Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013"

Transcriptie

1 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context van de beroepsuitoefening 2. Kern van het beroep 3. Werkterrein en daaraan gekoppelde functies 4. Kernopgaven 5. Kerntaken 6. Competenties 7. Kennisbasis (Body of Knowlegde) 8. Standaard Bachelor of Business Administration 9. Standaard Bachelor of Safety & Security Management Studies/Public Management Bijlage 1: Referentiekader voor accreditatie van de NVAO Bronnen Voorwoord In 2008 heeft de NVAO de geaccrediteerde opleidingen Integrale Veiligheidskunde (IVK) geadviseerd om een landelijk beroepsprofiel te ontwikkelen waarin alle opleidingen zich herkennen. Een duidelijk profiel zal bovendien bijdragen aan verdere profilering van de opleiding. In 2012 hebben wij, vertegenwoordigers van een samenwerkingsverband van zes IVK-opleidingen (LOO-IV), dit advies opgevolgd. Onder leiding van een extern deskundige hebben wij criteria opgesteld en op grond daarvan een beroepsprofiel geformuleerd dat kan rekenen op instemming van zowel de IVK-opleidingen als de beroepspraktijk. Dit profiel fungeert als een uniforme basis voor de verdere inhoudelijke afbakening en ontwikkeling van het onderwijs en als beoordelingskader voor de accreditatie. Het vormt tevens een uitgangspunt voor de profilering van het beroep en de opleiding naar het beroepenveld, potentiële studenten en de maatschappij in het algemeen. Jan Brinks Gertjan Melching Kees Roelofs Carel Tielenburg Ronald van Vliet Jorn Woudstra Anja Ossenblok NHL Hogeschool Leeuwarden Saxion Hogeschool Avans Hogeschool Haagse Hogeschool Hogeschool Utrecht Hogeschool Inholland projectleider, S ink Ontwerp & advies 2013 Het is niet toegestaan om onderstaande teksten te bewerken of over te nemen, zonder voorafgaande toestemming van het LOO-IVK. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 2

3 Inleiding Dit Landelijk Beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige is het resultaat van een ontwerpbenadering die zich in een aantal stappen heeft voltrokken (Kessels, 1996; Grotendorst, 2002). De vragen die binnen deze stappen centraal staan zijn systematisch en in onderlinge dialoog, en in gesprekken met diverse betrokkenen beantwoord. Er is begonnen met een inventarisatie onder de zes hogescholen. Op basis van de verzamelde gegevens uit literatuur, documenten en gesprekken met betrokkenen kon een conceptversie van het landelijk beroepsprofiel worden geschreven. Deze versie is vervolgens voorgelegd aan een aantal werkvelddeskundigen. Hun commentaar en advies zijn verwerkt in de definitieve versie die nu voor u ligt. In dit document komen de belangrijkste facetten van het relatief nieuwe beroep van integraal veiligheidskundige (IVK) aan bod. Na het beschrijven van de context van de beroepspraktijk van de IVK in hoofdstuk één, werken we de kern van het beroep nader uit in het tweede hoofdstuk. Daarna komen het werkterrein van de IVK en de functiebenaming aan de orde in hoofdstuk drie. In het vierde hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de kernopgaven van de IVK, waarna in hoofdstuk vijf een overzicht en omschrijving volgt van de kerntaken. De competenties die specifiek zijn voor de IVK en gerelateerd zijn aan de HBO kernkwalificaties en de zogenaamde Dublin Descriptoren (zie bijlage 1), beslaan de inhoud van het zesde en laatste hoofdstuk. Voor alle duidelijkheid: in dit document hanteren we de volgende benamingen: - Integraal Veiligheidskundige, afgekort als IVK * - Opleiding voor Integrale Veiligheidskunde, afgekort als IVK-opleiding. * Daar waar we naar de IVK verwijzen met hij wordt uiteraard ook zij bedoeld. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 3

4 1 De context van de beroepsuitoefening De afgelopen decennia is de samenleving sterk veranderd. Binnen veel sectoren en organisaties is de complexiteit toegenomen en zijn arbeidsverdeling en specialisatie steeds verder doorgevoerd. Uitvoerende taken, bestuurlijke verantwoordelijkheden en specialistische kennis worden meer en meer verdeeld over verschillende instanties, afdelingen en mensen (Kuipers e.a., 2010). Hierdoor dreigen richtlijnen, procedures en protocollen een versimpeling te worden van de complexe werkelijkheid. De kloof tussen beleid en uitvoering wordt steeds groter. Dat maakt het moeilijker om op gecompliceerde vraagstukken adequaat te reageren. Specialisatie en taakverdeling leiden tevens tot uitbreiding van het aantal netwerken en afstemmingsrelaties. Overzicht houden over het gehele ketenproces wordt daardoor steeds lastiger. Verder is ook de visie op veiligheidsbeleving veranderd. De aandacht was vroeger vooral geconcentreerd op de zogenaamde objectieve veiligheid. Maar tegenwoordig krijgen ook de subjectieve kanten van veiligheid en veiligheidszorg een prominente plek in de openbaarheid (Eysink Smeets, 2008). Volgens Boutellier (2011: 30-32) typeren de onderstaande ontwikkelingen enkele grote veranderingen in de samenleving die ook in de eerste decennia van deze eeuw nog steeds actueel zijn. Internationalisering of globalisering Deze ontwikkeling beperkt zich niet tot de economie maar raakt ook de politiek en de rechtsstaat. Europese samenwerking, de wet- en regelgeving die hieruit voortvloeit, migratiebewegingen en intensivering van de internationale betrekkingen hebben consequenties voor de natiestaat. Individualisering Moderne mensen hebben een groeiende behoefte aan keuzevrijheid en zelfsturing, maar naarmate de ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen groter wordt, neemt ook de kans op normoverschrijding toe. Informalisering De traditionele invloed van instituties op het samenleven neemt af, en daarmee ook de invloed van hun normen en waarden met betrekking tot gezag. De inrichting van de samenleving wordt steeds minder bepaald door vanzelfsprekend gezag of een vastomlijnd sociaal en normatief kader. Informatisering De snelle opkomst van nieuwe informatie-en communicatietechnologieën brengt grote veranderingen met zich mee. Internet heeft uiteenlopende vormen van interactie en communicatie mogelijk gemaakt. Ook op het vlak van veiligheid spelen de nieuwe media een steeds grotere rol,. Intensivering De ruimte die een geïndividualiseerde samenleving biedt, komt tot uiting in de betekenis van het beleven in het leven van een mens. Beleving en gevoel krijgen een steeds hogere waardering: er is behoefte aan variatie en verandering, meer doen en meemaken; maar tegelijkertijd is er ook behoefte aan onthaasting en een meer ontspannen leefwijze. Ook in deze eeuw zullen er grote uitdagingen zijn, onder meer op het gebied van veiligheid. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt tussen het bieden van voldoende bescherming enerzijds en het accepteren van aanvaardbare risico s anderzijds. Er zullen afwegingen moeten worden gemaakt bij het nemen van veiligheidsmaatregelen die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer plegen. Boutelier (2002) noemt dit de veiligheidsutopie, dat hij omschrijft als: het onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid. De IVK bevindt zich vaak midden in dit krachtenveld. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 4

5 2 Kern van het beroep Het garanderen van veiligheid wordt een steeds grotere uitdaging. In een complexe en dynamische samenleving als de onze is steeds meer afstemming nodig tussen verschillende partijen, elk met hun eigen belangen en visies. De centrale opdracht van een integraal veiligheidskundige (IVK) is: zorgen voor afstemming en verbinding tussen die partijen waardoor de gemeenschappelijke belangen die boven de afzonderlijke deelbelangen uitstijgen niet uit het oog worden verloren. Op het vlak van veiligheid zijn kant-en-klare oplossingen steeds minder afdoende en ook steeds lang niet altijd voorhanden. Afhankelijk van het specifieke veiligheidsvraagstuk zal steeds moeten worden gezocht naar een passend antwoord: een weloverwogen combinatie van maatregelen, bezien vanuit verschillende perspectieven, en in de context waarin het veiligheidsvraagstuk zich voordoet. Veiligheid moet dan ook in dit kader worden bezien: onveiligheid is meer dan alleen een objectieve fysieke dreiging, het heeft daarnaast tal van sociale en subjectieve kanten. De risico s waarmee wij te maken krijgen, breiden zich steeds breder uit: de grens tussen interne en externe veiligheid wordt steeds diffuser. Dit alles pleit voor een integrale benadering waarbij veiligheid in een breder perspectief wordt geplaatst. Stol ( 2011, p ) onderscheidt hierbij vier dimensies. Tijd Elk veiligheidsprobleem maakt deel uit van een oorzaak-gevolgketen. Het volstaat niet alleen te onderzoeken hoe het probleem is ontstaan. Minstens zo interessant is het te weten waarom en waardoor de gebeurtenissen en incidenten die als problematisch worden gezien zich blijven herhalen en wat de gevolgen hiervan zijn. Ruimte Veiligheidsproblemen overschrijden vaak bestuurlijke grenzen (waterschap, gemeente, provincie en rijk). De schaal waarop het probleem zich voordoet is daarom een belangrijke factor bij het ontwikkelen van een integrale aanpak. Sociale netwerken Samenwerking tussen personen en tussen organisaties die bereid en in staat zijn informatie met elkaar te delen, is een belangrijk aspect van integrale veiligheid. De netwerken die hieruit ontstaan, bieden in principe meer kans op succes dan de inzet van elke persoon of organisatie afzonderlijk. Kennisgebied Veiligheidsvraagstukken zijn complexer dan ze op het eerste gezicht lijken. Daarom volstaat het niet om oplossingen te zoeken binnen één vakgebied (monodisciplinair). In plaats hiervan is een multidisciplinaire aanpak nodig, waarbij kennis uit verschillende vakgebieden wordt gecombineerd. Verbinden, samenwerken en multidisciplinariteit zijn sleutelwoorden bij een eigentijdse invulling van de integrale aanpak. Daarom horen zij een prominente plaats in te nemen in de theorie en methodiek van het vakgebied. Een vakgebied waarin de IVK optreedt in de rollen van zowel specialist als generalist. Een specialist waar het gaat om kennis van en ervaring met een specifieke veiligheidscontext of een bepaald vakgebied. Een generalist als het gaat om het verbinden van partijen met verschillende belangen, en om het behouden van een compleet overzicht: De integrale veiligheidskundige is op zoek naar duurzame oplossingen voor hardnekkige, weerbarstige problemen waarbij het niet mogelijk is één oorzaak aan te wijzen. Hij is geen specialist in een bepaalde discipline maar probeert meer als een generalist actoren uit verschillende disciplines met elkaar te laten samenwerken aan een integrale oplossing. (Tielenburg, 2011: 108). Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 5

6 3 Werkterrein en daaraan gekoppelde functies Het werkterrein van de IVK wordt nogal eens verdeeld in twee sectoren: privaat en publiek. In de praktijk blijkt de demarcatie tussen deze sectoren echter helemaal niet zo scherp: vaak vraagt veiligheid om gelijktijdige actie van actoren uit beide sferen. De effectieve bescherming van mensen binnen en buiten het systeem van een bedrijf, de zogenaamde interne en externe veiligheid, is een taak en een verantwoordelijkheid van zowel het bedrijf als de overheid. Het feit dat privaat en publiek in de praktijk vaak moeilijk zijn te scheiden, maakt het potentiële werkveld van de veiligheidskundige zeer breed. Integraal veiligheidskundige zijn nodig in de industriële sector, de zakelijke dienstverlening, binnen profit en non-profit organisaties en bij de overheid (rijk, provincie, gemeente, waterschap). Maar ook bij allerlei andere organisaties met veiligheid als kerntaak, zoals politie en brandweer. Onderstaand model illustreert de samenhang tussen beide sectoren. Publiek IVK Privaat Stol (2011: 48-49) geeft de volgende betekenis aan deze begrippen - Fysieke veiligheid: De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil van nietmenselijke oorsprong. - Sociale veiligheid: De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen. - Safety: Het voorkomen of verminderen van bedreigingen van de onderneming, haar medewerkers of haar omgeving als gevolg van natuurlijke risico s (bijvoorbeeld overstroming) en risico s die samenhangen met de productieprocessen of logistiek. - Security: Het voorkomen of verminderen van het moedwillig toebrengen van schade aan medewerkers en bezittingen van de onderneming. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 6

7 Functiebenaming Het vakgebied integrale veiligheidskunde is nog volop in ontwikkeling. In allerlei functies zijn beroepsbeoefenaren er dagelijks mee bezig. Die functies dragen alle mogelijk benamingen, maar vele zijn in essentie te herleiden tot integrale veiligheidskunde. Mede omdat integrale veiligheidskunde inmiddels een zodanig vorm heeft gekregen dat van een vakgebied kan worden gesproken, lijkt de tijd rijp voor meer eenduidigheid in de functiebenaming. In het schema hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de uiteenlopende benamingen van functies waarin integrale veiligheidskunde een centrale rol speelt (linkerkolom), en de diverse werkvelden waarbinnen die benamingen worden gehanteerd (rechterkolom). Functiebenaming Beleidsmedewerker Adviseur Preventiemedewerker Coördinator Onderzoeker Projectleider (Case)manager Consulent Werkveld Politie Brandweer Gemeente Provincie Jeugdzorg Reclassering Woningcorporatie Commercieel adviesbureau Onderwijs Beveiliging Evenementen Deze variëteit in functiebenamingen kan tot verwarring leiden in de communicatie tussen het werkveld en het hoger onderwijs enerzijds, en tussen werkveldorganisaties onderling anderzijds. Daarom verdient een eenduidige benaming de voorkeur, namelijk: integraal veiligheidskundige. De integraal veiligheidskundige is een professional die samenwerkt met andere partijen aan het oplossen van veiligheidsproblemen door welbewust gekozen interventies in situaties waarin die problemen zich voordoen. Een IVK beschikt over de competenties die hierna nog zullen worden benoemd, en heeft een opleiding gevolgd en afgerond bij een erkende instelling binnen het hoger onderwijs, i.c. een van de zes opleidingen Integrale Veiligheidskunde binnen het HBO. Deze opleidingen baseren zich allen op dezelfde uitgangspunten, maar leggen daarbinnen wel eigen accenten. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 7

8 4 Kernopgaven Uit de omschrijving van de IVK in de vorige paragraaf kunnen we afleiden dat deze moet kunnen omgaan met verschillende perspectieven op een veiligheidsprobleem, en in staat moet zijn samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Onderstaande kernopgaven vormen hiervoor een richtsnoer. Een professionele IVK: stelt zich proactief op, dat wil zeggen: denkt in een vroeg stadium mee over de wijze waarop veiligheidsrisico s die zijn verbonden aan nieuwe ontwikkelingen kunnen worden voorkomen of beperkt. Zo wordt beleid niet langer uitsluitend gebaseerd op ervaringen uit het verleden, maar mede op een vooruitziende blik hierin komt de dimensie van tijd tot uitdrukking; benadert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven (juridisch, economisch, bedrijfskundig, financieel, sociaal, fysiek, objectief, subjectief, enz.) en beschouwt deze facetten in hun onderlinge samenhang hierin komt de dimensie van multidisciplinariteit tot uitdrukking; maakt gebruik van verschillende modellen en instrumenten bij het analyseren en aanpakken van veiligheidsproblemen, onder meer gebaseerd op de algemene principes van kwaliteit- en verandermanagement, en houdt hierbij rekening met de schaal waarop de problemen zich voordoen hierin komt de dimensie van ruimte tot uitdrukking; mobiliseert alle partijen die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk (elk met hun eigen taken, bevoegdheden, visies en perspectieven) en zet hen aan tot participatie en actie hierin komt de dimensie van sociale netwerken tot uitdrukking. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 8

9 5 Kerntaken De kernopgaven kunnen worden vertaald in clusters van inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten, de zogenaamde kerntaken. Afhankelijk van de context opereert de IVK in verschillende rollen: als vakinhoudelijke expert, als regisseur van verbeter- en veranderprocessen, of als resultaatgerichte projectleider. Hieronder worden zeven kerntaken onderscheiden. Kerntaak 1: Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken De IVK benadert veiligheid vanuit een multi-actor perspectief en opereert binnen een integraal veiligheidsarrangement, dat wil zeggen in een organisatorisch verband met betrokken partijen. In dat verband fungeert hij als regisseur die zorgt dat samenwerking van de grond komt en in beleid resulteert. Om de samenwerking te voeden verzamelt hij relevante kennis en let hij steeds op de samenhang tussen de verschillende schakels van de veiligheidsketen. In de regierol initieert de IVK initiatieven, faciliteert het samenwerkingsproces tussen de partijen en stuurt het beleidsproces. Kerntaak 2: Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid De IVK zet verschillende methoden en technieken van beleidsontwikkeling in. Daarbij benut hij kennis uit diverse disciplines en betrekt hij verschillende perspectieven (sociaal, fysiek, juridisch, economisch en financieel) bij de beleidsontwikkeling. De IVK hanteert steeds een adequate wijze van rapporteren. Kerntaak 3: Het coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid De IVK ontwikkelt een implementatiestrategie voor veiligheidsbeleid die is gericht op het inschakelen van alle betrokken partijen uit het netwerk. De IVK coördineert de invoering en toepassing van de beleidsmiddelen, tracht de activiteiten van de verschillende partijen inhoudelijk op elkaar af te stemmen en creëert draagvlak voor het nieuwe beleid. Gedurende het implementatietraject evalueert de IVK regelmatig de voortgang en de resultaten van het implementatieproces. Hij maakt bij deze kerntaak steeds gebruik van beproefde modellen en instrumenten. Kerntaak 4: Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen De IVK ontwikkelt strategieën, en toont omgevingssensitiviteit, om veiligheid op een tactisch moment te agenderen bij relevante fora binnen een veiligheidsarrangement. Hij signaleert en volgt (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, verzamelt daarover actuele informatie en brengt een dialoog op gang door de leden van de relevante fora te informeren. Als het gaat om de ontwikkeling van beleid dat niet specifiek is gericht op veiligheid, wijst de IVK op de mogelijke consequenties daarvan voor het beheer van veiligheid. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 9

10 Kerntaak 5: Het uitvoeren van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken De IVK formuleert een gedegen plan voor praktijkonderzoek als de aanpak van een veiligheidsvraagstuk dit vereist. Hij hanteert hierbij de empirische cyclus (probleemstelling, conceptueel model, onderzoeksdesign/operationalisering, dataverzameling, data-analyse en conclusies). De IVK voert dit onderzoek zelf uit of begeleidt de uitvoering door anderen. Hij zorgt er ook voor dat de conclusies van het onderzoek leiden tot aanbevelingen.. Kerntaak 6: Het adviseren bij veiligheidsvraagstukken Vanuit zijn vakinhoudelijke deskundigheid geeft de IVK advies bij veiligheidsvraagstukken. Hij verdiept zich in het specifieke probleem, brengt de situatie in kaart en komt met voorstellen tot verbetering. Daarbij beperkt hij zich niet tot de vakinhoudelijke argumenten, maar houdt ook rekening met de verschillende belangen, eventuele weerstanden en de cultuur binnen de organisatie. De IVK schat een adviesopdracht nauwkeurig in en bepaalt de doelstelling, afbakening, benodigde medewerking, ondersteuning en tijdsbesteding. Kerntaak 7: Het verrichten van project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid De IVK structureert en faseert het proces van beleidsontwikkeling op een planmatige of projectmatige wijze. Dat begint met een goede formulering van de beoogde doelen en de te behalen resultaten. Vervolgens ontwerpt de IVK een werkwijze die zorgt dat het project gestructureerd verloopt en goed beheersbaar blijft. Tijdens de uitvoering van het project geeft de IVK (situationeel) leiding en communiceert met alle belanghebbenden over het verloop en de vorderingen. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 10

11 6 Competenties De IVK is een materiedeskundige op het gebied van integrale veiligheid. Hij beschikt over kennis van theorie, methodiek en praktijk van het integraal veiligheidsbeheer. Om die kennis optimaal te kunnen toepassen moet een IVK beschikken over een aantal competenties. Onderstaand competentieprofiel van de IVK heeft een duidelijke relatie met de vastgestelde HBO kernkwalificaties en de zogenaamde Dublin Descriptoren (zie bijlage 1). 1. Samenwerken De bereidheid en het vermogen om in een multiculturele en multidisciplinaire omgeving met anderen samen te werken aan een gemeenschappelijk doel en om de betrokkenen te ondersteunen bij het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen. De IVK kan balanceren tussen verschillende belangen, de juiste informatie overdragen, vertrouwen stellen in andere partijen en hen stimuleren om hun kennis en kunde te delen. Vervolgens is hij in staat om deze kennis en kunde te benutten. 2. Organisatie- en omgevingssensitiviteit Het vermogen om relaties en effecten van het politieke en bestuurlijke krachtenveld binnen en buiten de organisatie in te schatten, te begrijpen en om op basis hiervan te handelen. De IVK signaleert relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, kan daarop anticiperen en is in staat om deze te vertalen in beleid. Hij benut deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of het eigen vakgebied. 3. Vermogen tot netwerken Het vermogen om contacten te zoeken, op te bouwen en te onderhouden. De IVK beschikt over kwaliteiten voor samenwerking (met collega s, klanten en overige relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie). Hij kan zich bewegen in een multiculturele en multidisciplinaire setting. Hij is in staat om zijn rol te overzien ten aanzien van het maatschappelijk belang en om zich te houden aan de geldende waarden en normen. Ook is hij bereid en in staat hierover verantwoording af te leggen. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 11

12 4. Communicatief vermogen Het vermogen om informatie en ideeën helder en duidelijk over te brengen, met behulp van de juiste communicatiemiddelen. De IVK is in staat om een wijze van communiceren te kiezen die optimaal past bij de situatie of het doel. Hij beheerst het gebruik van diverse communicatiemiddelen (mondeling, schriftelijk, enz.). 5. Analytisch vermogen Het vermogen om structuur aan te brengen in gegevens, om coherent en logisch na te denken, verbanden te zien, gegronde conclusies te trekken en consequenties in te schatten. De IVK kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Hij is in staat om complexe problemen te analyseren, te structureren en zo nodig te herstructureren. 6. Besluitvaardigheid Het vermogen om te komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieven, op basis van beschikbare informatie. De IVK kan een weloverwogen standpunt bepalen en in overleg beslissingen nemen. Niet alleen in overzichtelijke maar ook in meer diffuse situaties waarbij niet alle factoren volledig bekend of inzichtelijk zijn. In dergelijke situaties kan hij risico s naar best vermogen inschatten. 7. Resultaatgerichtheid De focus op het vertalen en concretiseren van doelen en op het realiseren van resultaten, conform het gestelde tijdpad, normen en afspraken. De IVK is in staat om concrete doelen te stellen en prioriteiten te bepalen. Hij kan afwegen hoeveel tijd er met het werk gemoeid is en welke activiteiten en middelen nodig zijn om die doelen te bereiken. 8. Innovatief vermogen Het vermogen om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, met originele, nieuwe ideeën en oplossingen te komen en gevestigde denkpatronen te doorbreken. De IVK kan buiten de gebaande paden denken. Hij is in staat om in teamverband nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen te bedenken, anderen daarin te stimuleren, of nieuwe denkwijzen die elders zijn ontwikkeld te vertalen naar het beheer van veiligheid. De IVK heeft een onderzoekende en nieuwsgierige houding en kan deze benutten bij vernieuwingen in strategieën, producten, diensten en markten. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 12

13 9. Leidinggevend vermogen Het vermogen om sturing te geven aan projecten, werkgroepen en teams. De IVK is in staat om duidelijke doelen te formuleren en te zorgen dat de verschillende partijen en actoren een bijdrage leveren aan het realiseren daarvan. Hij kan dialogen en discussies leiden over het te voeren veiligheidsbeleid en over het lange termijn perspectief op veiligheid van de organisatie. Hij weet hoe hij binnen de organisatie betrokkenheid kan creëren bij veiligheidsbeleid. De IVK beschikt over de kwaliteiten om teams en groepen resultaatgericht te leiden en te sturen, rekening houdend met zowel de taakgerichte als de mensgerichte aspecten. Hij is teamgericht, creëert draagvlak en draagt bij aan teambinding en het 'wij-gevoel'. 10. Relativeringsvermogen Het vermogen om effectief te functioneren in situaties die gekenmerkt worden door grote druk. De IVK is in staat om onder externe druk en tijdsdruk informatie uit verschillende bronnen tegen elkaar af te wegen. Hij is in staat om overzicht te houden en informatie vanuit verschillende perspectieven op waarde te schatten. Door zijn opstelling en houding kan hij rust en continuïteit behouden en toont zijn drukbestendigheid aan andere leden van zijn team. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 13

14 7 Kennisbasis (Body of Knowledge) Om de kerntaken en competenties, geformuleerd in hoofdstuk 5 en 6, te kunnen toepassen beschikt de IVK over een kennisbasis op het gebied van integrale veiligheidskunde. Deze kennisbasis wordt gevormd door een aantal theoretische kernvakgebieden. Deze vakgebieden zijn deels vastgelegd door de formulering van de kerntaken en competenties, anderzijds bieden zij de mogelijkheid om de opleiding een lokale kleur te geven. Deze kleur hangt samen met de keuze van het lokale beroepenveld en de positionering van de opleidingen binnen de hogescholen. De keus van de kernvakgebieden bepaalt ook de naam van de bachelorgraad. Binnen de opleidingen IVK worden de bachelorgraden Bachelor of Business Administration of Bachelor of Safety & Security Management Studies/Public Management gevoerd. In onderstaande matrix is aangegeven welke kernvakgebieden bij welke graad horen. Hierbij worden de volgende drie niveaus gehanteerd: 1. Basaal: de IVK heeft slechts kennis van de basisprincipes van het vakgebied. 2. Gevorderd: de IVK heeft kennis van belangrijke richtinggevende concepten, modellen, theorieën en/of auteurs binnen het vakgebied. 3. Specialistisch: de IVK heeft kennis van specifieke methodieken, modellen en achterliggende principes en theorieën en zicht op de meest actuele ontwikkelingen. Kernvakgebieden Bachelor of Business Administration 1. Organizational & Social 3 2 Behavior 2. Management 2 information systems 3. Quantitative techniques Marketing 2 5. Strategic Management Operations 2 Management 7. Business Law and 2 1 ethics 8. Accounting 2 9. Economics Finance Sociale Veiligheid Fysieke Veiligheid 3 Bachelor of Safety & Security Management Studies/Public Management Toelichting bij de invulling van de kernvakgebieden: 1. Algemene sociale wetenschappen, criminologie, organisatiekunde, beleidskunde, politicologie, governance 2. Veiligheidsmanagementsystemen, kwaliteitsmanagementsystemen, veiligheidseffectrapportages Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 14

15 3. Basisbegrippen onderzoek, methodologie, statistiek, analysetechnieken (waaronder risicoanalyses) 4. Communicatieve vaardigheden, communicatiekunde, crisis- en risicocommunicatie, overheidscommunicatie, adviseren 5. Verandermanagement, kwaliteitsmanagement, onderhandelen, adviseren, netwerk(- sturing) 6. Projectmanagement, situationeel leiding geven, kosten- batenanalyse 7. Juridische basisbegrippen, bestuursrecht, strafrecht, convenanten en overeenkomsten, ethiek 8. Managementaccounting, planning en control. 9. Algemene economie voor de veiligheidskundige, kosten en opbrengsten van veiligheid 10. Financiering(-sconstructies) 11. Huiselijk geweld, terrorisme, ondernemen, grootstedelijke problematiek, wonen en werken in de wijk, social media 12. Wonen, werken, vervoer, ruimtelijke ordening, crisisbeheersing, ongevalsanalyse, ARBO, BHV, dataverkeer Toelichting op keuze bachelornaam: Voor de bachelor of Business Administration geldt een afspiegeling van de kernvakgebieden van de bachelor of Business Administration waarbij de niveaunadruk ligt bij het kernvakgebied Organizational and Social Behavior. Voor de bachelor of Safety & Security Management Studies/Public Management zijn de drie kernvakgebieden op het hoogste niveau de sociale en fysieke veiligheid met als rode draad het strategisch management. De bijbehorende titel is daarom passend bij de kennisbasis. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 15

16 8 Standaard Bachelor of Business Administration Standaard Bachelor of Business Administration Uitgewerkt voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) 1 maart 2013 De opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) leidt op voor de graad Bachelor of Business Administration. Dat betekent dat afgestudeerden voldoen aan vier basiskenmerken: ze hebben een stevige theoretische basis, ze hebben vaardigheden op het gebied van onderzoek, ze beschikken over vakmanschap en ze tonen verantwoordelijkheid. Hieronder wordt kort toegelicht op welke wijze studenten deze kenmerken in de opleiding realiseren. Gedegen theoretische basis De IVK-bachelor benadert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven en beschouwt daarbij onder andere juridische, economische, bedrijfskundige, financiële, sociale en fysieke facetten in hun onderlinge samenhang. Dat betekent dat de IVK-bachelor een stevige theoretische basis moet hebben, die wordt gevormd door een aantal vakgebieden. Daarbij onderscheiden we drie niveaus: 1. Basics: de basiskennis en vaardigheden waarover de IVK-bachelor moet beschikken. 2. Visions: belangrijke richtinggevende concepten, modellen, theorieën en/of auteurs binnen het vakgebied. 3. Trends: actuele ontwikkelingen en inzichten die relevant zijn voor de IVK-bachelor. De vakgebieden zijn: Accounting (niveau 2) De IVK-bachelor moet bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid de inzet van middelen in relatie tot de opbrengsten kunnen verantwoorden (kerntaak 2). Ook moet hij de factoren tijd, organisatie, middelen, informatie en kwaliteit kunnen beheersen bij het verrichten van project- en managementtaken (kerntaak 7). Onderwerpen in de opleiding: management accounting, projectmanagement. Business law and ethics (niveau 2) De IVK-bachelor moet bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid (kerntaak 2) en bij de implementatie van dat beleid (kerntaak 3) rekening houden met vigerende wet- en regelgeving. Onderwerpen in de opleiding: juridische basisbegrippen, rechtsgebieden, staatsinrichting, grondrechten, strafrechtelijke beginselen, algemeen en bijzonder bestuursrecht, concepten uit de ethiek, ethisch handelen. Economics en finance (niveau 1) Veiligheidsvraagstukken hebben altijd economische en financiële aspecten. De IVK-bachelor moet zich bewust zijn van deze aspecten en ze betrekken bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid (kerntaak 2) en de advisering daarover (kerntaak 6). Onderwerpen in de opleiding: algemene economie, kosten van veiligheid, overheidsfinanciën. Management information systems (niveau 3) De IVK-bachelor moet in staat zijn systematisch informatie omtrent veiligheidsontwikkelingen uit dataverzamelingen te verkrijgen ten einde risico s te identificeren en veiligheidsvraagstukken op de agenda te kunnen plaatsen (kerntaak 4). Onderwerpen in de opleiding: veiligheidsmanagementsystemen, veiligheidseffectrapportages. Organizational en social behavior (niveau 3) De IVK-bachelor gebruikt kennis van sociale concepten, modellen en theorieën om de sociale aspecten van veiligheidsvraagstukken in kaart te brengen en inzichtelijk te maken, bewustzijn te creëren bij de belanghebbenden (kerntaak 4), en aangrijpingspunten voor oplossingen te vinden (kerntaak 2). Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 16

17 Bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken zijn verschillende actoren (organisaties) betrokken. De IVK-bachelor brengt deze actoren samen en zorgt ervoor dat ze op een adequate manier samenwerken. De IVK-bachelor vervult dus een regierol (kerntaak 1) en/of managementrol (kerntaak 7). Onderwerpen in de opleiding: beleidskunde en beleidsinstrumenten, governance organisatiekunde, sociologie, criminologie, cultural diversity, crisis- en risicocommunicatie. Quantitative techniques (niveau 2) Voor de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken is toegepast onderzoek nodig. Bij dit type onderzoek maakt de IVK-bachelor gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve methoden (kerntaak 5). Onderwerpen in de opleiding: basisbegrippen onderzoek (o.a. validiteit en betrouwbaarheid), analysetechnieken (risicoanalyse), methodologie, statistische technieken (SPSS). Strategic management (niveau 1) De IVK-bachelor zorgt ervoor dat veiligheid en veiligheidsvraagstukken (hoog) op de agenda van besluitvormers staan (kerntaak 4). Bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken regisseert hij het beleidsproces en faciliteert hij het samenwerkingsproces tussen de betrokken partijen (kerntaak 1). Onderwerpen in de opleiding: netwerken, onderhandelen, verandermanagement en adviesvaardigheden. Operations management (niveau 2) De IVK-bachelor zorgt ervoor dat veiligheidsbeleid op effectieve en efficiënte wijze wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Hiertoe brengt hij de juiste mensen (actoren) en middelen bij elkaar. Tijdens de uitvoering van projecten geeft de IVK-bachelor (situationeel) leiding en communiceert met alle belanghebbenden over het verloop en de vorderingen. (kerntaak 7) Onderwerpen in de opleiding: effectief communiceren, vergaderen, basisprincipes van leiding geven, feedback geven en ontvangen. Onderzoekend vermogen (niveau 2) Het uitvoeren van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken is een belangrijke kerntaak van de IVK-bachelor (kerntaak 5). In de opleiding wordt daarom veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van analyse- en onderzoeksvaardigheden. Studenten leren op systematische wijze veiligheidsvraagstukken en risico s te analyseren, oplossingsrichtingen te verkennen en oplossingen te construeren. Kennis van onderzoeksmethodologie en statistiek leren studenten gebruiken om de uitkomsten van onderzoek te beoordelen, zodat ze in staat zijn beproefde modellen en instrumenten te selecteren voor de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Professioneel vakmanschap Belangrijk onderdeel van het werk van de IVK-bachelor is het adviseren en overtuigen van de bestuurders van ondernemingen en instellingen omtrent veiligheidsrisico s en het ontwikkelen en implementeren van integraal veiligheidsbeleid. De IVK-bachelor is dus sparringpartner van de bestuurders en ook gesprekspartner van de actoren als het gaat om de implementatie van veiligheidsmaatregelen en het creëren van draagvlak. Ook moet de IVK-bachelor zich kunnen bewegen in een multiculturele en multidisciplinaire setting. In de opleiding is daarom veel aandacht voor advies- en communicatieve vaardigheden, en ook voor culturele diversiteit en interculturele communicatie. Een ander belangrijke competentie die studenten in de opleiding verwerven, is het vermogen om de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen, en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het multidisciplinaire vakgebied van veiligheidskunde. Dat gebeurt door bijdragen aan toegepast onderzoek en door deelname aan conferenties en studiedagen. Verantwoord handelen Aan bijna alle veiligheidsvraagstukken waarmee de IVK-bachelor te maken krijgt, zitten juridische, morele en ethische kanten. In de opleiding is daarom veel aandacht voor wet- en regelgeving, en leren studenten daarbinnen afwegingen te maken. Verder leren studenten ervoor zorg te dragen dat de implementatie van veiligheidsbeleid en plannen in overeenstemming is met de vigerende wet- en regelgeving. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 17

18 In de opleiding ontwikkelen studenten besef van het belang van de religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergronden van actoren bij veiligheidsvraagstukken, en leren ze daarmee rekening te houden bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 18

19 9 Standaard Bachelor of Safety & Security Management Studies/Public Management Uitgewerkt voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de Hogeschool Utrecht 17 april 2013 De opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) van de Hogeschool Utrecht is gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel voor de Integraal Veiligheidskundige met bijbehorende kerntaken en competenties (2012). Binnen de body of knowledge zijn vakgebieden opgenomen waarmee een theoretische basis wordt gelegd voor het uitoefenen van de volgende kerntaken: 1 Regie van de aanpak van veiligheidsvraagstukken. 2 Ontwikkeling van veiligheidsbeleid. 3 Coördinatie en implementatie van veiligheidsbeleid. 4 Signalering en agendering van veiligheidsontwikkelingen. 5 Uitvoering van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken. 6 Advisering bij veiligheidsvraagstukken. 7 Project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid. Daarnaast biedt de body of knowledge de mogelijkheid om een lokale kleur aan de IVKopleiding te geven. De IVK-opleiding in Utrecht profileert zich als veiligheidsopleiding in een sociaal-agogische context. Dit blijkt uit de positionering in de Faculteit Maatschappij & Recht samen met opleidingen op het gebied van social work, hrm, rechten en pedagogiek. Daarnaast participeert de opleiding in onderzoek bij het Lectoraat Regie van Veiligheid in het kenniscentrum Sociale Innovatie. De body of knowledge met het Utrechtse profiel: De IVK-bachelor benadert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven en beschouwt daarbij onder andere sociale, fysieke en managerial facetten in hun onderlinge samenhang. Dat betekent dat de IVK-bachelor een stevige theoretische basis moet hebben, die wordt gevormd door een aantal vakgebieden. Daarbij onderscheiden we drie niveaus: 1. basaal: de IVK-bachelor heeft slechts kennis van de basisprincipes van het vakgebied. 2. gevorderd: de IVK-bachelor heeft kennis van belangrijke richtinggevende concepten, modellen, theorieën en/of auteurs binnen het vakgebied. 3. specialistisch: de IVK-bachelor heeft kennis van specifieke methodieken, modellen en achterliggende principes en theorieën en zicht op de meest actuele ontwikkelingen. De kernvakgebieden zijn: Sociale Veiligheid (niveau 3) (kerntaak 2) De IVK-bachelor moet beschikken over een kennisbasis op het gebied van sociale veiligheid: Onderwerpen in de opleiding: criminologie, huiselijk geweld, terrorisme, ondernemen, grootstedelijke problematiek, wonen en werken in de wijk, social media Fysieke Veiligheid (niveau 3) (kerntaak 2) De IVK-bachelor moet beschikken over een kennisbasis op het gebied van fysieke veiligheid: Onderwerpen in de opleiding: veilig wonen, veilig werken, veilig vervoer, ruimtelijke ordening, crisisbeheersing, ongevalsanalyse, ARBO, BHV, veilig dataverkeer Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 19

20 Regie & Management (niveau 3) (kerntaak 1 en 7) Als regisseur op veiligheid moet een IVK-bachelor veiligheidsproblematiek integraal kunnen benaderen. Hiervoor heeft hij een kennisbasis op het gebied van regie en management nodig: Onderwerpen in de opleiding: kwaliteitsmanagement, projectmanagement, verandermanagement, veiligheid en beleid, bestuurlijk toezicht en handhaving, samenwerken in netwerken Sociale Wetenschappen (niveau 2) (kerntaak 4) De IVK-bachelor gebruikt kennis van sociale concepten, modellen en theorieën om het menselijk handelen bij veiligheidsproblematiek inzichtelijk te maken. Hij moet politiek sensitief zijn en normen en waarden binnen de veiligheidsproblematiek kunnen herkennen en inschatten: Onderwerpen in de opleiding: Algemene Sociale Wetenschappen, Politicologie, Ethiek Organisatie- en Advieskunde (niveau 2) (kerntaak 3 en 6) De IVK-bachelor heeft inzicht nodig in organisaties om te kunnen adviseren bij veiligheidsvraagstukken: Onderwerpen in de opleiding: advieskunde, organisatiekunde Onderzoekstechnieken (niveau 2) (kerntaak 4 en 5) Voor de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken is toegepast onderzoek nodig. Bij dit type onderzoek maakt de IVK-bachelor gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De IVKbachelor moet in staat zijn systematisch informatie omtrent veiligheidsontwikkelingen uit dataverzamelingen te verkrijgen ten einde risico s te identificeren en veiligheidsvraagstukken op de agenda te kunnen plaatsen. Onderwerpen in de opleiding: onderzoeksvaardigheden, onderzoek voor veiligheid, raamwerken voor onderzoek, toegepast onderzoek Recht (niveau 1) (kerntaak 1) Voor het uitvoeren van zijn kerntaken heeft de IVK-bachelor basiskennis van recht nodig: Onderwerpen in de opleiding: Bestuursrecht, Strafrecht De ondersteunende vakgebieden zijn: Taal Voor het uitvoeren van de kerntaken heeft een IVK-bachelor kennis nodig van de Nederlandse taal: Onderwerpen in de opleiding: spelling, stijl, beleidsnotities, adviesrapporten Economie Een basiskennis van economie is noodzakelijk om een IVK-bachelor inzicht te geven in de financiële haalbaarheid van de veiligheidsplannen binnen zijn werkomgeving: Onderwerpen in de opleiding: economie voor de veiligheidskundige, financien De profileringsvakgebieden zijn: Ook de profilering van de vakgebieden worden bij IVK-Utrecht aangeboden vanuit de sociaalagogische context: Onderwerpen in de opleiding: Ethiek en Veiligheid, Internationale dimensies van veiligheid en Event Crowd Management Professionele vaardigheden Een IVK-bachelor heeft voor het uitvoeren van de kerntaken professionele vaardigheden nodig op het gebied van regisseren, ontwikkelen, coördineren, adviseren, onderzoeken en managen. Gebaseerd op de theorie zoals beschreven bij de vakgebieden wordt in het programma een vaardighedenlijn aangeboden. Onderwerpen in de opleiding: professionele vaardigheden, managementvaardigheden, presentatievaardigheden Koppeling met bachelortitel De kernvakgebieden van IVK-Utrecht op het hoogste niveau 3 zijn de sociale en fysieke veiligheid met als rode draad regie & management. De bijbehorende bachelortitel Safety & Security Management Studies is daarom passend bij de body of knowledge. Het profiel past ook bij de Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 20

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 Colofon HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten CROHO: 39205 HBO-Rechten Publicatie: juli 2012 Vastgesteld door

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek ten behoeve van de opleidingen Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde BEROEPS- EN OPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK Vastgesteld door het Landelijk

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat?

De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat? De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat? Een onderzoek naar het competentieprofiel van de Verpleegkundige Informaticus Hogere Opleiding Verpleegkundige Informatica 2002 Ans Zijderveld - 1 -

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Landelijk overleg IDM

Landelijk overleg IDM Landelijk overleg IDM Landelijk Overleg IDM Kerncompetenties voor de informatieprofessional zestien illustraties Amsterdam, november 2006 Dit is een uitgave van het Landelijk Overleg IDM Eindredactie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie