SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat HA Den Haag Telefoon SCHOOLGIDS SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene Informatie voor studenten van ROC Mondriaan 4 Opleidingen School voor Toerisme en Recreatie 9 Het onderwijs 10 Studentbegeleiding 12 Examinering 17 Wie, wat, waar (docenteninformatie) 18 Huisregels en afspraken 20 Bijlage 1: Overeenkomst studiereis 26 Bijlage 2: Instructie voor studenten (veiligheid, calamiteiten & ontruiming) 28 Bijlage 3: Jaarplanning Bijlage 4: Procedure gespot gele kaart 33 Bijlage 5: Plattegrond Helenastraat Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 2

3 VOORWOORD Beste student, Wat fijn dat jij voor onze school gekozen hebt! Van harte welkom bij de School voor Toerisme en Recreatie. Alle informatie over de opleiding en de huishoudelijke regels van de School voor Toerisme en Recreatie is verzameld in deze schoolgids. De schoolgids is een naslagwerk. Je vindt de informatie later makkelijk terug. Als deze gids je geen antwoord geeft op een vraag, dan helpt jouw studieloopbaanbegeleider je verder. Ieder jaar komt er een schoolgids uit voor nieuwe studenten. Wanneer er iets verandert in de schoolgids ten opzichte van vorig jaar, dan krijg je dat als oudere student uiteraard ook te horen. We sturen dan een digitale aanvulling. Wanneer je ontdekt dat bepaalde zaken niet (meer) kloppen of er ontbreekt volgens jou iets, laat het de redactie dan weten (mw. S. Pirbux). Naast de schoolgids is er de Onderwijs- en examenregeling. In de Oer staat vermeld wat je van de school kunt verwachten en wat de school van jou verwacht. Met andere woorden: wat je rechten en plichten zijn als student van Mondriaan. De Oer bestaat uit twee delen. In het hoofdstuk Opleiding staat beschreven wat je tijdens de opleiding leert. Je leest over onze werkwijze. Ook krijg je informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid en over hoe de opleiding is ingericht. In het hoofdstuk Examinering kun je lezen waaruit je examen bestaat en welke diplomaeisen er gelden. Je studieloopbaanbegeleider bespreekt met jou de schoolgids en de Onderwijs-en examenregeling. Ik wens je namens alle collega s heel veel plezier en succes in je opleiding. Met vriendelijke groet, Mw. I. Gunneweg Onderwijsmanager Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze schoolgids. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 3

4 Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan; - beroepsprocedures; - verzekeringen; - schoolkosten; - het doorgeven van verzuim en beëindiging van de opleiding zonder diploma. Studentenreglementen Je bent student van Mondriaan als je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden en de onderwijsovereenkomst hebt ondertekend. De onderwijsovereenkomst bevat officiële afspraken tussen jou als deelnemer en ROC Mondriaan. Naast de bepalingen uit deze overeenkomst ben je ook gebonden aan bepalingen uit een aantal reglementen; te downloaden via de website (www.rocmondriaan.nl). Studentenstatuut Het studentenstatuut vormt een onlosmakelijk deel van de onderwijsovereenkomst. De rechten en plichten van studenten van Mondriaan zijn er in beschreven. Inschrijfvoorwaarden beroepsonderwijs en Educatie De inschrijfvoorwaarden staan bij digitale aanmelding op de website en bij schriftelijke aanmelding op de achterkant van het aanmeldingsformulier en geven informatie over inschrijving, onderwijsovereenkomst, les- en cursusgeld en vrijwillige bijdragen. Onderwijs- en Examenregeling (OER) beroepsonderwijs In de OER worden per opleiding de belangrijkste kenmerken van de beroepsopleiding, waaronder inrichting en studieduur, en van de toetsing en examinering beschreven. De OER wordt uitgereikt en tijdens de SLB-lessen met je besproken. Centraal examenreglement beroepsonderwijs Onderdeel van de OER, waarin de rechten en plichten ten aanzien van examinering, toetsing en afsluiting zijn vastgelegd; deze gelden voor alle studenten in het beroepsonderwijs. Gedragscode en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het interneten gebruik. Privacyreglement Studentengegevens Hierin staat welke gegevens ROC Mondriaan van jou gebruikt en waarvoor. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 4

5 Klacht- en beroepsrecht Wanneer je als student een klacht wilt indienen, kun je je wenden tot de Klachtencommissie of de Commissie van beroep voor de examens. Hieronder volgt de informatie in het kort. Klachtencommissie Wanneer je een klacht hebt over een medestudent of een medewerker van Mondriaan, dan kun je in eerste instantie terecht in jouw opleiding via onderstaand 3 stappenplan; stap 1: studieloopbaanbegeleider (SLB-er) stap 2: teamleider (Dhr. Bliemert of Mevr. De Lijster) stap 3: onderwijsmanager (Mevr. I. Gunneweg) Mocht dit niet tot jouw tevredenheid worden opgelost, dan kun je bij het hieronder genoemde meldpunt de klacht indienen. Het meldpunt klachten zal in eerste instantie proberen via de onderwijsmanager van jouw opleiding de klacht te laten behandelen. In laatste instantie komt de klacht terecht bij de Klachtencommissie van Mondriaan, die onafhankelijk van jouw school is (met een voorzitter van buiten Mondriaan). Commissie van beroep voor de examens Als student kun je beroep aantekenen tegen beslissingen die verband houden met het examen bij de Commissie van beroep voor de examens. Het beroep moet je binnen twee weken na de beslissing indienen bij de Commissie van beroep voor de examens door middel van een mail of brief met de redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing. De Klachtencommissie en Commissie van beroep voor de examens zijn te bereiken via het meld- en informatiepunt klachten: Adres: Leeghwaterplein 72, 2521 DB Den Haag; telefoonnummer: Vertrouwenspersoon Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld door een medestudent of een medewerker van Mondriaan, kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon (te vinden op De vertrouwenspersoon begeleidt je en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie, op verzoek informeert de vertrouwenspersoon je op welke wijze je dit kunt doen. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 5

6 Verzekeringen Mondriaan heeft de volgende verzekeringen afgesloten ten behoeve van de deelnemers. Collectieve ongevallenverzekering De ongevallenverzekering geeft uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Ook kan deze verzekering uitkering geven ter vergoeding van gemaakte kosten voor geneeskundige en/of tandheelkundige hulp. Bij geneeskundige en/of tandheelkundige hulp gaat de eigen verzekering van de deelnemer altijd voor. De collectieve ongevallenverzekering geeft slechts een aanvullende dekking op eigen verzekeringen. De dekking geldt tijdens schooltijd en reistijd van en naar huis (maximaal een uur voor of na de begintijdtijd van de reis) evenals tijdens excursies, werkweken etc. die door Mondriaan georganiseerd zijn en die onder leiding van Mondriaan plaatsvinden. Voor studenten die stage lopen, geldt in voorkomende gevallen een 24-uurs dekking binnen Europa. Voor studenten die buiten Europa stage lopen, geldt in bepaalde gevallen een dekking voor de gehele wereld. Voor nadere informatie over de werelddekking kun je terecht bij de onderwijsmanager van jouw opleiding. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking tegen claims in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van Mondriaan en van de deelnemers/stagiaires. Deze aansprakelijkheid geldt alleen met betrekking tot handelen (of nalaten daarvan) gedurende en verband houdende met Mondriaanactiviteiten. Het betreft een secundaire aansprakelijkheid, hetgeen wil zeggen dat de eigen verzekering voorgaat. Of er sprake is van aansprakelijkheid kan alleen beoordeeld worden door de verzekeringsmaatschappij. Het is daarom niet mogelijk om aan derden toezeggingen over betalingen te doen. Voor nadere informatie over de verzekeringen kun je terecht bij de onderwijsmanager van jouw opleiding. Schoolkosten De minister heeft het les- en cursusgeld voor het studiejaar als volgt vastgesteld: Lesgeld Lesgeld is van toepassing voor studenten van de voltijds beroepsopleidende leerweg en het voltijds voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO) die voldoen aan de zgn klokurennorm van de Wet op de Studiefinanciering (WSF). De kosten bedragen 1118,- per studiejaar. Deelnemers die op 1 augustus jaar of ouder zijn, zijn voor het volgen van onderwijs en aanspraak op studiefinanciering verplicht lesgeld aan het ministerie van OCW te betalen. Het lesgeld wordt door middel van een acceptgiro, automatische incasso of in zes termijnen, rechtstreeks aan het ministerie betaald. Voor informatie over teruggave van lesgeld bij voortijdig uitschrijven of minder lesgeld bij later inschrijven kun je terecht op de website Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 6

7 Prestatiebeurs De prestatiebeurs geldt voor studenten die een BOL-opleiding op niveau 3 of 4 volgen en die vanaf 1 augustus 2014 of later studiefinanciering ontvangen. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift wanneer binnen 10 jaar een diploma op niveau 3 of 4 wordt gehaald. Meer informatie kun je vinden op de website van het ministerie van OCW (zie Vrijwillige- en opleidingsbijdrage Binnen Mondriaan zijn twee soorten bijdragen die gevraagd kunnen worden; deze worden gespecificeerd op de bijdrageovereenkomst. De bijdrageovereenkomst moet getekend teruggestuurd worden voor aanvang van het schooljaar. Daarna ontvang je een factuur en een formulier waarop je kunt aangeven in zes termijnen te willen betalen. De opleidingsbijdrage is voor leermiddelen, zoals boeken, readers, licenties (alleen als deze ook buiten de school te gebruiken zijn) of materialen voor praktijklessen, die verplicht in het bezit moeten zijn om de opleiding te volgen. In veel gevallen zijn deze materialen via de school aan te schaffen, maar de student kan dit ook zelf doen. Daarnaast is er de vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten. Voor de School voor Toerisme en Recreatie zijn studiereizen, op de bijdrageovereenkomst genoemd excursies, essentieel voor het volgen van de opleiding. De vrijwillige bijdrage kan in 6 termijnen voldaan worden. Doorgeven van verzuim en van beëindiging opleiding zonder diploma Verzuim Aanwezigheid bij het onderwijs in de instelling of de praktijksituatie is verplicht. Bij ziekte of andere dringende redenen van afwezigheid dient de student zich af te melden bij de opleiding. Zonder afmelding is er sprake van ongeoorloofde afwezigheid. Bij een ongeoorloofde afwezigheid van zestien uur les- of praktijktijd gedurende vier aaneengesloten weken is ROC Mondriaan verplicht een melding te sturen naar de leerplichtambtenaar of de voortijdig schoolverlaten -casemanager. Tevens gaat er een melding naar DUO. De studiefinanciering kan dan stopgezet worden of omgezet in een lening. Voor meer informatie zie het Verzuimprotocol en de verzuimregels van de school. Het Verzuimprotocol is opgenomen in de informatie die bij het aangaan van de onderwijsovereenkomst aan alle studenten wordt uitgereikt. Beëindiging opleiding zonder diploma Studenten tot 23 jaar die hun opleiding voortijdig verlaten en geen diploma op minimaal niveau 2 hebben behaald, worden gemeld bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Deze melding behoort tot de wettelijke verplichting voor het voorgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Alle leerplichtigen die de school verlaten worden daarnaast gemeld bij de leerplichtambtenaar. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 7

8 ROC Mondriaan Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in de regio Haaglanden e.o. (Den Haag, Westland, Delft en regio, Vlietgemeenten en Leiden) en telt studenten, 1900 personeelsleden en 16 locaties en biedt zijn studenten opleidingen op het terrein van educatie, middelbaar beroepsonderwijs en particuliere- en bedrijfsopleidingen. College van Bestuur ROC Mondriaan is een stichting waarvan de naam luidt: Stichting ROC Mondriaan. De Stichting wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit de heer P.M.M. Heijnen (voorzitter), de heer H.G.L.M. Camps (lid) en de heer H.C. de Bruijn (lid). Het adres is: Leeghwaterplein 72, 2521 DB Den Haag. Secretaris van het College van Bestuur is de heer C. van de Rotte. Medezeggenschap: Ondernemingsraad en Studentenraad De Medezeggenschap van de medewerkers en de studenten is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (WMEB). Mondriaan heeft voor de medewerkers een ondernemingsraad, adres: Leeghwaterplein 72, 2521 DB Den Haag, T: Voor de deelnemers is er een Studentenraad, te bereiken via het mailadres: of de contactpersoon mevrouw S. Buren, telefoon: Scholen Mondriaan biedt onderwijs aan in 26 scholen, die onder leiding staan van een onderwijsmanager. Daarnaast heeft Mondriaan zeven ondersteunende diensten en een Bestuursbureau dat ondersteuning biedt aan het College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het schema op: geeft een totaalbeeld van de organisatie van Mondriaan. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 8

9 OPLEIDINGEN BIJ DE SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE De School voor Toerisme en Recreatie biedt de volgende opleidingen aan: Reizen: Verkoper reizen (niveau 3) Manager verkoop Reizen (niveau 4) Frontoffice: Receptionist (niveau 3), geen leerjaar 1 Frontoffice manager (niveau 4) Leisure & Hospitality: Leisure & Hospitality Host (niveau 3) Leisure & hospitality Executive (niveau 4) Bij toerisme en recreatie gaat het om het organiseren en begeleiden van zakenreizen en vakantiereizen. Daarnaast verstrek je ook informatie aan de gasten. Je kan ook outdooractiviteiten en evenementen organiseren. Jij zorgt dat alles wat de moeite waard is om naartoe te reizen en te bekijken, te vinden is, bijvoorbeeld op internet. Je checkt of de faciliteiten in hotels in orde zijn, zoekt uit of de hotspots bereikbaar zijn en ook het vervoer moet goed geregeld zijn. Verder zijn er altijd activiteiten te organiseren om mensen de tijd van hun leven te bieden. Toerisme en recreatie is de sector voor creatieve aanpakkers die goed kunnen organiseren en met mensen kunnen omgaan. Frontoffice: Je bent de eerste contactpersoon voor gasten van een hotel, bungalowpark, congrescentrum of informatiebureau. Tijdens je opleiding ontwikkel je een mix van commerciële, logistieke en communicatieve vaardigheden. Leisure & Hospitality: Als recreatiemedewerker werk je met vakantiegangers in een verblijfsrecreatie en/of een dagrecreatie. Denk aan campings, sportbedrijven, bungalowparken, in- en outdoorcentra, attractieparken en hotels. Vaak is je werk seizoensgebonden. Reizen: Als reisadviseur/consulent op een reisbureau, bij een touroperator of een zakenreisbureau is het iedere keer een uitdaging om de wensen van de klant perfect te vervullen en reizen tot in de puntjes te verzorgen. Voor meer informatie over onze opleidingen en actuele ontwikkelingen, verwijzen wij je naar de volgende websites en sociale media pagina s: (algemene informatie en Onderwijs Examenreglement, OER) (Toerisme en Recreatie website) (Facebook van onze school) (kwalificatiedossiers van de opleidingen) Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 9

10 HET ONDERWIJS Alle informatie over het onderwijs vind je in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van jouw opleiding. Zie: Om zoveel mogelijk op school al te wennen aan je toekomstige werk, wordt het onderwijs zo praktisch mogelijk aangeboden. Het onderwijs bestaat uit beroepsgerichte opdrachten die in theorie en/of in Beroepspraktijkvorming (stage) gemaakt kunnen worden. Beroepsopdrachten zijn opdrachten die de praktijk benaderen. Elke opdracht begint met een beschrijving van een echte werksituatie. De uitwerking van de opdracht levert een product op dat verkocht kan worden aan de klant of in het echt kan worden uitgevoerd/ gebruikt. Het resultaat wordt een beroepsproduct genoemd. Bij de verstrekking van de beroepsopdracht krijg je ondersteunende colleges (een lesuur waarin theorie wordt gegeven, aantekeningen en workshops (lesuur bedoeld om iets in te oefenen of praktisch aan te leren). Het aantal beroepsproducten per periode is verschillend. Naast de vastgestelde beroepsopdrachten zijn er ook nog flexibele beroepsopdrachten Deze worden in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider ingevuld. In de flexibele beroepsopdrachten werk je aan die competenties die je nog niet voldoende ontwikkeld hebt. In 2015 werken we met een evenementenkalender. Ontwikkelingsportfolio Je legt je voortgang vast in je persoonlijk ontwikkelingsportfolio. Dit is een verzameling van bewijzen waarin je samen met je studieloopbaanbegeleider je ontwikkeling in kaart brengt. In het portfolio vind je je persoonsgegevens, ervaringen en verslagen van de gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. De behaalde resultaten voor de verschillende beroepsopdrachten houd je er ook in bij. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 10

11 Studiereizen In de verschillende leerjaren brengen de studenten onder leiding van de docenten bezoeken aan bedrijven en instellingen, plaatsen en gebieden, musea en beurzen die voor de opleiding van belang zijn. Dit zijn verplichte onderdelen van het onderwijsprogramma voor iedereen die met de studentenbijdrage akkoord is gegaan. Gedurende de hele opleiding worden studiereizen georganiseerd voor en door de studenten. Dit zijn dagexcursies en meerdaagse reizen. Zowel in Nederland als naar het buitenland. Het doel van de studiereizen is kennis te maken met het werkveld waar je later stage gaat lopen of gaat werken. Ook leer je op deze manier verschillende toeristische producten kennen (b.v. wintersport of de vakantiebeurs) Elke studierichting heeft zijn eigen studiereizen afgestemd op het toekomstige werkveld. We bezoeken bedrijven, toeristische attracties; kortom, we gaan op reis om er iets van te leren. Natuurlijk kan het ook een leuke en gezellige dag zijn, dat maakt het deelnemen aan een studiereis extra aantrekkelijk. Meerdaagse studiereizen worden mede georganiseerd en begeleid door studenten. Voor de deelname aan de studiereizen is een gedragscode opgesteld. Voorafgaand aan een meerdaagse reis wordt aan jou en je ouders gevraagd een overeenkomst te ondertekenen zodat we zeker weten dat je akkoord gaat met deze gedragscode (zie bijlage 1 Overeenkomst studiereis ). BeroepsPraktijkVorming (stage) De Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van je opleiding. Het BPVbureau is belast is met het verzorgen van de beroepspraktijkvorming. Het BPV-bureau begeleidt je in de keuze van de BPV plaats en waakt over de kwaliteit van de BPV. Tijdens de stage word je begeleid door een BPV-opleider van het bedrijf en door een BPV -begeleider vanuit school. Je moet praktisch leren werken en de op school opgedane kennis leren gebruiken en toepassen in de praktijk. Verspreid over het schooljaar wordt een aantal voorlichtingsmomenten aangeboden. Dit gebeurt in de vorm van BPV-lessen. Alle benodigde informatie over de stage vind je terug in het praktijkhandboek. Voor meer informatie of vragen kun je je wenden tot de BPV coördinatoren Mw. E.G.C. Edens, Reizen Tel en /of Dhr. J..J.P.M. Kerkvliet, Frontoffice Tel en/of Mw. L. Adriaans, Leisure & Hospitality (Recreatie) Tel: en/of Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 11

12 Studentbegeleiding Bron: folder Zorg en Begeleiding (studentzaken ROC Mondriaan) Soms zit je met iets waarvoor je zelf geen oplossing kunt vinden. Een probleem dat misschien niets met school te maken heeft, maar er toch voor zorgt dat je niet goed meer kunt leren. We willen je laten weten dat je hier niet alleen mee hoeft rond te lopen, maar er speciaal mensen op school zijn om jou hierbij te helpen. Het kan nodig zijn om een paar keer rustig met elkaar te praten en om samen te bedenken wat er gedaan kan worden. Een luisterend oor bieden, of helpen met het oplossen van het probleem. Misschien kunnen we je ook een speciale training geven, bijvoorbeeld wanneer je bang bent om fouten te maken. Soms is het handig om een organisatie van buiten de school te vragen om samen met jou naar je probleem te kijken. Wij kunnen dat voor je doen, maar natuurlijk alleen als je dat zelf wilt. Soms kan blijken dat er een langer traject nodig is buiten school. Dan kunnen wij jou doorverwijzen. Wie (Binnen je eigen opleiding)? Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) Tijdens je studieloopbaan is je SLB-er je eerste contactpersoon als je behoefte hebt aan zorg of begeleiding. Vertrouwenspersoon en counselor Wanneer je met iemand vertrouwelijk wilt praten, kun je bij Mevrouw W.A. Götz terecht. Zij bekleedt bij de opleidingen voor Toerisme de functie van counselor (ook wel leerlingbegeleider, studentenbegeleider of vertrouwenspersoon genoemd). Wanneer je een afspraak met haar wilt maken stuur je een waarin je haar vraagt contact met je op te nemen. Geef tegelijkertijd aan op welk moment een afspraak goed in je rooster zou kunnen passen. Zij zal zo spoedig een afspraak met je proberen te maken. Je kunt bij de counselor terecht met problemen die je zelf hebt, met thuis, met je zelf, je familie, je cultuur, je motivatie - kortom problemen die jij met je mee neemt naar school. Ook kan je een vertrouwelijk gesprek aanvragen als je je niet prettig voelt door school, omdat je problemen door school of in de BPV (stage) gekregen hebt. De oorzaak van de problemen ligt dan dus binnen school of op je stageplek: bij de docenten, medewerkers, medestudenten, directie, je collega's op de BPV of bij iets wat de school/bpv van jou verwacht. De counselor zal naar je luisteren en zal je vragen of je alleen je verhaal wilt vertellen of dat je er ook iets mee wilt. De aansluitende vraag zal zijn wat jij aan het probleem wilt doen en hoe je daarbij gesteund wilt worden. Er zal in het algemeen geen persoonlijke informatie naar buiten gebracht worden als jij dat niet wilt. Alleen in gevallen waarin de veiligheid in gevaar komt moet door de counselor actie ondernomen worden. Als je over iets aan het piekeren bent, en er over wilt praten omdat je er niet uit komt, neem gerust contact op! Het adres is Telefoon: Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 12

13 Decanaat en Voorlichting Gedurende je schoolloopbaan moet je regelmatig een keuze maken (bijvoorbeeld over je afstudeerrichting), die verstrekkende gevolgen kan hebben voor je uiteindelijke loopbaan op de arbeidsmarkt. De decaan van Toerisme & Recreatie probeert je te begeleiden bij het nemen van mogelijke beslissingen. De decaan houdt zich bezig met: de intake, de doorstroom en uitstroom van studenten, veranderingen in eisen en opzet van vervolgopleidingen en de gevolgen daarvan voor de studie- en beroepskeuze, contacten met het arbeidsveld, servicepunt beroepspraktijkvorming en stagedocenten. De IDU-coördinator voor Toerisme & Recreatie is: Dhr. T.K.A. de Groot Tel: Wie (Buiten je eigen opleiding)? Als je er niet uitkomt met je SLB-er, decaan of counselor dan zijn er speciale mensen. Studie en Loopbaancentrum Mondriaan heeft voor inlichtingen over beroepen en beroepskeuze een Studie en Loopbaancentrum. Het geeft informatie over alle opleidingsmogelijkheden en adviseert bij het kiezen van een passend traject. Het Mondriaan loopbaancentrum is geopend op de volgende tijden: maandag t/m donderdag van tot 17.30u en vrijdag van tot 17.00u. Dit centrum is gevestigd aan de Waldorpstraat CA Den Haag; telefoon: ; Schoolmaatschappelijk Werk Voor hulp bij psychosociale problematiek kan je terecht bij Schoolmaatschappelijk Werk. Eén van onze schoolmaatschappelijk werkers zal proberen je in maximaal vijf gesprekken te helpen en kan je zo nodig doorverwijzen naar externe instanties. Je kunt je aanmelden via je begeleider. Begeleiding en ondersteuning Mocht je door omstandigheden vastlopen in jouw studie dan kan je in eerste instantie terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Hij/zij kan je ook informeren over andere vormen van begeleiding die wij je kunnen bieden. Voor hulp bij psychosociale problematiek kan je bijvoorbeeld terecht bij Schoolmaatschappelijk Werk. Eén van onze schoolmaatschappelijk werkers zal proberen je in maximaal vijf gesprekken te helpen en kan je zo nodig doorverwijzen naar externe deskundige hulpverleners. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 13

14 Studieloopbaanbegeleiders F1B Mw. Davies F3A Mw. Van Deursen R1A Mw. Vuijst R3A Dhr. Groenendaal R1B Dhr. Groenendaal O3A Dhr. Kerkvliet L1A Mw. Adriaans L3A Mw. Oosterhof L1B Dhr. Neeft L3B Dhr. De Groot L1C Dhr. Buutveld F4A Mw. Van Onlangs F2A Mw. Van Wissen R4A Dhr. Groenendaal F2B Mw. Van Wissen L4A Mw. Van Onlangs R2A Mw. Zuiker L4B Dhr. Neeft R2B Mw. Van der Lugt SN3 Dhr. Bliemert, Mw. Vuijst, Mw. Leeflang L2A Mw. Leeflang V3A Mw. Van Onlangs L2B Mw. Leeflang Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 14

15 Verzuimprotocol School voor Toerisme en Recreatie ROC Mondriaan heeft als onderwijsinstelling te maken met Leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Studenten jonger dan 18 jaar en studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder starkwalificatie worden op dezelfde wijze gemeld. Jongeren tot 18 jaar (18-) Een jongere is leerplichtig/ kwalificatie plichtig, totdat hij 18 wordt. Melden bij Leerplicht via het DUO-verzuimloket moet als: 1. de student 16 uur ongeoorloofd verzuimt in een periode van 4 aaneengesloten lesweken; 2. de student regelmatig (meer dan 9 maal) te laat komt; Jongeren vanaf 18 tot 23 jaar (18+) zonder startkwalificatie Melden bij RMC via het DUO-verzuimloket moet als: 1. de student 16 uur ongeoorloofd verzuimt in een periode van 4 aaneengesloten lesweken; 2. de student regelmatig (meer dan 9 maal) te laat komt; Deze afspraak is binnen de regio Haaglanden door de gemeenten gemaakt met de mboinstellingen. Doorlopend ongeoorloofd verzuim moet ook doorlopend gemeld worden; steeds na het weer bereiken van de grens van 16 uur ongeoorloofd verzuim in een periode van 4 aaneengesloten lesweken. Studenten en ouders/verzorgers van studenten zijn verplicht zich aan de volgende regels te houden: Bij afwezigheid moet de student zelf of ouder/verzorger van de student (bij minderjarigheid) het verzuim melden via telefoonnummer: Naast bovenstaande melding stelt de student de studieloopbaanbegeleider per e- mail op de hoogte wat er met hem/haar aan de hand is en wanneer de student weer verwacht naar school te komen. Voor elk ander verzuim dat van tevoren al bekend is bij student of ouder/verzorger ( = verlofaanvraag) moet vooraf per of schriftelijk toestemming worden gevraagd bij de administratie: De onderwijsmanager geeft wel of niet haar goedkeuring voor dit verlof. Afspraken met artsen, orthodontist, fysiotherapeut, etc. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Student en ouder/verzorger zijn verplicht ervoor te zorgen dat de school een recent telefoonnummer en/of adres heeft waarmee de school, indien noodzakelijk, contact kan opnemen met student en ouder/verzorger. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 15

16 Te laat komen Als je te laat komt, meld je je bij de receptie voor een te-laatbriefje. De eerste 10 minuten van de les, mag je met dit briefje de les nog volgen. Het briefje geef je af aan de docent. Na 10 minuten mag je de les niet meer in en ga je in de mediatheek zelfstandig werken totdat het volgende lesuur begint. Je levert in dat geval ook het te- laat briefje in bij de docent. Het aantal keren dat je te laat komt, wordt door je studieloopbaanbegeleider bijgehouden. Een consequentie van te laat komen kan zijn dat je je de volgende schooldag om 8.00 uur moet melden op school. Je studieloopbaanbegeleider zal dit met je bespreken. Mocht dit niet helpen, dan worden er afspraken gemaakt en vastgelegd in het afsprakenformulier. Bij 9x te laat komen zijn wij verplicht je te melden bij leerplicht. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 16

17 Examinering ROC Mondriaan heeft een examenreglement dat is vastgesteld door het College van Bestuur. De volledige tekst is altijd als bijlage opgenomen in de OER van jouw opleiding. Alle overige informatie over examinering vind je in hoofdstuk 2 van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Als je een vraag, opmerking en/of klacht over examinering hebt, kun je die stellen aan de examencommissie: Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 17

18 Naam Mw. L. Adriaans J.A.T. Bliemert Afkorting ADA BLI WIE, WAT, WAAR Functie/hoofdtaak Vak(ken) BPV-coördinator Recreatie Studieloopbaanbegeleider Docent LB-coördinator Teamleider Leisure & Hospitality en Frontoffice Docent Loopbaan en Burgerschap Toeristische vakken W.P.C.A. BUU Docent Engels Buutveld Mw. L. Davies DAV Docent Nederlands Mw. E. Demirtas DEM Receptioniste Mw. P.M.A. van Deursen Mw. E.G.C. Edens DEU EDE Onderwijs Inhoudelijk Ondersteuner Recreatie Docent BPV- coördinator Reizen en Frontoffice Toeristische vakken/recreatie Mw. K. Elvers ELV Docent Duits Mw. W.A. GTZ Vertrouwenspersoon Götz Counselor Docent Spaans G.W.de Graaf GRF Examensecretaris Docent Economie F.L.M. GRL Studieloopbaanbegeleider Economie, rekenen Groenendaal Docent T.K.A. de GOO Decaan (IDU coördinator) Groot Docent Engels Mw. I. GUN Onderwijsmanager Gunneweg Mw. I. den HRT Docent Duits Hartog Mw. M. den HEI Docent Spaans Heijer Mw. E. HEN Docent Spaans Hensen Mw. A. Administratief Hoesseinbaks Mw N.Jagroep medewerker JAG Medewerker (OLC) J.J.P.M. KER Studieloopbaanbegeleider Kerkvliet Docent Economie W. Kummer KUM Kantinebeheerder mw. A. LEE Studieloopbaanbegeleider Animatie Leeflang Docent mw. R. de LIJ Docent Toeristische vakken Lijster Teamleider Reizen Mw. M. v.d. Lugt LUG Studieloopbaanbegeleider Docent Engels Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 18

19 Naam Afkorting Functie/hoofdtaak Vak(ken) Mw. S. Matla MTS Docent Toeristische vakken J.J. Neeft NEE Studieloopbaanbegeleider Docent Roostermaker Horecavakken Mw. G. NIR Officemanager Nirsoe Mw. C. van ONL Studieloopbaanbegeleider Toeristische vakken Onlangs Docent Mw. A. OST Studieloopbaanbegeleider Oosterhof Docent Animatie Mw. N. Ozir OZI Managementassistent R.H. Rond RON Docent Economie, rekenen C.J.H. Stam STA Docent Engels Mw. F. Sukhraj SUK Bureaumanager / Kwaliteitszorgmedewerker Mw. E. TON Docent Nederlands/ Tonino Communicatie Mw. M. Vuijst VUY Studieloopbaanbegeleider Nederlands/ Docent Communicatie mw. M. van WEI Studieloopbaanbegeleider der Weide Docent Toeristische vakken mw. R. van WSN Docent Nederlands/ Wissen Communicatie W.A. ZAN Instructeur ICT Zandbergen praktijkonderwijs Mevr. W. ZKR Studieloopbaanbegeleider Zuiker Docent Toeristische vakken Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 19

20 Huisregels en afspraken Calamiteiten In geval van calamiteiten (brand, ongeval etc.) dient onmiddellijk de medewerker(s) van de balie in kennis gesteld te worden. Daar is een draaiboek aanwezig. Tevens kunnen zij zien welke personen die zorgen voor de BedrijfsHulpVerlening (BHV), in het gebouw aanwezig zijn. Ook voor Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) dient de balie gewaarschuwd te worden. Binnen de school voor Toerisme en Recreatie zijn verschillende functionarissen in het bezit van een geldig BHV/EHBO-diploma. In bijlage 2 vind je meer informatie over calamiteiten en wat jouw rol hierin is. Huisregels en afspraken Eten en drinken alleen in de kantine Geen kauwgom tijdens de lessen Afval in de vuilnisbak, iedereen helpt mee met het schoonhouden van alle ruimten binnen en buiten de school Tassen op de grond Jassen aan de kapstok of over je stoel Mobiel bellen mag NIET in de lokalen. Kleding is schoon, heel en niet aanstootgevend Geen zichtbare piercings (inclusief tongpiercings), behalve oorbellen bij vrouwen (oorbellen bij mannen ook niet afplakken) Geen zichtbare tattoos Geen hoofddeksels op in het gebouw Mannen: ofwel glad geschoren ofwel verzorgde baardgroei Roken alleen buiten het gebouw, peuken in de asbakken Te laat: altijd een te laat briefje halen bij de balie, eerste 10 minuten mag je die les nog in, daarna het volgende lesuur Afmelden altijd telefonisch: telefoonnummer: Extra verlof aanvragen via Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 20

21 Docentenkamer Studenten hebben géén toegang tot de docentenkamer. Spullen bestemd voor docenten moeten door studenten afgegeven worden bij de balie van de mediatheek. Daar ontvang je een ontvangstbewijs voorzien van datum en naam van ontvanger + beschrijving van wat in ontvangst is genomen. De baliemedewerkers zorgen ervoor dat de boodschap of documenten in het goede postvakje worden gedaan. Drugs Het in het bezit hebben /verhandelen en/of gebruiken van drugs tijdens schooltijd is ten strengste verboden. Bij constatering van het bovenstaande volgt onmiddellijke ontzegging van toegang tot de lessen. Gele kaarten / Gespot kaarten Zie bijlage 5. Geluids- en communicatieapparatuur Het gebruik van muziekapparatuur op school is niet toegestaan voor studenten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Studenten die met hun werkgroep en/of klas gebruik willen maken van audio- en beeldapparatuur kunnen dit lenen bij dhr. Zandbergen. Kantine Helenastraat 10 De kantine is iedere schooldag (m.u.v. bijzondere evenementen) geopend op: maandag t/m vrijdag: 08:30-14:00 uur. Kantine KML Broodjes kun je kopen in de kantine van de International Hotel en Management School, Koningin Marialaan op de parterre. De kantine is iedere schooldag (m.u.v. bijzondere evenementen) geopend op: maandag t/m vrijdag: 10:00-14:00 uur. Van de studenten die gebruik maken van de kantine wordt verwacht dat zij geen overlast veroorzaken en dat zij de kantine netjes achterlaten!!!! Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 21

22 Studentenraad Iedere klas heeft 2 klassenvertegenwoordigers. Zij vormen in eerste instantie de spreekbuis voor de klas, bijvoorbeeld naar de studieloopbaanbegeleider of onderwijsmanager toe. Verder zitten deze 2 studenten automatisch in de studentenraad. De studentenraad komt minimaal 2x per jaar bijeen en bespreekt allerlei zaken die spelen onder studenten maar ook zaken die vanuit de schoolorganisatie komen. Naast de studentenraad van de School voor Toerisme en Recreatie kent ROC Mondriaan ook een centrale studentenraad. Taken en verantwoordelijkheden van de klassenvertegenwoordigers: Zorgen onderling voor goede afspraken m.b.t. de samenwerking en verdelen de taken. Zorgen voor kopiëren en verspreiden van ingekomen stukken, ook voor degenen die afwezig zijn. Zijn eerste aanspreekpunt voor studenten en docenten. Nemen deel aan de studentenraad. Deze komt minimaal 2x per jaar bij elkaar. Openingstijden gebouw Het schoolgebouw is geopend van uur uur. Tijdens schoolvakanties is het gebouw niet standaard geopend. Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om je in je eentje in het gebouw te bevinden. Parkeren Het neerzetten van fietsen en bromfietsen op het schoolterrein gebeurt geheel op eigen risico. Voor auto s is er voldoende betaalde parkeergelegenheid op het parkeerterrein voor de school. Periode indeling Periode 1 1 september 2014 t/m 14 november 2014 Periode 2 17 november 2014 t/m 30 januari 2015 Periode 3 2 februari 2015 t/m 17 april 2015 Periode 4 20 april 2015 t/m 10 juli 2015 Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 22

23 Rooster Elke periode wordt er een nieuw rooster samengesteld. Dit wordt geplaatst op het internet: Bij ziekte worden evt. roosterwijzigingen vermeld via het internet: namelijk Bij absentie van een docent tijdens lesuren raadpleeg je na 10 minuten de baliemedewerker of zij op de hoogte is van zijn / haar afwezigheid. Roostertijden Lesuur Starttijd Eindtijd 1 8:00 8:30 geen les 2 8:30 9:00 start lessen 3 9:00 9:30 4 9:30 10: :00 10: :30 11:00 pauze 7 11:00 11: :30 12: :00 12: :30 13: :00 13:30 pauze 12 13:30 14: :00 14: :30 15: :00 15: :30 16:00 pauze 17 16:00 16: :30 17: :00 17: :30 18: :00 18:30 Studentadministratie De studentadministratie is alleen voor puur administratieve zaken te benaderen zoals: het invullen of stempelen van formulieren voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), kinderbijslag, studieverzekeringen, etc. Adreswijzigingen (ook kameradressen) dienen altijd aan de studentadministratie te worden doorgegeven. De studentadministratie bevindt zich in ruimte 044 en is tevens bereikbaar per Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 23

24 Studenten en studenteninlogcode Om als student bij ROC Mondriaan gebruik te kunnen maken van de computers, heb je een inlogcode nodig. Tevens heeft elke student een Mondriaan adres. Op dit e- mailadres communiceren wij belangrijke informatie. Je ontvangt per post een brief met jouw adres, hoe je hier toegang toe hebt en wat je inlogcode voor de computers op school is. Mocht jij je wachtwoord zijn vergeten of heb je vragen, neem contact op met de beheerder (dhr. Zandbergen). Heb je vragen over de inlogcode of de studenten , mail dan de servicedesk: Studentenpasjes Elke student en medewerker binnen Mondriaan heeft een Mondriaankaart. Dit is een multifunctionele plastic kaart op naam gesteld, die door middel van één of meer in de kaart ingebedde elektronische chips informatie kan opslaan en uitwisselen. Bij de School voor Toerisme en Recreatie is de kaart nodig om jouw presentie te kunnen registreren. Ook heb je de kaart nodig om materialen als laptops, koptelefoons en camera s te lenen en om examens doen. Om een Mondriaankaart te ontvangen moet je een foto laten maken. Heb je vragen over de studentenpas of wil je een nieuwe pas aanvragen: Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 24

25 Vakantie: Voor het studiejaar zijn de vakantieperioden voor de studenten van het beroepsonderwijs als volgt vastgesteld: Vakanties Data Prinsjesdag 1) 16 september 2014 Herfst 18 t/m 26 oktober 2014 Kerst 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaar 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede Vrijdag 3 april 2015 Tweede paasdag 6 april 2015 Meivakantie 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Tweede 25 mei 2015 pinksterdag Zomer 11 juli t/m 23 augustus ) Na 11.00u vrij voor locaties in Den Haag Voor andere religieuze feestdagen kunnen studenten op basis van hun geloof verlof aanvragen bij de onderwijsmanager. Deze regeling geldt voor studenten van het beroepsonderwijs. Bij stage of BPV geldt de vakantieregeling van het betreffende bedrijf. Overige informatie: Voor alle overige informatie, zoals je rechten en plichten als student van ROC Mondriaan, verwijzen wij je naar onze website: Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 25

26 Bijlage 1: Overeenkomst studiereis Overeenkomst met de studenten Je hebt gekozen voor een opleiding Toerisme & Recreatie. Hierbij is het gebruikelijk dat je voor het opdoen van praktische toeristische en recreatieve kennis en vaardigheden deelneemt aan meerdaagse studiereizen. Deze studiereizen zijn een voorbereiding op het beroepenveld; er wordt van je verwacht dat je actief deelneemt aan het programma en dat jij je leerbaar opstelt. Tijdens het hele programma rekenen we er op dat je let op je representativiteit. Je bent er mede verantwoordelijk voor om een goede indruk achter laten bij de bedrijven waar wij te gast zijn. Zorg tijdens deze studiereizen goed voor jezelf. Dikwijls is er ook een avondprogramma en dat betekent dat er het nodige van je gevraagd wordt. Neem dus voldoende rust. Het is gezellig om s avonds lang op te blijven, maar de volgende dag moet je wel in staat zijn om weer fris en monter aan het programma deel te nemen. Denk ook aan een goede lichamelijke verzorging, waardoor je aan alles mee kan doen. Dit gaat niet als je bijvoorbeeld een stadswandeling doet op ondeugdelijk schoeisel. We rekenen er op dat jij je aan de gedragscode voor studiereizen houdt. Als jij je er niet aan houdt, is de leiding genoodzaakt om de studiereis voor jou af te breken en je naar huis te sturen. De kosten zijn voor eigen rekening. We wensen je een leerzame en plezierige reis. Met het ondertekenen van deze brief geef je aan op de hoogte te zijn van de inhoud van deze overeenkomst en hiernaar te handelen. Laat deze brief ook door je ouders of verzorgers ondertekenen Mw. I. Gunneweg, onderwijsmanager ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie Plaats, datum: , Handtekening ouder/verzorger Handtekening student Naam: Naam: Klas: Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 26

27 Gedragscode: de 10 geboden voor studiereizen. Hier staan de 10 geboden voor het deelnemen aan studiereizen. Alle deelnemers aan de studiereis dienen zich aan deze regels te houden. Bij het overtreden van deze geboden, zijn er sancties, bijvoorbeeld het niet mee mogen doen aan een onderdeel of het naar huis worden gestuurd. 1. Alle programmaonderdelen zijn verplicht. Je doet dus aan alles mee. 2. Het is te allen tijde verboden om alleen op pad te gaan. Zorg dat je bij elkaar in groepjes blijft. 3. Zorg dat je het noodnummer altijd bij je hebt. Tevens zorg je dat je het mobiele nummer hebt van een aantal klasgenootjes. 4. We drinken geen alcohol en gebruiken geen drugs tijdens deze studiereis. Ook niet op de kamer. 5. We zijn om 24 uur op onze eigen kamer. Het is dus ook om 24 uur in en rond de accommodatie stil. 6. We maken geen rommel! We laten de bus/eetzaal/kamer/gangen/etc. achter zoals we die hebben aangetroffen, dus netjes. 7. We zijn op tijd! 8. We zorgen dat we er representatief uitzien. Dit betekent geen zichtbare piercings/tatoeages, schone en nette kleren, geen joggingbroeken. 9. We volgen de aanwijzingen van de begeleiders op. Bij een meerdaagse studiereis ben je 24 uur per dag onder verantwoording van school. 10. We nemen geen mensen mee, die niet bij de groep horen. Dus geen afspraken met vrienden/vriendinnen in een accommodatie Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 27

28 Bijlage 2: Instructie voor studenten Helenastraat 10 (veiligheid, calamiteiten & ontruiming) Beste student, Het team van bedrijfshulpverleners (BHV team) op de Helenastraat zet zich in voor ieders veiligheid bij calamiteiten (rook, brand, ongelukken). Hieronder staan de instructies waar je je op de Helenastraat aan moet houden, zodat wij ons werk goed kunnen doen. Omdat het om de veiligheid van jou en van alle andere aanwezigen gaat (ook het BHV team), is het van groot belang dat je instructies van een BHV er / EHBO er (oranje/geel hesje) of beveiliger (groen hesje) opvolgt. Zie je een ongeluk, incident of calamiteit in of om het schoolgebouw? Meld dit dan direct bij de receptie (333 / of met je mobiel ) of de dichtstbijzijnde docent / medewerker van ROC Mondriaan. Vertel wat je precies gezien hebt en waar. Bel niet zelf (0)112. Indien je toch gebeld hebt met (0)112, meldt dit dan direct bij de receptie zodat wij weten dat er hulpdiensten onderweg zijn. In het hele gebouw hangen vluchtplanborden aan de muren. Op deze borden staat een plattegrond en instructies wat je moet doen en waar je naartoe moet. Hieronder vermelden wij dat nog een keer. Bij het ontruimen van het gebouw: Als het alarm gaat of als een BedrijfsHulpVerlener (BHV er) het zegt, pak je snel je tas in; Je gaat met de docent / onderwijsassistent de ruimte uit (als jouw docent / onderwijsassistent BHV er is, dan vraagt hij/zij een andere docent om jouw groep / klas mee te nemen.); De docent sluit de ruimte als de laatste student eruit is; Je mag niet naar je locker om spullen te halen; Je gaat met de docent via de dichtstbijzijnde vluchtweg het gebouw uit. Buiten ga je naar de verzamelplaats deze wordt door het hoofd BHV toegewezen; Loop goed door, houd de rijweg vrij voor de hulpdiensten; Buiten volg je de instructies op van de aanwezige BHV ers en beveiligers, dit is voor jullie en onze eigen veiligheid van groot belang. Je blijft op de aangewezen verzamelplaats bij je docent staan; Als de beveiliger of de BHV er op de verzamelplaats je vraagt iets te doen, dan doe je dat; Je mag pas weer het gebouw in als de verzamelplaats leider dat zegt. Krijg je een ontruimingsinstructie terwijl je pauze hebt ga dan zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Ga daar (als dat mogelijk is) bij een docent staan die je kent. Als jij gewond bent of je ziet een medestudent die gewond is, ga dan direct naar een docent of bel 333 / Als er in of om het gebouw een ongeluk of incident is, waarbij er geen noodzaak tot ontruimen is, dan is het volgende van belang: Volg de aanwijzingen op van de docenten, conciërges, andere personeelsleden of politie. Als een medestudent onwel wordt, waarschuw dan direct een docent, conciërge of ander personeelslid. Ouders en familie alleen bellen in overleg met een docent of ander personeelslid. Tot slot willen we je vragen om dingen die je in of om het gebouw ziet waarvan je denkt dat ze gevaarlijk zijn te melden bij je coach/mentor/slb er. Bedankt voor jullie medewerking. Vincent van Hagen Hoofd Facilitaire Dienst Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 28

29 Bijlage 3: Jaarplanning Periode 1 Wk Data Programma Bijzonderheden: 36 1-sep-14 t/m 7-sep-14 3 september: : start introductieweek jaar 1+2+V3A 37 8-sep-14 t/m 14-sep-14 Periode 1: Lesweek sep-14 t/m 21-sep-14 Periode 1: Lesweek sep-14 t/m 28-sep-14 Periode 1: Lesweek 1e lesweek jaar V3A 16-sep: Prinsjesdag (VRIJ) 23-sep: beroepenoriëntatie presentaties jaar 1 24-sep: buitenlandavond start: uur 24-sep: vergadering ouderklankbordgroep sep-14 t/m 5-okt-14 Periode 1: Lesweek 30-sep: infoavond leerjaar tot uur 41 6-okt-14 t/m 12-okt-14 Periode 1: Lesweek okt-14 t/m 19-okt-14 Periode 1: Lesweek 09-okt: studentenraadvergadering tot uur 14-okt: terugkomdag T3, T4 (niv 4) en SN3 15-okt: bedrijvendagen FRO, LEI 16-okt: bedrijvendagen Reizen okt-14 t/m 26-okt-14 Herfstvakantie 27-okt: start R3A/L3A okt-14 t/m 2-nov-14 Periode 1: Lesweek 45 3-nov-14 t/m 9-nov-14 Periode 1: Lesweek nov-14 t/m 15-nov-14 Voortgangsweek 1 examenweek 1 FRO leerjaar 3, voortgangsweek 1 L&H, FRO Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 29

30 Periode 2 Wk Data Programma Bijzonderheden: nov-14 t/m 23-nov-14 Periode 2: Lesweek nov-14 t/m 30-nov-14 Studiereisweek 17-nov: start coachingsproject V3A en R1A 17-nov: info avond leerjaar tot uur 24 t/m 26-nov: Hollanddagen Leisure jaar 1, 24 t/m 26-nov: Hollanddagen Frontoffice jaar 1 24 t/m 25-nov: Stedenreis jaar 1 Reizen, Londen 22 t/m 29-nov: Wintersportstudiereis jaar 2 Frontoffice + Leisure 23 t/m 27-nov: Studiereis jaar 2 Reizen Istanbul 49 1-dec-14 t/m 7-dec-14 Periode 2: Lesweek 05-dec: uitdelen rapporten jaar dec-14 t/m 14-dec-14 Periode 2: Lesweek dec-14 t/m 21-dec-14 Periode 2: Lesweek 10-dec: Mondriaan dictee 11-dec: uitdelen rapporten jaar 2 15-dec: tafeltjesavond jaar uur uur 15-dec: ouderklankbordgroep tot uur 18-dec: studiedag docenten (geen lessen) 19-dec: Kerstviering alle klassen dec-14 t/m 28-dec-14 Kerstvakantie 1 29-dec-14 t/m 4-jan-15 Kerstvakantie 2 4-jan-15 t/m 11-jan-15 Periode 2: Lesweek 3 12-jan-15 t/m 18-jan-15 Periode 2: Lesweek 12 t/m 16-jan: Spots on Jobs 15-jan: tafeltjesavond jaar 2 16-jan: Vakantiebeurs 4 18-jan-15 t/m 25-jan-15 Periode 2: Lesweek 5 26-jan-15 t/m 1-feb-15 Periode 2: Lesweek 29-jan: studentenraad (2) uur tot uur 6 2-feb-15 t/m 9-feb-15 Periode 2: Voortgangsweek, examenweek 2-feb t/m 6-feb: COE REK 3F/ NED 3F 3-feb: Open dag Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 30

31 Periode 3 W k Data Programma Bijzonderheden: 7 9-feb-15 t/m 15-feb-15 Periode 3: Lesweek 8 16-feb-15 t/m 22-feb-15 Periode 3: Lesweek 18-feb: Mondriaan debat 9 23-feb-15 t/m 1-mrt-15 Voorjaarsvakantie 10 2-mrt-15 t/m 8-mrt-15 Periode 3: Lesweek 5-mrt: uitreiken rapporten jaar mrt-15 t/m 15-mrt-15 Periode 3: Lesweek mrt-15 t/m 22-mrt-15 Periode 3: Lesweek mrt-15 t/m 29-mrt-15 Periode 3: Lesweek mrt-15 t/m 5-apr-15 Periode 3: Lesweek 15 6-apr-15 t/m 12-apr-15 Excursieweek 13-mrt: uitreiken rapporten jaar 2 16-mrt: tafeltjesavond jaar 1 16-mrt: ouderklankbordgroep uur 18-mrt: buitenlandavond start uur 23-mrt t/m 27-mrt COE NED 2F herexamen 23-mrt studiedag docenten (3) 26-mrt studentenraad (3) tot uur 30-mrt t/m 2-apr COE rekenen 2F Herexamen 2-apr Mondriaan talentendag 3-apr Goede vrijdag 6-apr Pasen 7 t/m 8-apr: Outdoor Leisure jaar 2 6 t/m 10-apr: Meerdaagse studiereis reizen jaar 1 Spanje* 7 t/m 9-apr: Waterdagen jaar 1 Leisure 7 t/m 9-apr: Stedentrip Frontoffice jaar 1 * data onder voorbehoud 7 t/m 10-apr: R2A, R2B roostervrij, voorbereiden op examens 6 t/m 10-apr: talenweek R3A, V3A apr-15 t/m 19-apr-15 Examenweek apr-15 t/m 26-apr-15 Examenweek, voortgangsweek Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 31

32 Periode 4 Wk Data Programma Bijzonderheden: apr-15 t/m 3-mei-15 Periode 4: Lesweek 28-apr: start BPV jaar 2 en 3 28-apr: start BPV jaar 1 FRO en L&H 28-apr: start herkansingstraject R4A, L4A, F4A, SN mei-15 t/m 10-mei-15 meivakantie 20 11mei-15 t/m 17-mei-15 Periode 4: Lesweek mei-15 t/m 24-mei-15 Periode 4: Lesweek mei-15 t/m 31-mei-15 Periode 4: Lesweek 23 1-jun-15 t/m 7-jun-15 Periode 4: Lesweek 21-mei: Uitreiken rapporten jaar 1 28-mei en 29-mei studiedagen docenten 1-jun: examens F3A, V3A, herexamens R4A, L4A, F4A, SN3 3-jun: ouderklankbordgroep 5-jun: einde BPV 1 FRO en L&H 24 8-jun-15 t/m 14-jun-15 Periode 4: Lesweek jun-15 t/m 21-jun-15 Periode 4: Lesweek jun-15 t/m 28-jun-15 Periode 4: Lesweek Herexamenweek 22-jun t/m 26-jun herexamenweek F3A/V3A 23-jun infoavond studenten en ouders cohort 2015 start uur jun-15 t/m 5-jul-15 Voortgangsweek 28 6-jul-15 t/m 12-jul-15 Periode 4: Afrondingsweek 7-jul diploma-uitreiking 8-jul jaarafsluiting Zomervakantie van 13 juli t/m 21 augustus 2015 Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 32

33 Bijlage 4: gespot - gele kaart Gespot-gele kaart De afspraken zijn duidelijk, goede bedoelingen volop. Dat is geen garantie dat het altijd goed uitpakt. Voor die momenten waarop het anders loopt dan de bedoeling is, hebben we op school Gepot- kaarten, te vergelijken met de gele kaart die voor een overtreding binnen een sportwedstrijd gegeven wordt. Een docent zal niet zomaar een gespot-kaart uitdelen. Je krijgt er een nadat een aantal waarschuwingen geen positief effect heeft. Gespot en dan? Een docent/medewerker vertelt je altijd waarom je een gele kaart krijgt en waarom; De docent/medewerker geeft de gele kaart aan je SLB-er; Je SLB-er registreert de gele kaart en de reden waarom je er een gekregen hebt; Je SLB-er kan je op basis van je gele kaart uitnodigen voor een gesprek. Je kunt ook zelf een gesprek aanvragen als je het niet eens bent met de reden waarom je een kaart gekregen hebt; Bij 3 gele kaarten wordt dit gemeld bij de teamleider. Dit kan leiden tot een beroepshoudingscontract; Geen mens is gelijk, de basisvoorwaarden, de regels en gedragscode gelden voor iedereen. Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 33

34 Bijlage 5: Plattegrond Helenastraat Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 34

35 Schoolgids School voor Toerisme en Recreatie 35

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie