Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit en wordt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit en wordt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt."

Transcriptie

1 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 november 2008 (24.11) (OR. en) 15345/08 FI 461 I GEKOME DOCUME T van: de heer Vítor CALDEIRA, voorzitter van de Europese Rekenkamer ingekomen: 31 oktober 2008 aan: de heer Bernard KOUCHNER, voorzitter van de Raad van de Europese Unie Betreft: Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreffende het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit Geachte heer Kouchner, Hierbij doe ik u in alle officiële talen van de Europese Gemeenschappen een exemplaar toekomen van het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreffende het begrotingsjaar Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit en wordt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. Hoogachtend, (w.g.) Vítor CALDEIRA Bijlage: Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreffende het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit 15345/08 fb 1 DG G III L

2 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TA L-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreffende het begrotingsjaar 2007 vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TÉLÉPHONE (+352) L LUXEMBOURG TÉLÉFAX (+352) INTERNET:

3 2 INHOUD Paragraaf Inleiding 1-2 Betrouwbaarheidsverklaring 3-6 Opmerkingen 7-11 Tabellen 1-4 Antwoorden van de Autoriteit ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.DOC

4 3 INLEIDING 1. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna: 'Autoriteit') is opgericht bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari De voornaamste taken van de Autoriteit zijn het verschaffen van de nodige wetenschappelijke gegevens voor de opstelling van de communautaire wetgeving en het verzamelen en analyseren van gegevens met het oog op karakterisering en controle van de risico's en onafhankelijke informatievoorziening daarover. 2. Tabel 1 geeft een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van de Autoriteit. Ter informatie zijn essentiële gegevens uit de door de Autoriteit opgestelde jaarrekening over het begrotingsjaar 2007 opgenomen in de tabellen 2, 3 en 4. BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 3. Deze verklaring is krachtens artikel 185, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/ van de Raad aan het Europees Parlement en de Raad gericht. Overeenkomstig artikel 248 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is zij opgesteld na onderzoek van de rekeningen van de Autoriteit. 4. De rekeningen van de Autoriteit over het per 31 december 2007 afgesloten begrotingsjaar 3 werden overeenkomstig artikel 44 van Verordening (EG) nr. 178/2002 opgesteld door de uitvoerend directeur en naar de Rekenkamer gezonden, die een verklaring moet afgeven over de betrouwbaarheid ervan en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen PB L 31 van , blz. 1. PB L 248 van , blz. 1. Deze rekeningen werden op 25 juni 2008 opgesteld en zijn op 1 juli 2008 bij de Rekenkamer ingekomen. ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.DOC

5 4 5. De Rekenkamer heeft haar controle uitgevoerd overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en ISSAI 4, voor zover deze in de communautaire context van toepassing zijn. De controle werd gepland en uitgevoerd om redelijke zekerheid te verkrijgen dat de rekeningen betrouwbaar en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. 6. De Rekenkamer heeft hiermee een redelijke grondslag ter onderbouwing van de navolgende verklaring: Betrouwbaarheid van de rekeningen De rekeningen van de Autoriteit over het per 31 december 2007 afgesloten begrotingsjaar zijn op alle materiële punten betrouwbaar. Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen De onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van de Autoriteit zijn over het geheel genomen wettig en regelmatig. De hierna volgende opmerkingen doen niets af aan de verklaring van de Rekenkamer. OPMERKINGEN 7. De begroting 2007 van de Autoriteit beliep 52,2 miljoen euro, tegen 40,2 miljoen euro het voorgaande jaar. Zij omvatte bijdragen van de Commissie voor de voorbereiding van de toetreding van Kroatië en Turkije. Deze bijdragen hadden in de begroting als bestemmingsontvangsten moeten worden opgevoerd, maar werden in plaats daarvan behandeld alsof zij deel uitmaakten van de normale communautaire subsidie. Deze situatie was in strijd met artikel 19 van het Financieel Reglement. 4 Internationale Federatie van Accountants (IFAC) en Internationale Standaarden van Hoge Controle-instanties (ISSAI). ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.DOC

6 5 8. Van de begrotingsmiddelen werd 8,6 miljoen euro naar 2008 overgedragen en 4,8 miljoen euro geannuleerd. Deze situatie was gedeeltelijk te wijten aan de vertraagde vaststelling en uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma voor 2007 voor subsidies. De uit het voorgaande jaar overgedragen begrotingsmiddelen beliepen 7,9 miljoen euro, waarvan 4,5 miljoen euro voor beleidsactiviteiten waren bestemd (titel III). Meer dan 25 % van de uit het voorgaande jaar overgedragen begrotingsmiddelen voor beleidsactiviteiten moesten aan het eind van het jaar worden geannuleerd. De hiervoor beschreven situaties waren in strijd met het beginsel van jaarperiodiciteit en gaven blijk van gebreken in de programmering en budgettering van de geplande activiteiten. 9. In 2007 kon de Autoriteit haar wervingsdoelstellingen bereiken en in 273 van de 300 posten uit haar personeelsformatie voorzien. Uit de controle van de wervingsprocedures bleek dat doorgaans noch over de weging van de toe te passen selectiecriteria, noch over de drempelwaarden voor de overgang naar het volgende stadium van de vergelijkende onderzoeken een besluit was genomen door het selectiecomité binnen de in de vacature vastgestelde termijn. 10. Volgens het jaarlijkse uitzonderingenverslag over 2007 werden 252 aanvragen om uitzonderingen voor een totale waarde van euro geaccepteerd. Meer dan 85 % van de uitzonderingen hield verband met kosten voor dienstreizen van nationale experts. Hieruit blijkt dat de Autoriteit haar beheer van de dienstreizen moet verbeteren om het aantal uitzonderingen te verminderen. 11. Ten aanzien van procedures voor het plaatsen van opdrachten werden de volgende onregelmatigheden geconstateerd: de financiële-evaluatieprocedure voor kadercontracten was niet duidelijk omschreven in de aanbestedingsdocumenten 5, er waren specifieke contracten en/of aankooporders toegekend voor diensten die niet onder de desbetreffende kadercontracten vielen 6, en technische evaluaties waren gebaseerd op 5 6 Vier gevallen. Twee gevallen. ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.DOC

7 6 kwaliteitscriteria en wegingen die in de aanbestedingsdocumenten niet duidelijk waren uitgelegd 7. Deze gebreken deden afbreuk aan de doorzichtigheid van de procedures en dreigden de uiteindelijke selectie nadelig te beïnvloeden. Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 18 september Voor de Rekenkamer Vítor Manuel da Silva Caldeira President 7 Eén geval. ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.DOC

8 7 Tabel 1 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Parma) Communautaire bevoegdheden volgens het Verdrag Vrij verkeer van goederen Doelstellingen Taken 1 - Raad van bestuur Begroting (Artikel 37 van het Verdrag) Bijdragen aan een hoog beschermingsniveau op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd (Artikel 95 van het Verdrag) Gemeenschappelijke handelspolitiek (Artikel 133 van het Verdrag) Volksgezondheid (Artikel 152, lid 4, sub b), van het Verdrag) Bron: Door de Autoriteit verstrekte gegevens. Bevoegdheden van de Autoriteit (Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad) - Verstrekken van wetenschappelijk advies en wetenschappelijke en technische ondersteuning voor de wetgeving en het beleid van de Gemeenschap in alle aangelegenheden die direct of indirect op de voedsel- en voederveiligheid van invloed zijn - Verstrekken van onafhankelijke informatie over risico's op het gebied van voedselveiligheid - Bijdragen tot een hoog niveau van bescherming van het leven en de gezondheid van de mens - Verzamelen en analyseren van gegevens opdat de risico's kunnen worden gekarakteriseerd en gecontroleerd. - Verstrekking van wetenschappelijke adviezen en studies; - bevordering van uniforme risicobeoordelingsmethoden; - ondersteuning van de Commissie; - analyse en samenvatting van wetenschappelijke en technische gegevens; - opsporing en karakterisering van nieuwe risico's; - instelling van een systeem van netwerken van organisaties die op soortgelijk gebied actief zijn; - verlening van wetenschappelijke en technische bijstand bij crisismanagement; Samenstelling Taak 2 - Uitvoerend directeur + 37 (55) andere Benoemd door de raad van bestuur op dienstverbanden basis van een door de Commissie (hulpfunctionarissen, opgestelde lijst van kandidaten en na horing arbeidscontractanten, door het Europees Parlement. gedetacheerde nationale deskundigen) 3 - Adviesforum Samenstelling - verbetering van internationale samenwerking; Eén vertegenwoordiger per lidstaat waarvan er - verstrekking van betrouwbare, objectieve en begrijpelijke informatie aan het publiek en de belanghebbenden; - bijdragen aan het systeem voor snelle waarschuwing van de Commissie. 14 door de Raad benoemde leden (in samenwerking met het Europees Parlement en de Commissie) en één vertegenwoordiger van de Commissie. Taak De directeur adviseren Opstellen van de wetenschappelijke adviezen van de Autoriteit 5 - Externe controle Rekenkamer Organisatie Werkprogramma en begroting opstellen en toezien op de uitvoering ervan. 4 - Wetenschappelijk comité en wetenschappelijke panels 6 - Kwijtingverlenende autoriteit Parlement, op aanbeveling van de Raad In 2007 (2006) ter beschikking van de Autoriteit gestelde middelen 52,2 (40) miljoen euro, waarvan 100 % (100 %) communautaire subsidie Personeelsbestand per 31 december (149) uitvoerende en - 92 (79) administratieve taken vervullen. 1) Als Europa s instantie voor risicoanalyse verleent de EFSA wetenschappelijk advies waarop de risicobeheerders in de Europese Unie hun besluiten ter bescherming van de consumenten in de EU kunnen baseren. In dit verband werden naar aanleiding van de 205 verzoeken om wetenschappelijk advies die in 2007 bij de EFSA werden ingediend, 203 adviezen en 80 verslagen vastgesteld en gepubliceerd. Een voorbeeld van de impact van het wetenschappelijke werk van de EFSA is het advies dat in juli 2007 werd uitgebracht en waarin werd geconcludeerd dat de kleurstof rood 2G van een bedenkelijke veiligheid was. Dit leidde tot de onmiddellijke stopzetting van het gebruik ervan in voedsel. 300 (250) posten opgenomen 2) De algemene doelstelling van de communicatie-inspanningen van de EFSA is de doelgroepen en uiteindelijk de in de lijst van het aantal Europese consumenten duidelijke, consistente, samenhangende en tijdige boodschappen te verstrekken over ambten, kwesties in verband met voedsel. De voornaamste communicatie-instrumenten en de verkregen resultaten in 2007 waarvan 273 (173) bezet, waren: Totaal aantal werknemers: 310 (228), Geleverde producten en diensten - de nieuwe website met 1,5 miljoen bezoeken, meer dan abonnees op de elektronische nieuwsbrief van de EFSA en kijksessies per evenement met betrekking tot de webstreaming van vergaderingen van de raden van bestuur; - het persbureau van de EFSA dat 7 persconferenties organiseerde, 24 persberichten en verklaringen, 39 webnieuwsverhalen en 37 nieuwsberichten publiceerde; - de viering van het vijfjarig bestaan van de EFSA en het 50-jarig bestaan van het Verdrag van Rome vormden voor de EFSA de gelegenheid om nieuwe communicatieplatforms te gebruiken, hetgeen resulteerde in wetenschappelijke fora, voedselveiligheidstopontmoetingen en daarmee gepaard gaande evenementen met de lidstaten. De samenwerking tussen de lidstaten en de EFSA is van cruciaal belang voor het algemene welslagen van het Europese voedselveiligheidssysteem en voor een toenemend vertrouwen bij de consument. Het adviesforum verbindt de EFSA met de nationale autoriteiten voor voedselveiligheid in alle lidstaten. Het adviesforum kwam in 2007 elk kwartaal bijeen. In het kader van de samenwerkingsstrategie dient een netwerk van nationale brandpunten als verbindingsschakel tussen de EFSA en de nationale autoriteiten. Eind 2007 hadden reeds 18 lidstaten een overeenkomst over een nationaal brandpunt met de EFSA ondertekend. Om te garanderen dat de EFSA bereid is te reageren en de Europese Gemeenschap, met name de Commissie, te steunen, in noodgevallen of andere spoedeisende situaties, is in oktober 2007 een crisisoefeningsprogramma opgestart. De eerste crisisoefening is gehouden in januari 2008 (met het adviesforum) om de crisishandleiding te voltooien. ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.XLS

9 8 Tabel 2 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Parma) - Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2007 (1 000 euro) ONTVANGSTEN UITGAVEN Herkomst van de ontvangsten In de definitieve begroting van het begrotingsjaar opgenomen ontvangsten Geïnde ontvangsten Bestemming van de uitgaven Kredieten van de definitieve begroting Uit vorig(e) begrotingsjaar/jaren overgedragen kredieten opgevoerd vastgelegd betaald geannuleerd opgevoerd betaald overgedragen geannuleerd Communautaire subsidies Titel I Personeel Andere ontvangsten p.m. 28 Bestemmingsontvangsten 1 p.m. 129 Titel II Administratie Titel III Beleidsactiviteiten Bestemmingsontvangsten TOTAAL TOTAAL NB: De totalen kunnen afwijkingen vertonen door afrondingen. 1 Terugbetaling door het Europees Vertaalbureau: het terugbetaalde bedrag is aangewend voor uitgaven in verband met vertalingen. Bron: Door de Autoriteit verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die de Autoriteit in haar jaarrekening heeft verstrekt. Geïnde ontvangsten en betalingen worden op kasbasis geraamd. ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.XLS

10 9 Tabel 3 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Parma) - Economische resultatenrekening over de begrotingsjaren 2007 en 2006 (1 000 euro) EXPLOITATIEONTVANGSTEN Communautaire subsidies Overige ontvangsten Totaal (a) EXPLOITATIEUITGAVEN Personeelsuitgaven Uitgaven in verband met vaste activa Overige administratieve uitgaven Beleidsuitgaven Totaal (b) OVERSCHOT/(TEKORT) UIT BELEIDSACTIVITEITEN (c = a-b) Opbrengsten van de financiële verrichtingen (e) 1 3 Kosten van de financiële verrichtingen (f) 3 4 OVERSCHOT/(TEKORT) UIT NIET-BELEIDSACTIVITEITEN (g = e-f) -2-1 ECONOMISCH RESULTAAT VAN HET BEGROTINGSJAAR (h = c+g) Bron: Door de Autoriteit verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die de Autoriteit in haar jaarrekening heeft verstrekt; deze rekening werd opgesteld op transactiebasis. ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.XLS

11 10 Tabel 4 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Parma) - Balans per 31 december 2007 en 31 december 2006 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorfinanciering op korte termijn Vorderingen op korte termijn Overige vorderingen Kasmiddelen VLOTTENDE PASSIVA Voorzieningen voor risico's en lasten Crediteuren RESERVE Gecumuleerd overschot/tekort Economisch resultaat van het begrotingsjaar (1 000 euro) Totaal activa Totaal passiva Netto activa Netto vermogen Bron: Door de Autoriteit verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die de Autoriteit in haar jaarrekening heeft verstrekt; deze rekening werd opgesteld op transactiebasis. ADB002385NL05-08PP-DEC058-08VO-RAS07-EFSA-OR.XLS

12 EFSA - Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid Autorité européenne de sécurité des aliments ANTWOORDEN VAN DE AUTORITEIT 7. Sinds 2008 worden alle nieuwe projecten waarvoor de Autoriteit specifieke bijdragen van de Commissie ontvangt, geregistreerd en gecontroleerd op begrotingslijnen voor bestemmingsontvangsten (C4). 8. Het jaar 2007 was het eerste jaar waarin wetenschappelijke subsidies werden gelanceerd. In 2008 werden verscheidene maatregelen genomen, zoals een vroege planning van de oproepen, sjablonen, een vademecum en extra administratieve ondersteuning om de publicatie van subsidieaankondigingen te versnellen. Tevens wordt al gewerkt aan de planning van subsidieaankondigingen voor 2009, en het is de bedoeling om enkele daarvan al in het najaar van 2008 te publiceren. Met de nieuwe overdrachtsprocedures en in overeenstemming met het principe van jaarperiodiciteit nam het percentage overdrachten in 2007 af (17 % van de definitieve begroting) in vergelijking met 2006 (22 %). In 2008 zullen hiervoor extra inspanningen worden geleverd. 9. De weging van alle selectiecriteria en drempelwaarden voor opname in de volgende evaluatiefase en/of op de reservelijst worden door het selectiecomité beslist in een voorafgaande beoordelingsvergadering, die plaatsvindt na de uiterste termijn voor het indienen van sollicitaties voor de desbetreffende vacature. Er wordt echter geen toegang tot de sollicitatiegegevens verleend voordat de wegingen vastliggen. De grote schommelingen in het aantal ontvangen sollicitaties maakt het moeilijk om vooraf het aantal kandidaten te bepalen dat op de reservelijst moet worden geplaatst. 10. Aanvragen voor uitzonderingen worden streng gecontroleerd en gerapporteerd. Het hoge bedrag van deze aanvragen ( euro, m.a.w. 83 % van de totale waarde) is toe te schrijven aan verbintenissen achteraf die voornamelijk verband houden met wetenschappelijke contracten voor een specifieke eenheid waar nadien organisatorische wijzigingen werden doorgevoerd. EFSA REP NL-OR.DOC

13 EFSA - Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid Autorité européenne de sécurité des aliments 11. 1) De vaststellingen in verband met de financiële-evaluatieprocedure voor kadercontracten hebben betrekking op drie aanbestedingsprocedures die in 2005 en 2006 werden ondertekend, en op een kadercontract in In de toekomst zal de evaluatie van financiële offertes voor contracten tegen vaste prijzen worden gebaseerd op een vergelijkbare basis. Voor dit soort diensten werd voorlopig slechts euro vastgelegd. 2) De specifieke orders voor de desbetreffende diensten werden niet uitdrukkelijk vermeld in het kadercontract, maar hielden steeds verband met het domein ervan (organisatie van evenementen). Voor toekomstige kadercontracten zullen extra inspanningen worden geleverd om een volledige beschrijving van de mogelijke diensten te verkrijgen. 3) In het aanbestedingsdocument werden wel de wegingen en kwaliteitscriteria uitgelegd, maar niet de weging van de deelcriteria. Ook al werd de aanvraag als voldoende transparant beschouwd, toch zullen de procedures in de toekomst worden verbeterd in de zin van de opmerkingen van de Rekenkamer. EFSA REP NL-OR.DOC

Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van het bureau en wordt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van het bureau en wordt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 3 december 2012 (04.12) (OR. en) 16782/12 FI 914 I GEKOME DOCUME T van: de heer Vítor CALDEIRA, voorzitter van de Rekenkamer ingekomen: 13 november 2012 aan: mevrouw Erato

Nadere informatie

Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van het centrum en wordt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van het centrum en wordt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 december 2012 (06.12) (OR. en) 16817/12 FI 949 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Vítor CALDEIRA, voorzitter van de Rekenkamer ingekomen: 24 oktober 2012 aan: mevrouw Erato

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

ISSN 1684-0704 LAG RS VEVERS N ITE RLIJKS VITE A TI JA AC EUR EU O R PE O SE PE R SE E R K E E K N E K N AM A E M R E 20 07

ISSN 1684-0704 LAG RS VEVERS N ITE RLIJKS VITE A TI JA AC EUR EU O R PE O SE PE R SE E R K E E K N E K N AM A E M R E 20 07 ISSN 1684-0704 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG EUROPESE REKENKAMER 20 07 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG 2007 EUROPESE REKENKAMER Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET VERTAALBUREAU IN 1998 & WERKPROGRAMMA 1999

VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET VERTAALBUREAU IN 1998 & WERKPROGRAMMA 1999 VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET VERTAALBUREAU IN 1998 & WERKPROGRAMMA 1999 FR NL IT INHOUD VOORWOORD Door mevrouw C. FLESCH, voorzitter raad van bestuur VERSLAG WERKZAAMHEDEN 1998 I. Inleiding II.

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen 956780_CV_NL_ 18-05-2006 15:02 ongeveer 23 miljoen KMO s, die 99 % van alle ondernemingen in de EU vertegenwoordigen en circa 75 miljoen mensen werk verschaffen. KMO-drempels Microonderneming NL NB-60-04-773-NL-C

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie