AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013"

Transcriptie

1 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was

2 AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van d kunstnaars van Jans Pakhuys trkt nog zovl bzokrs dat ht musum hft bslotn d wrkn t latn hangn tot n mt 7 april. U bnt van hart wlkom! 8 april, 6 mi n 3 juni 2013 Koffi-inloopavond In ht zlfd schuitj Idr rst maandagavond van d maand komn vrwantn van bwonrs van locati Niuwnoord bij lkaar om t pratn ovr alls wat ht hbbn van n kind, bror of zus mt n vrstandlijk bprking mt zich mbrngt. U bnt van hart wlkom van tot uur bij D Brink, Isngardplin 22, locati Niuwnoord. Aanmldn kan via of april 2013 Brors- n zussndag Aanvang uur mt aansluitnd lunch om uur. Culturl Cntrum, locati Niuwnoord, Niuwnoordlaan 12, Baarn Tijdns dz jaarlijks dag kunnn brors n zussn van cliëntn di op locati Niuwnoord wonn rvaringn mt lkaar uitwissln. Ht thma van d brors- n zussndag van 2013 is Ontmoting. Prof. dr. Frits Bor vrzorgt n inliding ovr ht ondrwrp opgroin mt n bror of zus mt n rnstig bprking. Daarna is r glgnhid voor discussi. Divisidirctur Niuwnoord Grard d Kruijk gft vrvolgns n tolichting op actul ontwikklingn in d zorg n d bijbhornd uitdagingn. 28 april 2013 Strrnstadion Zondag 28 april is r voor muziklifhbbrs mt n vrstandlijk bprking wr n spttrnd fst in ht supportrshom van FC Utrcht. Echt Utrchts artistn zoals o.a. Erna n Danny Tmming, Rik Hoogland n Jffry Tanis gaan r n gzllig fst van makn! D kaartjs zijn voor cliëntn van Amrpoort gratis t bstlln via 25 n 26 mi 2013 Motorrun Ht laatst wknd van mi staat ghl in ht tkn van d 30st Niuwnoord Motorrun. Vanwg dit spcial jubilum wordt ht n run mt n xtra fstlijk tintj. D Niuwnoord Motorrun is d jaarlijks zijspanrit door ht Gooi n Emland voor cliëntn van Amrpoort. Ht dol dit jaar is om mt 100 zijspannn t rijdn MONIQUE VAN DEVENTER D tkningn n schildrijn van cliënt Moniqu van Dvntr (1966) vrtlln n vrhaal dat al wrknd ontstaat. Haar gdachtn n tknhand kunnn lkaar maar nt bijhoudn, haar fantasi lijkt onbgrnsd. En spurtocht mt stds niuw ontdkkingn. 2 AmrBrd

3 REDACtionL Ralitit n bgrip Wrkn aan d bzuiniging van 56% op ht vrvor voor cliëntn Amrpoort! Pijnlijk, maar w dnkn in moglijkhdn, zo twittrd divisidirctur Rick Schprs dz wk. Dit bricht gft in tw zinnn d spanning wr di idrn volt: cliëntn, hun vrtgnwoordigrs n mdwrkrs. Tijdns d twd wrkconfrnti ovr d bzuinigingn op vrvor zag ik collga s mt vrnd kracht hard wrkn op zok naar d bst oplossing pr cliënt n pr locati. W kunnn nit om dz opglgd bzuiniging hn, maar w hbbn wél invlod op d manir waarop w rm omgaan. Ht is duidlijk dat d bzuinigingn vl gvolgn hbbn voor cliëntn. En aantal van hn mot moglijk afschid nmn van n plk waar z jarn mt plzir hbbn gwrkt. Ondrtussn wordn r in ht klin positiv stappn gzt. Zo twittrt n andr collga: Vanaf vandaag brngn wij n cliënt zlf naar dagbstding i.p.v. taxi, aangnam ondrbrking van d dinst: lkkr ochtndwandling. Zo n bricht hlpt om d mod r in t houdn mt z n alln. In dit nummr Gvn n nmn Ton Ron Pot, dirctur van Tippoint Trading in Hovlakn op zok was naar mnsn di kunnn sortrn n stickrn, wist hij ht wl. Via Wrktzo van Amrpoort kwam hij in contact mt Sbastiaan n Willmik. Zij wrkn voor hm tot voll tvrdnhid. Ht mot wl klikkn natuurlijk, van tw kantn. Positiv Instk Michil van dr Spa, zorginkopr Ghandicaptnzorg bij Agis-Achma stunt Amrpoort in ht bzwaar bij d NZa tgn bzuinigingn op vrvor naar d tw kindrdagcntra Ondr één Dak n D Blauw Vogl. Howl d bzuiniging grot impact hft, blijft d organisati nit in ht ngativ hangn. Moilijk vrstaanbaar gdrag Ho zorg j voor n optimal zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag n n vilig wrksituati? Mt di vraag gingn mdwrkrs van Amrpoort aan d slag. Mt als uitkomst n hldr visi n vl idën n initiativn om dirct in d praktijk t gbruikn. D komnd tw maandn gaan bglidrs mt vrtgnwoordigrs van cliëntn in gsprk. Ht zal in di gsprkkn volgns bstuurdr Paul Willms aankomn op ralitit n bgrip. Ht wordn ongtwijfld soms lastig gsprkkn. Op pagina 4 n 5 lst u ovr d aanliding van dit alls. Vrdrop in AmrBrd lst u ook nog andr vrhaln. Zo zgt n bglidr van cliëntn mt moilijk vrstaanbaargdrag: Er gburt lk dag ook wl its positifs, r zijn altijd lichtpuntjs. Di zijn r altijd, ook in d komnd spannnd maandn. Marik van Domml Hoofdrdactur Wrk don wat bij j past Kon Kuijpr, bglidr B op d Costa Ricadrf wrkt al 35 jaar bij Amrpoort. Hij bkldd vrschillnd functis. Inmiddls hft hij dmoti gmaakt; ht tgnovrgstld van promoti. J mot ht wrk don dat bij j past, is zijn stllig ovrtuiging. Amrpoort wil zijn knnis n rvaring graag binnn boord houdn. En vrdr: >4 Amrpoort In ontwikkling >13 In ht kort >14 Podium Blvingsgricht Zorg >15 Koko van Dordrcht >18 Wat do jij: Joyc Spijkrman >19 Srvicpagina >20 D andr kant van Carla d Vt AmrBrd 3

4 IN ONTWIKKELING Ndris in s i r c lag in omisch zijn wrs wongn n o c D ok gd indt o abint is gln k land v t t maa r ard. H g n r o z n g ra d zuini ft uit. En b h t t rt om da mrpoo ng n n A m r n o o v t ni volgn dinstvrl rant g k o v o an onz dr d dl v af 2015 on mntn. g an valt v jkhid van l bgli i a l r u woord xtram rsoonmr ding n p n mt r d n O t s dagbs ng van mn ng. In i ding, g ki vrzor ijk bpr pratn l lijk brd tand r s r m A v n st n mr va blangrijk aarm u n r id r d ir w ij ov d man prt. w u b lingn n ci k p anti ontwik oort daaro rp op op Am ndt u i v i rmat info Actul pooort.nl r Bzuinigingn vrvor Amrpoort gaat d opglgd bzuinigingn op ht vrvor haln. Dat is d uitkomst van d twd wrkconfrnti ovr dit ondrwrp di op 6 maart is ghoudn. Vanaf ind maart gaan bglidrs C in gsprk mt vrtgnwoordigrs van cliëntn di nu t vr van hun dagbstding wonn. Voor hn is gzocht naar n niuw, passnd plk. Di wordt aan d vrtgnwoordigrs voorglgd. Amrpoort wordt nt als all andr zorg organisatis voor langdurig zorg in Ndrland - gconfrontrd mt n flink korting op d 4 AmrBrd Vrandringn in vrvor, AWBZ n Jugdzorg Door: Simon Lnsink vrvorkostn van n naar dagbstding. Sinds 1 januari van dit jaar is d vrgoding mt 56% gdaald. Dat btknt dat Amrpoort 1,4 miljon uro mot bzuinign op ht vrvor. Tot 1 juli nmt Amrpoort d xtra vrvorskostn voor haar rkning. Dat lvrt tijd op om t zokn naar god oplossingn. D stuurgrop Vrvor n d managrs dagbstding wrkn al sinds ind 2012 aan oplossingn voor dit problm. Passnd aanbod Ht uitgangspunt voor ht dagbstdingaanbod wordt vanaf 1 juli: passnd dagbstding in d woongmnt. Is r voor n cliënt in d ign gmnt gn passnd aanbod, dan wordt gkkn in d dichtstbij glgn gmnt. Dat btknt dat r voor vl cliëntn n niuw plk mot wordn gvondn. D bglidingsvraag van d cliënt staat daarbij cntraal. Vrwantn krijgn ondr bpaald voorwaardn d moglijkhid om n ign bijdrag t btaln wannr zij willn dat d cliënt op d huidig dagbstdinglocati blijft. Stds duidlijkr wordt dat dz aanpassingn omvangrijk zijn n consquntis hbbn: nit alln voor d cliëntn di van dagbstding vrandrn, maar ook voor mdwrkrs n d cliëntn di op hun dagbstdinglocati blijvn. Ook d laatst grop zal door d t vrwachtn wisslingn gconfrontrd wordn mt vr andringn. AWBZ-hrvorming En groot dl van d mnsn mt n vrstandlijk bprking di volgns d niuw AWBZ-plannn zlfstandig motn gaan wonn, zal dat zondr d huidig ondrstuning nit rddn. Dat concludrt prof. dr. Hln Evnhuis, hooglraar gnskund voor vrstandlijk ghandicaptn, vrbondn aan ht Erasmus MC. All Ndrlandrs mt n vrstandlijk bprking di nu bij n zorgorganisati wonn, zijn binnn d AWBZ ingdld in acht zorgzwaartpakttn (ZZP-VG). Bij d indling wordt bkkn hovl hulp mnsn nodig

5 Digital niuwsbrif Wilt u actul informati ontvangn hbbn bij algmn daglijks lvnsvrrichtingn, zoals aan- n uitkldn, prsoonlijk vrzorging, opstaan n naar bd gaan, boodschappn don n tn kokn. Mnsn in ZZPVG 1 hbbn winig ondrstuning nodig n mnsn in ZZP-VG 8 motn complt wordn vrzorgd. Ovr mnsn in d catgoriën ZZPVG 5 tot n mt 8 wordt nit gdiscussird. Zij blijvn gwoon in hun huis wonn. Zlfstandig wonn D ovrhid wil dat mnsn uit ZZP-catgoriën 1 tot n mt 4 na d gpland hrvormingn zlfstandig gaan wonn, ht lifst mt ondrstuning van mantlzorg, andrs huishoudlijk hulp of thuiszorg (vntul vanuit d Wmo). Als d plannn van ht kabint onvrandrd doorgaan, gaat ht daarbij om 53 procnt van d volwassnn di nu in n woning van n zorgorganisati wonn. En fors dl van hn kampt chtr mt n gbrkkig gzondhid n hft tvl of t gcomplicrd ondrstuning nodig, concludrt Evnhuis. Zij plit r dan ook voor om d zorg n ht vrblijf voor n dl van dz grop binnn d AWBZ t houdn. Amrpoort ondrschrijft haar bvindingn. Uit haar analys blijkt dat vl van dz mnsn d vaardighdn di nodig zijn om n huishoudn t vorn, nooit hbbn kunnn lrn. Bovndin hbbn zij door n opnstapling van motorisch n zintuiglijk bprkingn n chronisch ziktn vaak vl zorg nodig. Evnhuis: Wij dnkn dat di complx zorg tvl gvraagd is van huisartsn, thuiszorg n zkr van mantlzorg. Vandaar dat wij rvoor plitn d zorg voor ZZP-VG 4 in d AWBZ t houdn. Mnsn in ZZP-VG 1, 2 n 3 zoudn op individul basis motn wordn boordld. D Vrniging Ghandicaptnzorg Ndrland hft naar aanliding van ht rapport van Evnhuis n brif naar d Twd Kamr gstuurd waarin wordt aangdrongn op hrovrwging van ht bsluit om d ZZP VG 4 t xtramuralisrn. Transiti jugdzorg Amrpoort krijgt ook t makn mt d gvolgn van transiti jugdzorg. Ondr mr d ambulant bgliding van gzinnn wordt mt dz vrandring d vrantwoordlijkhid van d gmnt. D Transiticommissi Stlslhrzining Jugd (TSJ) maakt zich inmiddls zorgn ovr ht tmpo n d voortgang van d dcntralisati jugdzorg. D mst gmntn wrkn nog aan hun visi, d kadrstlling vanuit ht rijk laat op zich wachtn n d continuïtit van zorg is nit afdond grgld. Dat blijkt uit d rst rapportag van d commissi aan d Twd Kamr. ovr d bzuinigingn op ht vrvor, d hrvorming van d AWBZ, d transiti Jugdzorg n d vrschuiving van zorg naar d Wmo? Dat kan! Amrpoort gft sinds kort maandlijks d digital niuwsbrif Amrpoort in Ontwikkling uit. U kunt zich voor dz niuwsbrif aanmldn door n mailtj t sturn aan: U kunt d rst diti van Amrpoort in Ontwikkling ook nalzn op onz wbsit. Kijk ondr ht kopj Publicatis. In zijn racti stlt staatsscrtaris Martin van Rijn dat r in zijn optik al wl grot stappn zijn gzt. Van Rijn schrijft dat gmntn op kort trmijn n updat krijgn van d fact shts cijfrs jugdhulp pr gmnt uit Strvn is vrdr om in mi zovl moglijk hldrhid t gvn ovr ht in 2015 bschikbar budgt pr gmnt. Tot slot kondigt hij aan dat ht transitiplan in april naar d Twd Kamr gaat. In d priod tot aan d zomr motn d randvoorwaardn voor d dcntralisati wordn vastglgd. D Transiti commissi houdt d vingr aan d pols n komt vóór d zomr mt n twd rapportag. AmrBrd 5

6 Ron Pot: gvn n nmn

7 h t N t w r k In ht kantoor van Ron Pot, dirctur van Tippoint Trading in Hovlakn, hangt n klurrijk schildrij van Boddha. Daarnaast prijkt n grot zwart-wit foto waarop zijn vir kindrn staan. Ht zijn blangrijk inspiratibronnn voor d man di in zijn bdrijf ook tw cliëntn van Amrpoort wrk bidt: Sbastiaan d Groot n Willmik Valkngod. Door: Brt van dr Kruk / Foto s: Ink Oostvn Waarom Boddha? Ron Pot lijkt r nit al t vl woordn aan vuil t willn makn. Boddhism btknt naar binnn kijkn, naar jzlf, n tglijk j vrantwoordlijkhid nmn. En ook: j nit vrschuiln achtr n bpaald waarhid. Vanuit dat id lidt hij ook ht bdrijf dat gspcialisrd is in autoaccssoirs n andr tchnisch gbruiksartikln, van boutn, morn, clipjs n wildoppn tot lijmn n vulmatriaal. Er wrkn twaalf mnsn. Gvn n nmn Voordat hij in 2005 mt Tippoint Trading bgon, wrkt Pot bij n andr bdrijf in automatrialn. Daar haddn w ook n projct voor mnsn mt n bprking. Wat m opvil, was dat dz mnsn zo trouw warn. En dat z di trouw ook uitstraaldn. Z warn blij mt hun wrk n trots op wat z maaktn, ook al was ht inpakwrk n kon dat saai n ntonig lijkn. Ton hij dus zlf op zok was naar mnsn di kondn sortrn n stickrn, wist hij ht wl. Via Wrktzo van Amrpoort kwam hij in contact mt Sbastiaan. Hij is d grondlggr. Na Sbastiaan kwamn r nog n paar krachtn van Wrktzo, maar di blkn uitindlijk n andr ambiti t hbbn of vondn, om uitnlopnd rdnn, hun plk nit binnn ht commrciël bdrijf. Pot: Ht mot wl klikkn natuurlijk, van tw kantn. Mnsn motn in ht tam passn. W hbbn n klin tam, mt jong wrknmrs. Daarbinnn is ht n kwsti van gvn n nmn. W zijn allmaal mnsn. Soms kan ht n t grot druk lggn op ht tam n ontstaan r rgrnissn. Dan grijp ik in, lifst nog voordat r wrvl ontstaat. Bij Sbastiaan was daar gn sprak van. En ook mt Willmik, di ind 2011 kwam, klikt ht. Evn zokn Sbastiaan is, in d woordn van zijn wrkgvr, n sriuz man, hl trouw. Hij zit n wt alls, dat is onvoorstlbaar. Als hij its tgnkomt wat nit hoort, pakt hij mtn tlfoon. Hij is autistisch, dus j mot hm hl duidlijk aangvn wat hij mot, j mot zijn omgving afbaknn. Als r tvl vrandrt, dan wordt ht t hctisch n chaotisch voor hm n wordt hij onrustig n sachrijnig. Dan is hij d grip op d situati kwijt. Ht was nog wl vn zokn voor d mdwrkrs van Tippoint. In zijn rst tijd bij ht bdrijf dd Sbastiaan divrs wrkzaamhdn, bhalv stickrn ook inpakkn n zo nu n dan ordrtjs lopn. Dat blk t onrustig voor hm. Dan most Ron d poldr in om hm op t haln. Zijn takn zijn nu btr afgbaknd. Wl haald hij ondrtussn zijn vorkhftruckrijbwijs. Sbastiaan hft nu zijn ign afdling. Soms motn w hm afrmmn in zijn nthousiasm. Als hij zit dat ht druk is, vraagt hij: Ron, mot ik ovrwrkn? Vaak hoft dat nit. Maar als ht n kr wl mot, dan is hij r. En daar zijn wij hl blij m. Evn zag ht rnaar uit dat Sbastiaan ht bdrijf vaarwl zou zggn. Hij had nt n vrhuizing achtr d rug n ht vl rizn tussn Niuwgin n Hovlakn brak hm op. Hij raakt d wg kwijt, zgt Babtt Pas, d jobcoach di Sbastiaan n Willmik vanuit Wrktzo bglidt. Er kwam n afschid n Sbastiaan zat n maand thuis. Maar in di > AmrBrd 7

8 h t N tw r k maand ging ht norm slcht mt hm, hij dwaald hlmaal af. Uitindlijk wild hij toch nit zondr ht bdrijf, n Tippoint wild nit zondr hm. Ron Pot baamt dat: Sbas hft in d loop dr jarn vl knnis opgbouwd, hij wt prcis waar alls staat. W zijn blij dat hij is trug gkomn. Ik dnk dat hij bij ons hl rg op zijn gmak is. Hij volt zich dl van ht ghl, hij volt zich btrokkn bij ht bdrijf n is dat ook. Ht hft vn gduurd, maar nu is hij cht ingkapsld. Wrk is wrk Sbastiaan n Willmik wrkn tgn loonwaard bij Tippoint. Dat btknt dat zij hun loon dls van d wrkgvr, dls van ht UWV ontvangn, afhanklijk van hun moglijkhdn binnn ht bdrijf. Door hun bprking zijn z soms mindr inztbaar dan andr wrknmrs. Mocht d wrkgvr dat vrgtn, dan is jobcoach Babtt Pas r om hm daaraan t hrinnrn. Samn mt Ron Pot bdacht zij n oplossing voor Sbastiaans problmn mt t lang ristijdn: hij wrkt zs in plaats van acht uur pr dag. In ht niuw contract is ook afgsprokn dat hij d tlfoon inlvrt, waardoor hij tijdns ht wrk nit langr wordt afglid. Ron Pot: Wrk is wrk, privé is privé. Di duidlijkhid gft rust. Di richtlijn gldt vnns voor Willmik, di vir dagn mt Sbastiaan samnwrkt. Ook zij blk op n ggvn momnt t vl hooi op haar vork t hbbn. Willmik woont zlfstandig in Lusdn, mt haar vrind. D zorg voor haar ign huishouding lit zich op dn duur moilijk combinrn mt ht wrk in Hovlakn. Inmiddls krijgt z van Amrpoort ondrstuning in d huishouding. Gzamnlijk mt wat strngr afsprakn ovr ht wrk, pakt dat god uit. Onlangs ondrtknd z haar twd jaarcontract. W zin haar groin, zgt Pot. Willmik dot ook klin huishoudlijk takn n zt s middags d lunch klaar. Z loopt ook ordrs. Wat rin zit, mot r ook uit komn. Di bnadring waarin aandacht, ontwikkling n prsoonlijk groi cntraal staan is nit alln voor Willmik n Sbastiaan hilzaam, maar uitindlijk voor idrn, vindt hij. Ht is d nig juist wg, ook commrcil gzin. Als imand mt plzir wrkt, vanuit zijn hart, hb j vl grotr kans dat hij zich ontwikklt n dus ook dat hij bij ht bdrijf blijft. Luk gintj Sbastiaan zlf wkt nit d indruk Tippoint ooit nog t willn vrlatn. Nadat Ron Pot naar d plaatslijk bakkr is ggaan om gbakjs tr r van zijn 46st vrjaardag t haln ( Ik wil ht ook wl don hoor Ron ) mldt hij ht zr naar zijn zin t hbbn. Ik hb altijd in gwon bdrijvn gwrkt, nooit op social wrkplaatsn. Daar hb ik alln maar ngativ vrhaln ovr ghoord. Zijn vorig bdrijf was n groothandl waar hij aan d lopnd band stond. D wrksfr was r naar mijn gvol totaal nit god. J had r niks t vrtlln. Daar was d baas cht d baas. Hir is Ron d baas, maar hij straalt dat totaal nit uit. Hij loopt nimand af t blaffn. Hij zorgt rvoor dat d sfr god blijft. Idrn is gwoon zichzlf, idrn is glijkwaardig. Dat btknt dus ook dat hij samn mt Willmik bij d tamvrgadringn aanwzig is n nt als andrn slachtoffr van typisch bdrijfsgintjs kan zijn. Maar zlf kan hij r ook wat van. Ik had n kr lg blikjs achtr d auto van Ron gbondn. Ton hij wgrd, dacht hij dat r its mt d auto was. Dat was wl n luk gintj van m. 8 AmrBrd

9 va n b u i t n Michil van dr Spa: Positiv instk D kortingn op d tarivn voor ht vrvor houdn Amrpoort n andr organisatis voor ghandicaptnzorg d laatst maandn danig bzig. Vooral voor d kindrdagcntra Ondr één Dak n D Blauw Vogl zijn d gvolgn drastisch. Amrpoort tknd bij d Ndrlands Zorgautoritit (NZa) bzwaar aan tgn ht bsluit n wist zich daarbij gstund door Agis-Achma. Bij dit zorgkantoor is Michil van dr Spa zorginkopr ghandicaptnzorg. Door: Brt van dr Kruk / Foto: wilmar bor Mijn officiël rlati mt Amrpoort bgon bijna n half jaar gldn. Ht lk m altijd al n luk organisati. Als inkoprs praat j natuurlijk mt lkaar ovr zorgaanbidrs. Maar vl bpalndr voor ht bld zijn d wrkbzokn di w grgld aflggn. Ik hrinnr m dat ik ruim tw jaar gldn n rondj Amrpoort dd. W sprakn mt d bstuurdr, gingn naar woningn in Amrsfoort n Sost, bzochtn Christophorus n atn bij D Lindnhof. Wat m opvil, was d grot divrsitit. Amrpoort is ontstaan uit fusis van divrs organisatis, maar probrt duidlijk d ignhid van di vrschillnd initiativn t bhoudn. Dat is voor ons als zorgkantoor prttig om t wtn. Cliëntn hbbn daardoor ht id dat z nog stds op d plk zittn waarvoor z ooit hbbn gkozn. Ht is fijn dat di plk blijft bstaan, ook al gaan bpaald partijn fusrn. Wij willn graag dit spcialistisch zorgaanbod in stand houdn Michil van dr Spa (35) Ik wrk nu ruim zvn jaar bij ht zorgkantoor. Wij makn afsprakn ovr wlk zorg Amrpoort mag lvrn n wlk tarivn z daarvoor van ons btaald krijgt. Kwalitit n continuïtit van d zorg zijn daarbij hl blangrijk critria. D halvring van d tarivn voor vrvor naar dagbstding hft grot gvolgn, vooral voor d tw kindrdagcntra van Amrpoort. Voor sommig andr gropn cliëntn is ht lastig uit t lggn waarom z van d n kant van d provinci naar d andr vrvord motn wordn, trwijl r voldond god altrnativn in d buurt zijn. Voor d kindrn van D Blauw Vogl n Ondr één Dak ligt dat hl andrs. Dz kindrdagcntra zijn spcialistisch voorziningn, vooral voor kindrn mt n mrvoudig bprking di vlal aan n rolstol gbondn zijn. Halvring van d tarivn komt daar hl hard aan. Daarom hbbn wij ons aangslotn bij ht bzwaar dat Amrpoort hirtgn hft gmaakt bij d NZa. Wij willn graag dit spcialistisch zorgaanbod in stand houdn, omdat ht in d rgio ht nig is. Op di manir waarborgn w d continuïtit van zorg voor dz cliëntn. Op n intrn wrkconfrnti van Amrpoort ovr dit thma vil m op dat d mnsn kozn voor d positiv instk: ho kunnn w ht vrvor toch god blijvn rgln? Howl d bzuiniging grot impact hft, blijft d organisati nit in ht ngativ hangn. Achtrgrond Ik hb Hao gdaan in Zwoll n hb daarna tw jaar bij Albrt Hijn gwrkt, gwoon mt d votn in d kli. Ik wild daarna toch wat mt mijn diploma don n bn r ton bij toval ingrold bij Agis. Erst op d financiël administrati, maar dat zi m niks, al di grootbokrkningn. Wrk nu Daarna bn ik vrij snl doorgstroomd naar zorginkoop. Dat is vl hldrdr n concrtr, daar wt j voor wi j ht dot. Er zit norm divrsitit in ht wrk. Ik hb vl vrschillnd contactn op divrs nivaus, d n kr mt n bstuurdr, d andr kr mt d cliëntnraad. AmrBrd 9

10 Wrkn mt moilijk vrstaanbaar gdrag Zorg vanuit n hldr visi Ho brik j n optimal zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag n n vilig wrksituati voor mdwrkrs? Mt di vraag gingn mdwrkrs van Amrpoort ht afglopn jaar aan d slag. Mt als uitkomst n hldr visi n vl idën n initiativn om dirct in d praktijk t gbruikn. Door: Listt Stklnburg / tstimonials: brt van dr kruk / Foto s: Ink Oostvn D zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag is bijzondr, vrtlt Carin van Essn-Stam, bglidr C op Smaragd. Carin is n van d 272 bglidrs van Amrpoort di wrkt mt dz grop cliëntn. Ht is lkkr dynamisch. Gn dag is htzlfd. Ik ging bgin jarn ngntig mt dz cliëntn wrkn n ik vind ht nog stds n uitdaging. Z gaan op andr manir n band mt j aan. Z zijn altijd blij m t zin n kunnn m vaak vrrassn mt originl, rak opmrkingn. Wl blijkt dat dit wrk nit altijd makklijk is. Mdwrkrs di mt dz grop wrkn, gavn in ht mdwrkrstvrdnhidondrzok aan rlatif mindr tvrdn t zijn. Rdn voor Amrpoort om hir ondrzok naar t don n n projctgrop t startn. D projctgrop krg d opdracht om één hldr visi t formulrn n t zorgn voor optimal zorg n n vilig wrksituati. D zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag is één van d sprpuntn in ht blid van Amrpoort. Ervaringn dln Mdwrkrs gingn mt lkaar in gsprk: wat vrstaan w prcis ondr ht gdrag van dz grop cliëntn n ho gaan w rm om? Door ht uitwissln van rvaringn, kwamn w r achtr dat w ht bij Smaragd al hl vl god don, vrtlt Carin. Toch is ht slim om t bnomn waardoor ht god loopt n om di knnis t dln mt andr gropn. Zo hbbn wij gmrkt dat j als bglidr n solid tam om j hn nodig hbt, mt n managr di j stunt. En dat ht bijvoorbld lrzaam is om tijdns tamovrlg standaard n incidnt t bsprkn om hir lssn uit t trkkn. Door rvaringn t dln kwamn mdwrkrs tot n hldr visi n concrt advizn om m aan d slag t gaan. Er wrd gkkn naar huisvsting, gschikt mthodikn, instroom n profssionalisring van prsonl, aansturing n bdrijfsvoring vanuit d organisati n ht waarborgn van d vilighid voor prsonl. Vrtrouwn ontwikkln En blangrijk uitgangspunt is dat Amrpoort d cliënt mt moilijk vrstaanbaar gdrag in d in d rst plaats zit als imand mt n ign karaktr, n ign vrhaal n ign vrlangns. Wat hij ons probrt t vrtlln, is soms moilijk t bgrijpn. Dan kan problmgdrag d nig of laatst manir zijn om knbaar t makn wat hij wil. Vandaar dat w ht voortaan nit hbbn ovr EPG (Ernstig Foto links: Carin van Essn-Stam. 10 AmrBrd

11 PASSIE van wrkn mt Nicol Makkr, bglidr C op tw woongropn in Ht Kwatrijn in Sost n op dagbstdingslocati Snsus Vl cliëntn bij ons houdn nit van lichamlijk contact; zij bpaln ht tmpo waarin jij als bglidr dichtrbij z mag komn. Maar als ht dan uitindlijk gburt dat imand zo n btj in j armn in slaap valt, dat j zó dichtbij hm mag komn, dan is r maar één woord: gwldig. Zoits vrtlln w mtn aan lkaar in ht tam; dat zijn hl grot dingn voor ons. Ht is n pittig dolgrop. Als imand volldig d wg kwijt is, is ht wrk hl spannnd. Dan is ht blangrijk om als collga s op lkaar t kunnn vrtrouwn. Maar r gburt lk dag ook wl its positifs, r zijn altijd lichtpuntjs. Al zou j r soms nog mr willn zin. Wilmr Abraham, bglidr B op Zuidrkruis, n dagbstdinggrop voor zs volwassnn in Baarn Dit wrk brngt mij vl plzir. Ik kom lk dag mt n grot glimlach thuis. Ik wrk in n god tam n d cliëntn zijn luk; ik zi in allmaal d mooiighid. Ik vind dat r soms tvl nadruk glgd wordt op hun problmgdrag. Ik kijk livr naar wat d prsoon maakt tot wi hij is: ht lastig gdrag is daar maar n hl klin ondrdl van. Dz n andr tstimonials kunt u ook vindn op Problm Gdrag), maar ovr cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag, vrtlt projctlidr Hilda Rozndal. Ht gaat immrs nit om problmgdrag van cliëntn, maar om gdrag dat wij moilijk kunnn vrstaan. Uitraard is ht kunnn lidn van n volwaardig lvn ook voor dz cliëntn blangrijk. Dat btknt bijvoorbld dat z n passnd dagbstding hbbn, waardoor z zich kunnn ontwikkln. Voor di ontwikkling is ook n vrtrouwnsrlati mt d bglidr ssntil. Carin: Nimand vindt ht luk als n cliënt hlmaal uit zijn plaat gaat. Toch mot j dat kunnn rlativrn n daar nuchtr m omgaan. Ht gdrag is n vraag om hulp. Ht is dan aan jou als bglidr om hir zo god moglijk antwoord op t gvn. Zo wrk j aan di vrtrouwnsband. Mthodikn Door ht projct hft Amrpoort ook btr in bld wat n mdwrkr aan knnis n kund in huis mot hbbn om gschikt t zijn voor spcifik dz grop cliëntn. Volgns Carin is scholing voor niuw mdwrkrs rg blangrijk. Dnk aan knnis ovr autism. Als j snapt wat dat is, dan bgrijp j bpaald gdrag n kan j daar btr op ragrn. Daarnaast koos Amrpoort voor één lidnd mthodik: ht thortisch modl Ht hrstl van ht gwon lvn van Tr Horst/Tripl C mt daarbij n vrzamling van mthodikn om m t wrkn. J wilt toch mt lkaar r voor zorgn dat n cliënt kan groin Mr rust Mdwrkrs bsprakn ook ht ondrwrp vilighid mt lkaar. Daaruit kwam ht advis om ook mdwrkrs t scholn di nit dirct mt cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag wrkn, maar bijvoorbld naast n locati voor dz dolgrop. Hilda: Als zij ook mr wtn ovr ht bhrsn van moilijk vrstaanbaar gdrag, kunnn z hun collga s hlpn. Dan wtn dirct btrokknn dat zij r nit alln voor staan. Ook komt r n instructi ho t handln bij scalatis. Als n mdwrkr zich viligr volt, brngt dat mr rust op d grop n crërt dit ook n vilig situati voor d cliënt. Krntam n Exprtistam Ho gaat Amrpoort vrdr mt d rsultatn? En krntam binnn d organisati zorgt voor d implmntati van all idën n advizn n gaat vrdr blid ontwikkln spcifik voor dz dolgrop. Ook komt r n Exprtistam moilijk vrstaanbaar gdrag van dskundign waar mdwrkrs trcht kunnn. Volgns Carin n uitstknd initiatif. Al is ht maar om j vrhaal kwijt t kunnn n handvattn t krijgn waarm j vrdr kunt. J wilt toch mt lkaar r voor zorgn dat n cliënt kan groin. AmrBrd 11

12 I n h t niuwnoord-fonds hlpt t Niuwnoord-Fonds is n fonds waarm allrli initiativn H wordn gfinancird di ht lvn van cliëntn van locati Niuwnoord vrrijkn op ht gbid van ontspanning n rcrati. Dankzij ht fonds zijn vorig jaar ondr andr splmatriaal, tuinartikln, rlaxstoln, n kluskar voor d Klussngrop n vrschillnd soortn fitsn aangschaft. Ook hft ht fonds n financiël bijdrag glvrd aan ht projct Bijzondr Muzikaal, ht huifbdrijdn n d Motorrun. k o r t Ht fonds kan dz bijzondr aanvragn honorrn dankzij giftn van donaturs. Uw hulp in d vorm van n nmalig of priodik gift is daarom altijd wlkom. Wilt u ons stunn? Dat kan door n gift ovr t makn op bankrkningnummr , t.n.v. Stichting Niuwnoord-Fonds in Baarn. Mr informati ovr d fiscal aftrkbaarhid van uw bijdrag lst u op U kunt ook contact opnmn mt Marga Bloch via tlfoonnummr Niuw initiatif van Amrpoort n MEE: Lalm Amrpoort, MEE n n aantal vrijwilligrs uit d Turks gmnschap ondrzokn d moglijkhid om in Utrcht n woning t opnn voor jongvolwassnn van Turks afkomst mt n vrstandlijk bprking. D niuw woning gaat Lalm (Tulp) htn. Bij Lalm kunnn mnsn van 18 tot 35 jaar mt n (licht) vrstandlijk bprking trcht. Ht is d bdoling dat d bwonrs volgns Turks gwoontn n gbruikn lvn. Zo wordt r Turks gkookt n is r n gbdsruimt. En groot dl van d mdwrkrs zal n Turks hrkomst hbbn. Op n informatiavond in januari blk duidlijk dat bij oudrs d wns groot is. Zoals n modr aangaf: Ik zok n vilig havn voor mijn kind n ik hoop dat Amrpoort mij hir bij kan hlpn. Voor mr informati kunt u contact opnmn mt Alfons Klarnbk via AmrBrd

13 NL Dot n Opn dag van d zorg Tijdns NLdot, d grootst vrijwilligrsacti van Ndrland, gingn dit jaar ruim 200 vrijwilligrs aan d slag voor Amrpoort. Zij hilpn op 15 n 16 maart bij mr dan 25 klussn in woningn n tuinn van onz locatis, organisrdn bijvoorbld n high ta, n wlnss, n mak-ovr voor cliëntn of gingn mt hn op stap naar Burgrs Zoo of Sprookjs Wondrland. Datzlfd wknd opnd Amrpoort voor d drd kr d durn tijdns d Opn dag van d Zorg. Ruim 25 locatis warn opn voor blangstllndn di mr wildn wtn ovr d zorg di Amrpoort bidt aan mnsn mt n vrstandlijk bprking. Gzinsbglidr Amrpoort in proftuin Sostrkwartir mrpoort-gzinsbglidr Pamla Niuwndaal maakt sinds A bgin januari dl uit van ht ontwikkltam van d Proftuin Sostrkwartir in Amrsfoort. Zij wrkt daar samn mt collga s van acht andr zorgorganisatis, waarondr Zandbrgn, GGD, Burau Jugdzorg n Kwints. Ht tam wrkt samn in d wijk om gzinnn di dat nodig hbbn god, duurzam jugdzorg t bidn. D proftuin komt voort uit n initiatif van d provinci Utrcht om in n aantal gmntn n hogr kwalitit jugdzorg tgn lagr kostn t ralisrn. Ht is d bdoling dat lokal zorgaanbidrs in dz proftuinn gzamnlijk innovatif zorgaanbod ontwikkln. D tamldn kijkn samn mt d oudrs n ht kind naar wat ht gzin nodig hft. Er zijn gn strakk kadrs n ht tam kan all bnodigd hulp inschakln, zodat d zorg snllr n btr kan wordn gorganisrd. Mt als blangrijk princips: ht kind cntraal n uitgaan van d ign kracht van d gzinnn. Oudrs nthousiast ovr Vossvld uim zvntig btrokknn R - oudrs, brortjs, zusjs, opa s n oma s én n aantal tokomstig bwonrs - hbbn bgin fbruari tijdns n opn middag mt lkaar knnis gmaakt op Vossvld. Amrpoort bouwt op dat landgod in Sost n niuw woonlocati voor 28 kindrn n jongrn mt n rnstig mrvoudig bprking. Op Vossvld komn bovndin vir logr plkkn n n dagbstdinglocati. D bouw is onlangs bgonnn n all familildn warn uitraard niuwsgirig naar ht tokomstig ondrkomn. Omdat al bknd is wlk kindrn op Vossvld komn wonn, was dit voor vl oudrs n mooi glgnhid om lkaar alvast n btj t lrn knnn. Er wrdn mtn al mooi plannn gsmd. Zo kwam n aantal oudrs mt ht id om zich samn in t zttn voor d aanlg van n tuin voor d kindrn n kwamn r vrschillnd idën voor ht intriur van d woningn naar vorn. Als alls volgns plan vrloopt, kunnn d rst bwonrs op 1 dcmbr 2013 hun intrk nmn op Vossvld. AmrBrd 13

14 Niuw podium Btr zicht op blvingswrld Btr zicht op d blvingswrld van mnsn mt n vrstandlijk bprking. Dat boogt ht niuw Podium Blvingsgricht Zorg, waarbij ook Amrpoort zich hft aangslotn. Howl w mnsn mt n bprking intnsif bglidn, blijft hun wrld soms moilijk t bvattn. Door: Brt van dr Kruk / Foto: Ink oostvn nit hldr op n rijtj wat r allmaal gburt, n waar. Dat is ook nit zo vrmd binnn n grot organisati. Wat voor ons als organisati gldt, gaat nog mr op voor ht hl land. Er is tussn organisatis ondrling winig uitwissling van rvaringn n ontwikkling van visi. Rob Bor is n bvlogn man. Lang tijd wrkt hij in d zaklijk dinstvrlning. Op n ggvn momnt ging ht hm tgnstaan dat ht in zijn branch alln nog maar om gld vrdinn ging. Op zok naar wrk mt mr maatschapplijk rlvanti kwam hij trcht bij d Twnts Zorgcntra, nt als Amrpoort n organisati voor mnsn mt n vrstandlijk bprking. Hij wrd r rgiomanagr. Ik had nul vrstand van zorg, ds t mr van businss. Hij blf langr dan ht afgsprokn jaar om ord op zakn t stlln n krg stds mr lol in zorginhoudlijk zakn. Zo raakt hij in d ban van ht projct Blfd, dat was bdold om op n afdling mt rnstig vrstandlijk bprkt cliëntn ovrmatig agrssi, rnstig apathi n automutilati t lijf t gaan. Zoals ht woord al aangft, draait ht daarbij om blvingsgricht zorg, zorg di op allrli vrschillnd manirn d zintuign van cliëntn prikklt. Elmntn uit fysiothrapi, haptonomi n snsorisch intgrati vormn r d basis van. D niuw aanpak was rop gricht om ht gdrag, dat tot dan to altijd als problmgdrag wrd btitld, vrstaanbaar t makn, zgt Bor. D aanpak was zo hoopgvnd dat d rgiomanagr zich r vrdr in spcialisrd. D pilot wrd n programma, r kwamn artikln, ondrzokn n n symposium. En binnnkort staat Bor in ht Culturl Cntrum van Amrpoort aan d wig van ht Podium Blvingsgricht Zorg. In ht zonntj Grard d Kruijk, dirctur van d divisi Niuwnoord, zal ook bij di gboort aanwzig zijn. Hij is n van d mnsn di ht initiatif van Bor n lang n zinvol lvn townsn. Ht Podium wil d blvingsgricht zorg brd bknd makn in Ndrland. Daarvoor organisrt ht ontmotingn in ht land voor mnsn uit d daglijks zorgpraktijk. Organisatis di god rvaringn hbbn Bor hft z topprs gdoopt wordn bij di glgnhid in ht zonntj gzt. D Kruijk: Er gburt op dit front vl, ook binnn Amrpoort. Maar soms zijn w zlf nit ns in staat om dat t bnomn. W hbbn Tglijk bstaat di bhoft aan uitwissling n ontwikkling wl, zo blijkt op andr gbidn. Sinds nig tijd is r op Niuwnoord n knnis café voor mdwrkrs van Amrpoort di mnsn mt moilijk vrstaanbaar gdrag bglidn. J mot ns zin hovl bglidrs daar op afkomn. Zoits is ook voorstlbaar voor mdwrkrs di mt blvingsgricht zorg t makn hbbn, of dat nou in d dagbstdingscntra op Niuwnoord is of bij Snsus in Sost of op n van d vl andr locatis van Amrpoort. Ht sluit mooi aan bij ht strvn van Amrpoort om mr aan knnisontwikkling t don. Nit zomaar voor d lol, maar om uitindlijk btr zorg t kunnn lvrn. Grard d Kruijk: Als wij hirdoor btr zorg kunnn vrlnn aan onz cliëntn, zijn w dat aan lkaar vrplicht. Als cliëntn zich btr voln door dz aanpak, als r mindr scalatis zijn of als r mindr één-op-één bgliding nodig is, dan is dat allmaal winst. Rondriznd circus Op zijn rondgang langs organisatis is ook Rob 14 AmrBrd

15 Koko van Dordrcht Bor opgvalln dat ht op vl plkkn in ht land bruist, maar dat r nauwlijks sprak is van ovrlg n coördinati. Dat is misschin ook nit zo vrmd, omdat blvingsgricht zorg ovral vrschillnd vrschijningsvormn hft. D n nomt ht snozln, d andr warm zorg. Op andr plaatsn klinkn woordn als psychomotorisch thrapi of rminiscnti. Zlf is Bor vrknocht graakt aan snsorisch intgrati. Dat is mijn livlingtj. Ht staat voor alls wat mt prikklvrwrking t makn hft. Moilijk vrstaanbaar gdrag is vaak n racti op onvrwrkt prikkls. J mot dus als bglidr oog n oor krijgn voor di prikkls. Ho ht ook ht, ht dol van blvingsgricht zorg is volgns Bor altijd ht btr bgrijpn van d blvingswrld van mnsn mt n vrstandlijk bprking. Howl w mnsn mt n bprking intnsif bglidn, blijft hun wrld soms moilijk t bvattn. Foto bovn: Tommi Krftmijr in n blvingstuin op locati Niuwnoord. Ho mr w van hun wrld bgrijpn, ho mr dat bijdraagt aan n plzirigr bstaan. Btr lrn vrstaan, dat is dus d krn van blvingsgricht zorg. Bor wil op ht Podium al di vrschillnd initiativn lttrlijk op ht schild tilln, in d hoop dat mnsn uit d praktijk zich rdoor latn inspirrn. Ook hoopt hij dat r zo mr samnhang ontstaat. Ht Podium staat lk kr bij n andr organisati, om t bginnn bij Amrpoort op 23 april om uur n duurt tw uur, togang is gratis. Daarna trkt ht rondriznd circus, zoals Grard d Kruijk ht nomt, vrdr ht land in. Kantoor Prostnd van ht lachn don mijn collga s d dur voor m opn. Komt u binnn, gnifflt d één. Kan ik uw jas aannmn? Ik word in d maling gnomn, dat is zkr. Nou, dams, is r its nit god ggaan?, vraag ik. N, lachn z hardop. Maar dat is gn problm. Jij bnt d man di alls kan. Mt trann op hun wangn prsntrn zij mij d laptop van Marjannk (43) mt n brifj van haar. Lif KoKo, wil jij min lptop mak! Ht schrm hangt schf n r stkn aan d ondrkant onhilspllnd draadjs uit. Marjannk is ovrtuigd: Koko kan alls makn, nt als mijn papa. Mijn collga s kijkn vol ongloof als ik d grdschapskoffr pak. D laptop van Marjannk is tin jaar gldn al ovrldn, dus wat maakt ht uit. Ik knip all draadjs af, druk d rstantjs trug in d bhuizing n stl d scharnirtjs bij. Dolglukkig nmt Marjannk d laptop wr in ontvangst. s Middags vrtlt Marjannk dat z latr komt tn. Ik mot ovrwrkn op kantoor. Tgn half zvn ga ik bij haar kijkn. Z dot d dur opn trwijl z profssionl haar tlfoon ondr haar oor gklmd houdt. Mt n vingr lgt z m ht zwijgn op n gaat vrdr mt ht gsprk. Nit dat haar tlfoon ht dot, maar toch lgt z ht mt n zucht nr. Haar ttafl, pardon, burau ligt vol mt notitis. Zorgvuldig maakt z d aantkning nit vrgtn trug t blln n vrtlt m dat ht allmaal tgnzit n ht wl n latrtj zal wordn. Wij zijn tw hardwrknd, maar glukkig mnsn. Koko van Dordrcht is bglidr C op locati Gaastgracht. AmrBrd 15

16 Bglidr B op d Costa Ricadrf; al 35 jaar bij Amrpoort Jj mot ht wrk don dat bij j past Onbvogd n onrvarn bgon hij in dcmbr 1977 als bglidr bij ASVZ Utrcht. Kon Kuijpr wrd daar als twintigjarig ggrpn door d zorg n had vrschillnd functis bij zowl ASVZ als bij opvolgr Amrpoort. Zo was hij coördinrnd bglidr n tamlidr. Inmiddls wrkt hij als bglidr B op d Costa Ricadrf in Utrcht. Kon hft daarm dmoti gmaakt; ht tgnovrgstld van promoti. J mot ht wrk don dat bij j past, is zijn stllig ovrtuiging. En daarbij mot j j nit blindstarn op n functinaam. Door: Simon Lnsink / foto: Ink oostvn Ik was coördinator op d Othns Krk in Amrsfoort, vrtlt Kon. In di functi had ik bhoorlijk vl bvogdhdn n vrantwoordlijkhdn. Dat was n drukk baan. Ik was mstal mr dan vijftig uur pr wk op d locati. Ht was in n tijd waarin r nog vl ontwikkld most wordn. Tams gingn stds zlfstandigr wrkn n dat gaf vl onzkrhdn. Op n ggvn momnt brak dat m op. Ovrigns ook omdat ik tglijkrtijd vadr wrd. Ik draaid vl urn op momntn di voor ht thuisfront zr onglukkig warn. In ovrlg mt Amrpoort hb ik ton mijn rst dmoti gmaakt naar wat nu bglidr C ht. Knnis n kracht Amrpoort wild d knnis n rvaring van Kon graag binnn boord houdn n bood hm aan om t ondrzokn wlk wrk hm btr zou liggn. Waar ligt j kracht? Wat kun j n wat wil j? Daar ging ht om. Maar di blk Duurzam inztbaarhid bij Amrpoort In ht kadr van duurzam inztbaarhid vindt Amrpoort ht blangrijk om mdwrkrs t ondrstunn om gzond, gmotivrd, productif n flxibl t blijvn tot aan hun pnsion grchtigd lftijd. In ht blid duurzam inztbaarhid wordt spcifik aandacht bstd aan d oudr mdwrkr. Ht vrgrotn van d fysik blastbaarhid, ondr mr door middl van mr bwging, n aandacht voor wrksituati n loopbaan zijn juist voor oudr mdwrkrs blangrijk. Naast rglingn uit d CAO n vanuit d wt, bidt Amrpoort n aantal voorziningn dat zich spcifik richt op oudr mdwrkrs. Wannr zij zich op tijd bwust wordn van d moglijkhdn n onmoglijkhdn in d tokomst n z wordn gstimulrd om vitaal t blijvn, zijn zij langr optimaal inztbaar. Halth chck Daarom krijgn in 2013 all mdwrkrs van 55 jaar n oudr n halth chck aangbodn. Tijdns di chck wordt d vitalitit gmtn door middl van vragnlijstn n fysik mtingn. Na afloop volgt n gsprk waarin d dlnmr n prsoonlijk actiplan opstlt om zijn of haar vitalitit t bhoudn of t vrgrotn. Blik op d tokomst is n training di spciaal voor d oudr mdwrkrs van Amrpoort is ontwikkld. D training hft als dol om hn zlf d rgi t latn nmn in hun wrkzam lvn, zodat z uitindlijk mt n btr motivati naar hun wrk gaan. 16 AmrBrd

17 ignlijk t liggn in ht wrk dat ik al dd. En dat wild ik ook ht lifst blijvn don. Ik wild alln wl n stapj trug. Daarom hb ik tijdlijk bovntallig op locati Prinss Margritstraat gwrkt n vrvolgns bn ik als ambulant bglidr aan d slag ggaan. Ook dat hb ik mt vl plzir gdaan. ik wrk mt vl jong mnsn samn n vind ht luk mijn knnis aan hn ovr t dragn In 2006 most Kon n hartoprati ondrgaan. Zijn lichamlijk conditi was rdn om opniuw n stapj trug t don. Kon: Amrpoort bood mij ook ton d glgnhid om t blijvn. D wrkdruk n d strss van d functi blkn nit god voor mij, dus wrd ik bglidr B op locati Amland. Ik vind ht nog stds gwldig dat Amrpoort mij tlkns d moglijkhid bood om t blijvn don wat ik ht lukst vind: mnsn op wg hlpn. Ht was voor mij n grot tlurstlling dat ik ht nit kon waarmakn als ambulant bglidr. Maar nu kan ik wr gnitn van mijn wrk. Warm hart Op locati Costa Ricadrf wonn zvntin oudr cliëntn mt n vrstandlijk bprking. Ik bn blij dat ik mijn knnis n kund kan inzttn op n plk waar r ffctif gbruik van wordt gmaakt. En dat mijn collga s dat ook waardrn. Ik wrk mt vl jong mnsn samn n vind ht luk mijn knnis aan hn ovr t dragn. Zo vaart Amrpoort r wl bij, n ik zlf ook. Mijn dmoti is gn gvolg van wanprstrn, maar gwoon inzicht in mijn ign kunnn. Gbruik makn van d kracht di ik hb. Ik draag Amrpoort n warm hart to; ik wrk hir al ruim 35 jaar n hb m altijd gstund gvold door d organisati. AmrBrd 17

18 wa t d o j i j? Joyc Spijkrman: Wrkn mt was Joyc Spijkrman is twaalf (bijna drtin) jaar n woont al vir jaar bij Balthasar, n van d huizn van Christophorus in ht prachtig Bosch n Duin. Z is op wonsdag vrog uit school n vrwacht mij al. En knapp, vrolijk vrschijning n hlmaal nit vrlgn. Zulln w op mijn kamr zittn? Daar is ht lkkr rustig. Door: Naomi Timan / Foto: Ink Oostvn Joyc houdt van botsrn. Z hft nog n livhrsbstj van kli staan, gmaakt ton z n jaar of zs was. Vorig jaar hft z its niuws ontdkt: zwart was. Kli is wl luk, maar was is lukr, want ht droogt nit. Dat is handig, want dan hof j ht nit in één kr af t makn. Ht is its waar j d tijd voor mot nmn. Als z druk is mt school hft z bijvoorbld mindr tijd. Nog n voordl: j kunt ht hrgbruikn. Als its af is, dan maak ik r n foto van n kan ik daarna wr its niuws makn. Glijk luk Ho ht bgon, is ignlijk wl hl grappig. Joyc kan luk n hldr vrtlln. Ik was n kr op d opn dag van d Wrkschuit (n ducatif kunstcntrum) in Zist. Ton wrd ik gvraagd om daar modl t zijn. Ik wrd nagtknd n gbotsrd door d mnsn daar. Ik was altijd n uur t vrog n dan krg ik zwart was om m t botsrn. Ik vond ht glijk luk want ik kon ht mtn. Ik hofd nits t lrn, bhalv n paar dingn zoals dat j d was nit in d zon mot zttn. Inspirati Z laat tw bldjs zin. D één dot dnkn aan n ngl, nagmaakt van n houtn bldj dat z ns hft gkrgn. Ht andr is n vrouw, haar ign ontwrp. Joyc buigt vn d arm aan d kant (nog n voordl van wrkn mt was): Zi j dat? Z hft n kind in haar buik. Di inspirati kwam door tw mdwrkrs van Balthasar di zwangr warn. D figurn di z maakt, zijn ignlijk altijd vrouwn. Di inspirati is hl god t vrklarn: Ik dnk omdat ik zlf n vrouw bn. Antroposofisch D popptjs zoudn god staan op d antroposofisch sizonstafl in ht huis waar Joyc woont. Maar Joyc dnkt dat d zwart was daar nit vrolijk gnog voor is. Ik bn ook nit cht antroposofisch, zgt z. Dit huis was gwoon gschikt voor mij, ik vind ht hir luk. W don altijd sprukn n w hbbn n jaartafl. Maar als ik naar buitn kijk, wt ik ook wlk sizon ht is. 18 AmrBrd

19 in d talage Houtn figurnplankj Op d houtgrop van Arbidscntrum D Wissl makn cliëntn prachtig houtn kindrsplgod. Al ht splgod is voorzin van ht CE kurmrk. Dit btknt dat r gn splintrs aanzittn, d hokn zijn afgrond n dat ht gn klin ondrdln hft di voor jong kindrn gvaarlijk kunnn zijn. Dit figurnplankj is één van d favoritn van cliënt Grard van Bk (54): Ik bn hl god in figuurzagn. Ik wrk ntjs n zaag prcis op ht lijntj. All figuurtjs hb ik gzaagd. D rst don w mt z n alln hoor. Er komt n hoop bij kijkn: born, schavn, zagn, lijmn, schurn. Maar ht is n luk klus! Spln mt dit plankj bvordrt d oog-handcoördinati van jong kindrn. Ook voor tlln, sortrn n ht hrknnn van vormn is dit prima n vilig splgod. Grard vult aan: J kunt van d figuurtjs op tafl mooi popptjs n dirtjs makn. Dat is ook luk voor kindrn. En z kunnn mtn lrn opruimn, want alls mot toch wr trug op d stokjs. Kortom: n cht aanradr! En figurnplankj kost 13,00 n is op wrkdagn tussn 9.00 n uur t koop bij Arbidscntrum D Wissl, Kosmonaut 13 in Amrsfoort, tlfoonnummr colofon AmrBrd is n uitgav van Amrpoort n vrschijnt vir kr pr jaar. Ht magazin is bstmd voor vrwantn van cliëntn, voor prsonl, vrij willigrs n xtrn rlatis. Cliëntn di AmrBrd willn ontvangn, kunnn n mail sturn naar Amrpoort is n organisati voor dinstvrlning aan mnsn mt n vrstandlijk bprking. Hoofdrdacti: Marik van Domml Eindrdacti: Listt Stklnburg Buraurdacti: Angliqu van Holland Vormgving/Illustratis: Mark van Hrpn Rdactiraad: Brchj Balvrs-Buxtorff, Hannk Hnrichs, Monik Nusslin, Ingrid Rijnn, Naomi Timan Aan dit nummr wrktn m: Moniqu van Dvntr, Koko van Dordrcht, Angliqu van Holland, Brt van dr Kruk, Simon Lnsink, Naomi Timan. Fotografi: Ink Oostvn, Wilmar Bor, Amrpoort Drukwrk: Rproka Visul Communicati Adrssring: Rproka Visul Communicati Rdactiadrs: Tips n suggstis kunt u sturn naar: Amrpoort, Afdling Communicati, Postbus 1020, 3740 BA Baarn, tlfoon Intrnt: Foto covr: Joyc Spijkrman wgwijzr Algmn tlfoonnummr Ook in ht wknd n buitn kantoortijdn is Amrpoort op dit nummr t brikn. Zorgbmiddling n Zorgadministrati Dirctiscrtariaat Afdling Communicati Divisi Rgio Divisi Niuwnoord Divisi Kind n Jugd Divisi BinG /Zorgondrstuning Pastoraat Stichting Vrindn van Amrpoort Stichting Vrindn van Christophorus / CCR, dlraad Cliëntn vrtgnwoordiging n dlraad Cliëntn Vrijwilligrswrk/Bzokrlatis Maatschapplijk btrokkn ondrnmn Hlpdsk Facilitair Srvic Mdisch Scrtariaat Gzondhidscntrum Zandhuvlwg Prsonl & Organisati ontwikkling F&I Niuwnoord-Fonds Culturl Cntrum Stichting Huydcopr Klachtncommissi Scrtaris Klachtncommissi Postbus 1020, 3740 BA Baarn AmrBrd 19

20 DE ANDEREKANTVAN carla d vt Wrkt: drtin jaar bij Amrpoort n sinds 1 juni 2011 als bglidr C bij woon- n logrhuis Diz in Baarn. Daarvoor wrkt z bij d Thuiszorg Gooi n Vchtstrk. D andr kant: sinds juni 2009 rsrvist bij 20 Natrsbataljon van ht Korps National Rsrv van d Koninklijk Landmacht, glgrd op d Brnhardkazrn in Amrsfoort. Daarnaast is zij o.a. landlijk contactprsoon voor Indië-vtrann van ht rgimnt Huzarn van Borl. Lftijd: 52 jaar. Waarom rsrvist? Mijn vorig man was Indië-vtraan n ik ging m naar hrdnkingn n rünis. Zo lrd ik d Landmacht knnn. Ton hij ovrld, wild ik m actif inzttn voor d samnlving. Ik sollicitrd, ging voor d militair kuring n dd vrvolgns d Algmn Militair Opliding (AMO). In juni 2009 wrd ik bëdigd op ht Onz Liv Vrouwplin in Amrsfoort. Als rsrvist bn ik minimaal één dinsdagavond n zatrdag pr maand bschikbaar voor ofningn in bwakn, bvilign n crmoniël takn. Wat sprkt j ht mst aan in dit wrk? Dat dinstvrlnnd, dat hb ik hlmaal in m. Mt passi do ik mijn wrk bij Amrpoort n bn ik rsrvist bij d Koninklijk Landmacht. Ht vraagt allbi om acti n doorzttn. D passi is d drijfvr om ht vol t houdn. Of ht nu slaapdinstn zijn of wachtlopn tijdns n mrdaags ofning. J mst bijzondr rvaring? Dat was ht momnt waarop ik wrd bëdigd. Ton ik in uniform middnin Amrsfoort trouw zwoor aan d koningin n daarna ht Wilhlmus klonk, prachtig! En droom di uitkwam. Ht is ook hl bijzondr om jaarlijks op Prinsjsdag in Dn Haag d rhaag t vormn. Ik hoop dan ook dat w op 30 april bij d kroning in Amstrdam n mooi taak krijgn tobdld. Wat nm j m van dit wrk naar Amrpoort? Als rsrvist bn j dinstbaar n bij Amrpoort natuurlijk ook. Maar d Koninklijk Landmacht is n mannnwrld n n wrld van ht uniform. En daar gldt als dvis: wij gaan door waar andrn stoppn. In mijn wrk bij Amrpoort bn ik ook n cht doorzttr. Als ik its bloof t don, dan hou ik m daar ook aan. n droom di uitkwam En andrsom? Mijn zorgvrlnnd instlling. Ik wrk al lang in d zorg n bij d organisati van d rünis van Indië-vtrann dnk ik na of r bijvoorbld wl voldond stoln zijn n of r n pndlbus rijdt vanaf ht station. Binnn mijn ploton hb ik d taak van BHV r. Ht mst trots op? Ton ik vtt complimntn krg voor mijn ontruimingsplan. Als korporaal BHV kon ik mijn rvaring van Amrpoort god gbruikn voor n ontruimingsplan tijdns n mrdaags ofning. Kijk voor mr informati ovr rsrvist bij d Landmacht op n ovr Indië-vtrann op

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

ZorgMagazine. Bijzondere beroepen. die een stempel drukken op zorg en welzijn. Najaar 2010

ZorgMagazine. Bijzondere beroepen. die een stempel drukken op zorg en welzijn. Najaar 2010 Najaar 2010 ZorgMagazin En magazin voor n door zorg- n wlzijnsmdwrkrs in Oost-Ndrland Bijzondr bropn di n stmpl drukkn op zorg n wlzijn Ht ZorgMagazin is gmaakt in samnwrking mt d volgnd instllingn, aangslotn

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG Musum van d Twintigst Euw - Hoorn JAARVERSLAG 2013 1 Gwldig, hlmaal supr, n fst dr hrknning Hrknbaar. J jugd komt hlmaal trug. Mooi tntoonstllingn! Wat is ht luk hir, voor oudrn vl hrinnringn n voor jongrn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie