-opvoedkundige bureaux. 19. Bureaux voor levens-,en.gezinsmoeilijkheden. 20. Instellingen en inrichtingen, welke in hoofdzaak een of meer der navolgende doeleinden nastreven: a. behartiging van geestelijke gezondheidsbelangen; b. zorg voor geesteszieken en zenuwlijders; c. drankbestrijding; d. herstel van drankzuchtigen; e. prostitutiebestrijding; f. zorg voor a-socialen; g. jeugdzorg; h. kinderbescherming; i. reclassering; j. bescherming van vrouwen en meisjcs.

22 Jeugdherbergen. Vacantievcrblijven. Kampeercentra. Kerkgenootschappen. Kloosterorden. Congregaties. Zending. Missie. Instellingen en inrichtingen, welke in hoofdzaak een der navolgende doeleinden nastreven: a. zorg voor wezen; b. zorg voor onbehuisden; c. zorg voor behoeftigcn; d. woekerbestrijding; e. voorschotverlening; f. opleiding voor maatschappelijk werk; g. gezinszorg. Kinderbewaarplaatsen. Creches. Consultatiebureaux voor maatschappelijke zorg. Rusthuizen. of meer XXIV. Overhcidsdicnsten 1. Hoge Colleges van Staat en Departementen van Algemeen Bestuur, 2. Provincies, gemeenten, watcrschaps- en polderbcsturen. 3. Belastingwezen. 4. Rechtswezen, politic- en gevangeniswezen. 5. Krijgswezen. 6. Posterijen, telegrafie en telefonie. 7. Overige Overheidsinstellingen (Staatsbosbeheer, onderwijsinstellingen, ziekenhuizcn, geexploiteerd door de Overheid, enz.) 8. Openbare nutsbedrijven. XXV. Bedrijfsvereniging voor het bank- en verzekeringswezen, de groothandel en de vrije beroepen A. Bankwezen, geld- en effectenhandel. 1. Handelsbanken. 2. Bankmakelaars. 3. Spaarbanken. 23

23 4. Hypotheekbank'en. a. Hypotheekbanken. b. Scheepshypotheekbanken. 5. Landbouwcredietbanken. 6. Andere financierings- en credietinstellingen. 7. Effectenhandel. a. Effectenhandelaren, voorzover geen handelsbanken zijnde. b. Administratieve- en trustkantoren. c. Effectendepots. B. Verzekeringswezen. C. Groothandel (exclusief groothandel en grossiers in vlees en slachtafvallen). D. Tussenpersonen. 1. Makelaars. 2. Commissionnairs. 3. Agenten. E. Administratiekantoren. F. Ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen. G. Kantoren van advocaten en procureurs. H. Notariskantoren. I. Deurwaarderskantoren en bureaux voor rechtskundige bijstand. J. Ingenieurs- en Architectenbureaux. K. Efficiency-bureaux en economisch adviesbureaux. L. Journalistiek. M. Verenigingskantoren en concern-administratien. N. Tolken en translateur's. O. Accountantskantoren. P. Recherchebureaux. XXVI. Algemene bedrijfsvereniging omvattende; A. Papier. " ' 1". Papierindustrie. a. Cellulose-industrie. b. Halfstoffen voor de papierindustrie. c. Courantenpapier. d. Druk- en schrijfpapier en -carton. 24

24 e. Verpakkingspapier en -carton. f. Speciale soorten papier en cartons. 2. Strocartonindustrie. a. Strocarton (beplakt en onbeplakt) en stropapier. b. Speciale papier- en cartonproducten uit stro. c. Golfcartonindustrie. d. Vervaardiging van strohulzen en het vlechten van stro. B. Rayon-industrie.i) C. Rubberverwerkende Industrie. 1. Banden en aanverwante artikclen. 2. Zacht- en hardrubberartikelen. 3. Rubberschoenen en aanverwante artikelen. 4. Kunstleder en gerubberde weefsels. 5. Rubbervervangingsgrondstoffen. D. Diamantindustrie. 1. Sierdiamantfabrieken (w.o. klovers- en zagerspatroons en slijpdiamantf abriekseigenaren) ^ 2. Industriediamantfabrieken. E. De medisch-pharmaceutische Industrie. F. Diverse delfstoffen en aanverwante bedrijven. 1. Aardolie-industrie. 2. Zoutwinningsbedrijf Zoutziederijen. Bruinkoolgroeven. Cokes- en brikettenfabrieken. G. Onderwijsinstellingen. a. Voorbereidend en lager onderwijs. 1. Voorbereidend onderwijs. 2. Lager onderwijs. ^) Zie biz. 6 van de inleiding. 25

25 26 b. Uitgebreid lager onderwijs. c. Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. 1. Lycea. 2. H.B.S. 3. Gymnasia. d. Hoger onderwijs. e. Militair onderwijs. f. Vakonderwijs.' g. Kunst- en tekenacademies. h. Muzickonderwijs. i. Dansscholen. j. Opleidingscursussen. H. Culturele instellingen. a. Toonkunstenaars. b. Opera- en toneelgezelschappen. c. Variete-, circusinstellingen en kermisgezelschappen. d. Film; e. Beeldhouwkunst. f. Schilderkunst. g. Letterkundigen. h. Musea, archieven, monumenten en bibliotheken. i. Andere culturele instellingen. j. Radio-zend- en radio-ontvanginrichtingen, radiodistributie. I. Bewakingsondernemingen. J. Kaaspakkersbedrijf. K. Overige niet 'genoemde groepen, welke niet verwant zijn aan de andere hiervoor vermelde takken van bedrijf en beroep, zoals het exploiteren van begraafplaatsen en crematoria, het exploiteren van dierenasyls, het manegebedrijf, het exploiteren van rijwielbewaarplaatsen en van parkeerplaatsen voor auto's, e.d.

26 BIJLAGE A Bedrijfsvereniging voor de grootmetaalnijverheid Onder deze bedrijfsvereniging ressorteren de ondernemingen, die metaal be- of verwerken, voor zover daarin in hoofdzaak of uitsluitend een of meer der hierna genoemde werkzaamheden worden verricht en die op 31 December 1947 tenminste 25 werknemers in dienst hadden: Appendages (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van); Blikwarenfabriek (het bedrijf, uitgeoefend in); Bouten, klinknagels, moeren en schroeven (het bedrijf van vervaardigen van); Brandkasten, stalen meubelen en voorwerpen van plaatijzer (het bedrijf van vervaardigen van) en het bedrijf van vervaardigen van ge leerde, vertinde of verzinkte ijzerwaren; Haarden. kachels, radiatoren en kleine ketels voor centrale verwarming (het bedrijf van vervaardigen van); Capsules en tuben (het bedrijf van vervaardigen van); Draadtrekkerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrijf van vervaardigen van draadnagels; Draadvoorwerpen, staaldraadmatrassen, metaalgaas, electroden en dergelijke (het bedrijf van vervaardigen van); Gereedschappen,schaatsen en/of stempels (het bedrijf van vervaardigen van); * Hoogovenbedrijf (het); * Staal (het bedrijf van walsen van); Non-ferro metalen (het bedrijf van pletten en walsen van) en het bedrijf van persen van buizen van compositie of lood; Kleinere voorwerpen en kleinere massa-artikelen van metaal (het bedrijf van vervaardigen van); Metaalgieters- en smeltersbedrijf (het); * Smederijen (het bedcijf uitgeoefend in) en het bedrijf van vervaardigen en herstellen van stalen rollend materieel, stalen ramen en andere kleine staalconstructies; Autogeen of electrisch lassen( het bedrijf van); Verzinken of vertinnen (het bedrijf van), voorzover dit niet langs galvanotechnische weg geschiedt; Metaaldraaiersbedrijf (het); Zink, tin en aluminium (het bedrijf van vervaardigen van); Automobiel- en motorrijwielfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrijf van monteren van automobielen uit van derden betrokken onderdelen; * Vliegtuigen (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van); Bruggenbouw- en staalconstructiewerkplaatsen (het bedrijf uitgeoefend in) en het bedrijf van monteren en demonteren van bruggen, staalconstructies, stoomketels en tanks; Dynamo's, electro-motoren en transformatoren (het bedrijf van vervaardigen van), daaronder al of niet begrepen het installeren); Gas- en watermeters en automaten (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van); Instrumentenfabrieken en instrumentmakerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) w.o. optische apparaten; Krachtwerktuigen, arbeids- en andere werktuigen, mechanische apparaten en toestellen (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van); Ketelmakersbedrijf (het) en het bedrijf van vervaardigen van grotere reservoirs, tanks en dergelijke; 27

27 Machines, drijfwerk, toestellen en zwaardere buisleidingen (het bedrijf van monteren en demonteren van); Machines, stoomketels, tanks, staalconstructies, automobielen en schepen (het bedrijf van slopen van), al of niet samengaande met de handel in oud ijzer; Metalen muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van); Rijwielfabrieken en rijwielmontage-inrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in), het inbouwen van lichte rijwielmotoren daaronder al of niet begrepen; Toestellen en apparaten, w.o. accumulatoren (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van electrische); * Electrische draad, electrische kabels en staaldraadkabels (het bedrijf van vervaardigen van), het trekken van draad daaronder al of niet begrepen; Uurwerken (het bedrijf van vervaardigen van); Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van); Scheepsmakersbedrijf (het) en het scheepstuigers- en scheepstakelaarsbedrijf; Zandstralersbedrijf (het), al of niet samengaande met het bedrijf van bikken en schilderen van scheepswanden en ijzerconstructies; met dien verstande, dat ook de ondernemingen, die het ijzer^ en staalgieterijtedrijf van vervaardigen en herstellen van liften uitoefenen en die op 31 December 1947 minder dan 25 werknemers in dienst hadden, onder.deze bedrijfsvereniging ressorteren. N.B. De groepen van bedrijven; hiervoor genoemd en getooid met een *, komen in de opsomming voor het metaalbewerkingsbedrijf niet voor of wijken, wat de gecursiveerde gedeelten betreft, van deze opsomming af- BIJLAGE B Bedrijfsvereniging voor de kleinmetaalnijverheid Onder deze bedrijfsvereniging ressorteren: 1) Smedenbedrijf Tot het smedenbedrijf worden geacht te behoren de ondernemingen, voor zover deze uitsluitend of in hoofdzaak haar bedrijf maken van het voor derden verrichten van smidswerkzaamheden met of zonder krachtwerktuigen, die op 31 December 1947 minder dan 25 werknemers in dienst hadden. 2) Loodgieiers- en fittersbedrijl Tot het loodgieters- en fittersbedrijf worden geacht te behoren de ondernemingen, voor zover daarin in hoofdzaak of uitsluitend rechtstreeks voor derden worden uitgeoefend het blikslagers- en koperslagersbedrijf, het bedrijf van looden zinkwerker en gas- en waterfitter en het sanitaire bedrijf. 3) Elecfro-technisch bedrijf Tot het electrotechnisch bedrijf worden geacht te behoren de ondernemingen, die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam zijn op het gebied van het electrotechnisch in'stallatie-, montage- en reparatiebedrijf, waaronder wordt verstaan het rechtstreeks voor derden aanleggen, uitbreiden en repareren van electrische- installaties voor licht, kracht en verwarming, zowel op het gebied van sterk- alszwakstroom, daaronder begrepen geluids- en radio-installaties. 4) Centrale Verwarmingsbedrijl Tot het centrale verwarmingsbedrijf worden geacht te behoren de ondernemingen, die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam zijn op het gebied van het centrale verwarmingsbedrijf, waaronder wordt verstaan het rechtstreeks voor derden monteren of doen monteren, dan we! repareren of doen repareren van ^ 28

28 installaties of onderdelen daarvan voor centrale verwarming, warmwatervoorziening, luchtbehandeling, ventilatie en koeltechniek. 5) Cacrosserie- en wagenbouwbedrij[ Tot het carrosserie- en wagenbouwbedrijf worden geacht te behoren de ondernemingen, die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam zijn op het gebied van de bouw van carrosserieen voor automobielen, de wagenraakerij, het automobiclspuitbedrijf, het automobielbekleedbedrijf en/of het automobielplaatverwerkend bedrijf. 6) AutomobieU en gacagebedrijl en motorrijwielreparatiebedrijf Tot het automobiel- en garagebedrijf en motorrijwielreparatiebedrijf worden geacht te behoren de ondernemingen, die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van herstellen, stallen en onderhouden van automobielen en motorrijwielen, al of niet samengaande met de handel in automobielen, motorrijwielen en -onderdelen. 7) Rijwielherstelbedrijf Tot het rijwielherstelbedrijf worden geacht te behoren de ondernemingen, die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf van herstellen van rijwielen uitoefenen, het verkopen, verhuren en het gelegenheid geven tot stalling van rijwielen daaronder al of niet begrepen. 8) Goad' en zilvernijverheid Tot de goud- en zilvernijverheid worden geacht te behoren de ondernemingen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak gouden en zilveren werken worden gesmeed en/of gefabriceerd, al of niet samengaande met juwelierswerkplaatsen. 9) Metaalbewetkingsbedrijl Tot het metaalbewerkingsbedrijf worden geacht te behoren ondernemingen, die metaal be- of verwerken, voor zover daarin uitsluitend of in hoofdzaak een of meer der hierna genoemde werkzaamheden worden verricht en die per 31 December 1947 minder dan 25 werknemers in dienst hadden: Appendages (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van); Blikwarenfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in); Bouten, klinknagels, moeren en schroeven (het bedrijf van vervaardigen van); Brandkasten, stalen meubelen en voorwerpen van plaatijzer (het bedrijf van vervaardigen van) en het bedrijf van vervaardigen van ge leerde, vertinde; of verzinkte ijzerwaren; Haarden, kachels, radiatoren en kleine ketels voor centrale verwarming (het bedrijf van vervaardigen van); Draadtrekkerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrijf van vervaardigen van draadnagels; Capsules en tuben (het bedrijf van vervaardigen van); Draadvoorwerpen, staaldraadmatrassen, metaalgaas, electroden en dergelijke (het bedrijf van vervaardigen van); * Galvanotechnische- en moffelinrichtirigen (het bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrijf van slijpen of polijsten van metaal; ' * Stempelfabrieken en graveerinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in); Non-ferro metalen (het bedrijf van pletten en walsen van) en het bedrijf van persen van buizen van compositie of lood; Kleinere voorwerpen en kleinere massa-artikelen van metaal (het bedrijf van vervaardigen van); * Metaalgieters- en smeltersbedrijf (het), uitgezonderd ijzec- en staalgietecijen; Stalen rollend materieel, stalen ramen en andere kleinere staalconstructies (het bedrijf van vervaardigen van en herstellen van); 29

29 Autogeen of electrisch lassen (het bedrijf van); Verzinken of vertinnen (het bedrijf van), voor zover dit' niet langs galvanotechnische weg geschiedt; Metaaldraaiersbedrijf (het); Zink, tin en aluminium (het bedrijf van vervaardigen van); Automobiel' en motorrijwielfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) en'het bedrijf van monteren van automobielen uit van derden betrokken onderdelen; Bruggenbouw- en staalconstructiewerkplaatsen (het bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrijf van monteren en demonteren van bruggen, staalconstructies, stoomketels en tanks; Dynamo's, electro-motoren en transformatoren (het bedrijf van vervaardigen van), daaronder al of niet begrepen het installeren; Gas- en watermeters en automaten (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van); Instrumentenfabrieken en instrumentmakerijen (het bedrijf, uitgeoefend in), w.o. optische apparaten; * Naaimachines (het bedrijf van herstellen van); Krachtwerktuigen, arbeids- en andere werktuigen, mechanische apparaten en toestelien (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van); iiitgezonderd liften; Ketelmakersbedrijf (het) en het bedrijf van vervaardigen van grotere reservoirs, tanks en dergelijke; Machines, drijfwerk, toestelien en zwaardere buisleidingen (het bedrijf van monteren en demonteren van); Machines, stoomketels, tanks, staalconstructies, automobielen en schepen (het bedrijf van slopen van), al of niet samengaande met de handel in oud ijzer; * Metalen muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van), de handel in muziekinstrumenten daaronder al of niet begrepen; Rijwielenfabrieken en rijwielmontage-inrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in), het inbouwen van lichte rijwielmotoren daaronder al of niet begrepen; * Toestelien en apparaten, w.o. accumulatoren (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van electrische) al dan niet samenvallende met het vervaardigen en herstellen van radio-apparaten; Uurwerken (het bedrijf van vervaardigen, herstellen en onderhouden van). Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van); Scheepsraakersbedrijf.(het) en het scheepstuigers- en scheepstakelaarsbedrijf; * Roeiboten, kleine zeilboten, kano's en dergelijke (het bedrijf van maken of herstellen van), daaronder al of niet begrepen het verschaffen van een hgplaats, het gelegenheid geven tot opbergen en het verhuren; Zandstralersbedrijf (het) al of niet samengaande met het bedrijf van bikken en schilderen van scheepswanden en ijzerconstructies. met dien verstande, dat de-ondernemingen, die het-bedrijf van galvaniseren, moffelen, slijpen, polijsten en graveren van metaal, het bedrijf van herstellen van naaimachines en het bedrijf van maken of herstellen van roeiboten, kleine zeilboten, kano's en dergelijke uitoefenen en die op 31 December of meer werknemers in dienst hadden, onder deze bedrijfsvereniging ressorteren. N.B. De groepen van bedrijven, die met een * zijn getooid, komen of in de opsomming van de meataalnijverheid niet voor, of wijken voor wat het gecursiveerde gedeelte betreft, af van die opsomming. 30

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29917 28 oktober 2014 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2014, 2014-0000146890,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29792 25 oktober 2013 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17oktober 2013, 2013-0000140508,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58963 7 november 2016 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2016, 2016-0000228339,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36463 23 oktober 2015 Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32567 29 september 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling

Nadere informatie

STAAT VAN INRICHTINGEN. Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving.

STAAT VAN INRICHTINGEN. Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving. D. Staat van Inrichtingen STAAT VAN INRICHTINGEN Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving. INHOUDSOPGAVE PAGINA A. Aardewerkindustrie (zie bouwmaterialen)

Nadere informatie

STAATSCOURANT. 25 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

STAATSCOURANT. 25 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 17975 25 november 2009 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2009, nr. IVV/FB/2009/25656,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metalektro Hoger Personeel 2001/2002 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9610 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 17-08-2001, nr. 158 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Herplaatsing van de publicatie in de Staatscourant van 2 november 2011, nr.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Herplaatsing van de publicatie in de Staatscourant van 2 november 2011, nr. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19629 11 november 2011 Herplaatsing Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2011,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32567-n1 7 oktober 2015 Bekendmaking wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

1. Deze overeenkomst is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van werknemers in dienst van een werkgever in een onderneming in de Metalektro.

1. Deze overeenkomst is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van werknemers in dienst van een werkgever in een onderneming in de Metalektro. Uit CAO in de Metalektro 2011/2013 Artikel 1.2 Werkingssfeer 1. De bepalingen betreffende de werkingssfeer zijn opgenomen in bijlage A. Deze bijlage maakt een geïntegreerd onderdeel uit van deze CAO. Een

Nadere informatie

Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren

Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren Bijlage 1 Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren Krachtens overgangsrecht geldt deze op grond van artikel 51,eerste lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 vastgestelde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19630 2 november 2011 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2011, IVV/FB/11/19161,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 965 26 november 2008 Bekendmaking wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22294 2 november 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2012, nr. IVV/FB/2012/15572,

Nadere informatie

Premies sociale verzekeringen

Premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen Per 1 juli 2004 De premieheffing voor de sociale verzekeringswetten vindt plaats over het brutoloon SV. U als werkgever moet de zogenaamde werkgeverspremies betalen. Voor

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Datawarehouse (DWH) Postadres Postbus

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2014 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) ICT BSU 4 Gegevensdiensten en Data Integratie (ICT) Afdeling ICT Data Warehouse (DWH) Postadres

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

bevordering reïntegratie (AMBER)

bevordering reïntegratie (AMBER) Lisv Besluit vaststelling budgetten 1998 loonsuppletie, loonkostensubsidie en inwerk- en begeleidingssubsidie en scholing Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, Gelet op artikel 76g ; Besluit:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5

Inhoudsopgave. Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5 Inhoudsopgave Omschrijving pagina Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5 Bijlagen: 1. Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27763 1 september 2015 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Regeling indeling van het bedrijfs- en ber... pagina 1 van 21 http://wetten.overheinl/bwbr0008570/bijlage/geldigheidsdatum_31-12-2005/afdr... Regeling indeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49381 1 september 2017 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45432 1 september 2016 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24667 2 september 2013 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970)

Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970) Centraal Bureau voor de Statistiek Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970) A. Systematische bedrijfsindeling Hoofdafdeling Algemene tellingen LAND-EN TUI~BOUW AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ TU INBOUW PLANTSOEQDIENSTtNtHOVENIE9SBEORIJVEN

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden Nr. : AI/CK/CAV/02-51624 A DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2015

WGA-instroom grote werkgevers in 2015 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 205 Instroomcijfers WGA 205 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wga. U kunt ook

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal- en Technische Bedrijfstakken O&O Fonds Metaalbewerkingsbedrijf 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9760 Bijvoegsel Stcrt.

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007 Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ) Datawarehouse Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2011

WGA-instroom grote werkgevers in 2011 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2011 Instroomcijfers WGA 2011 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2012 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2012 Instroomcijfers WGA 2012 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2014

WGA-instroom grote werkgevers in 2014 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 204 Instroomcijfers WGA 204 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

FKB-CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

FKB-CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 644 FKB-CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 JANUARI 2011 TOT EN MET 31 DECEMBER 2015 STICHTING FONDS KOLLEKTIEVE BELANGEN VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL ARTIKEL 1 Definities 1. Werkgever: a. de door een

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013

WGA-instroom grote werkgevers in 2013 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Instroomcijfers WGA 2013 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Het bedrijventerrein tussen de Ringvaart en de A 200 ligt op behoorlijke afstand van aaneengesloten woonbebouwing, zodat bedrijven tot en met de categorie 3 zouden

Nadere informatie

Integrale tekst Afvalstoffenlijst

Integrale tekst Afvalstoffenlijst VROM Integrale tekst Afvalstoffenlijst Herpublicatie integrale tekst Europese afvalstoffenlijst In de publicatie van de integrale tekst van de Europese afvalstoffenlijst in de Staatscourant van 28 maart

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 CAO NAAM NAAM FONDS AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, DETAILHANDEL SF Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit AARDAPPELEN GROENTEN

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

LIJST 1 - ACTIVITEITEN nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - - 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw

Nadere informatie

Z-score 2010 en P-toets

Z-score 2010 en P-toets Z-score 2010 en P-toets 2006-2010 FONDS z-score 2009¹ P-toets 2005-z-score 2009 2010, cijfers (inclusief DNB 1,28)¹ P-toets 2006-2010, cijfers DNB P-toets 2006-2010 (inclusief 1,28) ABP, Pensioenfonds

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2015. Let op! Als de werknemer in september 2015 65 is geworden,

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Bestuurskamer. Wij Beatrix,.. 1 Begripsbepalingen

Bestuurskamer. Wij Beatrix,.. 1 Begripsbepalingen Bestuurskamer Ontwerp- Besluit van (datum) houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van de groothandel en het bedrijf van tussenpersoon in akker- en tuinbouwproducten

Nadere informatie

Premievaststelling Sectorfondsen 2013

Premievaststelling Sectorfondsen 2013 Premievaststelling Sectorfondsen 2013 Uitvoering Werknemersverzekeringen, Amsterdam augustus 2012 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Financieel Economische Zaken afdeling Planning, Control

Nadere informatie

Bijlage bij de voorschriften:

Bijlage bij de voorschriften: Bijlage bij de voorschriften: 105 106 Bijlage 1. bij de voorschriften: overzicht beschermde monumenten Archeologische terreinen: terrein van zeer hoge archeologische waarden aan de Palenbergerweg, tevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

activiteiten, welke door hun aard toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen; grootste afstanden 0 en 10 meter

activiteiten, welke door hun aard toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen; grootste afstanden 0 en 10 meter Bijlage STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Bij de onderstaande indeling van bedrijfsactiviteiten in categorieën is opgesteld met gebruikmaking van de informatie en bewerkingsmethode uit de VNG brochure Bedrijven

Nadere informatie

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 D E R E S T A U R A T I E, H E R I N V U L L I N G E N M O G E L I J K E U I T B R E I D I N G V A N H E T K A S T E E L S C H O O N S E L H O F T E H O B O K E N R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 K a

Nadere informatie

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Deel I: Overzicht van de goederenhandel tussen België en de VS Burton Florence Claude Grégory De Groote Frederick Foguenne Marielle Van Liedekerke Gerrit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Timmerfabrieken in Nederland Voorziening bij Ongeval 1998/1999 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9032 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-07-1998, nr. 130

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord / 11

Inhoud. Voorwoord / 11 Voorwoord / 11 1. Agrocultuur / 13 1.1. Landbouw / 13 1.1.1. Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw / 13 1.1.2. Glastuinbouw / 15 1.1.3. Bos en Natuur raam-cao / 16 1.1.4. Hoveniersbedrijf

Nadere informatie

1 Begripsbepalingen. 2 Het hoofdproductschap

1 Begripsbepalingen. 2 Het hoofdproductschap Ontwerp- Besluit van (datum) houdende de instelling van een hoofdproductschap alsmede van productschappen voor ondernemingen op het gebied van de teelt van, de been verwerking van en de handel in akkerbouwproducten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST STICHTING FONDS KOLLEKTIEVE BELANGEN VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 januari 2016-31 december 2020 2 ARTIKEL 1 Definities 1. Groothandel De bedrijfsuitoefening waarbij

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2016. Let op! Als de werknemer in juni 2016 65 is geworden,

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van het bouwtechnische en bedrijfstechnische speurwerk in de bouwnijverheid en de verbreiding van de resultaten, zowel ten behoeve

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bijlage 1 Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Uitoefening van (para)medische

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Bijlagen. bij regels bestemmingsplan Schiphol. Bestemmingsplan Schiphol 43

Bijlagen. bij regels bestemmingsplan Schiphol. Bestemmingsplan Schiphol 43 Bijlagen bij regels bestemmingsplan Schiphol Bestemmingsplan Schiphol 43 Bijlage 1 : Staat van Bedrijfsactiviteiten Bestemmingsplan Schiphol 44 Bestemmingsplan Schiphol 45 Bestemmingsplan Schiphol 46 Bijlage

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 008 1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 155 105 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 131 Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse.

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse. Bijlage 4 Code Lijst met bedrijven als bedoeld in artikel 5.10 van de PMV. Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en

Nadere informatie

Artikel 1: Werkingssfeer en duur 1. Deze overeenkomst geldt voor de werkgevers en werknemers in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.

Artikel 1: Werkingssfeer en duur 1. Deze overeenkomst geldt voor de werkgevers en werknemers in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Regeling Aanvulling Periodieke uitkeringen Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (CAO RAP MITT) Looptijd 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 Tussen:

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN

PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN door : Centraal College van Deskundigen Slopen Datum : 22 november 2005 Kenmerk : SVMS-008 Versie : 2005-01 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI -

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Werkgelegenheid HTSM in Twente Jaarbericht 214 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Ontwikkeling HTSM-sector 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren 2015 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Planning Control & Analyse

Nadere informatie

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2008

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2008 Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2008 CAO NAAM NAAM FONDS AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, DETAILHANDEL SF AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, GROOTHANDEL AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, GROOTHANDEL AGRARISCHE

Nadere informatie