Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van 22 november 2011"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente: mw. Van Bochove (deel van de tijd). Afwezig: n.v.t. 1. Opening / Vaststelling agenda Opening De voorzitter, mw. Boerma, opent om uur de vergadering en heet allen welkom. Agenda Mw. Boerma wil tot uiterlijk uur vergaderen. Zij stelt voor om agendapunt 11 (visie op burgerparticipatie) als hamerstuk af te handelen. Hiertegen is geen bezwaar. Als tweede stelt zij voor om agendapunt 12 schriftelijk af te handelen. Ook hiertegen is geen bezwaar en wordt als afspraak genoteerd. De agendapunten 11 en 12 vervallen dus. Als derde stelt mw. Boerma voor om de actielijst bij het verslag niet in de vergadering te behandelen maar dat ieder dit thuis bekijkt en z.s.m. aan dhr. Van Driel doorgeeft, welke punten van de lijst kunnen. Ook dit is akkoord en wordt zo afgesproken. Dhr. P. Roodink van de gemeente zal bij agendapunt 6 aanwezig te zijn. 2. Spreekrecht Omdat er niemand op de publieke tribune aanwezig is, is het spreekrecht niet van toepassing. 3. Mededelingen / Ingekomen en uitgegane stukken Mededelingen Respons op de wervingsadvertentie. Mw. Boerma deelt mee dat zij contact heeft gehad met een mogelijke kandidaat voor GGZ zaken en dat zij en mw. Buijze vanavond een gesprek hebben met een tweede belangstellende. Mw. Van Bochove vertelt dat er bij de gemeente een schriftelijke sollicitatie is binnengekomen. Op haar vraag of alle raadsleden deze brief moeten ontvangen luidt het antwoord dat die alleen voor het DB (i.c. mw. Boerma, dhr. en mw. Van Es) is. Ingekomen / uitgegane stukken a) in nr. 6: is er belangstelling voor de vaardigheidstraining voor Wmo-raden? Na een korte discussie wordt besloten dit nu te laten rusten en het na februari 2012 opnieuw aan de orde te stellen. b) Via post in nr. 4: CMO staat voor Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling. De betreffende brief wordt in het archief van de raad bewaard. 4. Vaststelling verslag vergadering d.d. 18 oktober 2011 Redactioneel: Blz. 4, bij punt 13a: veranderen: Eén keer per jaar komt er iemand langs voor de scootmobiel Naar aanleiding van: - Blz. 1, punt. 4: Mw. Van Bochove heeft contact gehad met Careyn over het eigen risico. Dit is alleen voor de medewerker en niet voor de cliënt. Intern wil Careyn de verzekering ter discussie stellen. Bij 1

2 schade heeft de cliënt er geen nadeel van. Daarom ging het in feite. Dhr. Van Heck zegt dat de praktijk echter anders uitwijst. De uitvoering klopt dus niet met de regels. Mw. Boerma zegt dat dit in feite geen onderwerp voor de adviesraad is. Mensen die klachten hebben kunnen die melden bij het Wmo-loket. Op dit moment is niet bekend of men dit al gedaan heeft. Afspraak: dhr. Van Heck zal de betreffende personen adviseren hun klacht te melden bij het Wmoloket. - Blz. 3, punt 7: mw. Van Bochove meldt dat het rapport van Radar er aan komt. - Blz. 4, punt 13 b): mw. Van Bochove meldt dat de aanbesteding vervoer inderdaad in 2012 is maar niet in januari. Vervolgens wordt het rapport vastgesteld. Afspraken-/besluitenlijst: de punten die er af kunnen zijn: 209, 219, 223, 224, 228, 232, 240, 241, 242, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 265, 270, 271, Voorgelegde adviesaanvragen 5a. Startnotitie decentralisatie begeleiding 8. Overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo De agendapunten 5a en 8 gaan over hetzelfde onderwerp. De bovengenoemde startnotitie is ter kennisname aan de adviesraad gezonden. Dhr. opent met een algemene opmerking dat hij het taaie stukken vindt maar die hebben wel een grote invloed op de financiële stromen. Hij vraagt zich af wat het uiteindelijke resultaat van al deze veranderingen zal zijn. Het beleid is voor de langere termijn maar om de haverklap zijn er wetswijzigingen. Waarop mw. Boerma antwoordt dat de decentralisatie absoluut geen tijdelijke zaak is. Mw. Buijze vindt dat de startnotitie een goed beeld geeft van wat er gaat gebeuren. Mw. Van Bochove deelt een papier uit (van BMC) waarin in tabelvorm een overzicht wordt gegeven van de decentralisaties, zoals die onlangs bij de bijeenkomst in Hellevoetsluis aan de orde zijn geweest. Blz. 3 van dit stuk behandelt de decentralisatie begeleiding. Zij merkt hierbij op dat vijf gemeenten bij de decentralisatie intensief gaan samenwerken, waarbij Spijkenisse leidend is. Zo kun je van elkaar leren. Dhr. Van Heck ziet als positief aspect dat de gemeente de personen beter kent. De gemeente kan daardoor zorg op maat verlenen, uiteraard voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt. Mw. Van Es vraagt wat met het begrip meer ernstige beperkingen (startnotitie punt 1. 4 e regel van boven) wordt bedoeld. Mw. Van Bochove zegt dat daarmee een zware beperking bedoeld wordt. Haar volgende vraag betreft het verschil tussen SOM (somatisch) en LG (lichamelijke handicap) en het verschil in begeleidingsuren tussen die twee (zie tabellen blz. 3).Dit is helaas niet duidelijk. Mw. Boerma zegt dat het gevaarlijk wordt als gewerkt wordt met cijfers die niemand snapt. Mw. Truin is van mening dat het grote stelselwijzigingen zijn en dat er niet veel zicht is op de echte gevolgen. Mw. Van Bochove beaamt dit en zegt dat dit bij de gemeente ook (nog) niet helder is. Want ook de inhoud aan de vraagkant is nog niet duidelijk. Op de vraag van mw. Van Es of dit allemaal moet worden aanbesteed antwoordt mw. Van Bochove dat de gemeente daarover nog een besluit moet nemen. Mw. Van Es wijst op de richtlijnen voor aanbestedingen: het moet wel resultaat gericht zijn. Ook dhr. Van Heck is van mening dat invulling van de maatregel niet in vaagheid moet blijven steken. Mw. Boerma vraagt zich af of er naast groeps- en individuele begeleiding door een organisatie ook andere vormen van begeleiding mogelijk zijn. Kun je wel één pakket van eisen opstellen? Er is zoveel diversiteit en dit aspect is in de startnotitie totaal onderbelicht. Zij stelt vast dat de discussie uitwijst dat de startnotitie een nogal negatief stuk wordt gevonden. De notitie wordt gekenmerkt door negatieve uitgangspunten, waardoor het gevaar ontstaat dat dit zijn weerslag vindt in de uitvoering van het beleidsplan. Conclusie: Hoewel het stuk ter kennisname aan de adviesraad is gestuurd zal er ongevraagd advies over worden uitgebracht. Daarbij wordt de wens geuit dat met de opmerkingen van de adviesraad reeds in fase 1 (zie startnotitie blz. 6) rekening wordt gehouden. 7. Startnotitie Beleidsplan Wmo

3 (Dit is de voortzetting van de discussie van de vorige vergadering over dit onderwerp, AvD.) Als eerste wordt besproken de notitie van mw. Truin en mw. Van Es over prestatieveld 1 (sociale samenhang) en prestatieveld 4 (mantelzorgers en vrijwilligers). Dhr. Van Heck vindt de prognose over het aantal vrijwilligers in 2014 erg optimistisch en vraagt hoe mw. Van Es dat zelf inschat. Mw. Van Es antwoordt dat de prognose is gebaseerd op de prognose van een andere gemeente, als voorbeeld hoe Westvoorne te werk zou moeten gaan. De vacaturebank kan als graadmeter dienen. Volgens mw. Buijze is de gemeente de goede weg ingeslagen door de vele vrijwilligersorganisaties te bezoeken. Ook de instelling van de vacaturebank voor vrijwilligers kan de werving bevorderen. Mw. Boerma voegt hieraan toe dat ook de landelijke jaarlijkse dag door vrijwilligers, waar ook de koningin aan meedoet (make my day), stimulerend werkt. Dhr. vindt de notitie van mw. Truin en mw. Van Es een goed stuk werk. Hij vindt ook dat de adviesraad de door de gemeent ingezette lijn van harte moet ondersteunen. Sociale cohesie. Mw. Truin vertelt dat ze daarmee heel lang bezig is geweest en ook de diaconieën heeft geraadpleegd. In Tinte is men van mening dat ze qua jongerenwerk achterblijven ten opzichte van Rockanje en Oostvoorne. Er waren extra uren vindplaats gericht werk in 2010 toegezegd maar de toezegging is niet nagekomen. Afspraak: mw. Van Bochove zal dit aan haar collega van Jeugdzaken doorgeven. Over het sportbeleid zegt mw. Boerma dat de gemeente iets meer initiatieven zou kunnen ontwikkelen of impulsen zou kunnen geven. Bijvoorbeeld: de ene straat tegen de andere laten volleyballen. Landelijk is er, hoewel het nog een voorstel is, 70 miljoen beschikbaar voor sportcoaches en sportfaciliteiten. Mw. Buijze vraagt aan de auteurs waarom zij al deze zaken benoemen: wat is nu nieuw en wat voegt het toe aan het bestaande? Mw. Van Es antwoordt dat zij hebben teruggekeken in het vorige beleidsplan en hebben opgeschreven wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe beleidsplan. Mw. Van Bochove maakt duidelijk dat zij stukken als deze nodig heeft zodat zij niets vergeet bij het opstellen van het beleidsplan. Mw. Boerma vraagt beide auteurs indien zij dit nodig vinden wijzigingen in hun notitie aan te brengen en daarna naar mw. Van Bochove te sturen. Dit wordt zo afgesproken en dit geldt voor alle auteurs van commentaar op de startnotitie. Als tweede wordt besproken de notitie van mw. Buijze en mw. Slikkerveer over prestatieveld 2 (jeugd- en jongerenbeleid) en prestatieveld 3 (informatie, advies en cliëntenondersteuning). Mw. Buijze merkt hierbij op dat er over huisbezoek aan ouderen een gesprek is geweest tussen de wethouder en mw. Van Bochove en de besturen van de PCOB en de ANBO. Het was een positief gesprek. De leeftijdsgrens voor huisbezoek wordt waarschijnlijk wel 80 jaar. Mw. Truin vraagt zich af of men er wel behoefte aan heeft. Vanuit haar eigen werk in de jaren tachtig in deze sector heeft zij andere ervaringen. Dhr. Van Driel geeft aan dat via het recente project Is uw gemeente Ouderenproof? van Westvoorne naar voren kwam dat die behoefte er wel is. Mw. Buijze zegt dat het gaat om het signaleren van problemen die men niet aan kan. Als men die zelf wel aan kan weet men ook de weg naar een oplossing wel te vinden. Mw. Boerma stelt voor om de zin (halverwege de notitie) heeft niet langer recht op een voorziening te veranderen in heeft niet langer altijd recht op een voorziening. Daarnaast wordt voorgesteld om bij prestatieveld 2, laatste zin, ook het basisonderwijs te noemen. Intermezzo Betreft het voorstel vergaderschema 2012: Mw. Van Bochove kan op geen enkele datum aanwezig zijn en vraagt om een aanpassing van die data. Als de data een week worden verschoven kan zij wel. Wordt bij punt 13 besproken. Dhr. Van Heck, bijgevallen door dhr. Van Driel, verzoeken mw. Van Bochove dringend de stukken vooral op papier aan de leden toe te sturen. Het blijkt dat de ambtenaren zelf hun stukken moeten kopiëren. Niettemin zal mw. Van Bochove aan het verzoek voldoen. Zij verlaat hierna de vergadering. 6. Wet werken naar vermogen (WWnV) 5b. Beleidsplan 2012 Participatiebudget / Wet investeren in jongeren gemeente Westvoorne Ter toelichting komt dhr. P. Roodink van de gemeente in de vergadering. 3

4 Mw. Boerma verwelkomt hem en vraagt hem een toelichting te geven op deze onderwerpen. Dhr. Roodink maakt duidelijk dat er heel veel wetswijzigingen aankomen. Het budget voor 2012 is gehalveerd en de gemeente kan daar niets aan veranderen. Voor het beleidsplan 2012 zijn door de bezuinigingen enkele andere beleidskeuzen gemaakt dan in De subsidie voor werk wordt gehalveerd van een duur van 1 jaar naar 0,5 jaar. Dhr. vraagt of het dan nog wel aantrekkelijk blijft. Dhr. Roodink zegt dat het wel aantrekkelijk blijft. In de praktijk werkt dit instrument goed. Verder verdwijnt het onderscheid tussen profit en non profit. Voor een non profit instelling wordt het nog maar 25 %, maar zo n geval is in Westvoorne in de praktijk nog niet voorgekomen. De werkaanvaardingspremie van 1200,= vervalt per Die wordt niet meer van deze tijd geacht. Detacheringsbanen zijn ontzettend duur, daarom vervallen deze. Mw. Van Es vraagt wat de wajongsplaatsen en andere zaken precies opleveren. Dhr. Roodink antwoordt dat dit niet bekend is. De besparing op detacheringsbanen wel: dat scheelt 25000,=. Ook het re-integratiebureau is erg duur. Dhr. Van Heck vraagt of er i.v.m. het gebrek aan technici subsidie bij re-integratie in een technisch beroep mogelijk is. Dhr. Roodink: nee, maar dat soort zaken gaat wel via de ROC s. Mw. Van Es vraagt of het werkteam in Hellevoetsluis blijft bestaan. Antwoord: ja, het werkplein Hellevoetsluis verdwijnt. maar het werkteam blijft bestaan. Het team scoort landelijk heel goed. Het werkgevers arrangement bedraagt maximaal 7000,= per klant. Door de teruglopende economie neemt het aantal gevallen wel toe. De voorzitter concludeert dat de adviesraad positief zal adviseren. Zij bedankt dhr. Roodink hartelijk voor zijn bijdrage, waarna deze de vergadering verlaat. 9. Terugkoppeling / Reactie op uitgebrachte adviezen (niet ontvangen) 10. Terugkoppeling bezochte bijeenkomsten Dit punt is tussen de bedrijven door aan de orde geweest en wordt verder overgeslagen. 13. Vergaderdata 2012 Zoals eerder vermeld moeten alle data van het voorstel worden gewijzigd. Besloten wordt om nu alleen de eerste twee data aan te passen en dat mw. Boerma later de andere data herziet en een nieuw voorstel indient. De dinsdag en uur is akkoord. Besloten wordt dat de eerste datum 17 januari en de tweede datum 14 februari wordt. In verband met de volle agenda wordt besloten tot een extra vergadering. Deze zal zijn op 13 december en daarin zullen uitsluitend de punten behandeld worden die zijn blijven liggen. De vergadering daarna is, zoals eerder vastgesteld, op 20 december. 14. Rondvraag a) Mw. Buijze heeft met mw. Hazelbag afgesproken voor een afscheidsbijeenkomst in de Meidoorn. Dit zal zijn op 14/12 vanaf omstreeks uur. b) Mw. Van Es: Op 20/12 is de vrijwilligersavond. Wie wil met mij mee, ook voor de presentatie? Later wordt daarop teruggekomen. Wel dient e.e.a. met de wethouder te worden afgestemd dat het niet te veel toespraak achter elkaar wordt, zoals op de dag van de mantelzorg. 15. Sluiting De voorzitter, mw. Boerma bedankt allen voor hun inbreng en sluit om uur de vergadering. De volgende (extra) vergadering is op 13 december, uur in het gemeentehuis. 4

5 Overzicht van gemaakte afspraken / besluiten, versie d.d Nr. datum Omschrijving afspraak / besluit Wie actie 43 03/11/ 09 in eigen omgeving uitkijken naar kandidaat leden, event. alle leden AMO alleen in vergadering voor specifiek onderwerp /03/ 10 vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek e.d. beheren dhr. Van Driel 93 11/05/ 10 na vergadering AMO onderwerp(en) voor publiciteit AMO vaststellen /12/ 10 actieplan AMO aanbesteding regiovervoer opstellen DB /12/ 10 z.s.m. na 1/1 concept vragenlijst vervoer opstellen DB /12/ 10 Gemeente vragen faciliteren qua adressen en brievenbus DB /12/ 10 Onderzoek vervoer z.s.m. in 2011 uitvoeren AMO /03/ 11 Besluit: 11x/jr Adviesraad in publiciteit, waarvan 6x/jr inhoudelijk; rest meer algemeen /05/ 11 Overzicht verbeteringen rond PGB en verantwoordingsformulier gemeente mw. Boerma + dhr /05/ 11 Instrument effectiviteit Wmo-Adviesraden in de DB volgende vergadering geheel behandelen /06/ 11 op homepage gemeente verwijzen naar Adviesraad mw. Van Bochove /09/ 11 Wmo-loket behandelt klacht onvoldoende mw. Van Bochove /09/ 11 Regionale Agenda Samenleving (RAS) ieder toezenden mw. Van Bochove /09/ 11 Besluit: aanzet planning adviesraad 2012 in november en DB afronding in december /09/ 11 Kwaliteit scootmobielcursus bij aanbesteding aandacht DB geven: op één van de volgende agenda s zetten /09/ 11 na januari 2012 rapport ad 252 vaststellen + over vervolg allen besluiten /09/ 11 Voorstel ongevraagd advies gemeente maken over verbeterd verantwoordingsformulier PGB mw. Boerma en dhr /09/ 11 voorstel ad 254 in adviesraad bespreken allen /10/ 11 Procedures bezwarencommissie bekijken Adviesraad /10/ 11 Procedures bezwarencommissie in 2012 op agenda DB /10/ 11 Rapport sociale samenhang Westvoorne aan allen sturen mw. Van Bochove /10/ 11 digitale thermometer in januari 2012 weer op agenda mw. Boerma /10/ 11 ad 266 vragen behandelen over info vanuit gemeente hh. en Van Heck /10/ 11 ad 266 vragen behandelen over Wmo-medewerkers dames Slikkerveer en Truin /10/ 11 ad 266 vragen behandelen over achterban (PGB ers) dames Boerma, Van Es en Buijze /11/ 11 Verantwoordingsformulier PGB intern schriftelijk afhandelen mw. Boerma /dhr /11/ 11 Actielijst 18/10: z.s.m. aan notulist mailen wat eraf kan Allen /11/ 11 Vaardigheidstraining Wmo-raden? In raad na feb. 12 mw. Boerma /11/ 11 Ongevraagd advies uitbrengen over de Startnotitie DB decentralisatie begeleiding /11/ 11 kritiek jongerenwerk Tinte Jeugdzaken melden mw. Van Bochove /11/ 11 commentaar / notitie over beleidsplan Wmo eventueel alle auteurs wijzigen, daarna mw. Van Bochove sturen /11/ 11 Positief adviseren op de WWnV, Beleidsplan 2012 etc. DB /11/ 11 Extra vergadering op 13 december uur Allen /11/ 11 voorstel verg.data 2012 herzien (17/1 en 14/2 staan vast) mw. Boerma 5

Verslag van de vergadering van 13 december 2011

Verslag van de vergadering van 13 december 2011 Verslag van de vergadering van 13 december 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 18 oktober 2011

Verslag van de vergadering van 18 oktober 2011 Verslag van de vergadering van 18 oktober 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr. Barendregt, dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011

Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011 Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr. Barendregt, dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens

Nadere informatie

Verslag van de vergadering op 28 september 2010

Verslag van de vergadering op 28 september 2010 Verslag van de vergadering op 28 september 2010 Aanwezig: mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Boerma, mw. Hazelbag, dhr. Vriend (voorzitter), dhr. Van Driel (notulist), dhr. Blanken (namens de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt,, mw. J. van de Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne, dhr. H. Bosman, mw. J. Pomper,

Nadere informatie

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente.

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente. Betreft: woensdag 12 december 2012 Aanwezig: Afwezig mk: Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Bep van Norden; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman Jan Maasland; Anke van der Pluijm-van Breugel;

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Onderwerp Verslag bijeenkomst Platform Wmo Datum 4 april 2011 Locatie Gemeentehuis, commissiekamer 1 Aanwezigen Dames Buiter, Kooper, Spiker, Poolman, Weegenaar (voorzitter) en Zomer (notulist van deze

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Willem de Groote; Jan Maasland; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman; Nel Kroese-Westerhof

Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Willem de Groote; Jan Maasland; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman; Nel Kroese-Westerhof Betreft: Dinsdag 22 januari 2013 Aanwezig: Afwezig mk: Afwezig zk: Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Willem de Groote; Jan Maasland; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman; Nel Kroese-Westerhof

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

Verslag WWB-raad (vastgesteld)

Verslag WWB-raad (vastgesteld) Verslag WWB-raad (vastgesteld) Datum : 27 november 2013 Tijd : 19.30 21.30 uur Plaats : raadhuis Ede A 301 Aanwezig : mevrouw N. Abdi mevrouw E. Aerts (Gehandicaptenraad) de heer G. Bozkurt (Jongerenraad

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Gemeente r Eergen op Zoom

Gemeente r Eergen op Zoom Gemeente r Eergen op Zoom Aan de leden van de Gehandicapten Advies Raad ter kennisname aan overige geadresseerden Uw kenmerk Uw brief d.d. Onderwerp Uitnodiging vergadering Ons kenmerk u06-019934 Beh.

Nadere informatie

Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK)

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Verslag ARSD van 6 juli 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl Verslag overleg Wmo adviesraad Waalwijk Datum: 25-08-2010 Locatie: MEE Brabant-Noord. Aanwezig adviesraad; Frits Keijlard, Jacques Houben, Jan Elling, Piet Hellings, Dirk van der Schans, Tini Voogd, Henk

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom.

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom. Verslag Vergadering Wmo adviesraad 14 oktober 2011 Van: 9:30 11:30 uur Plaats: Gemeentehuis Winsum Aanwezig: Muriël van der Spel (vz.), Jan de Groot, Gerda Boersma, Jacqueline Brons, Gerda Harssema, en

Nadere informatie

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal) Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig Voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel 9-12-2014, in De Skalm te Stiens 19.30 uur Aanwezig: Jitske Tilstra Visser voorzitter, Gerard van Rijn secretaris, Jelle

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 16 december 2015

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 16 december 2015 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 16 december 2015 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2015-10. Datum : 16 december 2015. Aanwezig : Ed Balkenende (secretaris), Michel van Boxtel, Kruisdijk

Nadere informatie

Concept vergaderverslag

Concept vergaderverslag Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 5211 Fax 030-286 5661 www.utrecht.nl Concept vergaderverslag Bijeenkomst Overleg Cliëntenraad Wmo PV 6 Verslag door Fenny de Graaf Datum 1 mei 2013

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl Verslag overleg Wmo adviesraad Waalwijk Datum: 23-06-2010 Locatie: MEE Brabant-Noord. Aanwezig adviesraad; Frits Keijlard, Henk van Rosmalen, Jacques Houben, Piet Hellings, Dirk van der Schans, Tini Voogd,

Nadere informatie

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. Van Rij, mevrouw E. Rood en de heren E. Blanken en J. Littel.

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. Van Rij, mevrouw E. Rood en de heren E. Blanken en J. Littel. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken van donderdag 15 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Notulen vergadering 15 april 2014

Notulen vergadering 15 april 2014 Overleg nr2/2014 Aanwezig: Henk Jansen Henk Buitelaar Dré Wagemans Kees Grijsbach Jan te Mey Mary Schilders Jos Chorus Notulen vergadering 15 april 2014 voorzitter vice-voorzitter en penningmeester secretaris

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

Gemeente n Bergen op Zoom

Gemeente n Bergen op Zoom WF~ Gemeente n Bergen op Zoom Aan de leden van de Gehandicapten Advies Raad ter kennisname aan overige geadresseerden Uw kenmerk Uw brief d.d. Onderwerp Uitnodiging vergadering Onskenmerk Ben. door Afdeling

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: mw. I. Boelhouwer, dhr. H. Davidse, mw.y.van Geel, dhr.j. Hille Ris Lambers (vice-voorzitter),dhr. L. Jager,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Verslag van de raadsvergadering d.d. 18 december 2013

Wmo-raad Maastricht. Verslag van de raadsvergadering d.d. 18 december 2013 Wmo-raad Maastricht Verslag van de raadsvergadering d.d. 18 december 2013 bijlage 1 RV 140129 Aanwezig: Notulist: de heren Kees Eken (voorzitter), Harry Visser (secretaris), Huup Peters, Nol Stijnen, Harry

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk. Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade

Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk. Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade Aanwezig : Elly Blom, Jacques Houben, Henk Hoogendoorn (voorzitter), Ingrid Kasper, Leny Monsieurs, Jo van Oosterhout, Henk van

Nadere informatie

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning VERSLAG WMO ADVIESRAAD Datum 14 maart 2016 Locatie Aanwezig Gemeentehuis, Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht Arie van der Vlies - Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) (voorzitter a.i.) Wil van Schooten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-01. Datum : 24 februari 2016. Aanwezig : de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en notulist),

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van de gemeente Loppersum d.d. 10 april 2014 in het Gemeentehuis te Loppersum

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van de gemeente Loppersum d.d. 10 april 2014 in het Gemeentehuis te Loppersum Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van de gemeente Loppersum d.d. 10 april 2014 in het Gemeentehuis te Loppersum Aanwezig: de heer P.A.M. van Soest (voorzitter), de heer C.F. Boer (secretaris),

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort Verslag vergadering 29 september 2015 Aanwezig: Dhr. F. van Marion (voorzitter) Mevr. S. van Dam Mevr. I. Drommel Dhr. J.F. Hollander Mevr. C. Hubert Mevr. M.E. Joustra

Nadere informatie

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek.

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 13 april 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-03. Datum : 13 april 2016. Aanwezig : Corrie de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Notulen Participatieraad 3 februari

Notulen Participatieraad 3 februari Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 3 februari 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR),

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Lammert Bakker,

Nadere informatie

Verslag vergadering WMO-raad Gemeente Gilze en Rijen

Verslag vergadering WMO-raad Gemeente Gilze en Rijen Verslag vergadering WMO-raad Gemeente Gilze en Rijen Verslag : Overleg WMO-raad, overleg 7 Datum : 9 april 2014 Aanwezig : Michel van Boxtel, Brenda Dreesen (ondersteuner), Corrie de Jong (voorzitter),

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 21 januari 2015 Locatie: Gemeentehuis Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Jeeninga (vr.org.), mevr. Scholten (MAR), mevr. Martens (MAR),

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie