JAARVERSLAG verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid

2 XXXXX

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING RECHTMATIGHEID 26 DE BUITENWERELD 7 SAMENWERKING 9 ORGANISATIE 11 OPLEIDINGEN 17 FINANCIËN 19 TOEZICHT BESTEMMING RESULTAAT BALANS PROGRAMMAREKENING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING 41 3 VOORUITBLIK 21 * Tevens dienend als sociaal jaarverslag. 8. VERSLAGLEGGING AWBZ-AC TIVITEITEN VAN DE GR LANDER OVER HET JAAR SISA-BIJLAGE: REALISTATIE WSW OPENBAARMAKINGSVERPLICHTING TOPFUNCTIONARISSEN CONTROLEVERKLARING 52 AFKORTINGENLIJST 56 INHOUDSOPGAVE

4 SAMENSTELLING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR op 31 december 2013 Buren Mevrouw G. van der Donk-van Andel (DB) De heer M. Hofman De heer J. van Rijswijk Neder-Betuwe De heer H. Dorenbos Mevrouw S.A. Mathijssen De heer V.M. van Neerbos (DB) Culemborg De heer J. Marringa De heer H.C. van Oorschot (DB) De heer J.P. Roefs Neerijnen De heer J. Krook (DB) De heer L.D. van Lith De heer C. Nijhoff Geldermalsen Mevrouw H. Boer Rookhuiszen-de Joode Mevrouw K. de Heus-van Wijk De heer W. Hompe (DB) Tiel Mevrouw L.H.K. Metiary Mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld (DB-voorzitter) Mevrouw I.C.M. Son-Stolk 4 Maasdriel Mevrouw J.C.G.L. van de Braak-van Hooft De heer J.J.T.M. Leijdekkers (DB) De heer C.J.A.M. Tijssen Zaltbommel Mevrouw B. Rachak De heer G.B. van t Zelfde De heer C.A.H. Zondag (DB) Adviserende DB-leden Mevrouw M.D. den Ouden De heer R.J.M. Matser Werkgebied LANDER werk & participatie CULEMBORG BUREN NEDER-BETUWE GELDERMALSEN TIEL NEERIJNEN ZALTBOMMEL MAASDRIEL SAMENSTELLING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR

5 VOORWOORD Tegen de achtergrond van al jaren steeds maar schuivende panelen in Den Haag, koerst de regio en koerst LANDER onverstoorbaar af op een goede infrastructuur voor de burgers van deze regio, die structurele ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen. In de loop van het verslagjaar werd steeds duidelijker dat LANDER als instituut inmiddels wel voor een rotonde staat. De bestaande weg houdt in ieder geval op; de WSW-instroom, de historische basis van LANDER, stopt per 1 januari Voor LANDER wordt dus de vraag: wat wordt het, linksaf of rechtsaf? Anders gezegd: wordt het plan A (opgaan in de in aanbouw zijnde regionale infrastructuur voor werk en inkomen ) of wordt het plan B (uitvoering van het recent door het algemeen bestuur vastgestelde beleidsplan Samen waarde vermeerderen )? LANDER heeft de absolute voorkeur voor plan A. Mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld Voorzitter Maar uiteindelijk gaat het er om dat er na de rotonde weer één nieuwe weg komt, een weg die in innige samenwerking met werkgevers wordt bereden, een weg die goede wegwijzers (instrumenten voor re-integratie) kent, en een weg die uiteindelijk leidt naar passend werk voor onze cliënten. Wat dat betreft gaat LANDER ervan uit dat plan A en plan B gewoon in elkaars verlengde liggen. In het afgelopen jaar heeft LANDER weer haar bijdrage geleverd aan het uitzetten en bewegwijzeren van die nieuwe weg, vooral ook voor de nieuwe cliënten binnen de Participatiewet. Te noemen zijn haar bijdrage aan de regionale sociale akkoorden, haar gestage spinnen aan een netwerk van relevante relaties in zowel bedrijfsleven als (semi-)overheid, en het tot stand brengen van groepsdetacheringen en overige samenwerkingen op de werkvloer. Ook de bijdrage vanuit de cliënten van LANDER is daarbij niet gering geweest. Het wegnemen van iedere vorm van belemmering voor doorstroom naar zo regulier mogelijk werk heeft ook van hen veel gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met geregeld vervoer. 5 Wij zijn als bestuur dan ook dankbaar voor zowel deze bijdrage, als voor de in het verslagjaar getoonde inzet en creativiteit op weg naar nieuwe antwoorden op oude vragen. Corry van Rhee Oud Ammerveld Voorzitter LANDER werk & participatie VOORWOORD

6 MISSIE EN BELEID Dezelfde missie, maar een verruimde visie 6 De vele externe, ook wettelijke, ontwikkelingen hebben geen directe gevolgen voor de missie van LANDER. Deze blijft dezelfde, namelijk: als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen, om mensen die niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren, naar vermogen te laten werken en leren. We hebben de visie van LANDER echter met twee elementen uitgebreid. Om te beginnen vraagt de zorg voor een passend aanbod, om een intense samenwerking met reguliere werkgevers en werkgeversorganisaties. De publieke infrastructuur schept immers zelf geen werk. Het landelijk sociaal akkoord gaat dan ook uit van een intensieve betrokkenheid van werkgevers. Daarnaast vereist de visie van LANDER een aanvulling op het vlak van commercie en financiën. De mogelijkheden in regulier werk dienen immers tegen een reële loonwaarde te worden gerealiseerd. Dit voorkomt ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt, het is bovendien nuchtere zakelijkheid en niet in de laatste plaats is het bittere noodzaak tegen de achtergrond van forse subsidiekortingen. Nieuwe verdienmodellen voor re-integratie zijn anders niet haalbaar. Met deze aanvullingen is de visie van LANDER in het verslagjaar (in haar nieuwe beleidsplan) als volgt geherformuleerd. De visie van LANDER LANDER biedt werk op maat voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Een sluitende aanpak is voor hen essentieel. De publieke infrastructuur en reguliere werkgevers zorgen in nauwe samenwerking voor een passend aanbod voor deze doelgroepen. Voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen geldt dat: 1. het gaat erom wat iemand wél kan en niet wat iemand niet of niet meer kan. 2. de match tussen cliënt en werkplek optimaal is. 3. centraal staat het bereiken van een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt. 4. het incasseren van een reële loonwaarde is een voorwaarde is. De rol van LANDER In lijn met haar missie en visie heeft LANDER een hoofdrol bij een regionale oplossing voor de zogenaamde groep 3-cliënten, personen met een structurele arbeidsbeperking. Zij heeft daarin ook geen keuze. De vraag naar ondersteuning wordt immers door twee ontwikkelingen alleen maar groter. In de eerste plaats gaat de WSW weliswaar op slot, maar de nieuwkomers en de schoolverlaters met een arbeidshandicap die daardoor in de kou komen te staan, zullen de gemeenten blijven weten te vinden. In de tweede plaats komt er een (uiteindelijk) forse Wajonggroep op de gemeenten af, met vergelijkbare kenmerken. Voor al deze groepen is alleen maar een uitkering verstrekken geen optie. Via schadelastbeperking door loonwaardecreatie kunnen de maatschappelijke kosten worden verlaagd. LANDER is in het verslagjaar door haar bestuur gepositioneerd om de regionale uitvoerder voor groep 3-cliënten te zijn, met een eenduidige en exclusieve doorgeleiding naar LANDER vanuit de gemeenten op basis van alleen al de groep 3-indicatie. Helder mag zijn dat dit een plan B is. LANDER heeft absolute voorkeur voor plan A ( opgaan in de in aanbouw zijnde Regionale infrastructuur voor Werk en Inkomen ). LANDER als arbeidsontwikkelaar Er wordt in de arbeidsontwikkelorganisatie methodisch gewerkt: Diagnose in de vorm van self-assessment (doel: achterhalen van de echte drijfveren van cliënten). Assessment in een echte werksituatie zoals bijvoorbeeld in het Werkportaal of bij de werkgever in de werksituatie wordt gemeten welke werkkwaliteiten een kandidaat heeft en welke ontwikkeling nodig is om de stap naar regulier werk te kunnen maken. Heeft de kandidaat voldoende werkkwaliteiten dan staat extern werken of leren & werken voorop. We doen er alles aan om de kandidaat bij de externe werkgevers te laten werken én zorgen samen (LANDER en werknemer) voor maximale ontwikkeling van zijn werkvermogen (verticale arbeidsontwikkeling). Indien uit het assessment blijkt dat (verticale) arbeidsontwikkeling niet meer mogelijk is en de loonwaarde laag is, is beschut werk aan de orde. Verticale arbeidsontwikkeling mag van de kandidaat dan ook niet meer gevraagd worden. Verhoging van loonwaarde blijft wel een doel. De cliënten van LANDER komen uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk & bijstand (WWB), de voormalige Instroom- en Doorstroomregeling (I/D), de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG) en de algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). In de praktijk van alledag doet de regeling er niet zo veel toe. Voor iedere cliënt of medewerker wordt hetzelfde instrumentarium gebruikt als dat past. Afhankelijk van de individuele wensen en behoeften van (aspirant-) werknemers en werkgevers probeert LANDER regelingen zo flexibel mogelijk toe te passen. Bovendien werkt LANDER met andere partijen samen om uitplaatsing te realiseren. MISSIE EN BELEID

7 DE BUITENWERELD Met goed instrumentarium Wet sociale werkvoorziening (WSW) LANDER werkt op gestructureerde wijze aan arbeidsontwikkeling. Daarbij hoort een systematische inzet van diagnose, assessment en loonwaardemeting. We gebruiken daarvoor Dariuz. Het Dariuzinstrumentarium is volledig in de interne begeleidingsprocessen van LANDER geïmplementeerd. Uitvoerders op jobcoachniveau zijn daarvoor op maat gecertificeerd. Dariuz is een samenhangend pakket waarbij alle relevante gegevens opgeslagen zijn; van intake tot en met de plaatsing bij werkgevers. Dariuz is breed inzetbaar door de combinatie van wetenschappelijke onderbouwing en de praktijkkennis van professionals. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2014 Dariuz 2.0 opgeleverd. Het vernieuwde webbased systeem is dan zo ingericht dat het de uitvoering van de Participatiewet volledig ondersteunt. Daarnaast kan Dariuz 2.0 nog beter ingericht worden naar de wensen van LANDER. Zat men op de goede plaats? De laatste wijziging van de WSW is van In 2010 werd de SWsector geconfronteerd met een reeds per 2011 ingaande zware korting op de rijkssubsidie per SE. Een korting die LANDER vanaf het jaar 2011 maar liefst 1,65 mln per jaar kost. Deze korting zal in de komende jaren verder oplopen. Wet werk & bijstand (WWB) en het participatiebudget Met het participatiebudget hebben gemeenten meer ruimte eigen beleidsafwegingen te maken, toegesneden op de lokale en regionale praktijk. Gemeenten hebben meer mogelijkheden om maatwerk aan de burger te bieden en zijn vrij in de keuze van instrumenten. Ook participatiebudgetten ontkomen niet aan financiële ingrepen van de rijksoverheid. Het participatiebudget zal landelijk afnemen van 812 miljoen in 2013 naar 615 miljoen in 2015 en treft daarmee ook onze gemeenten. Natuurlijk blijft regulier werk, zo nodig met een loonkostensubsidie, het hoogste doel. In lijn met de doelstelling van de wet en de richtlijn van brancheorganisatie CEDRIS beschouwt LANDER het buiten de muren van de LANDER-vestigingen werken en het gedetacheerd werken van SW-ers en WWB-ers bij werkgevers ( derden ), als waardevolle (en soms maximaal haalbare) stappen in de arbeidsontwikkeling. Waarbij uitdrukkelijk wordt ingezet op maximalisering van de gerealiseerde loonwaarde. Voor 31 december van het verslagjaar stond de doelstelling dat minimaal 33% van de doelgroep bij derden zit (in detachering en begeleid werken). LANDER haalde deze doelstelling: zij kwam uit op 33,7%, een verbetering met circa 0.5 % ten opzichte van de situatie Het doel was om per 31 december 2013 op maximaal 38% binnen uit te komen (in de industrie). Per ultimo 2013 realiseerde LANDER deze doelstelling, met de behaalde 49,8%, niet. De reden was dat door (snel) oplopende werkloosheid én grote instroom van cliënten (door de sterk verhoogde taakstelling) het lastig was om cliënten bij derden te plaatsen (groei plaatsing bij derden netto vijf personen). Noodgedwongen moesten vele nieuwe WSW-ers binnen starten. De Participatiewet De per 1 januari 2015 voorziene Participatiewet heeft veel overeenkomsten met de eerder verwachte Wet werken naar vermogen (WWV), maar kent ook verschilpunten. De instroom van WSW-ers stopt per 1 januari De toegangstoets is verdwenen in de Participatiewet. Het loondispensatiesysteem is vervangen door loonkostensubsidie. Het zorgen voor beschut werk wordt gestimuleerd, maar hoeft niet. Diegenen die van de Wajongwerkregeling gebruik maken, vallen op termijn allemaal onder de Participatiewet. De quotumwet wordt geconcipieerd, maar eerst wordt ingezet op de afspraak met werkgevers (uitwerking afspraak in het sociaal akkoord) waarin staat dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst zullen nemen. De ingangsdatum van de Participatiewet is 1 januari FIGUUR: VERDELING BINNEN / BUITEN / DERDEN 2013 % aandeel DERDEN 33,70% BINNEN 49,80% BUITEN 16,50% DE BUITENWERELD

8 Regionaal Sociaal Akkoord Rivierenland Two ticks to match 8 Op 19 september 2013 is het tweede Sociaal Akkoord Rivierenland getekend (RSA 2.0). Met het doel 100 werkzoekenden uit Wajong, WIA en WSW extra (betaald) te plaatsen bij werkgevers in de periode van 19 september 2013 tot 31 december Dit akkoord moet een stimulans geven aan een nog hechtere samenwerking tussen werkgevers en de bemiddelaars. Het akkoord is getekend door LANDER werk & participatie en de partijen: VNO-NCW Rivierenland, Programmaraad Participerend Rivierenland (namens de gemeenten), Provincie Gelderland, UWV-WERKbedrijf en de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. Socialer ondernemen Eind 2013 hadden circa 50 bedrijven een PSO-certificaat gehaald. Nog veel belangrijker is dat in 2013 Bouwend Nederland de PSO omarmde en gaat gebruiken bij de vaststelling of een onderneming voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijven laat werken. Het gaat hier om grote (waaronder Pro-Rail, BAM) en kleine ondernemingen in de grond-, weg- en waterbouwsector. De eerste bedrijven in Rivierenland zijn in 2013 begonnen aan het traject om een PSO-certificaat te halen. LANDER ziet de PSO als een zeer goede en efficiënte basis voor een toekomstig SROI-beleid. LANDER nam deel aan de pilot het stimuleren van de omslag van SW-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin is specifiek aandacht voor de ontwikkeling van de dienstverlening aan werkgevers. LANDER wil hierdoor meer goede matches met werkgevers tot stand brengen door gebruik te maken van de (verzamelde) vraag naar competenties van werkgevers en de (verzamelde) beschikbare competenties van werknemers. De pilot is in 2013 met succes afgesloten. Volgens het onderzoeksbureau (Panteia), dat namens de overheid alle 42 pilots analyseerde, is Two Ticks To Match (2TTM) een webapplicatie die werkgevers in staat stelt zélf een selectie te maken van voor hen geschikte werknemers. De aanpak leidt tot een automatische focus op de vraag van de werkgever, tot duurzamere dienstverbanden en tot verrassende matches. Deze functionaliteit is in 2011 als module toegevoegd aan Dariuz. In 2013 maakten acht bedrijven gebruik van 2ttm. In het eerste en tweede kwartaal 2013 is overleg gevoerd met gebruikers over hun wensen. In de eerste helft van 2014 zal Dariuz 2.0. beschikbaar zijn. DE BUITENWERELD

9 SAMENWERKING Partners in dienstverlening Secunda Het past in de strategie van LANDER om de dienstverlening te versterken door samenwerking met reguliere marktpartijen of deze over te hevelen naar reguliere marktpartijen. Hierdoor stelt LANDER zich steeds meer op als intermediair en begeleider. Met Avri is in het verslagjaar een pilot uitgevoerd waarbij het complete Groenteam in de gemeente Buren onder aansturing van Avri aan het werk was. De eerste bevindingen zijn positief. Door de samenwerking met Avri ontstaat meer efficiency en kunnen onze medewerkers ook andere taken gaan uitvoeren in de openbare ruimte. In 2014 wordt deze pilot naar verwachting structureel ingebed. Met Avri is verder een intentieverklaring opgesteld met een eenduidige visie op een regiobrede aanpak; inmiddels wordt hiervoor in goede samenwerking een business case uitgewerkt. Voor de schoonmaak wordt samengewerkt met een aantal regionale schoonmaakbedrijven in het onderling uitwisselen van werk en de inbreng van schoonmaakexpertise. In het verslagjaar heeft een uitgebreide scan plaatsgevonden naar potentiële partners voor de resterende activiteiten, gevolgd door verkennende gesprekken. Inmiddels wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de schoonmaakdienstverlening op te schalen en meer op afstand te zetten door coöperatieve samenwerking met collega SW-organisaties. Vergelijkbare motieven hebben eveneens geleid tot eerste verkenningen naar mogelijke samenwerking op het gebied van logistieke dienstverlening. Dariuz Dariuz, een minderheidsdochter van LANDER, biedt - in eerste instantie aan de SW-sector, maar inmiddels ook aan gemeenten - een volledig systeem van cliëntdiagnose, assessment en loonwaardebepaling aan. In het verslagjaar is er weer fors in het systeem geïnvesteerd. Kringloopwinkel Secunda, een gezamenlijke dochter van LANDER en Avri, deed het ook in 2013 weer goed. Ondanks een forse kostenverhoging als gevolg van schaalvergroting van de winkel en opslag aan de Spoorstraat te Tiel, via huur van het nevenliggende pand, wist de organisatie ongeveer een neutraal resultaat te behalen, dankzij forse omzetgroei. Maar liefst 661 ton aan goederen werd van de afvalhoop gered en hergebruikt. De markt voor herbruikbare goederen is zeer sterk in beweging. In 2014 vindt een uitgebreide strategische verkenning naar de toekomst van Secunda plaats. RIW De gemeenten Tiel, Neerijnen, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Maasdriel, Zaltbommel, Culemborg en Geldermalsen, het UWV en LANDER hebben de handen in één geslagen. Zij werken samen aan één regionale infrastructuur voor werk en inkomen (RIW), als logische uitwerking van de regionale visie op het sociaal domein. Deze samenwerking heeft aan het eind van het verslagjaar geleid tot een voorstel aan de betrokken raden om de colleges opdracht te geven om: a. Een GR met een openbaar lichaam Werk en Inkomen (RIW) uit te werken en vóór het zomerreces 2014 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. b. Het intrekkingsbesluit GR LANDER gelijktijdig ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. c. Het intrekkingsbesluit GR SDB gelijktijdig ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraden van de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel. d. Het bedrijfsplan voor de GR met openbaar lichaam, onder a. bedoeld, verder uit te werkenen daarin de financiële scenario s, de bezuinigingsopgave en de frictiekosten door te rekenen. 9 TNO LANDER en TNO hebben een samenwerkingsovereenkomst, met als doel wetenschappelijk onderbouwde systemen op het vlak van arbeidsontwikkeling in de praktijk te testen. Beide partijen wisselen, op voorhand, informatie uit over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kennisontwikkeling ten aanzien van re-integratiemarkt en kwaliteitsverbetering. Ook kunnen gezamenlijk projecten worden opgestart. In 2013 hebben we, samen met TNO en andere bedrijven, gekeken naar verdere verdieping in het verbinden van werkgevers aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het transparant maken van prestaties van SW-bedrijven. Dit alles met als uitgangspunt een organisatorisch model voor werk & inkomen met daarbij behorende groeidocumenten Werkgeversdienstverlening, Financiën en Juridische Vormgeving voor de verdere uitwerking van de onder a. en d. bedoelde voorstellen. Het goedkeuringsproces loopt nog en is bij het grootste deel van de genoemde gemeenten reeds positief afgesloten. Het algemeen bestuur van LANDER heeft voor wat betreft dit voorstel geen eigen besluitvorming nodig geacht en lift mee op de besluitvorming bij de deelnemende gemeenten. Met het voorgaande mag duidelijk zijn dat het in 2014 aan de raden voor te leggen voorstel duidelijkheid zal geven over de toekomst van LANDER in RIW-verband. Hiermee wordt 2014 een cruciaal jaar in de historie van LANDER. SAMENWERKING

10 10 Het bestuur van LANDER heeft bij de vorming van de RIW slechts als taak om toe te zien op een ordentelijke ontruiming van de GR LANDER, met het oog op de belangen van de diverse stakeholders van LANDER. De voorbereiding van de aan de gemeenteraden voor te leggen voorstellen voor de RIW-organisatie is in volle gang. Er is een forse projectorganisatie gevormd, verdeeld in Financiën, Communicatie, Werkgeversdienstverlening, Personeel, Huisvesting, Organisatie, ICT, Juridische vormgeving, Processen en Beleid. LANDER draagt via tientallen deelnemers in deze organisatie bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van de RIW. Qua medezeggenschap zijn een zogenaamde BOR en BGO in voorbereiding. Bij voorspoedige uitwerking en besluitvorming zal realisatie van de RIW plannen naar verwachting betekenen dat de GR LANDER per 1 januari 2016 haar operationele taken zal beëindigen. SAMENWERKING

11 ORGANISATIE WERKGEVERSBENADERING Werkgeversadviespunt Rivierenland (WAPR) Het WAPR vormt het loket voor de werkgevers voor de invulling van hun personeelsbehoefte. Al jaren werken de accountmanagers van LANDER hierin samen met de adviseurs van het WAPR. Per 1 januari 2014 is het accountmanagersteam van LANDER samengevoegd met het WAPR. In 2013 is hiertoe het definitieve besluit genomen en zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Jaarlijks wordt in een Service Level Agreement (SLA) een aantal doelstellingen van LANDER overgedragen aan het WAPR. Met deze samenvoeging spreken we nog sterker vanuit een mond naar werkgevers. Daarnaast wordt de werkgeversbenadering versterkt door bundeling van menskracht, expertise en netwerk. Hoewel het een lastig besluit was om het eigen accountmanagement los te laten, vertrouwen we erop dat deze stap zowel voor werkgevers als voor de doelgroepmedewerkers tot betere service leidt. Daarnaast sluit dit goed aan bij de ontwikkeling om te komen tot een werkbedrijf op grond van het landelijk sociaal akkoord. en verwachten we hierin nog veel stappen te maken. Met deze inzet proberen we vooral medewerkers van de afdeling Industrie extern te plaatsen. Voor onze Groenmedewerkers geldt dat zij al deels zijn uitgeplaatst in een detachering bij een gemeente of groenbedrijf. Dit is bijvoorbeeld bij de gemeente Tiel gebeurd: daarin zijn we van eigen aannemers veranderd in een detacheerder. Met Avri is de nadrukkelijke intentie om begin 2014 de groep medewerkers in gemeente Buren naar Avri te detacheren. De samenwerking hiervoor is al in 2012 opgestart. In de komende jaren zullen naar verwachting ook de andere Groenmedewerkers worden gedetacheerd bij Avri. In deze samenwerking is het nadrukkelijk de bedoeling om ook extra werkgelegenheid te creëren. De Avri heeft bij een paar gemeenten het groenbedrijf al overgenomen en ook met de overige gemeenten worden hierover gesprekken gevoerd. 11 Relatiebeheer LANDER heeft door de jaren heen een groot aantal relaties opgebouwd met werkgevers. Dit kan zijn via detacheringen, schoonmaak- en groenactiviteiten en industriedienstverlening. Deze honderden relaties duren veelal jaren en bieden een stevig fundament om onze doelstellingen te realiseren. In het afgelopen jaar is stevig geïnvesteerd in onze eigen medewerkers, die inhoud geven aan dit relatiebeheer. Dit hebben we gedaan door aandacht te geven aan commercieel bewustzijn en -vaardigheden. Het zien van kansen bij werkgevers en anticiperen op ontwikkelingen levert nieuwe plaatsingen en extra werk op voor de doelgroep van LANDER. Groepsplaatsingen In 2013 is veel gezaaid, waar we voornamelijk in 2014 van zullen oogsten. We hebben extra focus gelegd op het binnenhalen van opdrachten voor groepsdetacheringen. In 2013 zijn diverse gesprekken opgestart en in de afrondende fase gebracht om uiteindelijk in 2014 uit te betalen. Een aantal voorbeelden van lopende of komende groepsdetacheringen zijn: Simon Loos (circa 10 medewerkers, in sommige periodes flink stijgend door extra opdrachten), Kuehne + Nagel (circa 35 medewerkers) en East Holding (circa 35 medewerkers). Naast deze voorbeelden zijn nog diverse andere successen behaald In 2013 is met een aantal schoonmaakbedrijven gesproken over de overname van onze schoonmaakportefeuille en een groepsdetachering van onze medewerkers. In 2014 verwachten we hierin keuzes te kunnen maken. In het afgelopen jaar is hard gewerkt om zogenaamde leegloopuren goed op te vullen en efficiënter te werken. De opbrengst hiervan is eind 2013 zichtbaar geworden en diverse nieuwe opdrachten zijn begin 2014 opgestart. Functiecreatie Functiecreatie is een methode om elementaire taken te ontdekken in werkprocessen en die te bundelen in functies voor medewerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiermee kunnen vakkrachten zich meer richten op taken die aansluiten bij hun opleidingsniveau. Een win-winsituatie, zeker als vakkrachten op termijn schaars zijn. Een aantal accountmanagers van LANDER is getraind in het toepassen van functiecreatie en heeft met zorggroep Maas en Waal meegedaan met een landelijke pilot voor functiecreatie in de zorg. Dit heeft geleid tot een aantal plaatsingen en tot eerste ervaringen in de toepassing. Functiecreatie biedt een mooie kans om met andere ogen naar werkprocessen te kijken en naar slimmere inzet van personeel. Ook in 2014 zal hiermee verder worden gegaan, waarbij gezocht wordt naar werkgevers die openstaan voor de mogelijkheden en die voldoende omvang hebben om de tijdsinvestering terug te verdienen. ORGANISATIE

12 Locus 12 LANDER is sinds 2011 aangesloten bij Locus. Locus is een stichting van CEDRIS en Divosa, die als doel heeft het verbeteren en afstemmen van de dienstverlening vanuit regionale/ lokale uitvoering naar landelijk opererende werkgevers. Een voorbeeld is Jumbo Supermarkten, waar ook een LANDER-medewerker is geplaatst. Re-integratie voor gemeenten De gemeenten hebben meer re-integratiedienstverlening ingekocht bij LANDER dan verwacht. Een aantal nieuwe projecten was hier met name debet aan, bijvoorbeeld: - Het project Toegerust uit de startblokken (werkervaring en scholing voor jongeren uit het speciaal onderwijs). - Het project Wat kan de klant (deelnemers met verminderde loonwaarde die via workshops en werkervaring worden bemiddeld naar (regulier) werk). - Het project Maat-Werk (intensieve samenwerking met gemeente Tiel/WIZ, doelgroep participatieladder 3 t/m 5, bemiddelen naar werk). - Het project Werken in de openbare ruimte (work first voor niet-willers in samenwerking met Reclassering Nederland). Al deze projecten hebben vernieuwende elementen en hebben hoopgevende (eerste) opbrengsten. Waarden hoger plan tilt, efficiënter werkt en vooral goed aansluit bij de klantvraag. Het besef bestaat dat dit zijn bijdrage kan leveren in de organisatieontwikkeling van LANDER. Daarom is een pilot gestart om hiermee te experimenteren en te ontdekken of het een aanpak is die breed binnen LANDER kan worden toegepast. Een groep medewerkers van LANDER heeft zich gecertificeerd voor Lean Green Belt. Hiermee zijn ze deskundig gemaakt om een voortrekkersrol te spelen op de toepassing van Lean binnen LANDER. De pilotevaluatie heeft geleid tot de conclusie dat Lean zeker zijn waarde heeft en het zal daarom in 2014 verder zijn plek gaan krijgen binnen de brede bedrijfsvoering van LANDER. Tijd voor prioriteit In het voorjaar van het verslagjaar is de organisatieverandering Tijd voor Prioriteit geëvalueerd. Alle teams hebben input geleverd voor de evaluatie. We hebben geconstateerd dat het veranderproces ons in grote lijnen gebracht heeft wat we wilden bereiken: - Focus op waarde toevoegen voor de klant - Extern werken, werkgevers - Commercieel handelen - Verzakelijking - Focus op loonwaarde van onze medewerkers. Op verschillende punten kunnen we de focus nog verbeteren. Hiervoor hebben we een actiepuntenlijst gemaakt. Eind 2012 hebben we de waarden benoemd die passen bij de nieuwe koers van LANDER. De waarden van LANDER zijn: We tonen lef We werken samen We doen het slim We geven en nemen verantwoordelijkheid In 2013 hebben alle teams de waarden vertaald naar concreet gedrag voor het team en is er op diverse manieren, LANDER-breed, aandacht geweest voor de waarden. Ook in 2014 zal hier aandacht voor zijn. Lean Lean is een aanpak die zich richt op het uitbannen van verspilling in werkprocessen. Het uitgangspunt hierbij is de klantbehoefte en wat is waardetoevoegend voor de klant. Een grondige toepassing levert een organisatiecultuur op die zijn dienstverlening naar een We hebben in 2012 en ook in verslagjaar 2013 veel gevraagd van het stafen kaderpersoneel. We zijn trots op de enorme prestaties die zij hebben geleverd. Er was sprake van een hoge werkdruk en tegelijk hadden medewerkers een individueel ontwikkelplan waarin forse doelstellingen gehaald moesten worden. Op vier medewerkers na zijn alle medewerkers definitief in de nieuwe functie benoemd. De ontwikkelplannen zijn als een zwaar traject ervaren. Medewerkers hebben zich onveilig gevoeld omdat ze zich nog moesten bewijzen in de nieuwe functie, terwijl veiligheid juist één van de randvoorwaarden is om te kunnen leren en experimenteren. Als management hebben we geconstateerd dat het tijdelijk benoemen van medewerkers te veel onrust heeft gegeven. Dat doen we een volgende keer anders. Vertrouwen schenken is de beste uitgangspositie om van elkaar en met elkaar te leren. Mooi is het om te zien hoe medewerkers nieuw gedrag laten zien dat past bij de nieuwe koers van de organisatie en aangeven dat ze van bewust onbekwaam gegroeid zijn naar bewust bekwaam en soms zelfs al weer onbewust bekwaam. Ook is het mooi om de successen te zien die het gevolg zijn van hun nieuwe gedrag en die te delen met elkaar. ORGANISATIE

13 FIGUUR: ORGANIGRAM DIRECTIE Arbeidsmarkt & Productontwikkeling MT-ondersteuning F & I (Financial Control) P & O/HRM (Social Control) Werkbedrijf Accountmanagement/ werkgeversbenadering Op termijn naar WAPR Bedrijfsbureau Werkportaal Team Extern werken Team Werken & Leren Team Beschut werken WMO/AWBZ 13 1 advisieur onderzoek 2 medew. onderzoek 3 psycholoog 4 administratief medewerker Mobiliteitsbureau 1 jobcoach 2 praktijkbegeleider Personeel en cliënten Beschut Op 31 december 2012 hadden we vijf medewerkers in het mobiliteitsbureau. In de loop van 2013 hebben nog drie medewerkers de status van herplaatsingskandidaat gekregen. Vier medewerkers zijn uitgestroomd en één medewerker is herplaatst binnen de eigen organisatie. In 2014 worden nog drie medewerkers vanuit het mobiliteitsbureau begeleid van werk naar werk WSW- medewerkers Aantal se (gemiddeld) Aantal fte in dienst (gemiddeld) Aantal fte begeleid werken (gemiddeld) Wachtlijst WSW (per ultimo) Trajecten naar Werk WWB-medewerkers (personen per ultimo) 1 2 WWB-loonkostensubsidie (personen per ultimo) 11 3 WWB-trajecten (gestart) WIW-medewerkers (personen per ultimo) I/D (personen per ultimo) (Semi-)ambtelijke medewerkers (fte per ultimo) ORGANISATIE

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie