Masterproef Industriële Wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterproef Industriële Wetenschappen"

Transcriptie

1 Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële Wetenschappen Elektrotechniek Afstudeerrichting Automatisering Afstudeerrichting Elektrotechniek Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica Afstudeerrichting Elektromechanica Afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie Master Industriële Wetenschappen Kunststofverwerking Industriële Wetenschappen en Technologie [ KHBO ] Zeedijk 101 Brugge Tel Fax

2 Inhoudsopgave Begrippen 2 Inleiding 3 1 Kwaliteitsvereisten en doelstellingen opleidingsonderdeel masterproef Kwaliteitsvereisten bedrijfscontact Doelstellingen bedrijfscontact Kwaliteitsvereisten masterproef Doelstellingen masterproef Checklist bedrijfscontact en masterproef 7 2 Organisatie van het opleidingsonderdeel masterproef Voorbereidingsfase en toekenning van het bedrijfscontact Masterjaar 10 3 Evaluatie opleidingsonderdeel masterproef Evaluatiemomenten en waardering competenties December: eerste evaluatiemoment Evaluatie bedrijfscontact Evaluatie bedrijfscontact in te vullen door de buitenpromotor Beoordeling verslag bedrijfscontact in te vullen door de binnenpromotor Eindevaluatie masterproef Rapport Voordracht en verdediging Inhoudelijke aspecten van de masterproef Beoordelaars van de inhoudelijke aspecten Vorm van het evaluatieformulier Toekennen van punten 25 Inhoudelijke beoordelingsformulieren 28 Beoordelingsformulieren Masterproef Bouwkunde (bedrijfscontact los van de masterproef) 37

3 Begrippen: Assesment: de evaluatie van het bedrijfscontact kan omschreven worden als een assesment omdat het aan de volgende voorwaarden voldoet: kennisontwikkeling is het uitgangspunt, niet kennisreproductie; zowel kennis als competenties zijn het doel van de evaluatie; er zijn verschillende evaluatiemomenten; in een authentieke of levensechte situatie (bedrijfscontact); integratie van het toetsen in het leerproces is essentieel (feedback wordt opgenomen in het portfolioproject). Bedrijfscontact: een werkvorm waarbij studenten leeractiviteiten uitvoeren die plaats vinden binnen een professionele omgeving. Deze leeractiviteiten moeten de studenten ertoe aanzetten om te leren uit ervaring (ervarend leren) en er nieuwe kennis zelfstandig te ontwikkelen op het niveau van de opleiding. Binnenpromotor: de docent die de student begeleidt bij het realiseren van zijn masterproef. Buitenpromotor: externe begeleider van de professionele omgeving die de student begeleidt bij zijn masterproef. Indien de masterproef aan de KHBO IW&T uitgewerkt wordt heeft de student enkel een binnenpromotor. Competentie: het succesvolle gedrag gebaseerd op de deelelementen kennis, vaardigheid en houding (of attitude) dat toelaat om een opgelegde taak tot het gewenste resultaat af te werken. Kennis en vaardigheid zijn respectievelijk het weten (kennis) en in staat zijn, het kunnen toepassen of realiseren (vaardigheid). Houding verwijst niet alleen naar de manier waarop de beroepsbeoefenaar overkomt in de beroepssfeer, maar ook naar het plezier en de interesse die hij of zij in zijn werk toont. Houding omvat ook het vermogen om boven zichzelf uit te stijgen om te zien wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. De bamaprofielen van de associatie definiëren Wetenschappelijke (basis-) kennis als een afzonderlijke competentie. Dat heeft als voordeel dat de wetenschappelijke kennis niet geëvalueerd moet worden met gedragsindicatoren binnen de competenties waar ze van toepassing zijn. Decreet (of structuurdecreet): het decreet van april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Doelstelling: het realiseren van de mastercompetenties bij de student. Generieke competenties: de competenties zoals beschreven in artikel 58 van het decreet. Deze competenties zijn geldig voor alle academische opleidingen. Masterproef: de masterproef wordt in het structuurdecreet als volgt gedefinieerd (Art. 3): Werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student. De masterproef wordt beschouwd als één van de toetsstenen voor het academische karakter van de opleiding. In het decreet is ook terug te vinden aan welke formele voorwaarden (in termen van aantal studiepunten) de masterproef moet voldoen (zie Art. 6 5): Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef, waarvan de studieomvang uitgedrukt in studiepunten gelijk is aan ten minste één vijfde van het totaal aantal studiepunten van het opleidingsprogramma, met een minimum van 15 studiepunten en een maximum van 30 studiepunten. Opleidingsonderdeel Masterproef: het bedrijfscontact en masterproef. Voor alle masteropleidingen en hun afstudeerrichtingen, behalve de opleiding Bouwkunde, is het bedrijfscontact ingekapseld in de masterproef. Portfolioproject: formatief studiebegeleidingsysteem vooral gericht op de generieke competenties. Professionele omgeving: bedrijven, hogescholen met masteropleidingen, universiteiten, overheidsinstellingen, kennis- of onderzoekscentra Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 2

4 Inleiding Voor het uitwerken van het opleidingsonderdeel masterproef wordt uitgegaan van de bestaande handleidingen betreffende bedrijfscontacten en eindwerken van de opleiding elektromechanica (Kwaliteitshandboek), het structuurdecreet, de kwaliteitsvereisten vooropgezet door de associatie KU Leuven [1] en de competenties van de masteropleidingen aan de KHBO departement IW&T. De competenties worden opgenomen als bijlage van deze tekst. De competenties van de masteropleidingen zijn in twee groepen opgesplitst. De eerste groep, de generieke competenties, zijn voor alle opleidingen met hun afstudeerrichtingen identiek. De tweede groep, de domeinspecifieke competenties, zijn verschillend voor iedere masteropleiding en afstudeerrichting. De generieke competenties zijn voor alle opleidingen en afstudeerrichtingen identiek. De domeinspecifieke competenties zijn specifiek voor iedere opleiding en afstudeerrichting. Opmerking: in de tekst wordt iedere competentie voorafgegaan met tussen haakjes haar volgnummer en daarna een paar kernwoorden. [1] BAYENS, Hans, COPPENS, Marc, SCHROOTEN, Hilde, VANGEEL, Koen, VIERENDEELS, Rob, WAYTENS, Kim, juni Conceptuele definitie en kwaliteitsvereisten voor acht kwaliteitsaspecten. Niet-gepubliceerd verslag, Associatie KUL, 63p. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 3

5 1 Kwaliteitsvereisten en doelstellingen opleidingsonderdeel masterproef Het opleidingsonderdeel Masterproef bestaat uit de onderwijsleeractiviteiten bedrijfscontact en masterproef. Voor alle masteropleidingen en hun afstudeerrichtingen, behalve Bouwkunde, is het bedrijfscontact ingekapseld in de onderwijsleeractiviteit masterproef. 1.1 Kwaliteitsvereisten onderwijsleeractiviteit bedrijfscontact Definiëring bedrijfscontact Het bedrijfscontact is een werkvorm waarbij studenten leeractiviteiten uitvoeren die plaats vinden binnen een professionele omgeving. Deze leeractiviteiten moeten de studenten ertoe aanzetten om te leren uit ervaring (ervarend leren) en er nieuwe kennis zelfstandig te ontwikkelen op het niveau van de opleiding. Bedrijfscontact masteropleidingen IW&T KHBO Voor het verwerven van het diploma Master IW&T aan de KHBO is de student verplicht een bedrijfscontact te doorlopen in een professionele omgeving. Het bedrijfscontact heeft plaats in de eerste zes weken van het tweede semester. Het bedrijfscontact heeft tot doel de studenten in contact te brengen met de bedrijfsrealiteit en/of onderzoekswereld. Het bedrijfscontact geeft de student een inzicht en complementaire informatie over het toekomstige beroepsleven. Dit bedrijfscontact is tevens een middel om zijn al opgedane kennis toe te passen in de praktijk. De opleidingen Elektromechanica, Elektrotechniek, Elektronica en Kunststofverwerking hebben gekozen om het bedrijfscontact te koppelen aan de onderwijsleeractiviteit masterproef. Dit impliceert dat de keuze van bedrijfscontact voor deze opleidingen gebonden is aan de kwaliteitsvereisten van de onderwijsleeractiviteit masterproef (zie 1.3). Bij de opleiding Bouwkunde is er meestal geen koppeling. Algemeen gesteld dienen de bedrijfscontacten van technisch wetenschappelijke aard te zijn. Een eenvoudige werkperiode komt niet in aanmerking als bedrijfscontact voor een toekomstig Master IW&T. De onderwijsleeractiviteiten bedrijfscontact en masterproef vormen samen het opleidingsonderdeel Masterproef en omvatten twintig studiepunten. Kwaliteitsvereisten Bij de keuze van het bedrijfscontact wordt met de volgende vereisten rekening gehouden: De bedrijfscontacten zijn van technisch wetenschappelijke aard; het bedrijfscontact is van voldoende academisch niveau en gaat gepaard met een aangepaste verantwoordelijkheid voor de student; de opdrachten in het bedrijfscontact bieden aan de student de mogelijkheid om de eerder verworven kennis, vaardigheden en attitudes toe te passen in een professionele omgeving of er nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen; de opdrachten zijn realistisch en relevant voor de opleiding; voor de opleidingen waar het bedrijfscontact ingekapseld is in de onderwijsleeractiviteit masterproef zijn de opdrachten relevant voor de verwezenlijking van de masterproef. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 4

6 1.2 Doelstellingen bedrijfscontact In het opleidingsonderdeel masterproef (bedrijfscontact en masterproef) komen alle doelstellingen van de master aan bod. In het bedrijfscontact in een professionele omgeving moet de student zich inwerken in de organisatie en een aantal taken vervullen. De doelstellingen van het bedrijfscontact sluiten zich dan ook daarbij aan. De andere doelstellingen komen aan bod bij de onderwijsleeractiviteit masterproef. Voor de evaluatie van het bedrijfscontact worden de indicatoren van de competenties van de masteropleiding gebruikt. Doelstellingen: Generieke competenties (MAWC 1)) Onderzoeksmethoden kunnen hanteren (MAWC 3) Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving (MWC 3) Het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken Voor het bedrijfscontact dat niet ingekapseld is in de masterproef (opleiding Bouwkunde) worden twee bijkomende competenties geëvalueerd: (MAC 2) Probleemoplossend/analyserend vermogen (MDC 1) Project beheren 1.3 Kwaliteitsvereisten onderwijsleeractiviteit masterproef De onderwijsleeractiviteit masterproef is het sluitstuk van de masteropleiding. De specifieke inhoudelijke invulling die de opleidingen er aan geven, steunt op de competenties die geformuleerd zijn in de opleidingsprofielen. De onderwijsleeractiviteit masterproef moet aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoen om de gestelde doelstellingen te bereiken: De onderwijsleeractiviteit masterproef is van technisch wetenschappelijke aard; de onderwijsleeractiviteit masterproef is gebaseerd op een onderzoeksvraag; de onderwijsleeractiviteit masterproef moet het mogelijk maken dat de student op zelfstandige en kritische wijze wetenschappelijk te werk kan gaan of wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren; wetenschappelijke standaarden/normen uit het vakgebied moeten aan bod komen; de onderwijsleeractiviteit masterproef maakt het noodzakelijk dat de student informatie uit recente inzichten in het vakgebied moet verzamelen, selecteren en interpreteren; de onderwijsleeractiviteit masterproef biedt de student de mogelijkheid tot een zelfstandige originele en/of creatieve inbreng. Het gamma van onderwerpen dat zich leent tot een masterproef is zeer ruim en zonder een volledige lijst te willen weergeven, behoren onderstaande thema s tot de mogelijkheden : o een wetenschappelijke studie van een wetenschappelijk of technisch probleem; o het uitvoeren van een technisch ontwerp; o het optimaliseren en simuleren van productieprocessen; o ontwerpen, uittesten en op punt stellen van test en meetopstellingen; o wetenschappelijk onderzoek; o. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 5

7 Opdrachten als marktstudie, literatuurstudie, louter een studie van een bestaande machine of proces en het schrijven van handleidingen lenen zich niet tot een masterproef. Er worden 20 studiepunten toegekend aan het opleidingsonderdeel masterproef (bedrijfscontact en masterproef). 1.4 Doelstellingen onderwijsleeractiviteit masterproef De competenties (MAWC 3) Samenwerken in team en (MWC 3) Het bezitten van specifieke vaardigheden komen ook aan bod bij de masterproef maar om de evaluatie niet te complex te maken wordt gekozen om deze competenties enkel te beoordelen in het kader van het bedrijfscontact. A Generieke competenties (MAC 1) Zelfstandig wetenschappelijk redeneren (MAC 2) Probleemoplossend/analyserend vermogen (MAC 3) Kritische reflectie over de grenzen van de paradigma s. (MAC 4) Communiceren (MAWC 1) Onderzoeksmethoden kunnen hanteren (MAWC 2) Beschikken over het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten (MWC 1) Een gevorderd begrip hebben van en inzicht hebben in de wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen. (MWC 2) In staat zijn om in één of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren. (MWC 4) Onderzoeks/beroepsbekwaam zijn (overkoepelende competentie, bevat alle andere). B De domeinspecifieke competenties De domeinspecifieke competentie van iedere opleiding/afstudeerrichting (zie evaluatieformulieren Inhoudelijke eindbeoordeling, 3.4.3). Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 6

8 1.5 Checklist bedrijfscontact en masterproef Onderwijsleeractiviteit Bedrijfscontact Het bedrijfscontact is van technisch wetenschappelijke aard Het bedrijfscontact is van voldoende academisch niveau en gaat gepaard met een aangepaste verantwoordelijkheid voor de student. Het bedrijfscontact biedt aan de student de mogelijkheid om de eerder verworven kennis, vaardigheden en attitudes toe te passen in een professionele omgeving of er nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. De opdrachten zijn realistisch en relevant voor de opleiding en/of voor de verwezenlijking van de masterproef. Onderwijsleeractiviteit Masterproef De masterproef is van technisch wetenschappelijke aard. De masterproef is gebaseerd op een onderzoeksvraag. De masterproef moet het mogelijk maken dat de student op zelfstandige en kritische wijze wetenschappelijk te werk kan gaan of wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren. Wetenschappelijke standaarden/normen uit het vakgebied moeten aan bod komen. De masterproef maakt het noodzakelijk dat de student informatie uit de recente inzichten in het vakgebied moet verzamelen, selecteren en interpreteren. De masterproef biedt de student de mogelijkheid tot een zelfstandige originele en/of creatieve inbreng Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 7

9 2 Organisatie van het opleidingsonderdeel Masterproef De organisatie van de onderwijsleeractiviteiten Bedrijfscontact en Masterproef zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek in de bestanden: Procedure om bedrijfscontacten te organiseren (P2133/01 van 27/2/2006) en Procedure om eindwerken en masterproeven te organiseren P2133/302 van 02/3/2006). 2.1 Voorbereidingsfase en toekenning van het bedrijfscontact Voorbereidingsfase 5 de en 6 de semester academische bachelor Start masterjaar Sept Okt Nov Dec Opleidingsvergadering: overlopen mogelijke bedrijfscontactplaatsen voor masterproef en verzamelen nieuwe plaatsen Dec Jan Bedrijfscontactplaatsen worden aangeschreven Feb Maart April mei Juni Juli Aug Sept Informeren studenten Beschikbare bedrijfscontactplaatsen staan ter beschikking op Toledo Studenten zoeken actief bedrijfscontactplaats Opleidingsvergadering sept.: toekennen binnenpromotor Okt 31 oktober: bedrijfscontact moet definitief vast liggen Semester 5: september-januari derde jaar academische bachelor Volgens de procedure voor bedrijfscontacten worden de professionele omgevingen waarmee de opleidingen positieve ervaringen hebben op het gebied van bedrijfscontact met masterproef aangeschreven met de vraag naar mogelijkheden voor het volgend academisch jaar. Ook worden de spontaan inkomende aanvragen en door de docenten aangebrachte eigen onderzoeksvragen geregistreerd. De mogelijke plaatsen worden door de docenten van de opleidingen getoetst aan de kwaliteitscriteria voor bedrijfscontacten en masterproef (zie checklist 1.5). Bij nieuwe bedrijfscontactplaatsen, of bij twijfel, wordt er door één of meerdere docenten een bezoek gebracht aan het bedrijf of instelling. Voor de opleiding Bouwkunde staat het bedrijfscontact meestal los van de masterproef. De student maakt zijn masterproef dan in een andere professionele omgeving dan zijn bedrijfscontact. De vraag naar bedrijfscontacten en masterproef aan de professionele omgeving is dan ook gesplitst. Semester 6: februari-september derde jaar academische bachelor Vanaf februari worden de studenten mondeling op de hoogte gebracht van het doel, belang en praktische schikkingen van het bedrijfscontact en masterproef. De beschikbare plaatsen worden bekend gemaakt via het elektronische leerplatform. De student heeft ook de mogelijkheid om zelf een bedrijf of instituut aan te brengen. In dat geval volgt steeds een bezoek door één of meerdere docenten met een toetsing aan de kwaliteitsvereisten. Eén handleiding voor bedrijfscontact en masterproef staat elektronisch ter beschikking van de studenten. In de handleiding staan ook de kwaliteitsvereisten, de doelstellingen en de evaluatiemethode van het bedrijfscontact en masterproef vermeld. Die zelfde handleiding samen met een evaluatieformulier voor het bedrijfscontact wordt ter beschikking gesteld aan de externe begeleider van de masterproef (buitenpromotor). Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 8

10 September - 31 oktober van het masterjaar In de opleidingsvergadering van september worden al de vastgelegde bedrijfscontacten en masterproeven overlopen. Iedere student krijgt een binnenpromotor toegewezen. Studenten die bij het begin van het academiejaar nog geen masterproef hebben worden verplicht te kiezen uit het aanbod op het elektronisch leerplatform. Eind oktober is de limiet datum. Het streefdoel is dat alle studenten bij het begin van het academische jaar een bedrijfscontact, masterproef en binnen- en buitenpromotor hebben. De student start met zijn masterproef. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 9

11 2.2 Masterjaar September Oktober November December Startfase masterproef: informeren over de evaluatiemethode; formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; kennis opdoen; probleem analyseren; begin december: indienen verslag. Masterjaar Januari examens Februari Maart Bedrijfscontact April Redactiefase Mei Juni Indienen rapport masterproef, voordracht en verdediging Opleidingsvergadering juni: evaluatie bedrijfscontacten en masterproeven December Maart Mei - Juni Evaluatiemomenten: X X X portfolio portfolio Startfase masterproef In het begin van het academische jaar worden de studenten geïnformeerd over de evaluatiemethode. Deze informatie is opgenomen in de handleiding voor bedrijfscontact en masterproef. Eenmaal een binnenpromotor toegewezen, rapporteert de student minstens om de veertien dagen aan beide promotoren zijn vorderingen. De student houdt dit bij in een logboek dat door de binnen- en buitenpromotor tijdens de contactmomenten afgetekend wordt. De student start zijn masterproef met: het formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; de nodige disciplinaire kennis opdoen; probleem analyseren (eventueel uitwerken oplossingsvoorstellen). December Na de startfase van de masterproef is er in december een eerste evaluatiemoment. De student bewijst met een schriftelijk verslag dat hij de volgende stappen heeft doorlopen: kennis opdoen; het formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; probleem analyseren (eventueel oplossingsvoorstellen). Half december neemt de binnenpromotor contact op met de buitenpromotor om de vorderingen van de masterproef te bespreken. Daarop volgt een eerste evaluatiemoment op basis van het ingediende verslag en de tweewekelijkse contactmomenten, onder de vorm van een feedbackgesprek. Dit gesprek kadert in het portfolioproject. Eventuele Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 10

12 problemen worden aan het opleidingshoofd gemeld en samen met de student overlopen om de nodige maatregelen te treffen. Dit alles wordt in het logboek vermeld. Voor verdere detaillering, zie 3.2 December: eerste evaluatiemoment. Bedrijfscontact: februari maart van het masterjaar Het bedrijfscontact grijpt plaats gedurende de eerste zes weken van het tweede semester van het masterjaar. Voor de exacte modaliteiten wordt verwezen naar de academische kalender. De evaluatie van het bedrijfscontact gebeurt aan de hand van het evaluatieformulier (zie 3.3 Evaluatie bedrijfscontact ). De student levert de week na het beëindigen van het bedrijfscontact een verslag af van de werkzaamheden aan de binnenpromotor. Redactie van de masterproef: april Na het beëindigen van het bedrijfscontact volgt hoofdzakelijk het afwerken van het schriftelijke rapport. De student volgt daarbij de verstrekte richtlijnen op. Indienen rapport masterproef en verdediging: mei- juni In mei levert de student het rapport en het abstract van zijn masterproef af na lezing en goedkeuring van zijn binnenpromotor. Kort daarop heeft de student de mogelijkheid een proefvoorstelling te geven van zijn masterproef voor een jury van medestudenten en docenten. Eind juni, volgt een mondelinge presentatie en verdediging voor een jury van docenten en externe specialisten. De jury evalueert definitief de masterproef (zie 3.4 Eindevaluatie masterproef ). Voor de exacte modaliteiten wordt verwezen naar de Procedure om eindwerken en masterproeven te organiseren, (P2133/302 van 02/3/2006). Juni In de opleidingsvergadering van juni worden al de bedrijfcontacten/masterproeven overlopen en eventuele problemen gesignaleerd (nuttige informatie voor toekomstige masterproeven/bedrijfscontacten). Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 11

13 3 Evaluatie opleidingsonderdeel masterproef 3.1 Evaluatiemomenten en waardering competenties Er zijn drie evaluatiemomenten voorzien voor het opleidingsonderdeel masterproef. Masterjaar September Oktober November December formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; kennis opdoen; probleem analyseren; begin december: indienen verslag. Januari Februari Maart Bedrijfscontact April Mei Juni Voordracht en verdediging Eindevaluatie De eerste twee evaluatiemomenten worden ingepast in het portfolioproject. december: eerste evaluatie op basis van het verslag en de tweewekelijkse contactmomenten, in de vorm van een feedbackgesprek; maart: evaluatie bedrijfscontact; mei-juni: eindevaluatie masterproef (met inbegrip van voordracht en verdediging). De waardering is in de tabel Waardering per evaluatiemoment in een tijdskader geplaatst (totaal 400): Tabel waardering per evaluatiemoment Beoordelaar Evaluatiemoment Waardering (afwijking bouwkunde) Procenten Evaluatie december: binnenpromotor evaluatie startfase masterproef Evaluatie maart: bedrijfscontact 40 (100) 10 (25) buitenpromotor evaluatie bedrijfscontact 40 (100) 10 (25) Eindevaluatie mei-juni: masterproef 280 (220) 70 binnenpromotor rapport van de masterproef (zie 3.4.1) jury voordracht (zie 3.4.2) jury verdediging (zie 3.4.2) Jury op voorstel van promotoren. inhoudelijk (zie 3.4.3) 160 (100) 40 (25) totaal % Opmerking: voor de opleiding Bouwkunde is meestal de onderwijsactiviteit bedrijfscontact los van de masterproef. In deze gevallen wordt het bedrijfscontact beoordeeld op 100 punten in plaats van op 40 (5 studiepunten) en de inhoudelijke eindbeoordeling op 100 in plaats van 160. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 12

14 In het opleidingsonderdeel masterproef komen alle competenties aan bod. De tabel Code competenties geeft een opsomming van alle competenties van de master aan de hand van een beperkt aantal kernwoorden. Competentie MWC 4, Onderzoeks-/beroepsbekwaam zijn, is een overkoepelende competentie. Door te slagen voor zijn masterproef bewijst de student een waardig beginnend ingenieur te zijn. Deze competentie wordt dan ook niet verder bij de puntenverdeling betrokken. Omdat de domeinspecifieke competenties voor iedere opleiding en afstudeerrichting anders zijn worden ze bij de puntenverdeling als groep benaderd (D). Tabel: code competenties MAC1 Zelfstandig wetenschappelijk redeneren MAWC3 Werken in multidisciplinair team MAC2 Probleemoplossend/analyserend vermogen MWC1 Wetenschappelijk-disciplinaire kennis MAC3 Kritische reflectie MWC2 Originele bijdrage aan de kennis te leveren MAC4 Communiceren MWC3 Specifieke vaardigheden MAWC1 Onderzoeksmethoden kunnen hanteren MWC4 Onderzoeks/beroepsbekwaam zijn MAWC2 Originaliteit en creativiteit D Domeinspecifieke competenties (gegroepeerd) Bij de evaluatie van de masterproef moeten alle competenties geëvalueerd worden. De tabel Waardering per competentie geeft een overzicht. De competenties worden aangeduid met hun code of de letter D voor de domeinspecifieke competenties (zie tabel code competenties ). De getallen zijn afkomstig van de drie evaluatiemomenten (zie 3.2 en volgende). Tabel: waardering per competentie Competentie MAC MAC MAC MAC MAWC MAWC MAWC MWC MWC MWC D som Evaluatieperiode December Bedrijfscontact: bedrijfscontact Eindevaluatie: rapport voordracht verdediging inhoudelijk som Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 13

15 Competentie MWC 2 Originele bijdrage aan de kennis te leveren ligt echter zeer dicht bij (MAWC 2) Originaliteit en creativiteit. De eerste spreekt over een originele bijdrage aan de kennis en de tweede over een originele/creatieve bijdrage om kennis uit te breiden. Om problemen te voorkomen worden bij de eindevaluatie (zie 3.4.3) beiden samen genomen in de evaluatie op veertig punten. Deze worden dan evenredig verdeeld over beide competenties, elk twintig. Bij competentie MWC 2 wordt enkel het formuleren van de onderzoeksvraag als indicator weerhouden. In de Bamaprofielen van de associatie wordt ook melding gemaakt van Het voorstellen van theoretische en praktische oplossingen voor de onderzoeksvraag. Dat komt echter ook voor onder competentie MWC 2, Originaliteit en creativiteit, waar het vermogen van het oplossen van wetenschappelijke problemen uitdrukkelijk vermeld staat. Opmerking: in het masterjaar is het grootste gedeelte van de onderwijsleeractiviteiten domeinspecifiek. Dit compenseert het relatief matige gewicht van de domeinspecifieke competenties ten opzichte van het geheel. Rapport masterproef Naast de twee feedbackmomenten bij de decemberevaluatie en de evaluatie van het bedrijfscontact krijgen de studenten ter gelegenheid van de proclamatie een supplement bij hun voorlopig attest. Dat supplement bevat de scores die zij behaalden per competentie bij hun masterproef. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 14

16 3.2 December: eerste evaluatiemoment (80 van de 400 punten) Na de startfase van de masterproef is er in december een eerste evaluatiemoment. De student bewijst met een schriftelijk verslag dat hij de volgende stappen heeft doorlopen: kennis opdoen; het formuleren van de onderzoeksvraag; informatie verwerven en verwerken; probleem analyseren (eventueel oplossingsvoorstellen). Het verslag wordt bij de binnenpromotor ingediend begin december en bevat de volgende elementen: Titelblad; inhoudsopgave; onderzoeksvraag van de masterproef; verslag van de uitgevoerde activiteiten in de startfase van de masterproef; een vooruitblik op de werkzaamheden van het tweede semester. De evaluatie op basis van het verslag en de tweewekelijkse contacten, heeft een substantiële summatieve betekenis (een waardering van zes competenties voor een totaal van 80 punten). De competenties worden geëvalueerd om de studenten te belonen die vanaf de start hard doorwerken aan hun masterproef. Bij de evaluatie, een feedbackgesprek, overloopt de binnenpromotor samen met de student het tot dan toe geleverde werk aan de hand van het evaluatieformulier. De evaluatie heeft daardoor ook een formatief karakter. Het gesprek wordt opgenomen in het kader van het portfolioproject. In geval van problemen (evaluatie 50%) wordt in overleg met de betrokken student, de binnen- en buitenpromotor en het opleidingshoofd de nodige corrigerende maatregelen genomen en genoteerd in het logboek. Bij resultaten tussen de 50 en 60% schrijft de binnenpromotor een verantwoording in het logboek en brengt hij het opleidingshoofd op de hoogte. De volgende generieke competenties worden summatief beoordeeld: (MAC 1) Zelfstandig wetenschappelijk redeneren (MAC 2) Probleemoplossend/analyserend vermogen (MAC 3) Kritische reflectie (MWC 1) Een gevorderd begrip hebben van, en inzicht hebben in, de wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen. (MWC 2) In staat zijn om in één of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren. (MWC 3) Specifieke vaardigheden Opmerking: de scores 1 tot 6 kunnen gebruikt worden als hulpmiddel. Voor meer gedetailleerde uitleg zie Toekennen van punten. Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 15

17 Evaluatieformulier masterproef december, in te vullen door de binnenpromotor (totale waardering van 80 punten) Klas: Naam student: Binnenpromotor: (MWC1) Wetenschappelijk-disciplinaire kennis: de student doet de nodige specifieke kennis op. /10 (MWC2) In staat zijn om een originele bijdrage aan de kennis van het vakgebied te leveren: de student formuleert en begrijpt de onderzoeksvraag. /5 (MWC3) Het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden: de student verzamelt voldoende kwalitatieve informatie. beheerst de nodige informatica of leert die zelfstandig bij. Totaal voor deze competentie /10 (MAC1) Zelfstandig wetenschappelijk redeneren: de student werkt op een zelfstandige manier. /20 (MAC2) Probleemoplossend/analyserend vermogen: de student is enthousiast, heeft een grote inzet en doorzettingsvermogen. maakt gemotiveerde keuzes uit de mogelijke oplossingen. werkt iedere stap methodisch en overzichtelijk uit. Totaal voor deze competentie /25 (MAC3) Kritische reflectie: de student benadert zijn oplossingen/onderzoeksmethoden/voorbereidend werk kritisch. kan verschillende mogelijkheden tegen elkaar afwegen. kan tekorten (informatie, kennis, ) op dit moment van zijn masterproef identificeren. Totaal voor deze competentie /10 Subtotaal = som /80 De student rapporteert minstens om de veertien dagen bij zijn binnenpromotor ja/neen Totaal = subtotaal (10% van het subtotaal indien neen ) 40 < Totaal < 48: binnenpromotor brengt een verwittiging aan in het logboek Totaal 40: samen met het opleidingshoofd worden dwingende afspraken gemaakt en genoteerd in het logboek. /80 Masterproef Industriële Wetenschappen KHBO 16

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 1 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs Marialand 31 9000 Gent Secundair Onderwijs EVALUATIE IN HET VAK ICT/INFORMATICA 1 Inleiding Over evaluatie in het vak Informatica is er al heel veel gesproken. Het is ook niet zo eenvoudig, omdat binnen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Facilitair management

De onderwijsvisitatie Facilitair management ONDERWIJSVISITATIE Facilitair management Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Facilitair management aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Vlaamse Hogescholenraad 28

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie