Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau"

Transcriptie

1

2 Colofon Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Een bijdrage uit het Digitale Universiteit-project Virtuele Projectruimte / Virtueel Bedrijf Stichting Digitale Universiteit Nijenoord 1, 3552 AS Utrecht Postbus 182, 3500 AD Utrecht Telefoon: Fax: Auteurs Darco Jansen Angelique Lansu Wilfried Ivens Lay-out Bedrijfsweb: Evelin Karsten-Meessen Handboek: Soezie van den Heuvel Copyright Stichting Digitale Universiteit Deze uitgave is binnen het consortium van de Digitale Universiteit vrijelijk te gebruiken, mits voorzien van adequate bronvermelding. Niets uit deze uitgave mag buiten het consortium openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd door middel van internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau van de Digitale Universiteit. Datum mei 2003 Kenmerk Projectleiding: Marc Van Laeken, Otec, OUNL Het VP/VB-project is een samenwerking van Hogeschool van Utrecht (HvU) Cetis (penvoerder) Open Universiteit Nederland (OUNL) Otec (projectleiding) Fontys Hogescholen Hogeschool Rotterdam Universiteit Twente Saxion Hogescholen Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Universiteit Maastricht Ichtus Hogeschool pagina 2

3 Inhoudsopgave 1 Organisatie Organisatiestructuur Organigram InCompany Milieuadvies Bedrijfsafspraken Afwezigheid Auteursrechten bedrijfsweb Begeleiding en beoordeling Eigendom projectresultaten en vertrouwelijkheid Externe contacten Communicatie Praktische informatie voor studentmedewerkers Looptijd Wie doen er mee? Onderwijsmodule Beoordeling 10 2 Projectaanpak Projectwerk Projectfases, resultaten en terminologie Projectontwikkeling Opdrachtacceptatie Sollicitatie naar projecten en projectrollen Sollicitatie naar milieuadviesprojecten Sollicitatie naar bedrijfsinterne projecten Sollicitatie naar projectrollen Communicatie met directie en projectcoach Initiële projectafspraken Opstarten van een project Hoe gaat de communicatie in het project verlopen? Hoe gaat het projectdossier eruit zien? Hoe wordt het logboek bijgehouden? Opstellen van projectwerkplan Wat zijn de algemene projectgegevens? Wat is de opdracht precies? Hoe gaan wij de opdracht globaal aanpakken? Hoe gaan wij de beschikbare tijd inzetten? Hoe verloopt het project precies? Hoe houden we het project op koers? Projectuitvoering Voortgangsrapportage Review Eindresultaat Projectafsluiting Lessons learned-rapportage 26 pagina 3

4 3 Persoonlijke ontwikkeling Specificeren van persoonlijke ontwikkeling Competenties Sollicitatie Communicatie met competentieconsulenten en directie Initiële ontwikkelingsafspraken i-dossier (individueel dossier) Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Werken aan persoonlijke ontwikkeling Bijhouden logboek Feedback op je werkzaamheden verzamelen Resultaten van ingevulde terugkoppelingsformulieren Opstellen reflectieverslag halverwege Verbeterpunten en mogelijke aanpassing POP Afsluiting persoonlijke ontwikkeling Feedback verzamelen en eind-reflectieverslag 38 Bijlagen Persoonlijke ontwikkeling 1 Sollicitatieformulier 39 2 Beschrijving en criteria van competenties 42 3 Domeinoverzicht milieuwerkveld 50 4 Projectvoorkeurformulier 51 5 Persoonlijk ontwikkelingsplan 54 6 Assessment medewerkers 57 7 Zelfreflectieverslag 59 Projectaanpak 8 Projectwerkplan 63 9 Logboek Schriftelijke voortgangsrapportage Reviewverslag Lessons learned Eindrapport 70 Beoordeling 14 Beoordelingsprotocol 74 pagina 4

5 Introductie InCompany Milieuadvies is een bijzonder bedrijf. Ten eerste is het bevorderen van de competentie van de medewerkers belangrijker dan bij de meeste andere bedrijven. Ten tweede werken de medewerkers op afstand, langs elektronis che weg met elkaar samen. Dit handboek vertelt hoe InCompany Milieuadvies georganiseerd is, hoe het competentiegericht bedrijvend leren is vormgegeven, en verwijst naar de gereedschappen en instrumenten die daarbij nodig zijn. 1 Organisatie Welke organisatiestructuur heeft InCompany Milieuadvies en wat doen de verschillende functionarissen en afdelingen? Aan welke huisregels worden de werknemers van InCompany Milieuadvies geacht zich te houden? InCompany Milieuadvies is een bedrijf waarin de studentmedewerkers afkomstig zijn uit diverse onderwijsinstellingen. Iedere onderwijsinstelling zelf is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling. Hoe dit bij uw onderwijsinstelling is geregeld leest u in dit hoofdstuk. InCompany Milieuadvies houdt zich op vele domeinen binnen het milieuwerkveld bezig met het adviseren naar externe opdrachtgevers. Zij doet dat in een moderne organisatie waarin werknemers professionals in hun vak werken in tijdelijk samengestelde projectteams. Ook aan de continue verbetering van het bedrijf zelf werken de medewerkers in projectteams. Binnen het bedrijf helpt men elkaar, ook over de grenzen van de eigen projectteams heen, om tot hoog kwalitatieve producten te komen, maar ook om iedereen de kans te geven zich optimaal te laten ontplooien. De werknemers gezamenlijk streven ernaar dat ieders expertise effectief en op het juiste moment wordt ingezet. Hier staat beschreven hoe een en ander is geregeld. 1.1 Organisatiestructuur Welke organisatiestructuur heeft InCompany Milieuadvies en wat doen de verschillende functionarissen en afdelingen? Organigram InCompany Milieuadvies In het overzicht van medewerkers vindt u alle medewerkers van InCompany Milieuadvies, met hun portret en hun functie en rol binnen het bedrijf. De adressen en telefoonnummers (werk en privé) van alle medewerkers van InCompany Milieuadvies vindt u in de kennisbank van de e-room. InCompany Milieuadvies kent de volgende organisatiestructuur (zie tabel 1): pagina 5

6 TABEL 1 Organigram directie directeur 1 directeur 2 projecten milieuadvies (75% werktijd) projectcoach milieuadvies 1 projectcoach milieuadvies 2 projectcoach milieuadvies 3 projectteam milieuadvies M1 projectteam milieuadvies M2 projectteam milieuadvies M3 projectteam milieuadvies M4 projectteam milieuadvies M5 projectleider projectleider projectleider projectleider projectleider projectmedewerkers projectmedewerkers projectmedewerkers projectmedewerkers projectmedewerkers experts (expertisecentrum) projecten bedrijfsintern (25% w erktijd) projectcoach bedrijfsintern 1 projectcoach bedrijfsintern 2 projectcoach bedrijfsintern 3 projectteam bedrijfsintern B11 projectteam bedrijfsintern B12 projectteam bedrijfsintern B13 projectteam bedrijfsintern B14 projectteam bedrijfsintern B15 projectleider projectleider projectleider projectleider projectleider projectmedewerkers projectmedewerkers projectmedewerkers projectmedewerkers projectmedewerkers experts (expertisecentrum) afdeling bedrijfsondersteuning competentieconsulenten (HRM) systeembeheerder (helpdesk) communicatiemedewerkers (redactie) experts (expertisecentrum) kennismanagers (kennisbank) externe contacten opdrachtgevers milieuadvies (via directie) externe experts (expertisecentrum) organisatieadviseur (via directie) examinatoren (per instelling) ombudsman (klachten) studentmedewerkers docentmedewerkers externe contacten 1.2 Bedrijfsafspraken Het bedrijf InCompany Milieuadvies heeft een aantal regels waaraan de werknemers van InCompany Milieuadvies geacht worden zich te houden. Deze afspraken zijn niet statisch en de regels zullen door de directie aangepast worden als dat wenselijk is Afwezigheid Medewerkers die wegens ziekte, vakantie of andere redenen gedurende meer dan drie dagen niet aan de activiteiten van InCompany Milieuadvies kunnen deelnemen dienen dat tijdig door te geven aan de directie. Zij dienen dit ook via de bedrijfswerkplek (e-room ) te melden aan de collega's uit hun projectteams. De directie kan in overleg met de projectleider naar een oplossing zoeken, indien noodzakelijk. pagina 6

7 1.2.2 Auteursrechten bedrijfsweb Het auteursrecht van alle materialen in het Bedrijfsweb van InCompany Milieuadvies, berusten bij InCompany Milieuadvies, met dien verstande dat de auteur(s) altijd genoemd zal (zullen) worden bij publicatie van (delen van) het materiaal; commercieel gebruik van het materiaal alleen na overleg met de auteurs kan plaatsvinden; dat de Open Universiteit Nederland het materiaal altijd en zonder voorafgaand overleg in haar studiemateriaal kan gebruiken Begeleiding en beoordeling 1 De studentmedewerker krijgt een competentieconsulent toegewezen. 2 Ieder projectteam krijgt een projectcoach toegewezen. 3 De competentieconsulent geeft begeleiding aan de studentmedewerker bij de persoonlijke ontwikkeling. 4 De projectcoach geeft begeleiding aan het projectteam bij de projectontwikkeling en uitvoering. 5 Gedurende de werkzaamheden in het bedrijf houdt de studentmedewerker een i-dossier bij. Dit i-dossier (individueel dossier) kan ingezien worden door de aan de studentmedewerker toegewezen competentieconsulent, de directie en de examinator van de eigen onderwijsinstelling. 6 Gedurende de werkzaamheden in het bedrijf houdt het projectteam gezamenlijk een projectdossier bij. Dit projectdossier (opdracht en (tussen)resultaten van de aanpak van het project) kan ingezien worden door de leden van het projectteam en de toegewezen projectcoach, de directie en de examinator van de eigen onderwijsinstelling. 7 De werkzaamheden van projectgroepen worden tussentijds en aan het eind beoordeeld door de directie. Daartoe ontvangt de directie adviesbeoordelingen over de werkzaamheden: m.b.t. de projectontwikkeling en -uitvoer van de projectcoach m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling (competentieverwerving) van de competentieconsulent. De beoordelingen worden vastgelegd in een beoordelingsdossier. 8 De weging van diverse beoordelingsaspecten is opgenomen in een beoordelingsprotocol dat ter inzage is voor de studentmedewerker. 9 Na afloop van de werkzaamheden in het bedrijf, stelt de examinator van de eigen onderwijsinstelling op basis van het beoordelingsdossier, een judicium vast Eigendom projectresultaten en vertrouwelijkheid 1a Producten, zoals rapporten, die studentmedewerkers opleveren ten behoeve van een externe opdrachtgever zijn eigendom van de opdrachtgever. 1b Externe publicaties afgeleid van bovengenoemde producten, door een studentmedewerker alleen of samen met collega studentmedewerkers, kunnen alleen plaatsvinden na toestemming hiervoor van de opdrachtgever. 2a Producten, zoals factsheets, die studentmedewerkers opleveren ten behoeve van de opbouw van de bedrijfskennis, -communicatie of -organisatie, zijn eigendom van de deelnemende onderwijsinstellingen. 2b Publicatie van of over bovengenoemde producten, door een studentmedewerker alleen of samen met collega studentmedewerkers, kan alleen na toestemming hiervoor van de deelnemende onderwijsinstellingen. 3 In gevallen dat een opdrachtgever geheimhouding eis t met betrekking tot projectgegevens en/of -resultaten, worden hierover nadere afspraken gemaakt tussen de directie en de externe opdrachtgever. pagina 7

8 1.2.5 Externe contacten Alle externe contacten, of die nu van opdrachtinhoudelijke aard zijn of inlichtingen over InCompany Milieuadvies als bedrijf betreffen, worden geregistreerd in de bedrijfswerkplek (e-room) van het bedrijf. Bovendien houden de projectteams de directie op de hoogte van hun externe contacten Communicatie InCompany Milieuadvies gebruikt een aantal gereedschappen voor het communiceren met elkaar en het produceren van documenten: e-room groupware (gezamenlijke werkplek) met mogelijkheden voor asynchrone communicatie (discussie, documentuitwisseling, notities, attendering) en synchrone communicatie (chat); telefonisch vergaderen (voor gelijktijdig overleg) en natuurlijk de face-to-face ontmoetingen tijdens de bedrijfsbijeenkomsten. Stuur elkaar binnen InCompany Milieuadvies geen berichten, tenzij daar dringende praktische of persoonlijke redenen voor zijn. Ieder projectteam krijgt een team adres met een postvak in de e-room voor communicatie met externe contacten (opdrachtgevers en experts). Ombudsman Bij problemen of conflicten tussen de werknemers van InCompany Milieuadvies die niet in onderling overleg of in overleg met de projectleider, competentieconsulent, projectcoach of de directie opgelost kunnen worden staat het iedere werknemer vrij zich tot de ombudsman te wenden. Deze zal bemiddelen in het conflict. 1.3 Praktische informatie voor studentmedewerkers Praktische informatie voor studentmedewerkers gedurende de 2003-run (januari/maart 2003-juli 2003) van InCompany Milieuadvies. U vindt hier informatie over de looptijd, wie er mee doen en voor welke onderwijsmodule Looptijd Deze 'run' van InCompany Milieuadvies loopt van 20 januari tot en met 4 juli Dit is de vierde bedrijfsrun van dit virtueel milieuadviesbureau. Voor de Open Universiteit Nederland en de Universiteit Maastricht is het een regulier onderdeel van het onderwijsaanbod: eventueel met meerdere onderwijsinstellingen en eventueel meerdere keren per jaar. Navolgend tijdschema geeft de globale planning van de werkzaamheden binnen het bedrijf. pagina 8

9 1.3.2 Wie doen er mee? Aan deze run doen studenten en docenten mee van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit Nederland. Alle studenten die meedoen zijn gevorderde studenten. De UM studenten volgen de wo- drs -opleiding Milieugezondheidkunde, de meeste OUNL studenten volgen de wobacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen, waarbij ze voor het accentgebied natuurwetenschappen, beleid of gezondheid hebben gekozen. Zie tabel 2. pagina 9

10 instelling opleiding specialisatie looptijd aantal deelnemers UM wo-drs-opleiding Gezondheidswetenschappen Milieugezondheidkunde maart - juli 2003 OUNL wo-bacheloropleiding drie accentgebieden: maart - juli 2003 Milieunatuurwetenschappen Natuurwetenschappen; Beleid; Gezondheid OUNL wo-bacheloropleiding drie accentgebieden: januari - juli 2003 Milieunatuurwetenschappen Natuurwetenschappen; Beleid; Gezondheid Tabel 2: Herkomst studentmedewerkers Onderwijsmodule Deelname wordt per instelling gehonoreerd voor de volgende onderwijsmodules genoemd in tabel 3. Alle kwesties rond de inschrijving, het tentamineren en de wijze van beoordeling, inpassing in studieprogramma en andere instellingspecifieke zaken vallen onder het regime van de genoemde onderwijsmodule. instelling onderwijsmodule toelichting informatie bij verantwoordelijk examinator UM Blok 4.2 O halftijdsdeelnemers Theo de Kok Theo de Kok Risicobeoordeling (18 uur/week) OUNL cursus N5021N (N=2, 3 of 7) halftijdsdeelnemers Wilfried Evert Middelbeek Virtueel milieuadviesbureau (12-18 uur/w eek) Ivens projectnaam: Virtueel milieuadviesbureau 2003 (afgekort VMAB 2003). bedrijfsnaam: InCompany Milieuadvies Tabel 3: Onderwijsmodules Beoordeling De beoordeling van jouw werken en leren in InCompany Milieuadvies is (onderdeel van) de uiteindelijke beoordeling van de gevolgde onderwijsmodule door de verantwoordelijke examinator van jouw onderwijsinstelling. Voor het beoordelingprotocol 2003 dat wordt gehanteerd in de 2003-run van InCompany Milieuadvies, zie bijlage 14. De eindbeoordeling is gebaseerd op de individuele prestaties van de studentmedewerker en de gezamenlijke prestaties van de projectteams en komt tot stand op basis van beoordelingen van tussen- en eindresultaten van het werken aan projecten (zie onderdeel 2 projectaanpak) en het werken aan de eigen competentieverwerving (zie onderdeel 3 persoonlijke ontwikkeling). pagina 10

11 2 Projectaanpak InCompany Milieuadvies is een projectorganisatie: je werkt in projectteams aan milieuadviesprojecten voor externe opdrachtgevers, tegelijkertijd werk je ter verbetering van InCompany Milieuadvies zelf in andere projectteams aan bedrijfsinterne projecten (in opdracht van de directie). Hoe gaat het werken aan milieuadvies- en bedrijfsinterne projecten in zijn werk? 2.1 Projectwerk Binnen InCompany Milieuadvies hanteren we voor de werkzaamheden in een projectteam de volgende cyclus om (de kwaliteit van) het projectwerk vorm te geven: Figuur 1: Kwaliteitskringloop van projectwerk Kernpunten in deze cyclus zijn: 1 De behoefte van de opdrachtgever (intern of extern) wordt nader bepaald en gespecificeerd. 2 De gespecificeerde behoeften worden vastgelegd in een projectwerkplan. 3a Vervolgens start de eerste fase van de werkzaamheden en worden activiteiten (acties) verricht conform de afspraken met de opdrachtgever; de acties worden vastgelegd in een logboek. 4 De tussentijdse resultaten worden vastgelegd in een projectdossier. Belangrijk hierbij is dat het gaat om productresultaten (wat tot stand is gekomen) en procesresultaten (hoe zijn de resultaten tot stand gekomen?, enz.). 5 De kwaliteit van producten en processen wordt (op basis van de voortgangsrapportage en tussenresultaten) geëvalueerd en vastgelegd in een reviewverslag. Eventueel kan de review leiden tot bijstelling van het projectwerkplan. In ieder geval worden vervolg- en/of verbeteracties geformuleerd en vastgelegd. 3b Vervolgens start de vervolgfase van de werkzaamheden. 6 Tegen het einde van het project worden de eindresultaten vastgelegd. 7 Op basis van de (concept)eindresultaten van de milieuadviesprojecten wordt een lessons - learned-rapportage opgesteld. Voor de bedrijfsinterne projecten wordt deze rapportage in het projecteindrapport geïntegreerd. De kwaliteit van het werk en de resultaten voor opdrachtgever wordt mede bepaald door het sluiten van bovenstaande cyclus. pagina 11

12 2.2 Projectfases, resultaten en terminologie Binnen InCompany Milieuadvies onderscheiden we voor elk project vier opeenvolgende fases en bijbehorende activiteiten en resultaten, zoals weergegeven in tabel 4. Projectfases Activiteit Resultaten Projectontwikkeling Opdrachtacceptatie Initiële opdrachtomschrijving Sollicitatie naar projecten en projectrollen Ingevulde formulieren rond voorkeur milieuadviesprojecten bedrijfsinterne projecten voor projectrol binnen de milieuadviesprojecten voor projectrol binnen de bedrijfsinterne projecten voor mogelijke expertrollen Projectuitvoering Oplevering Eindresultaat Initiële projectafspraken Opstarten van project Opstellen van projectwerkplan Bijhouden activiteiten en resultaten Rapporteren over voortgang Reviewsessie op resultaat en proces (van samenwerking) Opstelling eindrapportage (schriftelijk + mondeling) NAW-gegevens van een ieder in of betrokken bij projectteam Beschikbaarheid van actoren is bekend Vastlegging van rolverdeling en de verdeling van Verantwoordelijken Plannen van bijeenkomsten en afspraak over communicatie Projectdossier initieel vormgegeven Beheerder projectdossier is bekend Logboek wordt bijgehouden Wijze van beheer logboek is bekend Geverifieerde opdrachtdefinitie Stappen en tussenresultaten Urenbegroting Planning in de tijd Afstemming met individuele competentiedoelen Planning van voortgangsrapportage en previews Logboek voor individuele activiteiten Projectdossier voor gezamenlijke producten Voortgangsrapportage Feedback op concept- (tussen-/deel-) resultaten Reviewverslag Concept eindresultaat Acceptatierapportage (inclusief feedback) Eindresultaat en presentatie aan opdrachtgever Acceptatiebevestiging Projectafsluiting Evalueren activiteiten en opstellen van geleerde lessen Lessons learned inclusief beschikbaar stellen herbruikbare componenten uit projecten Tabel 4: Projectfases pagina 12

13 2.3 Projectontwikkeling Opdrachtacceptatie Na een globale oriëntatie op de opdracht en verkennende gesprekken met de opdrachtgever wordt de opdracht geformuleerd in termen van concrete diensten of producten. Vervolgens wordt door de directie een beslissing genomen over de acceptatie van de opdracht. Een geaccepteerde opdracht wordt in de orderportefeuille opgenomen; uitvoering vindt plaats zodra de opdracht kan worden ingepast als zinvolle taak voor de werknemers. Deze fase heeft bij binnenkomst van de studentmedewerkers in InCompany Milieuadvies meestal al plaatsgevonden. Resultaat: initiële opdrachtomschrijving Het resultaat hiervan is een initiële opdrachtomschrijving (order). Deze order omvat i.h.a.: Een werktitel Globale gegevens over de opdrachtgever De aanleiding tot de opdracht De methode die kan worden gehanteerd bij de opdrachtuitvoering Een (globale) aanduiding van de resultaten die verwacht worden Eventuele bijzonderheden en/of verwijzingen Sollicitatie naar projecten en projectrollen Studentmedewerkers werken binnen InCompany Milieuadvies in teams zowel aan milieuadviesprojecten voor externe opdrachtgevers, als aan bedrijfsinterne projecten in opdracht van de directie. Iedere studentmedewerker werkt aan - minimaal - één milieuadviesproject (extern project) en één bedrijfsintern project (intern project). Een milieuadviesproject wordt uitgevoerd door een team van 4 personen, een bedrijfsintern project wordt uitgevoerd door een ander team van 3 á 5 personen. De werkzaamheden aan het milieuadviesproject beslaan ongeveer 75% van de werktijd, de werkzaamheden aan het bedrijfsintern project(en) ongeveer 25 % van de werktijd Sollicitatie naar milieuadviesprojecten Het werkveld van InCompany Milieuadvies is opgedeeld in een groot aantal domeinen (vak- of kennisgebieden). De domeinen van het milieuwerkveld van InCompany Milieuadvies (milieuadviesprojecten) staan vermeld in bijlage 3. In de orderportefeuille staan de geaccepteerde opdrachten. Resultaat: keuze voor milieuadviesprojecten Hoe in te vullen? Met behulp van het projectvoorkeurformulier (bijlage 4) op basis van orders beschreven in de orderportefeuille Sollicitatie naar bedrijfsinterne projecten Bedrijfsinterne projecten richten zich op de verbetering en continuïteit van de bedrijfsprocessen binnen InCompany Milieuadvies. De directie is opdrachtgever voor deze bedrijfsinterne projecten. Iedere medewerker (student en docent) kan gedurende de looptijd van het bedrijf ideeën voor bedrijfsinterne projecten voorleggen aan de directie. De directie kan ook medewerkers vragen om zo n idee uit te werken tot een initiële opdrachtomschrijving. De domeinen waarop de bedrijfsinterne projecten zijn terug te voeren zijn ook weer terug te vinden bij het onderdeel organisatie. Ook hier geldt dat de directie slechts enkele bedrijfsinterne projecten in uitvoering neemt, waarmee niet het hele scala van de kennisdomeinen gericht op bedrijfsprocessen wordt toegepast. pagina 13

14 Een voorbeeld van een bedrijfsintern project is bijvoorbeeld de opzet van een (milieu)kennisbank, waarin de in het bedrijf opgebouwde kennis wordt opgeslagen. De initiële opdrachtomschrijvingen van de bedrijfsinterne projecten, zijn ook terug te vinden in de orderportefeuille. Resultaat: keuze voor bedrijfsinterne projecten Hoe in te vullen? Met behulp van het projectvoorkeurformulier (bijlage 4) op basis van orders beschreven in de orderportefeuille Sollicitatie naar projectrollen Elke studentmedewerker binnen InCompany Milieuadvies krijgt per project de rol van projectleider of projectmedewerker toebedeeld. Je kunt dus projectmedewerker binnen een milieuadviesproject zijn, en tegelijkertijd projectleider van een bedrijfsintern project zijn. De projectteams bij de milieuadviesprojecten bestaan doorgaans uit één projectleider milieuadvies en drie projectmedewerkers. De projectteams voor de bedrijfsinterne projecten bestaan uit één projectleider bedrijfsintern en twee tot vier projectmedewerkers. Projectleider milieuadvies De projectleider van milieuadviesprojecten (projectleider milieuadvies) heeft o.a. taken op het gebied van aansturing van het projectteam (4 personen), het onderhouden van de contacten met de directie en de externe opdrachtgever en het plannen, organiseren en bewaken van de voortgang. De projectleider is dus specifiek verantwoordelijk voor de initiatie en totstandkoming van de planning van teamactiviteiten en teamresultaten. Ook is de projectleider specifiek verantwoordelijk voor het monitoren van deze activiteiten en resultaten, en voor het signaleren van afwijkingen ten opzicht van de planningsafspraken. Een bekende valkuil is dat de projectleider wordt gezien als degene die (alleen) de planning moet maken en moet zorgen dat de planning gehaald wordt. Dit is niet de rol van de projectleider. Het projectteam is zelf verantwoordelijk voor het maken van een planning en moet zelf zorgen dat de planning wordt waargemaakt en kwalitatief goede resultaten op tijd worden gehaald. De projectleider is er voor verantwoordelijk problemen te signaleren, het team als geheel moet de problemen oplossen. Elke projectleider milieuadvies heeft ook uitvoeringsstaken binnen het eigen milieuadviesproject. Projectleider bedrijfsintern De projectleider van bedrijfsinterne projecten (projectleider bedrijfsintern) heeft vergelijkbare taken als de projectleider van de milieuadviesprojecten, maar de projecten zijn doorgaans minder com - plex, minder omvangrijk en er is geen externe opdrachtgever. Opdrachtgever voor de bedrijfsinterne projecten is de directie. De projectleider bedrijfsintern heeft o.a. taken op het gebied van aansturing van het projectteam, het onderhouden van de contacten met de belanghebbenden en het plannen, organiseren en voortgang bewaken. Elke projectleider bedrijfsintern heeft ook uitvoeringsstaken binnen het eigen bedrijfsinterne project. De projectleiders binnen de teams voor bedrijfsinterne projecten staan bekend onder een functienaam passend bij hun werkzaamheden (bijv. hoofdredacteur, kennismanager, scholings - coördinator). Projectmedewerker milieuadvies De projectmedewerker milieuadvies heeft voornamelijk uitvoeringstaken. In overleg met de projectleider kan een projectmedewerker ook deeltaken van een projectleider toegewezen krijgen. De projectmedewerkers binnen de teams voor milieuadviesprojecten staan bekend als de milieukundig medewerkers van InCompany Milieuadvies. pagina 14

15 Projectmedewerker bedrijfsintern De projectmedewerker bedrijfsintern heeft voornamelijk uitvoeringstaken. In overleg met de projectleider kan een projectmedewerker ook deeltaken van een projectleider toegewezen krijgen. De projectmedewerkers binnen de teams voor bedrijfsinterne projecten staan bekend onder een functienaam passend bij hun werkzaamheden (bijv. redacteur, medewerker kennisbank, medewerker scholing). Expert Naast hun werk in de projectteams kunnen studentmedewerkers gevraagd worden om vanuit hun specifieke deskundigheid of specialisatie op een bepaald gebied (bijv. risicocommunicatie; europees milieubeleid; bodemverontreiniging; projectadministratie; bedrijfscommunicatie) een bijdrage te leveren aan het werk van andere teams. Het gaat hierbij om korte, ingeplande werkzaamheden als expert bij milieuadviesprojecten of bij bedrijfsinterne projecten. De expert verleent adviezen op een specifiek domein aan projectteams binnen het bedrijf die daar om vragen of op initiatief van de directie. Een expert kan korte uitvoeringstaken doen voor andere milieuadviesprojecten en bedrijfsinterne projecten. Ook het vastleggen van die specifieke kennis in factsheets of scholingsadviezen kan tot die uitvoeringstaken behoren. Ook docentmedewerkers kunnen als expert fungeren. Resultaat: keuze van rollen Hoe in te vullen? Geef in het sollicitatieformulier (bijlage 1) aan waar jouw voorkeur naar uit gaat. Doe dit voor zowel voor de milieuadviesprojecten als voor de bedrijfsinterne projecten. Daarnaast wordt gevraagd of je bereid bent een expertrol te vervullen. Vervolgens dien je in de tabel in het formulier aan te geven op welk domein (of meerdere domeinen) je binnen het bedrijf eventueel voor andere projectgroepen als expert zou willen en kunnen functioneren. Deze tabel moet je alleen invullen als je inderdaad hebt aangeven als zodanig te willen functioneren. Het gaat daarbij om een klein deel van je totale werkzaamheden binnen InCompany Milieuadvies, dat in overleg met het te adviseren projectteam wordt ingepland in het projectwerkplan. Geef daarbij ook de onderbouwing aan de hand van geleverde (werk)prestaties in het verleden. Je kunt daarbij ook aangeven om welke deelgebieden, werkzaamheden of vaardigheden binnen dat domein het gaat Communicatie met directie en projectcoach Over het projectwerk is regelmatig contact nodig met de directie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met accordering van plannen, voortgangsrapportage of beoordeling van werkzaamheden. De directie is echter niet in de gelegenheid om alle projecten in detail te volgen. Daarom zijn de meeste directietaken gedelegeerd naar de projectcoach (in enkele gevallen is dat een directielid). De directie blijft formeel degene die de plannen en planwijzigingen accordeert en de beoordelingen vaststelt. De directie laat zich op deze punten echter altijd eerst adviseren door de projectcoach. Als er in onderstaande toelichting sprake is van het voorleggen van stukken ter accordering, afstemming of beoordeling door de directie, dienen deze stukken dan ook in eerste instantie aan de projectcoach aangeboden te worden. De projectcoach zal per geval bekijken of nadere afstemming met de directie nodig is. Adviesbeoordelingen geeft de projectcoach ter vaststelling aan de directie. Het projectteam is overigens vrij om in bijzondere gevallen de directie rechtstreeks te benaderen Initiële projectafspraken Wie zitten er in het team en wie spelen er nog meer een rol? Wie zijn de leden van het projectteam? Wanneer en hoe zijn zij bereikbaar? Wat brengen de leden van het team mee dat dienstig is bij het uitvoeren van het project? Zijn er leden met specifieke kwaliteiten of specifieke contacten waarvan gebruik kan worden gemaakt? Wie is de mogelijke expert binnen InCompany Milieuadvies die we kunnen betrekken? Daarbij is het handig onderscheid te maken tussen inhoudelijke expert, adviseur rond procesgang, enz. pagina 15

16 Wie is de opdrachtgever? Is hij/zij ook vaak aan te spreken of is er een apart contactpersoon? Zijn er ook experts of deskundigen te raadplegen bij de organisatie van de opdrachtgever? Resultaat: NAW-gegevens van een ieder in of betrokken bij projectteam en de bereikbaarheid van deze personen 1 Overzicht van de naam - en adresgegevens. 2 Overzicht van specifieke kwaliteiten van de teamleden. Deze gegevens opslaan in het projectdossier. Wat is de beschikbaarheid van de betrokken actoren? Hoe is de beschikbaarheid van de verschillende teamleden voor het project? Hoeveel tijd heeft een ieder in totaal ter beschikking? Houd rekening met andere projecten binnen InCompany Milieuadvies. Zijn er periodes waarop teamleden afwezig zijn, b.v. voor een kleine vakantie of ander privéaangelegenheden. Wanneer wordt die tijd dan ingehaald? Wat is de beschikbaarheid van eventuele experts en (personen bij) de opdrachtgever? Resultaat: overzicht van de beschikbaarheidgegevens Deze gegevens opslaan in het projectdossier. Wat is de rolverdeling? Welke rol vervul je in het team? Is duidelijk wat er in die rol wordt verwacht? Lijkt die rol je wat of toch liever een andere rol? Zo ja, start dan de onderhandelingen met de andere teamleden over een andere rolverdeling in het team. Stel als team een eventuele andere rolverdeling aan de directie voor. Is het duidelijk welke rol de andere teamleden gaan spelen? Is het duidelijk wat hun bijdrage aan het projectwerk zal zijn en is die bijdrage nuttig? Zo nee, dan is verduidelijking nodig of moeten alternatieven worden aangedragen. Is het duidelijk hoe, rekening houdend met de verschillende rollen, de verantwoordelijkheden in het team verdeeld zijn? Zien de teamleden duidelijk in dat zij niet alleen een individuele verantwoordelijkheid hebben voor het eigen werk en de eigen resultaten, maar dat zij ook medeverantwoordelijk zijn voor de manier waarop het team werkt, en voor het teamresultaat? Zorg dat er binnen het team consensus is over de rolverdeling. Resultaat: vastgelegde rolverdeling Rolverdeling opslaan in het projectdossier Opstarten van een project Hoe gaat de communicatie in het project verlopen? Er zijn vele methoden om binnen het project met elkaar te communiceren: fysieke bijeenkomsten, telefonisch vergaderen of (asynchrone) communicatie via de elektronische werkruimte (eroom). Er dienen afspraken gemaakt te worden hoe met deze hulpmiddelen omgegaan wordt. Bijeenkomsten/vergaderingen dienen tijdig gepland te worden. Er is duidelijk een relatie met de beschikbaarheid en de bijeenkomsten die reeds vanuit het bedrijf gepland zijn (zoals tussentijdse en eindbijeenkomst). Ook is het belangrijk afspraken te maken over versiebeheer van documenten; hoe kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende versies van resultaten? Hoe gaat de communicatie met de opdrachtgever plaatsvinden? Opdrachtgevers stellen het vaak zeer op prijs om in de projectontwikkelingsfase het projectteam, of een delegatie daarvan, 1 maal fysiek te ontmoeten. Nagegaan moet worden of de opdrachtgever dit wil en of dit voor het team realiseerbaar is. pagina 16

17 Resultaat: planning van bijeenkomsten en afspraken over communicatie De teamleden hebben een planning van teambijeenkomsten/vergaderingen, waarbij duidelijk is wie wanneer en waar aanwezig is en wat het doel van de bijeenkomsten is. Tevens zijn er afspraken gemaakt over hoe communicatiemiddelen ingezet worden en hoe het versiebeheer van projectdocumenten en de archivering geregeld is Hoe gaat het projectdossier eruit zien? De projectresultaten moeten worden opgeslagen in een projectdossier. Het gaat dan om allerlei formele en informele documenten (commentaren, vragen, correspondentie, concepten, tussenresultaten, reviews, logboek, eindresultaten etc.). Bij het doen van een review of het opstellen van een Lessons learned-rapportage moet men op het projectdossier kunnen terugvallen. Sterker nog, de beweringen die in het reviewverslag en in de lessons -learned-rapportage door het team gedaan worden, moeten gestaafd kunnen worden met gegevens uit het projectdossier. In die zin dient het projectdossier ook als bewijsmateriaal. Zonder verwijzing naar dit bewijsmateriaal (en de mogelijkheid deze te raadplegen) kan de projectcoach geen feedback geven op en kan de directie geen oordeel vormen over de geleverde prestaties. Het team is verantwoordelijk voor de inrichting van het projectdossier. Ook het reviewverslag, de lessons -learned rapportage en de herbruikbare componenten maken onderdeel uit van de projectdocumentatie. Verder moet afgesproken worden wie hoofdverantwoordelijk is voor het beheer van het projectdossier. Resultaat: 1 Afspraken over de inrichting van het projectdossier 2 Afspraak over wie het dossier beheert Hoe in te vullen? Bedacht dient te worden dat het projectdossier overzichtelijk moet blijven, dat documenten goed traceerbaar moeten zijn en dat de status van documenten te allen tijde duidelijk moet zijn. In het projectdossier worden tijdens het verblijf in InCompany Milieuadvies de volgende onderdelen opgeslagen: Projectdocumentatie: Alle documenten die de voortgang van de opdracht beschrijven. D.w.z. alle tijdelijke documenten, discussies, logboek, enz. Deze documenten geven het team een overzicht van alle geproduceerde documenten en gedane activiteiten. Productdocumentatie: De opgeleverde resultaten en (tussen)producten die geaccordeerd (moeten) worden, b.v. projectwerkplan, voortgangsrapportage, conceptresultaat, eindresultaat. Wat gebeurt er na afloop van het project met het projectdossier? Na afloop van het project wordt het projectdossier verplaatst naar de projectkluis van InCompany Milieuadvies. Herbruikbare onderdelen (Lessons learned-rapportage, deelresultaten zoals een literatuurstudie) komen uiteindelijk in de kennisbank van InCompany Milieuadvies terecht (zie bij projectafsluiting) Hoe wordt het logboek bijgehouden? In het logboek wordt bijgehouden wie zich wanneer met wat heeft beziggehouden. Hierbij wordt ook aangegeven op welke competenties tijdens de werkzaamheden een beroep is gedaan. Dit bevordert de communicatie binnen het projectteam; het geeft voor eenieder een goed overzicht hoe ver het project is en of er nog problemen te verwachten zijn. Dit is mede nodig omdat we in een elektronische omgeving met elkaar samenwerken en elkaar niet regelmatig kunnen zien of spreken. Door een logboek bij te houden kunnen uitspraken in het reviewverslag en het reflectieverslag onderbouwd worden (en naar verwezen worden). pagina 17

18 Binnen InCompany Milieuadvies wordt niet gewerkt met een urenregistratiesysteem. Een logboek is voldoende om de directie (in voortgangsrapportage en reviewverslag), de competentieconsulent (in reflectieverslag) en de opdrachtgever een beeld te geven van de gedane (tijds )investeringen. Plaats en toegangsrechten van het logboek Het betreft een logboek voor projectactiviteiten. De meest logische plaats om dit logboek te plaatsen en bij te houden is in het projectdossier. Toegangsrechten tot logboek Het logboek moet toegankelijk zijn voor alle teamleden en minimaal ook de directie en de projectcoach. Het staat vrij om de toegangsrechten tot deze personen te beperken of om het logboek voor iedere medewerker van InCompany Milieuadvies toegankelijk te maken. Wie houdt het logboek bij? In het logboek worden de projectwerkzaamheden bijgehouden: wie heeft zich wanneer met wat beziggehouden. De werkzaamheden van ieder projecteamlid worden bijgehouden (hoeveel uren zijn besteed aan welke activiteit en op welke competentiedoel had dit betrekking?). De wijze waarop de invulling van het logboek georganiseerd is, wordt door het projectteam zelf bepaald. Resultaat: 1. Duidelijkheid over de opzet van het logboek; 2. Afspraken over bijhouden van het logboek Hoe in te vullen? Het projectteam is vrij om de vorm en opzet van het logboek te kiezen (bv. een excelsheet, een tabel of zelfs database in eroom, of een Word-document). Er is een sjabloon logboek als Word document beschikbaar. De elementen die het logboek minimaal dient te bevatten zijn weergegeven in tabel 5. Wanneer is iets gedaan? Waaraan is gewerkt? Beschrijving of toelichting werkzaamheden (optioneel) Competentie Wie? Aantal bestede uren (optioneel) Jullie kunnen het tijdvenster zelf kiezen, d.w.z. jullie bepalen zelf of het logboek per dag of per week wordt bijgehouden (per uur of per maand is gezien het karakter van de projectwerkzaamheden weinig zinvol). Beschrijf de werkzaamheden in één of meerdere termen. Jullie kunnen dat het best doen aan de hand van de activiteiten, stappen en/of deelresultaten zoals die in het projectwerkplan beschreven zijn. Besef dat het projectwerkplan maar een plan is en dat er dus onvoorziene activiteiten, stappen en/of deelresultaten mogelijk zijn. De korrelgrootte mogen jullie weer zelf bepalen, maar zorg ervoor dat je niet elk klein detail moet vastleggen of dat de korrel zo groot is dat je geen onderscheid naar persoon (wie) en competentiedoel kunt maken. Beschrijf indien nodig de activiteiten/stappen in meer detail zodat jij en je teamgenoten zicht hebben op de vorderingen en/of op de mogelijke problemen. Je kunt deze rubriek ook gebruiken om activiteiten zodanig te beschrijven dat de relatie met bepaalde competenties ook duidelijker wordt. De onder hierboven beschrijven werkzaamheden doen beroep op bepaalde competenties. Of anders geformuleerd je hebt bepaalde competenties nodig gehad die belangrijk waren voor de uitvoeren van die werkzaamheden. Neem alleen die competenties op die binnen InCompany Milieuadvies beschreven zijn (zie bijlage 2). Geef hier aan wie de werkzaamheden hebben uitgevoerd Geef hieraan hoeveel tijd die werkzaamheden jou gekost hebben. Tabel 5: Onderdelen van een logboek pagina 18

19 2.3.6 Opstellen van projectwerkplan In de order (opdracht) is meestal slechts globaal beschreven welk resultaat er moet worden opgeleverd en ook is vaak niet zonder meer duidelijk hoe dat resultaat gerealiseerd gaat worden. Om helder te krijgen waar het project eigenlijk om gaat, wordt daarom meestal een vooronderzoek gedaan om helder te krijgen wat het probleem eigenlijk is en welke oplossing (kosten)effectief kan zijn. Om greep te houden op het proces wordt een projectwerkplan opgesteld. In dit plan staat niet alleen het aan te pakken probleem en het beoogde resultaat van het project beschreven, maar ook hoe het projectteam denkt het resultaat te bereiken, welke tussenresultaten zij oplevert, en welke activiteiten er dus verricht moeten worden. In het projectwerkplan wordt in meer detail ook de te volgen werkwijze en de kwaliteitsborging beschreven. Het is van belang dat op zeker moment wordt vastgesteld door opdrachtgever, projectteam en directie dat het projectwerkplan uitvoerbaar is en dat het resultaat acceptabel is. Als de opdrachtgever en de directie akkoord gaan met het projectwerkplan, kan het projectteam met de uitvoering ervan beginnen. Bij het opstellen van het projectwerkplan is het dus van belang de volgende vragen te beantwoorden: Wat zijn de algemene projectgegevens? Wat is de opdracht precies? Hoe gaan wij de opdracht globaal aanpakken? Hoe gaan wij de beschikbare tijd inzetten? Hoe verloopt het project precies? Hoe houden we het project op koers? Wat zijn de algemene projectgegevens? Wat is de opdracht precies? Het projectwerkplan bevat een beschrijving van de opdracht (opdrachtdefinitie) die de verwachtingen van de opdrachtgever, het projectteam en de directie duidelijk weergeeft. Het projectteam brengt de verwachtingen van deze drie partijen in kaart. Verificatie door de opdrachtgever is een must ; het zal anders moeilijk worden aan de echte verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen. Het is essentieel dat in de opdrachtdefinitie een helder beeld wordt geschetst van het te verwachten eindresultaat van de opdracht. Het volstaat daarbij niet om gewoon een omschrijving van het eindresultaat te geven. Er moet tevens worden aangegeven aan welke kenmerken (kwaliteitscriteria, zie bij review) het eindresultaat zal moeten voldoen en eventueel aan welke niet. Hierdoor ontstaat zowel voor het projectteam als voor de opdrachtgever een duidelijk beeld van wat het eindresultaat zal worden. Resultaat: 1 Duidelijkheid opdrachtdefinitie 2 Opdrachtdefinitie geverifieerd bij opdrachtgever De teamleden hebben geverifieerd dat het project te doen is, dat de uitwerking van de initiële opdrachtomschrijving in een opdrachtdefinitie duidelijk is en dat de activiteiten zinvol en uitvoerbaar zijn. Het team heeft tevens een goed idee gevormd van de aanpak en van het op te leveren resultaat. De eisen aan werkwijze en resultaat zijn duidelijk en redelijk. In het uiterste geval worden met de directie onderhandelingen gevoerd over een andere invulling van het project pagina 19

20 Hoe in te vullen? Maak bij de opdrachtdefinitie een duidelijk onderscheid tussen de volgende onderdelen genoemd in tabel 6: Het probleem waar de opdrachtgever mee zit. De vraagstelling die de opdrachtgever aan het projectteam stelt. De doelen die het projectteam en de opdrachtgever nastreven. De resultaten die het projectteam kan en moet behalen. De kenmerken (criteria) die voor die resultaten gelden. Randvoorwaarden en afbakening. Splits het probleem eventueel uit. Splits de vraagstelling eventueel uit naar deelvragen. De doelstelling is een afgeleide van de probleemstelling en is een algemene omschrijving van wat de opdrachtgever volgens het team met het project wil bereiken. Er kunnen vaak meerdere doelen bereikt worden met een project. Beperk je tot die doelen die door het project verwezenlijkt kunnen worden gezien de scope en tijdsbesteding. Wees dus zo concreet mogelijk en val niet in de val de doelen vaag en/of te ambitieus te formuleren. Hier wordt helder en eenduidig beschreven wat de producten van het project zijn. Eventuele tussenresultaten worden ook beschreven. Zorg ervoor dat je weet aan welke eisen het resultaat zelf moet voldoen: hoe lang mag het worden, wanneer moet het klaar zijn? Zorg ervoor dat er in overleg met de opdrachtgever een duidelijke, gekwantificeerde vraag geformuleerd wordt, zodanig dat resultaatcriteria (- kenmerken) ook duidelijk zijn af te leiden. Dus niet: Ontwikkel voorstellen waardoor het beheer van de vlindertuin in het Noorderdierenpark efficiënter wordt. Maar wel: Ontwikkel voorstellen waardoor het beheer van de vlindertuin in het Noorderdierenpark binnen een jaar efficiënter wordt. De voorstellen moeten binnen een budget van ,- Euro uitgevoerd kunnen worden. Belangrijk: zorg ervoor dat de criteria toetsbaar zijn! In voorgaand voorbeeld: Hoe toets je de efficiëntie van het beheer? Is de nulsituatie gemeten? Zo ja, welke criteria zijn daar bij gehanteerd? Om een helder en eenduidig beeld van het project en het resultaat te krijgen, is het belangrijk op de volgende vragen met de opdrachtgever een eensluidend antwoord te formuleren: Wat zijn de vertrekpunten? Van welke beginsituatie wordt uitgegaan? Aan welke (minimale) eisen/randvoorwaarden moet worden voldaan? Neem niets impliciet aan, maar maak zo veel mogelijk expliciet. Beschrijf bijvoorbeeld wat niet tot het bereik van het project hoort. Dit geeft vaak de beste afbakening. Vraag de opdrachtgever naar de randvoorwaarden waarbinnen je het advies kunt geven: is er eventueel geld voor extra activiteiten, binnen welke termijn moet het advies uitgevoerd worden, zijn er specifieke regels (wetten, reglementen) waarmee je rekening moet houden bij het formuleren van het advies? Tabel 6: Onderdelen van een opdrachtdefinitie Het zal zeker kunnen voorkomen dat tijdens het formuleren van de opdrachtdefinitie naar het oordeel van het team de opdracht, zoals geformuleerd in de initiële opdrachtomschrijving, niet zinvol en uitvoerbaar is. Of het team wil de opdracht graag bijstellen. In die gevallen opent het team de onderhandelingen met de opdrachtgever (mogelijk initieel met de directie). Zorg altijd voor een verificatie van de opdrachtdefinitie bij de opdrachtgever voordat het projectwerkplan verder wordt ingevuld Hoe gaan wij de opdracht globaal aanpakken? In het projectwerkplan hoort een globale beschrijving die de te volgen aanpak in kaart brengt. Hoe zal het projectteam globaal te werk gaan om het eindresultaat te bereiken? Het team geeft in het projectwerkplan aan welke werkwijze zij hanteert om het resultaat te bereiken. De werkwijze en bijbehorende methodiek zullen niet lukraak door het team gekozen worden. Zij zal onderzoeken welke eisen professionals normaal gesproken aan dergelijke resultaten stellen, en welke standaardwerkwijzen zij meestal hanteren. Door zo n onderzoek is het team in staat de genomen keuzes te verantwoorden. pagina 20

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 9 Projectplan en projectmanagement 5. Wat is een project? 6.2 Wat is projectmatig werken? 8.3 Welke elementen spelen een rol bij een projectplan? 23.4 Knelpunten

Nadere informatie