Oetsie&So BSO Informatieboekje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oetsie&So BSO Informatieboekje"

Transcriptie

1 Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat BN Winssen Telefoon: Januari 2012

2 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking Pagina 3 3. Inschrijving en plaatsing Pagina 3 4. Wenperiode Pagina 3 5. Visie van Oetsie&So Pagina 4 6. Pestprotocol Pagina 5 7. Veiligheid en hygiëne Pagina 5 8. Groepsamenstelling Pagina 6 9. De Pedagogische medewerker Pagina Pedagogische medewerker kind-ratio Pagina Dagindeling Pagina Voeding Pagina Zieke kinderen Pagina Openingstijden/vakanties Pagina Wat zijn de kosten bij Oetsie& So? Pagina Hoe om te gaan met klachten? Pagina Verzekering Pagina Calamiteiten Pagina Lidmaatschappen Pagina Zo zijn onze manieren! (huisregels) Pagina Tot slot Pagina 14 2

3 1.Welkom! Wij, Anita Rutten en Natasja van Delft van Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie en Oetsie&So, willen u hartelijk welkom heten, binnen onze BSO. Onze opleiding- en werkervaringen zijn nogal verschillend. Zo heeft Anita ruim 27 jaar lang gewerkt in de gezondheidszorg waarvan de laatste 10 jaar als leidinggevende. Dit in verschillende sectoren. Haar laatste opleiding betrof de SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Natasja is ook al voor de oprichting van KDV Oetsiekoetsie werkzaam in de kinderopvang geweest. Zij bezit ook een verpleegkundige achtergrond gezien haar MDGO-VP opleiding. Daarnaast is zij in het bezit van de SPW (Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4). Beiden hebben wij een BHV (BedrijfsHulpVerlening) opleiding genoten en zijn in het bezit van een (kinder) EHBO diploma. Met dit boekje willen we u informeren over de gang van zaken, binnen de BSO. Net als onze Kinderdagverblijven is onze BSO kleinschalig met een huiselijke sfeer. 2.Kennismaking Er vindt een kennismakingsgesprek plaats bij de start van de opvang. Zo kunt u als ouder de sfeer proeven binnen de BSO. Na het kennismakingsgesprek, is er gelegenheid om u rond te leiden binnen de BSO en is er ruimte om vragen te stellen. Twee maanden na de plaatsing vindt er op aanvraag van de ouders een evaluatiegesprek plaats. 3.Inschrijving en plaatsing. Inschrijving vindt bij ons plaats doormiddel van het inschrijfformulier. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden, deze bedraagt 15,00 per gezin en is definitief wanneer wij het inschrijfgeld hebben ontvangen. Dit zal schriftelijk door ons bevestigd worden. Wij vragen u om duidelijk aan te geven, op welke dagen en tijden, u uw kind(eren) wil plaatsen. Minimale plaatsing bij ons is 1 dag per week. 4. Nieuwe kinderen. Oetsie&So hanteert geen officiële wenperiode. Tijdens het intakegesprek maken ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) kennis met Oetsie&So. De pedagogische medewerker die bij het intake gesprek aanwezig is zorgt ervoor dat het kind kennismaakt met de ruimte, de overige pedagogische medewerkers, en de andere 3

4 kinderen op Oetsie&So. Door nieuwe kinderen spelenderwijs wegwijs te maken binnen Oetsie&So voelen ze zich snel op hun gemak. 5.Visie van Oetsie&So. In onze ogen zijn kinderen groeiende, zich ontwikkelende en lerende individuen. Een belangrijk doel is om de kinderen te stimuleren zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ieder kind is uniek. Wij willen daarom de eigenheid, het unieke van ieder kind, optimaal tot ontwikkeling laten komen en zorgen dat op die manier een gevoel van eigenwaarde wordt gecreëerd. Daarbij wordt er in de eerste plaats gestreefd naar een klimaat waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht, waar rekening wordt gehouden met de behoeftes van elk kind maar waar tegelijkertijd duidelijke omgangsvormen heersen. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het van belang te zorgen voor een beschermende omgeving waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen. De pedagogische medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen een vertrouwensrelatie met hen aangaan en vanuit die basis vertrouwd raken met Oetsie&So. Respect voor elk kind is een van de belangrijkste voorwaarden voor deze vertrouwensrelatie. Respect voor kinderen houdt in dat je erop vertrouwt dat zij zelf kunnen aangeven wat goed voor ze is en dat zij zelf weten wat zij kunnen. Eveneens staat centraal het tot ontwikkeling brengen van het waarde- en normbesef bij kinderen omdat in deze levensfase de basis hiervoor wordt gelegd. Wij willen hen leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor zichzelf en voor anderen, en respect te hebben voor andere kinderen en volwassenen. Vanuit deze visie geven wij de kinderen ruimte om zelf te experimenteren, waarbij het van belang is dat er een balans bestaat tussen veiligheid en exploratie. Kinderen profiteren van de toegevoegde waarde van het samenzijn in een groep. Dit bevordert hun sociale vaardigheden. Daarnaast hechten wij waarde aan het stimuleren van persoonlijke competenties met als uitgangspunt dat kinderen spelenderwijs leren en hun eigen ontwikkelingsproces te sturen. Het is daarom van belang dat kinderen leren om een aantal dingen zelf te doen en dat zij hierin enkel worden begeleid. Oetsie&So legt duidelijk de nadruk op het speelgedrag van onze kinderen, waarbij hun belevingswereld centraal staat,kinderparticipatie. Naast een divers en ruim aanbod aan speelgoed, bieden wij de kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan actieve en creatieve activiteiten. Het belangrijkste vinden wij dat 4

5 kinderen plezier hebben in het uiten van hun creativiteit. Regelmatig besteden wij aandacht aan het stimuleren van fantasie, het samenspel, de verstandelijke-, en lichamelijke ontwikkeling. Hierdoor brengen wij de kinderen in de gelegenheid om nieuwe kanten van zichzelf te ontdekken en hun eigen mogelijkheden te verkennen. 6.Pestprotocol Plagen is onschuldig, pesten is gemeen. Pestgedrag wordt door ons onderkend als een probleem, wat in samenwerking met de ouders moet worden aangepakt. Ook hebben wij als buitenschoolse opvang een signaleringsfunctie bij pestgedrag dat ergens anders plaatsvindt. Binnen onze mogelijkheden wordt ook hier wat aan gedaan. Ouders/verzorgers worden ten alle tijden ingelicht over mogelijk pestgedrag. 7.Veiligheid en hygiëne Aandacht voor veiligheid en hygiëne is vanzelfsprekend binnen Oetsie&So. Ouders moeten hun kind ten slotte met een gerust hart achter kunnen laten. Bovendien biedt een veilige en hygiënische situatie kinderen de vrijheid om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wat word er aan veiligheid en hygiëne gedaan? Oetsiekoetsie maakt jaarlijks de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Tot slot voeren de GGD s inspecties uit op dit gebied. Oetsie&So is opgenomen in het landelijk register. Het verslag van de inspectie is bij de oudercommissie bekend en desgewenst op te vragen ter inzage. Op de groepen ligt een exemplaar en natuurlijk kunnen jullie op de website van de GGD het gehele rapport ook nog inzien. Volgens vaste richtlijnen en regels zal er binnen Oetsie&So veel aandacht besteed worden aan het dagelijks schoonmaken en houden van de groepsruimtes en materialen. Daarnaast komt er elke week een schoonmaakbedrijf. Oetsie&So voldoet aan de brandveiligheidseisen welke jaarlijks door de brandweer van de gemeente Beuningen wordt gecontroleerd. Tevens is het gehele gebouw voorzien van een ontruimingsinstallatie met een directe doorschakeling naar de brandweer. Bovendien beschikt Oetsie&So over een eigen ontruimingsplan. Om paniek te voorkomen bij kinderen en pedagogische medewerkers wordt er twee maal per jaar een oefening gehouden. Een aantal medewerkers zijn in het bezit van BHV (BedrijfsHulpVerlening) diploma en hebben (kinder)ehbo en gaan jaarlijks op herhaling. 5

6 8.Groepssamenstelling. Binnen Oetsie& So BSO hanteren we een verticale groepen waarin 10 kinderen vanaf 4 jaar tot dat ze de basisschool verlaten opgevangen worden. Waarom een verticale groep? In een verticale groep wordt ieder kind op zijn/haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen. Er is continuïteit in de opvang. De kinderen hoeven niet van groep te wisselen, de verticale groep is een veilige basis, waarin een kind zich aan een vaste begeleider, speelkameraden en de ruimte kan hechten. Deze continuïteit geldt ook voor de ouders. Momenteel zijn er op de woensdagen weinig kinderen waardoor de kinderen van de BSO samengevoegd worden met de kinderen van de kinderopvang. Wij volgen ook over een langere periode, de ontwikkeling van de kinderen en bouwen zo een langdurige samenwerking met de ouders op. Oetsie&So werkt ook met stagiaires van verschillende niveaus gaan werken en met vaste invalkrachten die zullen voldoen aan de hiervoor gestelde opleidingseisen minimaal een SPW niveau drie. Vaste vrijwilligers zullen niet ontbreken op Oetsie&So die in overleg met ons een vast takenpakket krijgen toebedeeld. 9.De Pedagogische medewerkers De belangrijkste eigenschap van een pedagogische medewerker is het invoelend vermogen wat ten grondslag ligt aan de waardevolle hechtingsrelatie tussen pedagogische medewerker en kind. Tevens neemt zij actief waar. Bij het creëren van een beschermde omgeving met persoonlijke aandacht vanuit de groepsleiding voor de kinderen spelen de pedagogische medewerkers een centrale rol. Met het oog op een betere signaleringsfunctie zijn de pedagogische medewerkers altijd en voortdurend verantwoordelijk voor de grote lijnen voor de aan haar toevertrouwde kinderen. Het signaleren en uitwisselen van ervaringen met de ouders/verzorgers geniet onze voorkeur zodat ze goed op de hoogte zijn hoe of het met hun kind gaat op Oetsie&So. Door middel van kindbesprekingen vindt er geregeld en gestructureerd overleg plaats over de individuele kinderen. Er is aandacht voor normen en waarden; het is belangrijk dat een kind leert omgaan met regels en grenzen. De pedagogische medewerker heeft in deze een voorbeeldfunctie. Een kind neemt gedrag van volwassenen over. De pedagogische medewerkers is met haar gedrag een voortdurend voorbeeld. Veiligheid en geborgenheid moeten worden geboden aan de kinderen door goed op de behoeften van een kind te reageren. Belangrijke handvatten hierbij zijn: troosten, luisteren, en 6

7 communiceren. Structuur kunnen bieden aan de kinderen in de vorm van een overzichtelijke dagindeling en vaste rituelen. Hierin is het van belang dat de opbouw van een dag bestaat uit rustige- en drukke momenten, van sociale- en individuele afwisselende activiteiten. Consequent zijn. Er worden grenzen aan kinderen gesteld die te maken hebben met veiligheid en de omgang met elkaar. Er is een structureel overleg met alle medewerkers om bovengenoemde kwaliteiten en vaardigheden te kunnen blijven waarborgen. De pedagogische medewerkers op Oetsie&So hebben een opleiding afgerond die, volgens CAO kinderopvang normen, toegang geven tot de uitoefening van de functie pedagogisch medewerker. Vakanties en ziekte worden zoveel mogelijk door het vaste personeel opgevangen, die werkzaam kunnen zijn op het kinderdagverblijf Oetsiekoetsie in Beuningen. Medewerkers zijn bereid indien nodig meer uren te werken. Daarnaast hebben wij vaste gediplomeerde invalkrachten. Een aantal medewerkers zijn in het bezit van BHV (BedrijfsHulpVerlening) diploma of hebben (kinder)ehbo en gaan jaarlijks op herhaling. Per dag is er altijd een BHV-er of EHBO-er aanwezig. Wij zijn een erkend leerbedrijf wat inhoud dat wij regelmatig met stagiaires zullen werken. Zij staan altijd boventallig. Stagiaires kunnen van verschillende opleidingen komen. Over het begeleiden van stagiaires hanteren wij bepaalde richtlijnen welke vastliggen. Zo hebben wij stagiaires van MBO-SPW niveau 3 en 4 en van de Sector Zorg en Welzijn, helpende, en snuffel stagiaires. Stagiaires van niveau 3 en 4 worden opgeleid tot pedagogisch medewerker. Zij zullen naast huishoudelijke werkzaamheden ook opdrachten doen met de kinderen. Door de stagiaires wordt niets gedaan zonder dat er een pedagogisch medewerker bij aanwezig is en meekijkt. Snuffel stagiaires zullen vooral meekijken, zij zitten nog op een vooropleiding en het is de bedoeling dat zij meekijken in het beroep waar ze in geïnteresseerd zijn, om straks een betere beroepskeuze te kunnen maken. Zij komen 1 of 2 weken met de kinderen spelen, natuurlijk onder toeziend oog van de pedagogische medewerker. Wij denken dat het voor ons van belang is om stagiaires te begeleiden. Zij zijn immers onze toekomstige collega s. Voor de kinderen is het soms even wennen als er een nieuwe stagiaire is, maar met een stagiaire is er ook extra aandacht voor de kinderen. Dat is voor zowel de kinderen als de pedagogische medewerker prettig. 7

8 Onze stagiaires worden begeleid door ervaren pedagogische medewerkers. Stagiaires leren niet alleen van ons, maar wij ook van hen. Zij komen met frisse ideeën en je moet kunnen uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Zo blijf je als pedagogisch medewerker alert. 10.Pedagogische medewerker kind-ratio In de gemeente verordening die is afgegeven door de gemeente Beuningen is onder andere vastgelegd hoeveel kinderen in een groep geplaatst mogen worden. Tevens is dit ook vastgelegd in de CAO- Kinderopvang. Volgens de Beleidsregels kwaliteit, de GGD baseert hier haar inspecties op, geldt: 1 pedagogische medewerker per 10 aanwezige kinderen van 4 tot 13 jaar. 11.Dagindeling BSO BSO Schoolweken vanaf uur Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 15.15: De eerste kinderen worden uit school gehaald : De pedagogisch medewerker helpen met het bereiden van het verse fruit :We eten gezamenlijk ons fruit en drinken sap of thee en luisteren naar elkaars verhalen en belevenissen : De andere kinderen, buiten Winssen komen ook aan op de BSO :De kinderen mogen spelen of deelnemen aan de geplande activiteit van deze dag : De kinderen die een warme maaltijd nuttigen helpen mee met de voorbereiding. De overige kinderen gaan door met hun activiteit : Warm eten, voor de overige kinderen is er gelegenheid tot drinken : De eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met ouders nog even de middag door. De kinderen rust aanbieden b.v. t.v kijken, boek lezen : De middag is helaas al weer voorbij. 8

9 BSO Schoolweken vanaf uur Woensdagmiddag: 12.00: De kinderen worden door de leiding opgehaald bij de school : We gaan gezamenlijk lunchen, we zorgen voor verantwoord en gezond eten en drinken en uiteraard houden we rekening met de eventuele allergieën van de kinderen : We gaan naar buiten, doen een spel, of andere activiteiten : De pedagogische medewerker helpen met het bereiden van het verse fruit : We eten gezamenlijk ons fruit en drinken een beker sap of thee en luisteren naar elkaars verhalen en belevenissen :De kinderen mogen spelen of deelnemen aan de geplande activiteit van deze dag : De kinderen die een warme maaltijd nuttigen helpen mee met de voorbereiding. De overige kinderen gaan door met hun activiteit : Warm eten, voor de overige kinderen is er gelegenheid tot drinken : De eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met ouders nog even de middag door : De middag is helaas al weer voorbij. BSO Vakantie- en studiedagen 7.00: De dag is weer begonnen en de eerste kinderen worden gebracht. Er is voor ieder wat wils. 9.30: De kinderen helpen de pedagogische medewerker met het bereiden van het verse fruit, het dekken van de tafel. en daarna genieten we van het fruit en drinken : In overleg met de kinderen word er een planning voor de dag gemaakt : Gezamenlijke voorbereiding van de lunch : Genieten we van een verantwoorde en gevarieerde lunch. Er is genoeg voor iedereen. Voor de kinderen met allergie, proberen wij naar een goede oplossing te zoeken, samen met de ouders : De pedagogische medewerker helpen met het bereiden van het verse fruit. 9

10 15.45: We eten gezamenlijk ons fruit en drinken een beker sap of thee en luisteren naar elkaars verhalen en belevenissen :De kinderen mogen spelen of deelnemen aan de geplande activiteit van deze dag : De kinderen die een warme maaltijd nuttigen helpen mee met de voorbereiding. De overige kinderen gaan door met hun activiteit : Warm eten, voor de overige kinderen is er gelegenheid tot drinken : De eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met ouders nog even de dag door : De dag is helaas al weer voorbij. 12. Voeding Voeding, zoals brood, fruit en drinken, wordt door ons verstrekt. Wilt u dat uw kind(eren) bij Oetsie&So een warme maaltijd eet, dan kunt u dat doorgeven aan de pedagogische medewerker van de groep. Voor de kosten van de maaltijd vragen wij 3, Zieke kinderen Als uw kind ziek is bied Oetsie&So u de mogelijkheid om uw kind alsnog te brengen. Een aantal pedagogische medewerkers bezitten een verpleegkundige/verzorgende achtergrond, waardoor wij in staat zijn uw zieke kind goed op te vangen. Dit alles zal in goed overleg gebeuren. Als uw kind ziek wordt bij Oetsie&So, bij een verhoging vanaf 38 C en bij een vermoeden dat een ziek kind beter af is bij de ouders/verzorgers, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om te overleggen wat ons advies in deze is. Uw zieke kind mag geen extra belasting zijn voor de overige aanwezige kinderen en pedagogische medewerkers. We gaan er van uit dat als uw kind een besmettelijke ziekte heeft dat u dit doorgeeft aan ons. 14.Openingstijden/vakanties. Oetsie&So is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de erkende Nationale feestdagen. Tijdens schoolweken zijn wij geopend op maandag, dinsdag en donderdag van tot en in de vakanties van 7.00 tot uur. Op de woensdag kunnen kinderen vanaf uur gebruik maken van de opvang. De kinderen worden door onze pedagogische medewerkers bij school 10

11 opgehaald. U kunt uw kind(eren) weer ophalen tussen en uur. In de schoolvakanties kunt u uw kind(eren) brengen tussen 7.00 en 9.00 uur. Mocht u onverwachts zelf niet in de gelegenheid zijn, uw kind(eren) op te halen of te brengen, laat ons dit dan weten doormiddel van een telefoontje. 15.Wat zijn de kosten bij Oetsie&So? Aan de inschrijving zijn 15,00 administratiekosten verbonden per gezin. Ons uurtarief bedraagt: Scholen in Winssen: 6,50 per uur. Scholen buiten Winssen ( dit i.v.m. vervoerskosten) : 7,50 per uur. Tijdens vakantie en studiedagen, zowel in als buiten Winssen: 6,50 per uur. De warme maaltijd bedraagt 3,00. U heeft de keuze uit een plaatsingovereenkomst van 40 weken(exclusief vakantieopvang) of 52 weken (inclusief vakantieopvang) op jaarbasis. Willen jullie alsnog gebruik maken van vakantieopvang dan is dit alleen mogelijk tegen een hoger uurtarief namelijk 7,06 per uur en dient tevens drie maanden van te voren te worden aangevraagd bij de leidinggevende. Aan het eind van elke maand ontvangt u gratis een digitale factuur van de afgenomen contracturen. Betalingen kunnen alleen gedaan worden via automatische incasso. 16.Hoe om te gaan met klachten? Oetsie&So is een kleinschalig kinderdagverblijf/bso, waarvan 2 pedagogische medewerkers tevens directrices zijn. Daardoor zullen de communicatielijnen erg kort zijn. Wij hebben graag een open relatie met ouders/verzorgers van de aan ons toevertrouwde kinderen. Heeft u een vraag, opmerking of klacht, schroom dan niet en overleg met de pedagogische medewerker van u kind. Dit betreft ook het bespreken van eventuele klachten. Indien u een klacht heeft overleg dan met de pedagogische medewerker van u kind, wellicht komt u samen met haar tot een oplossing. Komt u er samen niet uit dan zijn wij, de directie, te allen tijde bereid u te woord te staan. Wij maken dan een afspraak om met u tot een oplossing te komen. Wij maken hier een verslag van. Eens per jaar worden de klachten geëvalueerd en bij meerdere soortgelijke klachten moet dit tot een verbeteringsactie leiden. Binnen 2 maanden vindt er tussen ouders/verzorgers en directie een evaluatiegesprek plaatst. Doel van dit gesprek is te evalueren of de klacht voor beide partijen naar tevredenheid is afgehandeld. Ook hier wordt een verslag van gemaakt. Mocht de directie en u niet tot een oplossing kunnen komen dan kan u als ouder contact opnemen met de Branchevereniging De Unie en bij de onafhankelijke klachtencommissie de SKK. 11

12 Het staat u te allen tijde vrij om buiten de directie om uw klacht te melden. Onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Postbus AJ Baarn 17.Verzekering Oetsie&So heeft een Wettelijke Aansprakelijkheid- en Ongevallenverzekering voor alle kinderen. Deze verzekering is van kracht zolang uw kind(eren) binnen Oetsie&So is, maar ook tijdens uitstapjes die door ons worden georganiseerd. Deze hebben wij afgesloten bij: Mulderij & Partners Loolaan AG Apeldoorn 18.Calamiteiten Oetsie&So maakt bij calamiteiten gebruik van de volgende diensten: Huisartsenpraktijk Winssen Jan Libottéstraat BE Winssen Tandheelkunde Hillebrands (voorheen Bollen) Wilhelminalaan DG Beuningen GGD Regio Nijmegen Groenewoudseweg BC Nijmegen 19.Lidmaatschappen Oetsie&So is aangesloten bij: De Branche Vereniging ondernemers in de kinderopvang (De Unie) Postbus AA Den Haag 12

13 Onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Postbus AJ Baarn Calibis voorheen OVDB (Regeling voor de erkenning van leerbedrijven) Runnenburg AZ Bunnik Oetsie&So is lid van de volgende maandelijks tijdschriften: Ouders van NU, Groter Groeien, kinderopvang. 20.Zo zijn onze manieren! (huisregels) Op Oetsie&So geld een rookverbod en er mogen geen huisdieren (honden) mee naar binnen worden genomen; Oetsie&So kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte spullen als meegebracht speelgoed ; Wilt u bij het binnenkomen en verlaten van het terrein ervoor zorgen dat alle poorten en deuren dicht zijn? Meegebrachte jassen en tassen graag voorzien van de naam van u kind; Wilt u voor 9.00 uur doorgeven aan de pedagogisch medewerker van Oetsie&So dat u kind door ziekte of andere redenen niet komt; Kinderen die ziek zijn blijven welkom op Oetsie&So aangezien wij een verpleegkundige achtergrond hebben, als uw kind(eren) een besmettelijke ziekte heeft geeft u dit dan aan ons door; Als uw kind(eren) tijdens de uren op het kinderdagverblijf medicijnen moeten gebruiken, wilt u dit dan duidelijk aan ons doorgeven? U wordt gevraagd hier een formulier voor te ondertekenen; Op Oetsie&So wordt ernaar gestreefd om de kinderen gezond te laten eten. Dit betekent in de praktijk dat er bij de broodmaaltijd tussen de middag eerst een boterham met hartig beleg en daarna zoet beleg naar keuze wordt gegeven. Verder krijgen de kinderen melk, thee te drinken. Als tussendoortje krijgen zij bij voorbeeld een biscuittje en fruit; Als u kind een dieet heeft wilt u dit dan aan ons doorgeven?; Als u kind door iemand anders dan u opgehaald wordt wilt u dit dan doorgeven aan ons; Indien mogelijk graag een foto meegeven van desbetreffende persoon; Oetsie&So is het gehele jaar geopend van 7.00 uur tot uur van maandag tot en met vrijdag behalve op de Nationale Feestdagen; Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsdag sluit Oetsie&So om uur. Op deze dagen worden er geen warme maaltijden verstrekt; 13

14 Er wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt van rechtswege in de maand dat u kind de basisschool verlaat U heeft de keuze uit een plaatsingovereenkomst van 40 weken(exclusief vakantieopvang) of 52 weken (inclusief vakantieopvang) op jaarbasis; Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met 1 maand opzegtermijn voor de eerste van de maand; Gaan de kosten omhoog dan zullen ouders/verzorgers hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld; Oetsie&So heeft een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders die met de leiding bijeenkomsten organiseert die gericht zijn op het bevorderen van de kwaliteit van de opvang in al haar facetten; Oetsie&So streeft erna om 1 keer per twee maanden een digitale nieuwsbrief uit te brengen; Wanneer uw eigen huisarts in noodgevallen niet bereikbaar is kan door Oetsie&So een beroep worden gedaan op de huisartsenpraktijk van Huisartsenpraktijk Winssen Jan Libottéstraat BE Winssen Voor de tandarts is dit Tandheelkunde Hillebrands Wilhelminalaan DG Beuningen. De kosten worden indien van toepassing met de ouders/verzorgers achteraf verrekend; Als u telefoonnummers en /of adressen veranderen vraag dan aan de pedagogische medewerker een nieuw calamiteitenformulier; Laat de uitrit van Oetsie &So vrij van auto s en ook voor de uitrit van onze buren; Vanaf 9.00 uur zit de voordeur van Oetsie&So op slot; 21.Tot slot Mocht u tussentijds nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag. Wij wensen u en uw kind(eren) een gezellige en huiselijke tijd binnen Oetsie&So toe. Anita Rutten & Natasja van Delft. Oetsie&So Hendrik de Haardtstraat BN Winssen Telefoon

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie