- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels;"

Transcriptie

1 Theater De Vaillant Nieuw Meerjarenbeleidsplan Inleiding Met constructieve en plezierige medewerking van directie en management van het Culturalis Theater is het hierna volgende nieuwe Meerjarenbeleidsplan voor het Theater De Vaillant tot stand gekomen. De opdracht aan ondergetekende luidde als volgt: het theater moet in de komende kunstenplanperiode uitdrukkelijk als Cultuuranker worden geprofileerd. Een andere - of nieuw op te richten organisatie zal het theater gaan exploiteren. De cultuurankerfunctie zal voor het stadsdeel Centrum gelden. Voor het nieuwe beleidsplan is per jaar beschikbaar. Het nieuwe beleidsplan moet voldoen aan het Cultuurankerprofiel dat als volgt is beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur , Haagse Nieuwe blz 25): Cultuurankers, cultuur in de overige stadsdelen Cultuurankers zijn culturele instellingen in de stadsdelen die zich met hun activiteiten in de eerste plaats richten op bewoners in het eigen stadsdeel, aansluitend bij de eigen identiteit van dit stadsdeel, met als doel het vergroten van de cultuurparticipatie in hun stadsdeel. Daarnaast leggen de cultuurankers door het aangaan van allianties met zusterorganisaties en andere partners in andere stadsdelen ook verbindingen tussen verschillende stadsdelen en hun inwoners. De taken voor de Cultuurankers zijn (Haagse Nieuwe, blz 26): - elk Cultuuranker geeft ruimte aan culturele aanbieders in de stad om hun aanbod kenbaar te maken (bijvoorbeeld een prikbord, folderrek en/of informatie via een beeldscherm); - elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels; - een Cultuuranker gaat allianties aan met relevante partners in het stadsdeel, zoals scholen en maatschappelijke organisaties, maar ook met partners buiten het eigen stadsdeel, zoals de andere Cultuurankers en het Expertisecentrum Cultuureducatie; - een Cultuuranker is meer dan een satelliet van één of meer stedelijke podia; bij overname van programmering van stedelijke podia wordt deze in het verzorgingsgebied ingebed met bijvoorbeeld een introductie of randprogrammering; - elk Cultuuranker geeft amateurkunstenaars of organisaties uit het verzorgingsgebied de gelegenheid om op te treden of te exposeren. Het is geen taak voor de Cultuurankers is om zelf kostbare producties of begeleidingstrajecten op te zetten. Een Cultuuranker dient zich in te spannen om bewonersgroepen te faciliteren, hen te betrekken bij de programmering en ruimte te bieden aan amateurinitiatieven. Hierbij vindt u het nieuwe Meerjarenbeleidsplan van Theater De Vaillant op basis van bovenstaande opdracht en eisen. 1

2 Doelstelling Theater De Vaillant Theater De Vaillant wil zich profileren als Cultuuranker; bij de te organiseren activiteiten richt zij zich op het stadsdeel Centrum en zal zich in de eerste plaats richten op bewoners in stadsdeel Centrum, aansluitend bij de eigen identiteit van dit stadsdeel, met als doel het vergroten van de cultuurparticipatie. Zij wil de ontmoetingsplek zijn waar bewoners, amateurartiesten en amateurgroepen elkaar ontmoeten. Daarnaast wil Theater De Vaillant allianties aangaan met zusterorganisaties en andere partners in andere stadsdelen zodat ook verbindingen tussen verschillende stadsdelen en hun inwoners tot stand komen. Stadsdeel Centrum Dit stadsdeel, waar in de ring Binnenstad zich de meeste cultuurvoorzieningen voor de professionele kunsten bevinden, heeft bijna inwoners. In geen enkel ander stadsdeel is het inkomensverschil zo groot als hier. De Krachtwijken Schilderswijk en Transvaal verschillen enorm van bijvoorbeeld Archipel/Willemspark. Het nieuwe Theater De Vaillant wil het gehele stadsdeel bedienen en zal daartoe allianties zoeken met vertegenwoordigers van bewoners- en andere organisaties zodat nog meer dan nu het geval is, Theater De Vaillant de schakel vormt tussen inwoners, haar organisaties en het culturele amateurveld. In april 2012 maakte de gemeente bekend dat het aantal inwoners van oorspronkelijk Nederlandse afkomst voor het eerst een minderheid van de Haagse bevolking is. De vele en verschillende culturele achtergronden dienen elkaar in de open samenleving die wij voor ogen hebben, te kennen en te herkennen. Culturele kruisbestuiving tussen culturen vormt een enorme meerwaarde en juist de amateurkunst kan dit op laagdrempelige wijze in actie zetten. Maatschappelijke context De waarde van een levendig cultureel klimaat is gelukkig onomstreden. Hagenaars die actief aan cultuur doen, ontwikkelen nieuwe vaardigheden en leren nieuwe mensen kennen. Zo ontstaat er actieve sociale binding tussen uiteenlopende groepen mensen. Die binding maakt de stad tot een plek waar je wilt wonen of werken. Onderzoek en ook de praktijkervaring van Theater De Vaillant, laat zien dat initiatieven die van onderop - vanuit de mensen en de wijken zelf - komen, belangrijke succesfactoren zijn in de sociale cohesie van een stad. Dit is het werkterrein waar het Cultuuranker een belangrijke rol bij speelt. Participatie ontstaat trapsgewijs. Een paar voorlopers nemen het initiatief, proberen wat uit, smeden plannen en via hen wordt er na verloop van tijd weer een nieuwe laag bewoners bereikt die aanvankelijk minder actief was. Dit zijn situaties waarin de eerste klap een daalder waard is, als het eerste contact met een nieuwe groep succesvol is, is de volggroep daarachter makkelijk bereikt. Waar hulpverleners in buurten mensen vaak vanuit een probleem benaderen bij voorbeeld overlast, schulden of spijbelgedrag benaderen medewerkers die cultuurparticipatie als doel hanteren, mensen juist vanuit hun achtergrond, denkbeelden en competenties. Deze laatste benadering blijkt van grote betekenis voor de maatschappelijke context van de samenleving 2

3 Op nieuwe leest geschoeid Theater De Vaillant wil zoveel mogelijk bewoners samen brengen rond het thema cultuur en daarmee een ontmoetingsplek zijn om zodoende de cultuurparticipatie te verhogen. Theater De Vaillant wil zich in dienst stellen van het stadsdeel Centrum en daarmee de culturele rijkdom van Den Haag gebruiken om samen met andere culturele-, welzijns- en migrantenorganisaties, scholen en het bedrijfsleven in te spelen op vragen van de bewoners. Het Cultuuranker speelt een belangrijke rol bij de eerste kennismaking met cultuur, door mee te doen en/of te komen kijken. Het streven is om het vele en goede werk op het gebied van diverse programmering en aldus het bereiken van een gedifferentieerd publiek van het huidige Theater De Vaillant voort te zetten maar dan op een manier die minder kostenintensief is. Naamgeving Omdat Theater De Vaillant een inmiddels goed ingeburgerd begrip is met een positief imago, weer een naamsverandering niet bijdraagt aan de herkenbaarheid en omdat het kosten bespaart is het voorstel om de naamgeving, het logo en de huisstijl niet te veranderen. In alle uitingen van het Theater De Vaillant wordt het beeldmerk van de gemeente Den Haag, de Vlieger opgenomen. Identiteit Theater De Vaillant kent als Unique Selling Point (USP) de grote multiculturaliteit die het stadsdeel Centrum juist zo kenmerkt. Het percentage inwoners met een niet-westerse achtergrond in de nabije omgeving van het theater overstijgt de 90%. Dit USP kan veel meer worden uitgebouwd bijvoorbeeld bij commerciële verhuringen aan bedrijven en door hiermee aanbieders op de congresmarkt te benaderen. Deze diversiteit van culturen kan ook in het aanbod van de horeca worden terug gevonden. Het Theater De Vaillant biedt een thuis aan amateurkunstenaars en heeft daarmee een toegevoegde waarde op het amateurcultuuraanbod in Den Haag. Bestuursvorm Theater De Vaillant blijft een Stichting (onderzocht wordt of de huidige stichting in stand kan blijven door de statuten aan te passen) maar de Raad van Toezicht zal vervangen worden door een bestuur. Dit bestuur, dat uit (oud)-professionele doeners zal bestaan, zal geformeerd worden uit alliantiepartners uit het stadsdeel Centrum. Naast het bestuur worden in de loop van 2013 een programmaraad en wijkpanels geformeerd. Het bestuur zal veel invloed hebben bij de opzet en invulling van de programmaraad. Het werken volgens de codes Cultural Governance en Culturele Diversiteit zullen gehandhaafd blijven. 3

4 Invulling bestuur ur Het stichtingsbestuur van het Theater De Vaillant wordt een werkbestuur dat zich actief met beleid en uitvoering zal bezighouden. Een vertegenwoordiger uit het oude bestuur zal voor de continuïteit in het bestuur nieuwe stijl zorgdragen. Het bestuur zou er dan als volgt uit kunnen zien: een deskundige vanuit het werkveld culturele diversiteit een deskundige vanuit het werkveld cultuur een deskundige vanuit het onderwijs een deskundige vanuit een welzijnsinstelling / politie een deskundige vanuit een woningbouwcorporatie een deskundige vanuit koepelorganisaties Haagse amateurverenigingen een deskundige vanuit het bedrijfsleven (bv winnaar Zilveren Ooievaar). Organisatie Het vernieuwde Theater De Vaillant kan in 2013 en verder gedurende 50 weken per jaar 5 dagen per week en 12 uur per dag geopend zijn door de volgende personele invulling: Bedrijfsleider theater 1 fte Medewerker Cultuuranker 0,5 fte Technicus 1 fte Concierge / facilitair 1 fte Communicatie/marketing 0.5 fte Assistent bespreekbureau / kassa 0.5 fte Totaal 4.5 fte Combinatiefunctionaris (extern) 1 fte Ad 1) In de begroting vindt u bij de cijfermatige uitwerking hiervan twee kolommen: De eerste kolom gaat uit van de hierboven beschreven personele bezetting voor een nieuwe organisatie Cultuuranker, gebaseerd op opmerkingen in het Collegebesluit. In de tweede kolom van de begroting zijn voor dezelfde beschreven functies de vergelijkbare functies van de huidige medewerkers van het Culturalis Theater ingevuld, uitgaande van de wenselijke situatie waarbij huidige medewerkers van Culturalis een plaats krijgen in het nieuwe Theater De Vaillant. Hiermee wordt voldaan aan uw stelling op blz 74 van Haagse Nieuwe : Personeel in vaste dienst van Culturalis heeft voorrang om bij voldoende kwalificatie in te stromen in een functie in de nieuwe structuur. 4

5 Financiën Doordat de vaste lasten samen met de kosten medewerkers het beschikbare budget opsoupeert, wordt er van de bestuursleden verwacht dat zij samen met de bedrijfsleider en de medewerker cultuuranker budgets vinden om de gewenste activiteiten mogelijk te maken. Omdat er ook activiteiten zijn die een hoog sociaal/preventief karakter hebben, wordt onderzocht of de Wethouder Sociale Zaken financieel kan en wil bijdragen teneinde deze zo sociaal belangrijke activiteiten te behouden. Ad 1) De salariskosten voor de combinatiefunctionaris vallen buiten de begroting omdat deze wordt ondergebracht bij een door de gemeente nader te bepalen organisatie. Ad 2) De inkomsten uit verhuur zullen naar verwachting veranderen ten opzichte van eerdere jaren door; - bezuinigingen op de beschikbare subsidie voor de Haagse amateurpodiumgroepen - wegvallen van programma s van de algemene organisatie van Culturalis - inkomsten uit commerciële verhuur gaan omhoog ten opzichte van het verleden en door intensievere sales activiteiten en verpachting van de horeca Ad 3) Tijdens openstelling voor publiek dienen ten behoeve van de veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers altijd tenminste twee beroepskrachten met BHV aanwezig te zijn. Reden hiervan is de deels ondergrondse ligging, bovendien bestaat het theater uit een groot aantal van elkaar gescheiden ruimtes. In de begroting is daartoe een post veiligheid / publieksdienst opgenomen. Ad 4) Administratie & control, als ook publieksdiensten en veiligheid worden uitbesteed (zie samenwerking Cultuurankers) en niet in de personeelsformatie opgenomen. Deze posten zijn uiteraard wel in de begroting opgenomen. Ad 5) Het betreft een reguliere begroting voor exploitatie van het theater. Hierin zijn geen opstartkosten opgenomen. Eventuele opstartkosten zijn afhankelijk van de definitieve keuze tussen enerzijds doorgaan binnen de huidige stichting in een aangepaste vorm, of het opzetten van een volledig nieuwe organisatie. Ad 6) In de begroting is private middelen opgenomen (B4 en B4.2). Dit bedrag dient via fondsenwerving en inhoudelijke partnerships met derden te worden gerealiseerd. Programma Het programma van Theater De Vaillant kent nu een aantal duidelijk herkenbare elementen. Deze zijn gebaseerd op de wensen van groepen uit stadsdeel Centrum. Het is aan de medewerker cultuuranker, de combinatiefunctionaris, de programmaraad en de wijkpanels om samen met de bedrijfsleider, het bestuur en de vrijwilligers hieraan indien gewenst een nieuwe richting te geven. Verhuur zalen, studio s en foyer Theater De Vaillant hanteert verschillende tarieven bij de verhuur van zalen en andere ruimten: een tarief voor amateurs, voor professionals en voor de zakelijke markt. Daarnaast hanteert het theater een dalurentarief voor nieuwe groepen en aanstormend talent uit het eigen stadsdeel en wordt de bestaande regeling waarbij scholen en partners uit de wijk (zoals t Palet) gratis gebruik kunnen maken van de faciliteiten, gehandhaafd. 5

6 Het verdient aanbeveling om een benchmark onder alle Cultuurankers en andere vergelijkbare theaters (binnen en buiten Den Haag) te laten uitvoeren zodat bezien kan worden of de prijzen die nu gehanteerd worden, realistisch zijn. Theater De Vaillant zal zich inspannen om de bezoeker op adequate wijze te helpen de weg te wijzen naar andere culturele instellingen, voorstellingen en andere interessante zaken. Dit gebeurt door de good-old brochures ten toon te stellen maar dit wordt ook op de digitale muurkrant op meerdere plaatsen in de foyer getoond. Theater De Vaillant zal voor het verwijzen naar andere organisaties en podia voor amateurkunsten nauw samenwerken met de Serviceorganisatie Cultuurparticipatie (website). Theater De Vaillant zal previews van professionele partners faciliteren om publiek van het stedelijke aanbod op de hoogte te stellen; dit dient kostenneutraal te worden uitgevoerd. Exposities en online presentaties De foyers van Theater De Vaillant worden gebruikt voor exposities. Om het tentoonstellingsaanbod te optimaliseren wordt samenwerking aangegaan met de Serviceorganisatie Cultuurparticipatie, onderwijsinstellingen, Stroom, met wijkorganisaties en indien passend met individuele amateurkunstenaars uit het stadsdeel Centrum. De digitale werkplaats zal worden ingezet om talenten en partners te steunen bij het zelf online presenteren van hun kunsten. Samenwerking met andere Cultuurankers Theater De Vaillant gelooft dat een intensievere samenwerking met de andere Cultuurankers meer efficiency en inhoudelijke meerwaarde kan opleveren bijvoorbeeld door uitwisseling van expertise, gezamenlijke inkoop van diensten (administratie en publieksdiensten), ZZP-ers (poule van bv theatertechnici), gezamenlijke inkoop van middelen en het gezamenlijk inkopen van trainingen (ondermeer excellent gastheer-/vrouwschap, BHV en EHBO) van vrijwilligers. Het ultieme doel is om vrijwilligers op te leiden die bereid zijn zich in en voor alle Cultuurankers beschikbaar te stellen. Aanvullende programma s Aanvullend op het aanbieden van faciliteiten en ruimtes zoals boven omschreven, zal Theater De Vaillant onderzoeken of aanvullende activiteiten met een belangrijke maatschappelijke spin-off voor de naaste omgeving realiseerbaar zijn. Jongeren en andere wijkbewoners die niet vanzelfsprekend met het cultuuraanbod van Den Haag in aanraking komen worden, samen met wijkpartners uitgenodigd middels programma s op maat. Deze programma s vinden slechts doorgang indien zij uit externe gelden en met inzet van partners gerealiseerd kunnen worden. Het Theater De Vaillant stelt hierbij ruimte en faciliteiten beschikbaar. (Online)marketing en communicatie Een halftime communicatiemedewerker voor het Theater De Vaillant is noodzakelijk om potentiële amateuraanbieders en publiek effectief en op maat te bereiken. Het is daarbij noodzakelijk om zakelijker en slimmer te zijn en moderne, snelle en goedkope middelen te hanteren. Deze medewerker zal een groot deel van de tijd besteden aan het begeleiden en effectief inzetten van stagiaires, om daarmee de uitvoerende capaciteit te vergroten. Er zal nog intensiever dan nu het geval is gebruik worden gemaakt van de reeds opgebouwde 6

7 Culturalis-database en de verbinding met de andere Cultuurankers, de Serviceorganisatie Cultuurparticipatie en culturele, educatieve en wijkpartners zal worden geïntensiveerd. Om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de stad, het stadsdeel Centrum en de trends in het culturele amateurveld, zijn veld- en marktonderzoek onontkoombaar. Dit zal onder leiding van de medewerker marketing/communicatie en samen met de programmaraad door stagiaires worden uitgevoerd. Vrijwilligers en stagiaires De vaste medewerkers van Theater De Vaillant zullen samen met de bedrijfsleider een groot deel van hun/haar tijd dienen te besteden aan het werven, opleiden en coördineren van de (veel meer dan nu het geval is), benodigde vrijwilligers. Op dit gebied samenwerken met andere Cultuurankers met als ultieme doel om de vrijwilligers in alle Cultuurankers te kunnen inzetten, kan een enorme meerwaarde voor de stad opleveren en dus invulling geven aan het profiel dat meegegeven wordt, namelijk: Daarnaast leggen de cultuurankers door het aangaan van allianties met zusterorganisaties en andere partners in andere stadsdelen ook verbindingen tussen verschillende stadsdelen en hun inwoners. Het Theater De Vaillant kent de erkenning door de Stichting ECABO als officieel leerbedrijf. Daardoor vinden stagiaires van de MBO-theatertechniek en horeca opleidingen hun weg naar Theater De Vaillant; mogelijkheden daartoe zullen worden uitgebreid. In de toekomst zal nog veel meer dan nu het geval is dienen te worden gewerkt met stagiaires uit het Lager-, Voortgezet- en het Hoger Beroepsonderwijs. Het bestuurslid uit het onderwijsveld is hiervoor een belangrijke schakel. Horeca De horeca kan meer inkomsten opleveren dan nu het geval is. Ook kan de USP multiculturaliteit meer worden uitgebuit. De ontmoetingsplek kan daardoor meer inhoud krijgen. Door de aanwezigheid van Wifi in het gehele pand kunnen indien gewenst werkplekken voor bezoekers worden gecreëerd. Aangeraden wordt om te onderzoeken of het aanbod en de service de veelkleurigheid van de bezoekers en het programma kan weerspiegelen bijvoorbeeld door een multiculturele kaart die varieert van bara s tot bulgur en van muntthee tot Fernandes. Als smakelijk voorbeeld kan hier het leer -restaurant Bazar dienen (Rotterdam en Amsterdam) waar jongeren hun eerste stappen zetten naar een reguliere baan in de horeca. De Hogere Hotelschool hierbij te betrekken lijkt een goede optie. Door de structurele samenwerking met een externe cateraar worden kosten voor horecamedewerkers en de acquisitie voor verhuringen gedragen door de cateraar en dus op de begroting van Theater De Vaillant bespaard. Allianties met professionele instellingen De manier waarop mensen samen leven, hun vrije tijd besteden en het (amateur)kunstenaarschap invullen is aan verandering onderhevig. Theater De Vaillant wil de creatieve en flexibele organisatie zijn die makkelijk met deze veranderingen meebeweegt, geleid vanuit de vragen van inwoners. Een belangrijke verandering is momenteel dat de scheidslijn tussen professionele - en amateurkunsten vervaagt. 7

8 Nieuwe artistieke ontwikkelingen zoals in de dans beginnen steeds vaker op straat. Ze ontstaan door invloeden van andere culturen of in onverwachte samenwerking en crossovers ondersteund door digitale hulpmiddelen. Meer en meer werken professionals met amateurs samen. De talentenjachtprogramma s op de televisie, voor dans, muziek en koren, bewerkstelligen dat deze uitingen meer onder handbereik van het brede publiek komt. Door hierop adequaat in te spelen wil Theater De Vaillant dit een kwaliteit van het Cultuuranker laten zijn. Amateurgroepen vormen een onderdeel van de humuslaag aan de onderzijde van de cultuurpiramide. Hoe meer de eerste kennismaking met cultuur door gevarieerde bewonersgroepen wordt gerealiseerd, des te meer wordt de instroom bij de culturele organisaties mogelijk gemaakt. Samenwerken met professionele kunstenaars is voor amateurs van grote waarde. Indien budgettair mogelijk zullen ook online programma s worden gecontinueerd en uitgebreid. Samenwerken met externe partners - Alle scholen in het stadsdeel, zowel VMBO/MBO/HBO zullen worden benaderd voor mogelijke samenwerking. Het voorbereidende werk hiertoe zal worden uitgevoerd door het bestuurslid dat uit deze achterban komt. De samenwerking met Johan de Witt en het Palet is reeds gestart. De combinatiefunctionaris kan bij de afstemming een belangrijke rol spelen. - Previews en samenwerkingsprojecten van NDT, Theater Diligentia en PePijn en Theater aan het Spui worden voortgezet indien de financiële middelen dit toelaten. - Met Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd om te ontdekken of en zo ja hoe de zo belangrijke vindplaats die alle Cultuurankers voor DHCH2018 zijn, beter kunnen worden benut. - Met de bibliotheken in het Stadsdeel Centrum zullen gesprekken worden gevoerd om te ontdekken of en zo ja hoe de samenwerking met Theater De Vaillant meer inhoud en vorm kan krijgen. - Met het Haags Filmhuis wordt besproken of er kansen zijn om de grote zaal van Theater De Vaillant geschikt te maken voor Bollywood en Urban films. De kosten om dit te realiseren zullen dan door cofinanciering gedragen dienen te worden. - Haagse Nieuwe kent een aantal culturele organisaties die voor het eerst structureel subsidie van de gemeente Den Haag ontvangen. Zij en organisaties die zich richten op culturele diversiteit en amateurkunst worden benaderd om te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een of meerdere l huisgezelschappen. - Theater De Vaillant participeert in een landelijk netwerk van wijktheaters. Met name het contact met Theater Zuidplein in Rotterdam zal worden geïntensiveerd om kennis en programma s uit te wisselen en te bundelen. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 8

9 Theater De Vaillant is het zeer met het College eens als zij stelt dat culturele instellingen die een bijdrage ontvangen uit gemeenschapsgeld de verantwoordelijkheid dragen om een bedrijfsvoering na te streven waarmee het beroep op subsidies tot een minimum wordt beperkt. Theater De Vaillant wil die ondernemende houding graag laten zien. Het aantrekken van externe financiële bronnen zal dan ook een belangrijke taak worden van de bedrijfsleider. In haar/zijn profielschets zal dit een belangrijk onderdeel zijn. Gedacht kan worden om een freelance fondsenwerver aan te trekken die zichzelf terugverdient door het voorbereidende werk te doen om fondsaanvragen te schrijven en partnerplannen te ontwikkelen voor het bedrijfsleven. De bedrijfsleider kan de ballen die dan op de stip liggen, inschoppen. Gezocht wordt naar aansprekende manieren om huurders uit te dagen, om binnen hun eigen activiteiten te zoeken naar manieren van aansprekend cultureel ondernemerschap. Door de aanwezigheid van de kennis uit het bedrijfsleven binnen het stichtingsbestuur is de kans op een zakelijke benadering verhoogd. Indien nodig of gewenst kan het nieuwe bestuur de Stichting Cultuur-Ondernemen benaderen voor ondersteuning. Bewonersinitiatieven en andere amateur cultuuraanbieders Vanzelfsprekend biedt Theater De Vaillant alle ruimte aan bewonersinitiatieven en andere amateur cultuuraanbieders. Door het ontbreken van een activiteitenbudget zullen alle activiteiten kosten neutraal uitgevoerd dienen te worden of dienen te worden betaald uit andere budgets. De samenwerking met het Expertise Centrum is dan ook van levensbelang. Overlegsituaties Theater De Vaillant participeert in de volgende overlegsituaties: aangeraden wordt om deze te continueren. Dit kan ook een taak van een bestuurslid zijn, bij voorbeeld aanwezigheid bij VBM Business Club door het bestuurslid uit het bedrijfsleven. Campus Tenier Plantsoen / Brede Buurtzone Bewonersoverleg Schilderswijk (ism. Politie, Bewonersverenigingen, BOOG) Ondernemersvereniging Hobbemagisch VBM Business Club Directie Overleg Podiumkunsten Landelijk Netwerk Wijktheaters Overleg Cultuurankers Overleg Expertisecentrum Cultuureducatie/ Serviceorganisatie Cultuurparticipatie. Den Haag, september 2012 Anja Overhoff 9

10 BATEN BEGROTING bedragen x euro Begroting begroting nieuwe organisatie met inpassing huidige medew. Theater a/d Hobbemastraat A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN Directe opbrengsten A.1. Publieksinkomsten A.3. Inkomsten uit verhuur B SUBTOTAAL BIJDRAGEN B.3.1. Meerjarige subsidie gemeente Den Haag vanuit meerjarenbeleidsplan tbv Theater B.4.2. Overige bijdragen uit private middelen Som der baten(a+b) LASTEN C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN C.1. Beheerlasten personeel C.2. Beheerlasten materieel D SUBTOTAAL- ACTIVITEITENLASTEN D.1. Activiteitenlasten personeel D.2. Activiteitenlasten materieel Som der lasten(c+d) SALDO uit gewone bedrijfsuitoefening tekort 2 2 SALDO rentebaten en - lasten -2-2 EXPLOITATIERESULTAAT THEATER

11 Toelichting op de begroting BATEN Opbrengsten Begroting nieuwe organisatie begroting met inpassing huidige medew A1 Publieksinkomsten horeca bijdrage van cateraars/sponsoring A3 Inkomsten uit verhuur verhuur amateurs verhuur professionele kunsten -5-5 verhuur commercieel/eigen programma verhuur facilitair -8-8 A Totaal Inkomsten Bijdragen B3 Subsidie gemeente Den Haag vanuit meerjarenbeleidsplan tbv Theater B4 Overige bijdragen uit private middelen B Totaal bijdragen Som der baten (A+B) LASTEN C1 Totaal Beheerlasten personeel salarissen en sociale lasten/pensioenpremies ingeleend personeel(admin/controller) verzekeringen 8 8 vrijwilligers/stagiaires 6 6 overig bhv/ehbo scholing 7 7 C2 Totaal Beheerlasten materieel Totaal huisvesting huur energie en water gemeentelijke heffingen 7 7 verzekeringen 5 5 beveiliging(installaties) 4 4 schoonmaak klein onderhoud, techn installaties en reservering onderhoud

12 Toelichting op de begroting Begroting nieuwe organisatie begroting met inpassing huidige medew Kantoorkosten kantoorartikelen 2 2 telefoon/porti/postbus 6 6 lidmaatschappen en abonnementen 1 1 verzekeringen 1 1 Automatiseringskosten systeembeheer/onderhoud/aanschaf glasvezelnet 7 7 Accountants- en salarisadmin.kosten 9 9 accountant/salarisbureau 9 9 Drukwerk 4 4 drukwerk (maandagenda en ov. Noodzakelijke 4 4 uitingen) Theatertechniek 2 2 theatertechniek aanschaf/ kl. vervanging 2 2 Public Relations publiciteit website/content onderhoud 8 8 D1 Totaal Activiteitenlasten personeel salarissen en sociale lasten/pensioenpremies kosten freelancers techniek/theatertechniek kosten freelancers beveiliging/publieksdiensten verzekeringen 5 5 vrijwilligers/stagiaires 5 5 overig 7 7 D2 Totaal Activiteitenlasten materieel activiteiten

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Optimaliseer uw exploitatie Igor Grevers Mark van Rotterdam Agenda 1 2 Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Hoe kiest u de juiste horecaformule voor uw MFA? Afronding en borrel

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan' Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' StichtingDunya Fiscaal'Nummer:' 8157.59.277 ' Contactgegevens:' StichtingDunya VanNelleweg1 3044BCRotterdam Postbus13108 Tel:0104048422 info@ducos.com Samenstelling'bestuur:'

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Balans per 31 december 2011 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 60.836 40.297 60.836 40.297 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB)

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Natasha Stroeker 27 mei 2015 Presentatie in het kort Het onderzoek Context: bezuinigingen Wat is cultureel ondernemerschap?

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

DOE-HET-ZELF THEATER. Jaarverslag. Stichting Theater aan de Hobbemastraat

DOE-HET-ZELF THEATER. Jaarverslag. Stichting Theater aan de Hobbemastraat DOE-HET-ZELF THEATER Jaarverslag 2013 Stichting Theater aan de Hobbemastraat Inleiding In 2013 heeft theater De Vaillant een vliegende start gemaakt. Na de gemeentelijke reorganisatie van de sector kunst

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING Beleidsplan sponsoring Antares 2015-2019 pagina : 2 van 6 1. INLEIDING In deze notitie benoemen we de uitgangspunten die gelden bij sponsoring. Daarmee hebben we een kader om sponsorvragen te beoordelen

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Index 1. Community Sailing Rotterdam Een organisatie zonder winstoogmerk Pagina 2 2. Bestuur & Comité van Aanbeveling Pagina 3 3. Projecten 2006 4. Fondsenwerving

Nadere informatie

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2015-2016, tweede ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling

Nadere informatie

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 Haagse Nieuwe Voorwoord - Passage over initiatieven van instellingen met negatief advies die een doorstart onderzoeken geactualiseerd.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Agenda / inhoud presentatie

Agenda / inhoud presentatie Stichting Theater Gorinchem 1 Tijdelijke exploitatie Theater De Nieuwe Doelen 7 juli 2015 Cleo Sissingh Fons van Beers Agenda / inhoud presentatie 2 Kennismaking en introductie Drijver en partners Concept

Nadere informatie

Begroting en financiële positie

Begroting en financiële positie Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag Koorenhuis, 9 december 2014 VERSLAG. De zaal wordt verwelkomd met een flitsend optreden van Green Dance Studio,

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 2. Totstandkoming... 3 3. Introductie op de exploitatiebegroting. 4 4. Exploitatiebegroting

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 52.824 60.836 52.824 60.836 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding Stichting voor toegepaste filosofie culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen Beleidsplan 2013-2017 Inleiding Onze ambitie richt zich niet alleen op het onderwijs, maar ook op de culturele

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving 27 oktober 2016 Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving Inhoud Terugblik Beleidsuitgangspunten Bedrijfsplan Algemene uitgangspunten Theater, Sport en gecombineerd Wat moet er nog gebeuren

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie