CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Loket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Loket"

Transcriptie

1 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH Loket

2 Locatie Salland leerwegondersteunend onderwijs basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg mavo/havo Bezoekadres Salland GM ASSEN Correspondentieadres Postbus AE ASSEN Administratie Salland GM ASSEN ABN/AMRO-rekening: ING-rekening: NL58ABNA NL33INGB Officiële benaming Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en Midden Drenthe Ziekmelding vóór uur via Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is, kunt u mailen naar Colofon Inhoud: Redactie: Vormgeving: Fotografie: directie & management CS Vincent van Gogh Vera Duiker bureaudrp Anneke Bloema/The Factory II Inhoudsopgave 5 Welkom! 6 Start schooljaar 7 Lestijden, vakanties en vrije dagen 8 Algemene informatie 8 Leerwegen op vmbo Salland 9 Leerwegondersteunend onderwijs 9 Vmbo basis en kader intersectoraal 10 Toetsing en cijfers 10 Bevorderen of zittenblijven 11 Kleinschaligheid 11 Streekfunctie en bereikbaarheid 12 Dagelijkse onderwijspraktijk 12 Kennismakingsweek met school- en doe-activiteiten 12 Excursies en werkweken 13 Verzuim van lessen 13 Bijzonder verlof 13 Verzuim tijdens schoolexamens 13 Lesuitval 14 Liftpas 14 Schoolpas 14 Kluisjes 15 Gezonde schoolkantine 15 Richtlijnen inzake diefstal en/of beschadigingen 15 Afmelding vertrekkende leerlingen 15 Klassenavonden 15 Video-opnamen in de lessen 17 Schoolpastoraat 17 Leerlingenzorg 17 Gescheiden ouders en informatie 19 Leermiddelen, materiaal en kosten 19 Algemeen 19 Woordenboeken 19 Rekenmachine 20 Koptelefoons bij computer 20 Schoolkostenbijdragen 20 Kwijtschelding schoolkostenbijdragen 20 Teruggave betaalde bijdragen servicepakket 21 Afspraken bij lichamelijke opvoeding 3

3 22 De formele kant 22 Rechten en plichten van leerlingen jaar, dus meerderjarig 23 Schoolongevallenverzekering 23 Eigendommenverzekering 23 Studiefinanciering 24 Klachten 25 Onregelmatigheden bij het schoolexamen of examen 25 Ongewenste intimiteiten: vertrouwenspersonen 26 Communicatie en informatie 26 Informatiebulletin 26 Website & webshop 26 Twitter 27 Schoolmailadres voor leerlingen 27 Ouderavonden 27 Toezicht en bestuur 29 Locatiemanagement Salland 29 Medezeggenschap en inspraak 31 Bedrijfshulpverleners 33 Personeel 37 Belangrijke adressen Welkom! Met genoegen presenteren wij u Salland Loket voor het schooljaar 2014/2015. Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen. We doen dit niet alleen op cognitief gebied maar we hechten ook waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We willen onze leerlingen leren leren en leren leven. Dit doen we door het onderwijs ervaringsgericht te maken en zoveel mogelijk het onderwijs in een contextrijke omgeving aan te bieden. Een goede samenwerking met ouders en het bedrijfsleven in de regio speelt hierbij een belangrijke rol. Over de opleidingen op Salland, de kennismakingsweek maar ook over de dagelijkse gang van zaken op onze school, leest u meer in Salland Loket. Ook de informatie over de leermiddelen die leerlingen tijdens hun schoolperiode nodig hebben, staan in dit boekje genoemd. Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u contact opnemen met één van onze medewerkers, dan kan dat. Achterin vindt u een overzicht met de namen van de collega s en hun mailadressen. Om de leesbaarheid van Salland Loket te vergroten is gekozen voor het gebruik van het woord ouders, waar ook ouders/verzorgers bedoeld kan worden. En daar waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. Uiteraard wordt u door ons regelmatig geïnformeerd over belangrijke zaken. Specifieke communicatie over uw kind verloopt veelal via de mentor. Algemene zaken worden op diverse manieren gecommuniceerd, ook hierover leest u meer in dit boekje. Bekijk in ieder geval ook regelmatig onze website: www. csvincentvangogh.nl. Het team van Salland wenst u en uw kind een goed schooljaar! Met vriendelijke groet, Philip Messak, sectordirecteur juni

4 6 START SCHOOLJAAR Maandag 18 augustus 2014 De jaaropening vindt plaats in de aula van locatie Salland. De leerlingen halen samen met de mentor hun boeken op. In onderstaand schema staan daarvoor de tijden. Leerweg Klas uur basis- en kaderberoepsgerichte leerweg klas uur theoretische leerweg en mavo klas uur theoretische leerweg en mavo klas uur basis- en kaderberoepsgerichte leerweg klas uur theoretische leerweg en mavo klas uur basis- en kaderberoepsgerichte leerweg klas uur theoretische leerweg en mavo klas uur basis- en kaderberoepsgerichte leerweg klas 4 Dinsdag 19 augustus uur start van de lessen/activiteiten klas 1 t/m 4 LESTIJDEN, VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Salland heeft twee lestijdsystemen om de pauzes tussen de onderbouw en bovenbouw gescheiden te houden. Lestijden Onderbouw - klas 1 en 2 lesuur tijd Pauze Pauze Pauze Vakanties en vrije dagen Studiedag personeel 10 okt leerlingen lesvrij Herfstvakantie 11 okt okt Studiedag personeel 20 nov leerlingen lesvrij Kerstvakantie 20 dec jan Voorjaarsvakantie 21 feb mrt Studiedag personeel 02 mrt leerlingen lesvrij Studiedag personeel 17 mrt leerlingen lesvrij Paasvakantie 02 apr apr Koningsdag 27 apr Meivakantie 02 mei mei 2015 Hemelvaart 14 mei mei e Pinksterdag 25 mei 2015 Bovenbouw - klas 3 en 4 lesuur tijd Pauze Pauze Pauze Zomervakantie 04 juli aug

5 ALGEMENE INFORMATIE Leerwegen op vmbo Salland Binnen het vmbo gaan we uit van de didactische en pedagogische beginselen van de pedagogiek van de hoop en van activerend leren. Zoals de naam al zegt, bereidt het vmbo voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het vmbo kent verschillende leerwegen. Een leerweg valt het best te omschrijven als een onderwijsprogramma van basisvorming naar vervolgonderwijs, met daarin een aantal verplichte vakken en een aantal vrij te kiezen eindexamenvakken. Wij bieden binnen het vmbo op Salland de volgende leerwegen aan. Basisberoepsgerichte leerweg (bb) Deze leerweg is bedoeld voor zeer praktisch ingestelde leerlingen. De leerweg leidt naar de basisberoepsgerichte leerwegen in het mbo. Kaderberoepsgerichte leerweg (kb) Leerlingen die het liefst en het makkelijkst kennis opdoen door praktisch bezig te zijn, kiezen deze leerweg. De leerweg geeft, net als de theoretische leerweg, aansluiting op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Theoretische leerweg (tl) Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die niet veel moeite hebben met leren en daarmee ook door willen gaan. Tl sluit aan op het hoogste niveau (vak- en middenkaderopleiding) van het mbo en leerlingen kunnen met het juiste vakkenpakket, de juiste cijfers en een goede studiehouding ook doorstromen naar het havo. Over de aansluiting van vmbo naar havo zijn tussen Salland en Lariks goede afspraken gemaakt. Mavo/havobrugklas (mh) Leerlingen in de mh-brugklas volgen de havo-lessentabel. Na het eerste leerjaar stromen de leerlingen door naar havo 2 op Lariks of vervolgen de mavo-leerroute op Salland. Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Het lwoo is geen aparte leerweg maar een vorm van ondersteuning binnen het vmbo en biedt onderwijs en zorg op maat. Hierdoor kan een leerling een aaneengesloten leerroute volgen en doorstromen naar het mbo. Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die leerachterstanden hebben, vaak gecombineerd met problemen op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld faalangst, motivatieproblemen of concentratieproblemen). Voor elke lwoo-leerling wordt een handelingsplan gemaakt waarmee gewerkt wordt aan de leerachterstanden en het sociaalemotioneel functioneren. Lwoo-leerlingen hebben in het eerste en tweede leerjaar een eigen plek binnen school. Er wordt rekening gehouden met leerachterstanden en het niveau van de individuele leerlingen. De theorielessen worden zoveel mogelijk in één lokaal gegeven en er wordt gewerkt met een vaste groep docenten. Vmbo basis en kader intersectoraal Binnen ons vmbo wordt gewerkt met een intersectoraal programma. Dit betekent dat twee verschillende opleidingssectoren van het vmbo zijn samengevoegd in één programma. Na een gezamenlijk basisjaar verkennen leerlingen in het tweede schooljaar de intersectorale programma s door middel van Praktische Sector Oriëntatie. De richtingen waaruit gekozen kan worden zijn: technologie & commercie (t&c); dienstverlening & commercie (d&c); sport, dienstverlening & veiligheid (sdv). Toetsing en cijfers Binnen het vmbo ontvangen leerlingen per schooljaar driemaal een rapport en tussenrapportages. Leerlingen van klas 1 en 2 krijgen ook een vaardighedenrapport. In Magister worden gedurende het schooljaar de cijfers bijgehouden; ouders en leerlingen hebben daar inzicht in. Aan het begin van het schooljaar vertellen docenten hun leerlingen hoe rapportcijfers tot stand komen. Via de mentor worden leerlingen ingelicht over de overgangsnormen. Het programma van toetsing en afsluiting (pta) en de overgangsnormen staan op onze website. Bevorderen of zittenblijven Wij streven ernaar het zittenblijven te beperken. Doubleren in de onderbouw is alleen zinvol als een kind wel over de nodige capaciteiten beschikt. Ook wanneer een leerling door omstandigheden een deel van het schooljaar geen onderwijs heeft kunnen volgen, kan zitten blijven zinvol zijn. Op onze school mag een leerling niet langer dan twee jaar over hetzelfde leerjaar binnen het vmbo doen, en niet langer dan drie jaar over twee aaneengesloten leerjaren. 8 9

6 Kleinschaligheid Onze school heeft in het schooljaar ruim 2700 leerlingen en is gevestigd op twee locaties in Assen en één locatie in Beilen. De locatie Salland huisvest het vmbo, inclusief mavo/ havo en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Op deze locatie zitten ruim 730 leerlingen. We werken met twee sectorteams waarbinnen het dagelijks onderwijs plaatsvindt. Op deze wijze is kleinschaligheid gewaarborgd binnen het grotere geheel. Persoonlijk contact tussen leerlingen en ouders enerzijds en docenten anderzijds, krijgt zo duidelijk vorm. Streekfunctie en bereikbaarheid CS Vincent van Gogh heeft een streekfunctie voor heel Noord- en Midden Drenthe en de omgeving van Appelscha en Oosterwolde. De meeste leerlingen komen per fiets. Voor leerlingen die verder weg wonen, biedt het openbaar vervoer voldoende mogelijkheden. Bushaltes liggen op loopafstand van de gebouwen

7 DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK Kennismakingsweek met school- en doe-activiteiten De brugklasleerlingen nemen vanaf maandag 18 augustus deel aan de kennismakingsweek, om de school en hun klasgenoten beter te leren kennen. Deze week staat in het teken van kennismaken met de school. Naast schoolzaken worden er sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd om de overstap van basisschool naar Salland soepel te laten verlopen. Voor de brugklassers van Salland is er het tweedaagse introductiekamp. Excursies en werkweken In de loop van het schooljaar worden in het kader van de lessen diverse excursies georganiseerd. Voor de leerlingen van de betreffende klassen is deelname aan excursies sterk aan te raden. Aan sommige daarvan zijn kosten verbonden waarbij geldt dat wie niet betaalt, niet mee gaat. De leerlingen die niet mee gaan volgen dan een aangepast lesprogramma. Verder zijn er werkweken in vmbo-4. De werkweken gaan niet allemaal naar het buitenland. De kosten van een werkweek bedragen 150,= tot 375,=. Het deelnemen aan een werkweek is niet verplicht maar wel dringend gewenst. Ouders die problemen hebben met het betalen van de kosten, kunnen bij de financiële administratie een betalingsregeling aanvragen. Eventuele vrijstelling voor het betalen van de kosten kunt u aanvragen bij de sectordirecteur. Leerlingen die vanwege zwaarwegende redenen niet mee kunnen op werkweek, volgen dan een aangepast programma. Verzuim van lessen Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij ouders de school hiervan vóór uur telefonisch op de hoogte te stellen. Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is, kunt u de ziektemelding mailen naar Wanneer uw kind hersteld is en weer naar school komt, ontvangen we van u de herstelmelding. Wij verzoeken u vriendelijk ziekenhuis- of tandartsbezoek zoveel mogelijk na de lessen te plannen. We houden nauwgezet in de gaten welke leerlingen afwezig zijn en wie er te laat komen. Dat wordt ook geregistreerd in Magister. Wanneer een leerling regelmatig spijbelt of afwezig is zonder toestemming van school, wordt na overleg met de ouders contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Dit is conform de afspraken die daarover zijn gemaakt met de gemeente Assen. Wij stellen ouders altijd op de hoogte van het contact met de leerplichtambtenaar. Bijzonder verlof Wanneer u meent dat uw kind wegens bijzondere omstandigheden in aanmerking komt voor verlof, verzoeken wij u dit verlof zo mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de leerlingcoördinator. Deze termijn is nodig wegens de noodzaak tot overleg met de leerplichtambtenaar en eventuele beroepstermijnen. Toestemming voor vervroegd vertrek/ verlate terugkomst in verband met vakantie wordt niet verleend. Verzuim tijdens schoolexamens Ten aanzien van verzuim tijdens schoolexamens verwijzen wij naar het examenreglement of het programma van toetsing en afsluiting (pta). Verzuim tijdens beoordelingen zonder dat de leerling daarvoor van tevoren is afgemeld, wordt opgevat als onterecht verzuim; in alle gevallen van onterecht verzuim wordt het cijfer 1 gegeven gedetailleerde informatie hierover vindt u in het leerlingenstatuut. Het examenreglement, het pta en het leerlingenstatuut zijn te vinden op de website. Lesuitval We doen ons best geplande lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is het aantal vergaderingen tijdens lestijd gering. Verder plannen docenten hun scholing, indien mogelijk, buiten schooltijd. Als duidelijk is dat een docent een langere periode afwezig is, zoeken we een vervanger. Zolang die niet gevonden is, worden lessen zoveel mogelijk door vakcollega s overgenomen. Als een docent plotseling het eerste uur afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, stellen wij uw kind daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Afwezige docenten worden ook zoveel mogelijk in het rooster op de website vermeld. Leerlingen mogen aankondigingen van vergaderingen niet automatisch opvatten als een aankondiging van lesuitval de meeste vergaderingen worden zo georganiseerd dat er vrijwel geen lesuitval zal optreden. Op dagen van personeels- en rapportvergaderingen kan iedere docent die niet aan vergaderingen deelneemt leerlingen oproepen om lessen, practica, etc. te volgen. Leerlingen zijn verplicht daarbij aanwezig te zijn. Dit betekent dat leerlingen in principe elke lesdag vanaf het eerste tot en met het tiende lesuur beschikbaar of oproepbaar zijn voor lessen en andere schoolzaken. Hierbij geldt de afspraak dat school voor werken gaat. 12 Dagelijks kan op de website het dagrooster worden bekeken. Hiervoor dient u in te loggen op de website. Hiervoor gebruikt u dezelfde inlogcode met bijbehorend wachtwoord als voor Magister. 13

8 Liftpas Bij medische redenen is het mogelijk een liftpas te lenen. Deze is, na toestemming van de leerlingcoördinator, te verkrijgen bij het servicepunt tegen een borg van 15,=. Schoolpas De schoolpas geldt niet alleen als identificatiemiddel binnen de school, maar dient ook om het kluisje mee te openen, boeken te lenen bij de mediatheek en als betaalmiddel bij de catering en automaten. Om te kunnen betalen met de schoolpas dient deze te worden opgewaardeerd. Dit kan op twee manieren. De schoolpas kan worden opgewaardeerd via onze website. Inloggen op de site kan met de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de leerling ook op school inlogt (dus niet met je Magister inloggegevens). Brugklasleerlingen ontvangen die inloggegevens tijdens één van de eerste mentorlessen. Andere leerlingen hebben die gegevens al. Opwaarderen via ideal kost 0,50. Een andere manier om de pas op te waarderen is via het cashpoint in de centrale hal op Salland. Aan deze wijze van opwaarderen zijn geen extra kosten verbonden. Indien een leerling zijn pasje kwijtraakt, dient een nieuw exemplaar te worden aangeschaft. Hiervoor wordt 10,= in rekening gebracht. Kluisjes Wij raden leerlingen aan een kluisje te huren, het is echter niet verplicht. Leerlingen kunnen hun jas ook ophangen aan een kapstok. We hebben cameratoezicht in de gebouwen om eigendommen te beschermen. We zijn echter niet aansprakelijk bij verdwijning van eigendommen. Het huurbedrag van een kluisje bedraagt 15,= per schooljaar. Op last van de schoolleiding kan een leerling verplicht worden in het bijzijn van één van de sectorleiders het kluisje te openen, indien er omstandigheden of aanwijzingen zijn die om zo n actie vragen. In het Convenant Veilige School dat is afgesloten met de gemeente, de politie en andere VO-scholen in Assen, is afgesproken dat we jaarlijks in samenwerking met de politie onaangekondigd een preventieve kluisjescontrole uitvoeren. Na afloop van de controle worden de ouders van de betrokken leerlingen geïnformeerd. Gezonde schoolkantine Onze kantine heeft een ruim assortiment broodjes die dagelijks in onze oven vers worden afgebakken. Naast koud belegde broodjes bieden wij ook warm belegde broodjes aan die passen bij een verantwoorde voedingskeuze. Verder hebben wij yoghurtjes, groente, vers fruit en dranken als water en zuivel. Een groot deel van het assortiment snoep dat we in het verleden hadden is gehalveerd en vervangen door gezondere tussendoortjes. We hebben het heel makkelijk gemaakt voor leerlingen om te kunnen zien welke voedingsproducten gezond zijn en welke minder gezond. Achter elk voedingsproduct staat een kleur. Groen geeft aan dat het voedingsproduct gezond is en dat je het vaak kunt eten. Een voedingsproduct met een oranje symbool kun je beter zo af en toe eten en die met rood zo min mogelijk. De groene producten zijn aantrekkelijker geprijsd dan oranje of rode producten. Een bruin broodje is bijvoorbeeld goedkoper dan een wit broodje. Richtlijnen inzake diefstal en/of beschadigingen Laat geen waardevolle spullen in je jas zitten die in de garderobe van de school of in de kleedkamer van het gymnastieklokaal wordt opgehangen. Bij vermissing is geen verhaal mogelijk. Dit geldt ook voor de spullen die tijdens de gymles in het kistje bij de docent worden bewaard. Wanneer een leerling schade aan het gebouw veroorzaakt (bijvoorbeeld een gebroken ruit of vernield meubilair), moet degene die daarvoor aansprakelijk is de kosten betalen. Omdat de kosten altijd tegenvallen, is het raadzaam een AVP-verzekering te hebben, die hiertegen dekking geeft. Rijwielen, scooters en bromfietsen moet in de stalling op slot worden gezet. Een eventueel alarm dient uitgeschakeld te zijn. Afmelding vertrekkende leerlingen Wanneer een leerling na afloop van het schooljaar de school zal verlaten, zijn de ouders verplicht op uiterlijk 01 juli 2015 de sectorleider hiervan in kennis te stellen. Leerlingen die op deze datum nog niet afgemeld zijn, worden geacht ook nog op 01 augustus 2015 leerling te zijn, met alle daaruit voortvloeiende (financiële) consequenties. Klassenavonden De directie van de school is alleen verantwoordelijk voor klassenavonden waarbij de mentor aanwezig is. De officiële eindtijd voor deze klassenavonden is uur. Video-opnamen in de lessen In het kader van nascholing van docenten, intervisie en collegiale consultatie maken we regelmatig video-opnames. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind daarbij op beeld wordt vastgelegd, kunt u uw bezwaar schriftelijk aan het begin van het schooljaar bij de sectorleider indienen

9 Schoolpastoraat Voor vragen over geloof en zingeving in het leven kunnen leerlingen zich schriftelijk of telefonisch wenden tot de schoolpastor. De contactgegevens vindt u op pagina 37. Leerlingenzorg Als een leerling meer hulp en begeleiding nodig heeft dan de mentor en vakdocenten kunnen bieden, kan de leerling besproken worden in het zorg(advies)team. Dit gaat altijd via de mentor en uiteraard na overleg met en toestemming van ouders en de leerling zelf. In het zorgteam wordt besproken welke hulp/begeleiding nodig is en welke contacten er gelegd moeten worden. leerlingcoördinator externe specialisten vakdocent ouders/verzorgers LEERLING mentor interne specialisten zorgadviesteam Gescheiden ouders en informatie Indien u gescheiden bent, is het eerste aanspreekpunt voor de school de ouder waar de leerling zijn hoofdverblijfplaats heeft. Op het aanmeldformulier kunt u uw gezinssituatie vermelden en als dat wenselijk is de adresgegevens van beide ouders invullen, zodat school in de gelegenheid is om ook beide ouders van informatie te voorzien (tenzij dit in strijd is met het belang van het kind). Tevens ontvangen beide ouders dan de inloggegevens voor het leerlingenprogramma dat inzicht geeft in het rooster, de cijfers en absentie van de leerling

10 LEERMIDDELEN, MATERIAAL en KOSTEN Algemeen De leerlingen dienen onderstaande materialen zelf aan te schaffen en aan het begin van het schooljaar in bezit te hebben. Ook de aanschaf van benodigdheden als schoolagenda, schriften, plakband, potlood, gum, kleurpotloden, plakstift, schaar, liniaal, snelhechtmappen, multomap 23-rings, blanco- en ruitjespapier, komt voor eigen rekening. vak beschrijving I klasi godsdienst Bijbel (bij voorkeur de nieuwe alle Bijbelvertaling 2004) wiskunde passer, geodriehoek alle ruitjesschrift (ruitjes van 1x1 cm) mens & 23-rings multomap bk1 en 2 maatschappij aardrijkskunde Grote Bosatlas 53 e of 54 e druk mh 1 rekenvaardigheid groot ruitjesschrift bktm 1, 2 en 3 (ruitjes van 1x1 cm) Nederlands pocketwoordenboek alle Nederlands (Van Dale) Duits handwoordenboeken vmbo-4 N-D en D-N (Prisma) Engels handwoordenboeken N-E en E-N (Prisma nieuwe versie) vmbo 1 t/m 4 Woordenboeken Woordenboeken worden niet door de school verstrekt. Hierboven vindt u een lijst van woordenboeken die voor bepaalde vakken nodig zijn en bestemd zijn voor gebruik thuis bij het maken van huiswerk. Op school zijn woordenboeken beschikbaar voor gebruik tijdens de les. Rekenmachine Bij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie en aardrijkskunde is een gewone rekenmachine noodzakelijk voor alle klassen. De voorkeur gaat uit naar de Casio fx-82ms. Indien een ander model wordt overwogen, overleg dit dan eerst met de docent wiskunde

11 Alle hiervoor genoemde zaken kunt u via onze webshop heel eenvoudig aanschaffen bij Van Dijk Educatie. Klik daarvoor in de shop op de link naar de schoolspullenservice. Het staat u uiteraard vrij om te beslissen of u de spullen aanschaft via Van Dijk, of zelf in een winkel koopt. Koptelefoons bij computer Uit praktische overwegingen dienen leerlingen zelf een koptelefoon mee te nemen naar school om gebruik te maken van geluidsfragmenten bij de computers. Mocht een leerling er geen één hebben dan zijn ze te koop in de mediatheek voor 1,50 per stuk. Ook voor digitale examens die voor bb en kb worden afgenomen is een koptelefoon nodig. Schoolkostenbijdragen De school int diverse bedragen voor allerlei doeleinden. Betaling hiervan is ten dele verplicht, ten dele vrijwillig. Bij inschrijving op school verplicht u zich tot deelname aan het gehele schoolproces en daarom is betaling van de kosten voor werkweken, projecten en uitwisselingen verplicht, voor zover daaraan deelgenomen wordt. Verder is er een overeenkomst vrijwillige schoolkostenbijdrage. Deze overeenkomst vindt u op de website en in de webshop. Nadat uw kind is ingeschreven ontvangt u inloggegevens om in onze webshop een keuze te kunnen maken van welke extra service van de school u gebruik wilt maken (bijvoorbeeld huur van een kluisje) en een mogelijkheid om een bijdrage aan de school te leveren voor zaken waarvoor onvoldoende overheidssteun wordt gegeven. Daarnaast vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van 50,= om de goede kwaliteit van het onderwijs te blijven garanderen. Deze gelden komen ten goede aan de leerlingen. De specifieke bijdragen die per leerjaar in rekening worden gebracht, staan op onze website en in de webshop. Kwijtschelding schoolkostenbijdragen Wanneer u door financiële omstandigheden niet in staat bent de schoolkostenbijdrage te betalen, kunt u een verzoek - voorzien van bewijsstukken - tot gedeeltelijke of gehele kwijtschelding indienen bij de financiële administratie van onze school (vermeldt u op de envelop vertrouwelijk ). Eventuele (gedeeltelijke) kwijtschelding wordt verleend in de volgende gevallen: het gezinsinkomen is aantoonbaar lager dan 125% van de voor u als ouder(s) geldende landelijke netto bijstandsnorm (het normbedrag is exclusief gemeentelijke toeslagen en/of verlagingen); de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP) is aantoonbaar op u als ouder(s) van toepassing. Voor meer informatie over de kwijtscheldingsregeling kunt u terecht op onze website. Teruggave betaalde bijdragen servicepakket Als een leerling tijdens het schooljaar de school verlaat, wordt een deel van de gelden van de algemene schoolkostenbijdrage terugbetaald. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de tijd, die reeds op school is doorgebracht. Afspraken bij lichamelijke opvoeding Kleding Zorg voor goede sportkleding: een stevig t-shirt en voor de lessen binnen bij voorkeur een korte sportbroek. Voor de lessen buiten is een trui of trainingspak toegestaan. Als een leerling de gymles niet kan volgen omdat hij geen kleding bij zich heeft, volgt de leerling de les vanaf de kant en wordt de les - in overleg met de docent op een later moment ingehaald. Tot aan de herfstvakantie en na de paasvakantie zijn de lessen in principe buiten. De leerling zorgt bij twijfel dat hij voor beide mogelijkheden spullen bij zich heeft (binnen en buiten). Gymkleding wordt niet in de kluisjes bewaard, maar wordt meegenomen naar huis zodat het gewassen kan worden. Schoenen Een leerling heeft twee paar sportschoenen nodig: voor binnen- en buitenlessen. Binnensportschoenen worden niet buiten gebruikt, zijn schoon en laten geen strepen achter op de sportvloer. Buitensportschoenen mogen niet binnen gebruikt worden, hebben een goed profiel en worden niet in de kleedkamer uitgeklopt. Schoenen met noppen zijn niet toegestaan. Sieraden en brillen Het dragen van horloges en andere sieraden die gevaar opleveren tijdens de gymles is niet toegestaan. Laat kostbaarheden niet achter in de kleedkamer: voor het opbergen van kostbaarheden raden we gebruik van kluisjes aan. Brildragers wordt het dragen van een sportbril aangeraden. De school is niet aansprakelijk voor schade aan brillen. Niet deelnemen aan de les In principe hebben leerlingen op de dagen dat ze gym hebben, hun sportkleding bij zich. Bij kleine blessures kan in overleg met docent, eventueel op basis van een briefje van de ouders, gekeken worden naar een alternatieve invulling van de les. Meestal kan een leerling delen van lessen wel meedoen, of kan de leerling assisteren bij de les (hulpverlenen, scheidsrechter zijn, materiaal klaarzetten en opruimen, etc.). Bij ernstige blessures en blessures van langdurige aard of ziekte gaat de leerling in overleg met de leerlingcoördinator, waarna een tijdelijke vrijstelling kan volgen. In bepaalde gevallen krijgt een leerling een vervangende opdracht. Te laat komen Zo spoedig mogelijk na de bel die het begin van de les aangeeft, moeten leerlingen in sportkleding in de zaal of op het sportveld aanwezig zijn. Leerlingen die te laat zijn hebben alleen toegang tot de les met een briefje conform de regeling van de school. Wie voor het begin van de les aanwezig is, mag in overleg met de docent een bal pakken om te oefenen. In de zaal geldt: niet voetballen, niet dunken. Douchen Wie dat wil zal in de gelegenheid worden gesteld om te douchen na de les lichamelijke opvoeding. Leerlingen mogen in dat geval de les iets eerder verlaten. Eten en drinken Eten en drinken in de kleedkamers en de gymzaal is niet toegestaan. Kauwgom is tijdens de gymles strikt verboden in verband met gevaar en vervuiling

12 DE FORMELE KANT Rechten en plichten van leerlingen Binnen onze school zijn de rechten en plichten van onze leerlingen vastgelegd in het leerlingenstatuut. Daarmee liggen ook de rechten en plichten van personeel en directie jegens onze leerlingen vast. Het statuut bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor beide locaties. Omdat er binnen de locaties soms verschillende regels gelden, zijn de locatiegebonden onderwerpen vastgelegd in een aparte bijlage bij het statuut. Iedere locatie heeft ook schoolregels. Het leerlingenstatuut en de schoolregels vindt u terug op onze website. Om u een idee te geven wat onze regels zijn, vatten we de hoofdpunten vanuit leerlingperspectief samen: Ik zorg ervoor dat ik met mijn gedrag de goede gang van zaken in de les niet verstoor. Ik neem geen pet of jas mee in de klas. Ik eet en drink in de aula, niet in de klas, op de gang of in studieruimten. Ik gebruik mobiele media alleen op zo n manier dat niemand daar hinder van heeft en alleen op plaatsen waar het is toegestaan. Roken is slecht voor de gezondheid. Ik doe dat dus alleen op de door de directie aangewezen plekken, zodat anderen er geen last van hebben. Ik neem geen alcohol, wapens of drugs mee naar school. Ik weet dat ik, wanneer ik op school blow of deal, of onder invloed ben, van school gestuurd kan worden en dat de schoolleiding de politie inschakelt. Hetzelfde geldt voor het afsteken en/of in bezit hebben van vuurwerk of het plegen van geweld. Ik weet dat ik bij een overtreding van de regels tijdens een schoolfeest (b.v. fraude met entreekaartjes, alcoholgebruik, vandalisme) uitgesloten word van de buitenschoolse activiteit. 18 jaar, dus meerderjarig Personen van 18 jaar of ouder zijn meerderjarig. Formeel gezien betekent dit dat de bestaande overeenkomst tussen ouder en school, die gesloten is bij aanmelding van de leerling, dan over kan gaan in een overeenkomst tussen de leerling en school. De financiële aanspraken (kosten van servicepakket, werkweekgelden, etc.) worden dan aan de leerling gericht; rapportage, verantwoordelijkheid voor gedrag etc. worden dan ook een zaak tussen leerling en school. In dat geval dient er een nieuwe overeenkomst gesloten te worden tussen de leerling en de school. Hiervoor kan een formulier worden opgevraagd bij de leerlingenadministratie Dit formulier dient ook door de ouders ondertekend te worden, zodat u op de hoogte bent van de wens van uw kind. Schoolongevallenverzekering Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling gewond raken. Daarom heeft de school een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten voor dekking van letselkosten. Deze verzekering dekt gedeeltelijk de kosten die de ouders niet vergoed krijgen van hun eigen verzekeringsmaatschappij (u moet dus zelf in eerste instantie verzekerd zijn!). Uw kind is hierdoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school, werkweken, stages en gedurende de overige activiteiten in schoolverband. De verzekering dekt uitsluitend gedurende schoolactiviteiten en één uur ervoor of erna in verband met de reis van en naar huis. Dus de verzekering dekt niet tijdens tussenuren in de binnenstad of tijdens activiteiten die door leerlingen worden georganiseerd en geleid. Het betreft ook geen WA-verzekering; materiële schade is dus niet gedekt. Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot een vastgesteld maximum vergoed als de eigen verzekering de kosten niet of niet volledig uitbetaalt. Eigendommenverzekering U kunt zelf een eigendommenverzekering leerlingen afsluiten. Deze verzekering sluit u per schooljaar af. Dit kan door middel van een unieke inlogcode die te verkrijgen is via onze administratie. Met deze verzekering is schade die ontstaan is tijdens schooltijd of schoolactiviteiten onder leiding van leerkrachten of hulpkrachten aan kleding en andere eigendommen van uw kind gedekt. Ook materiële schade die ontstaat tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school (of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats) wordt vergoed. De verzekering kan worden afgesloten bij Raetsheren van Orden. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Studiefinanciering Voor kinderen tot 18 jaar kunt u het kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst. Voor leerlingen van 18 jaar en ouder bestaat er een tegemoetkoming scholieren. Informatie hierover vindt u op Klachten Als u of uw kind een klacht heeft over iets dat in schoolverband gebeurt, kunt u een klacht indienen. Uiteraard is ons doel het voorkomen van klachten of ze zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen

13 Klachten Als u of uw kind een klacht heeft over iets dat in schoolverband gebeurt, kunt u een klacht indienen. Uiteraard is ons doel het voorkomen van klachten of ze zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Omdat klachten heel verschillend van aard kunnen zijn, kunt u op drie verschillende plaatsen terecht. Ga met een klacht over een persoon als het mogelijk is eerst naar de persoon zelf. Krijgt u onvoldoende gehoor of helpt het niet, benader dan de mentor, leerlingcoördinator of de sectorleider. Met klachten over pesten, vernieling, diefstal, etc. kunt u ook bij hen terecht. Tegen een uitspraak kunt in beroep gaan bij de sectordirecteur. Deze raadpleegt de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) en doet een uitspraak namens het bevoegd gezag. De sectordirecteur hoort vervolgens de betrokken partijen en doet daarna een uitspraak. Wanneer u zich niet met die uitspraak kunt verenigen, kunt u in beroep gaan bij de voorzitter van het CvB van onze school. De voorzitter CvB zal dan met u in gesprek gaan om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Tenslotte is er de mogelijkheid om de landelijke klachtencommissie waarbij onze school is aangesloten, te benaderen. Onregelmatigheden bij het schoolexamen of het examen In het examenreglement is gedetailleerd beschreven hoe en onder welke condities een leerling een bezwaarschrift kan indienen. Als een leerling een onregelmatigheid pleegt in verband met een schoolonderzoek, schoolexamen of centraal examen, wordt hij gestraft. De sectordirecteur doet dan uitspraak. Tegen deze uitspraak kunt u in beroep gaan bij een speciale commissie. Ongewenste intimiteiten: vertrouwenspersonen Zo is er ook een weg voor klachten over ongewenste intimiteiten, seksisme of seksuele intimidatie. U kunt daarvoor terecht bij een vertrouwenspersoon. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld zijn het indienen van een klacht bij de klachtencommissie Ongewenste Intimiteiten. U kunt de commissie ook direct benaderen. De adressen van de landelijke klachtencommissie, de examencommissie en de commissie ongewenste intimiteiten vindt u op pagina 37. Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen, kunt u ook terecht op onze website

14 COMMUNICATIE EN INFORMATIE Informatiebulletin Door middel van het informatiebulletin Salland Nieuws houden we u op de hoogte van wat er zich op onze school afspeelt. Salland Nieuws wordt eenmaal in de 14 dagen per mail aan de ouders verzonden en is ook te downloaden via onze website. Ontvangt u geen Salland Nieuws, dan kunt u uw mailadres doorgeven via onder vermelding van de naam en de klas van uw kind. Website en webshop Op onze website is veel informatie te vinden. Zonder in te loggen kunt u contactgegevens en links naar nuttige sites vinden. Als u wel inlogt, (met inlognaam en wachtwoord van Magister) is er voor ouder en leerling allerlei individuele informatie beschikbaar via verschillende programma s, zoals roosterinformatie, cijfers en absentie in Magister en opdrachten via It s Learning. Mocht u het wachtwoord vergeten zijn, dan is het mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te vragen, via de link op onze homepage. Via de homepage van onze site komt u door op het winkelwagentje te klikken, in onze webshop. Twitter U kunt ons volgen op Hier vindt u korte algemene berichten over onze locaties. Roosterwijzigingen worden nooit via Twitter doorgegeven. Schoolmailadres voor leerlingen Elke leerling krijgt een mailadres van school. Hiervoor wordt een inlognaam en inlogcode verstrekt. Het is belangrijk om deze goed te bewaren. Belangrijke informatie wordt door school verzonden naar dit mailadres. Het is dus van belang dat leerlingen deze mailbox regelmatig bekijken. Ouderavonden In het najaar houden we voor ouders informatie- en kennismakingsavonden. Daarnaast zijn er verspreid over het schooljaar: spreekavonden met docenten en mentoren naar aanleiding van de rapporten; voorlichtingsavonden van decanen en sectorleiders over vakkenkeuze, te volgen leerwegen, vervolgopleidingen en beroepskeuze, examens en leerweggebonden voorlichtingsavonden. De aanwezigheid van ouders tijdens ouderavonden is wenselijk en wordt zeer op prijs gesteld. Bovendien kunnen ouders altijd een afspraak maken met de mentor, de coördinator leerlingzaken of de decaan. Toezicht en bestuur De school volgt de Governance Code Goed Bestuur van de VO-Raad. Toezicht en bestuur zijn met ingang van augustus 2008 gescheiden. Er is sprake van een College van Bestuur (CvB), een Raad van Toezicht (RvT), en een Raad van Advies (RvA) met belanghebbenden uit maatschappelijke organisaties. College van Bestuur de heer drs. A.H. de Gruijter voorzitter mevrouw V.C. Duiker secretaris CvB en RvT Raad van Toezicht de heer mr. E.H. de Jonge (voorzitter) de heer drs. H.M. Blouw de heer N. van der Gaag mevrouw H.G. Horenga de heer drs. B.A. ten Kate mevrouw ds. W. van Noord de heer mr. L.G. Stiekema (toehoorder) de heer ing. R.R. Valkema Raad van Advies de heer drs. L. Dijkema (voorzitter) de heer mr. R. van der Molen de heer drs. B.A. Ponsioen de heer mr. L.G. Stiekema de heer ds. D. van Veen mevrouw prof. dr. G.C. Wakker 26 27

15 Locatiemanagement Salland de heer C.P. Messak sectordirecteur mevrouw G.M. Kleine-Fidom locatieassistente Sectorleiders de heer P. Takens bb, kb mevrouw A.D.A. Amsing-Semmelink tl, mavo/havo Coördinator leerlingzaken Wij bieden een duidelijk aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Naast de mentor, behartigt de coördinator een aantal leerlingzaken. Voor bijvoorbeeld absentie en verlof kunt u bij de coördinator terecht. de heer R. Wormmeester coördinator leerlingzaken bb & kb mevrouw J. ten Boer-Sportel coördinator leerlingzaken tl & mavo de heer B. Benjamins coördinator basisschool Basisschoolcoördinator de heer Benjamins is onder andere verantwoordelijk voor de aanmelding van leerlingen uit het basisonderwijs en het project jouw school, mijn school. Tijdens dit project brengen basisschoolleerlingen uit groep 8 een bezoek aan onze school om deel te nemen aan een aantal lessen. Op deze manier maken ze vast kennis met onze school. Schooldecanen De taak van de schooldecanen ligt op het terrein van de vakken- en beroepskeuze. Ze zijn de leerlingen en ouders behulpzaam bij het kiezen van de vakken voor het eindexamen en ze geven voorlichting bij de beroepskeuze. Het zijn op dit gebied gespecialiseerde docenten. mevrouw B.A.G. Barmentloo vmbo bb & kb mevrouw P. Bokelmann vmbo tl & mavo Medezeggenschap en inspraak Ouderraden Tijdens de ouderavonden aan het begin van het schooljaar wordt er door de mentor gevraagd naar één of twee klassenouders die willen plaatsnemen in de ouderraad. De ouders in de ouderraad vergaderen minimaal driemaal per jaar per locatie en aan het einde van het jaar eenmaal met de ouderraadsleden van alle locaties. Tijdens deze gezamenlijke ouderraad wordt het schooljaar geëvalueerd met de sectordirectie, sectorleiders en de voorzitter van College van Bestuur. Ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad, zitten de vergaderingen van de ouderraad voor. Als u als ouder ideeën, vragen of opmerkingen hebt, kunt u dit via de klassenouder kenbaar maken. U kunt overigens ook altijd contact opnemen met de sectorleider

16 Leerlingenraden In elke klas worden één of twee klassenvertegenwoordigers gekozen of aangewezen. Deze leerlingen vergaderen in leerlingenraden en zijn zo betrokken bij het beleid van de school. De vergaderingen van de leerlingenraad worden voorgezeten door de twee leerlingvertegenwoordigers die ook in de deelraad (dr) Salland zitten. Een van deze leerlingvertegenwoordigers zit ook namens de leerlingen in de mr. Medezeggenschapsraad (mr) Per locatie is er een deelraad (dr). In de dr zitten twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Zij bespreken de locatiegebonden onderwerpen met de sectordirectie. Een aantal leden uit de dr heeft daarnaast ook zitting in de mr. De mr, waarin ouders, leerlingen en personeelsleden van de drie locaties vertegenwoordigd zijn, overlegt met het College van Bestuur. De raad heeft advies- of instemmingsrecht ten aanzien van allerlei beleidszaken van de school. Ook neemt de mr eigen initiatieven om verbeteringen aan te brengen. De mr evalueert ook zelfstandig de wijze waarop schoolbeleid uitgevoerd wordt. Ledenlijst per 01 augustus 2014 Oudergeleding Leerlinggeleding mevrouw M.F.A. van den Boomen (CSG Beilen)* Maartje van Wijk (Lariks) de heer F. Dolfing (Salland) Kevin Robbemont (Lariks)* mevrouw. M. Kroeze (Salland)* Mitchell Kok (Salland)* vacature (Lariks) Atef Rouash (Salland) vacature (Lariks) Mirjam Gossen (CSG Beilen)* vacature (CSG Beilen) Mark Hessels (CSG Beilen) Personeelsgeleding mevrouw A. Kerssies-de Roo (CSG Beilen)* de heer H. Brunsting (Lariks) vacature (Salland) de heer J. ten Cate (Salland)* mevrouw P. Mellema (CSG Beilen) de heer M. Mráz Petrics (Lariks)* mevrouw W.A. Muusers-Elting (Lariks)* mevrouw T. Paping (CSG Beilen) * deze personen hebben plaats in de overkoepelende mr. mevrouw A. Rutgers (Lariks) mevrouw M. Stiekema (Salland) de heer J.B. Weeland (Salland) vacature (CSG Beilen) Niet-leden de heer A.H. de Gruijter (voorzitter CvB) mevrouw T. Goudberg (ambtelijk secretaris mr/dr) Bedrijfshulpverleners (bhv) De bedrijfshulpverlener heeft een belangrijke rol bij calamiteiten totdat de externe hulpdiensten aanwezig zijn. Bijvoorbeeld eerste hulp verlenen bij ongevallen, het bestrijden van brand en het evacueren van personen. In iedere ruimte hangt een uitgebreide ontruimingsinstructie. Alleen na het ontruimingssignaal moet er onmiddellijk ontruimd worden. De verzamelplaats voor de locatie Salland is het plein achter het gebouw

17 Personeel Als u één van de collega s wilt mailen, dan gebruikt u daarvoor de afkorting van de betreffende persoon, gevolgd Bijvoorbeeld: Onderwijzend personeel Dhr. BA J.F. Akker, van den ARJ Engels Mevr. B.A.G. Barmentloo-Boer, de BAO D&C/decanaat/LOB Dhr. S.P. Barnhoorn BNS beeldende vorming Mevr. J.T. Belt, van den BTHE beeldende vorming Dhr. A. Benjamins BEN basisschoolcoördinator/aardrijkskunde Mevr. F.M. Bessem-Lopes Cardozo BES natuur-/scheikunde Mevr. BEd L.M. Beute BEU Nederlands Mevr. H.P. Boer BRP AVO-vakken/rekenen Mevr. J. Boer-Sportel BOS wiskunde/coördinator leerlingzaken Mevr. P.M. Bokelmann BOK Duits/Nederlands/ decaan Mevr. J.V.M. Boon, van der BNJM wiskunde Dhr. J.A. Borgesius BOR T&C Dhr. L Brust BTL economie/wiskunde Dhr. T. Deelstra DEE T&C Dhr. J.K. Dijk DIJ economie/aardrijkskunde Dhr. M. Duif DFM Duits Dhr. P. Haan HAN T&C Mevr. E.H. Heeling HEE D&C/coördinator MAS Dhr. G.W. Heide HDE natuur-/scheikunde Dhr. M.E. Hennepe, te HNP SDV/maatschappijleer/economie Mevr. A.M. Hofstra-Deddens HOF lichamelijke opvoeding Dhr. R. Hoogendijk HKR lichamelijke opvoeding Dhr. P. Hoogvorst HGT AVO-vakken/rekenen Dhr. N. Huisman HUI lichamelijke opvoeding/roostermaker Dhr. R. Huizenga HUA Engels Mevr. M.R. Hurenkamp-Kessel, HUR Engels/RT van Mevr. bc. A.M. Jansen-Huisman HSM Duits Dhr. BMusEd J. Jong, de JNJ muziek/godsdienst Mevr. K.J.F. Kingma KIK Handvaardigheid/AVO-vakken Mevr. A.J. Krikken KNAT Nederlands Mevr. H. Metz MET Duits/life skills Mevr. bc. S.L. Meyer MEY D&C Dhr. C. Middel MDD reboundmedewerker/leerlingbegeleider Mevr. E.G.A. Muller MLE Engels Mevr. S.M. Nauta-Heijden, van NAU wiskunde/rekenen der Mevr. R.M. Passial Martines PAA Engels Dhr. P. Pentury PEN Nederlands Dhr. H. Pijpker PIJ geschiedenis 32 33

18 Dhr. P.A.J. Polane PPE wiskunde/rekenen Mevr. F.E.P. Pol-Wierenga POL D&C Dhr. bc. S.H. Postma PAS lichamelijke opvoeding/sdv Dhr. L.F. Priester, de PTR geschiedenis/maatschappijleer Mevr. B.A. Sattler SAT verzorging/d&c Mevr. S. Schipper SRS Engels Dhr. S.W. Scholten SNSR geschiedenis/maatschappijleer Dhr. BEd J.B. Schoneveld SDB biologie/ict-coördinator Dhr. P. Sluijters, van SLU handvaardigheid/tekenen/ckv Mevr. M.C. Steenbeeke STB D&C/life skills Mevr. M.C. Stiekema STI CKV/tekenen Mevr. C.A. Telgenhof-Oppedijk TEL Godsdienst Dhr. R. Timmers TSRD technologie/lob Mevr. J.A. Tjeerdsma TJE wiskunde Dhr. J.H. Tuinstra TAJ lichamelijke opvoeding Mevr. A. Veen, van VEE lichamelijke opvoeding Dhr. J.B. Weeland WEE wiskunde Mevr. A. Westerhof WFA biologie/rekenen Dhr. A.R. Wijk, van WKB T&C/roostermaker Dhr. BEd W.J.J. Wijnholds WHS natuurkunde/scheikunde/technologie Dhr. R. Wormmeester WOR Nederlands/coördinator leerlingzaken Mevr. M.M.M. Zeinstra ZEI biologie Mevr. J. Pot-Sturing PTJ schoonmaakster Mevr. K. Rabhi-Lambarki RIK schoonmaakster Mevr. J. Rabhi-Rabhi RRJ schoonmaakster Dhr. R.D. Salakory SYR schoonmaker Mevr. MSc M.H.E. Schmidt SCM hoofd personeel & organisatie Mevr. A.C. Sinay-Souisa SYE schoonmaakster Mevr. C.J. Singadji-Tanalepy SIC schoonmaakster Mevr. M.S. Titarsole TTR medewerkster personeelsadministratie Dhr. W.C. Velthoven, van VHN assistent systeembeheerder Mevr. A.D. Vink VIA medewerkster financiële administratie Mevr. M.J.A. Vonk VKM medewerkster administratie en boekenfonds Dhr. A.T. Vries VES hoofd administratie & informatie Mevr. B.A. Wessel-Alberts WSS medewerkster mediatheek Ondersteunend personeel Mevr. BBA J.B. Alberts ALS assistent hoofd facilitaire dienst Dhr. R.J.T. Bielderman BNR assistent systeembeheerder Dhr. A. Broeksema BSA conciërge Mevr. F.W. Bruijn, de BUN personeelsbegeleidster Mevr. H.M. Buruma BUR schoonmaakster Dhr. J. Cate, ten CAT medewerker personeels- &salarisadministratie Dhr. J. Christoffers CHS systeembeheerder Dhr. B.W.H. Dam, van DAM medewerker onderhoud Mevr. bc. V.C. Duiker DRV secretaris College van Bestuur & Raad van Toezicht/stafmedewerker communicatie Dhr. J.J. Duker DUK conciërge Dhr. R. Goede, de GOE technisch onderwijsassistent Mevr. T. Goudberg GGT ambtelijk secretaris mr/dr Mevr. A.I. Hoogendorp HPA orthopedagoog Dhr. J. Hessels HSS conciërge Mevr. M. Jonge, de JEM voorvrouw/schoonmaakster Mevr. G.M. Kleine-Fidom KEN locatieassistente Mevr. M.H.M. Kogelman-Aben KOG medewerkster leerlingenadministratie Mevr. A. Kramer-Alberts KMR medewerkster servicepunt Dhr. H.S.A. Kruit KTE schoonmaker Mevr. M.J. Lumalessil-Titarsole LMS medewerkster servicepunt Mevr. A. Martens-Meijer MAR medewerkster leerlingenadministratie Dhr. drs. B. Ossel OSS assistent hoofd administratie 34 35

19 BELANGRIJKE ADRESSEN Advies en meldpunt kindermishandeling Klompmakerstraat 2a VL - Assen Bureau Jeugdzorg Klompmakerstraat 2a VL - Assen Commissie ongewenste intimiteiten de heer mr. J.S. Bartstra - Gooiland KB - Assen Examencommissie De heer M. Vink, secretaris - Van Veenspark HR - Smilde Halt Drenthe Klompmakerstraat 2a VL - Assen Inspectie Onderwijs - Voor vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Landelijke klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs Postbus EH - Den Haag - Maatschappelijk werk Noordermaat Groen van Prinstererlaan KC - Assen Raad voor de Kinderbescherming Cascadeplein AD - Groningen Schoolarts De heer G. Helder - telefoon: Schoolpastor Mevrouw A.P. de Kruijf - Schieland NG - Assen (thuis) / Verslavingszorg Noord Nederland Pelikaanstraat CN - Assen Yorneo Papenvoort TT - Papenvoort

20 Notities Notities 38 39

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Prisma

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Prisma CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH Prisma Locatie CSG Beilen vmbo (inclusief leerwegondersteunend onderwijs) havo & vwo (onderbouw) Bezoekadres De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 info@csgbeilen.nl

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH 2014 2015 Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN

SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN 2015 2016 SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2015 2016 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh voor vmbo, (tweetalig) havo, vwo & gymnasium Postbus

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG SALLAND 03 FEBRUARI 2018 LOCATIES LOCATIE SALLAND Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 LOCATIE CSG BEILEN De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 CSVINCENTVANGOGH.NL

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 Gershwinstraat 8 5012 AR Tilburg Telefoon: 013-5313558 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen

Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2017 2018 Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2017 2018 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh vmbo, (tweetalig) havo, vwo & gymnasium Postbus

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland Oud-Beijerland, juli 2013 Welkom op de Willem!! Beste brugklasser en geachte ouder(s)/verzorger(s), Na de zomervakantie ga je naar de CSG Willem van Oranje. Een spannende

Nadere informatie

open dag csg beilen 02 februari 2017

open dag csg beilen 02 februari 2017 open dag csg beilen 02 februari 2017 open dag salland 04 februari 2017 Locaties Locatie Salland Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 Locatie CSG Beilen De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 csvincentvangogh.nl

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet csvincentvangogh Mijn naam is Ik woon in Ik ben jarig op Mijn oude basisschool is Dit lijkt mij een leuk vak Dit lijkt mij een moeilijk vak Mijn hobby s zijn Ik zit in klas Mijn mentor heet Op Lariks

Nadere informatie

Open Dag in Assen op 6 februari 2016! 12.00 16.00 uur

Open Dag in Assen op 6 februari 2016! 12.00 16.00 uur Open Dag in Assen op 6 februari 2016! 12.00 16.00 uur Inhoud presentatie vestigingen: Lariks, Salland en Beilen de beroepsrichtingen in het VMBO kiezen voor een beroepsgericht programma indeling klassen

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan INFORMATIEBOEKJE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2016-2017 Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 30 augustus 2016 en Woensdag 31 augustus 2016 Klas 1 heeft op dinsdag 30 en

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

lauwers college zakboekje voor jou

lauwers college zakboekje voor jou lauwers college zakboekje voor jou Het Lauwers College VOOR JOU Op onze school is iedereen van harte welkom. We helpen je te ontdekken waar jij in uitblinkt en helpen je op pad om je dromen waar te maken.

Nadere informatie

Lariks Focus 2015-2016

Lariks Focus 2015-2016 Lariks Focus 2015-2016 Locatie Lariks havo 1 t/m 5, tto havo 1, 2 & 3 gymnasium & atheneum 1 t/m 6 tto vwo 1 t/m 6 Bezoekadres Selma Lagerlöflaan 3 9406 KB ASSEN 0592-390290 lariks@csvvg.eu www.csvincentvangogh.nl

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen

Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2016 2017 Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2016 2017 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh vmbo, (tweetalig) havo, vwo & gymnasium Postbus

Nadere informatie

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders Protocol informatievoorziening gescheiden ouders Auteur : drv Datum goedkeuring mr : 08 juni 2015 datum in werking : 09 juni 2015 Begripsbepaling Aanmeldformulier Formulier dat door de ouder(s)/verzorgers

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli 2017 Betreft: informatie schooljaar 2017-2018 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Met nog een groot deel

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage BIJLAGE 1 Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 PARTIJEN 1) het bevoegd gezag van het Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed School, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door mevr.

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1C en 2C Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Onderwerp Laatste lesweken en start nieuw schooljaar Geachte

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CS VINCENT VAN GOGH

JAARVERSLAG 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CS VINCENT VAN GOGH JAARVERSLAG 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CS VINCENT VAN GOGH Jaarverslag MR 2014-2015 Inleiding Hierbij presenteren wij het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Christelijke Scholengemeenschap

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren!

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren! zakboekje Buitenpost schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl).

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl). Kennismakingsbijeenkomst Brugklassen Juni 2014 WELKOM Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Beste bijna brugklasleerling, Met de kennismakingsmiddag begint het leven op het Zwijsen College al wat dichterbij

Nadere informatie

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan Info 2014 2015 Praktijkonderwijs Emmalaan Inhoud pagina Voorwoord 3 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 4 Informatie voor ouders/verzorgers 6 Informatie voor leerlingen 11 Postadres Bezoekadres

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas basis- en kaderberoepsgerichte leerweg schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum!

Nadere informatie

Welkom Esdal College Oosterhesselen

Welkom Esdal College Oosterhesselen Welkom Esdal College Oosterhesselen Beste jongens en meisjes, Het schooljaar in groep 8 is bijna voorbij en dan komt de vakantie. Toch kijken we even vooruit naar het nieuwe schooljaar. De eerste kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid uur uur uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid uur uur uur Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

lauwers college zakboekje voor jou

lauwers college zakboekje voor jou lauwers college zakboekje voor jou Het Lauwers College VOOR JOU Op onze school is iedereen van harte welkom. We helpen je te ontdekken waar jij in uitblinkt en helpen je op pad om je dromen waar te maken.

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 2 en 3 2College Cobbenhagenlyceum 2014 SCHOOLJAAR 2015 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TECHNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Programmaboekje. start schooljaar 2015-2016. aanschaflijst materialen

Programmaboekje. start schooljaar 2015-2016. aanschaflijst materialen Programmaboekje start schooljaar 2015-2016 en aanschaflijst materialen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 BEROEPSGERICHTE UNIT... 3 1 VMBO BK regulier en TTO... 3 1 LWOO... 4 2 VMBO BK regulier en TTO...

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Let op: De informatie in deze brief is alleen voor leerlingen van B1, M2 en de ISK (niet voor IG3) en voor hun ouders/verzorgers.

Let op: De informatie in deze brief is alleen voor leerlingen van B1, M2 en de ISK (niet voor IG3) en voor hun ouders/verzorgers. Aan: Ter kennis aan: Betreft: de leerlingen van leerjaar 1, mavo-2 en de (niet voor IG3) de ouders / verzorgers einde schooljaar Rotterdam, 22 mei 2017 Beste leerling, Geachte ouders / verzorgers, Het

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

STARTINFO leerjaar 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO leerjaar 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO leerjaar 2 en 3 2College Cobbenhagenlyceum 2016 SCHOOLJAAR 2017 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen. afdeling (H)TL Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Maandag 24 augustus is het zover. Jullie gaan dan starten op een nieuwe school: het Gemini College. In dit boekje vinden jullie informatie die

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

mavo - havo Startschot

mavo - havo Startschot mavo - havo Startschot Informatieboekje voor de brugklas 2014-2015 Welkom op Scala! Nog een paar maanden en dan gaat het echt beginnen: je bent dan brugklasser op Scala! De eerste kennismaking heb je inmiddels

Nadere informatie