Sociaal jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2011

2

3 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Organisatieveranderingen 9 Afdeling Uitvoering Regelingen (UR) 9 Afdeling Facilitaire Dienst/ICT (FD/ICT) 9 Productschap Diervoeder 9 Afdeling Communicatie 9 Afdeling Financiën, Planning en Control (FPC) 9 Arbobeleid 11 Arbojaarverslag Algemeen 11 Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) 11 Arbeidsomstandigheden op de werkplek 11 Voorlichting en onderricht 11 Overleg en samenwerking 11 Deskundige diensten 11 Bedrijfsgezondheidszorg 11 Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) 12 Sociaal medisch team (SMT) 12 Begeleiding van jeugdigen 12 Aanwijzingen en eisen van de Arbeidsinspectie 12 Ziekteverzuim 12 Beleid ongewenste omgangsvormen/vertrouwenspersonen 12 Bedrijfshulpverlening (BHV) 12 Sociaal beleid 13 Beveiligingsbeleid 13 Vitaliteitbeleid 13 Functiewaardering (BFP) 13 Erkenning Verworven Competenties (EVC) 14 Stageplan 14 CAO-afspraken 14 Pensioen 14 Ondernemingsraad 15 3

5 Inhoudsopgave Sociaal jaarverslag in cijfers 17 Personeelssterkte 17 Leeftijdsopbouw 18 Gemiddelde leeftijd 18 Gemiddelde diensttijd 18 Parttimers 19 Opleidingen 20 Ziekteverzuimpercentage 20 Gemiddelde verzuimduur 20 Verzuimfrequentie 20 Geen ziekmeldingen 20 Berekeningswijze 20 Geen ziekmeldingen 21 Levensloop 21 PBO-flex 21 Recreatieve activiteiten 23 Jeneverworkshop 23 Paasworkshop 23 Kookworkshop 23 Jeugdtheater 23 Zomerbarbecue 23 Tennisvereniging 24 Soldaat van Oranje 24 Skydiven 24 Seniorendag 24 Barista workshop 24 EK kwalificatiewedstrijd Nederland-Moldavië 24 Sinterklaasfeest 25 PV-borrels/koffie 25 Algemene Leden Vergadering 25 PV-Haaglanden 25 G-Star 25 Personalia 27 Overzicht jubilea Matrix HPA 28 4

6 Voorwoord Dit Sociaal Jaarverslag geeft inzicht in het in 2011 gevoerde personeels- en organisatiebeleid. Het draagvlak voor dit beleid wordt gecreëerd door goed overleg met alle betrokkenen, in het bijzonder met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad brengt zijn eigen jaarverslag uit, zodat in het Sociaal Jaarverslag wordt volstaan met een kort hoofdstuk waarin, naast de samenstelling van de Ondernemingsraad, de onderwerpen worden vermeld die met betrekking tot het personeelsen organisatiebeleid tussen Bestuurder en Ondernemingsraad aan de orde kwamen. In een apart hoofdstuk zijn de activiteiten in het kader van het Arbobeleid opgenomen. In het hoofdstuk Recreatieve activiteiten doet de Personeelsvereniging verslag van de activiteiten die zij in 2011 organiseerde of waarin zij participeerde. Verder zijn in dit verslag de functie-indelingen en de personalia voor 2011, opgenomen. Wij vertrouwen erop dat het voorliggende Sociaal Jaarverslag een goed inzicht geeft in de ontwikkelingen die in 2011 hebben plaatsgevonden. drs. H. Horsman adjunct-secretaris HPA 5

7 6

8 Inleiding 2011 stond vooral in het teken van activiteiten ter voorbereiding van een nieuwe organisatie. In januari maakten de productschappen HPA, PA, PDV, PW, PVV, PPE, PVis en PZ bekend dat ze nauw gaan samenwerken en een deel van hun activiteiten zullen samenvoegen. Later in het verslagjaar haakten ook de productschappen MVO en PT aan. De opzet van de samenwerking is om een belangrijk deel van ondersteunende activiteiten onder te brengen in één centrale serviceorganisatie. Tegelijkertijd worden alle medebewindstaken bijeengebracht in één gecombineerde werkorganisatie. Ook deze organisatie zal worden ondersteund door de gezamenlijke serviceorganisatie. Om dit proces in goede banen te leiden is een projectorganisatie opgezet waarin verschillende projectgroepen zich richten op de diverse taakgebieden zoals de juridische en financiële structuur, de P&O aspecten en de automatisering. Deze projectgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse productschappen en komen met grote regelmaat bij elkaar. De projectorganisatie en de projectgroepen worden ondersteund door een extern adviesbureau. In het voorjaar van 2011 heeft de projectorganisatie twee blauwdrukken opgeleverd die inzicht geven in de structuur en de formatieve omvang van de nieuwe organisatie. Hierin is o.a. per organisatieonderdeel aangegeven hoeveel formatie ieder productschap inbrengt in de nieuwe organisatie. Als gevolg hiervan zijn binnen onze organisatie waar nodig afspraken gemaakt over de afname van formatie vóór de feitelijke samenvoeging. Aan het eind van het verslagjaar wordt nog steeds hard gewerkt om de samenwerking gestalte te geven in de verwachting dit in de loop van 2012 te concretiseren. In dit kader zijn ook initiatieven ontplooid tot het opstellen van een nieuw Sociaal Plan dat productschapbreed moet worden vastgesteld. Eind 2011 hebben de secretarissen overeenstemming bereikt met de vakbonden over de inhoud van het plan. Begin 2012 buigen de besturen en de vakbondsleden zich over het Sociaal Plan. Een complicerende factor in de samenwerking is de politieke discussie over de product- en bedrijfschappen. Aan het einde van het verslagjaar is door de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept tot afschaffing van de schappen en aanpassing van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Ook wordt een voorstel verwacht voor het onderbrengen van de wettelijke taken en van de activiteiten van publiek belang op het gebied van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid. Tot slot roept de motie op tot overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties om te kijken of en zo ja, welke niet- publieke taken privaat kunnen worden ondergebracht. Wat dit allemaal betekent voor het HPA en haar medewerkers is nog ongewis en is mede afhankelijk van het standpunt van het kabinet. Zij moet nu bepalen hoe zij omgaat met de motie. Naar verwachting ontstaat hierover begin 2012 meer duidelijkheid. Evenals 2010 is ook 2011 een roerig jaar geweest voor onze organisatie en haar medewerkers en sluiten we dit jaar in onzekerheid af. 7

9 8

10 Organisatieveranderingen Afdeling Uitvoering Regelingen (UR) Na de gedwongen ontslagen in september 2010 heeft de afdeling UR teams opnieuw moeten inrichten en taken moeten herverdelen. Deze aanpassingen zijn in de loop van 2011 geëvalueerd en hebben niet geleid tot hernieuwde aanpassing. Wel zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien kennisoverdracht en taakroulatie. Door een verdere afname in het werkaanbod is eind 2011 weer een beperkte boventalligheid ontstaan. Deze is grotendeels opgelost door vrijwillig vertrek en detachering. Begin 2012 wordt beoordeeld hoe de resterende boventalligheid wordt opgelost. Afdeling Facilitaire Dienst/ICT (FD/ICT) Eind 2010 zijn de werkzaamheden van de afdeling ICT ondergebracht in de afdeling FD. In het verslagjaar hebben het afdelingshoofd en de afdeling energie gestoken in de onderlinge samenwerking. Zo is de afdeling nu op één etage gehuisvest, wordt er gezamenlijk (werk)overleg gevoerd en wordt, waar mogelijk, ook daadwerkelijk samengewerkt. Begin 2011 is, na onderzoek, vast komen te staan dat binnen het team Documentatie, Informatie en Archivering (DIA) de formatie niet in overeenstemming was met het werkaanbod. Door een structurele afname van werk is er boventalligheid ontstaan. Dit heeft geleid tot het gedwongen ontslag van drie medewerkers. Deze medewerkers hebben gebruikt gemaakt van de voorzieningen uit het Sociaal Plan dat in 2010 is vastgesteld. Ook binnen team Beheer en Ontwikkeling Systemen (BOS) is een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen werkaanbod en formatie. Hier is vastgesteld dat deze met elkaar in overeenstemming zijn. Productschap Diervoeder In februari 2011 adviseerde de Ondernemingsraad positief op het voornemen het secretariaat van het Productschap Diervoeder te reorganiseren. Als gevolg hiervan zijn twee medewerkers boventallig verklaard. Deze medewerkers hebben gebruikt gemaakt van de voorzieningen uit het Sociaal Plan dat in 2010 is vastgesteld. Afdeling Communicatie De productschappen Wijn en Akkerbouw wilden een structurele kostenreductie realiseren in de ondersteuning door de senior communicatiemedewerkers van de afdeling Communicatie. Hierdoor is medio 2011 één van de senior medewerkers boventallig verklaard. Deze medewerker heeft gebruikt gemaakt van de voorzieningen uit het Sociaal Plan dat in 2010 is vastgesteld Afdeling Financiën, Planning en Control (FPC) In het voorjaar van 2011 heeft de projectorganisatie die zich richt op de samenwerking tussen de productschappen, een blauwdruk opgeleverd. Deze blauwdruk geeft inzicht in de structuur en de formatieve omvang van de nieuw te vormen serviceorganisatie. Ook is per organisatieonderdeel aangegeven hoeveel formatie ieder productschap inbrengt in de nieuwe organisatie. Als gevolg hiervan moet de afdeling FPC de formatie terugbrengen. Hierover is eind 2011 met een aantal medewerkers afspraken gemaakt over vrijwillig vertrek in Door deze afspraken blijft er nog een beperkte formatiereductie te realiseren. In 2012 wordt bezien hoe dit wordt opgelost. In het najaar van 2011 werd ook bekend dat het aantal buitencontroles dat de afdeling FPC uitvoert op verzoek van het Productschap Akkerbouw, wordt gehalveerd. Als gevolg hiervan ontstaat er enige boventalligheid bij de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de controles. Ook voor deze boventalligheid wordt in 2012 bezien hoe dit wordt opgelost. 9

11 10

12 Arbobeleid Arbojaarverslag 2011 Algemeen In zijn algemeenheid stellen we vast dat het arbozorgsysteem binnen onze organisatie goed functioneert. Er zijn nauwelijks klachten te melden en daar waar ondersteuning nodig wordt adequaat gehandeld. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) De in het Plan van Aanpak benoemde acties zijn uitgevoerd dan wel zijn/worden omgezet in structureel (personeels-)beleid. De eerstvolgende RIE staat volgens de reguliere frequentie van eens in de 5 jaar op de agenda voor Arbeidsomstandigheden op de werkplek De preventiemedewerker heeft ook dit jaar - vaak als gevolg van interne verhuizingen - weer veel aandacht besteed aan het op verantwoorde wijze inrichten of aanpassen van werkplekken en het geven van voorlichting en instructies ten aanzien van werkplek- en beeldschermgebruik. Daarnaast is regelmatig sprake geweest van het verstrekken van een nieuwe beeldschermbril en zijn, op medische indicatie, regelmatig aangepaste stoelen verstrekt of op proef gegeven. Voorlichting en onderricht Ook dit jaar werd door de preventiemedewerker aandacht besteed aan het geven van goede werkplekinstructies aan nieuwe medewerkers en stagiaires. Overleg en samenwerking In het afgelopen verslagjaar kwam de AWG één keer bijeen voor overleg. Deskundige diensten De zorg en verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden zijn binnen onze organisatie gespreid over diverse bedrijfseenheden. De AWG is beleidsvoorbereidend, de directie beslist en stelt vast en de afdelings- of secretariaatsleiding voert uit. Leidinggevenden kunnen bij de uitvoering ondersteuning vragen aan de afdeling P&O en/of de preventiemedewerker. Verzuimbeoordeling en ondersteuning bij de verzuimbegeleiding zijn taken van de bedrijfsarts. Bedrijfsgezondheidszorg Ook dit jaar waren de navolgende taken uitbesteed aan de Arbodienst. Verzuimbegeleiding en -beoordeling De Arbodienst verricht diverse werkzaamheden in het kader van de ziekteverzuimbeoordeling en -begeleiding. Alle activiteiten zijn primair gericht op een snelle en verantwoorde reïntegratie van de zieke medewerker. Arbeidsgezondheidskundig spreekuur De Arbodienst stelt medewerkers in de gelegenheid zich met werkgerelateerde gezondheidsklachten en/of vragen tot de bedrijfsarts te wenden. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Zonodig verrichten deskundigen van de Arbodienst, zoals bedrijfsarts, arbo-adviseur, bedrijfsverpleegkundige en arbeids- en organisatiepsycholoog, na opdracht van de directie, ook deze onderzoeken. 11

13 Arbobeleid Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) Dit verslagjaar was er voor alle medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan een PGO. Dit onderzoek werd verzorgd door een huisartsenpraktijk die op loopafstand van ons bedrijfspand is gevestigd. Het PGO is gefinancierd uit het verplichte budget uit het Vitaliteitbeleid. Sociaal medisch team (SMT) In het SMT worden de in het kader van reïntegratie van zieke medewerkers noodzakelijke disciplines (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, hoofd P&O, casemanager en de direct betrokken leidinggevende(n)) gebundeld. Het SMT adviseert en ondersteunt leidinggevenden bij verzuimpreventie en -aanpak binnen hun organisatorische eenheid. Het kan hierbij gaan om individuele gevallen, maar ook om de arbeidsomstandigheden van meerdere medewerkers. Het SMT komt in principe maandelijks bijeen. Begeleiding van jeugdigen Binnen de organisatie werken geen medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar. Aanwijzingen en eisen van de Arbeidsinspectie Geen. Ziekteverzuim In 2009 kenden we een ziekteverzuim van 4,4% en in 2010 van 3,8%. In het verslagjaar bedroeg het verzuim 3,6% Beleid ongewenste omgangsvormen/vertrouwenspersonen In 2011 hebben zich geen mensen gemeld bij de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen. Ook de externe vertrouwenspersoon in het kader van de klokkenluiderregeling heeft geen meldingen gekregen. Hetzelfde geldt voor de vertrouwenspersoon die is aangesteld voor arbeidsgerelateerde knelpunten. Bedrijfshulpverlening (BHV) In 2011 hebben twee BHV-ers afscheid genomen van de BHV-ploeg. Twee personen kwamen de BHV-ploeg versterken. De huidige formatie BHV-ers bestaat uit negen personen. Daarmee is de omvang van de BHV-ploeg ruimschoots toereikend om op een effectieve manier te kunnen bijstaan bij calamiteiten en ongevallen. Opleiding en training In totaal werd door de BHV-ers vier keer geoefend in brandbestrijding/levensreddende handelingen. Ook werd door een beperkte groep getraind voor het Oranje Kruis EHBO diploma. Helaas is door het vertrek van een aantal medewerkers nog slechts één persoon EHBO-gecertificeerd. In 2012 zal deze groep worden uitgebreid. Ontruiming gebouw In 2011 heeft, buiten ontruimingssimulatie in het reguliere trainingsprogramma van de BHV, geen ontruimingsoefening plaatsgevonden. De laatste ontruimingsoefening dateert van oktober Omdat volgens de Arbowet een jaarlijkse training verplicht is zal in het vroege voorjaar van 2012 alsnog ontruimd worden. Een datum hiertoe is al gepland. Ongevallen en bijna-ongevallen In 2011 zijn twee ongevallen gemeld. Geen van de ongevallen was ernstig en gaven geen aanleiding tot melding aan de Arbeidsinspectie. 12

14 Sociaal beleid Beveiligingsbeleid Begin 2011 is onder begeleiding van de afdeling P&O een onderzoek opgestart door een recherchebureau naar vermeende fraude binnen de afdeling Facilitaire Dienst. Gedurende dit onderzoek is een aantal frauduleuze handelingen boven tafel gekomen waardoor we helaas genoodzaakt waren om afscheid te nemen van twee collega s. Binnen de afdeling FD zijn als gevolg van deze bevindingen nieuwe werkafspraken en aangescherpte procedures vastgesteld. Op 5 september werd tijdens werkzaamheden aan het systeem een aantal belangrijke opgeslagen gegevens gewist. Hierdoor konden de medewerkers niet bij hun werkbestanden. Het terugzetten van de gegevens nam onverhoopt meer tijd in beslag dan was voorzien waardoor het calamiteitenteam op deze dag ook is samengekomen om conform de procedure een aantal noodplannen in werking te zetten. De continuïteit van bedrijfskritische processen werd hierdoor gewaarborgd. In het najaar hebben we wederom een audit gehad van Dienst Regelingen voor het onderwerp informatiebeveiliging. Behalve wat kleine aanbevelingen kunnen we stellen dat we in 2011 wederom in control waren was ook het jaar van het nieuwe werken. Onderwerpen als het veilig gebruik van social media, tablets en smartphones zijn op de agenda komen te staan en zullen ook in 2012 regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Vitaliteitbeleid Het vitaliteitbeleid is gericht op het structureel aandacht besteden aan de gezondheid van medewerkers. Dit gaat verder dan risicobeheersing en het voorkomen van ziekteverzuim. Het gaat om proactief handelen, steeds zoeken naar het verbeteren van de gezondheidssituatie en prestaties van mens en bedrijf. In het kader van dit beleid stelt de werkgever jaarlijks een budget per medewerker beschikbaar. Dit budget wordt gesplitst in een zogenaamd verplicht deel en een vrij te besteden deel. Uit het verplichte deel biedt de werkgever een aantal collectieve voorzieningen aan waar de medewerker al dan niet gebruik van kan maken. In het verslagjaar was het o.a. mogelijk om deel te nemen aan het Periodiek Geneeskundig Onderzoek en werd dagelijks gratis fruit en vruchtensap verstrekt. Ook beschikken de medewerkers over de zogenoemde fitpas. Met deze pas profiteren medewerkers van een gratis kennismakingsaanbod en aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen van talrijke aangesloten organisaties die zijn gericht op bewegen. Het vrij te besteden deel kon worden besteed aan een aantal keuzevoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn stoelmassage en een onderhoudsbeurt voor de fiets die wordt gebruikt voor woon- werkverkeer. Functiewaardering (BFP) In 2011 bestond de indelingscommissie uit de adjunct-secretaris HPA (voorzitter), het afdelingshoofd P&O en de adviseur P&O. De indelingscommissie heeft in het verslagjaar twee functieprofielen gewaardeerd en vastgesteld. Daarnaast hebben we drie functieprofielen extern laten waarderen. Deze indelingen leidden niet tot een bezwaarprocedure. De functiematrix die elders is opgenomen in dit Sociaal Jaarverslag geeft inzicht in de benaming en de rangorde van alle functies. In 2012 verrichten wij het nodige onderhoud aan diverse (nieuwe) functies. Het functieprofiel voor het afdelingshoofd FPC wordt ingedeeld en vastgesteld en ook de functies van de afdeling Communicatie staan nog steeds op de rol. 13

15 Sociaal beleid Erkenning Verworven Competenties (EVC) In een EVC traject brengt een gecertificeerde instelling competenties in kaart die verkregen zijn in de praktijk. Een erkenning kan leiden tot diverse vrijstellingen bij het volgen van een MBO opleiding. In het kader van het gedwongen ontslag dat in het verslagjaar plaatsvond heeft Mondriaan twee voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Twee medewerkers hebben in het verslagjaar een EVC traject gevolgd. Eén traject is succesvol afgerond; het andere traject wordt naar verwachting begin 2012 afgerond. Stageplan In de CAO zijn afspraken opgenomen over het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor leerlingen uit het (V)MBO onderwijs. VMBO leerlingen volgen een zogenoemde snuffelstage; MBO leerlingen worden voor een periode van ongeveer vier maanden geplaatst. In de praktijk blijkt het lastig om leerlingen een stageplek te bieden, vaak ontbreekt het aan voldoende capaciteit om de leerling de noodzakelijke begeleiding te geven, zeker nu de organisatie kleiner en kleiner wordt. In het verslagjaar hebben daarom maar twee MBO leerlingen een stage binnen het HPA kunnen volgen. Daarnaast heeft één HBO student een stage gevolgd. CAO-afspraken Gelet op de onzekere tijden binnen de PBO-sector wilden alle partijen die betrokken zijn bij de CAO snel een CAO afsluiten om zoveel mogelijk rust te creëren. De consequentie daarvan was dat de inhoudelijke onderwerpen in een volgende CAO-ronde aan de orde komen. In dit verslag zijn alleen afspraken gemaakt over de looptijd en de loonontwikkeling. De overeenkomst is aangegaan voor twaalf maanden ingaande op 1 april De feitelijke salarissen en salarisschalen en de daaraan gekoppelde emolumenten zijn per ingangsdatum met 1,7% verhoogd. Pensioen Door de zorgelijke situatie op de financiële markten dreigde eind 2011 een extreme stijging van de pensioenpremie. Om dat te voorkomen is met de vakbonden overeengekomen de indexatie van de pensioenen voorwaardelijk te maken. Hierdoor wordt de hoogte van het pensioen minder zeker; om dit te compenseren wordt de jaarlijkse vaste opbouw vergroot. Daarnaast neemt de werkgever een groter deel van de premie voor haar rekening. Dit onderhandelingsresultaat wordt begin 2012 door de vakbonden aan de leden voorgelegd. 14

16 Ondernemingsraad In 2011 verliep de termijn van de zittende ondernemingsraad. Doordat er meer kandidaten waren dan zetels in de nieuwe ondernemingsraad zijn er in mei verkiezingen gehouden. Bij die verkiezingen heeft ruim 76% van de personeelsleden de gang naar het stembureau gemaakt. De uitslag van de verkiezing was als volgt: De samenstelling van de nieuwe ondernemingsraad werd als volgt: Emille Rikkoert Robbin Jansen Erica de Bruin Jack Gorren Jaap Oosterbroek Henk van Trigt Ted Vluggen Ruud Westerdijk voorzitter vice-voorzitter ambtelijk secretaris In 2011 heeft zes maal een overlegvergadering tussen OR en de leiding van de organisatie plaatsgevonden. Daarnaast is er regelmatig contact geweest tussen OR en bestuurder in andere overlegvormen. De afdeling P&O werd bij de overlegvergaderingen vertegenwoordigd door het afdelingshoofd. Een groot deel van het OR-werk in 2011 stond in het teken van activiteiten die voortkwamen uit de aangekondigde samenwerking van productschappen op één locatie. Uitgebreide informatie over de activiteiten van de OR in 2011 is te vinden in het eigen jaarverslag van de OR. 15

17 16

18 Sociaal jaarverslag in cijfers Personeelssterkte In 2011 verlieten 39 medewerkers de dienst en 5 medewerkers traden in dienst op een aanstelling voor bepaalde tijd. Eén medewerker overleed in De reden van vertrek van de 39 medewerkers is als volgt gespecificeerd. reden mannen vrouwen initiatief medewerker 1 5 initiatief werkgever Vroegpensioen 4 2 pensioen - 1 De personeelssterkte bedroeg per 31 december personen (inclusief gedeeltelijk en volledig arbeidsongeschikten, waarvan 70 vrouwen en 91 mannen. Op 31 december 2010 bedroeg de personeelssterkte 196 personen, waarvan 86 vrouwen en 110 mannen. Na herberekening in verband met parttimers en arbeidsongeschikten bedroeg de effectieve personeelssterkte op 31 december ,5 fte (in 2010: 170,8 fte). Onderstaande tabel geeft aan hoe de 161 personeelsleden zijn verdeeld over de zestien salarisschalen. salarisschaal mannen vrouwen totaal totaal

19 Sociaal jaarverslag in cijfers Leeftijdsopbouw Onderstaande grafiek geeft de leeftijdsopbouw weer per 31 december 2011 inclusief de geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de medewerkers met een tijdelijk dienstverband. 20 m 15 v jonger dan tot tot tot tot tot tot en ouder v m Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers bedroeg in ,6 jaar (in 2010: 46,5) en van de mannelijke medewerkers 51,3 jaar (in 2010: 50). Gemiddelde diensttijd De gemiddelde diensttijd van de vrouwelijke medewerkers bedroeg in ,6 jaar (in 2010: 19,4) en van de mannelijke medewerkers 23,1 jaar (in 2010: 22,2). 18

20 Sociaal jaarverslag in cijfers Parttimers Onderstaande tabel geeft aan hoeveel mannen en vrouwen in 2010 een parttime dienstverband hadden. mannen vrouwen totaal per 31 december per 31 december Van de mannen die parttime werken, werkt het grootste deel 4 x 9 uur. Bij de vrouwen is sprake van meer spreiding over diverse parttimerpercentages. Onderstaand een onderverdeling van parttimers in de aangegeven salarisschalen. salarisschaal mannen vrouwen totaal Het aantal vacatures in 2011 bedroeg 3. Onderstaand overzicht geeft een onderverdeling van deze vacatures in functiegroepen. functiegroep aantal vacatures

21 Sociaal jaarverslag in cijfers Opleidingen De organisatie reserveert jaarlijks 2% van de loonsom voor opleidingen, cursussen en trainingen. In 2011 is 1,59% van de loonsom besteed aan opleidingskosten, te weten ,18. Ook werd er in het kader van de uitvoering van het Sociaal Plan 0,55% uitgegeven aan begeleidingskosten, te weten ,22. De afgelopen 4 jaar is gemiddeld 1,94% van de loonsom aan opleidingen besteed. In 2011 ontving de afdeling P&O 57 studieaanvragen. Dit betrof voor een groot deel seminars en dagtrainingen. Voorbeelden van opleidingen, cursussen en trainingen die in 2011 gestart of gevolgd zijn: trainingen/cursussen aantal deelnemers Diverse automatiseringscursussen 4 Diverse financiële opleidingen 9 Diverse managementopleidingen - Diverse facilitaire opleidingen 3 Diverse taalcursussen 5 Diverse audit-opleidingen 5 Diverse loopbaangerichte opleidingen 1 Ziekteverzuimpercentage Totale organisatie exclusief WAO ers, zwangerschaps- en bevallingsverlof totale organisatie 3,6% 3,8% mannen gemiddeld ziekteverzuim 2.9% 3,4% vrouwen gemiddeld ziekteverzuim 4,6% 4,4% Gemiddelde verzuimduur Het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer per ziekmelding afwezig is geweest ligt op 7,5 (2010 8,5). Verzuimfrequentie Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker ligt op 0,8 (2010 1,1). Geen ziekmeldingen Onderstaand een overzicht van het percentage medewerkers, dat zich in het verslagjaar niet één keer ziek heeft gemeld totale organisatie 31,8% 44,9% mannen gemiddeld ziekteverzuim 33,0% 48,2% vrouwen gemiddeld ziekteverzuim 30,3% 40,0% 20

22 Sociaal jaarverslag in cijfers Berekeningswijze Ziekteverzuimpercentage totale organisatie De berekening die wij hanteren is als volgt. Het aantal verzuimde uren van alle verzuimgevallen in het verslagjaar gedeeld door de beschikbare uren volgens het arbeidspatroon in het verslagjaar. Gemiddelde verzuimduur Som van de totale verzuimuren(dagen) in het verslagjaar gedeeld door het aantal ziekmeldingen in het verslagjaar. Verzuimfrequentie Dit is het aantal ziekmeldingen in het verslagjaar gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte in het verslagjaar. Geen ziekmeldingen Het aantal medewerkers dat zich in het verslagjaar niet ziek heeft gemeld, gedeeld door het totaal aan tal personen in dienst in het verslagjaar. Levensloop Van het aantal medewerkers die deelnamen aan de levensloopregeling hebben 21 mannen en 27 vrouwen in 2011 maandelijks een bedrag laten storten in de levensloopregeling. Actief gebruik maakten in mannen en 17 vrouwen van de levensloopregeling. Zij namen om verschillende redenen onbetaald verlof en financierden dat uit hun levensloopkapitaal. PBO-flex In onderstaande tabel is aangegeven welke flexibele arbeidsvoorwaarden in 2011 werden gekozen. arbeidsvoorwaarde mannen vrouwen totaal bonussparen (inleg van geld of uren) spaarloon (inleg van geld of uren) éénmalige uitkering (inleg van uren) aanpassing vroegpensioen (inleg van geld of uren) 2-2 extra verlof (inleg van geld)

23 22

24 Recreatieve activiteiten Evenals het jaar ervoor stond ook het jaar 2011 opnieuw in het licht van de reorganisatie. Het proces raakte zelfs in een climax, hetgeen leidde tot een (ongewenst) kabinetsstandpunt en een aangenomen motie om de productschappen op te laten houden bestaan. Ontwikkelingen van dien aard werken door in de onderliggende geledingen, zoals een personeelsvereniging. Al eerder gaf de krimp aanleiding tot het laten vallen van enkele activiteiten en minder deelnemers per activiteit. Die trend heeft zich in 2011 voortgezet, maar het bestuur heeft zich uitermate ingespannen om zo min mogelijk activiteiten te laten vallen en de leden zo veel mogelijk tot deelname te prikkelen met nieuwe activiteiten. De doelstelling om de leden ontspanning te blijven bieden en de sociale betrekkingen tussen personeelsleden te blijven bevorderen staat onder alle omstandigheden hoog in het vaandel van de personeelsvereniging. In 2011 werden de volgende activiteiten georganiseerd: Jeneverworkshop Op woensdag 9 maart werd op initiatief van het Productschap Dranken een jeneverworkshop georganiseerd. Tijdens de workshop kon kennis gemaakt worden met de geschiedenis van jenever, kon men zelf leren jenever samen te stellen en was er een proeverij van een aantal jenevers en korenwijnen. De collega s van de FD zorgden voor een voedzame maaltijd voorafgaand aan de workshop en voor de hapjes tijdens de workshop. Paasworkshop Ook dit jaar werd op veler verzoek weer een Paasworkshop gehouden. Ditmaal iets dichter bij huis, nl. bij het Tuincentrum Ockenburgh. Een groep van ca. 15 personen toog op 19 april richting Loosduinen. Daar werd onder leiding van Astrid een prachtig paasstuk gecreëerd. Het was voor alle deelnemers een gezellige activiteit waarbij ieders creatieve kwaliteiten benut konden worden. Kookworkshop Een terugkerende activiteit is de kookworkshop. Deze workshop valt ieder jaar weer enorm in de smaak bij de leden en wordt zo mogelijk jaarlijks herhaald, zij het met steeds een wisselend thema. Dit jaar, op 31 mei, stond een Indonesische rijsttafel op het menu. De 19 deelnemers, onder wie opvallend veel mannelijke, waren enthousiast over de menusamenstelling en konden niet wachten om aan de slag te gaan. Chefkok Michel Meijboom van MyChef vertelde eerst over zijn kennismaking met de Indische keuken, waarna negen groepjes van twee of drie personen over de keuken verdeeld werden en aan de slag gingen. Aldoende ontstond er een heuse Indische Rijsttafel met gerechten als Rendang, Babi Ketjap, Sambal Goreng Oedang, Sambal Goreng Boontjes en Sambal Goreng Telor. Opnieuw een zeer geslaagde activiteit. Jeugdtheater Op 9, 10 en 17 april was in de Rijswijkse Schouwburg de Musical Miss Robin de Nieuwe Hood! te zien in een eigentijds musicaljasje, dat speciaal voor het jeugd theater werd vertaald. In deze moderne versie, waarin Terence Horsman opnieuw een mooie rol had, hoefde het publiek niet terug naar de Middeleeuwen. In deze uitvoering liet het Rijswijks Jeugdtheater zien dat Robin Hood overal kan opstaan. Zomerbarbecue De barbecue op 23 juni had dit jaar een speciaal feestelijk tintje. Het werd namelijk voor de 10e keer georganiseerd door de Facilitaire Dienst en de Personeelsvereniging. Vanwege dit lustrum is ervoor gekozen om de BBQ door het cateringbedrijf Boenk te laten 23

25 Recreatieve activiteiten verzorgen. Dat hield in dat ook de collega s van de FD dit keer werden verwend en zich niet hoefden in te spannen. Er werden door de koks van Boenk heerlijke vlees- en vis- en vegetarische hapjes en salades geserveerd. Het was dus voor alle collega s genieten! Tennisvereniging In 2011 was er weer gelegenheid om te tennissen op tennispark Berg en Dal. Het was mogelijk om gedurende de zomer en winter onbeperkt te tennissen, maar ook om slechts de zomermaanden (halfjaarabonnement) te tennissen. Daar werd door de collega s graag gebruik van gemaakt en er werd veelvuldig met elkaar afgesproken om op het mooie park met elkaar een balletje te slaan en daarna samen nog even na te kletsen. Op 27 september is als afsluiting van het zomerseizoen een gezamenlijke tennisavond met aansluitend een hapje en drankje georganiseerd. De weergoden hebben in 2011 goed hun best gedaan om te zorgen voor veel mooie tennisavonden. Soldaat van Oranje Een bijzondere activiteit in 2011 was het bijwonen van de musical Soldaat van Oranje, één van de bekendste verzetshelden van ons land. Maar liefst 39 deelnemers maakten gebruik van dit aanbod en het was een onvergetelijke avond. Het indrukwekkende verhaal werd bijzonder goed vertolkt door de, alweer tweede, cast en het spektakel eromheen was zeker nog indrukwekkender. Iedereen heeft dan ook uitermate genoten van deze avond. Skydiven Op 30 september togen 10 waaghalzen richting Roosendaal om te ervaren hoe het is om het ultieme gevoel van vrijheid te beleven. In het Indoor Skydive centrum wordt in een verticale windtunnel door middel van 12 turbines een windsnelheid opgewekt, die voldoende is om op te zweven. Waar men buiten door de lucht heen valt, stuwen de turbines deze langs het lichaam omhoog. Daardoor wordt als het ware een vrije val gesimuleerd en vlieg je geheel vrij op de kracht van de wind. Natuurlijk stonden de deelnemers onder begeleiding van een professionele tunnelmarshall, dit ervoor zorgde dat echt iedereen deze unieke ervaring kon beleven. En dat was bij de HPA-deelnemers zeker het geval! Seniorendag De HPA-senioren konden op 23 augustus weer genieten van hun jaarlijkse uitstapje. Dit jaar was het een bezoek aan de Japanse watertuin in Naaldwijk. In een modern glazen kassencomplex was van alles te bewonderen in een speciaal gecreëerde wereld, waarin water, stenen en groen de drie basiselementen vormen. Een keur aan Bonsaibomen, een breed assortiment azalea s, verschillende bamboesoorten en prachtige uitheemse bloemen zorgden voor een schitterend decor tijdens een bezoek aan dit stukje Japan in Nederland. Logisch dus, dat men het bezoek verlengde met een heerlijke lunch. Daarna werd een boottocht door het Westland gemaakt over de rivier De Gantel. Inmiddels was de zon volop teruggekeerd en konden onze senioren genieten van een verrassend mooie boottocht. Iedereen was weer zeer enthousiast over het uitstapje, die voor de laatste keer werd georganiseerd door Ineke Mulder. Barista workshop Speciaal voor espresso- en cappucinoliefhebbers en levensgenieters met passie is er een workshop barista georganiseerd op dinsdagavond 1 november bij Simon Levelt. Op een NIET-volautomatische koffiemachine werd door een Italiaanse barista geleerd hoe je moet letten op geschikte koffiebonen, een juiste malingsgraad, het voldoende aanstampen van de koffie in de piston, de temperatuur van het water en de druk van de machine. Maar ook het voorverwarmen van het kopje en tenslotte hoe lang je de kraan openzet. Natuurlijk kwam ook de cappuccino aan bod, met het opschuimen van de melk. Al met al een leerzame, gezellige en smakelijke avond op de Fred. EK kwalificatiewedstrijd Nederland-Moldavië Op vrijdag 7 oktober konden de voetballiefhebbers weer genieten van het bijwonen van een voetbalwedstrijd. Dit jaar niets minder dan een Kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip tegen het elftal van Moldavië. In het kader van de kwalificatie 24

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 8 juni 2006 Ons kenmerk 22/5.12/2006005835 Behandeld door de heer J.A. Kok (0592) 36 56 17 Onderwerp: Sociaal jaarverslag 2005 Geachte

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie