Agressie en onveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agressie en onveiligheid"

Transcriptie

1 Agressie en onveiligheid Praktijkgids 4. Een veilige werkomgeving Inhoud Agressie en onveiligheid Praktijkgids 4. Een veilige werkomgeving 1. Inleiding Het belang van een veilig gebouw en een veilige omgeving Het nut van een actieplan Stap voor stap naar een veilige organisatie Essentiële voorzieningen voor brand en inbraak Toetsingscriteria Gebouw en Omgeving Toetsingscriteria Veilige werkomgeving Checklists Checklist Omgevingsfactoren Checklist Gebruik van de fysieke ruimte Checklist Organisatorische en procedurele aspecten Checklist Brandbeveiliging Checklist Bedrijfshulpverlening Checklist Hang- en sluitwerk Checklist Cameratoezicht Checklist Inbraakbeveiliging Vragenlijst Veiligheidsbeleving Andere informatie over agressie en veiligheid... 27

2 1. Inleiding Deze praktijkgids is onderdeel van een serie met tips en handreikingen over het onderwerp 'Agressie en onveiligheid in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Om te bepalen of er sprake is van een veilige organisatie zijn zeven praktijkregels geformuleerd. In deze praktijkgids vindt u de uitwerking van de regel over een veilige werkomgeving. Deze praktijkgids is vooral bedoeld voor P&O-functionarissen maar is ook interessant voor anderen die betrokken zijn bij de veiligheid van het gebouw en de gevolgen daarvan zoals de OR en de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De richtlijnen in deze gids en de overige gidsen zijn niet vrijblijvend; de Arbeidsinspectie kan er gebruik van maken bij een controle. Met de checklists in hoofdstukken 6 en 7 kunt u de status van de richtlijnen in uw organisatie bepalen. Agressie: probleem van alle beroepsgroepen Agressie op de werkplek is een veelvoorkomend fenomeen in de Welzijnssector. Het is een probleem waar alle beroepsgroepen mee te maken kunnen krijgen, zowel mannen als vrouwen. Maar met gericht en structureel beleid kunnen organisaties agressie verminderen. Daarom hanteren we de volgende praktijkregel: De organisatie maakt een analyse van de veiligheidsbeleving en van de risico s die samenhangen met de aard van het gebouw, de technische, materiële en organisatorische voorzieningen en neemt maatregelen om de veiligheidsniveau daarvan op de gewenste hoogte te brengen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we in op het belang van een veilig gebouw en een veilige omgeving. In hoofdstuk 3 komt het nut van een actieplan aan bod. In hoofdstuk 4 leggen we stap voor stap uit hoe u van uw organisatie een veilige organisatie kunt maken. In de hoofdstukken 5, 6, 7en 8 vindt u een aantal checklists over omgevingsfactoren, gebruik van de fysieke ruimte en organisatorische en procedurele aspecten en een vragenlijst waarin veiligheidsbeleving centraal staat. In hoofdstuk 0 staat een overzicht van de andere praktijkgidsen over agressie en onveiligheid. Beleidsdocumenten voor kleine organisaties Ook organisaties die niet over een P&O-functionaris beschikken, kunnen hun voordeel doen met deze gids. In kleine organisaties zijn een veilig gebouw en een veilige werkomgeving immers net zo goed belangrijk. De checklists en het stappenplan zijn een bruikbaar hulpmiddel om de veiligheid in en om het gebouw in kaart te brengen en te verbeteren.

3 2. Het belang van een veilig gebouw en een veilige omgeving Als medewerkers zich niet veilig voelen op hun werkplek, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn zoals: Een gebouw met onoverzichtelijke gedeelten waardoor iemand gemakkelijk overvallen kan worden. Een slaapwacht wiens kamer niet af te sluiten is. Medewerkers die op een gesloten afdeling werken en niet gemakkelijk kunnen wegkomen. Spreekkamers zonder vluchtwegen. Een donker en verlaten parkeerterrein waar medewerkers na hun avond- of nachtdienst hun auto moeten ophalen. Het ontbreken van een alarmknop voor medewerkers die te maken hebben met agressieve cliënten. Het ontbreken van goede communicatiemiddelen om de hulp van collega s in te roepen. Bezoekers en cliënten die het gebouw vrij in- en uit kunnen lopen. Bent u benieuwd hoe het met de veiligheid in uw gebouw en omgeving is gesteld? Vul dan de verschillende checklists in deze praktijkgids in.

4 3. Het nut van een actieplan Het is raadzaam de verbeterpunten voor de veiligheid in gebouw en omgeving vast te leggen in een actieplan. Zo is voor iedereen duidelijk wat de plannen zijn en welke richting het beleid op gaat. Zaken die u in het actieplan kunt opnemen, zijn: De organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en bouwkundige aanpassingen. Het succes van technische voorzieningen hangt sterk af van de mate waarin medewerkers, cliënten en bezoekers ze accepteren en gebruiken. Als een medewerker een stukje hout plaatst tussen een deur die altijd op slot moet zijn, zouden ongewenste personen de organisatie binnen kunnen komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verhoogd risico voor de medewerker zelf en/of diens collega s. Het is daarom belangrijk dat de directie medewerkers, cliënten en bezoekers aanspreekt op ongewenst gedrag. Ook dit kunt u vastleggen in het actieplan. De inzet van voorzieningen. Het is belangrijk dat de directie rekening houdt met wet- en regelgeving. (Denk aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy bij de plaatsing van beveiligingscamera s.) Aandacht voor objectieve en subjectieve veiligheid. Door het aantal incidenten te registreren, krijgt u een objectief beeld van de veiligheid in uw organisatie. Daarnaast bestaat er ook een subjectief beeld van veiligheid. Dat is het beeld dat de medewerkers van de veiligheid in de organisatie hebben. Dit beeld kan per persoon sterk variëren. Het is belangrijk dat de directie aan beide vormen van veiligheid evenveel aandacht besteedt. Periodieke evaluatie Het actieplan is niet statisch. Er is pas sprake van verantwoord verbeteren als de directie het actieplan periodiek evalueert en kijkt of het leidt tot minder agressie en/of minder gevoelens van onveiligheid. Deze activiteiten borgen de kwaliteit en werken kwaliteitsverhogend. (Zie ook praktijkgids 1, Beleid ontwikkelen en verankeren.)

5 4. Stap voor stap naar een veilige organisatie We realiseren ons dat het heel wat inspanning vergt om een weloverwogen actieplan op te zetten en te zorgen voor meer veiligheid in gebouw en omgeving. Het beste resultaat bereikt u door de volgende vier stappen te zetten. Daardoor kunt u gericht investeren in de noodzakelijke beveiligingsmiddelen en ontstaat er meer draagvlak voor het gebruik ervan. Stap 1: voorbereiding Maak een overzicht van de aard en omvang van de veiligheidsrisico s in uw organisatie. Hierbij kunt u gebruikmaken van verschillende instrumenten: De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) Bij een volledige RI&E hoort u in de rapportage aan te geven of er sprake is van agressierisico s en welke maatregelen nodig zijn. Incidentenregistratie Elke organisatie hoort agressie-incidenten te registreren. Door het aantal meldingen over een jaar te bekijken, krijgt u snel een beeld van de aard en de omvang van de problematiek (Zie praktijkgids 2, Registratie van agressie). Enquête onder medewerkers Door uw medewerkers te ondervragen over hun gevoel van veiligheid of de mate waarin ze te maken krijgen met agressie kunt u vaststellen of er in uw organisatie sprake is van een probleem. Ook gesprekken met slachtoffers en een analyse van de risicovolle taken in de organisatie leveren vaak interessante informatie op. Stap 2: inventarisatie Inspecteer het gebouw en de directe omgeving en maak een overzicht van de technische en organisatorische veiligheidsvoorzieningen. Hierbij kunt u gebruikmaken van de checklists in het volgende hoofdstuk. Breng in kaart hoe de medewerkers denken over (on)veiligheid in de organisatie. Stel ook vast of de directie bereid is iets te doen met de resultaten van uw inventarisatie. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld interviews afnemen. Stap 3: analyse en uitwerking Verzamel, orden en interpreteer de informatie uit de stappen 1 en 2. Maak vervolgens een rapportage waarin u het volgende aangeeft: Wat zijn de risico s en doelstellingen? Welke constateringen hebt u gedaan? Hoe schat u de risico s in (risicobeschouwing)? Welke maatregelen stelt u voor op beleidsmatig/organisatorisch (procedureel), bouwkundig en elektronisch niveau (aanbevelingen)? Welke maatregelen krijgen prioriteit? U kunt uw voorstellen onderbouwen met de informatie uit stap 1. Stap 4: implementatie Stel een actieplan op waarin het volgende duidelijk naar voren komt: Welke maatregelen zijn nodig? Hoe groot is het benodigde budget? Hoe ziet de planning eruit? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

6 De financiën Een belangrijk deel van het beschikbare budget gaat naar de aanschaf en het onderhoud van technische beveiligingsmiddelen of naar het realiseren van bouwkundige aanpassingen. Daarom is het verstandig dat u zich bij de inzet van technische middelen of bouwkundige aanpassingen het volgende afvraagt: Kan het probleem in de gegeven situatie met een organisatorische of procedurele maatregel worden opgelost? Zijn er aanvullende organisatorische of procedurele maatregelen nodig om een maximaal rendement te halen uit de gedane investeringen? Denk altijd goed na voordat u een bepaalde maatregel neemt. Het heeft immers geen zin om dure technische voorzieningen aan te schaffen zonder aanvullende organisatorische maatregelen te nemen. Voorbeeld: nieuwe alarminstallatie Nadat er een ernstig incident had plaatsgevonden, schafte een organisatie een dure alarminstallatie aan. Men vergat echter dat het systeem alleen werkt als er goede afspraken worden gemaakt over zaken als achterwacht, oproepbaarheid van hulptroepen en responstijden. Concentratie of spreiding van risicovolle cliënten Organisaties moeten vaak bepalen of ze risicovolle cliënten op bepaalde locaties concentreren of dat ze ze juist over verschillende locaties spreiden. Als men kiest voor spreiding zullen alle technische, materiële en organisatorische maatregelen op het juiste niveau moeten worden gebracht. Kiest men voor concentratie, dan is dat niet nodig.

7 5. Essentiële voorzieningen voor brand en inbraak In dit hoofdstuk worden enkele zinvolle voorzieningen besproken. Laat u vooraf goed adviseren over het nut en de noodzaak van deze voorzieningen. Noodverlichting Het is belangrijk dat het pand behalve een brandmelding- en ontruimingsinstallatie ook noodverlichting heeft. Als de normale verlichting uitvalt bijvoorbeeld door brand - dan moet de noodverlichting direct aan gaan zodat publiek en personeel zich kunnen oriënteren en snel naar de nooduitgangen kunnen komen. Dit betekent dat ook de vluchtwegmarkeringen en pictogrammen goed aanbracht horen te zijn. Voor de noodverlichting gelden wettelijke normen (NEN-EN 1838). Een erkend bedrijf moet de verlichting jaarlijks inspecteren. Ontruimingsalarm Het ontruimingsalarm is bedoeld om brand kenbaar te maken aan de aanwezige personen. Een ontruimingsalarm is meestal gekoppeld aan een brandmeldinginstallatie. Daarnaast bestaan er op zichzelfstaande systemen die voorzien zijn van handmelders. Het systeem waarschuwt via een zogenaamd slow-whoop-signaal. De installatie moet worden aangelegd door een erkend bedrijf en goedkeuring door de plaatselijke brandweer is een vereiste. Brandmelding De meeste gebruiksvergunningen, bouwbesluiten of brandveiligheidsverordeningen stellen een brandmeldinginstallatie verplicht. Ook verzekeraars kunnen de aanwezigheid van een brandmeldcentrale verplicht stellen. Een brandmeldinginstallatie is bedoeld om een beginnende brand in een vroeg stadium te signaleren zodat bestrijding tijdig kan plaatsvinden. Een brandmeldinginstallatie bestaat uit automatische brandmelders en handbrandmelders. In sommige gebouwen is alleen een installatie met handbrandmelders. Groot nadeel hiervan is dat het brand na sluitingstijd niet tijdig signaleert. De brandmeldinginstallatie is meestal direct gekoppeld aan de regionale alarmcentrale van de brandweer of een particuliere alarmcentrale (PAC). Ook andersoortige systemen, zoals ontruimingsinstallaties, noodverlichting en deurvergrendeling of -ontgrendeling zijn vaak gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Het is aan te bevelen om de brandmeldcentrale te laten installeren door een erkend bedrijf (Erkenningsregeling voor Branddetectiebedrijf, EVB). Bovendien gelden voor brandmeldcentrales bepaalde NEN-normen (NEN 2535). Als de centrale is aangesloten op de regionale meldkamer, dan is goedkeuring door de plaatselijke brandweer noodzakelijk. Het onderhoud van de installatie moet een keer per jaar plaatsvinden en komt voor rekening van een EVB-erkend onderhoudsbedrijf. Inbraakbeveiligingsinstallatie Vrijwel ieder bedrijfspand is tegenwoordig standaard uitgerust met een inbraakdetectiesysteem. Het doel van dit systeem is uiteraard om bij een inbraak na werktijd een alarmsignaal door te geven aan een particuliere meldkamer. Deze waarschuwt vervolgens direct een van tevoren afgesproken adres. Denk aan een particuliere bewakingsdienst (surveillanten), een achterwacht, de team- of groepsleiding en/of andere aangewezen medewerkers. Als gevolg van het hoge percentage loos alarm meldingen en/of storingsmeldingen wordt de politie meestal niet direct geïnformeerd. De tendens is dat de verificatie van een alarm meestal verloopt via de bedrijfsleider en/of de bewakingsdienst. Als een overval- of hulpverleningsalarm (via vaste of mobiele alarmknoppen) aan de installatie gekoppeld is, dan hoort er een opvolgingsscenario gemaakt te worden voor een snelle hulpverlening.

8 6. Toetsingscriteria Gebouw en Omgeving Hieronder vindt u een aantal stellingen over het beleid op het gebied van agressie en onveiligheid in het gebouw en de werkomgeving. Als u alle beweringen hebt aangevinkt, is dit beleid goed geregeld in uw organisatie. Aanvullende maatregelen zijn dan waarschijnlijk niet noodzakelijk. Veiligheidsrisico s Er zijn een inventarisatie en analyse gemaakt van de sociale veiligheidsrisico s van de werkomgeving, zowel binnen het gebouw als in de directe omgeving. (zie ook praktijkgids 3, Veilige werkprocessen.) Er is naar aanleiding van de analyse een actieplan opgesteld en er zijn activiteiten uitgevoerd om de actiepunten uit dit plan te realiseren. De OR/PVT is betrokken en heeft ingestemd met het actieplan. Veiligheidsbeleving Er is binnen de organisatie geïnventariseerd en geanalyseerd welke omgevingsfactoren en fysieke ruimten een onveilig gevoel in de hand werken. Er is naar aanleiding van de analyse een actieplan opgesteld en er zijn activiteiten uitgevoerd om de werkwijze te verbeteren. De OR/PVT is betrokken en heeft ingestemd met het actieplan. Arbowet en eigen ruimte In het arboconvenant is afgesproken dat alle organisaties moeten voldoen aan de praktijkregels. Verder moeten organisaties elk jaar de quickscan praktijkregels uitvoeren en een actieplan opstellen. Het convenant is echter geen keurslijf. Met de Arbeidsinspectie zijn afspraken gemaakt over de toepassing van de praktijkregels. Uitgangspunt is dat werkgevers altijd moeten voldoen aan de bepalingen van de Arbowet. Als u de praktijkregels die vanuit het convenant zijn ontwikkeld, integraal toepast, voldoet u aan de huidige wettelijke eisen van de Arbowet zoals de Arbeidsinspectie die bewaakt. Maar als u op een andere manier tot een goed AVR-beleid komt, is dat ook prima. Voorwaarde is wel dat de werkgever dat samen met de OR of PVT kan onderbouwen. Daarnaast kunnen werkgever en OR of PVT constateren dat een bepaald risico geen rol speelt in de organisatie. De praktijkregel in kwestie is dan niet van toepassing.

9 7. Toetsingscriteria Veilige werkomgeving Voldoet het beleid binnen uw organisatie aan de richtlijnen uit deze praktijkgids? Als u de onderstaande vragen positief kunt beantwoorden, is dat het geval. Inventariseert de organisatie (het team) de veiligheidsbeleving en de meer objectieve risico s die samenhangen met de aard van het gebouw, de omgeving de technische, materiële en organisatorische voorzieningen? Neemt de organisatie maatregelen om het veiligheidsniveau op het gewenste niveau te brengen? Heeft de organisatie de onveilige plekken in gebouw en omgeving in kaart gebracht? Hebben de teams de onveilige plekken in hun werkomgeving in kaart gebracht? Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Is de toegang tot het gebouw goed geregeld? Ja Nee Beschikken spreekkamers over alarmknoppen? Ja Nee Beschikt de organisatie over een extra veilige spreekkamer voor risicovolle gesprekken? Ja Nee Is de brandveiligheid in orde? Ja Nee Is er deugdelijk hang- en sluitwerk? Ja Nee

10 8. Checklists We hebben een aantal checklists opgesteld waarmee u een overzicht kunt maken van de technische en organisatorische veiligheidsvoorzieningen in en om het gebouw. Er zijn checklists voor de volgende onderwerpen: Omgevingsfactoren Gebruik van de fysieke ruimte Organisatorische en procedurele aspecten Veiligheidsbeleving Daarnaast zijn de de volgende technische checklists: Brandbeveiliging Bedrijfshulpverlening Hang- en sluitwerk Cameratoezicht Inbraakbeveiliging Elke checklist kent een aantal stellingen. U kunt in de meeste gevallen uit drie antwoordmogelijkheden kiezen: In orde: de voorzieningen zijn op dit punt in orde/dit aandachtspunt is in onze situatie geen probleem. Actie nodig: op dit punt zijn verbeteringen noodzakelijk die de veiligheid of het veiligheidsgevoel van medewerkers ten goede komen. Niet van toepassing: dit punt is gezien de aard van het werk niet relevant. Let op! Het werk binnen de Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening varieert sterk wat betreft de aard van de risico s. Bekijk daarom goed welke aandachtspunten van toepassing zijn op de veiligheid in uw organisatie.

11 Checklist Omgevingsfactoren Onder omgevingsfactoren verstaan we bereikbaarheid, parkeergelegenheid, ligging (bijvoorbeeld aan de openbare weg), staat van onderhoud en uitstraling. Als het gebouw en de directe omgeving een verzorgde en vriendelijke indruk maken, heeft dit een positief effect op de medewerkers, cliënten en bezoekers. Een haveloos gebouw en een verwaarloosde omgeving nodigen daarentegen eerder uit tot wangedrag en zorgen voor een onveilig gevoel. Als de organisatie op een afgelegen terrein ligt, ga dan na of uw medewerkers veilig van en naar hun werk kunnen komen vooral na avond- of nachtdiensten. Omgevingsfactoren N.v.t. In orde Actie nodig De organisatie ligt niet op een afgelegen (industrie)terrein. Er is in de omgeving van het gebouw voldoende sociale controle. Bereikbaarheid Het gebouw is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De route van en naar het gebouw is goed bewegwijzerd. Overzichtelijkheid Op de route van het gebouw naar de parkeerplaats/bushalte zijn geen plaatsen waar belagers zich kunnen schuilhouden. s Avonds en s nachts is de buitenverlichting voldoende. Onderhoud Het hekwerk om het gebouw en de poorten zijn in orde. Het terrein is goed onderhouden, zowel de bestrating als de begroeiing. Het terrein is schoon. Faciliteiten Er is voldoende parkeergelegenheid voor medewerkers en bezoekers. De fietsenstalling is goed bereikbaar, verlicht en afsluitbaar.

12 Checklist Gebruik van de fysieke ruimte Onder gebruik van de fysieke ruimte verstaan we onderwerpen die te maken hebben met de toegang tot de organisatie en de verschillende ruimten daarbinnen. Om onbevoegden of agressieve cliënten buiten de deur te houden moet u de bezoekersstromen naar en in het gebouw goed beheersen. Zorg dat bezoekers bijvoorbeeld duidelijk te horen krijgen waar ze moeten zijn. Ook is het van belang te registreren wie het gebouw binnenkomt. Probeer bezoekers en cliënten ook zo snel en duidelijk mogelijk naar de juiste persoon door te verwijzen. En breng een scheiding aan tussen publiekstoegankelijk en niet-publiekstoegankelijk gebied. Spreekkamers moeten in het publiekstoegankelijke deel te liggen. De toegang tot het gebouw: N.v.t. In orde Actie nodig De ingang Er is één centrale ingang. De ingang is goed verlicht. De ingang tot het gebouw is van buiten goed zichtbaar. Aan de ingang is een vast geïnstalleerde metaaldetector voor het signaleren van wapens. De receptie Er is een duidelijk aangegeven receptie en/of ontvangstbalie. De receptie is permanent bezet. De receptionist kan de ingang goed overzien. Er is een diepliggende klantenbalie zodat er een fysieke barrière ontstaat tussen het mogelijke risico (de cliënt) en de receptionist. Er liggen geen voorwerpen op de balie die als slag-, steek- of gooiwapen kunnen worden gebruikt. De receptieruimte/balie is afsluitbaar en heeft een vluchtweg. De receptieruimte/balie heeft een alarmeringssysteem. Er wordt bij de ingang en bij de receptie aan het publiek duidelijk gemaakt dat er geen aantrekkelijke zaken zoals, geld, drugs en medicijnen aanwezig zijn.

13 N.v.t. In orde Actie nodig De receptieruimte/balie is beveiligd met slagvast glas. De receptie beschikt over een (draagbare) metaaldetector om bezoekers te controleren op wapens, zoals een pistool of mes. De toegankelijkheid van het gebouw Andere in- en uitgangen worden via cameratoezicht (CCTV) of andere detectiesystemen voortdurend geobserveerd. Er is een fysieke scheiding tussen publiektoegankelijke en publiekgesloten ruimtes ( compartimentering ). Er is één personeelsingang die uitsluitend toegankelijk is voor personeel. De ruimten in het gebouw: Algemeen Het gebouw is gescreend op onoverzichtelijke plekken waar risico op ongewenst gedrag of agressie aanwezig is (donkere fietskelders, smalle gangen, krappe kopieerruimtes, slecht verlichte delen). Deze ruimtes zijn afsluitbaar, er is cameratoezicht, er wordt regelmatig gesurveilleerd of er zijn gebogen spiegels waarmee afgelegen hoeken en onoverzichtelijke situaties overzichtelijk gemaakt worden. Er is in het gebouw een zone met veilige kamers. Het gebouw beschikt over een cooldownruimte (aparte ruimte waar agressieve cliënten tot rust te komen). Er is een duidelijke scheiding tussen ruimtes voor cliënten en ruimtes voor personeel. Er is een scheiding tussen sanitaire ruimtes voor personeel en cliënten/publiek. De wachtruimte De wachtruimte is niet vrij toegankelijk.

14 In de wachtkamer zijn geen zware en/of scherpe voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. De personeelsruimte De personeelsruimte is afsluitbaar. De personeelsruimte is voorzien van een alarm of externe telefoonlijn. De bezoekersruimte en de spreekkamer Er is voldoende toezicht op de spreekkamers en de bezoekersruimte. De spreekkamers en bezoekersruimtes liggen niet in publiekstoegankelijk gebied. De spreekkamer beschikt over een tweede, altijd toegankelijke uitgang (vluchtweg). De spreekkamer is uitgerust met een paniekknop of alarmsysteem. In de spreekkamer zijn geen zware voorwerpen en/of scherpe voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. De spreekkamer is ingericht met breed en zwaar meubilair dat niet makkelijk te verplaatsen is. De beeldschermen zijn aan het bureau vastgemaakt. Het meubilair in de spreekkamer is zo geplaatst dat medewerkers niet klem gezet kunnen worden. De bezoekersruimte en spreekkamers hebben een prettige sfeer door de aankleding en kleurstelling (zachte, warme kleuren). De slaapwachtruimte De slaapwachtruimte is van binnen uit afsluitbaar. De slaapruimte is voorzien van een alarm of externe telefoonlijn. De slaapkamerdeur heeft een spionnetje. Vanuit de slaapruimte is cameratoezicht op de in- en uitgangen mogelijk.

15 Checklist Organisatorische en procedurele aspecten Bij de checklist Organisatorische en procedurele aspecten gaan we met name in op factoren die te maken hebben met de afspraken die we kunnen maken in ons werk om de sociale veiligheid te bevorderen. Organisatorische en procedurele aspecten N.v.t. In orde Actie nodig Toegangsbeheer Een goed toegangsbeheersingsbeleid is nodig om de waarde van bouwkundige maatregelen en technische beveiligingsmiddelen te behouden. Beantwoord daarom de volgende vragen zorgvuldig! De toegang tot het gebouw wordt gecontroleerd. De toegang tot het gebouw of gedeelten ervan, is uitsluitend toegestaan aan personen die een legitieme reden hebben om daar aanwezig te zijn. De receptie beschikt over een actuele lijst van personen aan wie de toegang tot het gebouw is ontzegd. De receptie beschikt over een actuele lijst van personen bij wie sprake is van een verhoogd agressierisico. Men is terughoudend met het verstrekken van informatie over de aanwezigheid van personen aan derden. Er wordt gewerkt met een bezoekersregistratiesysteem (pasjessysteem); bezoekers, leveranciers en cliënten worden ingeschreven. Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de uitgifte van de pasjes. De toegangspasjes hebben verschillende autorisatieniveaus zodat bezoekers alleen toegang krijgen tot voor hen zinvolle ruimtes. Er is afgesproken of deuren wel of niet vrij toegankelijk zijn. Alle ruimtes die niet in gebruik zijn, worden afgesloten. Personen met een verhoogd agressierisico worden gebracht naar de bestemming binnen het gebouw. Bezoekers en leveranciers worden opgehaald van en teruggebracht naar de receptie door de

16 ontvangende partij opdat ze niet gaan zwerven in het gebouw.

17 N.v.t. In orde Actie nodig Aanvullende procedures Zeer bepalend voor de veiligheid is ook het veilig (kunnen) werken in het gebouw. Hierover gaan de volgende stellingen: Het gebouw zelf wordt goed onderhouden. Gebreken aan glas, sloten, verlichting en alarminstallaties worden direct gerepareerd, graffiti wordt verwijderd. Er zijn instructies of procedures voor: Toegangscontrole Bommelding Visitatie Sleuteluitgifte (sleutelregister, tekenen voor ontvangst) De procedures en het gebruik van de cooldownruimte (separeerruimte) zijn met de plaatselijke politie besproken. De binnendeuren in het gebouw worden na werktijd afgesloten. Er worden opening- en sluitingsrondes gelopen. Daarbij beschikt men over mobiele communicatiemiddelen. Er worden brand(sluit)ronden gelopen en er is afgesproken waarop moet worden gelet. Er wordt gebruikgemaakt van een rondecontrolesysteem (de zogenaamde wakerronde). De alarmopvolging bij inbraak- en/of hulpverleningsmeldingen is adequaat geregeld. De wettelijk verplichte EHBO-trommel is aanwezig. XXX Altijd verplicht Zowel medewerkers als cliënten krijgen duidelijke informatie over de veiligheidsvoorzieningen. Medewerkers zijn geïnformeerd over de manier waarop zij verdachte personen of activiteiten moeten melden. Personen die in een beveiligde omgeving werken, beschikken over sleutels.

18 De wachttijden voor bezoekers/cliënten zijn niet onnodig lang. Er bestaat een ontzettingsprotocol voor medewerkers en voor cliënten die worden bedreigd of aangevallen. Assistentie is snel aanwezig als dat nodig is. N.v.t. In orde Actie nodig Er zijn afspraken gemaakt en er zijn mogelijkheden om cliënten te scheiden van hun begeleiders (familie, vrienden enzovoort) als de rust en veiligheid van de behandelaar daarom vragen. Ambulant werken Voor ambulant werken zijn de volgende stellingen van belang: Medewerkers krijgen training in het herkennen van en omgaan met mogelijke dreigende situaties. Medewerkers weten welke voorzorgsmaatregelen zij moeten nemen als zij een bezoek moeten afleggen waarbij sprake is van een verhoogd agressierisico. Medewerkers gaan niet op huisbezoek bij cliënten met een agressief verleden maar laten deze mensen naar een veilige omgeving komen. De werkroosters zijn zo opgebouwd dat bij risicovolle bezoeken assistentie aanwezig is. De ambulante medewerker kan alarm slaan en assistentie inschakelen als een situatie dreigt te escaleren. Medewerkers letten op de zaken die ze bij zich dragen en de mogelijke risico s die daarmee samenhangen. Ze dragen geen stropdas of dure sierraden en nemen weinig geld, medicijnen en/of drugs mee. De medewerker kan bij thuisbezoeken altijd zelf direct contact opnemen met de organisatie. Bijvoorbeeld door middel van een mobiele telefoon of elektronisch alarm. Er zijn afspraken gemaakt over de bezetting van de toestellen waar de alarmnummers op

19 uitkomen. Er zijn speciale werkafspraken gemaakt: Voor het werken in de avond en nacht. Over het werken met bepaalde cliënten. Voor het werken in bepaalde wijken. Over bepaalde routes en de begeleiding daar. Een medewerker kan altijd gelokaliseerd worden door dat veldwerkers vooraf aangeven welke adressen ze bezoeken. Wie van dit schema afwijkt, meldt dit telefonisch. Er zijn samenwerkingsafspraken met politie, gemeente, woningbouwvereniging en andere behandelaars voor het geval er zich incidenten of calamiteiten voordoen. Checklist Brandbeveiliging Een veilige organisatie beschikt over goede voorzieningen op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding. Onderstaande checklist geeft u een duidelijk beeld van hoe het in uw organisatie met de brandbeveiliging gesteld is. De plaatselijke brandweer kan u vertellen welke voorzieningen in uw situatie noodzakelijk zijn. Brandbeveiliging N.v.t. In orde Actie nodig Het gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinginstallatie. De automatische brandmeldinginstallatie is direct aangesloten op de regionale meldkamer van de brandweer. Het gebouw is voorzien van een: Ontruimingsinstallatie Automatische blusinstallatie Omroepinstallatie De brandmeldsystemen worden jaarlijks onderhouden. De installatie is geïnstalleerd door een erkende installateur. De ontruimingsplattegronden zijn zichtbaar aanwezig op iedere verdieping. Er zijn voldoende vluchtwegpictogrammen aangebracht op gangen en in trappenhuizen. Er is noodverlichting aanwezig.

20 De vluchtwegen, vluchtdeuren en trappenhuizen zijn goed bereikbaar en toegankelijk. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Er is een ontruimingsplan of recent bedrijfsnoodplan aanwezig.

21 Checklist Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening is een verplichting die voortvloeit uit de Arbowet. Het aantal personeelsleden van de organisatie bepaalt de grootte van de BHV-organisatie. Met behulp van deze checklist kunt u een beeld krijgen van hoe het in uw organisatie met de bedrijfshulpverlening gesteld is. Bedrijfshulpverlening N.v.t. In orde Actie nodig Het BHV-personeel is opgeleid. Er zijn voldoende EHBO'ers of BHV'ers in de organisatie aanwezig. Ontruimingsprocedures worden regelmatig geoefend. Er zijn voldoende kleine blusmiddelen en/of slangenhaspels in de organisatie aanwezig. De kleine blusmiddelen en/of slangenhaspels worden jaarlijks geïnspecteerd door een (REOB-)erkend bedrijf. Er zijn EHBO-trommels aanwezig. De inhoud van de verbandtrommels wordt regelmatig gecontroleerd. Er is een alarmsysteem aangebracht waarmee medewerkers assistentie kunnen inroepen als dat nodig is. De risicovolle plekken in het gebouw zijn geïnventariseerd en worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door direct toezicht, cameratoezicht of spiegelruiten. Sommige risicovolle plekken zijn beveiligd met een paniekknop. Het alarmsysteem wordt regelmatig getest. Het functioneren en de opkomsttijden van de assistentie en achterwachten worden regelmatig gecontroleerd. Medewerkers zijn goed geïnformeerd over de manier waarop zij assistentie kunnen inroepen.

22 Checklist Hang- en sluitwerk Goede sloten op ramen en deuren in combinatie met slagvast glas vormen een basisvoorziening om inbraken te bemoeilijken, agressieve cliënten buiten de deur te houden en/of tijdvertraging in te bouwen. Elke buitendeur van een gebouw moet dan ook voorzien zijn van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Het is raadzaam hierbij gebruik te maken van gecertificeerd hang- en sluitwerk (SKG), zoals stalen slotkasten, schilden, rozetten en cilinders. Ramen die open kunnen, moeten voorzien zijn van afsluitbare raambomen, eveneens van SKG-kwaliteit. In kleinere kantoorgebouwen, opvangtehuizen en buurthuizen kunnen sommige binnendeuren daarnaast voorzien worden van zogenaamde mechanische of elektronische codesloten. Hierdoor kan het publieksopen deel op een eenvoudige manier worden afgesloten van het publieksgesloten deel. Denk bijvoorbeeld aan de kluisruimte, de personeelsruimte, het magazijn en de medicijnopslag. Hang- en sluitwerk N.v.t. In orde Actie nodig De toegangsdeuren tot het gebouw zijn voorzien van veiligheidssloten. De sloten zijn gecertificeerd en dus kunnen sleutels niet eenvoudig worden bijgemaakt. De deuren zijn allemaal voorzien van veiligheidsbeslag/sluitkommen/dievenklauwen. Er wordt gebruikgemaakt van seriesloten. (Reserve)sleutels worden opgeborgen in sleutelkastjes. De hefbomen van ramen hebben sloten. De ramen hebben glaslatten aan de binnenzijde of ééntoerschroeven aan de buitenzijde. De bovenlichten/kelderramen/lichtkoepels hebben ook sloten. De ramen op de begane grond hebben veiligheidsbeglazing. De ramen hebben een inkijkbeveiliging (gordijnen/lamellen). Er zijn speciale voorzieningen voor het beveiligen van risicovolle goederen, zoals geld, sieraden, medicijnen, drugs, computers. Denk aan tijdsloten of gecontroleerde toegang.

23 Checklist Cameratoezicht Cameratoezicht is een nuttig hulpmiddel om uw organisatie te beveiligen maar heeft twee beperkingen: de privacywetgeving en de beperkte werking doordat er altijd iemand naar de monitor moet kijken (tenzij er sprake is van opnames en/of motion detection). Onderstaande checklist geeft een goed beeld van de staat van het cameratoezicht in uw organisatie. Sommige gebouwen zijn uitgerust met meer dan één camera. In dat geval is het verstandig de beelden te laten opnemen met een digitale of analoge time-lapserecorder (video- of dvdrecorder) zodat de beelden na inbraken, bedreigingen of gewelddadige incidenten gebruikt kunnen worden als bewijsmateriaal of ter ondersteuning van een rechercheonderzoek. Bewaar de films minimaal één week voordat u eroverheen opneemt. Als u met videobanden of herschrijfbare dvd s werkt, gebruik er dan minimaal zeven. Plak op elke band of dvd een sticker met daarop de dag van de week waarop men de band mag gebruiken. Inventariseer voordat u cameratoezicht invoert alle risicovolle plekken in en om het gebouw. Maak vervolgens afspraken over de manier waarop u de onveilige plekken wilt beveiligen. Cameratoezicht N.v.t. In orde Actie nodig Het gebouw is aan de buitenzijde/binnenzijde voorzien van camera's. De entree is voorzien van een camera waarop de receptioniste of groepsleiding kan zien wie aanbelt. Er is een camera geplaatst bij de receptie of in de ontvangsthal om bezoekers te registreren of te identificeren. Cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt aan de bezoekers ( In het kader van uw en onze veiligheid is deze ruimte voorzien van een camerasysteem ). Het doel van het cameratoezicht is duidelijk: herkenning, signalering, identificatie, preventie. Het is bekend op wat voor soort recorder de beelden worden opgenomen. De camera s bieden voldoende zicht op de kwetsbare plekken van de locatie. Er is een procedure voor het wisselen van banden of dvd s.

24 Checklist Inbraakbeveiliging Hoewel een inbraakbeveiliginginstallatie meestal bedoeld is om inbraken te signaleren, kan deze ook helpen om de onveiligheid in uw organisatie te verminderen. Onderstaande checklist geeft een duidelijk beeld van de staat van de inbraakbeveiliginginstallatie van uw organisatie. Inbraakbeveiliging N.v.t. In orde Actie nodig Het gebouw is voorzien van een inbraakbeveiliginginstallatie. De installatie is gecertificeerd. De installatie is aangelegd door een erkende installateur (Borg). De installatie is aangesloten op een erkende alarmcentrale (PAC). De locatie van de centrale stuureenheid is beveiligd. De projectie van de installatie is goed. Alle kwetsbare plaatsen zijn gedekt. De installatie is voorzien van overvalmelding. De installatie is voorzien van een dwangcodeschakeling. Het systeem, de afspraken en de procedures over de overvalmelders worden regelmatig getest, bijgehouden en geëvalueerd. Er wordt gebruikgemaakt van persoonlijke in- en uitschakelcodes. Codes worden regelmatig gewisseld. Er is sprake van bewaakt openen en sluiten van het inbraakdetectiesysteem. De meldkamer reageert als er op afwijkende tijden wordt in- of uitgeschakeld. Afwijkende in- en uitschakelingen worden gemuteerd. Het systeem geeft geen nodeloze (valse) meldingen of storingen. De waarschuwing- /alarmopvolgingslijst is actueel. Er is een onderhoudscontract afgesloten.

25 9. Vragenlijst Veiligheidsbeleving Veel situaties in het gebouw en de omgeving daarvan kunnen invloed hebben op het gevoel van veiligheid van medewerkers. Soms gaat het om daadwerkelijke gevaren, een andere keer alleen om een onbehagelijk gevoel. In beide gevallen is het zinvol het gevoel van de medewerker serieus te nemen en dit gevoel met hem te bespreken. Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welke aspecten van het gebouw en de omgeving van invloed zijn op de veiligheidsbeleving van uw medewerkers. Veiligheidsbeleving Ja Nee Voelt u zich buiten het gebouw altijd veilig? Als u deze vraag met nee beantwoordt, ga dan verder met de volgende vragen. Als u de vraag met ja beantwoordt, ga dan verder met het onderwerp Ruimtelijke factoren van het gebouw. Komt dat doordat het instituut op een afgelegen terrein ligt? Komt dat doordat het hekwerk om het gebouw en de poorten niet in orde zijn? Komt dat doordat sociale controle ontbreekt? Komt dat doordat er op de route van het gebouw naar de parkeergarage/bushalte plaatsen zijn waar belagers zich zouden kunnen verstoppen? Komt dat doordat s avonds en s nachts de verlichting van de looproute niet voldoende is? Komt dat doordat de route niet goed is bewegwijzerd? Komt dat doordat het gebouw met het openbaar vervoer niet goed te bereiken is? Komt dat doordat de bestrating en begroeiing van het terrein niet goed onderhouden zijn? Komt dat doordat het terrein niet schoon is? Komt dat doordat er onvoldoende parkeergelegenheid is voor medewerkers en bezoekers? Komt dat doordat de fietsenstalling niet goed bereikbaar, verlicht en afsluitbaar is? Eventuele andere redenen waarom u zich (soms) onveilig voelt in de omgeving van het gebouw:

26 Ruimtelijke factoren van het gebouw Ja Nee Voelt u zich in de verschillende ruimten van het gebouw altijd veilig? Als u deze vraag met nee beantwoordt, ga dan verder met de volgende vragen. Als u de vraag met ja beantwoordt, ga dan verder met het onderwerp Organisatorische en procedurele aspecten. Voelt u zich veilig in het gehele gebouw? Voelt u zich veilig in de wachtruimte? Voelt u zich veilig in de personeelsruimte? Voelt u zich veilig in de bezoekersruimte? Voelt u zich veilig in de slaapruimte? Geef hier aan welke in andere ruimtes in het gebouw u zich niet veilig voelt en waarom: Organisatorische en procedurele aspecten Ja Nee Voelt u zich tijdens uw werk altijd veilig in het gebouw? Als u deze vraag met nee beantwoordt, ga dan verder met de volgende vragen. Voelt u zich onveilig door de aanwezigheid en het gedrag van bezoekers? Voelt u zich onveilig door de staat van onderhoud van het gebouw? Voelt u zich onveilig door het ontbreken van duidelijke veiligheidsinstructies? Voelt u zich onveilig doordat u niet beschikt over vaardigheden om met bepaalde situaties om te gaan? Voelt u zich onveilig door het ontbreken van adequate middelen en afspraken over bijvoorbeeld ambulant werken? Eventuele andere redenen waarom u zich tijdens uw werk niet veilig voelt in het gebouw:

27 10. Andere informatie over agressie en veiligheid In de Arbowet 1998 staan zeven toetsingscriteria op het gebied van agressie. Deze criteria zijn vertaald in zeven praktijkregels. Deze praktijkregels zouden niet alleen moeten aansluiten bij de wettelijke normen maar ook bij de behoefte aan bescherming onder medewerkers en de situatie in de organisaties. Om die aansluiting te garanderen, is samengewerkt met een aantal organisaties op het gebied van Welzijn en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Drenthe, Jeugdformaat Den Haag, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Groningen, Hospitium de Eikelaar & Blijenhof, SMO Traverse, Bureau Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Overijssel, Iris Zorg, Algemeen Maatschappelijk Werk Helmond en Timon Zeist. Deze organisaties hebben anderhalf jaar lang een aantal praktijkregels in praktijk gebracht. Hun ervaringen zijn meegenomen bij het samenstellen van de zeven praktijkregels en de bijbehorende praktijkgidsen: 1. Beleid ontwikkelen en verankeren De organisatie ontwikkelt beleid, legt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast, evalueert jaarlijks haar beleid en stelt het waar nodig bij. 2. Registreren van agressie De organisatie heeft een melding- en registratiesysteem voor agressie en onveiligheid, zorgt ervoor dat alle medewerkers de meldingsprocedure kennen en stimuleert medewerkers om incidenten te melden. 3. Veilige werkprocessen De organisatie maakt een analyse van haar werkprocessen. Daarbij stelt zij vast welke onderdelen van de dagelijkse werkzaamheden risicovol zijn. Vervolgens ontwikkelt ze een veilige werkmethodiek die de risico s minimaliseert. 4. Veilige werkomgeving De organisatie maakt een analyse van de veiligheidsbeleving en van de risico s die samenhangen met de aard van het gebouw, de technische, materiële en organisatorische voorzieningen en neemt maatregelen om het veiligheidsniveau daarvan op de gewenste hoogte te brengen. 5. Opvang en nazorg De organisatie heeft de opvang en nazorg van slachtoffers van een geweldsincident goed georganiseerd: de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en de bij de opvang betrokken medewerkers zijn goed op deze taken voorbereid. 6. Teambespreking De organisatie zorgt ervoor dat het team incidenten bespreekt en dat het daarna preventieve maatregelen neemt. 7. Competentieversterking De organisatie biedt medewerkers (bij)scholingsprogramma s aan. Medewerkers leren agressiesignalen te herkennen en leren hoe ze de-escalerend kunnen optreden; zij kennen de agressierisico s die bij het werk horen en weten hoe ze deze kunnen minimaliseren. Naast de praktijkgidsen heeft FCB een aantal kleine folders voor teams over agressie ontwikkeld, een Handboek Agressie en een Leeropdracht Veilig op Huisbezoek. Alle gidsen en folders zijn te bestellen of te downloaden via

28 Deze uitgave is samengesteld in opdracht van en wordt u aangeboden door: Colofon September 2010 Deze publicatie is een uitgave van FCB en downloadbaar vanaf Publicatienummer FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht Postbus 8203, 3503 RE Utrecht T (030) F (030) E I Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze uitgave tot stand is gekomen, is FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken niet aansprakelijk voor eventuele tekstfouten, noch voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen.

RI&E agressie en geweld

RI&E agressie en geweld Bijlage H RI&E agressie en geweld De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel van deze RI&E zijn agressie en geweldsrisico

Nadere informatie

Agressie Diagnosemodel. maatregelen Veilige Publieke Taak

Agressie Diagnosemodel. maatregelen Veilige Publieke Taak Agressie Diagnosemodel maatregelen Veilige Publieke Taak Agressie Diagnosemodel maatregelen Veilige Publieke Taak Inhoud 1 Agressie Diagnosemodel 6 1.1 De stappen 2 Inventarisatie agressierisico 7 2.1

Nadere informatie

Agressie en onveiligheid

Agressie en onveiligheid Agressie en onveiligheid Praktijkgids 3. Veilige werkprocessen Agressie en onveiligheid Praktijkgids 3. Veilige werkprocessen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Risicovolle taken en emotionele belasting... 3

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Agressie en onveiligheid

Agressie en onveiligheid Agressie en onveiligheid Praktijkgids 1. Beleid ontwikkelen en verankeren Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat is agressie?... 3 3. Oorzaken van agressie... 4 4. De vijf W s en de beleidscyclus... 6 5. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen)

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) (bruikbare tips voor horeca / winkelbedrijf / kantoor / overige bedrijfspanden) Zorg dat van buitenaf goed zichtbaar

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Checklist overvalpreventie in de supermarkt

Checklist overvalpreventie in de supermarkt Checklist overvalpreventie in de supermarkt Dit is een checklist, die u bij invulling systematisch langs de verschillende risicomomenten bij de uitoefening van uw bedrijf voert en eventuele tekortkomingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST DOEL VAN HET PROTOCOL Het doel van dit protocol is de veiligheid van medewerkers te verhogen en de kans op agressie te verlagen door middel van het aanbieden

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

feitenwijzer voor ouders en MR

feitenwijzer voor ouders en MR fysieke veiligheid op school feitenwijzer voor ouders en MR versie BO-FW.2011.01 Veiligheidsbeleid: de feiten In deze Feitenwijzer kunt u voor een aantal specifieke veiligheidsthema s lezen welke wettelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN VEILIGHEIDSCHECKLIST Met deze lijst kunt u snel een redelijk inzicht krijgen over de veiligheid binnen uw bedrijf. Deze lijst is niet uitputtend en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Bijlage 2 Agressieprotocol (inclusief gebruik alarmknop) Versie 0.1. 1. Aandachtspunten bij reageren op agressieve situaties

Bijlage 2 Agressieprotocol (inclusief gebruik alarmknop) Versie 0.1. 1. Aandachtspunten bij reageren op agressieve situaties Bijlage 2 Agressieprotocol (inclusief gebruik alarmknop) Versie 0.1 Inleiding Voor je ligt het protocol omgaan met agressie. R&B Wonen wil haar medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen agressie en

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! Iedere dag scherp Protectiepartners. Nieuw en toch meer dan 45 jaar jong. De naam Protectiepartners

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Safety & Security Management bv

Safety & Security Management bv Safety & Security Management bv Hosting Your Safety & Security Safety & Security Management Eén aanspreekpunt Van concept tot realisatie en verder.. Het inbrengen van kennis en expertise Wij combineren

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Praktijkgids 1. Beleid ontwikkelen en verankeren Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Medewerkers en leidinggevenden die vanuit hun functie huisbezoeken afleggen.

Medewerkers en leidinggevenden die vanuit hun functie huisbezoeken afleggen. Webdoc 6.11 Checklist Veilig op huisbezoek Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep: Inhoud: Medewerkers en leidinggevenden die vanuit hun functie huisbezoeken

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Let op! Ga met de verkregen informatie zorgvuldig om! Note

Let op! Ga met de verkregen informatie zorgvuldig om! Note In hoofdstuk 4 van het thema Sociale hygiëne en hospitality heb je gelezen over bedrijfshulpverlening. Een onderdeel hierin is overvalpreventie. Bij preventie draait het erom de zaken zo geregeld te hebben

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Checklist. Bent u overvalproof?

Checklist. Bent u overvalproof? Checklist Bent u overvalproof? Bent u al overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een overval

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR BEVEILIGINGS GROEP VOORJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Agressie en geweld Onder Agressie en geweld verstaan we ongewenst gedrag van klanten en publiek in de winkel.

Agressie en geweld Onder Agressie en geweld verstaan we ongewenst gedrag van klanten en publiek in de winkel. www.arboindemode.nl Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Zo blijft werken in de mode

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Protocol veiligheid kring

Protocol veiligheid kring 1 Protocol veiligheid kring 1. Doel van het protocol Het doel van dit protocol is de veiligheid receptionisten, chauffeurs, huisartsen (hierna medewerkers genoemd), en bij uitbreiding ook de andere patiënten

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Agressie op de werkvloer Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Programma Inleiding Inventarisatie Wettelijke kaders Rol en taak ondernemingsraad Naar een duurzame inzetbaarheid Agressie en geweld:

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES Naam Trefwoorden Gastouderbureau Identificatie protocol Protocol calamiteiten en onverwachte situaties Formulier registratie ongevallen All Kidz Nederland

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers:

Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers: Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers: Per ondernemer aankruisen welke maatregelen worden genomen. Inrichting/bouwkundig/technisch : zien en gezien worden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeling

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Chubb Companion. U staat er nooit meer alleen voor! ZORG

Chubb Companion. U staat er nooit meer alleen voor! ZORG Chubb Companion U staat er nooit meer alleen voor! ZORG Waarom Chubb Companion? De zorg voor uw cliënten heeft u voor een groot deel toevertrouwd aan uw personeel. Het is belangrijk dat u en uw medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Alarm bij misbruik van vluchtwegen. LIPS Deurwachter. Exit alarm EN179. LIPS Deurwachter Exit alarm EN179. Visuele barrière tegen onbevoegd

Alarm bij misbruik van vluchtwegen. LIPS Deurwachter. Exit alarm EN179. LIPS Deurwachter Exit alarm EN179. Visuele barrière tegen onbevoegd LIPS Deurwachter Exit alarm EN179 Visuele barrière tegen onbevoegd LIPS Deurwachter gebruik Exit alarm EN179 Eenvoudige beveiliging van nooduitgangen Alarm bij misbruik van vluchtwegen Goedgekeurd in combinatie

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie