Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug"

Transcriptie

1 Actualiteiten omgevingsrecht Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug 1

2 Beheersverordening: ECLI:NL:RBZWB:2014:96: rechtbank Zeeland-West Brabant Weigering omgevingsvergunningen op grond van beheersverordening. Beheersverordening onverbindend. Uit artikel 139, eerste lid, van de Gemeentewet volgt dat een gemeentelijke verordening niet verbindt dan wanneer zij is bekendgemaakt. Beheersverordening onverbindend omdat deze niet naar behoren bekend is gemaakt. Het beschikbaar stellen van de beheersverordening via de website waar deze site fungeert als landelijke voorziening als bedoeld in artikel van het Bro en voorts ingevolge artikel van het Bro dient ter bindende vaststelling van de inhoud van de beheersverordening, kan in beginsel met bekendmaking via een elektronisch gemeenteblad als bedoeld in artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet worden gelijkgesteld. Het college heeft aannemelijk gemaakt dat de integrale tekst van de beheersverordening vanaf 21 juni 2011 door een ieder te raadplegen is via de site. Voorts heeft het college aannemelijk gemaakt dat sinds 21 juni 2011 niets aan de tekst is veranderd. Evenwel kan niet worden gezegd dat de integrale tekst van de beheersverordening op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is, zoals is voorgeschreven in artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet, omdat de wijze van beschikbaar stellen omslachtig en onduidelijk is. 2

3 BHV Den Haag: Uitspraak Rechtbank Den Haag: ECLI: NL: RBDHA: 2013: 7607 De rechtbank overweegt dat de gemeenteraad bij hantering van de beheersverordening de keuze heeft om ofwel het feitelijke bestaand gebruik als legaal gebruik vast te leggen ofwel het bestaande planologische regime zonder wijziging te continueren. De rechtbank redeneert dat onder het feitelijk bestaande gebruik (zoals hiervoor bedoeld) ook het feitelijke bestaande gebruik dat in strijd is met het voorheen geldende bestemmingsplan wordt begrepen. De rechtbank ziet het niet positief bestemmen van het nachtverblijf (feitelijk bestaande doch illegale gebruik) als een aanwijzing dat de gemeenteraad bij het opstellen van de beheersverordening een ruimtelijke ontwikkeling voorzag. En als een ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien mag geen beheersverordening worden vastgesteld. 3

4 Komende wijziging Bor Artikel Indien in een gebied waarvoor een beheersverordening wordt vastgesteld een gebruik bestaat of een bouwwerk aanwezig is dat onder de toepassing van het in het voorafgaande bestemmingsplan opgenomen overgangsrecht valt, wordt in de beheersverordening: a. dat gebruik of bouwwerk mede begrepen onder het beheer overeenkomstig het bestaande gebruik, of b. met betrekking tot dat bouwwerk of gebruik op overeenkomstige wijze als bedoeld in de artikelen en in overgangsrecht voorzien. een bhv hoeft en kan alleen overgangsrecht te bevatten indien bestaand gebruik reeds onder het overgangsrecht van het voorgaande bp viel 4

5 BHV Hellebeuk De gemeenteraad van Voerendaal wilde het instrument beheersverordening inzetten om bestaand illegaal gebruik van recreatiewoningen in het gebied Hellebeuk op eenvoudige wijze, anders dan door middel van een bestemmingsplanwijziging, te legaliseren. Gedeputeerde Staten van Limburg zijn, naast andere bedenkingen, van mening dat dit op een onjuist gebruik van het instrument beheersverordening neerkomt en hebben schorsing en vernietiging van het vaststellingsbesluit door de Kroon gevraagd. 5

6 BHV Hellebeuk Brief minister I&M: bhv wordt niet voorgedragen maar is wel in strijd met het recht! Geen bhv indien ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien Geen ro mogelijk maken die nog niet eerder in bestemmingsplan zijn opgenomen Bhv kan dienen om passende planologische bescherming te geven aan gebieden met een lage dynamiek waarin geen sprake is van tegenstrijdige ruimtelijke belangen of waarin belangen reeds eerder in het kader van een bestemmingsplan zijn afgewogen (zie dia 25). 6

7 BHV Hellebeuk Bestaand doch illegaal gebruik positief bestemmen is ruimtelijke ontwikkeling Bestaand legaal gebruik wegbestemmen is ruimtelijke ontwikkeling Voorwaardelijke verplichting suggereert ruimtelijke ontwikkeling Geen beheersverordening Er is sprake van strijd met het recht maar aan de Kroon voorleggen ter vernietiging is niet proportioneel! 7

8 Duurzame ontwrichting voorzieningenniveau ECLI:NL:RVS:2013:2345: van duurzame ontwrichting sprake indien inwoners van een bepaald gebied niet langer binnen aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften Speelgoedwinkel Bouwmarkt Zie dia 33: concurrentiebelang en relativiteit 8

9 Duurzame ontwrichting leegstand /1/R2: overcapaciteit kan leiden tot een toename van leegstand, leegstand kan leiden tot negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat. Als het dan onderzocht / onderbouwd / gemotiveerd is, toetst de ABRS marginaal appellanten moeten dan in hun beroep stellen dat het bevoegd gezag zich niet op de onderzoeken / onderbouwing heeft mogen baseren. 9

10 Leegstand: ECLI:NL:RVS:2012:BY2519 De raad stelt zich op het standpunt dat de uitstraling van het bestaande centrum en het vestigingsklimaat van Heerlen niet passen bij de centrumfunctie van de stad binnen Parkstad Limburg. Daarom acht hij een investering in de ruimtelijke kwaliteit wenselijk. Het plan transformeert het verouderde en gefragmenteerde stationsgebied in kwalitatief goede en samenhangende winkel- en horecavoorzieningen en een hoogwaardig werk- en woonmilieu, vormt een icoon voor de stad en zorgt voor een imagosprong. Door deze transformatie van het goed bereikbare stationsgebied wordt het vestigingsklimaat van Heerlen verbeterd. Het plan brengt, rekening houdend met de gevolgen voor de leegstand, positieve gevolgen met zich voor het gehele centrum van Heerlen, aldus de raad. De raad heeft de politiek-bestuurlijke afweging gemaakt dat een doorslaggevend gewicht toekomt aan de transformatie van het verouderde en gefragmenteerde stationsgebied naar een meer samenhangend gebied met kwalitatief goede winkel- en horecavoorzieningen en een hoogwaardig werken woonmilieu, waarbij de mogelijke gevolgen hiervan voor de leegstand onder ogen zijn gezien. 10

11 Leegstand: flankerend beleid 6.3. Bij de in het plan gemaakte keuze voor de transformatie van het stationsgebied heeft de raad de mogelijke gevolgen daarvan voor de leegstand in de overige delen van het centrum betrokken. Om leegstand hier ten gevolge van het plan te voorkomen voert de raad een beleid om faciliterend op te treden ten aanzien van particuliere initiatieven voor het verminderen van de leegstand door (planlogische medewerking aan) functiewijziging of sloop. Zo is gebleken dat het CBS-gebouw, althans grotendeels, voor een andere functie dan kantoren is verhuurd. Voorts heeft [belanghebbende A] naar voren gebracht dat zij aan de rand van het centrum leegstaande locaties bezit en initiatieven neemt om huurders te vinden voor verwezenlijking van de bestaande functie dan wel voor een andere functie. Geen aanleiding bestaat voor de verwachting dat dit beleid niet effectief kan zijn. 11

12 Ladder van duurzame verstedelijking tweede lid Bro 1. Actuele regionale vraag 2. Binnen bestaand stedelijk gebied 3. Als 2 niet kan, dan in gebieden met passende ontsluiting Economische ordening is niet toegestaan, adhv ladder moet gemotiveerd worden dat het plan uitvoerbaar is (behoefte) en dat er geen onevenredige afbreuk aan het woon-, leef- en ondernemersklimaat wordt gedaan (leegstand/verpaupering). Maar het blijft niet bij lid 2 Bro provinciale verordeningen 12

13 Nieuw vierde lid (3.1.6 Bro) Brief minister van 9 januari 2014 Reden: onredelijke eisen provincie (maar ook gemeenten) en strijd met dienstenrichtlijn (maar ook Wro: geen economische ordening) Regionaal economisch onderzoek, dpo, onderzoek naar de gevolgen van de voorgenomen vestiging voor de bestaande detailhandel Niet rechtvaardigen onder Dienstenrichtlijn: Het stellen van economische criteria voor toetreding tot de markt (art. 14 lid 5 Dienstenrichtlijn) zijn niet te rechtvaardigen. Een voorbeeld is het slechts verlenen van een vestigingsvergunning wanneer uit marktonderzoek gebleken is dat er voldoende vraag is naar een bepaalde dienstverleningsactiviteit. Ook de Raad van State heeft aangegeven dat een ruimtelijk besluit niet mag zijn ingegeven door overwegingen van economische ordening. 13

14 Stedelijke ontwikkeling? /1/R4 en /2/R4 Voor de vraag of sprake is van een stedelijke ontwikkeling overweegt de ABRS als volgt: Gelet op de kleinschalige woningbouw die het plan mogelijk maakt, is de Afdeling van oordeel dat de raad er terecht van is uitgegaan dat het plan niet voorziet in een woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. De in het plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van toepassing is. Dit neemt niet weg dat de behoefte aan de mogelijk gemaakte ontwikkeling in het kader van de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan dient te zijn onderbouwd. 14

15 Stedelijke ontwikkeling versus bestaand stedelijk gebied Is de ladder van toepassing bij functieverandering in bestaand stedelijk gebied Wel / geen nieuwe stedelijke ontwikkeling? We wachten af. Ik denk: behoeftevraag sowieso van belang, invulling afhankelijk van omstandigheden van het geval (grote nieuwe ontwikkeling versus bieden van flexibiliteit (zie uitspraak raambordelen Amsterdam) 15

16 /1/R2: behoefte Bp van voor lid 2 Bro Nu de raad omtrent de behoefte aan het voorziene kantoorgebouw geen concrete gegevens heeft overgelegd, bijvoorbeeld een onderzoek naar de feitelijke behoefte aan kantoren of concrete gegadigden voor kantoorruimte op deze locatie, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat deze behoefte niet afdoende is gemotiveerd. Iets anders.. 7. [ appellante sub 2], [appellant sub 3], en Otco B.V. en anderen betogen dat ten onrechte niet alle wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen zijn opgenomen in het zienswijzenrapport waarnaar in het besluit tot vaststelling van het plan wordt verwezen. [appellant sub 3] wijst in dit verband op de mogelijkheden voor verblijfsdoeleinden, de organisatie van evenementen en standplaatsen, die in het plan, maar niet in de ontwerpbestemmingsplannen, zijn opgenomen. 16

17 Actuele regionale behoefte: woningvisie /1/R In de plantoelichting is de raad ingegaan op de behoefte aan woningen. Het plan maakt de bouw van maximaal 400 woningen mogelijk. en past daarmee binnen het Woonplan Haren, van april 2004 (hierna: het Woonplan), dat richtinggevend is voor het beleid met betrekking tot de bouw van woningen voor de periode tot Het huidige woningbouwbeleid van de gemeente Haren wordt volgens het Woonplan bepaald door de in regionaal verband gemaakte afspraken (Regiovisie Groningen-Assen 2030), waarbij rekening is gehouden met de oude opgaven en de reeds gerealiseerde sloop en nieuwbouw. De verwachting is dat de komende jaren nog een groei van de bevolking en daarmee van de woningbehoefte zal optreden. Voor de gemeente Haren geldt dat 1040 woningen (uitbreiding 910, vervanging 130) mogen worden gebouwd binnen de periode Niet in geschil is dat dit aantal in 2012 is bijgesteld naar 788 woningen. Naar het oordeel van de Afdeling past de bouw van 400 woningen binnen de woningbouwtaakstelling die in regionaal verband is gesteld voor de gemeente Haren. Hetgeen [appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 6] en stichting CRGH hebben aangevoerd over de huidige marktomstandigheden, dan wel de marktvraag, doet aan het voorgaande niet af, reeds omdat het plan zich uitstrekt over een periode van in beginsel tien jaar. 17

18 Actuele regionale behoefte: concrete gegadigde niet voldoende /2/R6 In de plantoelichting is vermeld dat er voor de locatie aan de Kempenbaan/Rijksweg A58 te Tilburg een concrete gegadigde is die een hotel voor eigen rekening en risico wil realiseren en dat de gegadigde naar aanleiding van onderzoek tot de conclusie is gekomen dat voldoende marktruimte bestaat voor de hotelvoorziening. Ter zitting is door de raad nader toegelicht dat van voldoende behoefte aan het voorziene hotel is uitgegaan, nu ten tijde van de vaststelling van het plan sprake was van een concreet initiatief van Valkenhorst Voorschoten B.V. Naar voorlopig oordeel is aldus in de plantoelichting niet met concrete gegevens inzichtelijk gemaakt in hoeverre wordt voorzien in een actuele regionale behoefte en ontbreekt in de plantoelichting ook verder een beschrijving als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro. Hierbij neemt de voorzitter in aanmerking dat in het rapport Stand van zaken hotelmarkt Tilburg 2009, waarvan de conclusies door het college van burgemeester en wethouders van Tilburg op 23 maart 2010 zijn overgenomen, is geconcludeerd dat de ontwikkeling van het hotelaanbod in de stad en regio de komende jaren groter is dan de groei van de vraag. 18

19 Behoefte aantonen adhv gegadigden ECLI:NL:RVS:2013:BZ woningen Appellanten stellen dat er geen vraag is Er zijn reeds 6 geïnteresseerden en er is wel vraag omdat ondanks bevolkingskrimp aantal huishoudens stijgt 19

20 Actuele regionale behoefte /1/R6 Sec verwijzen naar beleid niet voldoende, er moet sprake zijn van een actuele (regionale) behoefteraming Je kan de discussie wel in het lokale trekken; de uitbreidingsbehoefte kan ook kwalitatief van aard zijn /1/R6: aanbod ontstijgt regionale marktruimte maar er is een (onderbouwde) wens tot betere spreiding (ivm bereikbaarheid en parkeren) 20

21 Raambordelen Amsterdam: /1/R1 Er wordt niet verwezen naar lid 2 Bro In alle panden met een prostitutiefunctie worden diverse functies mogelijk gemaakt (wo, k, dh, b, etc.) ten behoeve van het herstel van de functiebalans en een verbetering van de vestigingskwaliteit Leegstand kantoren speelt mn op kantorenlocaties Ook andere functies dan kantoren mogelijk 21

22 Planschade: planvergelijking Flexibiliteitsbepalingen geen schadeoorzaak Planschade pas na besluit (ov afwijken bp, werken en werkzaamheden, wijzigingsplan, nadere eis en uitwerkingsplan) Niet alleen in nieuwe plan ook in oude plan Uitzondering bij uitwerkingsplicht: uitwerkingsplicht is geen discretionaire bevoegdheid: wat levert de uitwerking naar redelijke verwachting op? /1/T1/A2 en ECLI:NL:RVS:2014:110 22

23 Planschade: normaal maatschappelijk risico Schade blijft voor rekening van de aanvrager Welke omstandigheden zijn van belang: /1/T2/A2: In de lijn der verwachting In hoeverre past de ontwikkeling (naar aard en omvang) binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en binnen het gevoerde planologische beleid Afstand tot perceel aanvrager Aard en omvang van het geleden nadeel Met name bij opvullen gaten in bestaande kernen 23

24 Planschade: voorzienbaarheid Actieve risicoaanvaarding: redelijk denkend en handelend koper: Voorzienbaarheid op het moment van aankoop van het perceel (voorzienbaarheid kan niet worden doorbroken door beleidsvoornemens van na aankoop) Kan handig zijn bij herstel mogelijkheden! Passieve risicoaanvaarding: redelijk denkend en handelend eigenaar: agrarische bouw- en gebruiksmogelijkheden woonbestemming: voorontwerp dec 2002 vaststelling maart 2004 ( , /1/A2, zie ook , /1/A2) Uitspraak Kerkrade: vervallen onbenutte bouwmogelijkheid in wijzigingsbevoegdheid 24

25 Zijn vigerende maar nog niet benutte rechten in overeenstemming met een goede ro? , /1/R Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraken van 16 september 2009, zaak nr /1/R1 en /2/R1, kan de raad ter onderbouwing van het standpunt dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening niet volstaan met de stelling dat het vorige plan voorzag in een vergelijkbare bouwmogelijkheid ter plaatse, maar dient bij de beoordeling van de planologische aanvaardbaarheid van een beoogde ontwikkeling, naast de mogelijkheden van het vorige plan, tevens rekening te worden gehouden met de bestaande situatie en de belangen van omwonenden. Nieuw bp: is er sprake van een goede ro? 25

26 Voorwaardelijke verplichting sloop gebouwen In ruil voor sloop bedrijfsgebouwen nieuwe woningen /1/R4: voorwaardelijke verplichting niet noodzakelijk /1/R4: voorwaardelijke verplichting wel noodzakelijk Is de maatregel / voorziening nodig om het plan ruimtelijk aanvaardbaar te laten zijn? Voorwaarde aan omgevingsvergunning ( /1/R3 en /1/R3) / voorwaarde in vergunning onvoldoende ( /1/R1) Sloop bij ov bouwen geaccepteerd (LJN AF0301) 26

27 Voorwaardelijke verplichting vanwege evident handhavingsrisico Een woning wordt aangevraagd als bedrijfswoning behorende (en noodzakelijk voor) een kampeerterrein. De ABRS is van oordeel dat met de camping niet in een volwaardig inkomen kan worden voorzien. De camping dient dan ook vooralsnog als nevenactiviteit te worden gezien. De ABRS acht de vrees van appellanten dat na realisatie van de bedrijfswoningen verdere investeringen in het kampeerterrein zullen uitblijven dan ook niet zonder grond. "f. De bedrijfswoning ten behoeve van het kampeerterrein wordt niet eerder gebouwd dan het kampeerterrein is gerealiseerd overeenkomstig het onderliggende bedrijfsplan;" ABRS 15 januari 2014, /1/R4 27

28 Na vernietiging? 31 juli 2013, /1/A4 Na vernietiging van een besluit door de bestuursrechter is het bevoegd gezag vrij om nij het opnieuw bin de zaak voorzien terug te vallen op de procedure die aan het besluit ten grondslag lag, dan wel de gehele procedure opnieuw te voeren Ontstaat er een wezenlijk ander plan De aard en de ernst van de gebreken Zorgvuldig: belanghebbenden in de gelegenheid stellen om te reageren op de reparatie 28

29 Wijzigings / afwijkingsbevoegdheid /1/R1: Weliswaar zijn in artikel 39.2 van de planregels bepalingen opgenomen waarin vereisten zijn gesteld aan onder meer het woon- en leefklimaat van de omgeving, maar bij de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid als de onderhavige moet ervan uit worden gegaan dat het aantal woningen en de bouwhoogte in beginsel aanvaardbaar zijn. De Afdeling is van oordeel dat de raad zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de gevolgen van de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor de privacy en het uitzicht van de bewoners van de appartementen boven het winkelcentrum Broekvelden Met de vaststelling van een wijzigingsbevoegdheid mag de aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming in beginsel als een gegeven worden beschouwd. Dit brengt met zich dat de raad reeds bij de vaststelling van het plan moet hebben afgewogen of de situatie die kan ontstaan door de toepassing van deze bevoegdheid planologisch aanvaardbaar is. Idem dito afwijkingsbevoegdheid: /1/R3. Objectieve begrenzing: is de reikwijdte van de bevoegdheid verantwoord? Richtlijn motiveringsplicht + richtlijn voldoende geobjectiveerd 29

30 Spuitzone Recreatieterrein (met o.a. stacaravans) grenzend aan boomgaard Onderzoeken verricht door Plant Research Wageningen Vanaf 5 meter van de perceelsgrens geen blootstellingsrisico s door beplantingshaag Dubbele beplantingshaag in het kader van goede ro noodzakelijk (voor ruimtelijke aanvaardbaarheid recreatieterrein) Ten onrechte niet als voorwaardelijke verplichting opgenomen 30

31 /1/R4 (29 jan 2014): tweede vaststelling 8.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen bij uitspraak van 22 februari 2012, in zaaknr /1/T1/R1, dient in beginsel een bestuursorgaan een besluit als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb, zoals dit luidde ten tijde van belang, dat strekt tot wijziging van een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, voor te bereiden met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb indien het oorspronkelijke besluit met toepassing van die afdeling is voorbereid. Hierop zijn naar het oordeel van de Afdeling uitzonderingen mogelijk. De raad kan na de vaststelling van het plan waarbij de zienswijze van een appellant niet of niet geheel is gehonoreerd, alsnog besluiten dat deze zienswijze dient te leiden tot een aanpassing van het plan, mits deze aanpassingen naar aard en omvang niet zodanig groot zijn dat een wezenlijk ander plan wordt vastgesteld. Verder wordt als uitzondering aangenomen de situatie dat het besluit als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb wijzigingen van ondergeschikte aard bevat die de raad zonder dat de tegen het ontwerpplan ingediende zienswijzen daartoe aanleiding gaven, in het plan wil doorvoeren In dit geval wordt met het besluit van 10 december 2012, voor zover daarbij aan de reeds met het eerste besluit mogelijk gemaakte rejectvergasser een maximumcapaciteit van 84 ton wordt verbonden, deels tegemoet gekomen aan de zienswijzen van Burgerinitiatief tegengas, Stichting Steelande Wonen, [appellant sub 3], [appellant sub 4] en anderen, [appellanten sub 5] en [appellant sub 6] en anderen, zonder dat daardoor sprake is van een wezenlijk ander plan. De overige wijzigingen kunnen worden aangemerkt als wijzigingen van ondergeschikte aard, nu beide plannen voorzien in de mogelijkheid een rejectvergassingsinstallatie op te richten. De raad behoefde afdeling 3.4 van de Awb derhalve niet toe te passen op de voorbereiding van het besluit van 10 december

32 /1/R4 (29 jan 2014): relativiteit en Natura Voor zover Stichting Steelande Wonen en [appellant sub 4] en anderen vrezen voor de gevolgen voor het Natura-2000 gebied het Zuidlaardermeergebied en zich beroepen op de normen uit de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998), stelt de Afdeling vast, dat dit gebied zich op meer dan 2,5 km van het plangebied en van de woningen van appellanten bevindt. Het Natura 2000-gebied het Zuidlaardermeergebied is voorts vanuit de woningen van Stichting Steelande Wonen en [appellant sub 4] en anderen niet zichtbaar. Desgevraagd hebben Stichting Steelande Wonen en [appellant sub 4] en anderen niet gesteld dan wel anderszins aannemelijk gemaakt dat de gronden, behorende tot het Natura 2000-gebied het Zuidlaardermeergebied, deel uitmaken van hun directe leefomgeving. De Afdeling is gelet op deze omstandigheden van oordeel dat het Zuidlaardermeergebied geen deel uitmaakt van de directe leefomgeving van Stichting Steelande Wonen en [appellant sub 4] en anderen. Gelet hierop bestaat geen duidelijke verwevenheid van hun individuele belangen bij het behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving met het algemene belang dat de Nbw 1998 beoogt te beschermen, zodat moet worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Nbw 1998 kennelijk niet strekken tot bescherming van de belangen van Stichting Steelande Wonen en [appellant sub 4] en anderen. Het voorgaande leidt ertoe dat de Afdeling dit betoog buiten beschouwing laat, nu artikel 1.9 van de Chw er aan in de weg staat dat het bestreden besluit om die reden wordt vernietigd. 32

33 /1/R2: relativiteit en concurrentiebelang 7.3. [appellante] exploiteert een supermarkt in het centrum van Aarle-Rixtel. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting op 22 april 2013 is gebleken dat [appellante] gevrijwaard wenst te blijven van concurrerende supermarkten in haar verzorgingsgebied. Voor [appellante] gaat het om een concurrentiebelang. Zoals hiervoor is overwogen brengt artikel 8:69a van de Awb met zich dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt wegens schending van een rechtsregel indien die rechtsregel kennelijk niet strekt tot bescherming van een belang waarin de partij feitelijk dreigt te worden geschaad. De Afdeling begrijpt het beroep van [appellante] aldus dat zij betoogt dat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening nu dit zal leiden tot geluidhinder ter plaatse van enkele woningen aan de Helmondseweg en de dienstwoning. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 23 mei 2012 in zaak nr /1/R2, overweging ) ten aanzien van het gelijkluidende artikel 1.9 van de Chw kan een concurrerend winkelcentrum zich, teneinde een vernietiging van het besluit tot vaststelling van een bestemmingplan te bewerkstelligen, slechts beroepen op het belang van een goed leefklimaat ter plaatse van haar winkelcentrum, indien het plan ontwikkelingen mogelijk waarvan zij - in dit geval - geluidoverlast voor haar winkelcentrum zal kunnen ondervinden. De Afdeling overweegt dat dit in het onderhavige geval tevens geldt voor de supermarkt die [appellante] in het centrum van Aarle-Rixtel exploiteert. Dat ter plaatse van deze supermarkt geluidhinder kan worden ondervonden van het plan en dat [appellante] in zoverre is getroffen in een ander belang dan haar concurrentiebelang is niet gebleken. Gelet op het vorenstaande kan het beroep van [appellante] in zoverre op grond van artikel 8:69a van de Awb niet leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, zodat de Afdeling afziet van inhoudelijke bespreking hiervan. 33

34 /1/R1: grondenfuik 4. De raad stelt verder dat het beroep van HD2 niet-ontvankelijk is voor zover de beroepsgronden betrekking hebben op de rijksmonumenten binnen het plangebied, de Reinwaterkelder, het betoog dat geen onderzoek naar de behoefte is gedaan en het betoog dat het plan in grote mate afwijkt van het beleidsstuk "Masterplan Oude Rijkswerf Willemsoord", omdat deze betogen volgens de raad eerst in de beroepsfase zijn aangevoerd HD2 heeft in haar zienswijze de aanvaardbaarheid van de in het plan voorziene ontwikkelingen in het algemeen bestreden. Gelet daarop steunt het beroep van HD2, voor zover zij betoogt dat de monumenten onvoldoende beschermd zijn, dat de Reinwaterkelder niet als zodanig is bestemd, dat geen onderzoek naar de behoefte is verricht en dat het plan afwijkt van het beleidsstuk "Masterplan Oude Rijkswerf Willemsoord", op een bij de raad naar voren gebrachte zienswijze. Binnen de door de wet en de goede procesorde begrensde mogelijkheden, staat geen rechtsregel eraan in de weg dat bij de beoordeling van het beroep gronden worden betrokken die na het nemen van het bestreden besluit zijn aangevoerd en niet als zodanig in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure met betrekking tot het desbetreffende besluitonderdeel naar voren zijn gebracht. Derhalve is er ook om deze reden geen aanleiding het beroep van HD2 niet-ontvankelijk te verklaren. 34

35 /1/R1: relativiteit en monumenten 6.3. De bepalingen in de Monumentenwet 1988 en de overige regels die zien op de bescherming van monumenten in de omgeving van de loods waarin HD2 haar werkzaamheden verricht, strekken tot bescherming van het algemeen belang van behoud van cultuurhistorische waarden. Het feitelijke belang van HD2 om als huurder van de Medemblikkerloods haar werkzaamheden ongestoord te kunnen blijven uitoefenen is geen belang dat valt onder het beschermingsbereik van die normen en evenmin een belang dat verweven is met het algemene belang dat die normen beogen te beschermen. Nu de normen uit de Monumentenwet 1988 en de overige regels die zien op de bescherming van monumenten in de omgeving van de Medemblikkerloods kennelijk niet strekken tot bescherming van de belangen van HD2, kan HD2 zich op grond van artikel 8:69a van de Awb niet met succes op deze normen beroepen. 35

36 /1/R1: zelf in de zaak voorzien en kantoor & geluid Nu niet aannemelijk is dat derdebelanghebbenden in hun belangen zouden kunnen worden geschaad, ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb op de hierna te melden wijze zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat deze uitspraak ten aanzien van deze planonderdelen in de plaats treedt van het bestreden besluit voor zover dit is vernietigd. Bij de beslissing om zelf in de zaak te voorzien betrekt de Afdeling dat de raad en [appellante sub 2] en andere ter zitting hebben medegedeeld dat zij ermee instemmen dat in de desbetreffende planregels wordt opgenomen dat binnen de bestemmingen "Gemengd - uit te werken" en "Gemengd" uitsluitend dienstverlening in niet geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder, wordt toegestaan Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 7 juli 2010, in zaak nr /1/R1) is van belang dat een kantoor in de Wet geluidhinder weliswaar niet is aangemerkt als geluidgevoelig object, maar dienen bedrijfsruimten waar gedurende een langere periode van de dag personen verblijven die een zekere bescherming tegen onaanvaardbare geluidhinder behoeven, wel als geluidgevoelig te worden aangemerkt, zij het dat die ruimten niet dezelfde bescherming behoeven te krijgen als in het geval van een woning of een andere geluidgevoelige bestemming. Voorts overweegt de Afdeling dat een onderscheid tussen zelfstandige kantoren en kantoren als bedrijfsonderdeel van een op Willemsoord gevestigd bedrijf gelet op voornoemde jurisprudentie niet relevant is ten aanzien van de geluidbelasting. Gelet hierop heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het aanvaardbaar is om niet alleen kantoren als bedrijfsonderdeel van een op Willemsoord gevestigd bedrijf toe te staan. 36

37 /1/R1: toepassing wijzigingsbevoegdheid onmogelijk? 6.9. Voor zover het zandbedrijf vreest dat als gevolg van het plan geheel dan wel gedeeltelijk geen toepassing meer kan worden gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte" die voorziet in een uitbreiding van haar zandbedrijf ten behoeve van ontgrondingsfase IV, overweegt de Afdeling het volgende. Vaststaat dat voor de gronden gelegen ten noorden van het zandbedrijf in het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte" een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen waarmee het college van burgemeester en wethouders, mits wordt voldaan aan de bij dat bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden, kan voorzien in een planologisch kader voor de uitbreiding van het zandbedrijf ten behoeve van de uitvoering van ontgrondingsfase IV. Bij de vaststelling van een wijzigingsplan gaat het om een bevoegdheid en niet om een plicht, zodat de uitoefening van een wijzigingsbevoegdheid een onzekere toekomstige gebeurtenis betreft waar slechts bij de uitoefening daarvan een planologisch voordeel kan worden verkregen. Dit neemt niet weg dat de raad de aanwezigheid van de wijzigingsbevoegdheid bij de vaststelling van het bestemmingsplan dient te betrekken. Nu het thans voorliggende bestemmingsplan gedeeltelijk ziet op dezelfde gronden als de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte", is het toepassingsgebied van deze wijzigingsbevoegdheid verkleind met 20%, zo staat in het deskundigenbericht. De Afdeling acht deze verkleining van het toepassingsgebied van de wijzigingsbevoegdheid niet onredelijk. 37

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

23 «JM» Milieueffectrapportage

23 «JM» Milieueffectrapportage 23 «JM» Milieueffectrapportage de ontsluitingsweg zelf een bestaande weg is die door het voornemen niet wordt gewijzigd, hoeft de weg zelf niet tot de activiteit te worden berekend. Het is evenmin opzienbarend

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Kennisgeving Nieuwsbrief van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur

Kennisgeving Nieuwsbrief van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur Kennisgeving Nieuwsbrief van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur Planschade: jurisprudentieoverzicht - juni 2012 Middels deze nieuwsbrief informeren wij u maandelijks over de afgelopen maand gewezen

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Onderzoek flexibele bestemmingsplannen. drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs

Onderzoek flexibele bestemmingsplannen. drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs Onderzoek flexibele bestemmingsplannen drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs Den Haag, 29 maart 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, 29 maart 2013 Eindredactie: W. van Riet Tekst- &

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Den Haag, 21 april 2015 Ladder laatste rijksbelang RO 1 PBL: evaluatie Ladder Monitoring nationale belangen SVIR Eerste

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best.

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Advies en begeleiding op het gebied van: Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:437

ECLI:NL:GHDHA:2014:437 ECLI:NL:GHDHA:2014:437 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-02-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13-00426

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie