Stichting CaBO. Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties. Stuurgroep Bedrijfsbrandweeropleidingen. 1. Opening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting CaBO. Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties. Stuurgroep Bedrijfsbrandweeropleidingen. 1. Opening"

Transcriptie

1 Stuurgroep Bedrijfsbrandweeropleidingen Datum 3e overleg 6 oktober 2010 Aanwezig: allen (vervanger vanuit VNCI) 1. Opening Welkom door gastheer. Belang voor hen om deel te nemen in CaBO en aan deze projectgroep wordt aangegeven. De voorzitter heet speciaal vertegenwoordiging NVBR welkom. 2. Vaststellen agenda en notulen Toevoegen aan agenda bij punt 6: de reactie van VNCI op het concept Kwalificatiedossier Manschap A én de nieuwe versie van dit dossier. Verzoek aan de werkgroepen om documentatie te dateren met versienummers. Er zijn geen aanmerkingen op de notulen van 27 april 2010; deze worden vastgesteld. 3. Samenstelling stuurgroep a) Toetreding NVBR Er is nu een link gelegd naar de overheid en regionaal commandanten. Prettig dat gebruik kan worden gemaakt van de kennis die in het overheidstraject is opgedaan. CIV Het CIV (Centrum Industriële Veiligheid en LEC BrandweerBRZO) kan worden uitgenodigd om deel te nemen in de werkgroep. Het CIV werkt voor bevoegd gezag, daarom interessante partij en invalshoek met waardevolle kennis. Veiligheidsberaad Het is zinvol om, naast de informele relaties, ook een formele link naar het Veiligheidsberaad te leggen. De voorzitter zou een gesprek met de verantwoordelijke burgemeester(s) aan kunnen gaan. Wellicht dit beraad ook overwegen voor een klankbordfunctie? Brief naar het Veiligheidsberaad. Ministerie van BZK Het ministerie is een zeer belangrijke partij die grotendeels vertrouwt op de deelname en rol van het Nbbe in dit project. Stuurgroep vindt het belangrijk om t.z.t. ook in gesprek met BZK te gaan. 4. Terugkoppeling n.a.v. symposium Stichting CaBO Terugkoppeling over stage binnen eigen bedrijf geen probleem. Is dit geformaliseerd? Maatwerk wordt op dit moment niet/nauwelijks gebruikt Discussie over risicio s bij repressief optreden: onduidelijkheid over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid Bbw (en BHV) t.o.v. overheidsbrandweer en werkgever. Er is een oproep gedaan voor werkgroepleden. Nieuwe opleiding manschap A: 370 uur belasting. Onacceptabel/onmogelijk voor veel bedrijven. Er zijn grote verschillen in doelgroep en opvattingen die niet moeten worden onderschat. Externe stage Veel bedrijven gaven aan niet te kunnen voldoen aan de externe stage-eis. Deze terminologie geeft verwarring. Voor het Nbbe is externe stage buiten de bedrijfspoort geen exameneis, sterker nog dit bestaat niet. Met wat als stage wordt betiteld wordt bedoeld de zogenaamde toetskaartverrichtingen (www.nbbe.nl: Op deze toetskaarten staan de verrichtingen en toetsonderdelen die tijdens de opleiding afgenomen worden door de bevoegde instructeurs. De instructeur tekent de toetskaart steeds na afloop van Stuurgroep Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel_ Pagina 1

2 een verrichting of toetsonderdeel af en als alles naar behoren is uitgevoerd tekent de hoofdinstructeur of het hoofd opleidingen de kaart waarna de kandidaat aan de eindtoets kan deelnemen ). De toetskaartverrichtingen zijn de basis van de opleiding. De interne, bedrijfsspecifieke opleiding is altijd aanvullend/extra, buiten de opleiding. In het nieuwe brandweeronderwijs is sprake van duaal leren, leren op de werkplek. Dit geldt ook voor bedrijfsbrandweren. Willem Wagemakers geeft aan dat hierin is voorzien in het concept Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel op pagina 5 van het document als de bedrijfsinterne instructie. Er is in principe geen bezwaar de verrichtingen die bedrijfsbrandweerpersoneel voor hun toetskaart moeten uitvoeren, in het eigen bedrijf (op bij een opleidingsinstituut) te laten plaatsvinden. Uiteraard wel met een bevoegde instructeur. Dit kan teruggekoppeld worden in eigen achterban. 5. Terugkoppeling werkgroep a) Samenstelling (sub)werkgroepen De werkgroep Bbw Manschap is vrijwel uitsluitend vertegenwoordigd door grote bedrijven die veelal op dezelfde lijn zitten. Dit brengt een risico met zich mee dat de stem van kleinere aangewezen bedrijven niet of onvoldoende tot uiting zal komen in het curriculum. Aan de herhaalde oproep voor bedrijven om deel te nemen in de werkgroep is nog geen gehoor gegeven. b) Stand van zaken o.a. Voortgang sub-werkgroep Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder. De werkgroep Bbw Bevelvoerder had het concept Kwalificatiedossier al gereed en was in afwachting op de werkgroep Manschap om nader af te stemmen. Verzoek Brandwachtopleidingen oude stijl nog examineren Het is niet aan het Nbbe hierin tegemoet te komen. Beslissing ligt bij BZK. Deze biedt geen ruimte voor uitzonderingen. 6. Concept Kwalificatiedossier Bedrijfsbrandweer Manschap A (ter goedkeuring) Procedureel is niet de juiste weg is gevolgd; het conceptdossier wordt daarom nu niet behandeld. Eerst moet afstemming tussen beiden werkgroepen en dossiers plaatsvinden voor voorleggen aan stuurgroep. Er wordt aangegeven dat dit conceptdossier afwijkt van wat eerder door de gehele werkgroep is vastgesteld. Voor dit dossier is de werkwijze van de overheid gevolgd. De werkgroep wordt gevraagd om een vergadering voor de gehele werkgroep in te plannen, bij voorkeur aansluiten bij het overleg van de werkgroep Manschap eind oktober. Er volgt een discussie over de opleidingsduur en inhoud voor Manschap A. De nieuwe rijksopleiding Manschap A kent een te hoge belasting van 370 uur. Geschatte verdeling is dat 200 uur hiervan bestaat uit contact en opleiding. In geval van bedrijfsbrandweren zou dan 170 uur (praktijk) op het bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Dit geeft al een ander beeld. De Bbwopleiding Manschap A kan ook korter worden door kritisch te kijken naar de ballast in opleiding. Een bedrijfsbrandweeropleiding zou kunnen bestaan uit: 1. Brandweerkennis (Algemeen) 2. Bedrijfsspecifieke kennis Maar, bedrijfsspecifieke kennis is zeer verschillend voor ieder bedrijf. Het lijkt (is) onmogelijk om dit in een algemene opleiding op te nemen. Stuurgroep Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel_ Pagina 2

3 Probleem: is het behaalde bedrijfsbrandweerdiploma dan gerelateerd aan een specifiek bedrijf? Dit brengt de gewenste uitwisselbaarheid van functionarissen in gevaar. Bij een overstap is het niet wenselijk dat brandweerpersoneel opnieuw moet worden opgeleid. Volstaan zou moeten worden met het volgen van een aantal specifieke modules. Nbbe geeft aan dat borging plaatsvindt door, gezien het belang, bij bedrijven mensen volledig vrij te maken om het duaal leren te begeleiden. Het is noodzaak eerst de definitie van bedrijfsbrandweer, in het kader van deze opleidingen, te bepalen. VNCI adviseert sterk de definitie van de overheid te hanteren. Zie verder punt 6B: Reactie VNCI en de discussiepunten in Bijlage 1. Is versnelling van het traject mogelijk? Nog los van de inhoud, moet iedereen achter het proces staan. Dit traject heeft bij de overheid ook veel tijd en energie gekost. Versnellen is dus lastig, wel strak blijven opvolgen. 6B. Reactie VNCI en Discussie (Toevoeging op agenda) De inhoudelijke discussiepunten zijn opgenomen als bijlage bij dit verslag. Hieronder staan de genomen besluiten, discussie- en actiepunten. Er moet een definitie van bedrijfsbrandweer worden vastgesteld. Verschillende opties, bijv. a) de definitie die de overheid hanteert (advies VNCI) of b) alleen de volgens het Besluit Bedrijfsbrandweren aangewezen bedrijfsbrandweren. c) kunnen bedrijven ook vanuit Milieuwetgeving een aanwijzing krijgen en zo ja, behoren deze dan tot de doelgroep). d) richten we ons enkel op het bestrijden van de scenario s die bedrijven vanuit het BRZO worden opgelegd of ook breder? Onrust en discussie binnen bedrijven over uitspraken van Inspecteur Arbeidsinspectie over de (onaanvaarbare) risico s bij repressie van zware ongevallen: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Hier wordt navraag naar gedaan. Verzamelde informatie z.s.m. verspreiden onder achterbannen. Informatie zal op worden geplaatst. In hoeverre kan de nieuwe opleiding bedrijfsbrandweren bestaan uit losse modules? Er is discussie over de grootte van de beroepsgroep Bbw, schattingen tussen en personen. In hoeverre is het relevant dit uit te zoeken? In de nieuwe rijksopleidingen is geen aandacht meer voor bijv. petrochemie. Probleem voor gelijkwaardigheid en samenwerking. Zal de regionale brandweer in het werkgebied van een bedrijf met bepaalde risico s ook de bedrijfs(specifieke)opleiding volgen? Stuurgroep moet eerst herdefiniëren (bedrijfsbrandweer) en de (juridische) kaders goed stellen en de samenwerking en organieke eenheid overheids- en bedrijfsbrandweer in kaart brengen. Daarna kritisch kijken naar de uren en de inhoud. 7. Externe partijen en externe communicatie Pas wanneer werkgroepen consensus hebben over het concept Kwaliteit Bbw-personeel met beide functies, kan dit voorgelegd worden aan de stuurgroep. Het heeft voorkeur het concept dan eerst te klankborden bij bedrijven en evt. andere instanties bijv. CIV, Veiligheidsberaad, opleidingsinstituten. Afwegingen om het concept KwaliteitBbwpersoneel bij bedrijven te klankborden: Moet ieder bedrijf kunnen reageren op het concept, of alle bedrijven in de achterbannen of alleen bedrijven met een bedrijfsbrandweer of alleen de aangewezen bedrijven? Stuurgroep Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel_ Pagina 3

4 Er is geen overzicht van alle aangewezen bedrijven. De 25 veiligheidsregio s vragen te verspreiden onder hun aangewezen bedrijven? Als PDF op de websites plaatsen, zodat iedere belanghebbende kennis kan nemen en reageren? Belangrijk is dat het concept in de juiste context wordt geplaatst (werkgevers weten niet wat kwalificatiedossiers zijn). Daarom heeft een bijeenkomst voor bedrijven met mogelijkheid het concept voor te leggen en bespreken de voorkeur. Overwegen om BZK te vragen om (mee) te organiseren? Beoogde datum voor deze bijeenkomst: januari Rondvraag Gedragen stukken worden niet op het afgesloten deel van de website van Stichting CaBO geplaatst, maar openbaar. 7. Afsluiting Afspraak volgende vergadering: dinsdag 14 december van uur in Den Haag. Stuurgroep Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel_ Pagina 4

5 Bijlage bij 6b.: discussiepunten n.a.v. reactie VNCI Definitie Bedrijfsbrandweer Het is noodzaak eerst de definitie van bedrijfsbrandweer, in het kader van deze opleidingen, goed vast te stellen. VNCI adviseert de definitie van de overheid te hanteren. Mensen die de preventieve voorzieningen bedienen zijn geen bedrijfsbrandweer volgens deze definitie. De stuurgroep heeft eerder bepaald dat we in dit project ons richten op de volgens het Besluit Bedrijfsbrandweren aangewezen bedrijfsbrandweren. Een BRZO-bedrijf met een bedrijfsbrandweer zonder aanwijsbeschikking valt niet in deze doelgroep. Welke definitie van bedrijfsbrandweer wordt gehanteerd in dit project? Richten we ons enkel op het bestrijden van de scenario s die bedrijven vanuit het BRZO worden opgelegd of ook breder? M.a.w. als in zo n scenario niet is vastgelegd dat het personeel een gaspak moet dragen, dan ga je daar ook niet voor opleiden. In een aanwijsbeschikking is soms vastgelegd dat perslucht of gaspak verplicht is, MITS dit in de maatgevende scenario s vastligt. Er is discussie of bedrijven ook een aanwijzing vanuit milieuwetgeving kunnen krijgen. Zo ja, vallen deze onder de definitie van de stuurgroep? Het domein van BRZO bestaat uit 2 delen: 1. Arbeidsinspectie 2. Aanwijsbeschikking van bevoegd gezag. Arbo = BHV BRZO = BHV of BBW Veiligheidsregio s = aangewezen = BBW wordt verlengstuk van overheidsbrandweer Deze discussie onderstreept de noodzaak van betrokkenheid van het bevoegd gezag danwel CIV. Bedrijven moeten niet ondoordacht de inhoud van de kwalificatiedossiers overnemen uit het overheidstraject, maar kritisch de inhoud beoordelen en de overheid informeren ( opvoeden ) over bedrijfsspecifieke en relevante handelingen. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij inzet bedrijfsbrandweer Naar aanleiding van de presentatie van de Arbeidsinspectie over de risico s bij repressief optreden op het symposium van Stichting CaBO is er veel consternatie ontstaan bij bedrijven/bedrijfsbrandweren. Onder wiens verantwoordelijkheid opereert bedrijfsbrandweer bij een inzet? Welke risico s zijn onaanvaardbaar en hoe zit het dan met aansprakelijkheid? Discussiepunten zijn: - bedrijfsbrandweer: let op de definitie! - Is een niet-aangewezen bedrijfsbrandweer een bedrijfsbrandweer of bhv? - Regionaal kunnen bedrijven afspraken maken met overheid dat bedrijf als verlengstuk van overheid opereert bij een inzet. De bedrijfsbrandweer valt dan onder verantwoordelijkheid van overheid. - Geldt dit alleen wanneer dit de inzet is op een BRZO-scenario? Wat als de calamiteit niet (precies) een BRZO-scenario is (wat bijna altijd het geval zal zijn)? Mag je je bedrijfsbrandweer dan niet inzetten? - Valt een bedrijfsbrandweer danwel BHV altijd onder de Arbo-wet? Navraag naar doen o.a. bij de Arbeidsinspectie. Stuurgroep Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel_ Pagina 5

6 Modules/opleiding Kan de nieuwe opleiding uit losse modules bestaan, bijv. gaspak, perslucht, technische hulpverlening etc. Nbbe: het gaat om kerntaken; deelcertificaten behoort niet tot de mogelijkheden. Discussie over de grootte van de beroepsgroep Bedrijfsbrandweer. Overheid: brandweermensen: beroeps, vrijwillig Bedrijfsbrandweer: schattingen tussen en Hier is onvoldoende zicht op. (10% van de bij het Nbbe afgenomen examens zijn bedrijven) Bedrijfsbrandweren leiden veel op bij commerciële opleidingsinstituten. Is deze informatie relevant? Er zijn twee grilligheden: 1. de diversiteit in bedrijven 2. de kwaliteit van de aanwijzing (regionale verschillen) De samenwerking tussen bedrijven en overheid is noodzakelijk, op basis van gelijkwaardigheid. Werkt wederzijds. Aandachtspunt: in de nieuwe opleidingen voor regionale brandweer is geen aandacht voor bijv. petrochemie (waar dit er voorheen wel was). Mag je aannemen dat de brandweer in het werkgebied van een bedrijf met bepaalde risico s ook de bedrijfs(specifieke)opleiding gaat volgen? VNCI haalt commissie Mans aan: stop niet teveel inhoud in de opleidingen. Nbbe: Definieer goed de uren voor de opleidingen. Er blijft altijd ballast i.v.m. grilligheid van bedrijven. Moeten modules als Pompbediende en Technische hulpverlening er zeker uit; is dit nu al volledig duidelijk en unaniem? Stuurgroep Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel_ Pagina 6

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie)

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Ontwikkelgroep leergang Bevelvoerder Versie 7 November 2007 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Opdrachtgever: Ministerie Veiligheid en Justitie / NCTV Auteurs: drs. M. Bosdriesz MEd,

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart 2010 1 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Programma Veilige Publieke Taak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie