Sociaal jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2011

2

3 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Organisatieveranderingen 9 Afdeling Uitvoering Regelingen (UR) 9 Afdeling Facilitaire Dienst/ICT (FD/ICT) 9 Productschap Diervoeder 9 Afdeling Communicatie 9 Afdeling Financiën, Planning en Control (FPC) 9 Arbobeleid 11 Arbojaarverslag Algemeen 11 Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) 11 Arbeidsomstandigheden op de werkplek 11 Voorlichting en onderricht 11 Overleg en samenwerking 11 Deskundige diensten 11 Bedrijfsgezondheidszorg 11 Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) 12 Sociaal medisch team (SMT) 12 Begeleiding van jeugdigen 12 Aanwijzingen en eisen van de Arbeidsinspectie 12 Ziekteverzuim 12 Beleid ongewenste omgangsvormen/vertrouwenspersonen 12 Bedrijfshulpverlening (BHV) 12 Sociaal beleid 13 Beveiligingsbeleid 13 Vitaliteitbeleid 13 Functiewaardering (BFP) 13 Erkenning Verworven Competenties (EVC) 14 Stageplan 14 CAO-afspraken 14 Pensioen 14 Ondernemingsraad 15 3

5 Inhoudsopgave Sociaal jaarverslag in cijfers 17 Personeelssterkte 17 Leeftijdsopbouw 18 Gemiddelde leeftijd 18 Gemiddelde diensttijd 18 Parttimers 19 Opleidingen 20 Ziekteverzuimpercentage 20 Gemiddelde verzuimduur 20 Verzuimfrequentie 20 Geen ziekmeldingen 20 Berekeningswijze 20 Geen ziekmeldingen 21 Levensloop 21 PBO-flex 21 Recreatieve activiteiten 23 Jeneverworkshop 23 Paasworkshop 23 Kookworkshop 23 Jeugdtheater 23 Zomerbarbecue 23 Tennisvereniging 24 Soldaat van Oranje 24 Skydiven 24 Seniorendag 24 Barista workshop 24 EK kwalificatiewedstrijd Nederland-Moldavië 24 Sinterklaasfeest 25 PV-borrels/koffie 25 Algemene Leden Vergadering 25 PV-Haaglanden 25 G-Star 25 Personalia 27 Overzicht jubilea Matrix HPA 28 4

6 Voorwoord Dit Sociaal Jaarverslag geeft inzicht in het in 2011 gevoerde personeels- en organisatiebeleid. Het draagvlak voor dit beleid wordt gecreëerd door goed overleg met alle betrokkenen, in het bijzonder met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad brengt zijn eigen jaarverslag uit, zodat in het Sociaal Jaarverslag wordt volstaan met een kort hoofdstuk waarin, naast de samenstelling van de Ondernemingsraad, de onderwerpen worden vermeld die met betrekking tot het personeelsen organisatiebeleid tussen Bestuurder en Ondernemingsraad aan de orde kwamen. In een apart hoofdstuk zijn de activiteiten in het kader van het Arbobeleid opgenomen. In het hoofdstuk Recreatieve activiteiten doet de Personeelsvereniging verslag van de activiteiten die zij in 2011 organiseerde of waarin zij participeerde. Verder zijn in dit verslag de functie-indelingen en de personalia voor 2011, opgenomen. Wij vertrouwen erop dat het voorliggende Sociaal Jaarverslag een goed inzicht geeft in de ontwikkelingen die in 2011 hebben plaatsgevonden. drs. H. Horsman adjunct-secretaris HPA 5

7 6

8 Inleiding 2011 stond vooral in het teken van activiteiten ter voorbereiding van een nieuwe organisatie. In januari maakten de productschappen HPA, PA, PDV, PW, PVV, PPE, PVis en PZ bekend dat ze nauw gaan samenwerken en een deel van hun activiteiten zullen samenvoegen. Later in het verslagjaar haakten ook de productschappen MVO en PT aan. De opzet van de samenwerking is om een belangrijk deel van ondersteunende activiteiten onder te brengen in één centrale serviceorganisatie. Tegelijkertijd worden alle medebewindstaken bijeengebracht in één gecombineerde werkorganisatie. Ook deze organisatie zal worden ondersteund door de gezamenlijke serviceorganisatie. Om dit proces in goede banen te leiden is een projectorganisatie opgezet waarin verschillende projectgroepen zich richten op de diverse taakgebieden zoals de juridische en financiële structuur, de P&O aspecten en de automatisering. Deze projectgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse productschappen en komen met grote regelmaat bij elkaar. De projectorganisatie en de projectgroepen worden ondersteund door een extern adviesbureau. In het voorjaar van 2011 heeft de projectorganisatie twee blauwdrukken opgeleverd die inzicht geven in de structuur en de formatieve omvang van de nieuwe organisatie. Hierin is o.a. per organisatieonderdeel aangegeven hoeveel formatie ieder productschap inbrengt in de nieuwe organisatie. Als gevolg hiervan zijn binnen onze organisatie waar nodig afspraken gemaakt over de afname van formatie vóór de feitelijke samenvoeging. Aan het eind van het verslagjaar wordt nog steeds hard gewerkt om de samenwerking gestalte te geven in de verwachting dit in de loop van 2012 te concretiseren. In dit kader zijn ook initiatieven ontplooid tot het opstellen van een nieuw Sociaal Plan dat productschapbreed moet worden vastgesteld. Eind 2011 hebben de secretarissen overeenstemming bereikt met de vakbonden over de inhoud van het plan. Begin 2012 buigen de besturen en de vakbondsleden zich over het Sociaal Plan. Een complicerende factor in de samenwerking is de politieke discussie over de product- en bedrijfschappen. Aan het einde van het verslagjaar is door de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept tot afschaffing van de schappen en aanpassing van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Ook wordt een voorstel verwacht voor het onderbrengen van de wettelijke taken en van de activiteiten van publiek belang op het gebied van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid. Tot slot roept de motie op tot overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties om te kijken of en zo ja, welke niet- publieke taken privaat kunnen worden ondergebracht. Wat dit allemaal betekent voor het HPA en haar medewerkers is nog ongewis en is mede afhankelijk van het standpunt van het kabinet. Zij moet nu bepalen hoe zij omgaat met de motie. Naar verwachting ontstaat hierover begin 2012 meer duidelijkheid. Evenals 2010 is ook 2011 een roerig jaar geweest voor onze organisatie en haar medewerkers en sluiten we dit jaar in onzekerheid af. 7

9 8

10 Organisatieveranderingen Afdeling Uitvoering Regelingen (UR) Na de gedwongen ontslagen in september 2010 heeft de afdeling UR teams opnieuw moeten inrichten en taken moeten herverdelen. Deze aanpassingen zijn in de loop van 2011 geëvalueerd en hebben niet geleid tot hernieuwde aanpassing. Wel zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien kennisoverdracht en taakroulatie. Door een verdere afname in het werkaanbod is eind 2011 weer een beperkte boventalligheid ontstaan. Deze is grotendeels opgelost door vrijwillig vertrek en detachering. Begin 2012 wordt beoordeeld hoe de resterende boventalligheid wordt opgelost. Afdeling Facilitaire Dienst/ICT (FD/ICT) Eind 2010 zijn de werkzaamheden van de afdeling ICT ondergebracht in de afdeling FD. In het verslagjaar hebben het afdelingshoofd en de afdeling energie gestoken in de onderlinge samenwerking. Zo is de afdeling nu op één etage gehuisvest, wordt er gezamenlijk (werk)overleg gevoerd en wordt, waar mogelijk, ook daadwerkelijk samengewerkt. Begin 2011 is, na onderzoek, vast komen te staan dat binnen het team Documentatie, Informatie en Archivering (DIA) de formatie niet in overeenstemming was met het werkaanbod. Door een structurele afname van werk is er boventalligheid ontstaan. Dit heeft geleid tot het gedwongen ontslag van drie medewerkers. Deze medewerkers hebben gebruikt gemaakt van de voorzieningen uit het Sociaal Plan dat in 2010 is vastgesteld. Ook binnen team Beheer en Ontwikkeling Systemen (BOS) is een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen werkaanbod en formatie. Hier is vastgesteld dat deze met elkaar in overeenstemming zijn. Productschap Diervoeder In februari 2011 adviseerde de Ondernemingsraad positief op het voornemen het secretariaat van het Productschap Diervoeder te reorganiseren. Als gevolg hiervan zijn twee medewerkers boventallig verklaard. Deze medewerkers hebben gebruikt gemaakt van de voorzieningen uit het Sociaal Plan dat in 2010 is vastgesteld. Afdeling Communicatie De productschappen Wijn en Akkerbouw wilden een structurele kostenreductie realiseren in de ondersteuning door de senior communicatiemedewerkers van de afdeling Communicatie. Hierdoor is medio 2011 één van de senior medewerkers boventallig verklaard. Deze medewerker heeft gebruikt gemaakt van de voorzieningen uit het Sociaal Plan dat in 2010 is vastgesteld Afdeling Financiën, Planning en Control (FPC) In het voorjaar van 2011 heeft de projectorganisatie die zich richt op de samenwerking tussen de productschappen, een blauwdruk opgeleverd. Deze blauwdruk geeft inzicht in de structuur en de formatieve omvang van de nieuw te vormen serviceorganisatie. Ook is per organisatieonderdeel aangegeven hoeveel formatie ieder productschap inbrengt in de nieuwe organisatie. Als gevolg hiervan moet de afdeling FPC de formatie terugbrengen. Hierover is eind 2011 met een aantal medewerkers afspraken gemaakt over vrijwillig vertrek in Door deze afspraken blijft er nog een beperkte formatiereductie te realiseren. In 2012 wordt bezien hoe dit wordt opgelost. In het najaar van 2011 werd ook bekend dat het aantal buitencontroles dat de afdeling FPC uitvoert op verzoek van het Productschap Akkerbouw, wordt gehalveerd. Als gevolg hiervan ontstaat er enige boventalligheid bij de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de controles. Ook voor deze boventalligheid wordt in 2012 bezien hoe dit wordt opgelost. 9

11 10

12 Arbobeleid Arbojaarverslag 2011 Algemeen In zijn algemeenheid stellen we vast dat het arbozorgsysteem binnen onze organisatie goed functioneert. Er zijn nauwelijks klachten te melden en daar waar ondersteuning nodig wordt adequaat gehandeld. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) De in het Plan van Aanpak benoemde acties zijn uitgevoerd dan wel zijn/worden omgezet in structureel (personeels-)beleid. De eerstvolgende RIE staat volgens de reguliere frequentie van eens in de 5 jaar op de agenda voor Arbeidsomstandigheden op de werkplek De preventiemedewerker heeft ook dit jaar - vaak als gevolg van interne verhuizingen - weer veel aandacht besteed aan het op verantwoorde wijze inrichten of aanpassen van werkplekken en het geven van voorlichting en instructies ten aanzien van werkplek- en beeldschermgebruik. Daarnaast is regelmatig sprake geweest van het verstrekken van een nieuwe beeldschermbril en zijn, op medische indicatie, regelmatig aangepaste stoelen verstrekt of op proef gegeven. Voorlichting en onderricht Ook dit jaar werd door de preventiemedewerker aandacht besteed aan het geven van goede werkplekinstructies aan nieuwe medewerkers en stagiaires. Overleg en samenwerking In het afgelopen verslagjaar kwam de AWG één keer bijeen voor overleg. Deskundige diensten De zorg en verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden zijn binnen onze organisatie gespreid over diverse bedrijfseenheden. De AWG is beleidsvoorbereidend, de directie beslist en stelt vast en de afdelings- of secretariaatsleiding voert uit. Leidinggevenden kunnen bij de uitvoering ondersteuning vragen aan de afdeling P&O en/of de preventiemedewerker. Verzuimbeoordeling en ondersteuning bij de verzuimbegeleiding zijn taken van de bedrijfsarts. Bedrijfsgezondheidszorg Ook dit jaar waren de navolgende taken uitbesteed aan de Arbodienst. Verzuimbegeleiding en -beoordeling De Arbodienst verricht diverse werkzaamheden in het kader van de ziekteverzuimbeoordeling en -begeleiding. Alle activiteiten zijn primair gericht op een snelle en verantwoorde reïntegratie van de zieke medewerker. Arbeidsgezondheidskundig spreekuur De Arbodienst stelt medewerkers in de gelegenheid zich met werkgerelateerde gezondheidsklachten en/of vragen tot de bedrijfsarts te wenden. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Zonodig verrichten deskundigen van de Arbodienst, zoals bedrijfsarts, arbo-adviseur, bedrijfsverpleegkundige en arbeids- en organisatiepsycholoog, na opdracht van de directie, ook deze onderzoeken. 11

13 Arbobeleid Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) Dit verslagjaar was er voor alle medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan een PGO. Dit onderzoek werd verzorgd door een huisartsenpraktijk die op loopafstand van ons bedrijfspand is gevestigd. Het PGO is gefinancierd uit het verplichte budget uit het Vitaliteitbeleid. Sociaal medisch team (SMT) In het SMT worden de in het kader van reïntegratie van zieke medewerkers noodzakelijke disciplines (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, hoofd P&O, casemanager en de direct betrokken leidinggevende(n)) gebundeld. Het SMT adviseert en ondersteunt leidinggevenden bij verzuimpreventie en -aanpak binnen hun organisatorische eenheid. Het kan hierbij gaan om individuele gevallen, maar ook om de arbeidsomstandigheden van meerdere medewerkers. Het SMT komt in principe maandelijks bijeen. Begeleiding van jeugdigen Binnen de organisatie werken geen medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar. Aanwijzingen en eisen van de Arbeidsinspectie Geen. Ziekteverzuim In 2009 kenden we een ziekteverzuim van 4,4% en in 2010 van 3,8%. In het verslagjaar bedroeg het verzuim 3,6% Beleid ongewenste omgangsvormen/vertrouwenspersonen In 2011 hebben zich geen mensen gemeld bij de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen. Ook de externe vertrouwenspersoon in het kader van de klokkenluiderregeling heeft geen meldingen gekregen. Hetzelfde geldt voor de vertrouwenspersoon die is aangesteld voor arbeidsgerelateerde knelpunten. Bedrijfshulpverlening (BHV) In 2011 hebben twee BHV-ers afscheid genomen van de BHV-ploeg. Twee personen kwamen de BHV-ploeg versterken. De huidige formatie BHV-ers bestaat uit negen personen. Daarmee is de omvang van de BHV-ploeg ruimschoots toereikend om op een effectieve manier te kunnen bijstaan bij calamiteiten en ongevallen. Opleiding en training In totaal werd door de BHV-ers vier keer geoefend in brandbestrijding/levensreddende handelingen. Ook werd door een beperkte groep getraind voor het Oranje Kruis EHBO diploma. Helaas is door het vertrek van een aantal medewerkers nog slechts één persoon EHBO-gecertificeerd. In 2012 zal deze groep worden uitgebreid. Ontruiming gebouw In 2011 heeft, buiten ontruimingssimulatie in het reguliere trainingsprogramma van de BHV, geen ontruimingsoefening plaatsgevonden. De laatste ontruimingsoefening dateert van oktober Omdat volgens de Arbowet een jaarlijkse training verplicht is zal in het vroege voorjaar van 2012 alsnog ontruimd worden. Een datum hiertoe is al gepland. Ongevallen en bijna-ongevallen In 2011 zijn twee ongevallen gemeld. Geen van de ongevallen was ernstig en gaven geen aanleiding tot melding aan de Arbeidsinspectie. 12

14 Sociaal beleid Beveiligingsbeleid Begin 2011 is onder begeleiding van de afdeling P&O een onderzoek opgestart door een recherchebureau naar vermeende fraude binnen de afdeling Facilitaire Dienst. Gedurende dit onderzoek is een aantal frauduleuze handelingen boven tafel gekomen waardoor we helaas genoodzaakt waren om afscheid te nemen van twee collega s. Binnen de afdeling FD zijn als gevolg van deze bevindingen nieuwe werkafspraken en aangescherpte procedures vastgesteld. Op 5 september werd tijdens werkzaamheden aan het systeem een aantal belangrijke opgeslagen gegevens gewist. Hierdoor konden de medewerkers niet bij hun werkbestanden. Het terugzetten van de gegevens nam onverhoopt meer tijd in beslag dan was voorzien waardoor het calamiteitenteam op deze dag ook is samengekomen om conform de procedure een aantal noodplannen in werking te zetten. De continuïteit van bedrijfskritische processen werd hierdoor gewaarborgd. In het najaar hebben we wederom een audit gehad van Dienst Regelingen voor het onderwerp informatiebeveiliging. Behalve wat kleine aanbevelingen kunnen we stellen dat we in 2011 wederom in control waren was ook het jaar van het nieuwe werken. Onderwerpen als het veilig gebruik van social media, tablets en smartphones zijn op de agenda komen te staan en zullen ook in 2012 regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Vitaliteitbeleid Het vitaliteitbeleid is gericht op het structureel aandacht besteden aan de gezondheid van medewerkers. Dit gaat verder dan risicobeheersing en het voorkomen van ziekteverzuim. Het gaat om proactief handelen, steeds zoeken naar het verbeteren van de gezondheidssituatie en prestaties van mens en bedrijf. In het kader van dit beleid stelt de werkgever jaarlijks een budget per medewerker beschikbaar. Dit budget wordt gesplitst in een zogenaamd verplicht deel en een vrij te besteden deel. Uit het verplichte deel biedt de werkgever een aantal collectieve voorzieningen aan waar de medewerker al dan niet gebruik van kan maken. In het verslagjaar was het o.a. mogelijk om deel te nemen aan het Periodiek Geneeskundig Onderzoek en werd dagelijks gratis fruit en vruchtensap verstrekt. Ook beschikken de medewerkers over de zogenoemde fitpas. Met deze pas profiteren medewerkers van een gratis kennismakingsaanbod en aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen van talrijke aangesloten organisaties die zijn gericht op bewegen. Het vrij te besteden deel kon worden besteed aan een aantal keuzevoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn stoelmassage en een onderhoudsbeurt voor de fiets die wordt gebruikt voor woon- werkverkeer. Functiewaardering (BFP) In 2011 bestond de indelingscommissie uit de adjunct-secretaris HPA (voorzitter), het afdelingshoofd P&O en de adviseur P&O. De indelingscommissie heeft in het verslagjaar twee functieprofielen gewaardeerd en vastgesteld. Daarnaast hebben we drie functieprofielen extern laten waarderen. Deze indelingen leidden niet tot een bezwaarprocedure. De functiematrix die elders is opgenomen in dit Sociaal Jaarverslag geeft inzicht in de benaming en de rangorde van alle functies. In 2012 verrichten wij het nodige onderhoud aan diverse (nieuwe) functies. Het functieprofiel voor het afdelingshoofd FPC wordt ingedeeld en vastgesteld en ook de functies van de afdeling Communicatie staan nog steeds op de rol. 13

15 Sociaal beleid Erkenning Verworven Competenties (EVC) In een EVC traject brengt een gecertificeerde instelling competenties in kaart die verkregen zijn in de praktijk. Een erkenning kan leiden tot diverse vrijstellingen bij het volgen van een MBO opleiding. In het kader van het gedwongen ontslag dat in het verslagjaar plaatsvond heeft Mondriaan twee voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Twee medewerkers hebben in het verslagjaar een EVC traject gevolgd. Eén traject is succesvol afgerond; het andere traject wordt naar verwachting begin 2012 afgerond. Stageplan In de CAO zijn afspraken opgenomen over het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor leerlingen uit het (V)MBO onderwijs. VMBO leerlingen volgen een zogenoemde snuffelstage; MBO leerlingen worden voor een periode van ongeveer vier maanden geplaatst. In de praktijk blijkt het lastig om leerlingen een stageplek te bieden, vaak ontbreekt het aan voldoende capaciteit om de leerling de noodzakelijke begeleiding te geven, zeker nu de organisatie kleiner en kleiner wordt. In het verslagjaar hebben daarom maar twee MBO leerlingen een stage binnen het HPA kunnen volgen. Daarnaast heeft één HBO student een stage gevolgd. CAO-afspraken Gelet op de onzekere tijden binnen de PBO-sector wilden alle partijen die betrokken zijn bij de CAO snel een CAO afsluiten om zoveel mogelijk rust te creëren. De consequentie daarvan was dat de inhoudelijke onderwerpen in een volgende CAO-ronde aan de orde komen. In dit verslag zijn alleen afspraken gemaakt over de looptijd en de loonontwikkeling. De overeenkomst is aangegaan voor twaalf maanden ingaande op 1 april De feitelijke salarissen en salarisschalen en de daaraan gekoppelde emolumenten zijn per ingangsdatum met 1,7% verhoogd. Pensioen Door de zorgelijke situatie op de financiële markten dreigde eind 2011 een extreme stijging van de pensioenpremie. Om dat te voorkomen is met de vakbonden overeengekomen de indexatie van de pensioenen voorwaardelijk te maken. Hierdoor wordt de hoogte van het pensioen minder zeker; om dit te compenseren wordt de jaarlijkse vaste opbouw vergroot. Daarnaast neemt de werkgever een groter deel van de premie voor haar rekening. Dit onderhandelingsresultaat wordt begin 2012 door de vakbonden aan de leden voorgelegd. 14

16 Ondernemingsraad In 2011 verliep de termijn van de zittende ondernemingsraad. Doordat er meer kandidaten waren dan zetels in de nieuwe ondernemingsraad zijn er in mei verkiezingen gehouden. Bij die verkiezingen heeft ruim 76% van de personeelsleden de gang naar het stembureau gemaakt. De uitslag van de verkiezing was als volgt: De samenstelling van de nieuwe ondernemingsraad werd als volgt: Emille Rikkoert Robbin Jansen Erica de Bruin Jack Gorren Jaap Oosterbroek Henk van Trigt Ted Vluggen Ruud Westerdijk voorzitter vice-voorzitter ambtelijk secretaris In 2011 heeft zes maal een overlegvergadering tussen OR en de leiding van de organisatie plaatsgevonden. Daarnaast is er regelmatig contact geweest tussen OR en bestuurder in andere overlegvormen. De afdeling P&O werd bij de overlegvergaderingen vertegenwoordigd door het afdelingshoofd. Een groot deel van het OR-werk in 2011 stond in het teken van activiteiten die voortkwamen uit de aangekondigde samenwerking van productschappen op één locatie. Uitgebreide informatie over de activiteiten van de OR in 2011 is te vinden in het eigen jaarverslag van de OR. 15

17 16

18 Sociaal jaarverslag in cijfers Personeelssterkte In 2011 verlieten 39 medewerkers de dienst en 5 medewerkers traden in dienst op een aanstelling voor bepaalde tijd. Eén medewerker overleed in De reden van vertrek van de 39 medewerkers is als volgt gespecificeerd. reden mannen vrouwen initiatief medewerker 1 5 initiatief werkgever Vroegpensioen 4 2 pensioen - 1 De personeelssterkte bedroeg per 31 december personen (inclusief gedeeltelijk en volledig arbeidsongeschikten, waarvan 70 vrouwen en 91 mannen. Op 31 december 2010 bedroeg de personeelssterkte 196 personen, waarvan 86 vrouwen en 110 mannen. Na herberekening in verband met parttimers en arbeidsongeschikten bedroeg de effectieve personeelssterkte op 31 december ,5 fte (in 2010: 170,8 fte). Onderstaande tabel geeft aan hoe de 161 personeelsleden zijn verdeeld over de zestien salarisschalen. salarisschaal mannen vrouwen totaal totaal

19 Sociaal jaarverslag in cijfers Leeftijdsopbouw Onderstaande grafiek geeft de leeftijdsopbouw weer per 31 december 2011 inclusief de geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de medewerkers met een tijdelijk dienstverband. 20 m 15 v jonger dan tot tot tot tot tot tot en ouder v m Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers bedroeg in ,6 jaar (in 2010: 46,5) en van de mannelijke medewerkers 51,3 jaar (in 2010: 50). Gemiddelde diensttijd De gemiddelde diensttijd van de vrouwelijke medewerkers bedroeg in ,6 jaar (in 2010: 19,4) en van de mannelijke medewerkers 23,1 jaar (in 2010: 22,2). 18

20 Sociaal jaarverslag in cijfers Parttimers Onderstaande tabel geeft aan hoeveel mannen en vrouwen in 2010 een parttime dienstverband hadden. mannen vrouwen totaal per 31 december per 31 december Van de mannen die parttime werken, werkt het grootste deel 4 x 9 uur. Bij de vrouwen is sprake van meer spreiding over diverse parttimerpercentages. Onderstaand een onderverdeling van parttimers in de aangegeven salarisschalen. salarisschaal mannen vrouwen totaal Het aantal vacatures in 2011 bedroeg 3. Onderstaand overzicht geeft een onderverdeling van deze vacatures in functiegroepen. functiegroep aantal vacatures

21 Sociaal jaarverslag in cijfers Opleidingen De organisatie reserveert jaarlijks 2% van de loonsom voor opleidingen, cursussen en trainingen. In 2011 is 1,59% van de loonsom besteed aan opleidingskosten, te weten ,18. Ook werd er in het kader van de uitvoering van het Sociaal Plan 0,55% uitgegeven aan begeleidingskosten, te weten ,22. De afgelopen 4 jaar is gemiddeld 1,94% van de loonsom aan opleidingen besteed. In 2011 ontving de afdeling P&O 57 studieaanvragen. Dit betrof voor een groot deel seminars en dagtrainingen. Voorbeelden van opleidingen, cursussen en trainingen die in 2011 gestart of gevolgd zijn: trainingen/cursussen aantal deelnemers Diverse automatiseringscursussen 4 Diverse financiële opleidingen 9 Diverse managementopleidingen - Diverse facilitaire opleidingen 3 Diverse taalcursussen 5 Diverse audit-opleidingen 5 Diverse loopbaangerichte opleidingen 1 Ziekteverzuimpercentage Totale organisatie exclusief WAO ers, zwangerschaps- en bevallingsverlof totale organisatie 3,6% 3,8% mannen gemiddeld ziekteverzuim 2.9% 3,4% vrouwen gemiddeld ziekteverzuim 4,6% 4,4% Gemiddelde verzuimduur Het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer per ziekmelding afwezig is geweest ligt op 7,5 (2010 8,5). Verzuimfrequentie Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker ligt op 0,8 (2010 1,1). Geen ziekmeldingen Onderstaand een overzicht van het percentage medewerkers, dat zich in het verslagjaar niet één keer ziek heeft gemeld totale organisatie 31,8% 44,9% mannen gemiddeld ziekteverzuim 33,0% 48,2% vrouwen gemiddeld ziekteverzuim 30,3% 40,0% 20

22 Sociaal jaarverslag in cijfers Berekeningswijze Ziekteverzuimpercentage totale organisatie De berekening die wij hanteren is als volgt. Het aantal verzuimde uren van alle verzuimgevallen in het verslagjaar gedeeld door de beschikbare uren volgens het arbeidspatroon in het verslagjaar. Gemiddelde verzuimduur Som van de totale verzuimuren(dagen) in het verslagjaar gedeeld door het aantal ziekmeldingen in het verslagjaar. Verzuimfrequentie Dit is het aantal ziekmeldingen in het verslagjaar gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte in het verslagjaar. Geen ziekmeldingen Het aantal medewerkers dat zich in het verslagjaar niet ziek heeft gemeld, gedeeld door het totaal aan tal personen in dienst in het verslagjaar. Levensloop Van het aantal medewerkers die deelnamen aan de levensloopregeling hebben 21 mannen en 27 vrouwen in 2011 maandelijks een bedrag laten storten in de levensloopregeling. Actief gebruik maakten in mannen en 17 vrouwen van de levensloopregeling. Zij namen om verschillende redenen onbetaald verlof en financierden dat uit hun levensloopkapitaal. PBO-flex In onderstaande tabel is aangegeven welke flexibele arbeidsvoorwaarden in 2011 werden gekozen. arbeidsvoorwaarde mannen vrouwen totaal bonussparen (inleg van geld of uren) spaarloon (inleg van geld of uren) éénmalige uitkering (inleg van uren) aanpassing vroegpensioen (inleg van geld of uren) 2-2 extra verlof (inleg van geld)

23 22

24 Recreatieve activiteiten Evenals het jaar ervoor stond ook het jaar 2011 opnieuw in het licht van de reorganisatie. Het proces raakte zelfs in een climax, hetgeen leidde tot een (ongewenst) kabinetsstandpunt en een aangenomen motie om de productschappen op te laten houden bestaan. Ontwikkelingen van dien aard werken door in de onderliggende geledingen, zoals een personeelsvereniging. Al eerder gaf de krimp aanleiding tot het laten vallen van enkele activiteiten en minder deelnemers per activiteit. Die trend heeft zich in 2011 voortgezet, maar het bestuur heeft zich uitermate ingespannen om zo min mogelijk activiteiten te laten vallen en de leden zo veel mogelijk tot deelname te prikkelen met nieuwe activiteiten. De doelstelling om de leden ontspanning te blijven bieden en de sociale betrekkingen tussen personeelsleden te blijven bevorderen staat onder alle omstandigheden hoog in het vaandel van de personeelsvereniging. In 2011 werden de volgende activiteiten georganiseerd: Jeneverworkshop Op woensdag 9 maart werd op initiatief van het Productschap Dranken een jeneverworkshop georganiseerd. Tijdens de workshop kon kennis gemaakt worden met de geschiedenis van jenever, kon men zelf leren jenever samen te stellen en was er een proeverij van een aantal jenevers en korenwijnen. De collega s van de FD zorgden voor een voedzame maaltijd voorafgaand aan de workshop en voor de hapjes tijdens de workshop. Paasworkshop Ook dit jaar werd op veler verzoek weer een Paasworkshop gehouden. Ditmaal iets dichter bij huis, nl. bij het Tuincentrum Ockenburgh. Een groep van ca. 15 personen toog op 19 april richting Loosduinen. Daar werd onder leiding van Astrid een prachtig paasstuk gecreëerd. Het was voor alle deelnemers een gezellige activiteit waarbij ieders creatieve kwaliteiten benut konden worden. Kookworkshop Een terugkerende activiteit is de kookworkshop. Deze workshop valt ieder jaar weer enorm in de smaak bij de leden en wordt zo mogelijk jaarlijks herhaald, zij het met steeds een wisselend thema. Dit jaar, op 31 mei, stond een Indonesische rijsttafel op het menu. De 19 deelnemers, onder wie opvallend veel mannelijke, waren enthousiast over de menusamenstelling en konden niet wachten om aan de slag te gaan. Chefkok Michel Meijboom van MyChef vertelde eerst over zijn kennismaking met de Indische keuken, waarna negen groepjes van twee of drie personen over de keuken verdeeld werden en aan de slag gingen. Aldoende ontstond er een heuse Indische Rijsttafel met gerechten als Rendang, Babi Ketjap, Sambal Goreng Oedang, Sambal Goreng Boontjes en Sambal Goreng Telor. Opnieuw een zeer geslaagde activiteit. Jeugdtheater Op 9, 10 en 17 april was in de Rijswijkse Schouwburg de Musical Miss Robin de Nieuwe Hood! te zien in een eigentijds musicaljasje, dat speciaal voor het jeugd theater werd vertaald. In deze moderne versie, waarin Terence Horsman opnieuw een mooie rol had, hoefde het publiek niet terug naar de Middeleeuwen. In deze uitvoering liet het Rijswijks Jeugdtheater zien dat Robin Hood overal kan opstaan. Zomerbarbecue De barbecue op 23 juni had dit jaar een speciaal feestelijk tintje. Het werd namelijk voor de 10e keer georganiseerd door de Facilitaire Dienst en de Personeelsvereniging. Vanwege dit lustrum is ervoor gekozen om de BBQ door het cateringbedrijf Boenk te laten 23

25 Recreatieve activiteiten verzorgen. Dat hield in dat ook de collega s van de FD dit keer werden verwend en zich niet hoefden in te spannen. Er werden door de koks van Boenk heerlijke vlees- en vis- en vegetarische hapjes en salades geserveerd. Het was dus voor alle collega s genieten! Tennisvereniging In 2011 was er weer gelegenheid om te tennissen op tennispark Berg en Dal. Het was mogelijk om gedurende de zomer en winter onbeperkt te tennissen, maar ook om slechts de zomermaanden (halfjaarabonnement) te tennissen. Daar werd door de collega s graag gebruik van gemaakt en er werd veelvuldig met elkaar afgesproken om op het mooie park met elkaar een balletje te slaan en daarna samen nog even na te kletsen. Op 27 september is als afsluiting van het zomerseizoen een gezamenlijke tennisavond met aansluitend een hapje en drankje georganiseerd. De weergoden hebben in 2011 goed hun best gedaan om te zorgen voor veel mooie tennisavonden. Soldaat van Oranje Een bijzondere activiteit in 2011 was het bijwonen van de musical Soldaat van Oranje, één van de bekendste verzetshelden van ons land. Maar liefst 39 deelnemers maakten gebruik van dit aanbod en het was een onvergetelijke avond. Het indrukwekkende verhaal werd bijzonder goed vertolkt door de, alweer tweede, cast en het spektakel eromheen was zeker nog indrukwekkender. Iedereen heeft dan ook uitermate genoten van deze avond. Skydiven Op 30 september togen 10 waaghalzen richting Roosendaal om te ervaren hoe het is om het ultieme gevoel van vrijheid te beleven. In het Indoor Skydive centrum wordt in een verticale windtunnel door middel van 12 turbines een windsnelheid opgewekt, die voldoende is om op te zweven. Waar men buiten door de lucht heen valt, stuwen de turbines deze langs het lichaam omhoog. Daardoor wordt als het ware een vrije val gesimuleerd en vlieg je geheel vrij op de kracht van de wind. Natuurlijk stonden de deelnemers onder begeleiding van een professionele tunnelmarshall, dit ervoor zorgde dat echt iedereen deze unieke ervaring kon beleven. En dat was bij de HPA-deelnemers zeker het geval! Seniorendag De HPA-senioren konden op 23 augustus weer genieten van hun jaarlijkse uitstapje. Dit jaar was het een bezoek aan de Japanse watertuin in Naaldwijk. In een modern glazen kassencomplex was van alles te bewonderen in een speciaal gecreëerde wereld, waarin water, stenen en groen de drie basiselementen vormen. Een keur aan Bonsaibomen, een breed assortiment azalea s, verschillende bamboesoorten en prachtige uitheemse bloemen zorgden voor een schitterend decor tijdens een bezoek aan dit stukje Japan in Nederland. Logisch dus, dat men het bezoek verlengde met een heerlijke lunch. Daarna werd een boottocht door het Westland gemaakt over de rivier De Gantel. Inmiddels was de zon volop teruggekeerd en konden onze senioren genieten van een verrassend mooie boottocht. Iedereen was weer zeer enthousiast over het uitstapje, die voor de laatste keer werd georganiseerd door Ineke Mulder. Barista workshop Speciaal voor espresso- en cappucinoliefhebbers en levensgenieters met passie is er een workshop barista georganiseerd op dinsdagavond 1 november bij Simon Levelt. Op een NIET-volautomatische koffiemachine werd door een Italiaanse barista geleerd hoe je moet letten op geschikte koffiebonen, een juiste malingsgraad, het voldoende aanstampen van de koffie in de piston, de temperatuur van het water en de druk van de machine. Maar ook het voorverwarmen van het kopje en tenslotte hoe lang je de kraan openzet. Natuurlijk kwam ook de cappuccino aan bod, met het opschuimen van de melk. Al met al een leerzame, gezellige en smakelijke avond op de Fred. EK kwalificatiewedstrijd Nederland-Moldavië Op vrijdag 7 oktober konden de voetballiefhebbers weer genieten van het bijwonen van een voetbalwedstrijd. Dit jaar niets minder dan een Kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip tegen het elftal van Moldavië. In het kader van de kwalificatie 24

Sociaal jaarverslag 2010

Sociaal jaarverslag 2010 Sociaal jaarverslag 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Ontwikkelingen binnen de Akkerbouwproductschappen 9 Organisatieveranderingen 9 Reorganisatie afdeling Uitvoering Regelingen (UR) 9 Overgang

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2009

Sociaal jaarverslag 2009 Sociaal jaarverslag 2009 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Ontwikkelingen binnen de Akkerbouwproductschappen 9 Organisatieveranderingen 9 Productschap Diervoeder (PDV) 9 HPA 9 Afdeling Uitvoering

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2007

Sociaal jaarverslag 2007 Sociaal jaarverslag 2007 Sociaal jaarverslag 2007 HPA Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070-370 87 08 www.hpa.nl ISSN 0923-0955 hpa@hpa.agro.nl oplage: 150 Voorwoord 1 Inleiding 3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

De ondertekenende functionarissen van het Hoofdproductschap Akkerbouw, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De ondertekenende functionarissen van het Hoofdproductschap Akkerbouw, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; VERGADERING : BESTUUR HPA DATUM : 8 NOVEMBER 2012 AGENDAPUNT : 7 BIJLAGE : 10 ONDERMANDAATBESLUIT HPA 2012 De ondertekenende functionarissen van het Hoofdproductschap Akkerbouw, ieder voor zover het zijn

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen menu Samen aan tafel? Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen smaak. Met een gastvrije service voor kleine

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag Tabellen en Grafieken 2012 Coöperatie VGZ Univé-VGZ-IZA-Trias 2012 2011 2010 2009 2008 Personeelsaantallen 2629 3631 3818 4.027 4.212 Dienstjaren* 12,1

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Regeling lief en leed

Regeling lief en leed Regeling lief en leed Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Status: vastgesteld beleid 12 januari 2014 Opgesteld door: Ad Slob Voorwoord Het ontbreekt nog aan beleid in de Stichting op het gebied

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6 Het sociaal jaarverslag 2013 1 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen.....6 2 Voorwoord We blikken terug op 2013. En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014)

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014) Overzichten Aantal medewerkers in dienst van (peildatum 31-12-2014) Functieverdeling Functie 31.12.2013 31.12.2014 Aantal Fte's Aantal Fte's Directeur-bestuurder 1 1 1 1 Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 02.0175 (005.02) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten Sed Inclusief Businessvoordeel business Samen eten en drinken in een zakelijke setting www.samenetenendrinken.nl Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Reserveer nu onze Business Lunch

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08 nr 3 februari 2012 2013 informatie voor personeel met o.a. 1 Eindopbrengsten BHV Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband van Loyalis 5 Bereikbaarheid 2 Bericht van ABP 3 Jubilea Bericht Eindopbrengsten

Nadere informatie

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013 Commissie voor geschillen CAO-BVE Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2013 aan van de Commissie voor geschillen CAO-BVE. In het kader van de efficiency en in navolging van vele andere instanties

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Ondergetekenden, partijen bij de Cao Openbare Bibliotheken, te weten: a) Vereniging van Openbare

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus 1 april 2005 tot en met 31 december 2005 CAO-partijen hebben een CAO afgesloten met een looptijd van 1 april 2005 tot en

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal verslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Terugblik 2015... 4 Personeel en Organisatie... 7 Vooruitblik 2016... 10 1 Inleiding In het verslag kijken we altijd terug naar wat er in

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ!

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! info KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 INLEIDING Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties, Werkgeversvereniging

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013.

Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013. Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid Jaarverslag 2013 Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013. Instelling commissie Op verzoek van het College

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM ral.div.80 (versie 27 juni 2011) ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Akkoord CAO NUFFIC 2005. Looptijd 1 januari 2005 t/m 30 april 2006

Akkoord CAO NUFFIC 2005. Looptijd 1 januari 2005 t/m 30 april 2006 Akkoord CAO NUFFIC 2005 Looptijd 1 januari 2005 t/m 30 april 2006 De stichting NUFFIC, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek, als werkgever enerzijds

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie