Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur."

Transcriptie

1 Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : uur. Aanwezig : Mw. D. v.d. Meijden-Spaans (voorzitter), mw. E.M. Kamphuis, mw. H. Brehler, mw. H. van Kempen, mw. M. Dijks, dhr. W.D. Davids, dhr. A.F. Kalse, mw. W.J. Keer-IJdo, dhr. G. van der Roest, dhr.j.a.b.f. Godschalk, dhr. C. de Bloois, mw. A.G.M. Oudshoorn, mw. A. de Jong. dhr. R. Matadin, dhr. J. Goderie (projectleider gemeentevoor agendapunt 2), dhr. J. den Hartogh (beleidsmedewerker gemeente voor agendapunt 2), dhr. J. Finke (beleidscoördinator gemeente voor agendapunt 2 en 3), mw. B. Dukker (beleidsmedewerker gemeente) en dhr. R. van Wijk (secretaris). Afwezig : mw. M. Döderlein de Win en mw. S.G. Cras. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Stand van zaken transitie Awbz. (toelichting dhr. Goderie en dhr. Den Hartogh) De leden hebben een nieuw conceptversie ontvangen van de bouwstenennota t.b.v. het Sociaal Domein 2015 met de titel Van zorg naar Participatie. Dhr. Goderie licht toe dat een aantal aanpassingen zijn aangebracht in het stuk. Verder is nu de Participatiewet en Jeugdzorg opgenomen in het concept. Dhr. Godschalk heeft een opmerking over de leesbaarheid van het stuk. Overlegorganen komen verschillende keren terug met daarbij een toelichting. Hij adviseert de toelichting eenmalig te doen. Dhr. Van der Roest geeft een tekstuele verbetering. (pagina 11 onderaan : generalisten) Dhr. Godschalk merkt op dat er voor het concept inspraak is van 2 adviesraden en daarnaast van de burgerij. Hij meent dat dit leidt tot versnippering. Dhr. Goderie geeft aan dat er nagedacht is over de vorm van inspraak. Dhr. Finke vult aan dat de inspraak van de adviesraad en de burgerij gebaseerd is op wettelijke regelgeving. Dhr. Goderie stelt voor om eventuele vragen te mailen naar de secretaris. Deze kan de vragen doormailen naar de beleidsmedewerkers. De voorzitter vraagt wat er nu gewijzigd is ten opzichte van de vorige versie. Dhr. Den Hartogh antwoordt dat de stukken van de jeugdzorg en de Participatiewet zijn toegevoegd. Verder zijn de gemaakte opmerkingen vanuit de adviesraad en de gemeenteraad verwerkt. Dhr. Finke wijst er op dat er de komende tijd nog meerdere versies van het concept zullen volgen. Dhr. Godschalk wil weten of ook de opmerkingen vanuit de Algemene Rekenkamer zijn meegenomen. In dit verband verwijst hij naar een uitzending van Buitenhof waarbij de Algemene Rekenkamer ernstige zorgen uit over de financiële onderbouwing en verantwoording. Ook op dit terrein is transparantie noodzakelijk. Dhr. Van der Roest zou graag zien dat bij een nieuwe versie wordt aangeduid wat er gewijzigd is middels een andere kleur. Volgens de opstellers van het concept is dit niet goed werkbaar. Mw. Keer wijst er op dat dit onderwerp op de agenda blijft staan. 1

2 Dhr. Goderie deelt mee dat het stuk voor 11 maart 2014 wordt geagendeerd op de agenda van de gemeenteraad. Voorts worden nog gesprekken gevoerd met de collega s in de regio, onder andere over de inkoop en over de vraag wat ingekocht gaat worden. Mw. Keer is van mening dat voorkomen moet worden dat mensen met expertise ontslagen worden, terwijl diezelfde mensen later weer nodig blijken te zijn. Dhr. Den Hartogh antwoordt dat er in de regio gesprekken worden gevoerd over de vraag welke expertise nodig zal zijn. Het zal wel inhouden dat er verschuivingen zullen optreden. Dhr. Goderie voegt hieraan toe dat er zeker aandacht is voor dit onderwerp. Ook ten aanzien van de communicatie is er regionaal overleg. De gedachte is om regionaal een algemene boodschap uit te zetten en vervolgens de verfijning op lokaal niveau te doen. De voorzitter noemt de communicatie cruciaal voor de mensen die het betreft. De Goderie gaat er van uit dat de eerste communicatie start in begin van 2014 samen met de gemeente Delft. Men zit een beetje in een spagaat, want er moet ook rekening worden gehouden met mogelijke aanpassingen vanuit het Rijk. Dhr. Den Hartogh geeft aan dat men ook druk bezig is om kennis te vergaren van de doelgroepen. In dat kader zijn er ook kontakten met diverse instellingen. Tenslotte verwijst hij naar de uitvoerige brief van de staatssecretaris. De voorzitter stelt de vraag wat die brief betekent voor het beleid van gemeenten. Uit de brief blijkt onder meer dat de persoonlijke begeleiding alsnog wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraar. Dat maakt het lastig om een goed arrangement te maken. Dhr. Finke vult aan dat hierdoor een financieel schot ontstaat. Dit maakt het allemaal wat lastiger in de uitvoering. Dhr. Den Hartogh zal de memo, die hij naar de wethouder heeft verzonden, ook aan de adviesraad ter beschikking stellen. De voorzitter concludeert dat de brief van de staatssecretaris nog niet verwerkt is in het concept. Dhr. Van der Roest verwijst naar de site van de CG-raad (Chronisch zieken en gehandicapten Nederland) : waar veel informatie te vinden is. 3. Stand van zaken ontwikkeling sociale wijkteams. (toelichting dhr. J. Finke) Ter verduidelijking heeft dhr. Finke de sheets beschikbaar gesteld aan de leden. Er is een pilot opgezet om ervaring op te doen. Met de opgedane ervaring kan aan het College geadviseerd worden hoe de sociale wijkteams ingezet kunnen worden. Er is gesproken met diverse partners. Aan de organisaties zijn eisen gesteld. Men dient minimaal 1 medewerker in te zetten en die dient minimaal 24 uur per week beschikbaar zijn. De loonkosten zijn voor rekening van de eigen organisatie. De deelnemers zijn generalisten. Er is samenwerking met de netwerkpartners. Ook sociale activering zit in het pakket van de sociale wijkteams. De locatie van het sociaal wijkteam wordt niet als optimaal beschouwd. (Karel Doormanlaan Rijswijk, waar onder andere ook het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd is) De pilot loopt van eind 2013 tot medio juni En dan is het de vraag hoe het verder gaat. Dhr. Finke nodigt de leden van de adviesraad uit om een werkbezoek te brengen. Mw. Kamphuis merkt op dat een generalist wel een empatisch vermogen moet hebben. Dhr. Kalse stelt vast dat de werkgever het loon betaalt van de deelnemer. Naar aanleiding van dit onderwerp geeft hij bij een bijeenkomst van de SWR (Stichting Welzijn Rijswijk) is geweest. Daar kwamen ook de vrijwilligers aan de orde. Deze groep heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Het is echter moeilijk om vrijwilligers te werven. Dhr. Finke betoogt dat innovatie van groot belang zal zijn bij de collectieve voorzieningen. De vraag moet gesteld worden wat de bevolking feitelijk nodig heeft. Dhr. Van der Roest wijst op de groep mensen die hulp nodig hebben, maar die niet opgepikt worden. Dhr. Finke geeft aan dat gedaan wordt wat mogelijk is. Mw. Dijks wijst in dit verband op het bestaan van Meldpunt Bezorgd. 2

3 Mw. Keer heeft kontakt met een organisatie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Zij constateerde dat de kontakten met Rijswijk beperkt waren en vroeg zich af of dit klopte. Dhr. Finke kon dit bevestigen. Er zijn wel kontakten met de Sociaal Platform Delft. Dhr. Kalse komt terug op de bijeenkomst bij de SWR. De sociale wijkteams kwamen daar ook aan de orde. Hij vraagt zich af of er een relatie is met de wijkteams van woningcorporatie Vidomes. Dhr. Finke bevestigt dat er nauwe verbanden tussen bestaan. Vanwege het opzetten van de sociale wijkteams staan de woonservicezones op een lager pitje. 4. Ontwikkeling sociale wijkteams. Dit punt is reeds behandeld onder Verslag van 3 oktober Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 6. Mededelingen. Mw. De Jong is nieuw in de adviesraad. Er volgt een kennismakingsrondje. Op 8 oktober 2013 was er een overleg van de coördinatiegroep. Deze groep bestaat uit beide voorzitters, de 2 beleidsmedewerkers en de secretaris. Bij dit overleg werd de conclusie getrokken dat een samengaan van beide adviesraden voorlopig niet gewenst is. Dit heeft allemaal te maken met de hoeveelheid en complexe beleidszaken waarvoor de adviesraad Wmo staat. De voorzitter van de adviesraad Sociale Zaken nemt per 1 januari 2014 afscheid van de adviesraad. Inmiddels is de werving gestart om in de vacature te voorzien. Er ligt een uitnodiging voor een bijeenkomst Inkoopbeleid Gemeenten in Leidschendam op 20 november a.s. Dhr. De Bloois zal die bijeenkomst bijwonen. 7. Stand van zaken bij de Kanteling. Mw. Dukker meldt dat een brief is ontvangen van de VNG met een verduidelijking. Tevens is respons ontvangen van de juridische afdeling. Op dit moment is er de oriëntatiefase, maar zo langzamerhand breekt de fase van besluitvorming aan. De stukken zullen ter advisering worden voorgelegd aan de adviesraad Wmo. 8. Klantenpanel Harting Bank (bijeenkomst 12 september 2013) Het verslag van deze bijeenkomst is inmiddels ontvangen. Mw. Dijks was aanwezig bij het klantenpanel. De bijeenkomst had ze als zeer positief ervaren. Het grootste probleem doet zich voor bij de bejegening in eerste lijn. Dieper in de organisatie zit het verder wel goed. Kennelijk zijn de opmerkingen wel over gekomen. Dat was althans de ervaring bij een later persoonlijk kontakt. 9. Regionaal voorzittersoverleg (bijeenkomst van 19 september 2013) De voorzitter meldt dat dit overleg vooral bestaat uit het uitwisselen van informatie van de verschillende gemeenten. Het gaat nu vooral over de decentralisatie. De voorzitters hebben inzage in elkaars beleidsadviezen. Dhr. Van der Roest geeft aan dat de organisatie Per Saldo reclame maakt om de PGB s binnen de Wmo te behouden. Per Saldo is een belangen-vereniging is voor mensen met een persoonsgebonden budget. Zij uiten de angst dat gemeenten te weinig informatie gaan verschaffen over de mogelijkheid van een PGB. Dhr. Godschalk pleit ervoor om de PGB op te nemen in de concept bouwstenennota met een eigen plek. 3

4 16. Aktie-besluitenlijst. Klantenpanel Harting Bank kan verwijderd worden. 11. Rondvraag. Dhr. Davids moet tot zijn spijt meedelen dat de Protestantse Christelijke Ouderenbond, afdeling Rijswijk, wordt opgeheven wegens een gebrek aan bestuursleden. De PCOB had een belangrijke functie voor ouderen en zou ook van belang kunnen zijn als kring rond de sociale wijkteams. Helaas valt die functie weg. Er is wel overleg met andere bonden geweest, maar daar kent men dezelfde problemen. Het verlies van een ouderenbond is vervelend, zeker in een vergrijzende gemeente. Dhr. Kalse geeft aan dat ouderen zich kunnen melden bij de Katholieke Bond voor Ouderen. Tenslotte wil hij nog 1 keer terugkomen op de bijeenkomst bij de SWR. Die bijeenkomst verliep al met al nogal warrig. Wel viel op de discrepantie tussen jong en oud. En iedereen benoemde het probleem van communicatie tussen gemeente en burger. Dhr. Van der Roest bevestigt het beeld van de afstand tussen oud en jong. Mw. Dukker zal bij haar collega s navragen hoe zij de bijeenkomst hebben ervaren. Het onderwerp zal geagendeerd worden. Dhr. Van der Roest vraagt naar een rooster van aftreden. Mw. Dukker antwoordt dat de leden die 4 jaar in de adviesraad zaten reeds een brief hebben ontvangen van de verlenging van hun termijn. Mw. Dukker wil van de leden vernemen of er behoefte aan is aan een toelichting over de keukentafelgesprekken. De leden vinden dit een goed idee. Mw. Dijks komt terug op de brandweeroefening bij de vorige vergadering. De BHV wisten niet wat ze met de situatie aan moesten. Dat was een hele nare ervaring. Naar aanleiding van dit voorval heeft mw. Dukker gesproken met het hoofd van de BHV. In ieder geval moeten er 2 mensen aanwezig zijn op de 1 e etage. Een alternatief zou zijn om voortaan op de begane grond te vergaderen. Na een korte discussie werd besloten op de 1 e etage te blijven vergaderen. Mw. Dijks heeft er kennis van genomen dat het bevolkingsonderzoek voor Rijswijkse burgers is verplaatst naar een locatie in Den Haag. Ze wijst er op dat de nieuwe locatie voor een grote groep moeilijk bereikbaar is. De voorzitter is het hiermee eens. Ze heeft het klachtenformulier ingevuld. 18. Sluiting. De vergadering wordt gesloten om uur. De eerstvolgende vergadering is gepland voor donderdag, 9 januari 2014, vanaf uur. Aktie- en Besluitenlijst Datum Omschrijving Aktie door Aktie Voor Verslagen werkgroepen in kader van Secretaris transitie Awbz Op agenda plaatsen stand van Secretaris zaken de Kanteling) Op agenda plaatsen stand van Secretaris zakentransitie Awbz Op agenda plaatsen ontwikkeling Secretaris sociale wijkteams Op agenda plaatsen Regionaal Secretaris

5 2013 voorzittersoverleg Op agenda plaatsen bijeenkomst SWR van 11 november Op agenda plaatsen toelichting op 2013 de keukentafelgesprekken Op agenda plaatsen planning 2013 bezoek aan het sociale wijkteam secretaris Secretaris Secretaris Blijvende aandachtspunten Omschrijving Woonzorgservicezones Transitie jeugdzorg Stichting Welzijn Rijswijk Correspondentielijst Verzenddatum Omschrijving Brief aan Ontvangstdatum De secretaris, R. van Wijk 5

Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda

Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: dhr. C. Dekker, mw. C. C.M. Koning, mw. C. Warmerdam-van der Ende, W.A. Reitsma (secretaris), mevr. J.F. Wieringa, mevr.

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse.

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. SENIORENRAAD LISSE Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. Aanwezig: B. van Amersfoort, R. van Graven,

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie