JAARVERSLAG verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid

2 XXXXX

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING RECHTMATIGHEID 26 DE BUITENWERELD 7 SAMENWERKING 9 ORGANISATIE 11 OPLEIDINGEN 17 FINANCIËN 19 TOEZICHT BESTEMMING RESULTAAT BALANS PROGRAMMAREKENING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING 41 3 VOORUITBLIK 21 * Tevens dienend als sociaal jaarverslag. 8. VERSLAGLEGGING AWBZ-AC TIVITEITEN VAN DE GR LANDER OVER HET JAAR SISA-BIJLAGE: REALISTATIE WSW OPENBAARMAKINGSVERPLICHTING TOPFUNCTIONARISSEN CONTROLEVERKLARING 52 AFKORTINGENLIJST 56 INHOUDSOPGAVE

4 SAMENSTELLING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR op 31 december 2013 Buren Mevrouw G. van der Donk-van Andel (DB) De heer M. Hofman De heer J. van Rijswijk Neder-Betuwe De heer H. Dorenbos Mevrouw S.A. Mathijssen De heer V.M. van Neerbos (DB) Culemborg De heer J. Marringa De heer H.C. van Oorschot (DB) De heer J.P. Roefs Neerijnen De heer J. Krook (DB) De heer L.D. van Lith De heer C. Nijhoff Geldermalsen Mevrouw H. Boer Rookhuiszen-de Joode Mevrouw K. de Heus-van Wijk De heer W. Hompe (DB) Tiel Mevrouw L.H.K. Metiary Mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld (DB-voorzitter) Mevrouw I.C.M. Son-Stolk 4 Maasdriel Mevrouw J.C.G.L. van de Braak-van Hooft De heer J.J.T.M. Leijdekkers (DB) De heer C.J.A.M. Tijssen Zaltbommel Mevrouw B. Rachak De heer G.B. van t Zelfde De heer C.A.H. Zondag (DB) Adviserende DB-leden Mevrouw M.D. den Ouden De heer R.J.M. Matser Werkgebied LANDER werk & participatie CULEMBORG BUREN NEDER-BETUWE GELDERMALSEN TIEL NEERIJNEN ZALTBOMMEL MAASDRIEL SAMENSTELLING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR

5 VOORWOORD Tegen de achtergrond van al jaren steeds maar schuivende panelen in Den Haag, koerst de regio en koerst LANDER onverstoorbaar af op een goede infrastructuur voor de burgers van deze regio, die structurele ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen. In de loop van het verslagjaar werd steeds duidelijker dat LANDER als instituut inmiddels wel voor een rotonde staat. De bestaande weg houdt in ieder geval op; de WSW-instroom, de historische basis van LANDER, stopt per 1 januari Voor LANDER wordt dus de vraag: wat wordt het, linksaf of rechtsaf? Anders gezegd: wordt het plan A (opgaan in de in aanbouw zijnde regionale infrastructuur voor werk en inkomen ) of wordt het plan B (uitvoering van het recent door het algemeen bestuur vastgestelde beleidsplan Samen waarde vermeerderen )? LANDER heeft de absolute voorkeur voor plan A. Mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld Voorzitter Maar uiteindelijk gaat het er om dat er na de rotonde weer één nieuwe weg komt, een weg die in innige samenwerking met werkgevers wordt bereden, een weg die goede wegwijzers (instrumenten voor re-integratie) kent, en een weg die uiteindelijk leidt naar passend werk voor onze cliënten. Wat dat betreft gaat LANDER ervan uit dat plan A en plan B gewoon in elkaars verlengde liggen. In het afgelopen jaar heeft LANDER weer haar bijdrage geleverd aan het uitzetten en bewegwijzeren van die nieuwe weg, vooral ook voor de nieuwe cliënten binnen de Participatiewet. Te noemen zijn haar bijdrage aan de regionale sociale akkoorden, haar gestage spinnen aan een netwerk van relevante relaties in zowel bedrijfsleven als (semi-)overheid, en het tot stand brengen van groepsdetacheringen en overige samenwerkingen op de werkvloer. Ook de bijdrage vanuit de cliënten van LANDER is daarbij niet gering geweest. Het wegnemen van iedere vorm van belemmering voor doorstroom naar zo regulier mogelijk werk heeft ook van hen veel gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met geregeld vervoer. 5 Wij zijn als bestuur dan ook dankbaar voor zowel deze bijdrage, als voor de in het verslagjaar getoonde inzet en creativiteit op weg naar nieuwe antwoorden op oude vragen. Corry van Rhee Oud Ammerveld Voorzitter LANDER werk & participatie VOORWOORD

6 MISSIE EN BELEID Dezelfde missie, maar een verruimde visie 6 De vele externe, ook wettelijke, ontwikkelingen hebben geen directe gevolgen voor de missie van LANDER. Deze blijft dezelfde, namelijk: als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen, om mensen die niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren, naar vermogen te laten werken en leren. We hebben de visie van LANDER echter met twee elementen uitgebreid. Om te beginnen vraagt de zorg voor een passend aanbod, om een intense samenwerking met reguliere werkgevers en werkgeversorganisaties. De publieke infrastructuur schept immers zelf geen werk. Het landelijk sociaal akkoord gaat dan ook uit van een intensieve betrokkenheid van werkgevers. Daarnaast vereist de visie van LANDER een aanvulling op het vlak van commercie en financiën. De mogelijkheden in regulier werk dienen immers tegen een reële loonwaarde te worden gerealiseerd. Dit voorkomt ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt, het is bovendien nuchtere zakelijkheid en niet in de laatste plaats is het bittere noodzaak tegen de achtergrond van forse subsidiekortingen. Nieuwe verdienmodellen voor re-integratie zijn anders niet haalbaar. Met deze aanvullingen is de visie van LANDER in het verslagjaar (in haar nieuwe beleidsplan) als volgt geherformuleerd. De visie van LANDER LANDER biedt werk op maat voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Een sluitende aanpak is voor hen essentieel. De publieke infrastructuur en reguliere werkgevers zorgen in nauwe samenwerking voor een passend aanbod voor deze doelgroepen. Voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen geldt dat: 1. het gaat erom wat iemand wél kan en niet wat iemand niet of niet meer kan. 2. de match tussen cliënt en werkplek optimaal is. 3. centraal staat het bereiken van een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt. 4. het incasseren van een reële loonwaarde is een voorwaarde is. De rol van LANDER In lijn met haar missie en visie heeft LANDER een hoofdrol bij een regionale oplossing voor de zogenaamde groep 3-cliënten, personen met een structurele arbeidsbeperking. Zij heeft daarin ook geen keuze. De vraag naar ondersteuning wordt immers door twee ontwikkelingen alleen maar groter. In de eerste plaats gaat de WSW weliswaar op slot, maar de nieuwkomers en de schoolverlaters met een arbeidshandicap die daardoor in de kou komen te staan, zullen de gemeenten blijven weten te vinden. In de tweede plaats komt er een (uiteindelijk) forse Wajonggroep op de gemeenten af, met vergelijkbare kenmerken. Voor al deze groepen is alleen maar een uitkering verstrekken geen optie. Via schadelastbeperking door loonwaardecreatie kunnen de maatschappelijke kosten worden verlaagd. LANDER is in het verslagjaar door haar bestuur gepositioneerd om de regionale uitvoerder voor groep 3-cliënten te zijn, met een eenduidige en exclusieve doorgeleiding naar LANDER vanuit de gemeenten op basis van alleen al de groep 3-indicatie. Helder mag zijn dat dit een plan B is. LANDER heeft absolute voorkeur voor plan A ( opgaan in de in aanbouw zijnde Regionale infrastructuur voor Werk en Inkomen ). LANDER als arbeidsontwikkelaar Er wordt in de arbeidsontwikkelorganisatie methodisch gewerkt: Diagnose in de vorm van self-assessment (doel: achterhalen van de echte drijfveren van cliënten). Assessment in een echte werksituatie zoals bijvoorbeeld in het Werkportaal of bij de werkgever in de werksituatie wordt gemeten welke werkkwaliteiten een kandidaat heeft en welke ontwikkeling nodig is om de stap naar regulier werk te kunnen maken. Heeft de kandidaat voldoende werkkwaliteiten dan staat extern werken of leren & werken voorop. We doen er alles aan om de kandidaat bij de externe werkgevers te laten werken én zorgen samen (LANDER en werknemer) voor maximale ontwikkeling van zijn werkvermogen (verticale arbeidsontwikkeling). Indien uit het assessment blijkt dat (verticale) arbeidsontwikkeling niet meer mogelijk is en de loonwaarde laag is, is beschut werk aan de orde. Verticale arbeidsontwikkeling mag van de kandidaat dan ook niet meer gevraagd worden. Verhoging van loonwaarde blijft wel een doel. De cliënten van LANDER komen uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk & bijstand (WWB), de voormalige Instroom- en Doorstroomregeling (I/D), de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG) en de algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). In de praktijk van alledag doet de regeling er niet zo veel toe. Voor iedere cliënt of medewerker wordt hetzelfde instrumentarium gebruikt als dat past. Afhankelijk van de individuele wensen en behoeften van (aspirant-) werknemers en werkgevers probeert LANDER regelingen zo flexibel mogelijk toe te passen. Bovendien werkt LANDER met andere partijen samen om uitplaatsing te realiseren. MISSIE EN BELEID

7 DE BUITENWERELD Met goed instrumentarium Wet sociale werkvoorziening (WSW) LANDER werkt op gestructureerde wijze aan arbeidsontwikkeling. Daarbij hoort een systematische inzet van diagnose, assessment en loonwaardemeting. We gebruiken daarvoor Dariuz. Het Dariuzinstrumentarium is volledig in de interne begeleidingsprocessen van LANDER geïmplementeerd. Uitvoerders op jobcoachniveau zijn daarvoor op maat gecertificeerd. Dariuz is een samenhangend pakket waarbij alle relevante gegevens opgeslagen zijn; van intake tot en met de plaatsing bij werkgevers. Dariuz is breed inzetbaar door de combinatie van wetenschappelijke onderbouwing en de praktijkkennis van professionals. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2014 Dariuz 2.0 opgeleverd. Het vernieuwde webbased systeem is dan zo ingericht dat het de uitvoering van de Participatiewet volledig ondersteunt. Daarnaast kan Dariuz 2.0 nog beter ingericht worden naar de wensen van LANDER. Zat men op de goede plaats? De laatste wijziging van de WSW is van In 2010 werd de SWsector geconfronteerd met een reeds per 2011 ingaande zware korting op de rijkssubsidie per SE. Een korting die LANDER vanaf het jaar 2011 maar liefst 1,65 mln per jaar kost. Deze korting zal in de komende jaren verder oplopen. Wet werk & bijstand (WWB) en het participatiebudget Met het participatiebudget hebben gemeenten meer ruimte eigen beleidsafwegingen te maken, toegesneden op de lokale en regionale praktijk. Gemeenten hebben meer mogelijkheden om maatwerk aan de burger te bieden en zijn vrij in de keuze van instrumenten. Ook participatiebudgetten ontkomen niet aan financiële ingrepen van de rijksoverheid. Het participatiebudget zal landelijk afnemen van 812 miljoen in 2013 naar 615 miljoen in 2015 en treft daarmee ook onze gemeenten. Natuurlijk blijft regulier werk, zo nodig met een loonkostensubsidie, het hoogste doel. In lijn met de doelstelling van de wet en de richtlijn van brancheorganisatie CEDRIS beschouwt LANDER het buiten de muren van de LANDER-vestigingen werken en het gedetacheerd werken van SW-ers en WWB-ers bij werkgevers ( derden ), als waardevolle (en soms maximaal haalbare) stappen in de arbeidsontwikkeling. Waarbij uitdrukkelijk wordt ingezet op maximalisering van de gerealiseerde loonwaarde. Voor 31 december van het verslagjaar stond de doelstelling dat minimaal 33% van de doelgroep bij derden zit (in detachering en begeleid werken). LANDER haalde deze doelstelling: zij kwam uit op 33,7%, een verbetering met circa 0.5 % ten opzichte van de situatie Het doel was om per 31 december 2013 op maximaal 38% binnen uit te komen (in de industrie). Per ultimo 2013 realiseerde LANDER deze doelstelling, met de behaalde 49,8%, niet. De reden was dat door (snel) oplopende werkloosheid én grote instroom van cliënten (door de sterk verhoogde taakstelling) het lastig was om cliënten bij derden te plaatsen (groei plaatsing bij derden netto vijf personen). Noodgedwongen moesten vele nieuwe WSW-ers binnen starten. De Participatiewet De per 1 januari 2015 voorziene Participatiewet heeft veel overeenkomsten met de eerder verwachte Wet werken naar vermogen (WWV), maar kent ook verschilpunten. De instroom van WSW-ers stopt per 1 januari De toegangstoets is verdwenen in de Participatiewet. Het loondispensatiesysteem is vervangen door loonkostensubsidie. Het zorgen voor beschut werk wordt gestimuleerd, maar hoeft niet. Diegenen die van de Wajongwerkregeling gebruik maken, vallen op termijn allemaal onder de Participatiewet. De quotumwet wordt geconcipieerd, maar eerst wordt ingezet op de afspraak met werkgevers (uitwerking afspraak in het sociaal akkoord) waarin staat dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst zullen nemen. De ingangsdatum van de Participatiewet is 1 januari FIGUUR: VERDELING BINNEN / BUITEN / DERDEN 2013 % aandeel DERDEN 33,70% BINNEN 49,80% BUITEN 16,50% DE BUITENWERELD

8 Regionaal Sociaal Akkoord Rivierenland Two ticks to match 8 Op 19 september 2013 is het tweede Sociaal Akkoord Rivierenland getekend (RSA 2.0). Met het doel 100 werkzoekenden uit Wajong, WIA en WSW extra (betaald) te plaatsen bij werkgevers in de periode van 19 september 2013 tot 31 december Dit akkoord moet een stimulans geven aan een nog hechtere samenwerking tussen werkgevers en de bemiddelaars. Het akkoord is getekend door LANDER werk & participatie en de partijen: VNO-NCW Rivierenland, Programmaraad Participerend Rivierenland (namens de gemeenten), Provincie Gelderland, UWV-WERKbedrijf en de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. Socialer ondernemen Eind 2013 hadden circa 50 bedrijven een PSO-certificaat gehaald. Nog veel belangrijker is dat in 2013 Bouwend Nederland de PSO omarmde en gaat gebruiken bij de vaststelling of een onderneming voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijven laat werken. Het gaat hier om grote (waaronder Pro-Rail, BAM) en kleine ondernemingen in de grond-, weg- en waterbouwsector. De eerste bedrijven in Rivierenland zijn in 2013 begonnen aan het traject om een PSO-certificaat te halen. LANDER ziet de PSO als een zeer goede en efficiënte basis voor een toekomstig SROI-beleid. LANDER nam deel aan de pilot het stimuleren van de omslag van SW-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin is specifiek aandacht voor de ontwikkeling van de dienstverlening aan werkgevers. LANDER wil hierdoor meer goede matches met werkgevers tot stand brengen door gebruik te maken van de (verzamelde) vraag naar competenties van werkgevers en de (verzamelde) beschikbare competenties van werknemers. De pilot is in 2013 met succes afgesloten. Volgens het onderzoeksbureau (Panteia), dat namens de overheid alle 42 pilots analyseerde, is Two Ticks To Match (2TTM) een webapplicatie die werkgevers in staat stelt zélf een selectie te maken van voor hen geschikte werknemers. De aanpak leidt tot een automatische focus op de vraag van de werkgever, tot duurzamere dienstverbanden en tot verrassende matches. Deze functionaliteit is in 2011 als module toegevoegd aan Dariuz. In 2013 maakten acht bedrijven gebruik van 2ttm. In het eerste en tweede kwartaal 2013 is overleg gevoerd met gebruikers over hun wensen. In de eerste helft van 2014 zal Dariuz 2.0. beschikbaar zijn. DE BUITENWERELD

9 SAMENWERKING Partners in dienstverlening Secunda Het past in de strategie van LANDER om de dienstverlening te versterken door samenwerking met reguliere marktpartijen of deze over te hevelen naar reguliere marktpartijen. Hierdoor stelt LANDER zich steeds meer op als intermediair en begeleider. Met Avri is in het verslagjaar een pilot uitgevoerd waarbij het complete Groenteam in de gemeente Buren onder aansturing van Avri aan het werk was. De eerste bevindingen zijn positief. Door de samenwerking met Avri ontstaat meer efficiency en kunnen onze medewerkers ook andere taken gaan uitvoeren in de openbare ruimte. In 2014 wordt deze pilot naar verwachting structureel ingebed. Met Avri is verder een intentieverklaring opgesteld met een eenduidige visie op een regiobrede aanpak; inmiddels wordt hiervoor in goede samenwerking een business case uitgewerkt. Voor de schoonmaak wordt samengewerkt met een aantal regionale schoonmaakbedrijven in het onderling uitwisselen van werk en de inbreng van schoonmaakexpertise. In het verslagjaar heeft een uitgebreide scan plaatsgevonden naar potentiële partners voor de resterende activiteiten, gevolgd door verkennende gesprekken. Inmiddels wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de schoonmaakdienstverlening op te schalen en meer op afstand te zetten door coöperatieve samenwerking met collega SW-organisaties. Vergelijkbare motieven hebben eveneens geleid tot eerste verkenningen naar mogelijke samenwerking op het gebied van logistieke dienstverlening. Dariuz Dariuz, een minderheidsdochter van LANDER, biedt - in eerste instantie aan de SW-sector, maar inmiddels ook aan gemeenten - een volledig systeem van cliëntdiagnose, assessment en loonwaardebepaling aan. In het verslagjaar is er weer fors in het systeem geïnvesteerd. Kringloopwinkel Secunda, een gezamenlijke dochter van LANDER en Avri, deed het ook in 2013 weer goed. Ondanks een forse kostenverhoging als gevolg van schaalvergroting van de winkel en opslag aan de Spoorstraat te Tiel, via huur van het nevenliggende pand, wist de organisatie ongeveer een neutraal resultaat te behalen, dankzij forse omzetgroei. Maar liefst 661 ton aan goederen werd van de afvalhoop gered en hergebruikt. De markt voor herbruikbare goederen is zeer sterk in beweging. In 2014 vindt een uitgebreide strategische verkenning naar de toekomst van Secunda plaats. RIW De gemeenten Tiel, Neerijnen, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Maasdriel, Zaltbommel, Culemborg en Geldermalsen, het UWV en LANDER hebben de handen in één geslagen. Zij werken samen aan één regionale infrastructuur voor werk en inkomen (RIW), als logische uitwerking van de regionale visie op het sociaal domein. Deze samenwerking heeft aan het eind van het verslagjaar geleid tot een voorstel aan de betrokken raden om de colleges opdracht te geven om: a. Een GR met een openbaar lichaam Werk en Inkomen (RIW) uit te werken en vóór het zomerreces 2014 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. b. Het intrekkingsbesluit GR LANDER gelijktijdig ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. c. Het intrekkingsbesluit GR SDB gelijktijdig ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraden van de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel. d. Het bedrijfsplan voor de GR met openbaar lichaam, onder a. bedoeld, verder uit te werkenen daarin de financiële scenario s, de bezuinigingsopgave en de frictiekosten door te rekenen. 9 TNO LANDER en TNO hebben een samenwerkingsovereenkomst, met als doel wetenschappelijk onderbouwde systemen op het vlak van arbeidsontwikkeling in de praktijk te testen. Beide partijen wisselen, op voorhand, informatie uit over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kennisontwikkeling ten aanzien van re-integratiemarkt en kwaliteitsverbetering. Ook kunnen gezamenlijk projecten worden opgestart. In 2013 hebben we, samen met TNO en andere bedrijven, gekeken naar verdere verdieping in het verbinden van werkgevers aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het transparant maken van prestaties van SW-bedrijven. Dit alles met als uitgangspunt een organisatorisch model voor werk & inkomen met daarbij behorende groeidocumenten Werkgeversdienstverlening, Financiën en Juridische Vormgeving voor de verdere uitwerking van de onder a. en d. bedoelde voorstellen. Het goedkeuringsproces loopt nog en is bij het grootste deel van de genoemde gemeenten reeds positief afgesloten. Het algemeen bestuur van LANDER heeft voor wat betreft dit voorstel geen eigen besluitvorming nodig geacht en lift mee op de besluitvorming bij de deelnemende gemeenten. Met het voorgaande mag duidelijk zijn dat het in 2014 aan de raden voor te leggen voorstel duidelijkheid zal geven over de toekomst van LANDER in RIW-verband. Hiermee wordt 2014 een cruciaal jaar in de historie van LANDER. SAMENWERKING

10 10 Het bestuur van LANDER heeft bij de vorming van de RIW slechts als taak om toe te zien op een ordentelijke ontruiming van de GR LANDER, met het oog op de belangen van de diverse stakeholders van LANDER. De voorbereiding van de aan de gemeenteraden voor te leggen voorstellen voor de RIW-organisatie is in volle gang. Er is een forse projectorganisatie gevormd, verdeeld in Financiën, Communicatie, Werkgeversdienstverlening, Personeel, Huisvesting, Organisatie, ICT, Juridische vormgeving, Processen en Beleid. LANDER draagt via tientallen deelnemers in deze organisatie bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van de RIW. Qua medezeggenschap zijn een zogenaamde BOR en BGO in voorbereiding. Bij voorspoedige uitwerking en besluitvorming zal realisatie van de RIW plannen naar verwachting betekenen dat de GR LANDER per 1 januari 2016 haar operationele taken zal beëindigen. SAMENWERKING

11 ORGANISATIE WERKGEVERSBENADERING Werkgeversadviespunt Rivierenland (WAPR) Het WAPR vormt het loket voor de werkgevers voor de invulling van hun personeelsbehoefte. Al jaren werken de accountmanagers van LANDER hierin samen met de adviseurs van het WAPR. Per 1 januari 2014 is het accountmanagersteam van LANDER samengevoegd met het WAPR. In 2013 is hiertoe het definitieve besluit genomen en zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Jaarlijks wordt in een Service Level Agreement (SLA) een aantal doelstellingen van LANDER overgedragen aan het WAPR. Met deze samenvoeging spreken we nog sterker vanuit een mond naar werkgevers. Daarnaast wordt de werkgeversbenadering versterkt door bundeling van menskracht, expertise en netwerk. Hoewel het een lastig besluit was om het eigen accountmanagement los te laten, vertrouwen we erop dat deze stap zowel voor werkgevers als voor de doelgroepmedewerkers tot betere service leidt. Daarnaast sluit dit goed aan bij de ontwikkeling om te komen tot een werkbedrijf op grond van het landelijk sociaal akkoord. en verwachten we hierin nog veel stappen te maken. Met deze inzet proberen we vooral medewerkers van de afdeling Industrie extern te plaatsen. Voor onze Groenmedewerkers geldt dat zij al deels zijn uitgeplaatst in een detachering bij een gemeente of groenbedrijf. Dit is bijvoorbeeld bij de gemeente Tiel gebeurd: daarin zijn we van eigen aannemers veranderd in een detacheerder. Met Avri is de nadrukkelijke intentie om begin 2014 de groep medewerkers in gemeente Buren naar Avri te detacheren. De samenwerking hiervoor is al in 2012 opgestart. In de komende jaren zullen naar verwachting ook de andere Groenmedewerkers worden gedetacheerd bij Avri. In deze samenwerking is het nadrukkelijk de bedoeling om ook extra werkgelegenheid te creëren. De Avri heeft bij een paar gemeenten het groenbedrijf al overgenomen en ook met de overige gemeenten worden hierover gesprekken gevoerd. 11 Relatiebeheer LANDER heeft door de jaren heen een groot aantal relaties opgebouwd met werkgevers. Dit kan zijn via detacheringen, schoonmaak- en groenactiviteiten en industriedienstverlening. Deze honderden relaties duren veelal jaren en bieden een stevig fundament om onze doelstellingen te realiseren. In het afgelopen jaar is stevig geïnvesteerd in onze eigen medewerkers, die inhoud geven aan dit relatiebeheer. Dit hebben we gedaan door aandacht te geven aan commercieel bewustzijn en -vaardigheden. Het zien van kansen bij werkgevers en anticiperen op ontwikkelingen levert nieuwe plaatsingen en extra werk op voor de doelgroep van LANDER. Groepsplaatsingen In 2013 is veel gezaaid, waar we voornamelijk in 2014 van zullen oogsten. We hebben extra focus gelegd op het binnenhalen van opdrachten voor groepsdetacheringen. In 2013 zijn diverse gesprekken opgestart en in de afrondende fase gebracht om uiteindelijk in 2014 uit te betalen. Een aantal voorbeelden van lopende of komende groepsdetacheringen zijn: Simon Loos (circa 10 medewerkers, in sommige periodes flink stijgend door extra opdrachten), Kuehne + Nagel (circa 35 medewerkers) en East Holding (circa 35 medewerkers). Naast deze voorbeelden zijn nog diverse andere successen behaald In 2013 is met een aantal schoonmaakbedrijven gesproken over de overname van onze schoonmaakportefeuille en een groepsdetachering van onze medewerkers. In 2014 verwachten we hierin keuzes te kunnen maken. In het afgelopen jaar is hard gewerkt om zogenaamde leegloopuren goed op te vullen en efficiënter te werken. De opbrengst hiervan is eind 2013 zichtbaar geworden en diverse nieuwe opdrachten zijn begin 2014 opgestart. Functiecreatie Functiecreatie is een methode om elementaire taken te ontdekken in werkprocessen en die te bundelen in functies voor medewerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiermee kunnen vakkrachten zich meer richten op taken die aansluiten bij hun opleidingsniveau. Een win-winsituatie, zeker als vakkrachten op termijn schaars zijn. Een aantal accountmanagers van LANDER is getraind in het toepassen van functiecreatie en heeft met zorggroep Maas en Waal meegedaan met een landelijke pilot voor functiecreatie in de zorg. Dit heeft geleid tot een aantal plaatsingen en tot eerste ervaringen in de toepassing. Functiecreatie biedt een mooie kans om met andere ogen naar werkprocessen te kijken en naar slimmere inzet van personeel. Ook in 2014 zal hiermee verder worden gegaan, waarbij gezocht wordt naar werkgevers die openstaan voor de mogelijkheden en die voldoende omvang hebben om de tijdsinvestering terug te verdienen. ORGANISATIE

12 Locus 12 LANDER is sinds 2011 aangesloten bij Locus. Locus is een stichting van CEDRIS en Divosa, die als doel heeft het verbeteren en afstemmen van de dienstverlening vanuit regionale/ lokale uitvoering naar landelijk opererende werkgevers. Een voorbeeld is Jumbo Supermarkten, waar ook een LANDER-medewerker is geplaatst. Re-integratie voor gemeenten De gemeenten hebben meer re-integratiedienstverlening ingekocht bij LANDER dan verwacht. Een aantal nieuwe projecten was hier met name debet aan, bijvoorbeeld: - Het project Toegerust uit de startblokken (werkervaring en scholing voor jongeren uit het speciaal onderwijs). - Het project Wat kan de klant (deelnemers met verminderde loonwaarde die via workshops en werkervaring worden bemiddeld naar (regulier) werk). - Het project Maat-Werk (intensieve samenwerking met gemeente Tiel/WIZ, doelgroep participatieladder 3 t/m 5, bemiddelen naar werk). - Het project Werken in de openbare ruimte (work first voor niet-willers in samenwerking met Reclassering Nederland). Al deze projecten hebben vernieuwende elementen en hebben hoopgevende (eerste) opbrengsten. Waarden hoger plan tilt, efficiënter werkt en vooral goed aansluit bij de klantvraag. Het besef bestaat dat dit zijn bijdrage kan leveren in de organisatieontwikkeling van LANDER. Daarom is een pilot gestart om hiermee te experimenteren en te ontdekken of het een aanpak is die breed binnen LANDER kan worden toegepast. Een groep medewerkers van LANDER heeft zich gecertificeerd voor Lean Green Belt. Hiermee zijn ze deskundig gemaakt om een voortrekkersrol te spelen op de toepassing van Lean binnen LANDER. De pilotevaluatie heeft geleid tot de conclusie dat Lean zeker zijn waarde heeft en het zal daarom in 2014 verder zijn plek gaan krijgen binnen de brede bedrijfsvoering van LANDER. Tijd voor prioriteit In het voorjaar van het verslagjaar is de organisatieverandering Tijd voor Prioriteit geëvalueerd. Alle teams hebben input geleverd voor de evaluatie. We hebben geconstateerd dat het veranderproces ons in grote lijnen gebracht heeft wat we wilden bereiken: - Focus op waarde toevoegen voor de klant - Extern werken, werkgevers - Commercieel handelen - Verzakelijking - Focus op loonwaarde van onze medewerkers. Op verschillende punten kunnen we de focus nog verbeteren. Hiervoor hebben we een actiepuntenlijst gemaakt. Eind 2012 hebben we de waarden benoemd die passen bij de nieuwe koers van LANDER. De waarden van LANDER zijn: We tonen lef We werken samen We doen het slim We geven en nemen verantwoordelijkheid In 2013 hebben alle teams de waarden vertaald naar concreet gedrag voor het team en is er op diverse manieren, LANDER-breed, aandacht geweest voor de waarden. Ook in 2014 zal hier aandacht voor zijn. Lean Lean is een aanpak die zich richt op het uitbannen van verspilling in werkprocessen. Het uitgangspunt hierbij is de klantbehoefte en wat is waardetoevoegend voor de klant. Een grondige toepassing levert een organisatiecultuur op die zijn dienstverlening naar een We hebben in 2012 en ook in verslagjaar 2013 veel gevraagd van het stafen kaderpersoneel. We zijn trots op de enorme prestaties die zij hebben geleverd. Er was sprake van een hoge werkdruk en tegelijk hadden medewerkers een individueel ontwikkelplan waarin forse doelstellingen gehaald moesten worden. Op vier medewerkers na zijn alle medewerkers definitief in de nieuwe functie benoemd. De ontwikkelplannen zijn als een zwaar traject ervaren. Medewerkers hebben zich onveilig gevoeld omdat ze zich nog moesten bewijzen in de nieuwe functie, terwijl veiligheid juist één van de randvoorwaarden is om te kunnen leren en experimenteren. Als management hebben we geconstateerd dat het tijdelijk benoemen van medewerkers te veel onrust heeft gegeven. Dat doen we een volgende keer anders. Vertrouwen schenken is de beste uitgangspositie om van elkaar en met elkaar te leren. Mooi is het om te zien hoe medewerkers nieuw gedrag laten zien dat past bij de nieuwe koers van de organisatie en aangeven dat ze van bewust onbekwaam gegroeid zijn naar bewust bekwaam en soms zelfs al weer onbewust bekwaam. Ook is het mooi om de successen te zien die het gevolg zijn van hun nieuwe gedrag en die te delen met elkaar. ORGANISATIE

13 FIGUUR: ORGANIGRAM DIRECTIE Arbeidsmarkt & Productontwikkeling MT-ondersteuning F & I (Financial Control) P & O/HRM (Social Control) Werkbedrijf Accountmanagement/ werkgeversbenadering Op termijn naar WAPR Bedrijfsbureau Werkportaal Team Extern werken Team Werken & Leren Team Beschut werken WMO/AWBZ 13 1 advisieur onderzoek 2 medew. onderzoek 3 psycholoog 4 administratief medewerker Mobiliteitsbureau 1 jobcoach 2 praktijkbegeleider Personeel en cliënten Beschut Op 31 december 2012 hadden we vijf medewerkers in het mobiliteitsbureau. In de loop van 2013 hebben nog drie medewerkers de status van herplaatsingskandidaat gekregen. Vier medewerkers zijn uitgestroomd en één medewerker is herplaatst binnen de eigen organisatie. In 2014 worden nog drie medewerkers vanuit het mobiliteitsbureau begeleid van werk naar werk WSW- medewerkers Aantal se (gemiddeld) Aantal fte in dienst (gemiddeld) Aantal fte begeleid werken (gemiddeld) Wachtlijst WSW (per ultimo) Trajecten naar Werk WWB-medewerkers (personen per ultimo) 1 2 WWB-loonkostensubsidie (personen per ultimo) 11 3 WWB-trajecten (gestart) WIW-medewerkers (personen per ultimo) I/D (personen per ultimo) (Semi-)ambtelijke medewerkers (fte per ultimo) ORGANISATIE

(concept) JAARVERSLAG 2013

(concept) JAARVERSLAG 2013 (concept) JAARVERSLAG 2013 (tevens dienend als Sociaal Jaarverslag) 2 Concept-Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* MISSIE EN BELEID... 6 DE BUITENWERELD... 9 SAMENWERKING... 11 WERKGEVERSBENADERING...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2014. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2014 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2014 INLEIDING

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

AB LANDER. 20 januari 2014

AB LANDER. 20 januari 2014 AB LANDER 20 januari 2014 FOTO VOGELHUIS!!!!!! AB LANDER 20 januari 2014 PROGRAMMA Actualiteiten wetsomgeving LANDER in vergelijk Actualiteiten intern Actualiteiten RIW Beleidsplan Participatiewet/Sociaal

Nadere informatie

G A JAARVERSL Lef met LANDER

G A JAARVERSL Lef met LANDER J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Lef met LANDER Inhoudsopgave JAARVERSLAG* Met vertrouwen de toekomst in 5 Missie en beleid 6 Inhoudsopgave JAARREKENING Inleiding 23 1. Rechtmatigheid 24 De buitenwereld

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

CONCEPT- JAARVERSLAG 2014

CONCEPT- JAARVERSLAG 2014 AB20150615-6a CONCEPT- JAARVERSLAG 2014 (tevens dienend als Sociaal Jaarverslag) 2 Laatst afgedrukt op 23-4-2015 Concept-Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD... 5 MISSIE EN BELEID... 6

Nadere informatie

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)?

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Desiree Curfs Directeur Patijnenburg Evert-Jan Slootweg Programmaraad (Divosa) Opbouw Even voorstellen Achtergrond Loonwaardemeting Regio Ervaringen Hoe werkt

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Tijd voor prioriteit. Aanvulling lopende beleidsplan Februari 2011

Tijd voor prioriteit. Aanvulling lopende beleidsplan Februari 2011 Tijd voor prioriteit Aanvulling lopende beleidsplan Februari 2011 Aanleiding Bezuinigingen WSW ruim 1.3 miljoen per 1 januari 2011 Bezuinigingen op re-integratiebudgetten WWB per 1 januari 2012 Huidige

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST De agenda voor vanavond Doel: informeren over contract Neerijnen-Tiel

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelings plan 1 Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelingsplan Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk onderdeel van het integrale

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

LANDER WERK a PA RTICIP ATI E

LANDER WERK a PA RTICIP ATI E m LANDER WERK a PA RTICIP ATI E Presentatie raadscie Maasdriel 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financien & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling ^LANDER WERK

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie