Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van 22 november 2011"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente: mw. Van Bochove (deel van de tijd). Afwezig: n.v.t. 1. Opening / Vaststelling agenda Opening De voorzitter, mw. Boerma, opent om uur de vergadering en heet allen welkom. Agenda Mw. Boerma wil tot uiterlijk uur vergaderen. Zij stelt voor om agendapunt 11 (visie op burgerparticipatie) als hamerstuk af te handelen. Hiertegen is geen bezwaar. Als tweede stelt zij voor om agendapunt 12 schriftelijk af te handelen. Ook hiertegen is geen bezwaar en wordt als afspraak genoteerd. De agendapunten 11 en 12 vervallen dus. Als derde stelt mw. Boerma voor om de actielijst bij het verslag niet in de vergadering te behandelen maar dat ieder dit thuis bekijkt en z.s.m. aan dhr. Van Driel doorgeeft, welke punten van de lijst kunnen. Ook dit is akkoord en wordt zo afgesproken. Dhr. P. Roodink van de gemeente zal bij agendapunt 6 aanwezig te zijn. 2. Spreekrecht Omdat er niemand op de publieke tribune aanwezig is, is het spreekrecht niet van toepassing. 3. Mededelingen / Ingekomen en uitgegane stukken Mededelingen Respons op de wervingsadvertentie. Mw. Boerma deelt mee dat zij contact heeft gehad met een mogelijke kandidaat voor GGZ zaken en dat zij en mw. Buijze vanavond een gesprek hebben met een tweede belangstellende. Mw. Van Bochove vertelt dat er bij de gemeente een schriftelijke sollicitatie is binnengekomen. Op haar vraag of alle raadsleden deze brief moeten ontvangen luidt het antwoord dat die alleen voor het DB (i.c. mw. Boerma, dhr. en mw. Van Es) is. Ingekomen / uitgegane stukken a) in nr. 6: is er belangstelling voor de vaardigheidstraining voor Wmo-raden? Na een korte discussie wordt besloten dit nu te laten rusten en het na februari 2012 opnieuw aan de orde te stellen. b) Via post in nr. 4: CMO staat voor Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling. De betreffende brief wordt in het archief van de raad bewaard. 4. Vaststelling verslag vergadering d.d. 18 oktober 2011 Redactioneel: Blz. 4, bij punt 13a: veranderen: Eén keer per jaar komt er iemand langs voor de scootmobiel Naar aanleiding van: - Blz. 1, punt. 4: Mw. Van Bochove heeft contact gehad met Careyn over het eigen risico. Dit is alleen voor de medewerker en niet voor de cliënt. Intern wil Careyn de verzekering ter discussie stellen. Bij 1

2 schade heeft de cliënt er geen nadeel van. Daarom ging het in feite. Dhr. Van Heck zegt dat de praktijk echter anders uitwijst. De uitvoering klopt dus niet met de regels. Mw. Boerma zegt dat dit in feite geen onderwerp voor de adviesraad is. Mensen die klachten hebben kunnen die melden bij het Wmo-loket. Op dit moment is niet bekend of men dit al gedaan heeft. Afspraak: dhr. Van Heck zal de betreffende personen adviseren hun klacht te melden bij het Wmoloket. - Blz. 3, punt 7: mw. Van Bochove meldt dat het rapport van Radar er aan komt. - Blz. 4, punt 13 b): mw. Van Bochove meldt dat de aanbesteding vervoer inderdaad in 2012 is maar niet in januari. Vervolgens wordt het rapport vastgesteld. Afspraken-/besluitenlijst: de punten die er af kunnen zijn: 209, 219, 223, 224, 228, 232, 240, 241, 242, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 265, 270, 271, Voorgelegde adviesaanvragen 5a. Startnotitie decentralisatie begeleiding 8. Overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo De agendapunten 5a en 8 gaan over hetzelfde onderwerp. De bovengenoemde startnotitie is ter kennisname aan de adviesraad gezonden. Dhr. opent met een algemene opmerking dat hij het taaie stukken vindt maar die hebben wel een grote invloed op de financiële stromen. Hij vraagt zich af wat het uiteindelijke resultaat van al deze veranderingen zal zijn. Het beleid is voor de langere termijn maar om de haverklap zijn er wetswijzigingen. Waarop mw. Boerma antwoordt dat de decentralisatie absoluut geen tijdelijke zaak is. Mw. Buijze vindt dat de startnotitie een goed beeld geeft van wat er gaat gebeuren. Mw. Van Bochove deelt een papier uit (van BMC) waarin in tabelvorm een overzicht wordt gegeven van de decentralisaties, zoals die onlangs bij de bijeenkomst in Hellevoetsluis aan de orde zijn geweest. Blz. 3 van dit stuk behandelt de decentralisatie begeleiding. Zij merkt hierbij op dat vijf gemeenten bij de decentralisatie intensief gaan samenwerken, waarbij Spijkenisse leidend is. Zo kun je van elkaar leren. Dhr. Van Heck ziet als positief aspect dat de gemeente de personen beter kent. De gemeente kan daardoor zorg op maat verlenen, uiteraard voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt. Mw. Van Es vraagt wat met het begrip meer ernstige beperkingen (startnotitie punt 1. 4 e regel van boven) wordt bedoeld. Mw. Van Bochove zegt dat daarmee een zware beperking bedoeld wordt. Haar volgende vraag betreft het verschil tussen SOM (somatisch) en LG (lichamelijke handicap) en het verschil in begeleidingsuren tussen die twee (zie tabellen blz. 3).Dit is helaas niet duidelijk. Mw. Boerma zegt dat het gevaarlijk wordt als gewerkt wordt met cijfers die niemand snapt. Mw. Truin is van mening dat het grote stelselwijzigingen zijn en dat er niet veel zicht is op de echte gevolgen. Mw. Van Bochove beaamt dit en zegt dat dit bij de gemeente ook (nog) niet helder is. Want ook de inhoud aan de vraagkant is nog niet duidelijk. Op de vraag van mw. Van Es of dit allemaal moet worden aanbesteed antwoordt mw. Van Bochove dat de gemeente daarover nog een besluit moet nemen. Mw. Van Es wijst op de richtlijnen voor aanbestedingen: het moet wel resultaat gericht zijn. Ook dhr. Van Heck is van mening dat invulling van de maatregel niet in vaagheid moet blijven steken. Mw. Boerma vraagt zich af of er naast groeps- en individuele begeleiding door een organisatie ook andere vormen van begeleiding mogelijk zijn. Kun je wel één pakket van eisen opstellen? Er is zoveel diversiteit en dit aspect is in de startnotitie totaal onderbelicht. Zij stelt vast dat de discussie uitwijst dat de startnotitie een nogal negatief stuk wordt gevonden. De notitie wordt gekenmerkt door negatieve uitgangspunten, waardoor het gevaar ontstaat dat dit zijn weerslag vindt in de uitvoering van het beleidsplan. Conclusie: Hoewel het stuk ter kennisname aan de adviesraad is gestuurd zal er ongevraagd advies over worden uitgebracht. Daarbij wordt de wens geuit dat met de opmerkingen van de adviesraad reeds in fase 1 (zie startnotitie blz. 6) rekening wordt gehouden. 7. Startnotitie Beleidsplan Wmo

3 (Dit is de voortzetting van de discussie van de vorige vergadering over dit onderwerp, AvD.) Als eerste wordt besproken de notitie van mw. Truin en mw. Van Es over prestatieveld 1 (sociale samenhang) en prestatieveld 4 (mantelzorgers en vrijwilligers). Dhr. Van Heck vindt de prognose over het aantal vrijwilligers in 2014 erg optimistisch en vraagt hoe mw. Van Es dat zelf inschat. Mw. Van Es antwoordt dat de prognose is gebaseerd op de prognose van een andere gemeente, als voorbeeld hoe Westvoorne te werk zou moeten gaan. De vacaturebank kan als graadmeter dienen. Volgens mw. Buijze is de gemeente de goede weg ingeslagen door de vele vrijwilligersorganisaties te bezoeken. Ook de instelling van de vacaturebank voor vrijwilligers kan de werving bevorderen. Mw. Boerma voegt hieraan toe dat ook de landelijke jaarlijkse dag door vrijwilligers, waar ook de koningin aan meedoet (make my day), stimulerend werkt. Dhr. vindt de notitie van mw. Truin en mw. Van Es een goed stuk werk. Hij vindt ook dat de adviesraad de door de gemeent ingezette lijn van harte moet ondersteunen. Sociale cohesie. Mw. Truin vertelt dat ze daarmee heel lang bezig is geweest en ook de diaconieën heeft geraadpleegd. In Tinte is men van mening dat ze qua jongerenwerk achterblijven ten opzichte van Rockanje en Oostvoorne. Er waren extra uren vindplaats gericht werk in 2010 toegezegd maar de toezegging is niet nagekomen. Afspraak: mw. Van Bochove zal dit aan haar collega van Jeugdzaken doorgeven. Over het sportbeleid zegt mw. Boerma dat de gemeente iets meer initiatieven zou kunnen ontwikkelen of impulsen zou kunnen geven. Bijvoorbeeld: de ene straat tegen de andere laten volleyballen. Landelijk is er, hoewel het nog een voorstel is, 70 miljoen beschikbaar voor sportcoaches en sportfaciliteiten. Mw. Buijze vraagt aan de auteurs waarom zij al deze zaken benoemen: wat is nu nieuw en wat voegt het toe aan het bestaande? Mw. Van Es antwoordt dat zij hebben teruggekeken in het vorige beleidsplan en hebben opgeschreven wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe beleidsplan. Mw. Van Bochove maakt duidelijk dat zij stukken als deze nodig heeft zodat zij niets vergeet bij het opstellen van het beleidsplan. Mw. Boerma vraagt beide auteurs indien zij dit nodig vinden wijzigingen in hun notitie aan te brengen en daarna naar mw. Van Bochove te sturen. Dit wordt zo afgesproken en dit geldt voor alle auteurs van commentaar op de startnotitie. Als tweede wordt besproken de notitie van mw. Buijze en mw. Slikkerveer over prestatieveld 2 (jeugd- en jongerenbeleid) en prestatieveld 3 (informatie, advies en cliëntenondersteuning). Mw. Buijze merkt hierbij op dat er over huisbezoek aan ouderen een gesprek is geweest tussen de wethouder en mw. Van Bochove en de besturen van de PCOB en de ANBO. Het was een positief gesprek. De leeftijdsgrens voor huisbezoek wordt waarschijnlijk wel 80 jaar. Mw. Truin vraagt zich af of men er wel behoefte aan heeft. Vanuit haar eigen werk in de jaren tachtig in deze sector heeft zij andere ervaringen. Dhr. Van Driel geeft aan dat via het recente project Is uw gemeente Ouderenproof? van Westvoorne naar voren kwam dat die behoefte er wel is. Mw. Buijze zegt dat het gaat om het signaleren van problemen die men niet aan kan. Als men die zelf wel aan kan weet men ook de weg naar een oplossing wel te vinden. Mw. Boerma stelt voor om de zin (halverwege de notitie) heeft niet langer recht op een voorziening te veranderen in heeft niet langer altijd recht op een voorziening. Daarnaast wordt voorgesteld om bij prestatieveld 2, laatste zin, ook het basisonderwijs te noemen. Intermezzo Betreft het voorstel vergaderschema 2012: Mw. Van Bochove kan op geen enkele datum aanwezig zijn en vraagt om een aanpassing van die data. Als de data een week worden verschoven kan zij wel. Wordt bij punt 13 besproken. Dhr. Van Heck, bijgevallen door dhr. Van Driel, verzoeken mw. Van Bochove dringend de stukken vooral op papier aan de leden toe te sturen. Het blijkt dat de ambtenaren zelf hun stukken moeten kopiëren. Niettemin zal mw. Van Bochove aan het verzoek voldoen. Zij verlaat hierna de vergadering. 6. Wet werken naar vermogen (WWnV) 5b. Beleidsplan 2012 Participatiebudget / Wet investeren in jongeren gemeente Westvoorne Ter toelichting komt dhr. P. Roodink van de gemeente in de vergadering. 3

4 Mw. Boerma verwelkomt hem en vraagt hem een toelichting te geven op deze onderwerpen. Dhr. Roodink maakt duidelijk dat er heel veel wetswijzigingen aankomen. Het budget voor 2012 is gehalveerd en de gemeente kan daar niets aan veranderen. Voor het beleidsplan 2012 zijn door de bezuinigingen enkele andere beleidskeuzen gemaakt dan in De subsidie voor werk wordt gehalveerd van een duur van 1 jaar naar 0,5 jaar. Dhr. vraagt of het dan nog wel aantrekkelijk blijft. Dhr. Roodink zegt dat het wel aantrekkelijk blijft. In de praktijk werkt dit instrument goed. Verder verdwijnt het onderscheid tussen profit en non profit. Voor een non profit instelling wordt het nog maar 25 %, maar zo n geval is in Westvoorne in de praktijk nog niet voorgekomen. De werkaanvaardingspremie van 1200,= vervalt per Die wordt niet meer van deze tijd geacht. Detacheringsbanen zijn ontzettend duur, daarom vervallen deze. Mw. Van Es vraagt wat de wajongsplaatsen en andere zaken precies opleveren. Dhr. Roodink antwoordt dat dit niet bekend is. De besparing op detacheringsbanen wel: dat scheelt 25000,=. Ook het re-integratiebureau is erg duur. Dhr. Van Heck vraagt of er i.v.m. het gebrek aan technici subsidie bij re-integratie in een technisch beroep mogelijk is. Dhr. Roodink: nee, maar dat soort zaken gaat wel via de ROC s. Mw. Van Es vraagt of het werkteam in Hellevoetsluis blijft bestaan. Antwoord: ja, het werkplein Hellevoetsluis verdwijnt. maar het werkteam blijft bestaan. Het team scoort landelijk heel goed. Het werkgevers arrangement bedraagt maximaal 7000,= per klant. Door de teruglopende economie neemt het aantal gevallen wel toe. De voorzitter concludeert dat de adviesraad positief zal adviseren. Zij bedankt dhr. Roodink hartelijk voor zijn bijdrage, waarna deze de vergadering verlaat. 9. Terugkoppeling / Reactie op uitgebrachte adviezen (niet ontvangen) 10. Terugkoppeling bezochte bijeenkomsten Dit punt is tussen de bedrijven door aan de orde geweest en wordt verder overgeslagen. 13. Vergaderdata 2012 Zoals eerder vermeld moeten alle data van het voorstel worden gewijzigd. Besloten wordt om nu alleen de eerste twee data aan te passen en dat mw. Boerma later de andere data herziet en een nieuw voorstel indient. De dinsdag en uur is akkoord. Besloten wordt dat de eerste datum 17 januari en de tweede datum 14 februari wordt. In verband met de volle agenda wordt besloten tot een extra vergadering. Deze zal zijn op 13 december en daarin zullen uitsluitend de punten behandeld worden die zijn blijven liggen. De vergadering daarna is, zoals eerder vastgesteld, op 20 december. 14. Rondvraag a) Mw. Buijze heeft met mw. Hazelbag afgesproken voor een afscheidsbijeenkomst in de Meidoorn. Dit zal zijn op 14/12 vanaf omstreeks uur. b) Mw. Van Es: Op 20/12 is de vrijwilligersavond. Wie wil met mij mee, ook voor de presentatie? Later wordt daarop teruggekomen. Wel dient e.e.a. met de wethouder te worden afgestemd dat het niet te veel toespraak achter elkaar wordt, zoals op de dag van de mantelzorg. 15. Sluiting De voorzitter, mw. Boerma bedankt allen voor hun inbreng en sluit om uur de vergadering. De volgende (extra) vergadering is op 13 december, uur in het gemeentehuis. 4

5 Overzicht van gemaakte afspraken / besluiten, versie d.d Nr. datum Omschrijving afspraak / besluit Wie actie 43 03/11/ 09 in eigen omgeving uitkijken naar kandidaat leden, event. alle leden AMO alleen in vergadering voor specifiek onderwerp /03/ 10 vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek e.d. beheren dhr. Van Driel 93 11/05/ 10 na vergadering AMO onderwerp(en) voor publiciteit AMO vaststellen /12/ 10 actieplan AMO aanbesteding regiovervoer opstellen DB /12/ 10 z.s.m. na 1/1 concept vragenlijst vervoer opstellen DB /12/ 10 Gemeente vragen faciliteren qua adressen en brievenbus DB /12/ 10 Onderzoek vervoer z.s.m. in 2011 uitvoeren AMO /03/ 11 Besluit: 11x/jr Adviesraad in publiciteit, waarvan 6x/jr inhoudelijk; rest meer algemeen /05/ 11 Overzicht verbeteringen rond PGB en verantwoordingsformulier gemeente mw. Boerma + dhr /05/ 11 Instrument effectiviteit Wmo-Adviesraden in de DB volgende vergadering geheel behandelen /06/ 11 op homepage gemeente verwijzen naar Adviesraad mw. Van Bochove /09/ 11 Wmo-loket behandelt klacht onvoldoende mw. Van Bochove /09/ 11 Regionale Agenda Samenleving (RAS) ieder toezenden mw. Van Bochove /09/ 11 Besluit: aanzet planning adviesraad 2012 in november en DB afronding in december /09/ 11 Kwaliteit scootmobielcursus bij aanbesteding aandacht DB geven: op één van de volgende agenda s zetten /09/ 11 na januari 2012 rapport ad 252 vaststellen + over vervolg allen besluiten /09/ 11 Voorstel ongevraagd advies gemeente maken over verbeterd verantwoordingsformulier PGB mw. Boerma en dhr /09/ 11 voorstel ad 254 in adviesraad bespreken allen /10/ 11 Procedures bezwarencommissie bekijken Adviesraad /10/ 11 Procedures bezwarencommissie in 2012 op agenda DB /10/ 11 Rapport sociale samenhang Westvoorne aan allen sturen mw. Van Bochove /10/ 11 digitale thermometer in januari 2012 weer op agenda mw. Boerma /10/ 11 ad 266 vragen behandelen over info vanuit gemeente hh. en Van Heck /10/ 11 ad 266 vragen behandelen over Wmo-medewerkers dames Slikkerveer en Truin /10/ 11 ad 266 vragen behandelen over achterban (PGB ers) dames Boerma, Van Es en Buijze /11/ 11 Verantwoordingsformulier PGB intern schriftelijk afhandelen mw. Boerma /dhr /11/ 11 Actielijst 18/10: z.s.m. aan notulist mailen wat eraf kan Allen /11/ 11 Vaardigheidstraining Wmo-raden? In raad na feb. 12 mw. Boerma /11/ 11 Ongevraagd advies uitbrengen over de Startnotitie DB decentralisatie begeleiding /11/ 11 kritiek jongerenwerk Tinte Jeugdzaken melden mw. Van Bochove /11/ 11 commentaar / notitie over beleidsplan Wmo eventueel alle auteurs wijzigen, daarna mw. Van Bochove sturen /11/ 11 Positief adviseren op de WWnV, Beleidsplan 2012 etc. DB /11/ 11 Extra vergadering op 13 december uur Allen /11/ 11 voorstel verg.data 2012 herzien (17/1 en 14/2 staan vast) mw. Boerma 5

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Josephine Land-Cohen,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda

Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: dhr. C. Dekker, mw. C. C.M. Koning, mw. C. Warmerdam-van der Ende, W.A. Reitsma (secretaris), mevr. J.F. Wieringa, mevr.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 14 oktober

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie