Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS ; Commentaar vóór 1 december 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006"

Transcriptie

1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS ; Commentaar vóór 1 december 2006 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Normcommissie "Grafische symbolen" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

2 Inhoud Voorwoord Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Doelstelling plattegronden Doelstelling van ontruimingsplattegronden Doelstelling van aanvalsplattegronden Eisen aan plattegronden Algemene eisen aan plattegronden Eisen aan ontruimingsplattegronden Positionering Eisen aan aanvalsplattegronden Aanvullende eisen aan aanvalsplattegronden m.b.t. de buitensituatie Gebruik van symbolen op plattegronden Symbolen voor ontruimingsplattegronden Symbolen voor vluchtrouteaanduiding Symbolen voor reddingsmiddelen Brandveiligheidsymbolen Verbodssymbolen Gebodssymbolen Symbolen voor aanvalsplattegronden: gebouwen Symbolen voor vluchtrouteaanduiding Symbolen voor reddingsmiddelen Brandveiligheidsymbolen Symbolen voor detectiesystemen Symbolen voor het aangeven van bouwkundige kenmerken Waarschuwingssymbolen Symbolen voor aanvalsplattegronden: buitensituatie Symbolen voor vluchtrouteaanduiding Symbolen voor reddingsmiddelen Brandveiligheidsymbolen Waarschuwingssymbolen Symbolen voor het aangeven van bouwkundige kenmerken Bijlage A (informatief) Veiligheidsplattegronden Bijlage B (informatief) en ontruimingsplattegronden, aanvalsplattegronden en veiligheidsplattegronden Bijlage C (informatief) Alternatieve symbolen ontruimingsplattegronden Bijlage D (informatief) Gebruik NFPA-gevarendiamant Bijlage E (informatief) Verwijzing naar kleurindelingssystemen voor symboolkleuren

3 Voorwoord Dit normontwerp is opgesteld door de normcommissie Grafische Symbolen. Op het ogenblik van publicatie van dit normontwerp was de commissie als volgt samengesteld: Jhr. N.A. van Geen (voorzitter) Dr. Th. Boersema Van Geen consultancy, Den Haag TU Delft, Delft W. Heijboer Blomsma Signs and Safety BV, Zoetermeer R. Pas Blomsma Signs and Safety BV, Zoetermeer F. Redeker Brandweer Den Haag, Den Haag E. Stap ESV Sign & Safety Products BV, Barneveld G. Visser LNB cluster Installaties, Alkmaar S.A.P. Dane Dr. Ir. A.I.M. Voorbij (secretaris) Van Lien Noodverlichting, Barendrecht Nederlands Normalisatie-instituut NEN, Delft 3

4 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden 1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit normontwerp geeft symbolen voor het weergeven van veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat de norm informatie over het maken van veiligheidsplattegronden. Het normontwerp is van toepassing voor plattegronden die onderdeel uitmaken van: a) ontruimingsplannen; b) aanvalsplannen voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties; c) bedrijfsnoodplannen voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers. OPMERKING 1 De symbolen die worden toegepast op aanvalsplannen kunnen ook worden gebruikt op kaarten voor grootschalig optreden en rampenbestrijdingsplannen. OPMERKING 2 Veiligheidsplattegronden kunnen deel uitmaken van het bedrijfsnoodplan. Deze plattegronden staan beschreven in bijlage C. 2 Normatieve verwijzingen De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN 3011:2004 NEN 4000:2005 Ontw. Veiligheidskleuren en -symbolen in de werkomgeving en in de openbare ruimte Bedrijfshulpverlening NEN 6088:2002 Brandveiligheid van gebouwen Vluchtrouteaanduidingen Eigenschappen en bepalingsmethoden NTA 8112-serie NEN-ISO :2002 Leidraad voor een ontruimingsplan Ships and marine technology Identification colours for the content of piping systems Part 1: Main colours and media 3 Termen en definities Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities. 3.1 aanvalsplan plan dat gegevens bevat die in geval van brand voor een veilig en doelmatig optreden van de brandweer nodig zijn OPMERKING 1 Het aanvalsplan bestaat uit een beknopte opsomming van informatie over object en contactpersonen, bouwkundige- en (brand)preventieve informatie, gevaarlijke stoffen en overige bijzondere risico s. 4

5 OPMERKING 2 Het aanvalsplan bevat in ieder geval een of meer aanvalsplattegronden van het gebouw en een situatietekening van het buitenterrein. 3.2 aanvalsplattegrond door de brandweer vereiste plattegrond in het aanvalsplan waarop alle relevante (brand)preventieve en repressieve voorzieningen en alle relevante risico s zoals bijv. de aanwezige gevaarlijke stoffen, met betrekking tot de eerste bestrijding van een ongeval of calamiteit zijn weergegeven OPMERKING Een aanvalsplattegrond bestaat minimaal uit een plattegrond van het gebouw en een situatietekening van het buitenterrein. 3.3 bedrijfshulpverlening (BHV) de daadwerkelijke uitvoering van de taken op het gebied van hulpverlening, bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet, zonodig in samenwerking met de hulpverlenende instanties OPMERKING Uitvoeriger informatie over het opzetten en onderhouden van een bedrijfshulpverlening kan worden gevonden in NEN 4000 Bedrijfshulpverlening. 3.4 bedrijfsnoodplan beschrijving van organisatorische maatregelen en preventieve voorzieningen van een bedrijf of organisatie om de gevolgen van incidenten tot het minimum te beperken en te bestrijden OPMERKING Afhankelijk van de grootte, risico s en complexiteit van de organisatie bevat het plan beschrijvingen en tekeningen en schema s van de organisatie, het object met bouwkundige en technische voorzieningen m.b.t. calamiteitenbestrijding, actieplannen voor de verschillende relevante calamiteiten, volledige informaties over gevaarlijke stoffen en andere risico s en telefoonlijsten. Het ontruimingsplan maakt deel uit van het bedrijfsnoodplan. Een aanvalsplan kan ook onderdeel zijn van een bedrijfsnoodplan. 3.5 calamiteit incident waarvan de beheersbaarheid bedrijfsoverstijgend is, zodat voor de bestrijding daarvan de hulp van diverse hulpdiensten moet worden ingeroepen 3.6 evacuatieplattegrond plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven OPMERKING Gelijk aan een ontruimingsplattegrond. 3.7 incident ongewenste gebeurtenis met schade aan personen of zaken waarbij de bedrijfshulpverlening (BHV) wordt betrokken 3.8 ontruimingsplan beschrijving van de maatregelen en van de organisatie onder welke leiding en langs welke weg de aanwezigen een gebouw(deel) of fabriek of installatie moeten verlaten OPMERKING 1 In een ontruimingsplan zijn taken en verantwoordelijkheden nauwkeurig bepaald m.b.t. melding, alarmering en communicatie. OPMERKING 2 Een ontruimingsplan wordt in bepaalde gevallen op basis van de gemeentelijke bouwverordening verplicht gesteld en vastgelegd in de gebruiksvergunning. De richtlijnen voor een ontruimingsplan zijn opgenomen in de NTA 8112-serie. 5

6 OPMERKING 3 Het ontruimingsplan bevat taakomschrijvingen of actieplannen van de hulpverlenende functionarissen, instructies voor de aanwezige personen, plattegrondtekeningen waarop vluchtroutes, verzamelplaatsen en eventueel brandbestrijdingsmiddelen en handbrandmelders zijn aangegeven. 3.9 ontruimingsplattegrond plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven OPMERKING Een ontruimingsplattegrond is gelijk aan een evacuatieplattegrond repressie bestrijding van onveiligheid en de hulpverlening in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van politie, brandweer, bedrijfshulpverlening en andere hulpverleningsdiensten 3.11 veiligheidsplattegrond plattegrond met daarop veiligheidsinformatie over het gebouw die kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van een ongeval of calamiteit. OPMERKING Een veiligheidsplattegrond is niet elementair voor de eerste calamiteitenbestrijding, maar draagt wel bij aan een heldere eenduidige communicatie over de veiligheidssituatie in een gebouw vluchtroute veilige route vanaf de plaats waar men zich bevindt en eindigend op een veilige plaats, bij voorkeur de verzamelplaats 3.13 verzamelplaats eenvoudig, snel en veilig bereikbare, herkenbaar gemarkeerde, locatie voor het, bij ontruiming, verzamelen van de aanwezige personen 4 Doelstelling plattegronden Er worden drie typen plattegronden onderscheiden: ontruimingsplattegronden, aanvalsplattegronden en veiligheidsplattegronden. Ontruimingsplattegronden maken deel uit van het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan, eventueel aangevuld met veiligheidsplattegronden, is een zelfstandig onderdeel van het bedrijfsnoodplan. De aanvalsplattegronden maken in de eerste plaats deel uit van het aanvalsplan van de overheidsbrandweer, maar kunnen ook deel uitmaken van het bedrijfsnoodplan. In grote en/of risicovolle gebouwen en organisaties zullen meer dan één plattegronden moeten worden ontwikkeld waarbij de verschillende doelstellingen leiden tot verschillen in de opzet van de tekeningen, de schaal van de plattegrondtekening, de mate van detaillering, het symboolgebruik en het soort en aantal veiligheidsvoorzieningen dat door een symbool wordt afgebeeld. Een veiligheidsplattegrond is niet vereist en wordt daarom apart besproken in bijlage A. 4.1 Doelstelling van ontruimingsplattegronden De doelstelling van een ontruimingsplattegrond is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw die geen veiligheidskundige achtergrond hebben over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn. 6

7 4.2 Doelstelling van aanvalsplattegronden De doelstelling van aanvalsplattegronden is dat deze de primair benodigde informatie verstrekken die in de eerste plaats de overheidsbrandweer en daarnaast andere externe hulpverleners helpt bij de acties die zij moeten uitvoeren in geval van een calamiteit. Dit beslaat niet alleen het gebouw maar ook het buitenterrein. De plattegronden bevatten alleen op deze hulpverlenende functionarissen en hun taken afgestemde informatie. De plattegronden moeten bijdragen aan het zo veilig en snel mogelijk onder controle krijgen van de calamiteit door de overheidsbrandweer in het gebouw. Bovendien moet de plattegrond ertoe bijdragen dat de brandweer en andere externe hulpverleners de veiligheid van het gebouw en de omgeving zo snel mogelijk kunnen inschatten en waarborgen. De aanvalsplattegrond gaat uit van een andere looprichting dan de ontruimingsplattegrond, omdat de brandweer en andere externe hulpdiensten het gebouw in moeten in plaats van het te ontvluchten. 5 Eisen aan plattegronden 5.1 Algemene eisen aan plattegronden Door de verschillen in doelstellingen gelden er verschillende eisen voor de verschillende typen plattegronden. Behalve aan enkele specifieke eisen moeten de plattegronden allemaal voldoen aan een aantal algemene eisen. De algemene eisen zijn: a) plattegronden moeten, in verband met de leesbaarheid van de symbolen, in kleur worden uitgevoerd; OPMERKING Voor de kleuren moet worden uitgegaan van de kleuren beschreven in bijlage B van NEN 3011, aangevuld met lichtblauw, grijs en bruin volgens NEN-ISO In bijlage D staat een overzicht van de kleuren volgens de systemen van RAL en Pantone. b) voor de eenduidigheid en herkenbaarheid moeten de symbolen op de plattegronden zoveel mogelijk corresponderen met de symbolen die volgens NEN 3011, NEN 6088 en de Arboregeling in gebouwen worden gebruikt. De symbolen zijn afgebeeld in 6.1; c) alle op de plattegronden gebruikte symbolen moeten worden verklaard in een legenda; OPMERKING Wanneer een plattegrond deel uitmaakt van een set plattegronden die bij elkaar wordt gehouden is het afdoende als er één legenda is voor de hele set. Ontruimingsplattegronden behoren wel altijd van een legenda te zijn voorzien. d) plattegronden moeten de actuele situatie weergeven en derhalve jaarlijks worden gecontroleerd en indien nodig worden herzien. 5.2 Eisen aan ontruimingsplattegronden Naast de algemene eisen die worden gesteld geldt voor ontruimingsplattegronden een aantal bijzondere eisen: a) de ontruimingsplattegrond moet eenvoudig zijn en zo van opzet dat deze goed leesbaar is voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen; b) een ontruimingsplattegrond bevat tenminste informatie over: alle relevante (nood)uitgangen; de horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, hellingsbanen); 7

8 de elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, handbrandmelders enz.); de aanwezige liften met de vermelding dat deze bij brand niet mogen worden gebruikt. c) de vluchtroutes worden aangegeven in een lichtgroene baan; d) de finale (nood)uitgangen worden door het vluchtroutesymbool (op basis van NEN 3011) gemarkeerd. Dit symbool wordt op de begane grond buiten de buitenste gebouwlijn geplaatst aansluitend op de uitgang, op andere bouwlagen wordt het symbool geplaatst in of nabij de trappen die liggen op de vluchtroute. De oriëntatie van de persoonsfiguur moet indien mogelijk verticaal zijn (zie bijvoorbeeld figuur B.1); e) de geadviseerde looprichtingen naar de (nood)uitgangen moeten met groene pijlen worden aangegeven. De pijlen zijn afgebeeld in 6.1 (n11); f) trappen en uitgangen naar buiten (veilige situatie) moeten duidelijk en goed herkenbaar worden weergegeven; g) het verdient vanwege de overzichtelijkheid en duidelijkheid de voorkeur om alleen de relevante vluchtroutes vanuit de positie van de lezer weer te geven; h) de rotatie van de plattegrond moet zo zijn dat het gebouw correspondeert met de positie waarin men zich bevindt (links op de plattegrond is ook links in het gebouw); i) op de plattegrond moet altijd duidelijk, bij voorkeur in blauw, zijn aangegeven waar men zich bevindt. Als blauw niet geschikt is, kan geel worden gebruikt; j) de plattegrond is duidelijk herkenbaar als ontruimingsplattegrond door een koptekst ONTRUIMINGSPLATTEGROND. De minimale letterhoogte is 10 mm. Bij plattegronden groter dan A3-formaat moet de letterhoogte worden aangepast. De letterhoogte moet zijn gerelateerd aan de gewenste leesafstand (letterhoogte in mm maal 200 geeft de leesafstand). Deze identiteit kan worden verbeterd door gebruikmaking van de groene veiligheidskleur; k) de bouwlaag van de plattegrond moet duidelijk worden vermeld (begane grond, verdieping 1, kelder enz.); l) de identificeerbaarheid van de veiligheidssymbolen moet goed zijn; OPMERKING gerealiseerd. Bij een hoogte van minimaal 7 mm kan over het algemeen voldoende identificeerbaar worden m) teksten op de plattegronden moeten leesbaar zijn op de te verwachten leesafstand; OPMERKING Bij een minimum letterhoogte van 2 mm mag men ervan uitgaan dat de teksten voor mensen met een normale visus nog net leesbaar zijn op 0,5 m. n) de lijndikte voor buitencontouren en hoofdstructuren van een gebouw is minimaal 1 mm; o) de plattegrondtekening moet minimaal een schaal van 1:150 hebben. Voor grotere gebouwen kunnen kleinere schalen (tot 1:250) alleen worden toegepast mits de leesbaarheid en herkenbaarheid van alle informatie is gewaarborgd; p) de plattegrond kan in secties worden opgedeeld (bijv. op de brandcompartimenten). Bij de grafische weergave van een gedeelte van een gebouw of installatie moet een schematisch overzicht van het gehele complex op de ontruimingsplattegrond worden opgenomen. Hierop is het relevante deel in rood gemarkeerd; OPMERKING Bij sectieopdeling van een plattegrond moeten (nood)uitgangen en vluchttrappen die buiten de sectiegrens vallen wel worden aangeduid. q) de verschillende plattegronden in één gebouw of industrieel complex moeten altijd in dezelfde schaal zijn; 8

9 r) de instructies hoe te handelen bij brand of ongeval moeten op de plattegrond, of in de directe nabijheid van de plattegrond worden weergegeven; s) op de ontruimingsplattegrond moet de informatie worden opgenomen over: 1) de opsteller van de plattegrond; 2) objectgegevens (naam gebouw, bouwlaag e.d.); 3) tekeningnummer met revisiedatum. De leesbaarheid en overzichtelijkheid van een plattegrond zijn uitermate belangrijk. De overzichtelijkheid kan worden vergroot door de aanpalende ruimten van de vluchtroute met grijs in te vullen en niet noodzakelijke informatie over tussenwanden weg te laten. In bijlage B is een voorbeeld opgenomen van een ontruimingsplattegrond met een dergelijke invulling. Een ontruimingsplattegrond bevat bij voorkeur ook de locatie van de verzamelplaats(en). Een ontruimingsplattegrond van een gebouw met verdiepingen beschrijft alleen de verdieping waar de plattegrond hangt. De aanzet van de trappen naar de uitgangen naar de verzamelplaatsen worden gemarkeerd met de symbolen op basis van NEN 3011 zoals aangeduid bij 5.1 eis c. Een ontruimingsplattegrond bevat informatie over de locatie van de aanwezige handbrandmelders en handblusmiddelen Positionering De ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar worden gelokaliseerd op punten waar personen de gelegenheid hebben de informatie te bekijken zoals nabij liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimten, toiletgroepen enz. De plattegronden moeten vast worden bevestigd, bij voorkeur op een zichthoogte van 1600 mm, gemeten vanaf de vloer tot het midden van de plattegrond. Indien omstandigheden hiervoor aanleiding geven kan hiervan worden afgeweken. Gebruikers van het gebouw moeten worden aangemoedigd om buiten calamiteiten om kennis te nemen van de vluchtroutes en de relevante veiligheidsvoorzieningen. VOORBEELD Een plattegrond die wordt opgehangen naast het prikbord met bedrijfsnieuwtjes zal eerder worden bekeken dan een plattegrond die in de gang buiten de kantoorruimte is opgehangen. In de laatste situatie wordt het bekijken van de plattegrond een speciale actie. en van een ontruimingsplattegrond zijn te vinden in bijlage B. 5.3 Eisen aan aanvalsplattegronden Een plattegrond uit een aanvalsplan bevat meestal andere informatie dan een ontruimingsplattegrond. Een plattegrond uit een aanvalsplan geeft geen aanwijzingen over looprichtingen of over de plaats waar men zich bevindt. Indien aanwezig in het gebouw moet op de plattegrond informatie staan over: a) de (nood)uitgangen en de brandweeringang; b) trappen en trappenhuizen met een pijl voor weergave van de stijgrichting; c) de locatie van de verticale schachten, liften en indien aanwezig de brandweerlift; d) de locatie van de brand- en rookwerende scheidingen; e) de ruimten voorzien van sprinklerinstallatie en de locatie van de afsluiters; 9

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 1414:2006 Ontw. nl Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 13306 Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar oktober 2008 ICS 01.040.03; 03.080.10 Commentaar voor 2009-02-09 Zal vervangen NEN-EN

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) Nederlandse praktijkrichtlijn Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) NPR-ISO/TR 10017 (en) juli 2003 ICS 03.120.10; 03.120.30 Vervangt NPR-ISO/TR 10017:1999 Als Nederlandse

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) Nederlandse norm Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) NEN-ISO/IEC 19761 (en) maart 2003 ICS 35.080 Als Nederlandse norm is aanvaard: Dit document

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Praktijkboek Bouwbesluit 2012

Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Meer informatie over deze en andere publicaties vindt u op www.sdu.nl of bij onze afdeling Klantenservice: Sdu Klantenservice Postbus 20025 2500 EA Den Haag Tel. (070) 378

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Deel 1: Quick scan van de literatuur Deel 2: Onderzoeksprogrammering Amsterdam/Rotterdam, maart 2007 DSP-groep: Paul van Soomeren Hein Stienstra Jack Wever SBR:

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management Delivery en Service Support en beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen IT Service Management. Met deze uitgave krijgen studenten een goed inzicht in de hoofdzaken die van belang zijn

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie