Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: Zorgboerderij Oliehoek Adres: Raaphorstlaan 20 Postcode: 2245BJ Woonplaats: Wassenaar Provincie: Zuid-Holland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Sandra Oliehoek-Toet Adres: Raaphorstlaan 20 Postcode: 2245BJ Woonplaats: Wassenaar Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Sandra Oliehoek-Toet Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Gerard Oliehoek en Sanneke Braaksma :15 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar In het verslagjaar zijn wij op de boerderij heel veel bezig geweest met de transitie naar de WMO. Dit heeft erg veel tijd in beslag genomen. Dit komt omdat onze zorgboerderij op een kruispunt van allerlei gemeentes staat. Inmiddels heeft de boerderij ook een AGB code en is er een overeenkomst gesloten met Vecozo zodat er binnen een veilig internetdomein kan worden gecommuniceerd met de gemeentes. Het gaat hier om de gemeentes Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Lansingerland, Zoetermeer, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In 2015 zal dit systeem worden geïmplementeerd en hopen we ook nog een deelovereenkomst te kunnen sluiten met de gemeente Den Haag. Ook zullen de onderaannemingen met Gemiva, 's Heerenloo en de Haardstee worden gecontinueerd. Ondanks alle inspanningen zullen de bezuinigingen ons toch hard gaan raken. Om omzet te kunnen blijven genereren zullen we in 2015 de boerderij een extra dag open gaan stellen. Wij hebben in 2014 de ontwikkelingen rond de WMO op de voet gevolgd. Zo zijn er regelmatig bijeenkomsten met wethouders, de gehandicaptenraad en andere zorgaanbieders. Deze hebben we uiteraard allemaal bijgewoond. Ook in 2015 zullen we ons bij deze overleggen aansluiten. Naast dit proces zijn we ook nog bezig met de plaatsing van een nieuwe schuur. Dit heeft flink wat voeten in de aarde. Naast de financiering heeft ook al het papierwerk omtrent de vergunningen veel tijd gekost. In 2015 zullen we met dit proces helaas nog verder moeten gaan. We hopen in ieder geval aankomend jaar de veldschuur te kunnen bouwen. In mei is er een audit geweest en heeft onze zorgboerderij wederom het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' gekregen. We zijn hier vanzelfsprekend erg lang mee bezig geweest. Echter, het was heel fijn om ons bedrijf eens helemaal door te nemen. Het grootste aandachtspunt vanuit het kwaliteitssysteem was het invoeren van het resultaatmeetsysteem. Dit is inmiddels opgestart, maar heeft erg veel moeite gekost. Ten eerste omdat het systeem erg omslachtig is, maar ook omdat de cliënten van de boerderij een te laag niveau hebben om dit in te vullen. Het is daarom lastig om conclusies te trekken en ons beleid hierop aan te passen. Helaas blijkt het resultaatmeetsysteem een vereiste en zullen we dus erg creatief moeten zijn om dit toe te kunnen blijven passen. Gezien het feit dat we een kleine zorgboerderij zijn, hebben we ook geen personeel in dienst. De functioneringsgesprekken die we voeren zijn met stagiaires. Deze gaan altijd volgens de richtlijnen van de desbetreffende opleiding. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren dat de stagiaires het soms lastig vinden om hun rol als stagiaire te combineren met dat van begeleider. Dit heeft te maken met de familiaire sfeer die er is op de boerderij. In 2014 hebben we ons toegelegd om deze rollen te verduidelijken. Het resultaat is dat de stagiaires hun plek nu beter kennen. 3

4 Ook met een aantal vrijwilligers voeren we functioneringsgesprekken. Deze hebben voornamelijk als doel om de werkzaamheden af te stemmen en ervoor te zorgen dat de taken duidelijk zijn. Het is ook fijn om met vrijwilligers te praten over het functioneren van onszelf. Wij hebben immers geen supervisor en hebben natuurlijk wel behoefte aan feedback. Over het algemeen zijn de vrijwilligers erg tevreden met hun taken op de boerderij. Dit blijkt ook uit hun inzet en de vele hand en span diensten die ze leveren. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers We zijn 2014 begonnen met 9 deelnemers. Instroom: 1 Uitsroom: 0 Op het einde van 2014 zaten we dus op 10 deelnemers. Scholing en ontwikkeling Sandra heeft haar BHV gehaald. Deze herhalingen staan altijd in maart gepland. De herhalingen van de EHBO diploma's staan voor Sandra altijd in januari gepland en voor Gerard in september. Daarnaast haalt Gerard elk jaar zijn spuitlicentie en heeft hij dit jaar ook een module knaagdierenbeheersing erbij gedaan. Gerard bezoekt regelmatig thema avonden met betrekking tot de regelgeving omtrent de agrarische wereld ( GLB) en heeft hij een cursus gesprekstechnieken gevolgd. Sandra heeft in oktober haar EVC traject voltooid waardoor ze nu op MBO 4 niveau gekwalificeerd is. Dit in de richting MMZ, persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Voor 2015 staan de volgende scholingsactiviteiten op het programma: - Herhalingslessen EHBO voor zowel Gerard als Sandra - Herhalingslessen BHV voor Sandra - Training 'Handvatten voor Autisme en ADHD' voor Sandra - Assessoren training voor Sandra - Spuitlicentie voor Gerard - BHV beginnerscursus voor Gerard - Trainingsdag "Inzicht in Autisme" voor Sandra Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? 4

5 We plannen elk jaar de EHBO en de BHV herhalingscursussen al in. Deze zijn behaald. Daarnaast was voor 2014 het doel dat Sandra haar MBO 4 diploma zou halen. Dit laatste diploma blijkt zeer waardevol in verband met de aanbestedingen bij de gemeentes. 5

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Nee Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Één deelnemer ging over de grens van een andere cliënt. Wij hebben hierop gesprekken met hem gevoerd en hem nogmaals duidelijk de huisregels uitgelegd en hem gewezen op de consequenties van zijn gedrag. We hebben de situatie gedurende een maand geobserveerd en de desbetreffende cliënt heeft zich verder aan de regels gehouden. Gezien het resultaat en het feit dat de rust en stabiliteit in het sociale klimaat tussen de cliënten is wedergekeerd, hebben we goed gehandeld. Ja Ja Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Elk jaar hebben wij met elke cliënt 2 evaluaties. Dit in de vorm van het creeëren van een nieuw ondersteuningsplan waarbij nieuwe leer- en ontwikkelingsdoelen worden geformuleerd. Na 6 maanden volgt er met elke cliënt een voortgangsgesprek waarin de nieuwe doelen worden geëvalueerd of bijgesteld. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een leerdoel al behaald is en er gedifferentieerd moet worden of dat het leerdoel te ambitieus was en moet worden bijgesteld. Tijdens de voortgangsgesprekken blijkt ook of de cliënt tevreden is of liever dingen anders ziet. Van elk voortgangsgesprek wordt een verslag gemaakt waaruit actiepunten voortkomen. De verslagen worden ondertekend en gearchiveerd. In totaal hebben we in 2014 dus 18 gesprekken gevoerd. Voor 2015 plannen we 4 bijeenkomsten. Echter, 2 ervan zullen we op een andere manier gaan inrichten. We zullen hiervoor een format ontwikkelen waarbij we de cliënten zoveel mogelijk kunnen betrekken. Ja Ja We hebben daarnaast een stagiaire waar we ook 2 gesprekken mee hebben gevoerd. Deze gesprekken 6

7 staan onder supervisie van de school, die hierin het voortouw nemen. We hadden 4 ouderbijeenkomsten gepland voor De eerste 2 zijn zeer druk bezocht. De volgende werd bezocht door één ouder en de laatste is niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling en tijd bij de ouders en mantelzorgers. Voor 2015 hebben we ook 4 inspraakmomenten ingepland. Deze staan vermeld in de actielijst. We hebben er voor gekozen om 2 centrale inspraakmomenten voor ouders te organiseren en 2 voor de cliënten. Wat betreft het tevredenheidsonderzoek, hier zijn we in 2014 mee gestart. Dit had echter nogal wat voeten in de aarde. Het nieuwe Resultaat Meet Systeem was nogal ingewikkeld om te implementeren. Uiteindelijk hebben we 6 cliënten 1 keer een lijst kunnen laten invullen met onze vaste vrijwilliger. De overige cliënten konden vanwege hun zware verstandelijke beperking de lijst niet invullen. Ze begrepen de vragen niet. Uit de ingevulde lijsten blijkt dat de cliënten erg tevreden zijn en eigenlijk geen verbeterpunten aangeven. De acties die voortvloeien uit het tevredenheidsonderzoek zijn puur van procesmatige aard. Volgend jaar is het RMS systeem geautomatiseerd. We zullen alert zijn op de acties die het systeem van de cliënten verlangt en onze vaste vrijwilliger inzetten om ze te helpen met het invullen van de vragenlijsten. 7

8 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) De ouders en verzorgers van de cliënten zijn heel blij met de kleinschalige dagbesteding die wij bieden. Tijdens de inspraakmiddagen hadden ze geen op- of aanmerkingen. Wij concluderen hieruit dat de begeleiding die wij bieden goed is. Het afgelopen jaar hebben ze zich echter wel erg veel zorgen gemaakt of hun kind of cliënt de boerderij kon blijven bezoeken. Dit kwam natuurlijk door de bezuinigingen en de transitie naar de WMO. Als gevolg hiervan hebben we vele ouders en verzorgers persoonlijk te woord gestaan. Elke deelnemer heeft immers een ander verhaal. We vermoeden dat door dit vele persoonlijke contact de vraag naar de inloopmiddagen ook minder was. In 2014 waren de ouders en verzorgers dus niet zo heel erg betrokken bij het reilen en zeilen op de boerderij. Belangrijker vonden ze de vraag of en wat er eventueel zou kunnen veranderen in de zorg en de budgetten voor hun kind of cliënt. Het één op één concept was dus heel goed zal een overgangsjaar zijn. Dat betekent dat er nog veel PGB contracten gehandhaafd zullen blijven tenzij er een herindicatie zal plaatsvinden door de gemeente. De verwachting zal dus zijn dat ook aankomend jaar er veel behoefte is aan informatie op het individuele vlak. We zullen de inspraakmomenten met ouders en verzorgers afwisselen met die van de cliënten. 8

9 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Gerealiseerd Toelichten Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? In principe zijn we erg tevreden met het verloop van de acties van vorig jaar. Sandra heeft haar MMZ diploma gehaald en is zeer pro actief bezig geweest met de transitie naar de WMO. Dit heeft als resultaat gehad dat bij alle aangevraagde gemeentes er een bestuurlijke aanbesteding tot stand is gekomen. Het is zelfs zo dat de boerderij op de sociale kaart van diverse gemeentes staat. Wat een knelpunt van het afgelopen jaar is geweest, is dat er wel heel veel tijdsdruk ontstaat door de vele verplichtingen waaraan we als zorgboerderij moeten voldoen. We hebben immers een jaarverslag voor 2013 gemaakt, een audit mèt bijbehorende papierwinkel moeten organiseren en het resultaatmeetsysteem moeten invoeren. Als kleinschalige zorgboerderij hebben wij geen personeel aan wie we dit soort zaken kunnen uitbesteden. De zorg en begeleiding van de cliënten heeft ten alle tijde onze prioriteit, maar het wordt ons wel erg moeilijk gemaakt om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Een strakke agenda is dus voor 2015 een noodzaak. Wij zullen met onze tijdsplanning nog zorgvuldiger om moeten gaan. Doelstellingen voor het komende jaar Aankomend jaar moeten we in verband met de bezuinigingen een aantal dingen veranderen om onze inkomsten te behouden. Zo gaan we meer cliënten aannemen. Door de aanbestedingen bij de gemeentes, vertrouwen we op genoeg potentiele cliënten. Daarnaast zullen we een extra dag in de week open gaan. Op de lange termijn willen we een nieuwe veldschuur in gebruik nemen waarin diverse faciliteiten voor de zorgvragers zullen worden gerealiseerd. Dit om de extra zorgvragers van dienst te kunnen zijn en te kunnen herbergen. 9

10 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij Oliehoek Datum: februari 2015 Boerderijnummer: 924 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties (2014) Actualisatie van de RI&E Sandra Oefening calamiteitenplan Sandra Evaluatie gesprekken met deelnemers Sandra Tevredenheidonderzoek deelnemers Sandra Functioneringsgesprekken Sandra Actualisatie BHV Sandra Opstellen jaarverslag Sandra Jaarlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Sandra Oefening calamiteitenplan Sandra Evaluatie gesprekken met deelnemers Sandra Tevredenheidonderzoek deelnemers Sandra en Sanneke Functioneringsgesprekken Sandra Actualisatie BHV Sandra en Gerard Opstellen jaarverslag Sandra Controleren EHBO doos Sandra Verlengen Zoönosen certificaat Sandra

11 Herhaling EHBO Gerard en Sandra Herhaling BHV Sandra Contacten met gemeentes onderhouden Sandra Acties vanuit kwaliteitssysteem > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? > Worden nieuwe medewerkers volgens een vaste gang van zaken ingewerkt? Er zijn geen medewerkers op onze boerderij. Sandra Sandra; afronden EVC traject en BHV herhaling Gerard en Sandra; EHBO Sandra Inspraakmomenten cliënten Sandra Inspraakmomenten ouders en verzorgers Sandra Controleren brandblusapparaten Gerard > Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? Er zijn geen medewerkers op onze boerderij. Sandra Acties vanuit evaluatie > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? Sandra Overige acties Aannemen van nieuwe cliënten Sandra

12 Het openstellen van een extra dag van de zorgboerderij Sandra en Gerard Het realiseren van de nieuwe veldschuur Sandra en Gerard Aanbesteding gemeente Den Haag Sandra Assessoren training Sandra Training 'Handvatten Autisme en ADHD' Sandra BHV cursus Gerard Gerard Trainingsdag "Inzicht in Autisme" Sandra Aanbrengen Led verlichting Gerard Verwachte bouw nieuwe veldschuur Gerard Boerderij extra dag open Sandra

13 Opmerkingen bijlage(n) Dit was het eerste jaarverslag, dus de oude actielijst zit in de bijlage 13

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliƫntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliƫntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie