Masterproef Industriële Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterproef Industriële Wetenschappen"

Transcriptie

1 Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële Wetenschappen Elektrotechniek Afstudeerrichting Automatisering Afstudeerrichting Elektrotechniek Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica Afstudeerrichting Elektromechanica Afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie Master Industriële Wetenschappen Kunststofverwerking Industriële Wetenschappen en Technologie [ KHBO ] Zeedijk 101 Brugge Tel Fax

2 Inhoudsopgave Begrippen 2 Inleiding 3 1 Kwaliteitsvereisten en doelstellingen opleidingsonderdeel masterproef Kwaliteitsvereisten bedrijfscontact Doelstellingen bedrijfscontact Kwaliteitsvereisten masterproef Doelstellingen masterproef Checklist bedrijfscontact en masterproef 7 2 Organisatie van het opleidingsonderdeel masterproef Voorbereidingsfase en toekenning van het bedrijfscontact Masterjaar 10 3 Evaluatie opleidingsonderdeel masterproef Evaluatiemomenten en waardering competenties December: eerste evaluatiemoment Evaluatie bedrijfscontact Evaluatie bedrijfscontact in te vullen door de buitenpromotor Beoordeling verslag bedrijfscontact in te vullen door de binnenpromotor Eindevaluatie masterproef Rapport Voordracht en verdediging Inhoudelijke aspecten van de masterproef Beoordelaars van de inhoudelijke aspecten Vorm van het evaluatieformulier Toekennen van punten 25 Inhoudelijke beoordelingsformulieren 28 Beoordelingsformulieren Masterproef Bouwkunde (bedrijfscontact los van de masterproef) 37

3 Begrippen: Assesment: de evaluatie van het bedrijfscontact kan omschreven worden als een assesment omdat het aan de volgende voorwaarden voldoet: kennisontwikkeling is het uitgangspunt, niet kennisreproductie; zowel kennis als competenties zijn het doel van de evaluatie; er zijn verschillende evaluatiemomenten; in een authentieke of levensechte situatie (bedrijfscontact); integratie van het toetsen in het leerproces is essentieel (feedback wordt opgenomen in het portfolioproject). Bedrijfscontact: een werkvorm waarbij studenten leeractiviteiten uitvoeren die plaats vinden binnen een professionele omgeving. Deze leeractiviteiten moeten de studenten ertoe aanzetten om te leren uit ervaring (ervarend leren) en er nieuwe kennis zelfstandig te ontwikkelen op het niveau van de opleiding. Binnenpromotor: de docent die de student begeleidt bij het realiseren van zijn masterproef. Buitenpromotor: externe begeleider van de professionele omgeving die de student begeleidt bij zijn masterproef. Indien de masterproef aan de KHBO IW&T uitgewerkt wordt heeft de student enkel een binnenpromotor. Competentie: het succesvolle gedrag gebaseerd op de deelelementen kennis, vaardigheid en houding (of attitude) dat toelaat om een opgelegde taak tot het gewenste resultaat af te werken. Kennis en vaardigheid zijn respectievelijk het weten (kennis) en in staat zijn, het kunnen toepassen of realiseren (vaardigheid). Houding verwijst niet alleen naar de manier waarop de beroepsbeoefenaar overkomt in de beroepssfeer, maar ook naar het plezier en de interesse die hij of zij in zijn werk toont. Houding omvat ook het vermogen om boven zichzelf uit te stijgen om te zien wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. De bamaprofielen van de associatie definiëren Wetenschappelijke (basis-) kennis als een afzonderlijke competentie. Dat heeft als voordeel dat de wetenschappelijke kennis niet geëvalueerd moet worden met gedragsindicatoren binnen de competenties waar ze van toepassing zijn. Decreet (of structuurdecreet): het decreet van april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Doelstelling: het realiseren van de mastercompetenties bij de student. Generieke competenties: de competenties zoals beschreven in artikel 58 van het decreet. Deze competenties zijn geldig voor alle academische opleidingen. Masterproef: de masterproef wordt in het structuurdecreet als volgt gedefinieerd (Art. 3): Werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student. De masterproef wordt beschouwd als één van de toetsstenen voor het academische karakter van de opleiding. In het decreet is ook terug te vinden aan welke formele voorwaarden (in termen van aantal studiepunten) de masterproef moet voldoen (zie Art. 6 5): Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef, waarvan de studieomvang uitgedrukt in studiepunten gelijk is aan ten minste één vijfde van het totaal aantal studiepunten van het opleidingsprogramma, met een minimum van 15 studiepunten en een maximum van 30 studiepunten. Opleidingsonderdeel Masterproef: het bedrijfscontact en masterproef. Voor alle masteropleidingen en hun afstudeerrichtingen, behalve de opleiding Bouwkunde, is het bedrijfscontact ingekapseld in de masterproef. Portfolioproject: formatief studiebegeleidingsysteem vooral gericht op de generieke competenties. Professionele omgeving: bedrijven, hogescholen met masteropleidingen, universiteiten, overheidsinstellingen, kennis- of onderzoekscentra Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 2

4 Inleiding Voor het uitwerken van het opleidingsonderdeel masterproef wordt uitgegaan van de bestaande handleidingen betreffende bedrijfscontacten en eindwerken van de opleiding elektromechanica (Kwaliteitshandboek), het structuurdecreet, de kwaliteitsvereisten vooropgezet door de associatie KU Leuven [1] en de competenties van de masteropleidingen aan de KHBO departement IW&T. De competenties worden opgenomen als bijlage van deze tekst. De competenties van de masteropleidingen zijn in twee groepen opgesplitst. De eerste groep, de generieke competenties, zijn voor alle opleidingen met hun afstudeerrichtingen identiek. De tweede groep, de domeinspecifieke competenties, zijn verschillend voor iedere masteropleiding en afstudeerrichting. De generieke competenties zijn voor alle opleidingen en afstudeerrichtingen identiek. De domeinspecifieke competenties zijn specifiek voor iedere opleiding en afstudeerrichting. Opmerking: in de tekst wordt iedere competentie voorafgegaan met tussen haakjes haar volgnummer en daarna een paar kernwoorden. [1] BAYENS, Hans, COPPENS, Marc, SCHROOTEN, Hilde, VANGEEL, Koen, VIERENDEELS, Rob, WAYTENS, Kim, juni Conceptuele definitie en kwaliteitsvereisten voor acht kwaliteitsaspecten. Niet-gepubliceerd verslag, Associatie KUL, 63p. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 3

5 1 Kwaliteitsvereisten en doelstellingen opleidingsonderdeel masterproef Het opleidingsonderdeel Masterproef bestaat uit de onderwijsleeractiviteiten bedrijfscontact en masterproef. Voor alle masteropleidingen en hun afstudeerrichtingen, behalve Bouwkunde, is het bedrijfscontact ingekapseld in de onderwijsleeractiviteit masterproef. 1.1 Kwaliteitsvereisten onderwijsleeractiviteit bedrijfscontact Definiëring bedrijfscontact Het bedrijfscontact is een werkvorm waarbij studenten leeractiviteiten uitvoeren die plaats vinden binnen een professionele omgeving. Deze leeractiviteiten moeten de studenten ertoe aanzetten om te leren uit ervaring (ervarend leren) en er nieuwe kennis zelfstandig te ontwikkelen op het niveau van de opleiding. Bedrijfscontact masteropleidingen IW&T KHBO Voor het verwerven van het diploma Master IW&T aan de KHBO is de student verplicht een bedrijfscontact te doorlopen in een professionele omgeving. Het bedrijfscontact heeft plaats in de eerste zes weken van het tweede semester. Het bedrijfscontact heeft tot doel de studenten in contact te brengen met de bedrijfsrealiteit en/of onderzoekswereld. Het bedrijfscontact geeft de student een inzicht en complementaire informatie over het toekomstige beroepsleven. Dit bedrijfscontact is tevens een middel om zijn al opgedane kennis toe te passen in de praktijk. De opleidingen Elektromechanica, Elektrotechniek, Elektronica en Kunststofverwerking hebben gekozen om het bedrijfscontact te koppelen aan de onderwijsleeractiviteit masterproef. Dit impliceert dat de keuze van bedrijfscontact voor deze opleidingen gebonden is aan de kwaliteitsvereisten van de onderwijsleeractiviteit masterproef (zie 1.3). Bij de opleiding Bouwkunde is er meestal geen koppeling. Algemeen gesteld dienen de bedrijfscontacten van technisch wetenschappelijke aard te zijn. Een eenvoudige werkperiode komt niet in aanmerking als bedrijfscontact voor een toekomstig Master IW&T. De onderwijsleeractiviteiten bedrijfscontact en masterproef vormen samen het opleidingsonderdeel Masterproef en omvatten twintig studiepunten. Kwaliteitsvereisten Bij de keuze van het bedrijfscontact wordt met de volgende vereisten rekening gehouden: De bedrijfscontacten zijn van technisch wetenschappelijke aard; het bedrijfscontact is van voldoende academisch niveau en gaat gepaard met een aangepaste verantwoordelijkheid voor de student; de opdrachten in het bedrijfscontact bieden aan de student de mogelijkheid om de eerder verworven kennis, vaardigheden en attitudes toe te passen in een professionele omgeving of er nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen; de opdrachten zijn realistisch en relevant voor de opleiding; voor de opleidingen waar het bedrijfscontact ingekapseld is in de onderwijsleeractiviteit masterproef zijn de opdrachten relevant voor de verwezenlijking van de masterproef. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 4

6 1.2 Doelstellingen bedrijfscontact In het opleidingsonderdeel masterproef (bedrijfscontact en masterproef) komen alle doelstellingen van de master aan bod. In het bedrijfscontact in een professionele omgeving moet de student zich inwerken in de organisatie en een aantal taken vervullen. De doelstellingen van het bedrijfscontact sluiten zich dan ook daarbij aan. De andere doelstellingen komen aan bod bij de onderwijsleeractiviteit masterproef. Voor de evaluatie van het bedrijfscontact worden de indicatoren van de competenties van de masteropleiding gebruikt. Doelstellingen: Generieke competenties (MAWC 1)) Onderzoeksmethoden kunnen hanteren (MAWC 3) Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving (MWC 3) Het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken Voor het bedrijfscontact dat niet ingekapseld is in de masterproef (opleiding Bouwkunde) worden twee bijkomende competenties geëvalueerd: (MAC 2) Probleemoplossend/analyserend vermogen (MDC 1) Project beheren 1.3 Kwaliteitsvereisten onderwijsleeractiviteit masterproef De onderwijsleeractiviteit masterproef is het sluitstuk van de masteropleiding. De specifieke inhoudelijke invulling die de opleidingen er aan geven, steunt op de competenties die geformuleerd zijn in de opleidingsprofielen. De onderwijsleeractiviteit masterproef moet aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoen om de gestelde doelstellingen te bereiken: De onderwijsleeractiviteit masterproef is van technisch wetenschappelijke aard; de onderwijsleeractiviteit masterproef is gebaseerd op een onderzoeksvraag; de onderwijsleeractiviteit masterproef moet het mogelijk maken dat de student op zelfstandige en kritische wijze wetenschappelijk te werk kan gaan of wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren; wetenschappelijke standaarden/normen uit het vakgebied moeten aan bod komen; de onderwijsleeractiviteit masterproef maakt het noodzakelijk dat de student informatie uit recente inzichten in het vakgebied moet verzamelen, selecteren en interpreteren; de onderwijsleeractiviteit masterproef biedt de student de mogelijkheid tot een zelfstandige originele en/of creatieve inbreng. Het gamma van onderwerpen dat zich leent tot een masterproef is zeer ruim en zonder een volledige lijst te willen weergeven, behoren onderstaande thema s tot de mogelijkheden : o een wetenschappelijke studie van een wetenschappelijk of technisch probleem; o het uitvoeren van een technisch ontwerp; o het optimaliseren en simuleren van productieprocessen; o ontwerpen, uittesten en op punt stellen van test en meetopstellingen; o wetenschappelijk onderzoek; o. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 5

7 Opdrachten als marktstudie, literatuurstudie, louter een studie van een bestaande machine of proces en het schrijven van handleidingen lenen zich niet tot een masterproef. Er worden 20 studiepunten toegekend aan het opleidingsonderdeel masterproef (bedrijfscontact en masterproef). 1.4 Doelstellingen onderwijsleeractiviteit masterproef De competenties (MAWC 3) Samenwerken in team en (MWC 3) Het bezitten van specifieke vaardigheden komen ook aan bod bij de masterproef maar om de evaluatie niet te complex te maken wordt gekozen om deze competenties enkel te beoordelen in het kader van het bedrijfscontact. A Generieke competenties (MAC 1) Zelfstandig wetenschappelijk redeneren (MAC 2) Probleemoplossend/analyserend vermogen (MAC 3) Kritische reflectie over de grenzen van de paradigma s. (MAC 4) Communiceren (MAWC 1) Onderzoeksmethoden kunnen hanteren (MAWC 2) Beschikken over het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten (MWC 1) Een gevorderd begrip hebben van en inzicht hebben in de wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen. (MWC 2) In staat zijn om in één of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren. (MWC 4) Onderzoeks/beroepsbekwaam zijn (overkoepelende competentie, bevat alle andere). B De domeinspecifieke competenties De domeinspecifieke competentie van iedere opleiding/afstudeerrichting (zie evaluatieformulieren Inhoudelijke eindbeoordeling, 3.4.3). Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 6

8 1.5 Checklist bedrijfscontact en masterproef Onderwijsleeractiviteit Bedrijfscontact Het bedrijfscontact is van technisch wetenschappelijke aard Het bedrijfscontact is van voldoende academisch niveau en gaat gepaard met een aangepaste verantwoordelijkheid voor de student. Het bedrijfscontact biedt aan de student de mogelijkheid om de eerder verworven kennis, vaardigheden en attitudes toe te passen in een professionele omgeving of er nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. De opdrachten zijn realistisch en relevant voor de opleiding en/of voor de verwezenlijking van de masterproef. Onderwijsleeractiviteit Masterproef De masterproef is van technisch wetenschappelijke aard. De masterproef is gebaseerd op een onderzoeksvraag. De masterproef moet het mogelijk maken dat de student op zelfstandige en kritische wijze wetenschappelijk te werk kan gaan of wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren. Wetenschappelijke standaarden/normen uit het vakgebied moeten aan bod komen. De masterproef maakt het noodzakelijk dat de student informatie uit de recente inzichten in het vakgebied moet verzamelen, selecteren en interpreteren. De masterproef biedt de student de mogelijkheid tot een zelfstandige originele en/of creatieve inbreng Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 7

9 2 Organisatie van het opleidingsonderdeel Masterproef De organisatie van de onderwijsleeractiviteiten Bedrijfscontact en Masterproef zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek in de bestanden: Procedure om bedrijfscontacten te organiseren (P2133/01 van 27/2/2006) en Procedure om eindwerken en masterproeven te organiseren P2133/302 van 02/3/2006). 2.1 Voorbereidingsfase en toekenning van het bedrijfscontact Voorbereidingsfase 5 de en 6 de semester academische bachelor Start masterjaar Sept Okt Nov Dec Opleidingsvergadering: overlopen mogelijke bedrijfscontactplaatsen voor masterproef en verzamelen nieuwe plaatsen Dec Jan Bedrijfscontactplaatsen worden aangeschreven Feb Maart April mei Juni Juli Aug Sept Informeren studenten Beschikbare bedrijfscontactplaatsen staan ter beschikking op Toledo Studenten zoeken actief bedrijfscontactplaats Opleidingsvergadering sept.: toekennen binnenpromotor Okt 31 oktober: bedrijfscontact moet definitief vast liggen Semester 5: september-januari derde jaar academische bachelor Volgens de procedure voor bedrijfscontacten worden de professionele omgevingen waarmee de opleidingen positieve ervaringen hebben op het gebied van bedrijfscontact met masterproef aangeschreven met de vraag naar mogelijkheden voor het volgend academisch jaar. Ook worden de spontaan inkomende aanvragen en door de docenten aangebrachte eigen onderzoeksvragen geregistreerd. De mogelijke plaatsen worden door de docenten van de opleidingen getoetst aan de kwaliteitscriteria voor bedrijfscontacten en masterproef (zie checklist 1.5). Bij nieuwe bedrijfscontactplaatsen, of bij twijfel, wordt er door één of meerdere docenten een bezoek gebracht aan het bedrijf of instelling. Voor de opleiding Bouwkunde staat het bedrijfscontact meestal los van de masterproef. De student maakt zijn masterproef dan in een andere professionele omgeving dan zijn bedrijfscontact. De vraag naar bedrijfscontacten en masterproef aan de professionele omgeving is dan ook gesplitst. Semester 6: februari-september derde jaar academische bachelor Vanaf februari worden de studenten mondeling op de hoogte gebracht van het doel, belang en praktische schikkingen van het bedrijfscontact en masterproef. De beschikbare plaatsen worden bekend gemaakt via het elektronische leerplatform. De student heeft ook de mogelijkheid om zelf een bedrijf of instituut aan te brengen. In dat geval volgt steeds een bezoek door één of meerdere docenten met een toetsing aan de kwaliteitsvereisten. Eén handleiding voor bedrijfscontact en masterproef staat elektronisch ter beschikking van de studenten. In de handleiding staan ook de kwaliteitsvereisten, de doelstellingen en de evaluatiemethode van het bedrijfscontact en masterproef vermeld. Die zelfde handleiding samen met een evaluatieformulier voor het bedrijfscontact wordt ter beschikking gesteld aan de externe begeleider van de masterproef (buitenpromotor). Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 8

10 September - 31 oktober van het masterjaar In de opleidingsvergadering van september worden al de vastgelegde bedrijfscontacten en masterproeven overlopen. Iedere student krijgt een binnenpromotor toegewezen. Studenten die bij het begin van het academiejaar nog geen masterproef hebben worden verplicht te kiezen uit het aanbod op het elektronisch leerplatform. Eind oktober is de limiet datum. Het streefdoel is dat alle studenten bij het begin van het academische jaar een bedrijfscontact, masterproef en binnen- en buitenpromotor hebben. De student start met zijn masterproef. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 9

11 2.2 Masterjaar September Oktober November December Startfase masterproef: informeren over de evaluatiemethode; formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; kennis opdoen; probleem analyseren; begin december: indienen verslag. Masterjaar Januari examens Februari Maart Bedrijfscontact April Redactiefase Mei Juni Indienen rapport masterproef, voordracht en verdediging Opleidingsvergadering juni: evaluatie bedrijfscontacten en masterproeven December Maart Mei - Juni Evaluatiemomenten: X X X portfolio portfolio Startfase masterproef In het begin van het academische jaar worden de studenten geïnformeerd over de evaluatiemethode. Deze informatie is opgenomen in de handleiding voor bedrijfscontact en masterproef. Eenmaal een binnenpromotor toegewezen, rapporteert de student minstens om de veertien dagen aan beide promotoren zijn vorderingen. De student houdt dit bij in een logboek dat door de binnen- en buitenpromotor tijdens de contactmomenten afgetekend wordt. De student start zijn masterproef met: het formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; de nodige disciplinaire kennis opdoen; probleem analyseren (eventueel uitwerken oplossingsvoorstellen). December Na de startfase van de masterproef is er in december een eerste evaluatiemoment. De student bewijst met een schriftelijk verslag dat hij de volgende stappen heeft doorlopen: kennis opdoen; het formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; probleem analyseren (eventueel oplossingsvoorstellen). Half december neemt de binnenpromotor contact op met de buitenpromotor om de vorderingen van de masterproef te bespreken. Daarop volgt een eerste evaluatiemoment op basis van het ingediende verslag en de tweewekelijkse contactmomenten, onder de vorm van een feedbackgesprek. Dit gesprek kadert in het portfolioproject. Eventuele Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 10

12 problemen worden aan het opleidingshoofd gemeld en samen met de student overlopen om de nodige maatregelen te treffen. Dit alles wordt in het logboek vermeld. Voor verdere detaillering, zie 3.2 December: eerste evaluatiemoment. Bedrijfscontact: februari maart van het masterjaar Het bedrijfscontact grijpt plaats gedurende de eerste zes weken van het tweede semester van het masterjaar. Voor de exacte modaliteiten wordt verwezen naar de academische kalender. De evaluatie van het bedrijfscontact gebeurt aan de hand van het evaluatieformulier (zie 3.3 Evaluatie bedrijfscontact ). De student levert de week na het beëindigen van het bedrijfscontact een verslag af van de werkzaamheden aan de binnenpromotor. Redactie van de masterproef: april Na het beëindigen van het bedrijfscontact volgt hoofdzakelijk het afwerken van het schriftelijke rapport. De student volgt daarbij de verstrekte richtlijnen op. Indienen rapport masterproef en verdediging: mei- juni In mei levert de student het rapport en het abstract van zijn masterproef af na lezing en goedkeuring van zijn binnenpromotor. Kort daarop heeft de student de mogelijkheid een proefvoorstelling te geven van zijn masterproef voor een jury van medestudenten en docenten. Eind juni, volgt een mondelinge presentatie en verdediging voor een jury van docenten en externe specialisten. De jury evalueert definitief de masterproef (zie 3.4 Eindevaluatie masterproef ). Voor de exacte modaliteiten wordt verwezen naar de Procedure om eindwerken en masterproeven te organiseren, (P2133/302 van 02/3/2006). Juni In de opleidingsvergadering van juni worden al de bedrijfcontacten/masterproeven overlopen en eventuele problemen gesignaleerd (nuttige informatie voor toekomstige masterproeven/bedrijfscontacten). Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 11

13 3 Evaluatie opleidingsonderdeel masterproef 3.1 Evaluatiemomenten en waardering competenties Er zijn drie evaluatiemomenten voorzien voor het opleidingsonderdeel masterproef. Masterjaar September Oktober November December formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; kennis opdoen; probleem analyseren; begin december: indienen verslag. Januari Februari Maart Bedrijfscontact April Mei Juni Voordracht en verdediging Eindevaluatie De eerste twee evaluatiemomenten worden ingepast in het portfolioproject. december: eerste evaluatie op basis van het verslag en de tweewekelijkse contactmomenten, in de vorm van een feedbackgesprek; maart: evaluatie bedrijfscontact; mei-juni: eindevaluatie masterproef (met inbegrip van voordracht en verdediging). De waardering is in de tabel Waardering per evaluatiemoment in een tijdskader geplaatst (totaal 400): Tabel waardering per evaluatiemoment Beoordelaar Evaluatiemoment Waardering (afwijking bouwkunde) Procenten Evaluatie december: binnenpromotor evaluatie startfase masterproef Evaluatie maart: bedrijfscontact 40 (100) 10 (25) buitenpromotor evaluatie bedrijfscontact 40 (100) 10 (25) Eindevaluatie mei-juni: masterproef 280 (220) 70 binnenpromotor rapport van de masterproef (zie 3.4.1) jury voordracht (zie 3.4.2) jury verdediging (zie 3.4.2) Jury op voorstel van promotoren. inhoudelijk (zie 3.4.3) 160 (100) 40 (25) totaal % Opmerking: voor de opleiding Bouwkunde is meestal de onderwijsactiviteit bedrijfscontact los van de masterproef. In deze gevallen wordt het bedrijfscontact beoordeeld op 100 punten in plaats van op 40 (5 studiepunten) en de inhoudelijke eindbeoordeling op 100 in plaats van 160. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 12

14 In het opleidingsonderdeel masterproef komen alle competenties aan bod. De tabel Code competenties geeft een opsomming van alle competenties van de master aan de hand van een beperkt aantal kernwoorden. Competentie MWC 4, Onderzoeks-/beroepsbekwaam zijn, is een overkoepelende competentie. Door te slagen voor zijn masterproef bewijst de student een waardig beginnend ingenieur te zijn. Deze competentie wordt dan ook niet verder bij de puntenverdeling betrokken. Omdat de domeinspecifieke competenties voor iedere opleiding en afstudeerrichting anders zijn worden ze bij de puntenverdeling als groep benaderd (D). Tabel: code competenties MAC1 Zelfstandig wetenschappelijk redeneren MAWC3 Werken in multidisciplinair team MAC2 Probleemoplossend/analyserend vermogen MWC1 Wetenschappelijk-disciplinaire kennis MAC3 Kritische reflectie MWC2 Originele bijdrage aan de kennis te leveren MAC4 Communiceren MWC3 Specifieke vaardigheden MAWC1 Onderzoeksmethoden kunnen hanteren MWC4 Onderzoeks/beroepsbekwaam zijn MAWC2 Originaliteit en creativiteit D Domeinspecifieke competenties (gegroepeerd) Bij de evaluatie van de masterproef moeten alle competenties geëvalueerd worden. De tabel Waardering per competentie geeft een overzicht. De competenties worden aangeduid met hun code of de letter D voor de domeinspecifieke competenties (zie tabel code competenties ). De getallen zijn afkomstig van de drie evaluatiemomenten (zie 3.2 en volgende). Tabel: waardering per competentie Competentie MAC MAC MAC MAC MAWC MAWC MAWC MWC MWC MWC D som Evaluatieperiode December Bedrijfscontact: bedrijfscontact Eindevaluatie: rapport voordracht verdediging inhoudelijk som Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 13

15 Competentie MWC 2 Originele bijdrage aan de kennis te leveren ligt echter zeer dicht bij (MAWC 2) Originaliteit en creativiteit. De eerste spreekt over een originele bijdrage aan de kennis en de tweede over een originele/creatieve bijdrage om kennis uit te breiden. Om problemen te voorkomen worden bij de eindevaluatie (zie 3.4.3) beiden samen genomen in de evaluatie op veertig punten. Deze worden dan evenredig verdeeld over beide competenties, elk twintig. Bij competentie MWC 2 wordt enkel het formuleren van de onderzoeksvraag als indicator weerhouden. In de Bamaprofielen van de associatie wordt ook melding gemaakt van Het voorstellen van theoretische en praktische oplossingen voor de onderzoeksvraag. Dat komt echter ook voor onder competentie MWC 2, Originaliteit en creativiteit, waar het vermogen van het oplossen van wetenschappelijke problemen uitdrukkelijk vermeld staat. Opmerking: in het masterjaar is het grootste gedeelte van de onderwijsleeractiviteiten domeinspecifiek. Dit compenseert het relatief matige gewicht van de domeinspecifieke competenties ten opzichte van het geheel. Rapport masterproef Naast de twee feedbackmomenten bij de decemberevaluatie en de evaluatie van het bedrijfscontact krijgen de studenten ter gelegenheid van de proclamatie een supplement bij hun voorlopig attest. Dat supplement bevat de scores die zij behaalden per competentie bij hun masterproef. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 14

16 3.2 December: eerste evaluatiemoment (80 van de 400 punten) Na de startfase van de masterproef is er in december een eerste evaluatiemoment. De student bewijst met een schriftelijk verslag dat hij de volgende stappen heeft doorlopen: kennis opdoen; het formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; probleem analyseren (eventueel oplossingsvoorstellen). Het verslag wordt bij de binnenpromotor ingediend begin december en bevat de volgende elementen: Titelblad; inhoudsopgave; onderzoeksvraag van de masterproef; verslag van de uitgevoerde activiteiten in de startfase van de masterproef; een vooruitblik op de werkzaamheden van het tweede semester. De evaluatie op basis van het verslag en de tweewekelijkse contacten, heeft een substantiële summatieve betekenis (een waardering van zes competenties voor een totaal van 80 punten). De competenties worden geëvalueerd om de studenten te belonen die vanaf de start hard doorwerken aan hun masterproef. Bij de evaluatie, een feedbackgesprek, overloopt de binnenpromotor samen met de student het tot dan toe geleverde werk aan de hand van het evaluatieformulier. De evaluatie heeft daardoor ook een formatief karakter. Het gesprek wordt opgenomen in het kader van het portfolioproject. In geval van problemen (evaluatie 50%) wordt in overleg met de betrokken student, de binnen- en buitenpromotor en het opleidingshoofd de nodige corrigerende maatregelen genomen en genoteerd in het logboek. Bij resultaten tussen de 50 en 60% schrijft de binnenpromotor een verantwoording in het logboek en brengt hij het opleidingshoofd op de hoogte. De volgende generieke competenties worden summatief beoordeeld: (MAC 1) Zelfstandig wetenschappelijk redeneren (MAC 2) Probleemoplossend/analyserend vermogen (MAC 3) Kritische reflectie (MWC 1) Een gevorderd begrip hebben van, en inzicht hebben in, de wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen. (MWC 2) In staat zijn om in één of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren. (MWC 3) Specifieke vaardigheden Opmerking: de scores 1 tot 6 kunnen gebruikt worden als hulpmiddel. Voor meer gedetailleerde uitleg zie Toekennen van punten. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 15

17 Evaluatieformulier masterproef december, in te vullen door de binnenpromotor (totale waardering van 80 punten) Klas: Naam student: Binnenpromotor: (MWC1) Wetenschappelijk-disciplinaire kennis: de student doet de nodige specifieke kennis op. /10 (MWC2) In staat zijn om een originele bijdrage aan de kennis van het vakgebied te leveren: de student formuleert en begrijpt de onderzoeksvraag. /5 (MWC3) Het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden: de student verzamelt voldoende kwalitatieve informatie. beheerst de nodige informatica of leert die zelfstandig bij. Totaal voor deze competentie /10 (MAC1) Zelfstandig wetenschappelijk redeneren: de student werkt op een zelfstandige manier. /20 (MAC2) Probleemoplossend/analyserend vermogen: de student is enthousiast, heeft een grote inzet en doorzettingsvermogen. maakt gemotiveerde keuzes uit de mogelijke oplossingen. werkt iedere stap methodisch en overzichtelijk uit. Totaal voor deze competentie /25 (MAC3) Kritische reflectie: de student benadert zijn oplossingen/onderzoeksmethoden/voorbereidend werk kritisch. kan verschillende mogelijkheden tegen elkaar afwegen. kan tekorten (informatie, kennis, ) op dit moment van zijn masterproef identificeren. Totaal voor deze competentie /10 Subtotaal = som /80 De student rapporteert minstens om de veertien dagen bij zijn binnenpromotor ja/neen Totaal = subtotaal (10% van het subtotaal indien neen ) 40 < Totaal < 48: binnenpromotor brengt een verwittiging aan in het logboek Totaal 40: samen met het opleidingshoofd worden dwingende afspraken gemaakt en genoteerd in het logboek. /80 Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 16

18 3.3 Evaluatie bedrijfscontact (40 punten, 100 voor de opleiding Bouwkunde, van de 400 in het totaal Als het bedrijfscontact niet geïntegreerd is in de onderwijsleeractiviteit masterproef dan gebeurt de evaluatie op 100 in plaats van op 40 punten. Voor de opleiding Bouwkunde is dat de standaardsituatie. De student moet bij zijn bedrijfscontact zich inwerken in de professionele omgeving en een aantal taken vervullen. Voor een aantal studenten staat het bedrijfscontact los van de masterproef. De evaluatie in deze paragraaf van het bedrijfscontact steunt daarom op de competenties die voor alle studenten van toepassing zijn. Na het verwerken van de resultaten heeft de student een feedback gesprek met zijn binnenpromotor in het kader van het portfolioproject. De evaluatie van het bedrijfscontact kan omschreven worden als een assessment. De buitenpromotor evalueert na het bedrijfscontact drie generieke competenties aan de hand van het evaluatieformulier (zie volgende pagina). De drie competenties zijn: (MAWC1) Onderzoeksmethoden kunnen hanteren (MAWC3) Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving (MWC3) Het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken, analyseren, diagnosticeren: onderzoeker (willen) zijn. Het verslag van het bedrijfscontact moet aan een aantal vormvereisten voldoen: Titelblad, inhoudsopgave; beknopte beschrijving van de algemene organisatie en fabricatieprogramma van de firma of van onderzoeksgebieden van de instelling; korte opsomming van de uitgevoerde activiteiten in het bedrijfscontact; besluit: reflectie over de opgedane ervaringen en het eigen functioneren in de professionele omgeving. o in welke mate kan ik zelfstandig werken, o leer ik uit de door mij gemaakte fouten, o bekijk ik ook de gebruikte of aanwezige technieken/technologie die niet rechtstreeks met mijn bedrijfscontact te maken heeft, o wat zijn de belangrijkste ervaringen die ik opdoe tijdens mijn bedrijfscontact. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 17

19 3.3.1 Evaluatie bedrijfscontact in te vullen door de buitenpromotor De buitenpromotor, verantwoordelijk voor de begeleiding van de student bij zijn bedrijfscontact, evalueert de student voor zijn bedrijfscontact aan de hand van een evaluatieblad. Per competentie geeft de buitenpromotor op een beperkt aantal indicatoren een score van 1 tot 6. De omzetting van scores naar punten wordt uitgelegd in Toekennen van punten. Ter verduidelijking worden de scores in de tabel Omschrijving gekoppeld aan punten en vertaald naar de kansen dat de student zou hebben mocht hij bij een vacature solliciteren voor een functie binnen het bedrijf/instelling. Voor de opleiding Bouwkunde is meestal de onderwijsactiviteit bedrijfscontact los van de masterproef. In deze gevallen wordt het bedrijfscontact mede beoordeeld door de binnenpromotor (zie 3.3.2) Score Globale omschrijving Het omschreven gedrag is manifest afwezig, er is zelfs sprake van negatief gedrag en tegenwerking. De student zou zeker niet in aanmerking komen voor aanwerving. Het omschreven gedrag is in minimale hoeveelheid aanwezig maar absoluut niet voldoende, zou zeker niet in aanmerking komen voor aanwerving. Het omschreven gedrag is op een juist voldoende mate aanwezig maar echt goed is het niet. Bij sollicitatie zou de student onderaan de lijst staan. Het omschreven gedrag is voldoende aanwezig. De student zou een kans maken bij sollicitatie maar zou zeker niet de eerste keus zijn. Het omschreven gedrag is sterk aanwezig. De student laat zich positief opmerken, hij zou zeker in aanmerking komen voor aanwerving. De beste stagiair sinds jaren. Het bedrijf zou extra inspanningen leveren om de student aan te werven. Tabel: omschrijving Punten (%) Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 18

20 Evaluatieformulier bedrijfscontact in te vullen door de buitenpromotor (40 punten) De student was altijd aanwezig op de door de school geplande bedrijfscontactdagen (met uitzondering van gewettigde afwezigheid en mits verwittigen). Ja / Neen (MAWC1) Onderzoek- of werkmethoden kunnen hanteren (10 punten): de student heeft geen inzicht in de opdracht. gaat slordig te werk. maakt geen vorderingen. neemt geen enkel initiatief. volgt een onderzoek, meting, opdracht niet op, maakt geen enkele kritische bedenking. begrijpt zijn opdracht volledig. is steeds nauwgezet en methodisch bij de uitvoering van zijn opdrachten. maakt steeds goede vorderingen. neemt zelfstandig initiatief om zijn opdracht, onderzoek, meting succesvol af te ronden. interpreteert zijn onderzoek- en meetresultaten kritisch, evalueert zijn opdracht en stelt zo mogelijk verbeteringen voor. (MAWC3) Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving (20 punten): de student legt geen contacten met andere personen. respecteert medewerkers niet. zet zich niet in om met anderen de vooropgestelde doelen te bereiken. reageert niet of uitgesproken negatief op ideeën en kritiek van andere personen. is frequent te laat. is niet loyaal tegenover zijn teamgenoten en volgt de gemaakte afspraken niet op. legt gemakkelijk contacten met andere personen, is snel ingeburgerd in de organisatie. respecteert alle medewerkers van hoog tot laag. zet zich in om samen met anderen de vooropgestelde doelen te bereiken. reageert actief en kritisch constructief op ideeën en kritiek van andere personen. is steeds stipt aanwezig is loyaal tegenover zijn teamgenoten en volgt de gemaakte afspraken goed op. (MWC3) Het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden (10 punten): de student is niet geïnteresseerd in de aanwezige/gebruikte techniek/technologie in het bedrijf/onderzoeksinstelling. schuwt het zelfstandig gebruiken van apparatuur, nieuwe software of machines. Hij laat het steeds door iemand anders doen. beheerst onvoldoende de elementaire informatica vaardigheden (Word, Excel, , ). slaagt er niet in om de nodige informatie te vinden (bibliotheek, Internet, ). is niet bereid om meer dan strikt noodzakelijk te doen (loopt de kantjes af). houdt zich afzijdig ook al zou hij hulp kunnen bieden. vertoont duidelijke interesse in de aanwezige gebruikte techniek/technologie in het bedrijf/onderzoeksinstelling. is vertrouwd met de gebruikte apparatuur, nieuwe software of machines of leert ze vlug te gebruiken bezit de nodige informatica basisvaardigheden (Word, Excel, ,...). vindt vlot de nodige informatie. wilt duidelijk meer weten, is positief nieuwsgierig. stelt spontaan voor om te helpen waar mogelijk. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 19

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica Afstudeerrichting Elektromechanica Afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie Master Industriële Wetenschappen Kunststofverwerking

Nadere informatie

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Competenties en gedragsindicatoren IW&T De competenties werden uitgeschreven in een meer begrijpbare taal. Vervolgens werden daar uit een beperkt

Nadere informatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie Masterproef Inhoud en Evaluatie Inhoudstafel 1. De masterproef en haar onderwerp 2. Goedkeuring van het onderwerp 3. Het vak Master s Thesis 4. Output van de Master s Thesis 5. Evaluatoren en evaluatie

Nadere informatie

Praktische informatie Masterproef

Praktische informatie Masterproef Praktische informatie Masterproef Master in de Industriële Wetenschappen Elektromechanica Afstudeerrichting Elektromechanica Afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie Master in de Industriële Wetenschappen

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef Opleidingsraad van 5/3/2013. Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde Procedure voor de evaluatie van de masterproef De evaluatieprocedure is in voege vanaf academiejaar 2013-14. Voor het academiejaar

Nadere informatie

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet Taal- en Regiostudies Regeling van de Masterproef 1 Opzet De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft de student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Academiejaar 2016-2017 BEDOELING Doorlopen van een gericht wetenschappelijk proces Een originele probleemstelling Een persoonlijk werkstuk Binnen

Nadere informatie

Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen

Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen Reglement Masterproef Faculteit Sociale Wetenschappen Goedgekeurd op het Faculteitsbestuur 108 d.d. 1 en 8 juli 2013 1. ALGEMEEN Artikel 1 De masterproef is een individueel werkstuk waarmee een masteropleiding

Nadere informatie

Samenstelling van de punten

Samenstelling van de punten Samenstelling van de punten De examencommissie ontvangt voor iedere haio de beoordeling voor elk opleidingsonderdeel uitgedrukt in een score op 20 of geslaagd/niet-geslaagd. Het betreft de opleidingsonderdelen:

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

VOORBEELD VAN FEEDBACKRAPPORT SELOR TAALTEST

VOORBEELD VAN FEEDBACKRAPPORT SELOR TAALTEST Dit rapport wordt ter informatie aangeboden om uit te leggen hoe Selor de taalcompetenties evalueert en hoe Selor feedback geeft in de feedbackrapporten voor kandidaten. Dit voorbeeld dekt niet alle mogelijke

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Begeleiding van de masterproef

Begeleiding van de masterproef Begeleiding van de masterproef Omschrijving De masterproef is het werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgerond. Het weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Openbare Masterproefverdediging

Openbare Masterproefverdediging FACULTEIT GENEESKUNDE LOGOPEDISCHE EN AUDIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN HERESTRAAT 49 / 721 BE-3000 LEUVEN Openbare Masterproefverdediging Logopedische en Audiologische Wetenschappen - juni 2013 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Evaluatieprocedure TechnoVips

Evaluatieprocedure TechnoVips Evaluatieprocedure TechnoVips Jury Voor elke deelnemende categorie is er een jury die op 2 momenten in de wedstrijd de projecten beoordeelt en de winnaars aanduidt. Enkel de 3 eerste plaatsen in de eindbeoordeling

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

EPOS DOCENTENHANDLEIDING

EPOS DOCENTENHANDLEIDING EPOS DOCENTENHANDLEIDING 2. ACTIVITEITENATTEST Versie 1.02 28 oktober 2013 1. Wat is een activiteitenattest?... 2 2. Hoe maak in een activiteitenattest aan?... 3 3. Hoe definieer ik activiteitentypes voor

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

26/09/2017. geslaagd voor VOP; alle. vakken van masterjaar volgen.

26/09/2017. geslaagd voor VOP; alle. vakken van masterjaar volgen. http://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/diensten/stu dentenadministratie/masterproef Ingenieurswetenschappen Industriële wetenschappen 2017-2018 Drie documenten: Masterproefmodaliteiten (!!tijdslijn op laatste

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument

EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument Dit document bevat algemene informatie over EVC en de EVC-procedure binnen de AUHL. Het is bedoeld voor alle actoren/betrokkenen in de EVC-procedure. April 2014 1/8 EVC-PROCEDURE

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs September 2014 Pagina 0 Inleiding De handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten De competentiemeter Handleiding: snel starten Evaluatie van competentieontwikkelend leren Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012 2012 Kris Mostrey ~ 1 ~ 25-nov-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Inleiding Tijdens de eerste studiedag van de BAMA-werkgroep op 10 oktober l.l. werd aan de BAMAcoördinatoren de opdracht gegeven om

Nadere informatie

De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen

De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen Met dit document wordt een hulpmiddel aangeboden aan de programmadirecteurs en coördinatoren-bachelorproef van de diverse opleidingen binnen de Faculteit

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Het wat, wanneer en hoe van opleidingsonderdelen, onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten

Het wat, wanneer en hoe van opleidingsonderdelen, onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten Het wat, wanneer en hoe van opleidingsonderdelen, onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten Inhoudelijke omschrijving 1. Omschrijving Een opleidingsonderdeel (OPO) is een coherent geheel in het

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO 5 orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Observeren en rapporteren Code: 11515 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: Mogelijk Vrijstelling: Mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Toelichtingsdocument bij handleiding Baekeland programma. Selectiecriteria. Versie April 2016

Toelichtingsdocument bij handleiding Baekeland programma. Selectiecriteria. Versie April 2016 Optredend voor het Hermesfonds Toelichtingsdocument bij handleiding Baekeland programma Selectiecriteria Versie April 2016 Inleiding De selectiecriteria zijn georganiseerd in twee dimensies: wetenschappelijke

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider FACULTEIT LETTEREN K.U.Leuven Onderzoekseenheid Kunstwetenschappen BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 21 bus 3313 B-3000 LEUVEN Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider Gelieve dit formulier uiterlijk twee weken

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie