Bestaande ontruimingsalarminstallaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestaande ontruimingsalarminstallaties"

Transcriptie

1 Rijnstraat 8 Postbus EZ Den Haag Bestaande ontruimingsalarminstallaties Instructie Versie 1.0 Status Definitief Contactpersoon T Betreft Bestaande Ontruimingsalarminstallaties Pagina 1 van 7

2 Inleiding In deze instructie is omschreven hoe er omgegaan dient te worden met bestaande ontruimingsalarminstallaties (OAI) binnen de objecten van de Rijksgebouwendienst. Hierbij gaat het om luid alarm OAI die voor 1 november 2008 zijn opgeleverd. In de brandscans is vaak te lezen dat de ontruimingsalarminstallatie waarschijnlijk niet voldoet aan de NEN2575, veelal zonder indicatie welk onderdeel niet goed functioneert. Als in een definitiefase van een brandveiligheidsproject met een loep naar de installatie gekeken wordt, is een veelgehoorde conclusie dat de installatie ingrijpend aangepast dan wel uitgebreid dient te worden of dat deze zelfs vervangen zou moeten worden. Dit gaat vaak gepaard met de nodige inbreuk op het bedrijfsproces van de klant en is vaak kosten intensief. Het kan echter voorkomen dat een OAI toch voldoende functionaliteit biedt en daarmee voldoende veiligheid biedt, waardoor een investering deze te vervangen of ingrijpend aan te passen onevenredig veel kost in relatie tot de bescheiden extra verkregen mate van zekerheid over het functioneren van de veiligheid. De OAI is dan wel onder het beoogde niveau van de norm (NEN2575) aangebracht, maar dit heeft geen wezenlijke nadelige invloed op de doeltreffendheid. Met de gebruiker en het bevoegde gezag kan dan afgesproken worden om een investering op te schorten tot het moment dat of de installatie aan het eind van de technische levensduur is of er een renovatie zal plaatsvinden in het gebouw. De ambitie is om uiteindelijk te voldoen aan wet en regelgeving. Deze instructie is slechts toepasbaar op bestaande OAI. Er is sprake van een bestaande OAI als de installatie voor 1 november 2008 is opgeleverd. Nieuwe installaties dienen te worden aangelegd conform de NEN Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het aangereikte handvat van bestaande OAI dus toe te passen op nieuwe installaties. Ook is het niet de bedoeling om deze instructie toe te passen op OAI die voorheen wel voldeden aan de NEN 2575 maar door omstandigheden, zoals een interne verbouwing, niet meer voldoen. Die installaties dienen vervangen te worden. Deze instructie beoogt geen gelijkwaardigheid. Het is uitsluitend bedoeld als overbruggingsperiode. Deze instructie geeft de Rijksgebouwendienst een instrument voor hoe om te gaan met bestaande OAI. Deze instructie vervangt niet de regelgeving en (NEN)normen. Aan deze instructie kunnen geen rechten worden ontleend inzake het voldoen aan het wettelijk kader. De POV heeft derhalve uitsluitend een private betekenis en geen publieke. Pagina 2 van 7

3 Doel Om te voorkomen dat OAI nodeloos worden vervangen naar installaties die geheel voldoen naar functionaliteit aan de NEN 2575, is door de Rijksgebouwendienst een basisniveau vastgesteld. In deze instructie worden de uitgangspunten vastgelegd waaraan de OAI minimaal moet voldoen. Het kan betekenen dat de installatie hiermee onder het normniveau komt, maar de afwijkingen mogen niet de doeltreffendheid van de installatie nadelig beïnvloeden. Als deze instructie wordt toegepast op een bestaande ontruimingsalarminstallatie, dient er ook extra aandacht worden besteed aan het ontruimingsplan en de bedrijfshulpverleningorganisatie (BHV). Er moet bijvoorbeeld een jaarlijks ontruimingsoefening worden gehouden. Dit moet worden opgenomen in het BHV- of calamiteitenplan. Motivatie Na het toepassen van deze instructie zijn Rijksgebouwendienst, de klant en de bevoegde autoriteit geïnformeerd over het aantoonbare basisniveau dat de installatie heeft. Bij het opstellen van deze instructie is het veilig kunnen vluchten een centrale factor geweest. Twee belangrijke onderdelen die afwijken ten opzichte van de norm maar wel voldoen aan het vastgestelde basis niveau zijn bekabeling en geluidniveau. In deze instructie staat beschreven waarom deze onderdelen acceptabel zijn en geen nadelige invloed hebben op het veilig kunnen vluchten. Bekabeling In de installatiepraktijk is bekabeling vaak niet op helemaal de correcte wijze aangebracht, het gaat hierbij bijvoorbeeld om bevestiging van kabels. Het corrigeren van deze gebreken levert geen significante veiligheidswinst bij toetsing aan een reëel brandscenario. Een ander voorbeeld is het scheiden van zwakstroom en sterkstroom circuits. In beginsel wordt dit meestal wel zo aangelegd echter in praktijk blijkt dat tijdens het gebruik dit niet geheel wordt gehandhaafd. Toch blijkt dat dit geen nadelige invloed heeft op het functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie. Geluidniveau Het akoestisch geluid van een ontruimingsalarminstallatie is herkenbaar Als er een normaal omgevingsgeluid aanwezig is op een kantoor, zal het minimaal vereiste geluidniveau van 6 db(a) boven dit omgevingslawaai toereikend zijn. Hierbij is van belang dat de interne BHV-organisatie regelmatig ontruimingsoefeningen doet, zodat het personeel hierop adequaat kan reageren. Pagina 3 van 7

4 Bijlagen: Hoe om te gaan met afwijkingen In onderstaande lijst zijn in de eerste kolom de meest voorkomende afwijkingen bij bestaande OAI beschreven. In de tweede kolom is aangegeven hoe hiermee om te gaan. De lijst is niet limitatief, afwijkingen dienen altijd te worden opgenomen in het Programma van Eisen (PvE). Afwijkingen 1 Er is geen PvE (PvE) ontruimingsalarminstallatie aanwezig/opgesteld. De installatie is niet conform het PvE uitgevoerd. De productcertificaten van de toegepast componenten zijn verlopen. Er wordt geen onderhoud aan de installatie uitgevoerd. Het minimaal toelaatbaar geluidniveau van het toonsignaal (de akoestische signaalgever) en/of gesproken bericht is niet toereikend. Acceptaties Het PvE moet alsnog worden opgesteld, maar wel conform de geldende voorschriften op het moment dat de ontruimingsalarminstallatie is aangelegd. Er dient te worden bekeken wat de afwijkingen zijn. Indien deze afwijkingen niet nadelig zijn voor het doel waarvoor de installatie is aangebracht, dient er een Nota van Aanvullingen (NvA) te worden opgesteld waarin de afwijkingen verwerkt worden. Tijdens het in bedrijfstellen van de installatie (oplevering) geldige productcertificaten die aanwezig zijn, zijn, zijn geaccepteerd. Er moet een onderhoudscontract conform NEN worden afgesloten en het onderhoud moet direct worden uitgevoerd. Houd als vereist geluidniveau 65 db(a) aan. Indien dit in praktijk niet gerealiseerd wordt, is minimaal vereist dat in de verkeersruimtes het geluidniveau 65 db is en in de verblijfsruimtes (kamers, kantine etc) het geluid in ieder geval 6dB boven het werkelijke omgevingsgeluid uitkomt. Daar waar zich in het pand samenvallende vluchtwegen bevinden, behoren ook de verblijfsruimtes te voldoen aan de minimale vereiste van 65 db. In tabel F.2 van de NEN 2575 is het gemiddelde omgevingsgeluid van diverse gebieden opgenomen, deze tabel is leidend Bijvoorbeeld: Het omgevingsgeluid van kantoorcellen is gemiddeld 45 db(a). Het minimaal toelaatbaar geluidniveau moet dan 51 db(a) (45 db(a) + 6 db(a) = 51 db(a)) zijn. Meer voorbeelden zijn: voor kantoortuinen bedraagt dit 65 db(a), voor een bibliotheek 1 De afwijkingen mogen de functionaliteit van de ontruimingsalarminstallatie niet negatief beïnvloeden. Pagina 4 van 7

5 bedraagt dit 46 db(a) en voor een vergaderruimte bedraagt dit 49 db(a). Afwijkingen 2 De transmissiewegen zijn niet conform de NEN 1010 uitgevoerd (bijvoorbeeld open bochten boven verlaagd plafond, gescheiden kabelgoten, bevestiging om de 50 cm). De transmissiewegen zijn niet functiebehoudend bevestigd (bekabeling is wel functiebehoudend uitgevoerd). Er zijn onvoldoende isolatoren in de lus aangebracht. Acceptaties De transmissiewegen mogen worden gehandhaafd. Zodra de ontruimingsalarminstallatie wordt vervangen, dient deze wel te voldoen aan de gestelde eisen. De transmissiewegen mogen worden gehandhaafd. Zodra de ontruimingsalarminstallatie wordt vervangen, dient dit wel te voldoen aan de gestelde eisen. Er dienen minimaal twee isolatoren per bouwlaag te zijn aangebracht. Stroomschema voor bestaande installaties Onderstaand is een stroomschema voor bestaande OAI weergegeven. In dit schema staat beschreven welke stappen de projectmanager of objectmanager moet nemen. 2 De afwijkingen mogen de functionaliteit van de ontruimingsalarminstallatie niet negatief beïnvloeden. Pagina 5 van 7

6 Start Nee Bestaande OAI 1 Ja Installatie conform NEN 2575 uitvoeren Rapport 0-meting Ja Grootsch. 2 Renovatie Nee Installatie onderzoeken 3 Documenten: RvO / PvE / Tekeningen / Certificaten / Onderhoudscontract Installatie: Projectering / bekabeling / toegepaste componenten / koppeling met de BMC Programma van Eisen Basisniveau vastleggen 4 Nee 5 Goedkeuren: Eerst door Rgd, dan door Bevoegde autoriteiten. Goedkeuren Ja Ontwerpen Aanpassen installatie Testen RvO / Inspectie rapport Realiseren 6 Pagina 6 van 7

7 Punten van aandacht bij het hanteren van het stroomschema 1. Controleer of er sprake is van een bestaande ontruimingsalarminstallatie. i 2. Ga na of er op korte termijn een grootschalige renovatie plaatsvindt. ii 3. Beoordeel de aanwezige documenten. Beoordeel de ontruimingsalarminstallatie. 4. Leg het basisniveau voor de ontruimingsalarminstallatie vast. De uitgangspunten worden vastgelegd in een PvE. 5. RGD controleert de uitgangspunten van de ontruimingsalarminstallatie welke zijn vastgelegd in een PvE. De bevoegde autoriteit controleert de uitgangspunten van de ontruimingsalarminstallatie welke zijn vastgelegd in een PvE. In vooroverleg met de bevoegde autoriteit moet helder gemaakt worden dat het om een overbruggingsperiode gaat. Eisende partijen (Bevoegde autoriteit en RGD) ondertekenen het PvE. 6. Start realisatie van de ontruimingsalarminstallatie na goedkeuring middels een ondertekend PvE. i Er is sprake van een bestaande OAIals de installatie voor 1 november 2008 is opgeleverd. ii Onder grootschalige renovatie wordt verstaan: Renovatie van het gehele gebouw of een deel van het gebouw (meer dan 30%), een grote verbouwing (meer dan 30%), wijziging andere installatie, zodra andere installaties moeten worden vervangen (e-installaties) dan moet de OAI ook worden meegenomen. Pagina 7 van 7

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Bewustwording van cybersecurity

Bewustwording van cybersecurity 2015 Bewustwording van cybersecurity Deze rapportage is het resultaat van een samenwerkingsverband van energie- en nutsbedrijven. De volgende personen zijn bereikbaar voor vragen: Naam Organisatie Telefoon

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid

Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid door: dr. ir. N.P.M. Scholten Inleiding In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr 9, september 2014, is een verhandeling opgenomen

Nadere informatie

Hoe voert u een acceptatietest van maatwerk-software uit?

Hoe voert u een acceptatietest van maatwerk-software uit? Wat is een acceptatietest? Waarom is een acceptatietest voor u als opdrachtgever belangrijk? Wat moet u testen? Wanneer kunt u met de acceptatietest beginnen? Hoe voert u een acceptatietest uit? Wat doet

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist.

Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist. Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist. Momenteel is pensioen volop in het nieuws. Door het huidige economische klimaat staan verschillende pensioenfondsen

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie