AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013"

Transcriptie

1 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was

2 AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van d kunstnaars van Jans Pakhuys trkt nog zovl bzokrs dat ht musum hft bslotn d wrkn t latn hangn tot n mt 7 april. U bnt van hart wlkom! 8 april, 6 mi n 3 juni 2013 Koffi-inloopavond In ht zlfd schuitj Idr rst maandagavond van d maand komn vrwantn van bwonrs van locati Niuwnoord bij lkaar om t pratn ovr alls wat ht hbbn van n kind, bror of zus mt n vrstandlijk bprking mt zich mbrngt. U bnt van hart wlkom van tot uur bij D Brink, Isngardplin 22, locati Niuwnoord. Aanmldn kan via of april 2013 Brors- n zussndag Aanvang uur mt aansluitnd lunch om uur. Culturl Cntrum, locati Niuwnoord, Niuwnoordlaan 12, Baarn Tijdns dz jaarlijks dag kunnn brors n zussn van cliëntn di op locati Niuwnoord wonn rvaringn mt lkaar uitwissln. Ht thma van d brors- n zussndag van 2013 is Ontmoting. Prof. dr. Frits Bor vrzorgt n inliding ovr ht ondrwrp opgroin mt n bror of zus mt n rnstig bprking. Daarna is r glgnhid voor discussi. Divisidirctur Niuwnoord Grard d Kruijk gft vrvolgns n tolichting op actul ontwikklingn in d zorg n d bijbhornd uitdagingn. 28 april 2013 Strrnstadion Zondag 28 april is r voor muziklifhbbrs mt n vrstandlijk bprking wr n spttrnd fst in ht supportrshom van FC Utrcht. Echt Utrchts artistn zoals o.a. Erna n Danny Tmming, Rik Hoogland n Jffry Tanis gaan r n gzllig fst van makn! D kaartjs zijn voor cliëntn van Amrpoort gratis t bstlln via 25 n 26 mi 2013 Motorrun Ht laatst wknd van mi staat ghl in ht tkn van d 30st Niuwnoord Motorrun. Vanwg dit spcial jubilum wordt ht n run mt n xtra fstlijk tintj. D Niuwnoord Motorrun is d jaarlijks zijspanrit door ht Gooi n Emland voor cliëntn van Amrpoort. Ht dol dit jaar is om mt 100 zijspannn t rijdn MONIQUE VAN DEVENTER D tkningn n schildrijn van cliënt Moniqu van Dvntr (1966) vrtlln n vrhaal dat al wrknd ontstaat. Haar gdachtn n tknhand kunnn lkaar maar nt bijhoudn, haar fantasi lijkt onbgrnsd. En spurtocht mt stds niuw ontdkkingn. 2 AmrBrd

3 REDACtionL Ralitit n bgrip Wrkn aan d bzuiniging van 56% op ht vrvor voor cliëntn Amrpoort! Pijnlijk, maar w dnkn in moglijkhdn, zo twittrd divisidirctur Rick Schprs dz wk. Dit bricht gft in tw zinnn d spanning wr di idrn volt: cliëntn, hun vrtgnwoordigrs n mdwrkrs. Tijdns d twd wrkconfrnti ovr d bzuinigingn op vrvor zag ik collga s mt vrnd kracht hard wrkn op zok naar d bst oplossing pr cliënt n pr locati. W kunnn nit om dz opglgd bzuiniging hn, maar w hbbn wél invlod op d manir waarop w rm omgaan. Ht is duidlijk dat d bzuinigingn vl gvolgn hbbn voor cliëntn. En aantal van hn mot moglijk afschid nmn van n plk waar z jarn mt plzir hbbn gwrkt. Ondrtussn wordn r in ht klin positiv stappn gzt. Zo twittrt n andr collga: Vanaf vandaag brngn wij n cliënt zlf naar dagbstding i.p.v. taxi, aangnam ondrbrking van d dinst: lkkr ochtndwandling. Zo n bricht hlpt om d mod r in t houdn mt z n alln. In dit nummr Gvn n nmn Ton Ron Pot, dirctur van Tippoint Trading in Hovlakn op zok was naar mnsn di kunnn sortrn n stickrn, wist hij ht wl. Via Wrktzo van Amrpoort kwam hij in contact mt Sbastiaan n Willmik. Zij wrkn voor hm tot voll tvrdnhid. Ht mot wl klikkn natuurlijk, van tw kantn. Positiv Instk Michil van dr Spa, zorginkopr Ghandicaptnzorg bij Agis-Achma stunt Amrpoort in ht bzwaar bij d NZa tgn bzuinigingn op vrvor naar d tw kindrdagcntra Ondr één Dak n D Blauw Vogl. Howl d bzuiniging grot impact hft, blijft d organisati nit in ht ngativ hangn. Moilijk vrstaanbaar gdrag Ho zorg j voor n optimal zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag n n vilig wrksituati? Mt di vraag gingn mdwrkrs van Amrpoort aan d slag. Mt als uitkomst n hldr visi n vl idën n initiativn om dirct in d praktijk t gbruikn. D komnd tw maandn gaan bglidrs mt vrtgnwoordigrs van cliëntn in gsprk. Ht zal in di gsprkkn volgns bstuurdr Paul Willms aankomn op ralitit n bgrip. Ht wordn ongtwijfld soms lastig gsprkkn. Op pagina 4 n 5 lst u ovr d aanliding van dit alls. Vrdrop in AmrBrd lst u ook nog andr vrhaln. Zo zgt n bglidr van cliëntn mt moilijk vrstaanbaargdrag: Er gburt lk dag ook wl its positifs, r zijn altijd lichtpuntjs. Di zijn r altijd, ook in d komnd spannnd maandn. Marik van Domml Hoofdrdactur Wrk don wat bij j past Kon Kuijpr, bglidr B op d Costa Ricadrf wrkt al 35 jaar bij Amrpoort. Hij bkldd vrschillnd functis. Inmiddls hft hij dmoti gmaakt; ht tgnovrgstld van promoti. J mot ht wrk don dat bij j past, is zijn stllig ovrtuiging. Amrpoort wil zijn knnis n rvaring graag binnn boord houdn. En vrdr: >4 Amrpoort In ontwikkling >13 In ht kort >14 Podium Blvingsgricht Zorg >15 Koko van Dordrcht >18 Wat do jij: Joyc Spijkrman >19 Srvicpagina >20 D andr kant van Carla d Vt AmrBrd 3

4 IN ONTWIKKELING Ndris in s i r c lag in omisch zijn wrs wongn n o c D ok gd indt o abint is gln k land v t t maa r ard. H g n r o z n g ra d zuini ft uit. En b h t t rt om da mrpoo ng n n A m r n o o v t ni volgn dinstvrl rant g k o v o an onz dr d dl v af 2015 on mntn. g an valt v jkhid van l bgli i a l r u woord xtram rsoonmr ding n p n mt r d n O t s dagbs ng van mn ng. In i ding, g ki vrzor ijk bpr pratn l lijk brd tand r s r m A v n st n mr va blangrijk aarm u n r id r d ir w ij ov d man prt. w u b lingn n ci k p anti ontwik oort daaro rp op op Am ndt u i v i rmat info Actul pooort.nl r Bzuinigingn vrvor Amrpoort gaat d opglgd bzuinigingn op ht vrvor haln. Dat is d uitkomst van d twd wrkconfrnti ovr dit ondrwrp di op 6 maart is ghoudn. Vanaf ind maart gaan bglidrs C in gsprk mt vrtgnwoordigrs van cliëntn di nu t vr van hun dagbstding wonn. Voor hn is gzocht naar n niuw, passnd plk. Di wordt aan d vrtgnwoordigrs voorglgd. Amrpoort wordt nt als all andr zorg organisatis voor langdurig zorg in Ndrland - gconfrontrd mt n flink korting op d 4 AmrBrd Vrandringn in vrvor, AWBZ n Jugdzorg Door: Simon Lnsink vrvorkostn van n naar dagbstding. Sinds 1 januari van dit jaar is d vrgoding mt 56% gdaald. Dat btknt dat Amrpoort 1,4 miljon uro mot bzuinign op ht vrvor. Tot 1 juli nmt Amrpoort d xtra vrvorskostn voor haar rkning. Dat lvrt tijd op om t zokn naar god oplossingn. D stuurgrop Vrvor n d managrs dagbstding wrkn al sinds ind 2012 aan oplossingn voor dit problm. Passnd aanbod Ht uitgangspunt voor ht dagbstdingaanbod wordt vanaf 1 juli: passnd dagbstding in d woongmnt. Is r voor n cliënt in d ign gmnt gn passnd aanbod, dan wordt gkkn in d dichtstbij glgn gmnt. Dat btknt dat r voor vl cliëntn n niuw plk mot wordn gvondn. D bglidingsvraag van d cliënt staat daarbij cntraal. Vrwantn krijgn ondr bpaald voorwaardn d moglijkhid om n ign bijdrag t btaln wannr zij willn dat d cliënt op d huidig dagbstdinglocati blijft. Stds duidlijkr wordt dat dz aanpassingn omvangrijk zijn n consquntis hbbn: nit alln voor d cliëntn di van dagbstding vrandrn, maar ook voor mdwrkrs n d cliëntn di op hun dagbstdinglocati blijvn. Ook d laatst grop zal door d t vrwachtn wisslingn gconfrontrd wordn mt vr andringn. AWBZ-hrvorming En groot dl van d mnsn mt n vrstandlijk bprking di volgns d niuw AWBZ-plannn zlfstandig motn gaan wonn, zal dat zondr d huidig ondrstuning nit rddn. Dat concludrt prof. dr. Hln Evnhuis, hooglraar gnskund voor vrstandlijk ghandicaptn, vrbondn aan ht Erasmus MC. All Ndrlandrs mt n vrstandlijk bprking di nu bij n zorgorganisati wonn, zijn binnn d AWBZ ingdld in acht zorgzwaartpakttn (ZZP-VG). Bij d indling wordt bkkn hovl hulp mnsn nodig

5 Digital niuwsbrif Wilt u actul informati ontvangn hbbn bij algmn daglijks lvnsvrrichtingn, zoals aan- n uitkldn, prsoonlijk vrzorging, opstaan n naar bd gaan, boodschappn don n tn kokn. Mnsn in ZZPVG 1 hbbn winig ondrstuning nodig n mnsn in ZZP-VG 8 motn complt wordn vrzorgd. Ovr mnsn in d catgoriën ZZPVG 5 tot n mt 8 wordt nit gdiscussird. Zij blijvn gwoon in hun huis wonn. Zlfstandig wonn D ovrhid wil dat mnsn uit ZZP-catgoriën 1 tot n mt 4 na d gpland hrvormingn zlfstandig gaan wonn, ht lifst mt ondrstuning van mantlzorg, andrs huishoudlijk hulp of thuiszorg (vntul vanuit d Wmo). Als d plannn van ht kabint onvrandrd doorgaan, gaat ht daarbij om 53 procnt van d volwassnn di nu in n woning van n zorgorganisati wonn. En fors dl van hn kampt chtr mt n gbrkkig gzondhid n hft tvl of t gcomplicrd ondrstuning nodig, concludrt Evnhuis. Zij plit r dan ook voor om d zorg n ht vrblijf voor n dl van dz grop binnn d AWBZ t houdn. Amrpoort ondrschrijft haar bvindingn. Uit haar analys blijkt dat vl van dz mnsn d vaardighdn di nodig zijn om n huishoudn t vorn, nooit hbbn kunnn lrn. Bovndin hbbn zij door n opnstapling van motorisch n zintuiglijk bprkingn n chronisch ziktn vaak vl zorg nodig. Evnhuis: Wij dnkn dat di complx zorg tvl gvraagd is van huisartsn, thuiszorg n zkr van mantlzorg. Vandaar dat wij rvoor plitn d zorg voor ZZP-VG 4 in d AWBZ t houdn. Mnsn in ZZP-VG 1, 2 n 3 zoudn op individul basis motn wordn boordld. D Vrniging Ghandicaptnzorg Ndrland hft naar aanliding van ht rapport van Evnhuis n brif naar d Twd Kamr gstuurd waarin wordt aangdrongn op hrovrwging van ht bsluit om d ZZP VG 4 t xtramuralisrn. Transiti jugdzorg Amrpoort krijgt ook t makn mt d gvolgn van transiti jugdzorg. Ondr mr d ambulant bgliding van gzinnn wordt mt dz vrandring d vrantwoordlijkhid van d gmnt. D Transiticommissi Stlslhrzining Jugd (TSJ) maakt zich inmiddls zorgn ovr ht tmpo n d voortgang van d dcntralisati jugdzorg. D mst gmntn wrkn nog aan hun visi, d kadrstlling vanuit ht rijk laat op zich wachtn n d continuïtit van zorg is nit afdond grgld. Dat blijkt uit d rst rapportag van d commissi aan d Twd Kamr. ovr d bzuinigingn op ht vrvor, d hrvorming van d AWBZ, d transiti Jugdzorg n d vrschuiving van zorg naar d Wmo? Dat kan! Amrpoort gft sinds kort maandlijks d digital niuwsbrif Amrpoort in Ontwikkling uit. U kunt zich voor dz niuwsbrif aanmldn door n mailtj t sturn aan: U kunt d rst diti van Amrpoort in Ontwikkling ook nalzn op onz wbsit. Kijk ondr ht kopj Publicatis. In zijn racti stlt staatsscrtaris Martin van Rijn dat r in zijn optik al wl grot stappn zijn gzt. Van Rijn schrijft dat gmntn op kort trmijn n updat krijgn van d fact shts cijfrs jugdhulp pr gmnt uit Strvn is vrdr om in mi zovl moglijk hldrhid t gvn ovr ht in 2015 bschikbar budgt pr gmnt. Tot slot kondigt hij aan dat ht transitiplan in april naar d Twd Kamr gaat. In d priod tot aan d zomr motn d randvoorwaardn voor d dcntralisati wordn vastglgd. D Transiti commissi houdt d vingr aan d pols n komt vóór d zomr mt n twd rapportag. AmrBrd 5

6 Ron Pot: gvn n nmn

7 h t N t w r k In ht kantoor van Ron Pot, dirctur van Tippoint Trading in Hovlakn, hangt n klurrijk schildrij van Boddha. Daarnaast prijkt n grot zwart-wit foto waarop zijn vir kindrn staan. Ht zijn blangrijk inspiratibronnn voor d man di in zijn bdrijf ook tw cliëntn van Amrpoort wrk bidt: Sbastiaan d Groot n Willmik Valkngod. Door: Brt van dr Kruk / Foto s: Ink Oostvn Waarom Boddha? Ron Pot lijkt r nit al t vl woordn aan vuil t willn makn. Boddhism btknt naar binnn kijkn, naar jzlf, n tglijk j vrantwoordlijkhid nmn. En ook: j nit vrschuiln achtr n bpaald waarhid. Vanuit dat id lidt hij ook ht bdrijf dat gspcialisrd is in autoaccssoirs n andr tchnisch gbruiksartikln, van boutn, morn, clipjs n wildoppn tot lijmn n vulmatriaal. Er wrkn twaalf mnsn. Gvn n nmn Voordat hij in 2005 mt Tippoint Trading bgon, wrkt Pot bij n andr bdrijf in automatrialn. Daar haddn w ook n projct voor mnsn mt n bprking. Wat m opvil, was dat dz mnsn zo trouw warn. En dat z di trouw ook uitstraaldn. Z warn blij mt hun wrk n trots op wat z maaktn, ook al was ht inpakwrk n kon dat saai n ntonig lijkn. Ton hij dus zlf op zok was naar mnsn di kondn sortrn n stickrn, wist hij ht wl. Via Wrktzo van Amrpoort kwam hij in contact mt Sbastiaan. Hij is d grondlggr. Na Sbastiaan kwamn r nog n paar krachtn van Wrktzo, maar di blkn uitindlijk n andr ambiti t hbbn of vondn, om uitnlopnd rdnn, hun plk nit binnn ht commrciël bdrijf. Pot: Ht mot wl klikkn natuurlijk, van tw kantn. Mnsn motn in ht tam passn. W hbbn n klin tam, mt jong wrknmrs. Daarbinnn is ht n kwsti van gvn n nmn. W zijn allmaal mnsn. Soms kan ht n t grot druk lggn op ht tam n ontstaan r rgrnissn. Dan grijp ik in, lifst nog voordat r wrvl ontstaat. Bij Sbastiaan was daar gn sprak van. En ook mt Willmik, di ind 2011 kwam, klikt ht. Evn zokn Sbastiaan is, in d woordn van zijn wrkgvr, n sriuz man, hl trouw. Hij zit n wt alls, dat is onvoorstlbaar. Als hij its tgnkomt wat nit hoort, pakt hij mtn tlfoon. Hij is autistisch, dus j mot hm hl duidlijk aangvn wat hij mot, j mot zijn omgving afbaknn. Als r tvl vrandrt, dan wordt ht t hctisch n chaotisch voor hm n wordt hij onrustig n sachrijnig. Dan is hij d grip op d situati kwijt. Ht was nog wl vn zokn voor d mdwrkrs van Tippoint. In zijn rst tijd bij ht bdrijf dd Sbastiaan divrs wrkzaamhdn, bhalv stickrn ook inpakkn n zo nu n dan ordrtjs lopn. Dat blk t onrustig voor hm. Dan most Ron d poldr in om hm op t haln. Zijn takn zijn nu btr afgbaknd. Wl haald hij ondrtussn zijn vorkhftruckrijbwijs. Sbastiaan hft nu zijn ign afdling. Soms motn w hm afrmmn in zijn nthousiasm. Als hij zit dat ht druk is, vraagt hij: Ron, mot ik ovrwrkn? Vaak hoft dat nit. Maar als ht n kr wl mot, dan is hij r. En daar zijn wij hl blij m. Evn zag ht rnaar uit dat Sbastiaan ht bdrijf vaarwl zou zggn. Hij had nt n vrhuizing achtr d rug n ht vl rizn tussn Niuwgin n Hovlakn brak hm op. Hij raakt d wg kwijt, zgt Babtt Pas, d jobcoach di Sbastiaan n Willmik vanuit Wrktzo bglidt. Er kwam n afschid n Sbastiaan zat n maand thuis. Maar in di > AmrBrd 7

8 h t N tw r k maand ging ht norm slcht mt hm, hij dwaald hlmaal af. Uitindlijk wild hij toch nit zondr ht bdrijf, n Tippoint wild nit zondr hm. Ron Pot baamt dat: Sbas hft in d loop dr jarn vl knnis opgbouwd, hij wt prcis waar alls staat. W zijn blij dat hij is trug gkomn. Ik dnk dat hij bij ons hl rg op zijn gmak is. Hij volt zich dl van ht ghl, hij volt zich btrokkn bij ht bdrijf n is dat ook. Ht hft vn gduurd, maar nu is hij cht ingkapsld. Wrk is wrk Sbastiaan n Willmik wrkn tgn loonwaard bij Tippoint. Dat btknt dat zij hun loon dls van d wrkgvr, dls van ht UWV ontvangn, afhanklijk van hun moglijkhdn binnn ht bdrijf. Door hun bprking zijn z soms mindr inztbaar dan andr wrknmrs. Mocht d wrkgvr dat vrgtn, dan is jobcoach Babtt Pas r om hm daaraan t hrinnrn. Samn mt Ron Pot bdacht zij n oplossing voor Sbastiaans problmn mt t lang ristijdn: hij wrkt zs in plaats van acht uur pr dag. In ht niuw contract is ook afgsprokn dat hij d tlfoon inlvrt, waardoor hij tijdns ht wrk nit langr wordt afglid. Ron Pot: Wrk is wrk, privé is privé. Di duidlijkhid gft rust. Di richtlijn gldt vnns voor Willmik, di vir dagn mt Sbastiaan samnwrkt. Ook zij blk op n ggvn momnt t vl hooi op haar vork t hbbn. Willmik woont zlfstandig in Lusdn, mt haar vrind. D zorg voor haar ign huishouding lit zich op dn duur moilijk combinrn mt ht wrk in Hovlakn. Inmiddls krijgt z van Amrpoort ondrstuning in d huishouding. Gzamnlijk mt wat strngr afsprakn ovr ht wrk, pakt dat god uit. Onlangs ondrtknd z haar twd jaarcontract. W zin haar groin, zgt Pot. Willmik dot ook klin huishoudlijk takn n zt s middags d lunch klaar. Z loopt ook ordrs. Wat rin zit, mot r ook uit komn. Di bnadring waarin aandacht, ontwikkling n prsoonlijk groi cntraal staan is nit alln voor Willmik n Sbastiaan hilzaam, maar uitindlijk voor idrn, vindt hij. Ht is d nig juist wg, ook commrcil gzin. Als imand mt plzir wrkt, vanuit zijn hart, hb j vl grotr kans dat hij zich ontwikklt n dus ook dat hij bij ht bdrijf blijft. Luk gintj Sbastiaan zlf wkt nit d indruk Tippoint ooit nog t willn vrlatn. Nadat Ron Pot naar d plaatslijk bakkr is ggaan om gbakjs tr r van zijn 46st vrjaardag t haln ( Ik wil ht ook wl don hoor Ron ) mldt hij ht zr naar zijn zin t hbbn. Ik hb altijd in gwon bdrijvn gwrkt, nooit op social wrkplaatsn. Daar hb ik alln maar ngativ vrhaln ovr ghoord. Zijn vorig bdrijf was n groothandl waar hij aan d lopnd band stond. D wrksfr was r naar mijn gvol totaal nit god. J had r niks t vrtlln. Daar was d baas cht d baas. Hir is Ron d baas, maar hij straalt dat totaal nit uit. Hij loopt nimand af t blaffn. Hij zorgt rvoor dat d sfr god blijft. Idrn is gwoon zichzlf, idrn is glijkwaardig. Dat btknt dus ook dat hij samn mt Willmik bij d tamvrgadringn aanwzig is n nt als andrn slachtoffr van typisch bdrijfsgintjs kan zijn. Maar zlf kan hij r ook wat van. Ik had n kr lg blikjs achtr d auto van Ron gbondn. Ton hij wgrd, dacht hij dat r its mt d auto was. Dat was wl n luk gintj van m. 8 AmrBrd

9 va n b u i t n Michil van dr Spa: Positiv instk D kortingn op d tarivn voor ht vrvor houdn Amrpoort n andr organisatis voor ghandicaptnzorg d laatst maandn danig bzig. Vooral voor d kindrdagcntra Ondr één Dak n D Blauw Vogl zijn d gvolgn drastisch. Amrpoort tknd bij d Ndrlands Zorgautoritit (NZa) bzwaar aan tgn ht bsluit n wist zich daarbij gstund door Agis-Achma. Bij dit zorgkantoor is Michil van dr Spa zorginkopr ghandicaptnzorg. Door: Brt van dr Kruk / Foto: wilmar bor Mijn officiël rlati mt Amrpoort bgon bijna n half jaar gldn. Ht lk m altijd al n luk organisati. Als inkoprs praat j natuurlijk mt lkaar ovr zorgaanbidrs. Maar vl bpalndr voor ht bld zijn d wrkbzokn di w grgld aflggn. Ik hrinnr m dat ik ruim tw jaar gldn n rondj Amrpoort dd. W sprakn mt d bstuurdr, gingn naar woningn in Amrsfoort n Sost, bzochtn Christophorus n atn bij D Lindnhof. Wat m opvil, was d grot divrsitit. Amrpoort is ontstaan uit fusis van divrs organisatis, maar probrt duidlijk d ignhid van di vrschillnd initiativn t bhoudn. Dat is voor ons als zorgkantoor prttig om t wtn. Cliëntn hbbn daardoor ht id dat z nog stds op d plk zittn waarvoor z ooit hbbn gkozn. Ht is fijn dat di plk blijft bstaan, ook al gaan bpaald partijn fusrn. Wij willn graag dit spcialistisch zorgaanbod in stand houdn Michil van dr Spa (35) Ik wrk nu ruim zvn jaar bij ht zorgkantoor. Wij makn afsprakn ovr wlk zorg Amrpoort mag lvrn n wlk tarivn z daarvoor van ons btaald krijgt. Kwalitit n continuïtit van d zorg zijn daarbij hl blangrijk critria. D halvring van d tarivn voor vrvor naar dagbstding hft grot gvolgn, vooral voor d tw kindrdagcntra van Amrpoort. Voor sommig andr gropn cliëntn is ht lastig uit t lggn waarom z van d n kant van d provinci naar d andr vrvord motn wordn, trwijl r voldond god altrnativn in d buurt zijn. Voor d kindrn van D Blauw Vogl n Ondr één Dak ligt dat hl andrs. Dz kindrdagcntra zijn spcialistisch voorziningn, vooral voor kindrn mt n mrvoudig bprking di vlal aan n rolstol gbondn zijn. Halvring van d tarivn komt daar hl hard aan. Daarom hbbn wij ons aangslotn bij ht bzwaar dat Amrpoort hirtgn hft gmaakt bij d NZa. Wij willn graag dit spcialistisch zorgaanbod in stand houdn, omdat ht in d rgio ht nig is. Op di manir waarborgn w d continuïtit van zorg voor dz cliëntn. Op n intrn wrkconfrnti van Amrpoort ovr dit thma vil m op dat d mnsn kozn voor d positiv instk: ho kunnn w ht vrvor toch god blijvn rgln? Howl d bzuiniging grot impact hft, blijft d organisati nit in ht ngativ hangn. Achtrgrond Ik hb Hao gdaan in Zwoll n hb daarna tw jaar bij Albrt Hijn gwrkt, gwoon mt d votn in d kli. Ik wild daarna toch wat mt mijn diploma don n bn r ton bij toval ingrold bij Agis. Erst op d financiël administrati, maar dat zi m niks, al di grootbokrkningn. Wrk nu Daarna bn ik vrij snl doorgstroomd naar zorginkoop. Dat is vl hldrdr n concrtr, daar wt j voor wi j ht dot. Er zit norm divrsitit in ht wrk. Ik hb vl vrschillnd contactn op divrs nivaus, d n kr mt n bstuurdr, d andr kr mt d cliëntnraad. AmrBrd 9

10 Wrkn mt moilijk vrstaanbaar gdrag Zorg vanuit n hldr visi Ho brik j n optimal zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag n n vilig wrksituati voor mdwrkrs? Mt di vraag gingn mdwrkrs van Amrpoort ht afglopn jaar aan d slag. Mt als uitkomst n hldr visi n vl idën n initiativn om dirct in d praktijk t gbruikn. Door: Listt Stklnburg / tstimonials: brt van dr kruk / Foto s: Ink Oostvn D zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag is bijzondr, vrtlt Carin van Essn-Stam, bglidr C op Smaragd. Carin is n van d 272 bglidrs van Amrpoort di wrkt mt dz grop cliëntn. Ht is lkkr dynamisch. Gn dag is htzlfd. Ik ging bgin jarn ngntig mt dz cliëntn wrkn n ik vind ht nog stds n uitdaging. Z gaan op andr manir n band mt j aan. Z zijn altijd blij m t zin n kunnn m vaak vrrassn mt originl, rak opmrkingn. Wl blijkt dat dit wrk nit altijd makklijk is. Mdwrkrs di mt dz grop wrkn, gavn in ht mdwrkrstvrdnhidondrzok aan rlatif mindr tvrdn t zijn. Rdn voor Amrpoort om hir ondrzok naar t don n n projctgrop t startn. D projctgrop krg d opdracht om één hldr visi t formulrn n t zorgn voor optimal zorg n n vilig wrksituati. D zorg voor cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag is één van d sprpuntn in ht blid van Amrpoort. Ervaringn dln Mdwrkrs gingn mt lkaar in gsprk: wat vrstaan w prcis ondr ht gdrag van dz grop cliëntn n ho gaan w rm om? Door ht uitwissln van rvaringn, kwamn w r achtr dat w ht bij Smaragd al hl vl god don, vrtlt Carin. Toch is ht slim om t bnomn waardoor ht god loopt n om di knnis t dln mt andr gropn. Zo hbbn wij gmrkt dat j als bglidr n solid tam om j hn nodig hbt, mt n managr di j stunt. En dat ht bijvoorbld lrzaam is om tijdns tamovrlg standaard n incidnt t bsprkn om hir lssn uit t trkkn. Door rvaringn t dln kwamn mdwrkrs tot n hldr visi n concrt advizn om m aan d slag t gaan. Er wrd gkkn naar huisvsting, gschikt mthodikn, instroom n profssionalisring van prsonl, aansturing n bdrijfsvoring vanuit d organisati n ht waarborgn van d vilighid voor prsonl. Vrtrouwn ontwikkln En blangrijk uitgangspunt is dat Amrpoort d cliënt mt moilijk vrstaanbaar gdrag in d in d rst plaats zit als imand mt n ign karaktr, n ign vrhaal n ign vrlangns. Wat hij ons probrt t vrtlln, is soms moilijk t bgrijpn. Dan kan problmgdrag d nig of laatst manir zijn om knbaar t makn wat hij wil. Vandaar dat w ht voortaan nit hbbn ovr EPG (Ernstig Foto links: Carin van Essn-Stam. 10 AmrBrd

11 PASSIE van wrkn mt Nicol Makkr, bglidr C op tw woongropn in Ht Kwatrijn in Sost n op dagbstdingslocati Snsus Vl cliëntn bij ons houdn nit van lichamlijk contact; zij bpaln ht tmpo waarin jij als bglidr dichtrbij z mag komn. Maar als ht dan uitindlijk gburt dat imand zo n btj in j armn in slaap valt, dat j zó dichtbij hm mag komn, dan is r maar één woord: gwldig. Zoits vrtlln w mtn aan lkaar in ht tam; dat zijn hl grot dingn voor ons. Ht is n pittig dolgrop. Als imand volldig d wg kwijt is, is ht wrk hl spannnd. Dan is ht blangrijk om als collga s op lkaar t kunnn vrtrouwn. Maar r gburt lk dag ook wl its positifs, r zijn altijd lichtpuntjs. Al zou j r soms nog mr willn zin. Wilmr Abraham, bglidr B op Zuidrkruis, n dagbstdinggrop voor zs volwassnn in Baarn Dit wrk brngt mij vl plzir. Ik kom lk dag mt n grot glimlach thuis. Ik wrk in n god tam n d cliëntn zijn luk; ik zi in allmaal d mooiighid. Ik vind dat r soms tvl nadruk glgd wordt op hun problmgdrag. Ik kijk livr naar wat d prsoon maakt tot wi hij is: ht lastig gdrag is daar maar n hl klin ondrdl van. Dz n andr tstimonials kunt u ook vindn op Problm Gdrag), maar ovr cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag, vrtlt projctlidr Hilda Rozndal. Ht gaat immrs nit om problmgdrag van cliëntn, maar om gdrag dat wij moilijk kunnn vrstaan. Uitraard is ht kunnn lidn van n volwaardig lvn ook voor dz cliëntn blangrijk. Dat btknt bijvoorbld dat z n passnd dagbstding hbbn, waardoor z zich kunnn ontwikkln. Voor di ontwikkling is ook n vrtrouwnsrlati mt d bglidr ssntil. Carin: Nimand vindt ht luk als n cliënt hlmaal uit zijn plaat gaat. Toch mot j dat kunnn rlativrn n daar nuchtr m omgaan. Ht gdrag is n vraag om hulp. Ht is dan aan jou als bglidr om hir zo god moglijk antwoord op t gvn. Zo wrk j aan di vrtrouwnsband. Mthodikn Door ht projct hft Amrpoort ook btr in bld wat n mdwrkr aan knnis n kund in huis mot hbbn om gschikt t zijn voor spcifik dz grop cliëntn. Volgns Carin is scholing voor niuw mdwrkrs rg blangrijk. Dnk aan knnis ovr autism. Als j snapt wat dat is, dan bgrijp j bpaald gdrag n kan j daar btr op ragrn. Daarnaast koos Amrpoort voor één lidnd mthodik: ht thortisch modl Ht hrstl van ht gwon lvn van Tr Horst/Tripl C mt daarbij n vrzamling van mthodikn om m t wrkn. J wilt toch mt lkaar r voor zorgn dat n cliënt kan groin Mr rust Mdwrkrs bsprakn ook ht ondrwrp vilighid mt lkaar. Daaruit kwam ht advis om ook mdwrkrs t scholn di nit dirct mt cliëntn mt moilijk vrstaanbaar gdrag wrkn, maar bijvoorbld naast n locati voor dz dolgrop. Hilda: Als zij ook mr wtn ovr ht bhrsn van moilijk vrstaanbaar gdrag, kunnn z hun collga s hlpn. Dan wtn dirct btrokknn dat zij r nit alln voor staan. Ook komt r n instructi ho t handln bij scalatis. Als n mdwrkr zich viligr volt, brngt dat mr rust op d grop n crërt dit ook n vilig situati voor d cliënt. Krntam n Exprtistam Ho gaat Amrpoort vrdr mt d rsultatn? En krntam binnn d organisati zorgt voor d implmntati van all idën n advizn n gaat vrdr blid ontwikkln spcifik voor dz dolgrop. Ook komt r n Exprtistam moilijk vrstaanbaar gdrag van dskundign waar mdwrkrs trcht kunnn. Volgns Carin n uitstknd initiatif. Al is ht maar om j vrhaal kwijt t kunnn n handvattn t krijgn waarm j vrdr kunt. J wilt toch mt lkaar r voor zorgn dat n cliënt kan groin. AmrBrd 11

12 I n h t niuwnoord-fonds hlpt t Niuwnoord-Fonds is n fonds waarm allrli initiativn H wordn gfinancird di ht lvn van cliëntn van locati Niuwnoord vrrijkn op ht gbid van ontspanning n rcrati. Dankzij ht fonds zijn vorig jaar ondr andr splmatriaal, tuinartikln, rlaxstoln, n kluskar voor d Klussngrop n vrschillnd soortn fitsn aangschaft. Ook hft ht fonds n financiël bijdrag glvrd aan ht projct Bijzondr Muzikaal, ht huifbdrijdn n d Motorrun. k o r t Ht fonds kan dz bijzondr aanvragn honorrn dankzij giftn van donaturs. Uw hulp in d vorm van n nmalig of priodik gift is daarom altijd wlkom. Wilt u ons stunn? Dat kan door n gift ovr t makn op bankrkningnummr , t.n.v. Stichting Niuwnoord-Fonds in Baarn. Mr informati ovr d fiscal aftrkbaarhid van uw bijdrag lst u op U kunt ook contact opnmn mt Marga Bloch via tlfoonnummr Niuw initiatif van Amrpoort n MEE: Lalm Amrpoort, MEE n n aantal vrijwilligrs uit d Turks gmnschap ondrzokn d moglijkhid om in Utrcht n woning t opnn voor jongvolwassnn van Turks afkomst mt n vrstandlijk bprking. D niuw woning gaat Lalm (Tulp) htn. Bij Lalm kunnn mnsn van 18 tot 35 jaar mt n (licht) vrstandlijk bprking trcht. Ht is d bdoling dat d bwonrs volgns Turks gwoontn n gbruikn lvn. Zo wordt r Turks gkookt n is r n gbdsruimt. En groot dl van d mdwrkrs zal n Turks hrkomst hbbn. Op n informatiavond in januari blk duidlijk dat bij oudrs d wns groot is. Zoals n modr aangaf: Ik zok n vilig havn voor mijn kind n ik hoop dat Amrpoort mij hir bij kan hlpn. Voor mr informati kunt u contact opnmn mt Alfons Klarnbk via AmrBrd

13 NL Dot n Opn dag van d zorg Tijdns NLdot, d grootst vrijwilligrsacti van Ndrland, gingn dit jaar ruim 200 vrijwilligrs aan d slag voor Amrpoort. Zij hilpn op 15 n 16 maart bij mr dan 25 klussn in woningn n tuinn van onz locatis, organisrdn bijvoorbld n high ta, n wlnss, n mak-ovr voor cliëntn of gingn mt hn op stap naar Burgrs Zoo of Sprookjs Wondrland. Datzlfd wknd opnd Amrpoort voor d drd kr d durn tijdns d Opn dag van d Zorg. Ruim 25 locatis warn opn voor blangstllndn di mr wildn wtn ovr d zorg di Amrpoort bidt aan mnsn mt n vrstandlijk bprking. Gzinsbglidr Amrpoort in proftuin Sostrkwartir mrpoort-gzinsbglidr Pamla Niuwndaal maakt sinds A bgin januari dl uit van ht ontwikkltam van d Proftuin Sostrkwartir in Amrsfoort. Zij wrkt daar samn mt collga s van acht andr zorgorganisatis, waarondr Zandbrgn, GGD, Burau Jugdzorg n Kwints. Ht tam wrkt samn in d wijk om gzinnn di dat nodig hbbn god, duurzam jugdzorg t bidn. D proftuin komt voort uit n initiatif van d provinci Utrcht om in n aantal gmntn n hogr kwalitit jugdzorg tgn lagr kostn t ralisrn. Ht is d bdoling dat lokal zorgaanbidrs in dz proftuinn gzamnlijk innovatif zorgaanbod ontwikkln. D tamldn kijkn samn mt d oudrs n ht kind naar wat ht gzin nodig hft. Er zijn gn strakk kadrs n ht tam kan all bnodigd hulp inschakln, zodat d zorg snllr n btr kan wordn gorganisrd. Mt als blangrijk princips: ht kind cntraal n uitgaan van d ign kracht van d gzinnn. Oudrs nthousiast ovr Vossvld uim zvntig btrokknn R - oudrs, brortjs, zusjs, opa s n oma s én n aantal tokomstig bwonrs - hbbn bgin fbruari tijdns n opn middag mt lkaar knnis gmaakt op Vossvld. Amrpoort bouwt op dat landgod in Sost n niuw woonlocati voor 28 kindrn n jongrn mt n rnstig mrvoudig bprking. Op Vossvld komn bovndin vir logr plkkn n n dagbstdinglocati. D bouw is onlangs bgonnn n all familildn warn uitraard niuwsgirig naar ht tokomstig ondrkomn. Omdat al bknd is wlk kindrn op Vossvld komn wonn, was dit voor vl oudrs n mooi glgnhid om lkaar alvast n btj t lrn knnn. Er wrdn mtn al mooi plannn gsmd. Zo kwam n aantal oudrs mt ht id om zich samn in t zttn voor d aanlg van n tuin voor d kindrn n kwamn r vrschillnd idën voor ht intriur van d woningn naar vorn. Als alls volgns plan vrloopt, kunnn d rst bwonrs op 1 dcmbr 2013 hun intrk nmn op Vossvld. AmrBrd 13

14 Niuw podium Btr zicht op blvingswrld Btr zicht op d blvingswrld van mnsn mt n vrstandlijk bprking. Dat boogt ht niuw Podium Blvingsgricht Zorg, waarbij ook Amrpoort zich hft aangslotn. Howl w mnsn mt n bprking intnsif bglidn, blijft hun wrld soms moilijk t bvattn. Door: Brt van dr Kruk / Foto: Ink oostvn nit hldr op n rijtj wat r allmaal gburt, n waar. Dat is ook nit zo vrmd binnn n grot organisati. Wat voor ons als organisati gldt, gaat nog mr op voor ht hl land. Er is tussn organisatis ondrling winig uitwissling van rvaringn n ontwikkling van visi. Rob Bor is n bvlogn man. Lang tijd wrkt hij in d zaklijk dinstvrlning. Op n ggvn momnt ging ht hm tgnstaan dat ht in zijn branch alln nog maar om gld vrdinn ging. Op zok naar wrk mt mr maatschapplijk rlvanti kwam hij trcht bij d Twnts Zorgcntra, nt als Amrpoort n organisati voor mnsn mt n vrstandlijk bprking. Hij wrd r rgiomanagr. Ik had nul vrstand van zorg, ds t mr van businss. Hij blf langr dan ht afgsprokn jaar om ord op zakn t stlln n krg stds mr lol in zorginhoudlijk zakn. Zo raakt hij in d ban van ht projct Blfd, dat was bdold om op n afdling mt rnstig vrstandlijk bprkt cliëntn ovrmatig agrssi, rnstig apathi n automutilati t lijf t gaan. Zoals ht woord al aangft, draait ht daarbij om blvingsgricht zorg, zorg di op allrli vrschillnd manirn d zintuign van cliëntn prikklt. Elmntn uit fysiothrapi, haptonomi n snsorisch intgrati vormn r d basis van. D niuw aanpak was rop gricht om ht gdrag, dat tot dan to altijd als problmgdrag wrd btitld, vrstaanbaar t makn, zgt Bor. D aanpak was zo hoopgvnd dat d rgiomanagr zich r vrdr in spcialisrd. D pilot wrd n programma, r kwamn artikln, ondrzokn n n symposium. En binnnkort staat Bor in ht Culturl Cntrum van Amrpoort aan d wig van ht Podium Blvingsgricht Zorg. In ht zonntj Grard d Kruijk, dirctur van d divisi Niuwnoord, zal ook bij di gboort aanwzig zijn. Hij is n van d mnsn di ht initiatif van Bor n lang n zinvol lvn townsn. Ht Podium wil d blvingsgricht zorg brd bknd makn in Ndrland. Daarvoor organisrt ht ontmotingn in ht land voor mnsn uit d daglijks zorgpraktijk. Organisatis di god rvaringn hbbn Bor hft z topprs gdoopt wordn bij di glgnhid in ht zonntj gzt. D Kruijk: Er gburt op dit front vl, ook binnn Amrpoort. Maar soms zijn w zlf nit ns in staat om dat t bnomn. W hbbn Tglijk bstaat di bhoft aan uitwissling n ontwikkling wl, zo blijkt op andr gbidn. Sinds nig tijd is r op Niuwnoord n knnis café voor mdwrkrs van Amrpoort di mnsn mt moilijk vrstaanbaar gdrag bglidn. J mot ns zin hovl bglidrs daar op afkomn. Zoits is ook voorstlbaar voor mdwrkrs di mt blvingsgricht zorg t makn hbbn, of dat nou in d dagbstdingscntra op Niuwnoord is of bij Snsus in Sost of op n van d vl andr locatis van Amrpoort. Ht sluit mooi aan bij ht strvn van Amrpoort om mr aan knnisontwikkling t don. Nit zomaar voor d lol, maar om uitindlijk btr zorg t kunnn lvrn. Grard d Kruijk: Als wij hirdoor btr zorg kunnn vrlnn aan onz cliëntn, zijn w dat aan lkaar vrplicht. Als cliëntn zich btr voln door dz aanpak, als r mindr scalatis zijn of als r mindr één-op-één bgliding nodig is, dan is dat allmaal winst. Rondriznd circus Op zijn rondgang langs organisatis is ook Rob 14 AmrBrd

15 Koko van Dordrcht Bor opgvalln dat ht op vl plkkn in ht land bruist, maar dat r nauwlijks sprak is van ovrlg n coördinati. Dat is misschin ook nit zo vrmd, omdat blvingsgricht zorg ovral vrschillnd vrschijningsvormn hft. D n nomt ht snozln, d andr warm zorg. Op andr plaatsn klinkn woordn als psychomotorisch thrapi of rminiscnti. Zlf is Bor vrknocht graakt aan snsorisch intgrati. Dat is mijn livlingtj. Ht staat voor alls wat mt prikklvrwrking t makn hft. Moilijk vrstaanbaar gdrag is vaak n racti op onvrwrkt prikkls. J mot dus als bglidr oog n oor krijgn voor di prikkls. Ho ht ook ht, ht dol van blvingsgricht zorg is volgns Bor altijd ht btr bgrijpn van d blvingswrld van mnsn mt n vrstandlijk bprking. Howl w mnsn mt n bprking intnsif bglidn, blijft hun wrld soms moilijk t bvattn. Foto bovn: Tommi Krftmijr in n blvingstuin op locati Niuwnoord. Ho mr w van hun wrld bgrijpn, ho mr dat bijdraagt aan n plzirigr bstaan. Btr lrn vrstaan, dat is dus d krn van blvingsgricht zorg. Bor wil op ht Podium al di vrschillnd initiativn lttrlijk op ht schild tilln, in d hoop dat mnsn uit d praktijk zich rdoor latn inspirrn. Ook hoopt hij dat r zo mr samnhang ontstaat. Ht Podium staat lk kr bij n andr organisati, om t bginnn bij Amrpoort op 23 april om uur n duurt tw uur, togang is gratis. Daarna trkt ht rondriznd circus, zoals Grard d Kruijk ht nomt, vrdr ht land in. Kantoor Prostnd van ht lachn don mijn collga s d dur voor m opn. Komt u binnn, gnifflt d één. Kan ik uw jas aannmn? Ik word in d maling gnomn, dat is zkr. Nou, dams, is r its nit god ggaan?, vraag ik. N, lachn z hardop. Maar dat is gn problm. Jij bnt d man di alls kan. Mt trann op hun wangn prsntrn zij mij d laptop van Marjannk (43) mt n brifj van haar. Lif KoKo, wil jij min lptop mak! Ht schrm hangt schf n r stkn aan d ondrkant onhilspllnd draadjs uit. Marjannk is ovrtuigd: Koko kan alls makn, nt als mijn papa. Mijn collga s kijkn vol ongloof als ik d grdschapskoffr pak. D laptop van Marjannk is tin jaar gldn al ovrldn, dus wat maakt ht uit. Ik knip all draadjs af, druk d rstantjs trug in d bhuizing n stl d scharnirtjs bij. Dolglukkig nmt Marjannk d laptop wr in ontvangst. s Middags vrtlt Marjannk dat z latr komt tn. Ik mot ovrwrkn op kantoor. Tgn half zvn ga ik bij haar kijkn. Z dot d dur opn trwijl z profssionl haar tlfoon ondr haar oor gklmd houdt. Mt n vingr lgt z m ht zwijgn op n gaat vrdr mt ht gsprk. Nit dat haar tlfoon ht dot, maar toch lgt z ht mt n zucht nr. Haar ttafl, pardon, burau ligt vol mt notitis. Zorgvuldig maakt z d aantkning nit vrgtn trug t blln n vrtlt m dat ht allmaal tgnzit n ht wl n latrtj zal wordn. Wij zijn tw hardwrknd, maar glukkig mnsn. Koko van Dordrcht is bglidr C op locati Gaastgracht. AmrBrd 15

16 Bglidr B op d Costa Ricadrf; al 35 jaar bij Amrpoort Jj mot ht wrk don dat bij j past Onbvogd n onrvarn bgon hij in dcmbr 1977 als bglidr bij ASVZ Utrcht. Kon Kuijpr wrd daar als twintigjarig ggrpn door d zorg n had vrschillnd functis bij zowl ASVZ als bij opvolgr Amrpoort. Zo was hij coördinrnd bglidr n tamlidr. Inmiddls wrkt hij als bglidr B op d Costa Ricadrf in Utrcht. Kon hft daarm dmoti gmaakt; ht tgnovrgstld van promoti. J mot ht wrk don dat bij j past, is zijn stllig ovrtuiging. En daarbij mot j j nit blindstarn op n functinaam. Door: Simon Lnsink / foto: Ink oostvn Ik was coördinator op d Othns Krk in Amrsfoort, vrtlt Kon. In di functi had ik bhoorlijk vl bvogdhdn n vrantwoordlijkhdn. Dat was n drukk baan. Ik was mstal mr dan vijftig uur pr wk op d locati. Ht was in n tijd waarin r nog vl ontwikkld most wordn. Tams gingn stds zlfstandigr wrkn n dat gaf vl onzkrhdn. Op n ggvn momnt brak dat m op. Ovrigns ook omdat ik tglijkrtijd vadr wrd. Ik draaid vl urn op momntn di voor ht thuisfront zr onglukkig warn. In ovrlg mt Amrpoort hb ik ton mijn rst dmoti gmaakt naar wat nu bglidr C ht. Knnis n kracht Amrpoort wild d knnis n rvaring van Kon graag binnn boord houdn n bood hm aan om t ondrzokn wlk wrk hm btr zou liggn. Waar ligt j kracht? Wat kun j n wat wil j? Daar ging ht om. Maar di blk Duurzam inztbaarhid bij Amrpoort In ht kadr van duurzam inztbaarhid vindt Amrpoort ht blangrijk om mdwrkrs t ondrstunn om gzond, gmotivrd, productif n flxibl t blijvn tot aan hun pnsion grchtigd lftijd. In ht blid duurzam inztbaarhid wordt spcifik aandacht bstd aan d oudr mdwrkr. Ht vrgrotn van d fysik blastbaarhid, ondr mr door middl van mr bwging, n aandacht voor wrksituati n loopbaan zijn juist voor oudr mdwrkrs blangrijk. Naast rglingn uit d CAO n vanuit d wt, bidt Amrpoort n aantal voorziningn dat zich spcifik richt op oudr mdwrkrs. Wannr zij zich op tijd bwust wordn van d moglijkhdn n onmoglijkhdn in d tokomst n z wordn gstimulrd om vitaal t blijvn, zijn zij langr optimaal inztbaar. Halth chck Daarom krijgn in 2013 all mdwrkrs van 55 jaar n oudr n halth chck aangbodn. Tijdns di chck wordt d vitalitit gmtn door middl van vragnlijstn n fysik mtingn. Na afloop volgt n gsprk waarin d dlnmr n prsoonlijk actiplan opstlt om zijn of haar vitalitit t bhoudn of t vrgrotn. Blik op d tokomst is n training di spciaal voor d oudr mdwrkrs van Amrpoort is ontwikkld. D training hft als dol om hn zlf d rgi t latn nmn in hun wrkzam lvn, zodat z uitindlijk mt n btr motivati naar hun wrk gaan. 16 AmrBrd

17 ignlijk t liggn in ht wrk dat ik al dd. En dat wild ik ook ht lifst blijvn don. Ik wild alln wl n stapj trug. Daarom hb ik tijdlijk bovntallig op locati Prinss Margritstraat gwrkt n vrvolgns bn ik als ambulant bglidr aan d slag ggaan. Ook dat hb ik mt vl plzir gdaan. ik wrk mt vl jong mnsn samn n vind ht luk mijn knnis aan hn ovr t dragn In 2006 most Kon n hartoprati ondrgaan. Zijn lichamlijk conditi was rdn om opniuw n stapj trug t don. Kon: Amrpoort bood mij ook ton d glgnhid om t blijvn. D wrkdruk n d strss van d functi blkn nit god voor mij, dus wrd ik bglidr B op locati Amland. Ik vind ht nog stds gwldig dat Amrpoort mij tlkns d moglijkhid bood om t blijvn don wat ik ht lukst vind: mnsn op wg hlpn. Ht was voor mij n grot tlurstlling dat ik ht nit kon waarmakn als ambulant bglidr. Maar nu kan ik wr gnitn van mijn wrk. Warm hart Op locati Costa Ricadrf wonn zvntin oudr cliëntn mt n vrstandlijk bprking. Ik bn blij dat ik mijn knnis n kund kan inzttn op n plk waar r ffctif gbruik van wordt gmaakt. En dat mijn collga s dat ook waardrn. Ik wrk mt vl jong mnsn samn n vind ht luk mijn knnis aan hn ovr t dragn. Zo vaart Amrpoort r wl bij, n ik zlf ook. Mijn dmoti is gn gvolg van wanprstrn, maar gwoon inzicht in mijn ign kunnn. Gbruik makn van d kracht di ik hb. Ik draag Amrpoort n warm hart to; ik wrk hir al ruim 35 jaar n hb m altijd gstund gvold door d organisati. AmrBrd 17

18 wa t d o j i j? Joyc Spijkrman: Wrkn mt was Joyc Spijkrman is twaalf (bijna drtin) jaar n woont al vir jaar bij Balthasar, n van d huizn van Christophorus in ht prachtig Bosch n Duin. Z is op wonsdag vrog uit school n vrwacht mij al. En knapp, vrolijk vrschijning n hlmaal nit vrlgn. Zulln w op mijn kamr zittn? Daar is ht lkkr rustig. Door: Naomi Timan / Foto: Ink Oostvn Joyc houdt van botsrn. Z hft nog n livhrsbstj van kli staan, gmaakt ton z n jaar of zs was. Vorig jaar hft z its niuws ontdkt: zwart was. Kli is wl luk, maar was is lukr, want ht droogt nit. Dat is handig, want dan hof j ht nit in één kr af t makn. Ht is its waar j d tijd voor mot nmn. Als z druk is mt school hft z bijvoorbld mindr tijd. Nog n voordl: j kunt ht hrgbruikn. Als its af is, dan maak ik r n foto van n kan ik daarna wr its niuws makn. Glijk luk Ho ht bgon, is ignlijk wl hl grappig. Joyc kan luk n hldr vrtlln. Ik was n kr op d opn dag van d Wrkschuit (n ducatif kunstcntrum) in Zist. Ton wrd ik gvraagd om daar modl t zijn. Ik wrd nagtknd n gbotsrd door d mnsn daar. Ik was altijd n uur t vrog n dan krg ik zwart was om m t botsrn. Ik vond ht glijk luk want ik kon ht mtn. Ik hofd nits t lrn, bhalv n paar dingn zoals dat j d was nit in d zon mot zttn. Inspirati Z laat tw bldjs zin. D één dot dnkn aan n ngl, nagmaakt van n houtn bldj dat z ns hft gkrgn. Ht andr is n vrouw, haar ign ontwrp. Joyc buigt vn d arm aan d kant (nog n voordl van wrkn mt was): Zi j dat? Z hft n kind in haar buik. Di inspirati kwam door tw mdwrkrs van Balthasar di zwangr warn. D figurn di z maakt, zijn ignlijk altijd vrouwn. Di inspirati is hl god t vrklarn: Ik dnk omdat ik zlf n vrouw bn. Antroposofisch D popptjs zoudn god staan op d antroposofisch sizonstafl in ht huis waar Joyc woont. Maar Joyc dnkt dat d zwart was daar nit vrolijk gnog voor is. Ik bn ook nit cht antroposofisch, zgt z. Dit huis was gwoon gschikt voor mij, ik vind ht hir luk. W don altijd sprukn n w hbbn n jaartafl. Maar als ik naar buitn kijk, wt ik ook wlk sizon ht is. 18 AmrBrd

19 in d talage Houtn figurnplankj Op d houtgrop van Arbidscntrum D Wissl makn cliëntn prachtig houtn kindrsplgod. Al ht splgod is voorzin van ht CE kurmrk. Dit btknt dat r gn splintrs aanzittn, d hokn zijn afgrond n dat ht gn klin ondrdln hft di voor jong kindrn gvaarlijk kunnn zijn. Dit figurnplankj is één van d favoritn van cliënt Grard van Bk (54): Ik bn hl god in figuurzagn. Ik wrk ntjs n zaag prcis op ht lijntj. All figuurtjs hb ik gzaagd. D rst don w mt z n alln hoor. Er komt n hoop bij kijkn: born, schavn, zagn, lijmn, schurn. Maar ht is n luk klus! Spln mt dit plankj bvordrt d oog-handcoördinati van jong kindrn. Ook voor tlln, sortrn n ht hrknnn van vormn is dit prima n vilig splgod. Grard vult aan: J kunt van d figuurtjs op tafl mooi popptjs n dirtjs makn. Dat is ook luk voor kindrn. En z kunnn mtn lrn opruimn, want alls mot toch wr trug op d stokjs. Kortom: n cht aanradr! En figurnplankj kost 13,00 n is op wrkdagn tussn 9.00 n uur t koop bij Arbidscntrum D Wissl, Kosmonaut 13 in Amrsfoort, tlfoonnummr colofon AmrBrd is n uitgav van Amrpoort n vrschijnt vir kr pr jaar. Ht magazin is bstmd voor vrwantn van cliëntn, voor prsonl, vrij willigrs n xtrn rlatis. Cliëntn di AmrBrd willn ontvangn, kunnn n mail sturn naar Amrpoort is n organisati voor dinstvrlning aan mnsn mt n vrstandlijk bprking. Hoofdrdacti: Marik van Domml Eindrdacti: Listt Stklnburg Buraurdacti: Angliqu van Holland Vormgving/Illustratis: Mark van Hrpn Rdactiraad: Brchj Balvrs-Buxtorff, Hannk Hnrichs, Monik Nusslin, Ingrid Rijnn, Naomi Timan Aan dit nummr wrktn m: Moniqu van Dvntr, Koko van Dordrcht, Angliqu van Holland, Brt van dr Kruk, Simon Lnsink, Naomi Timan. Fotografi: Ink Oostvn, Wilmar Bor, Amrpoort Drukwrk: Rproka Visul Communicati Adrssring: Rproka Visul Communicati Rdactiadrs: Tips n suggstis kunt u sturn naar: Amrpoort, Afdling Communicati, Postbus 1020, 3740 BA Baarn, tlfoon Intrnt: Foto covr: Joyc Spijkrman wgwijzr Algmn tlfoonnummr Ook in ht wknd n buitn kantoortijdn is Amrpoort op dit nummr t brikn. Zorgbmiddling n Zorgadministrati Dirctiscrtariaat Afdling Communicati Divisi Rgio Divisi Niuwnoord Divisi Kind n Jugd Divisi BinG /Zorgondrstuning Pastoraat Stichting Vrindn van Amrpoort Stichting Vrindn van Christophorus / CCR, dlraad Cliëntn vrtgnwoordiging n dlraad Cliëntn Vrijwilligrswrk/Bzokrlatis Maatschapplijk btrokkn ondrnmn Hlpdsk Facilitair Srvic Mdisch Scrtariaat Gzondhidscntrum Zandhuvlwg Prsonl & Organisati ontwikkling F&I Niuwnoord-Fonds Culturl Cntrum Stichting Huydcopr Klachtncommissi Scrtaris Klachtncommissi Postbus 1020, 3740 BA Baarn AmrBrd 19

20 DE ANDEREKANTVAN carla d vt Wrkt: drtin jaar bij Amrpoort n sinds 1 juni 2011 als bglidr C bij woon- n logrhuis Diz in Baarn. Daarvoor wrkt z bij d Thuiszorg Gooi n Vchtstrk. D andr kant: sinds juni 2009 rsrvist bij 20 Natrsbataljon van ht Korps National Rsrv van d Koninklijk Landmacht, glgrd op d Brnhardkazrn in Amrsfoort. Daarnaast is zij o.a. landlijk contactprsoon voor Indië-vtrann van ht rgimnt Huzarn van Borl. Lftijd: 52 jaar. Waarom rsrvist? Mijn vorig man was Indië-vtraan n ik ging m naar hrdnkingn n rünis. Zo lrd ik d Landmacht knnn. Ton hij ovrld, wild ik m actif inzttn voor d samnlving. Ik sollicitrd, ging voor d militair kuring n dd vrvolgns d Algmn Militair Opliding (AMO). In juni 2009 wrd ik bëdigd op ht Onz Liv Vrouwplin in Amrsfoort. Als rsrvist bn ik minimaal één dinsdagavond n zatrdag pr maand bschikbaar voor ofningn in bwakn, bvilign n crmoniël takn. Wat sprkt j ht mst aan in dit wrk? Dat dinstvrlnnd, dat hb ik hlmaal in m. Mt passi do ik mijn wrk bij Amrpoort n bn ik rsrvist bij d Koninklijk Landmacht. Ht vraagt allbi om acti n doorzttn. D passi is d drijfvr om ht vol t houdn. Of ht nu slaapdinstn zijn of wachtlopn tijdns n mrdaags ofning. J mst bijzondr rvaring? Dat was ht momnt waarop ik wrd bëdigd. Ton ik in uniform middnin Amrsfoort trouw zwoor aan d koningin n daarna ht Wilhlmus klonk, prachtig! En droom di uitkwam. Ht is ook hl bijzondr om jaarlijks op Prinsjsdag in Dn Haag d rhaag t vormn. Ik hoop dan ook dat w op 30 april bij d kroning in Amstrdam n mooi taak krijgn tobdld. Wat nm j m van dit wrk naar Amrpoort? Als rsrvist bn j dinstbaar n bij Amrpoort natuurlijk ook. Maar d Koninklijk Landmacht is n mannnwrld n n wrld van ht uniform. En daar gldt als dvis: wij gaan door waar andrn stoppn. In mijn wrk bij Amrpoort bn ik ook n cht doorzttr. Als ik its bloof t don, dan hou ik m daar ook aan. n droom di uitkwam En andrsom? Mijn zorgvrlnnd instlling. Ik wrk al lang in d zorg n bij d organisati van d rünis van Indië-vtrann dnk ik na of r bijvoorbld wl voldond stoln zijn n of r n pndlbus rijdt vanaf ht station. Binnn mijn ploton hb ik d taak van BHV r. Ht mst trots op? Ton ik vtt complimntn krg voor mijn ontruimingsplan. Als korporaal BHV kon ik mijn rvaring van Amrpoort god gbruikn voor n ontruimingsplan tijdns n mrdaags ofning. Kijk voor mr informati ovr rsrvist bij d Landmacht op n ovr Indië-vtrann op

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd

Nadere informatie