- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels;"

Transcriptie

1 Theater De Vaillant Nieuw Meerjarenbeleidsplan Inleiding Met constructieve en plezierige medewerking van directie en management van het Culturalis Theater is het hierna volgende nieuwe Meerjarenbeleidsplan voor het Theater De Vaillant tot stand gekomen. De opdracht aan ondergetekende luidde als volgt: het theater moet in de komende kunstenplanperiode uitdrukkelijk als Cultuuranker worden geprofileerd. Een andere - of nieuw op te richten organisatie zal het theater gaan exploiteren. De cultuurankerfunctie zal voor het stadsdeel Centrum gelden. Voor het nieuwe beleidsplan is per jaar beschikbaar. Het nieuwe beleidsplan moet voldoen aan het Cultuurankerprofiel dat als volgt is beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur , Haagse Nieuwe blz 25): Cultuurankers, cultuur in de overige stadsdelen Cultuurankers zijn culturele instellingen in de stadsdelen die zich met hun activiteiten in de eerste plaats richten op bewoners in het eigen stadsdeel, aansluitend bij de eigen identiteit van dit stadsdeel, met als doel het vergroten van de cultuurparticipatie in hun stadsdeel. Daarnaast leggen de cultuurankers door het aangaan van allianties met zusterorganisaties en andere partners in andere stadsdelen ook verbindingen tussen verschillende stadsdelen en hun inwoners. De taken voor de Cultuurankers zijn (Haagse Nieuwe, blz 26): - elk Cultuuranker geeft ruimte aan culturele aanbieders in de stad om hun aanbod kenbaar te maken (bijvoorbeeld een prikbord, folderrek en/of informatie via een beeldscherm); - elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels; - een Cultuuranker gaat allianties aan met relevante partners in het stadsdeel, zoals scholen en maatschappelijke organisaties, maar ook met partners buiten het eigen stadsdeel, zoals de andere Cultuurankers en het Expertisecentrum Cultuureducatie; - een Cultuuranker is meer dan een satelliet van één of meer stedelijke podia; bij overname van programmering van stedelijke podia wordt deze in het verzorgingsgebied ingebed met bijvoorbeeld een introductie of randprogrammering; - elk Cultuuranker geeft amateurkunstenaars of organisaties uit het verzorgingsgebied de gelegenheid om op te treden of te exposeren. Het is geen taak voor de Cultuurankers is om zelf kostbare producties of begeleidingstrajecten op te zetten. Een Cultuuranker dient zich in te spannen om bewonersgroepen te faciliteren, hen te betrekken bij de programmering en ruimte te bieden aan amateurinitiatieven. Hierbij vindt u het nieuwe Meerjarenbeleidsplan van Theater De Vaillant op basis van bovenstaande opdracht en eisen. 1

2 Doelstelling Theater De Vaillant Theater De Vaillant wil zich profileren als Cultuuranker; bij de te organiseren activiteiten richt zij zich op het stadsdeel Centrum en zal zich in de eerste plaats richten op bewoners in stadsdeel Centrum, aansluitend bij de eigen identiteit van dit stadsdeel, met als doel het vergroten van de cultuurparticipatie. Zij wil de ontmoetingsplek zijn waar bewoners, amateurartiesten en amateurgroepen elkaar ontmoeten. Daarnaast wil Theater De Vaillant allianties aangaan met zusterorganisaties en andere partners in andere stadsdelen zodat ook verbindingen tussen verschillende stadsdelen en hun inwoners tot stand komen. Stadsdeel Centrum Dit stadsdeel, waar in de ring Binnenstad zich de meeste cultuurvoorzieningen voor de professionele kunsten bevinden, heeft bijna inwoners. In geen enkel ander stadsdeel is het inkomensverschil zo groot als hier. De Krachtwijken Schilderswijk en Transvaal verschillen enorm van bijvoorbeeld Archipel/Willemspark. Het nieuwe Theater De Vaillant wil het gehele stadsdeel bedienen en zal daartoe allianties zoeken met vertegenwoordigers van bewoners- en andere organisaties zodat nog meer dan nu het geval is, Theater De Vaillant de schakel vormt tussen inwoners, haar organisaties en het culturele amateurveld. In april 2012 maakte de gemeente bekend dat het aantal inwoners van oorspronkelijk Nederlandse afkomst voor het eerst een minderheid van de Haagse bevolking is. De vele en verschillende culturele achtergronden dienen elkaar in de open samenleving die wij voor ogen hebben, te kennen en te herkennen. Culturele kruisbestuiving tussen culturen vormt een enorme meerwaarde en juist de amateurkunst kan dit op laagdrempelige wijze in actie zetten. Maatschappelijke context De waarde van een levendig cultureel klimaat is gelukkig onomstreden. Hagenaars die actief aan cultuur doen, ontwikkelen nieuwe vaardigheden en leren nieuwe mensen kennen. Zo ontstaat er actieve sociale binding tussen uiteenlopende groepen mensen. Die binding maakt de stad tot een plek waar je wilt wonen of werken. Onderzoek en ook de praktijkervaring van Theater De Vaillant, laat zien dat initiatieven die van onderop - vanuit de mensen en de wijken zelf - komen, belangrijke succesfactoren zijn in de sociale cohesie van een stad. Dit is het werkterrein waar het Cultuuranker een belangrijke rol bij speelt. Participatie ontstaat trapsgewijs. Een paar voorlopers nemen het initiatief, proberen wat uit, smeden plannen en via hen wordt er na verloop van tijd weer een nieuwe laag bewoners bereikt die aanvankelijk minder actief was. Dit zijn situaties waarin de eerste klap een daalder waard is, als het eerste contact met een nieuwe groep succesvol is, is de volggroep daarachter makkelijk bereikt. Waar hulpverleners in buurten mensen vaak vanuit een probleem benaderen bij voorbeeld overlast, schulden of spijbelgedrag benaderen medewerkers die cultuurparticipatie als doel hanteren, mensen juist vanuit hun achtergrond, denkbeelden en competenties. Deze laatste benadering blijkt van grote betekenis voor de maatschappelijke context van de samenleving 2

3 Op nieuwe leest geschoeid Theater De Vaillant wil zoveel mogelijk bewoners samen brengen rond het thema cultuur en daarmee een ontmoetingsplek zijn om zodoende de cultuurparticipatie te verhogen. Theater De Vaillant wil zich in dienst stellen van het stadsdeel Centrum en daarmee de culturele rijkdom van Den Haag gebruiken om samen met andere culturele-, welzijns- en migrantenorganisaties, scholen en het bedrijfsleven in te spelen op vragen van de bewoners. Het Cultuuranker speelt een belangrijke rol bij de eerste kennismaking met cultuur, door mee te doen en/of te komen kijken. Het streven is om het vele en goede werk op het gebied van diverse programmering en aldus het bereiken van een gedifferentieerd publiek van het huidige Theater De Vaillant voort te zetten maar dan op een manier die minder kostenintensief is. Naamgeving Omdat Theater De Vaillant een inmiddels goed ingeburgerd begrip is met een positief imago, weer een naamsverandering niet bijdraagt aan de herkenbaarheid en omdat het kosten bespaart is het voorstel om de naamgeving, het logo en de huisstijl niet te veranderen. In alle uitingen van het Theater De Vaillant wordt het beeldmerk van de gemeente Den Haag, de Vlieger opgenomen. Identiteit Theater De Vaillant kent als Unique Selling Point (USP) de grote multiculturaliteit die het stadsdeel Centrum juist zo kenmerkt. Het percentage inwoners met een niet-westerse achtergrond in de nabije omgeving van het theater overstijgt de 90%. Dit USP kan veel meer worden uitgebouwd bijvoorbeeld bij commerciële verhuringen aan bedrijven en door hiermee aanbieders op de congresmarkt te benaderen. Deze diversiteit van culturen kan ook in het aanbod van de horeca worden terug gevonden. Het Theater De Vaillant biedt een thuis aan amateurkunstenaars en heeft daarmee een toegevoegde waarde op het amateurcultuuraanbod in Den Haag. Bestuursvorm Theater De Vaillant blijft een Stichting (onderzocht wordt of de huidige stichting in stand kan blijven door de statuten aan te passen) maar de Raad van Toezicht zal vervangen worden door een bestuur. Dit bestuur, dat uit (oud)-professionele doeners zal bestaan, zal geformeerd worden uit alliantiepartners uit het stadsdeel Centrum. Naast het bestuur worden in de loop van 2013 een programmaraad en wijkpanels geformeerd. Het bestuur zal veel invloed hebben bij de opzet en invulling van de programmaraad. Het werken volgens de codes Cultural Governance en Culturele Diversiteit zullen gehandhaafd blijven. 3

4 Invulling bestuur ur Het stichtingsbestuur van het Theater De Vaillant wordt een werkbestuur dat zich actief met beleid en uitvoering zal bezighouden. Een vertegenwoordiger uit het oude bestuur zal voor de continuïteit in het bestuur nieuwe stijl zorgdragen. Het bestuur zou er dan als volgt uit kunnen zien: een deskundige vanuit het werkveld culturele diversiteit een deskundige vanuit het werkveld cultuur een deskundige vanuit het onderwijs een deskundige vanuit een welzijnsinstelling / politie een deskundige vanuit een woningbouwcorporatie een deskundige vanuit koepelorganisaties Haagse amateurverenigingen een deskundige vanuit het bedrijfsleven (bv winnaar Zilveren Ooievaar). Organisatie Het vernieuwde Theater De Vaillant kan in 2013 en verder gedurende 50 weken per jaar 5 dagen per week en 12 uur per dag geopend zijn door de volgende personele invulling: Bedrijfsleider theater 1 fte Medewerker Cultuuranker 0,5 fte Technicus 1 fte Concierge / facilitair 1 fte Communicatie/marketing 0.5 fte Assistent bespreekbureau / kassa 0.5 fte Totaal 4.5 fte Combinatiefunctionaris (extern) 1 fte Ad 1) In de begroting vindt u bij de cijfermatige uitwerking hiervan twee kolommen: De eerste kolom gaat uit van de hierboven beschreven personele bezetting voor een nieuwe organisatie Cultuuranker, gebaseerd op opmerkingen in het Collegebesluit. In de tweede kolom van de begroting zijn voor dezelfde beschreven functies de vergelijkbare functies van de huidige medewerkers van het Culturalis Theater ingevuld, uitgaande van de wenselijke situatie waarbij huidige medewerkers van Culturalis een plaats krijgen in het nieuwe Theater De Vaillant. Hiermee wordt voldaan aan uw stelling op blz 74 van Haagse Nieuwe : Personeel in vaste dienst van Culturalis heeft voorrang om bij voldoende kwalificatie in te stromen in een functie in de nieuwe structuur. 4

5 Financiën Doordat de vaste lasten samen met de kosten medewerkers het beschikbare budget opsoupeert, wordt er van de bestuursleden verwacht dat zij samen met de bedrijfsleider en de medewerker cultuuranker budgets vinden om de gewenste activiteiten mogelijk te maken. Omdat er ook activiteiten zijn die een hoog sociaal/preventief karakter hebben, wordt onderzocht of de Wethouder Sociale Zaken financieel kan en wil bijdragen teneinde deze zo sociaal belangrijke activiteiten te behouden. Ad 1) De salariskosten voor de combinatiefunctionaris vallen buiten de begroting omdat deze wordt ondergebracht bij een door de gemeente nader te bepalen organisatie. Ad 2) De inkomsten uit verhuur zullen naar verwachting veranderen ten opzichte van eerdere jaren door; - bezuinigingen op de beschikbare subsidie voor de Haagse amateurpodiumgroepen - wegvallen van programma s van de algemene organisatie van Culturalis - inkomsten uit commerciële verhuur gaan omhoog ten opzichte van het verleden en door intensievere sales activiteiten en verpachting van de horeca Ad 3) Tijdens openstelling voor publiek dienen ten behoeve van de veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers altijd tenminste twee beroepskrachten met BHV aanwezig te zijn. Reden hiervan is de deels ondergrondse ligging, bovendien bestaat het theater uit een groot aantal van elkaar gescheiden ruimtes. In de begroting is daartoe een post veiligheid / publieksdienst opgenomen. Ad 4) Administratie & control, als ook publieksdiensten en veiligheid worden uitbesteed (zie samenwerking Cultuurankers) en niet in de personeelsformatie opgenomen. Deze posten zijn uiteraard wel in de begroting opgenomen. Ad 5) Het betreft een reguliere begroting voor exploitatie van het theater. Hierin zijn geen opstartkosten opgenomen. Eventuele opstartkosten zijn afhankelijk van de definitieve keuze tussen enerzijds doorgaan binnen de huidige stichting in een aangepaste vorm, of het opzetten van een volledig nieuwe organisatie. Ad 6) In de begroting is private middelen opgenomen (B4 en B4.2). Dit bedrag dient via fondsenwerving en inhoudelijke partnerships met derden te worden gerealiseerd. Programma Het programma van Theater De Vaillant kent nu een aantal duidelijk herkenbare elementen. Deze zijn gebaseerd op de wensen van groepen uit stadsdeel Centrum. Het is aan de medewerker cultuuranker, de combinatiefunctionaris, de programmaraad en de wijkpanels om samen met de bedrijfsleider, het bestuur en de vrijwilligers hieraan indien gewenst een nieuwe richting te geven. Verhuur zalen, studio s en foyer Theater De Vaillant hanteert verschillende tarieven bij de verhuur van zalen en andere ruimten: een tarief voor amateurs, voor professionals en voor de zakelijke markt. Daarnaast hanteert het theater een dalurentarief voor nieuwe groepen en aanstormend talent uit het eigen stadsdeel en wordt de bestaande regeling waarbij scholen en partners uit de wijk (zoals t Palet) gratis gebruik kunnen maken van de faciliteiten, gehandhaafd. 5

6 Het verdient aanbeveling om een benchmark onder alle Cultuurankers en andere vergelijkbare theaters (binnen en buiten Den Haag) te laten uitvoeren zodat bezien kan worden of de prijzen die nu gehanteerd worden, realistisch zijn. Theater De Vaillant zal zich inspannen om de bezoeker op adequate wijze te helpen de weg te wijzen naar andere culturele instellingen, voorstellingen en andere interessante zaken. Dit gebeurt door de good-old brochures ten toon te stellen maar dit wordt ook op de digitale muurkrant op meerdere plaatsen in de foyer getoond. Theater De Vaillant zal voor het verwijzen naar andere organisaties en podia voor amateurkunsten nauw samenwerken met de Serviceorganisatie Cultuurparticipatie (website). Theater De Vaillant zal previews van professionele partners faciliteren om publiek van het stedelijke aanbod op de hoogte te stellen; dit dient kostenneutraal te worden uitgevoerd. Exposities en online presentaties De foyers van Theater De Vaillant worden gebruikt voor exposities. Om het tentoonstellingsaanbod te optimaliseren wordt samenwerking aangegaan met de Serviceorganisatie Cultuurparticipatie, onderwijsinstellingen, Stroom, met wijkorganisaties en indien passend met individuele amateurkunstenaars uit het stadsdeel Centrum. De digitale werkplaats zal worden ingezet om talenten en partners te steunen bij het zelf online presenteren van hun kunsten. Samenwerking met andere Cultuurankers Theater De Vaillant gelooft dat een intensievere samenwerking met de andere Cultuurankers meer efficiency en inhoudelijke meerwaarde kan opleveren bijvoorbeeld door uitwisseling van expertise, gezamenlijke inkoop van diensten (administratie en publieksdiensten), ZZP-ers (poule van bv theatertechnici), gezamenlijke inkoop van middelen en het gezamenlijk inkopen van trainingen (ondermeer excellent gastheer-/vrouwschap, BHV en EHBO) van vrijwilligers. Het ultieme doel is om vrijwilligers op te leiden die bereid zijn zich in en voor alle Cultuurankers beschikbaar te stellen. Aanvullende programma s Aanvullend op het aanbieden van faciliteiten en ruimtes zoals boven omschreven, zal Theater De Vaillant onderzoeken of aanvullende activiteiten met een belangrijke maatschappelijke spin-off voor de naaste omgeving realiseerbaar zijn. Jongeren en andere wijkbewoners die niet vanzelfsprekend met het cultuuraanbod van Den Haag in aanraking komen worden, samen met wijkpartners uitgenodigd middels programma s op maat. Deze programma s vinden slechts doorgang indien zij uit externe gelden en met inzet van partners gerealiseerd kunnen worden. Het Theater De Vaillant stelt hierbij ruimte en faciliteiten beschikbaar. (Online)marketing en communicatie Een halftime communicatiemedewerker voor het Theater De Vaillant is noodzakelijk om potentiële amateuraanbieders en publiek effectief en op maat te bereiken. Het is daarbij noodzakelijk om zakelijker en slimmer te zijn en moderne, snelle en goedkope middelen te hanteren. Deze medewerker zal een groot deel van de tijd besteden aan het begeleiden en effectief inzetten van stagiaires, om daarmee de uitvoerende capaciteit te vergroten. Er zal nog intensiever dan nu het geval is gebruik worden gemaakt van de reeds opgebouwde 6

7 Culturalis-database en de verbinding met de andere Cultuurankers, de Serviceorganisatie Cultuurparticipatie en culturele, educatieve en wijkpartners zal worden geïntensiveerd. Om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de stad, het stadsdeel Centrum en de trends in het culturele amateurveld, zijn veld- en marktonderzoek onontkoombaar. Dit zal onder leiding van de medewerker marketing/communicatie en samen met de programmaraad door stagiaires worden uitgevoerd. Vrijwilligers en stagiaires De vaste medewerkers van Theater De Vaillant zullen samen met de bedrijfsleider een groot deel van hun/haar tijd dienen te besteden aan het werven, opleiden en coördineren van de (veel meer dan nu het geval is), benodigde vrijwilligers. Op dit gebied samenwerken met andere Cultuurankers met als ultieme doel om de vrijwilligers in alle Cultuurankers te kunnen inzetten, kan een enorme meerwaarde voor de stad opleveren en dus invulling geven aan het profiel dat meegegeven wordt, namelijk: Daarnaast leggen de cultuurankers door het aangaan van allianties met zusterorganisaties en andere partners in andere stadsdelen ook verbindingen tussen verschillende stadsdelen en hun inwoners. Het Theater De Vaillant kent de erkenning door de Stichting ECABO als officieel leerbedrijf. Daardoor vinden stagiaires van de MBO-theatertechniek en horeca opleidingen hun weg naar Theater De Vaillant; mogelijkheden daartoe zullen worden uitgebreid. In de toekomst zal nog veel meer dan nu het geval is dienen te worden gewerkt met stagiaires uit het Lager-, Voortgezet- en het Hoger Beroepsonderwijs. Het bestuurslid uit het onderwijsveld is hiervoor een belangrijke schakel. Horeca De horeca kan meer inkomsten opleveren dan nu het geval is. Ook kan de USP multiculturaliteit meer worden uitgebuit. De ontmoetingsplek kan daardoor meer inhoud krijgen. Door de aanwezigheid van Wifi in het gehele pand kunnen indien gewenst werkplekken voor bezoekers worden gecreëerd. Aangeraden wordt om te onderzoeken of het aanbod en de service de veelkleurigheid van de bezoekers en het programma kan weerspiegelen bijvoorbeeld door een multiculturele kaart die varieert van bara s tot bulgur en van muntthee tot Fernandes. Als smakelijk voorbeeld kan hier het leer -restaurant Bazar dienen (Rotterdam en Amsterdam) waar jongeren hun eerste stappen zetten naar een reguliere baan in de horeca. De Hogere Hotelschool hierbij te betrekken lijkt een goede optie. Door de structurele samenwerking met een externe cateraar worden kosten voor horecamedewerkers en de acquisitie voor verhuringen gedragen door de cateraar en dus op de begroting van Theater De Vaillant bespaard. Allianties met professionele instellingen De manier waarop mensen samen leven, hun vrije tijd besteden en het (amateur)kunstenaarschap invullen is aan verandering onderhevig. Theater De Vaillant wil de creatieve en flexibele organisatie zijn die makkelijk met deze veranderingen meebeweegt, geleid vanuit de vragen van inwoners. Een belangrijke verandering is momenteel dat de scheidslijn tussen professionele - en amateurkunsten vervaagt. 7

8 Nieuwe artistieke ontwikkelingen zoals in de dans beginnen steeds vaker op straat. Ze ontstaan door invloeden van andere culturen of in onverwachte samenwerking en crossovers ondersteund door digitale hulpmiddelen. Meer en meer werken professionals met amateurs samen. De talentenjachtprogramma s op de televisie, voor dans, muziek en koren, bewerkstelligen dat deze uitingen meer onder handbereik van het brede publiek komt. Door hierop adequaat in te spelen wil Theater De Vaillant dit een kwaliteit van het Cultuuranker laten zijn. Amateurgroepen vormen een onderdeel van de humuslaag aan de onderzijde van de cultuurpiramide. Hoe meer de eerste kennismaking met cultuur door gevarieerde bewonersgroepen wordt gerealiseerd, des te meer wordt de instroom bij de culturele organisaties mogelijk gemaakt. Samenwerken met professionele kunstenaars is voor amateurs van grote waarde. Indien budgettair mogelijk zullen ook online programma s worden gecontinueerd en uitgebreid. Samenwerken met externe partners - Alle scholen in het stadsdeel, zowel VMBO/MBO/HBO zullen worden benaderd voor mogelijke samenwerking. Het voorbereidende werk hiertoe zal worden uitgevoerd door het bestuurslid dat uit deze achterban komt. De samenwerking met Johan de Witt en het Palet is reeds gestart. De combinatiefunctionaris kan bij de afstemming een belangrijke rol spelen. - Previews en samenwerkingsprojecten van NDT, Theater Diligentia en PePijn en Theater aan het Spui worden voortgezet indien de financiële middelen dit toelaten. - Met Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd om te ontdekken of en zo ja hoe de zo belangrijke vindplaats die alle Cultuurankers voor DHCH2018 zijn, beter kunnen worden benut. - Met de bibliotheken in het Stadsdeel Centrum zullen gesprekken worden gevoerd om te ontdekken of en zo ja hoe de samenwerking met Theater De Vaillant meer inhoud en vorm kan krijgen. - Met het Haags Filmhuis wordt besproken of er kansen zijn om de grote zaal van Theater De Vaillant geschikt te maken voor Bollywood en Urban films. De kosten om dit te realiseren zullen dan door cofinanciering gedragen dienen te worden. - Haagse Nieuwe kent een aantal culturele organisaties die voor het eerst structureel subsidie van de gemeente Den Haag ontvangen. Zij en organisaties die zich richten op culturele diversiteit en amateurkunst worden benaderd om te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een of meerdere l huisgezelschappen. - Theater De Vaillant participeert in een landelijk netwerk van wijktheaters. Met name het contact met Theater Zuidplein in Rotterdam zal worden geïntensiveerd om kennis en programma s uit te wisselen en te bundelen. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 8

9 Theater De Vaillant is het zeer met het College eens als zij stelt dat culturele instellingen die een bijdrage ontvangen uit gemeenschapsgeld de verantwoordelijkheid dragen om een bedrijfsvoering na te streven waarmee het beroep op subsidies tot een minimum wordt beperkt. Theater De Vaillant wil die ondernemende houding graag laten zien. Het aantrekken van externe financiële bronnen zal dan ook een belangrijke taak worden van de bedrijfsleider. In haar/zijn profielschets zal dit een belangrijk onderdeel zijn. Gedacht kan worden om een freelance fondsenwerver aan te trekken die zichzelf terugverdient door het voorbereidende werk te doen om fondsaanvragen te schrijven en partnerplannen te ontwikkelen voor het bedrijfsleven. De bedrijfsleider kan de ballen die dan op de stip liggen, inschoppen. Gezocht wordt naar aansprekende manieren om huurders uit te dagen, om binnen hun eigen activiteiten te zoeken naar manieren van aansprekend cultureel ondernemerschap. Door de aanwezigheid van de kennis uit het bedrijfsleven binnen het stichtingsbestuur is de kans op een zakelijke benadering verhoogd. Indien nodig of gewenst kan het nieuwe bestuur de Stichting Cultuur-Ondernemen benaderen voor ondersteuning. Bewonersinitiatieven en andere amateur cultuuraanbieders Vanzelfsprekend biedt Theater De Vaillant alle ruimte aan bewonersinitiatieven en andere amateur cultuuraanbieders. Door het ontbreken van een activiteitenbudget zullen alle activiteiten kosten neutraal uitgevoerd dienen te worden of dienen te worden betaald uit andere budgets. De samenwerking met het Expertise Centrum is dan ook van levensbelang. Overlegsituaties Theater De Vaillant participeert in de volgende overlegsituaties: aangeraden wordt om deze te continueren. Dit kan ook een taak van een bestuurslid zijn, bij voorbeeld aanwezigheid bij VBM Business Club door het bestuurslid uit het bedrijfsleven. Campus Tenier Plantsoen / Brede Buurtzone Bewonersoverleg Schilderswijk (ism. Politie, Bewonersverenigingen, BOOG) Ondernemersvereniging Hobbemagisch VBM Business Club Directie Overleg Podiumkunsten Landelijk Netwerk Wijktheaters Overleg Cultuurankers Overleg Expertisecentrum Cultuureducatie/ Serviceorganisatie Cultuurparticipatie. Den Haag, september 2012 Anja Overhoff 9

10 BATEN BEGROTING bedragen x euro Begroting begroting nieuwe organisatie met inpassing huidige medew. Theater a/d Hobbemastraat A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN Directe opbrengsten A.1. Publieksinkomsten A.3. Inkomsten uit verhuur B SUBTOTAAL BIJDRAGEN B.3.1. Meerjarige subsidie gemeente Den Haag vanuit meerjarenbeleidsplan tbv Theater B.4.2. Overige bijdragen uit private middelen Som der baten(a+b) LASTEN C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN C.1. Beheerlasten personeel C.2. Beheerlasten materieel D SUBTOTAAL- ACTIVITEITENLASTEN D.1. Activiteitenlasten personeel D.2. Activiteitenlasten materieel Som der lasten(c+d) SALDO uit gewone bedrijfsuitoefening tekort 2 2 SALDO rentebaten en - lasten -2-2 EXPLOITATIERESULTAAT THEATER

11 Toelichting op de begroting BATEN Opbrengsten Begroting nieuwe organisatie begroting met inpassing huidige medew A1 Publieksinkomsten horeca bijdrage van cateraars/sponsoring A3 Inkomsten uit verhuur verhuur amateurs verhuur professionele kunsten -5-5 verhuur commercieel/eigen programma verhuur facilitair -8-8 A Totaal Inkomsten Bijdragen B3 Subsidie gemeente Den Haag vanuit meerjarenbeleidsplan tbv Theater B4 Overige bijdragen uit private middelen B Totaal bijdragen Som der baten (A+B) LASTEN C1 Totaal Beheerlasten personeel salarissen en sociale lasten/pensioenpremies ingeleend personeel(admin/controller) verzekeringen 8 8 vrijwilligers/stagiaires 6 6 overig bhv/ehbo scholing 7 7 C2 Totaal Beheerlasten materieel Totaal huisvesting huur energie en water gemeentelijke heffingen 7 7 verzekeringen 5 5 beveiliging(installaties) 4 4 schoonmaak klein onderhoud, techn installaties en reservering onderhoud

12 Toelichting op de begroting Begroting nieuwe organisatie begroting met inpassing huidige medew Kantoorkosten kantoorartikelen 2 2 telefoon/porti/postbus 6 6 lidmaatschappen en abonnementen 1 1 verzekeringen 1 1 Automatiseringskosten systeembeheer/onderhoud/aanschaf glasvezelnet 7 7 Accountants- en salarisadmin.kosten 9 9 accountant/salarisbureau 9 9 Drukwerk 4 4 drukwerk (maandagenda en ov. Noodzakelijke 4 4 uitingen) Theatertechniek 2 2 theatertechniek aanschaf/ kl. vervanging 2 2 Public Relations publiciteit website/content onderhoud 8 8 D1 Totaal Activiteitenlasten personeel salarissen en sociale lasten/pensioenpremies kosten freelancers techniek/theatertechniek kosten freelancers beveiliging/publieksdiensten verzekeringen 5 5 vrijwilligers/stagiaires 5 5 overig 7 7 D2 Totaal Activiteitenlasten materieel activiteiten

Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer

Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer Datum 8 maart 2013 Rento Zoutman en Annelies van der Horst Inleiding De gemeenteraad van Deventer neemt bij de voorjaarsnota een besluit over bezuinigingen

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie