is voorafgegaan door hoorzittingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "is voorafgegaan door hoorzittingen"

Transcriptie

1 Stand van zaken Decreet C-11 bediscussieerd In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw is op 3 april jongstleden een conferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het Decreet C-11. Dit Decreet houdt in de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw en aanpassing van het huwelijksgoederenrecht. Vervolg op pag. 2 Arnold Linger, ondervoorzitter Districtsraad Para, overhandigt het districtsplan aan minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling. Districtsplannen 2014 ingediend Arbeidstip Discriminatie op de werkvloer op basis van onder andere; ras, geslacht, politieke overtuiging of geloof, kan de harmonie en sfeer op het werk danig verstoren. Een verstoorde werksfeer is niet bevorderlijk voor de onderlinge verstandhouding en werkprestatie. Ban daarom elke vorm van discriminatie uit op de werkvloer! Het bestuur van elk district heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen, (doen) uitvoeren en monitoren van lokale plannen. Hier zijn verschillende actoren bij betrokken, ieder met hun eigen verantwoordelijkheid. Om opgenomen te worden in de staatsbegroting, moeten de lokaal opgestelde plannen eerst bij de centrale overheid worden neergelegd. Door indiening bij de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), vinden de plannen via de minister van Financiën hun weg verder naar de verschillende departementen. De indiening van de districtsplannen vond op vrijdag 5 april plaats. De onderdirecteur Districtsbestuur en Decentralisatie, thans waarnemend directeur op RO, Jennyfer Jozefzoon-Wachter, gaf aan dat jaarlijks districtsplannen ingediend worden. Het opstellen van deze plannen is voorafgegaan door hoorzittingen die gehouden zijn in alle ressorten van de desbetreffende districten. Tijdens deze hoorzittingen werden beleidsopties aangedragen door de bewoners van deze ressorten. De bewoners hebben projecten of zaken aangehaald die zij aangepakt of verbeterd willen zien in hun ressort. De bijdrage van de burgers is vervolgens verwerkt in de districtsplannen. Betere communicatie met burgers De districtscommissaris, die tevens voorzitter is van de Districtsraad, of een lid van de Districtsraad, heeft het districtsplan overhandigd aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson. De districtscommissarissen hebben bij de indiening gebruik gemaakt van de gelegenheid om uiting te geven aan hun misgenoegen over enkele zaken. Vooral met betrekking tot het beperkte budget dat zij elk jaar krijgen voor de uitvoering van projecten in hun district was hun onvrede groot. In zijn betoog gaf de minister aan dat er heel veel ontevredenheid is over de uitvoering van de districtsplannen. Terecht, zegt hij, want als je plannen maakt en deze indient, wil je graag zien dat deze uitgevoerd worden. Met betrekking tot het beperkte budget gaf hij aan dat de overheid niet meer kan uitgeven, dan wat binnen haar bereik is. Er moet volgens hem met een ander systeem gewerkt worden. De overheid zou naar een ander model van uitvoering moeten uitkijken. Kortom, er moeten prioriteiten gesteld worden. Verder gaf de minister aan dat de communicatie met burgers verbeterd moet worden. De regering moet kunnen aangeven wat niet uitgevoerd zal kunnen worden en waarom niet. DNA debatteert over conceptwetten gouddeals Voorts zouden andere mogelijkheden bekeken moeten worden om alsnog projecten te kunnen uitvoeren. Ook gaf hij aan dat moet worden overgegaan tot regionalisering van de begroting, waarbij elk deel van het land een pot moet hebben zodat ze bepaalde zaken zelf kunnen aanpakken. Er worden wel kleine stappen gemaakt. Weliswaar niet voldoende, maar de regering doet wat in haar vermogen ligt is en wat in haar beleid past. De minister gaf tot slot aan dat bij de volgende indiening in 2014, hij een andere constructie wil zien. Samen moet daaraan gewerkt worden.-. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu. Hebt u last van brandend maagzuur of maagpijn, dan is de kans groot dat u ook last hebt van misselijkheid of een vol gevoel. Maar misselijkheid en een vol, opgeblazen gevoel kunt u ook hebben zonder maagpijn of brandend maagzuur; bijvoorbeeld als uw maag t e langzaam werkt en te lang bezig is met het verteren van het voedsel. Ook door teveel eten of drinken, te vet eten, te snel eten of een virusinfectie kan misselijkheid of een vol gevoel ontstaan. Soms is misselijkheid een bijwerking van een medicijn. Hebt u maagklachten, aarzel dan niet om uw huisarts te raadplegen.-. De Nationale Assemblee heeft op donderdag 04 april jongstleden een aanvang gemaakt met de openbare behandeling van de concept goudovereenkomsten die de staat Suriname recentelijk heeft gesloten. De overeenkomsten hebben tot doel een optimaal profijt voor de Surinaamse gemeenschap te bewerkstelligen. Indien de overeenkomsten worden geïmplementeerd, zal een substantieel deel van de bevolking betrokken zijn bij de activiteiten van de maatschappijen. Rabin Parmessar, voorzitter van de commissie van Rapporteurs, van de concept goudovereenkomsten voert een betoog in het parlement. Vervolg op pag. 7

2 VERVOLG Stand van zaken Decreet C-11 bediscussieerd Ministerie van buitenlandse zaken SOLLICITATIE OPROEP Het ligt in de bedoeling dat anno 2013 brede maatschappelijke discussie op gang wordt gebracht over de effecten die deze wetswijziging in de achter ons liggende periode heeft gehad op de positie van de vrouw. Ministerie van buitenlandse zaken Op de afdeling Public Relations (PR) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een Cameraman/Editor Doel van de functie: Het vastleggen van activiteiten het ministerie regarderen evenals de montage daarvan. Enkele Hoofdtaken: 1. Draagt zorg voor de vastlegging (audio en visueel) van activiteiten het Ministerie betreffende en rakende; 2. Draagt mede zorg voor de technische voorbereiding en organisatie van o.a. interviews en persconferenties 3. Woont in het kader van een adequate nieuwsgaring belangrijke bijeenkomsten en persconferenties bij voor het vastleggen hiervan; 4. Draagt zorg voor de montage van diverse audio- en visuele producties van het ministerie 5. Draagt mede zorg voor de productie, reproductie en instandhouding van voorlichtingsmateriaal, tevens het beheer van de technische middelen hiervan; Functie-eisen Opleiding: MBO-niveau De conferentie werd gehouden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. In juridische zin is iedere natuurlijke persoon bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen voor zover de wet niet anders bepaalt, waarbij geldt dat een rechtshandeling van een onbekwame vernietigbaar is. Als de gehuwde vrouw dus onbekwaam was, dan kunt u zelf concluderen in welke positie zij zich bevond: afhankelijk, onderdanig maar bovenal vernederd. Dit zei Marlon Powel, Hoofd van het Bureau van de Minister van Binnenlandse Zaken, tijdens zijn openingstoespraak bij deze conferentie. Verder gaf hij aan dat in de conceptie van de minister van Binnenlandse Zaken het vraagstuk van vrouwenrechten en gendergelijkheid een politiek vraagstuk is, dat altijd de aandacht zal krijgen van deze regering. Ook zal de overheid erop moeten toezien dat basisrechten van haar burgers naar volle tevredenheid worden beleefd binnen principes van behoorlijk bestuur. Met relevante stakeholders zal de overheid samen blijven werken aan het elimineren van obstakels die de realisatie van de daadwerkelijke gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in de weg staan. Gelijke financiële beloning voor vrouwen en mannen Shardapersad Gangaram Panday, Nadia van Dijk- Plet en Annette Tjon Sie Fat tijdens de discussies met de participanten. Ervaring: tenminste 3 jaar ervaring in soortgelijke functie. Betrokkene dient in Overheidsdienst te zijn. Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken: - Goede werkmotivatie - Leergierig - Betrouwbaarheid - Accuratesse Participanten en genodigden tijdens de Conferentie Stand van zaken Decreet C-11. De werkarm van de minister van Biza, het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG), neemt als overheidsinstantie het voortouw bij deze opdracht. In het kader van deze conferentie staan 2 vragen centraal: Op welke wettelijke en sociaal maatschappelijke terreinen heeft het Decreet C-11 een waarneembare impact gehad? Welke acties moeten er in lijn met het Decreet C-11, nog ondernomen worden in het streven naar de zo gekoesterde gendergelijkheid? Tijdens haar toespraak over de geschiedenis van de totstandkoming van het Decreet C-11 gaf Nadia van Dijk-Plet aan dat ondanks er wijzigingen zijn doorgevoerd in het decreet, de beleving ervan nog discriminatoir is. Er zijn nog artikelen die elementen van handelingsonbekwaamheid in zich hebben. Enkele hiervan zijn: Er is nog steeds geen wet die gelijke financiële beloning voor vrouwen en mannen voor gelijke arbeid regelt. De bijna onzichtbaarheid van vrouwen in beleidsbepalende posities. Volgens Mr. Shardapersad Gangaram Panday is het anno 2013 al bijna vanzelfsprekend dat de vrouw zonder toestemming van de man rechtshandelingen kan verrichten en dat de man niet meer alleen kan overgaan tot het plegen van juridische handelingen, zoals overeenkomsten aangaan tot verkoop, bezwaring of ingebruikneming van de gezinswoning of inboedel, etc. Hiervoor heeft hij de toestemming nodig van zijn echtgenote. Tijdens de discussies is gebleken dat de participanten meer met cultureel-maatschappelijke vraagstukken komen dan over de eigenlijke punten van de Decreet C-11 zelf. Zo zijn er onduidelijkheden over het grondenrechtenvraagstuk bij de deelnemers uit de districten en in hoeverre er rekening is gehouden met de principes van bepaalde culturen en geloofsovertuigingen. Yvonne Towikromo, Interim Manager Nationaal Bureau Genderbeleid, zegt een geslaagde bijeenkomst te hebben gehad, maar dat er zeker een vervolg moet komen om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken. Inhoudelijk moet er nog veel gediscussieerd worden, want het is gebleken dat er nog heel veel vragen leven bij de mensen en dat toch nog een groot deel van de samenleving niet eens weet wat het Decreet C-11 inhoudt.-. Sollicitatie tot uiterlijk vrijdag 19 april 2013, vergezeld van een CV en kopie diploma s, richten aan de Directeur van Buitenlandse Zaken mevr. Ellen Naarendorp, Henck Arronstraat 6-8. Op de afdeling Public Relations (PR) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een SOLLICITATIE OPROEP Op de afdeling Public Relations (PR) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een Administratief medewerkster. Doel van de functie: Het opgang brengen en in standhouden van een optimale en efficiënte administratie van de afdeling Public Relations op het ministerie. Enkele Hoofdtaken: 1. Draagt zorg voor de manuele en geautomatiseerde vastlegging van alle ingekomen en uitgaande stukken. 2. Draagt zorg voor de voortgangs-en afdoeningscontrole en voor het signaleren/rappelleren van ingekomen en uitgaande stukken voor afhandeling. 3. Draagt zorg voor het archiveren van alle producties en publikaties van het ministerie. 4. Draagt zorg voor het beantwoorden en doorgeleiden van binnenkomende telefoon gesprekken 5. Draagt mede zorg voor de productie, reproductie en instandhouding van voorlichtingsmateriaal, tevens het beheer van de technische middelen hiervan. 6. Zorgt mede voor het toegankelijk maken c.q. houden van informatiemateriaal t.b.v. studenten en andere belanghebbenden Functie-eisen Opleiding: MBO-niveau Medewerker(ster) Public Relations Doel van de functie: Het opgang brengen en in standhouden van een optimale en efficiënte communicatie stroom op en omtrent het ministerie Enkele Hoofdtaken: 1. Draagt mede zorg voor de berichtgeving van het ministerie 2. Voert informatieve gesprekken met de dienstleiding en de daarvoor in aanmerking komende functionarissen van het Ministerie teneinde op de hoogte te blijven van recente en komende activiteiten/ontwikkelingen op het Ministerie; 3. Woont in het kader van een adequate nieuwsgaring belangrijke bijeenkomsten en persconferenties bij; 4. Draagt mede zorg voor de voorbereiding en organisatie van o.a. interviews en persconferenties 5. Draagt mede zorg voor de productie, reproductie en instandhouding van voorlichtingsmateriaal, tevens het beheer van de technische middelen hiervan; 7. Zorgt mede voor het toegankelijk maken c.q. houden van informatiemateriaal t.b.v. studenten en andere belanghebbenden; Functie-eisen Opleiding: MBO-niveau Ervaring: tenminste 3 jaar ervaring in soortgelijke functie. Betrokkene dient in Overheidsdienst te zijn. Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken: - Goede werkmotivatie - Leergierig - Betrouwbaarheid - Accuratesse - Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift in de Nederlandse en Engelse taal Sollicitatie tot uiterlijk vrijdag 19 april 2013, vergezeld van een CV en kopie diploma s, richten aan de Directeur van Buitenlandse Zaken mevr. Ellen Naarendorp, Henck Arronstraat 6-8. Ministerie van buitenlandse zaken Ervaring: tenminste 3 jaar ervaring in soortgelijke functie. Betrokkene dient in Overheidsdienst te zijn. Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken: - Goede werkmotivatie - Multitasken - Betrouwbaarheid - Accuratesse - Kennis van relevante computerprogramma s - Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift in de Nederlandse en Engelse taal Sollicitatie tot uiterlijk vrijdag 19 april 2013, vergezeld van een CV en kopie diploma s, richten aan de Directeur van Buitenlandse Zaken mevr. Ellen Naarendorp, Henck Arronstraat 6-8.

3 Financiën reikt personeel communicatietools aan Vierenzestig medewerkers van het directoraat Financiën hebben in het laatste kwartaal van 2012 nieuwe communicatietechnieken geleerd. De ambtenaren waren verdeeld in vier groepen en zijn getraind in: Effectief Communiceren, Overtuigend presenteren, Zakelijk Onderhandelen en Zakelijk Telefoneren. Voor de directeur van Financiën, Liane Pinas - Halfhide is het belangrijk dat het personeel op de werkplek toegerust is met de nodige communicatietools. Jullie hebben kennis opgedaan en vaardigheden aangeleerd. Ik wil het resultaat terug zien in het werk, zegt Pinas. Ook is zij er voorstander van dat het niveau van het personeel opgetrokken wordt. Zoeken naar opleidingen voor het personeel. Dit is onderdeel van mijn taak, geeft de Financiëndirecteur aan. Intermenselijk contact Volgens Eros Mungra, general-manager van Smart Suriname Training & Consultancy, waren de cursisten heel gemotiveerd. De interactiviteit was hoog. Wij krijgen ook van jullie energie. Er was veel interesse om door te gaan Van links naar rechts: Eros Mungra, general manager van Smart Suriname, Mahinder Gobardhan, hoofd Opleidingscentrum Financiën, Liane Pinas- Halfhide, de directeur van Financiën en enkele afdelingshoofden te midden van de geslaagden. MINISTERIE VAN DEFENSIE VAN DE REPUBLIEK SURINAME SOLLICITATIEOPROEP Het Dumontier Militair Hospitaal is het onderdeel van het Ministerie van Defensie dat zorg draagt voor het verlenen en bevorderen van optimalepreventieve en curatievegezondheidszorgaan het daarvoor in aanmerkingkomend personeel. Bij deze instelling bestaat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een: Apothekersassistent Doel van de functie: Draagt zorg voor het bereiden van geneesmiddelen volgens het voorgeschreven recept van de arts en het afleveren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan de patiënt/cliënt onder toezicht van de apotheker. Specifieke kennis/vaardigheden en kenmerken: Diploma Apothekersassistent Tenminste1 (één) jaar ervaring in een soortgelijke functie Cliëntvriendelijkheid Goede contactuele eigenschappen be zitten Betrouwbaar en discreet zijn Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie omtrent de functie terecht bij de afdeling Werving en Selectie telefoon Gegadigden worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 19 april 2013 een sollicitatiebrief met bijbehorend Curriculum Vitae en diploma s op te sturen naar het secretariaat van de directeur van Defensie, mr. J. Achong MPA, Kwattaweg # 29. De directeur van Defensie Mr.J. Achong, MPA na de lessen. Er was geen sprake van een docent/ cursistrelatie, maar gewoon vrienden onderling, bracht hij naar voren. Verder benadrukte hij dat ieders ervaring divers is. Iedereen is vooruit gegaan. De visie van het ministerie om een lerende organisatie te zijn, kwam hier tot uiting, gaf hij nog mee. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING TRAININGEN IN ISRAEL De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat IS- RAEL, onder de Agency for International Development Cooperation (MASHAV), Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen: # Training Periode 3 4 Curriculum Development International training on Policies, Strategies and Support Systems for Rural Revitalization Overtuigend presenteren was voor Sandra Delhorst van Cebuma een hele uitdaging. Het was een leerrijke ervaring. In het begin was ik wel zenuwachtig, maar naarmate de cursus vorderde werd ik losser, vertelde zij. Delhorst is samen met het Examenbureau verantwoordelijk voor het project Toetsverwerking en is van mening 20 mei 13 juni juni 18 juli 2013 Sluitingsdatum 17 april april 13 Voor de applicatieformulieren en voor meer informatie kan men de volgende website bezoeken: mashav.mfa.gov.il Voor informatie kunt u ook terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Afd. Voorlichting & Informatie MINOV Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : dat ze nu beter in staat is om te presenteren. Als er nieuwe medewerkers zijn kan ik presentaties verzorgen over mijn gedeelte of wanneer er veranderingen worden aangebracht, legde ze uit. Praktijkgericht Tania Roosblad-Nooitmeer van de afdeling Documentaire Informatieverzorging (DIV), vond de trainingen, Zakelijk Telefoneren en Effectief Communiceren interessant en praktijkgericht. Je leert hoe je met klanten moet omgaan. Je leert de problemen op te vangen en de mensen te overtuigen, zei ze. Ze was ook onder de indruk van de nieuwe technieken die ze heeft aangeleerd. Ik weet nu hoe ik een gesprek moet voeren, als ik bij de balie of aan de telefoon ben, vulde zij aan. Alfred Kartomo van de Centrale Begrotings Boekhouding volgde de cursus, Effectief Communiceren. Ik heb MINISTERIE VAN Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, (Ministry of Physical Planning, Land & Forest Management) Cornelis Jongbawstraat Paramaribo-Suriname Telefoon: (597) /470669/470758/ Telefax: (597) LAATSTE OPROEP AAN BELANGHEBBENDEN VAN HET GEBIED RAHIMAL I!!! Hierbij roept het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) voor de laatste keer alle belanghebbenden van het gebied Rahimal I ( het gebied gelegen in het distrikt Paramaribo, tussen de Indira Ghandiweg, de Livornoweg, de Beekhuizenweg en de Martin Luther Kingweg en deel uitmakende van de voormalige Plantage Beekhuizen, beslaande een oppervlakte van 41,0908 ha. ) op die: 1. in het bezit zijn van een toewijzingsbeschikking doch nog niet kunnen beschikken over de grond vanwege onrechtmatige bezetting van die grond door derden 2. over een aanvaarde bereidverklaring beschikken, welke door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer nog niet is gehonoreerd. Aanmeldpunt: Dienst der Domeinen aan het Kerkplein Tijd: van 8.00 u u Periode: van 2 t/m 30 april 2013 Namens deze, De Commissie Oplossing Occupatie Vraagstuk geleerd om zakelijk te praten op een aangename manier, voegde hij eraan toe. Ook hij stelde dat de kennisoverdracht goed was. De trainer betrok iedereen bij de les. Hij bracht de communicatie over en weer echt op gang, aldus Kartomo. De geslaagden namen op 5 april hun certificaat in ontvangst. Deze maand wordt een volgende groep medewerkers getraind.-.

4 Logopedie Taalontwikkeling 6 tot 18 maanden Wanneer je kind 6 maanden oud is, brabbelt het volop. Dit wil zeggen dat het lange reeksen van klinkers en medeklinkers maakt die eindeloos herhaald worden, zoals mamamamama en papapapapa. Vanaf 8 maanden gaat de baby meer opzettelijk communiceren. Het kind heeft gemerkt dat een bepaald gedrag een bepaalde reactie bij jou uitlokt. Daarnaast gaat het simpele gebaren maken, zoals zwaaien, wijzen en nee schudden. Doordat het kind deze gebaren gebruikt in combinatie met geluiden en blikrichting kan het steeds beter duidelijk maken wat het wil en zal je hem ook steeds makkelijker begrijpen. Rond de 12 maanden begint de eigenlijke taalfase. Dit wil zeggen dat hij rond zijn eerste levensjaar zijn eerste woordjes zal gaan spreken. Soms is het eerste woordje mama maar vaker is het eerste woordje papa. Dit komt niet omdat uw kind de vader liever vindt, maar puur door het feit dat de p klank de gemakkelijkste klank is om te produceren. Daarnaast zal het kind vanaf de leeftijd van 12 maanden nog enkele makkelijke woorden verwerven. Dit zijn altijd woorden voor tastbare dingen (persoonlijke voornaamwoorden), zoals auto of koek. De woordjes drukken meestal personen, dieren of voorwerpen uit. Daarnaast bootst het kind veel woordjes na, maar zal deze nog niet zelf gebruiken. Wanneer hij tussen de 12 en 18 maanden oud is heeft hij tevens een passieve woordenschat van ongeveer 70 woorden. Dit wil zeggen dat het de betekenis van 70 woordjes begrijpt. Rond het eerste levensjaar kan je zijn taal stimuleren door samen kartonnen boekjes te bekijken met plaatjes. Wijs de plaatjes aan en benoem het: kijk een hondje. Het hondje zegt waf. Daarnaast is het verstandig het speengebruik van je dochter of zoon af te bouwen wanneer hij of zij een jaar oud is. Het kind krijgt steeds meer tandjes en wanneer het te lang aan de speen blijft, is de kans op vergroeiing van het gebit en de kaak aanwezig, wat slecht is voor het slikken en de spraak van het kind. Hoe langer u wacht met afbouwen, hoe slechter het is voor de kaak en het gebit van het kind en hoe moeilijker het uiteindelijk zal zijn hem van de speen af te krijgen. Let er echter op dat het kind niet begint te zuigen op de tong of duim. Omdat tong en duim altijd aanwezig zijn, is deze gewoonte het kind nog moeilijker af te leren. Stimuleer verder het drinken uit een beker; dit is goed voor de ontwikkeling van de mondspieren.-. Communicatiestrategie voor landdegradatie en duurzaam landbeheer H et Directoraat Milieu heeft de managing director van STAS International, Karin Refos, aangetrokken om in de komende 5 maanden een communicatiestrategie te formuleren voor het voorkomen van landdegradatie en duurzaam landbeheer. Hiertoe is op 4 april jongstleden een overeenkomst gete- kend door de Directeur Milieu, Henna Uiterloo, en Karin Refos. Het formuleren van deze communicatiestrategie heeft als doel het nationale milieubewustzijn en kennis over landdegradatie en duurzaam landbeheer onder de doelgroepen te verhogen en de samenwerking tussen de relevante ministeries en instanties te bevorderen. Deze opdracht geeft invulling aan de milieubeleidsmaatregel Duurzaam Landbeheer van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Het beleid voor duurzaam landbeheer richt zich voornamelijk op het strategisch aanpakken en voorkomen van landdegradatie waarbij het biofysisch milieu aangetast wordt als gevolg van menselijke activiteiten.-. Karin Refos, managing director STAS International en Henna Uiterloo, Directeur Milieu. Summer of Soil: Samen herstellen en bewaken van een levende bodem Volgens de FAO komt 99% van ons voedsel van de bodem, en 25% van onze bodem is dusdanig verloren gegaan dat het niet langer de productie van voedsel ondersteunt. We verliezen 10 miljoen hectare vruchtbare bodem elk jaar, dat is 30 voetbalvelden per minuut. Landbouw is verantwoordelijk voor 75% van de bodemerosie. Gracia Nelson Logopediepraktijk de Babbelaar Arnoldstraat no 1 Tel MINISTERIE VAN Openbare Werken D e FAO, Europese Commissie en anderen erkennen de cruciale rol van onze bodem en waarschuwen voor de negatieve invloed van niet-duurzame landbouw en bodemgebruik op onze gezondheid en voedselveiligheid. Geïnspireerd door deze urgentie organiseert Imagineers Sweden de Summer of Soil van 7 juli-9 augustus, 2013 in Järna, Zweden. Summer of Soil is een 5-weeks, multidisciplinair accelerator programma met als doel het wakker schudden en inspireren van een beweging tot het herstellen en bewaken van een levende bodem. Het programma bevat een serie van praktische cursussen, een tentoonstelling van regeneratieve methoden en het Living Soil Forum, een forum van 5 dagen om gezamenlijk van woorden tot daden te komen! De cursussen beiden een variatie van mogelijkheden om de verschillende aspecten en manieren om met onze bodem en voedsel te werken op een duurzame manier. Tevens zijn er ook lezingen, filmavonden en excursies om deelnemers te helpen hun kennis en begrip van onze bodem te verdiepen en werkelijk bodembewakers te worden. Het huidige cursusaanbod is koken - een dieet voor een kleine planeet, introductie tot biologische landbouw, introductie tot biologisch-dynamische landbouw, boslandbouw, stadslandbouw, introductie - en volledige permacultuurcursus, geavanceerde permacultuurcursus, zaadveredeling, introductiecursus imkerij, kringlooplandbouw, aquaponics en meer (onder voorbehoud). De tentoonstelling geeft inzicht in welke cruciale processen er in de bodem biologie plaatsvinden, welke verschillende landbouwmethoden goed zijn voor de bodem en bodemregeneratie op zowel het platteland als in de stad. Dit bevat een paviljoen met kleinschalige oplossingen, een lokale toer langs voorbeelden van duurzame landbouw, en het 2000 vierkante meter project - een voorbeeld van de bodemvoetafdruk per persoon op aarde.-. NB: Waar in het artikel over onze bodem wordt gesproken, wordt niet onze Surinaamse bodem (alleen) bedoeld, maar de hele wereldbodem. MINISTERIE VAN Openbare Werken

5 RGB minister spreekt internationaal bossenforum toe Minister van Ruimtelijke ordening, Gronden Bosbeheer (RGB), Ginmardo Kromosoeto heeft maandag jongstleden de tiende sessie van het Internationale Bossenforum van de Verenigde Naties (UNFF) toegesproken in Istanbul, Turkije. De bewindsman vertegenwoordigt Suriname tijdens de tiende sessie van het Bossenforum dat in het teken staat van economische aspecten rond duurzaam bosbeheer. INSPECTIE OMZETBELASTING Telefoon: / Mahonylaan Paramaribo, Suriname SAS CAMPAGNE 2013 De Belastingdienst biedt ook dit jaar hulp aan het publiek bij het invullen van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting. Deze hulpverlening is bestemd voor: - Kleine zelfstandigen (met een maximale omzet van SRD ,- per jaar) - Loontrekkers met andere inkomsten - Degenen die informatie behoeven. Hiervoor bent u vanaf woensdag 03 april tot en met dinsdag 30 april 2013 terecht op de volgende locaties: In Paramaribo: Bij het Centraal Belastingkantoor aan de Van Sommelsdijckstraat 27 maandag t/m vrijdag van 08:00 uur 13:00 uur In Nickerie: Bij het Belastingkantoor Regio West aan de Landingstraat 1 maandag t/m vrijdag van 08:00 uur 13:00 uur In Wanica te Lelydorp op het commissariaat a/d Tawajariweg 20: dinsdag 9 april t/m donderdag 11 april van 08:00 uur 13:00 uur In Para te Onverwacht op het commissariaat Onverwacht: woensdag 3 april tot en met vrijdag 5 april van 08:00 uur 13:00 uur In Commewijne te Tamanredjo serie D., nr. 34: woensdag 3 april tot en met dinsdag 30 april van 08:00 uur 13:00 uur In Saramacca te Groningen op het commissariaat Groningen: Maandag 15 april, woensdag 17 april en vrijdag 19 april van 08:00 uur 13:00 uur In Marowijne te Moengo op het commisariaat te Moengo op maandag 22 april van 08:00 uur 13:00 uur En te Albina op het commissariaat aan de Luitenant Weyneweg: dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 april telkens van 08:00 uur- 13:00 uur In Coronie te Totness bij de subbetaaldienst aan de Gusje Oststraat, voorheen Geraniumstraat: maandag 15 april en vrijdag 29 april van 08:00 uur 13:00 uur N.B.: Neem voor een vlotte afhandeling de nodige bescheiden mee! De hulp bij aangifte is kosteloos De inspecteur der Directe Belastingen, mr. J.E.M. Veldhuizen Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: vaksao.sr.org Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: 5 Texiele Werkvormen 5 Auto Body Repair 5 Machinale Houtbewerking 5 Machine Bankwerken 5 Stratenmaken 5 Metaalbewerking 5 Bouwvakken 5 Schilderen 5 Ass. Schoonheidspecialist 5 Manicure 5 Pedicure Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Avondtrainingen: 5 Basis Koeltechniek 5 Gevorderde Koeltechniek 5 Gevorderde Electronica 5 Electro Huisinstallatie 5 Lassen 5 Kraamverzorgende 5 Organisatie & Management 5 Computer Hardware 5 Textiele Werkvormen 5 Krachtinstallatie 5 Kapper 5 Mani Pedicure 5 Ass. Schoonheidspecialist 5 Gawasa 5 Ass. Crecheleidster 5 VCA Veiligheid Checklist Aannemenrs (Basis Veiligheid) Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. De minister gaf in zijn toespraak aan dat Suriname, deel uitmakende van het rijke Amazone woud, wereldwijd een van de grootste ongerepte tropische regenwouden bezit. Tevens is Suriname een uit de slechts elf tellende landen die aangemerkt kan worden als een land met veel bos en weinig ontbossing, omdat sinds 1950 een duurzaam bosbeheer en natuurbehoud essentiële onderdelen zijn van het nationaal beleid van Suriname. Als directe gevolg hiervan is 13% van ons land officieel een beschermd gebied, waarvan het Centraal Natuur reservaat (circa 1.6 miljoen hectare) behoort tot de Unesco Wereld Erfgoed lijst. Volgens Kromosoeto zet Suriname het proces in van een optimale benutting van het bos dat bestemd is voor duurzame Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: 1. Machinale 2. Houtbewerking 3. Machine Bankwerken 4. Stratenmaken 5. Schilderen Avondtrainingen: Minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). houtkap, welke de jaarlijkse duurzame geoogste productie in de afgelopen drie jaren met 100% heeft doen stijgen tot kubieke meters. Toch is deze hoeveelheid minder dan de geschatte potentie van de bosproductie, die Vereisten voor de dagtrainingen: 5 Een geboorte uittreksel 5 3 pasfoto s 5 Kopieen van schoolbescheiden (originele stukken overleggen) 5 Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) 1. Organisatie & Management (MBO niveau) Srd 175,- ( de hele training) 2. VCA (Basis Veiligheid / Veiligheid Checklist Aannemers) Srd 200,- ( de hele training) 3. Basis Koeltechniek Srd 921,25 ( de hele training) 4. Gevorderde Koeltechniek Srd ( de hele training) 5. Gevorderde Electronica Srd 670,- ( de hele training) 6. Electro Huisinstallatie Srd 670,- ( de hele training) 7. Lassen Srd 1.172,50 ( de hele training) 8. Computer Hardware Srd 603,- ( de hele training) 9.Krachtinstallatie Srd 1.507,50 ( de hele training) 10.Gawasa Srd 586,25 ( de hele training) Tak motoren reparatie Srd 250,- ( de hele training) 12.Textiele Werkvormen Srd 300,- ( de hele training) 13.Kraamverzorgende Srd 200,- ( per maand) 14.Ass. Crecheleidster Srd 250,- (per maand) 15.Ass. Schoonheidspecialist Srd 750,- ( de hele trianing) 16. Kapper Srd 750,- (de hele training) 17.Mani Pedicure Srd 300,- (de hele training) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor Inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling maakt bekend dat het per 24 januari 2013 goedkeuring heeft gegeven aan de Accreditatiekaders, zoals die door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) zijn aangeleverd. Het gaat in dezen om: 1. De algemene toelichting bij de Accreditatiekaders. 2. Accreditatiekader nieuwe opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting. 3. Accreditatiekader nieuwe opleidingen beroepsonderwijs met toelichting. 4. Accreditatiekader bestaande opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting. 5. Accreditatiekader bestaande opleidingen beroepsonderwijs met toelichting. 6. Accreditatiekader voor aanvragen steunend op een buitenlandse accreditatie met toelichting. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het NOVA via het adres: of via het contactnummer Afd. Voorlichting & Informatie (MINOV) Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : geraamd is op 1,4 miljoen kubieke meter per jaar. De bewindsman geeft aan dat ter implementatie hiervan de beschikbaarheid van personeel en adequate voorlichting van duurzame bosbeheer op alle niveaus nodig zijn. REDD+ Suriname getroost vele inspanningen in het bevorderen van duurzaam bosbeheer en bosbehoud en is heel actief betrokken bij de ontwikkeling van REDD+. Hij gaf te kennen dat het REDD+ readiness voorstel van Suriname de vorige maand is goedgekeurd. Dit benadrukt nogmaals het streven van ons land om bij te dragen aan het minimaliseren van de gevolgen van klimaatsverandering. Het beleid van Suriname is erop gericht om duurzaam bosbeheer en behoud verder te bevorderen. Om de gevolgen van de klimaatsverandering aan te pakken zal er volgens de bewindsman een nationaal bosbeleid en een goede strategie ontwikkeld moeten worden. Maar om een dergelijk beleid uit te voeren en zo bij te dragen aan de doelstellingen van de niet bindende juridische instrumenten van de UNFF is de aanwezigheid van voldoende financiële middelen van eminent belang voor Suriname als ontwikkelingsland. De middelen zullen geïnvesteerd worden in educatie, gezondheidszorg en in andere duurzame sectoren. Minister Kromosoeto heeft tijdens zijn toespraak van de gelegenheid gebruik gemaakt om Suriname s participatie en constante steun te herbevestigen ter realisatie van de algemene doelstellingen van het UNFF. De bijeenkomst duurt van 8 tot en met 19 april Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu DEPARTMENT OF LABOUR, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT Oproep bestemd voor ambtenaren De Dienst der Ardbeidsbemiddeling is een werkarm van het Ministerie van ATM, welke o.a. belast is met het maken van een koppeling tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid en het faciliteren van werkgevers die buitenlandse arbeidskrachten in hun onderneming tewerk willen stellen. De dienst heeft momenteel, plaatsingsmogelijkheid voor: A. 2 (twee) junior Bemiddelingsconsulenten op de sectie Directe Bemiddeling Hoofdtaken: - Bemiddelen tussen werkgever en werkzoekende; - Registreren van werkzoekenden; - Verrichten van pre-selectie van kandidaten voor functievervulling; Onderhouden van contacten werkgevers en andere instanties; - Zorgdragen voor de begeleiding van geregistreerde werkzoekenden; - Administratief afwerken van gegevens over de werkzoekenden t.b.v. de statistieken; - Intakegesprekken voeren met de werkzoekenden; - Zorgdragen voor het up to date houden van het werkbestand; - Assistentie verlenen aan werkzoekenden bij het opstellen van sollicitatiebrieven en cv s; - Vacatures werven bij bedrijven. Functievereisten: - Minimaal MBO opleiding - Kennis van MS Office softeware programma s - Minimaal 2 jaar werkervaring Overige vereisten: - Bereid zijn om te participeren aan activiteiten buiten de reguliere werktijd - Stressbestendig zijn - Flexibele werkhouding B. 2 (twee) junior medewerkers Werkvergunningen op de sectie Werkvergunning Vreemdelingen Hoofdtaken: - Onderzoek werkvergunningen voor vreemdelingen - Maakt onderzoeksrapportage op voor chef vergunningen - Verwerkt de afgehandelde stukken t.a.v. werkvergunningen - Voert gegevens van de werkvergunningen in, in de computer - Bezoekt bedrijven omtrent aanvragen van werkvergunningen - Werkt maandelijks statistieken t.a.v. verstrekte werkvergunningen uit - Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden Functie vereisten: - MBO c.q. IMEAO-AE of Statistiek Overige vereisten: - Beheersing van tenminste de engelse taal - Kennis van statistieken - Computervaardigheden - Goede uitdrukkingsvaardigheden Belangstellenden kunnen hun sollicitaties en Curriculum Vitae richten aan: De directeur van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, dhr. Mr. S. Relyveld. Wagenwegstraat 20b Let wel: deze oproep is uitsluitend bestemd voor personen in overheidsdienst

6 In onderstaande tabel en grafieken is een overzicht gegeven van goudexport en daaraan gerelateerde cijfers over 2012 per kwartaal door 5 (vijf) legale goudexportbedrijven Hoeveelheid Waarde Royalties Consentrecht (gr.) (US$) (US$) (SRD) 1e Kw. 4,682, ,654, ,434, ,992, e Kw. 5,036, ,277, ,501, ,325, e Kw. 5,532, ,346, ,818, ,883, e Kw. 5,683, ,515, ,014, ,852, Totaal 20,934, ,055,793, ,769, ,053, Toelichting: - Het totaal geëxporteerd goud van 20,934, gram in 2012 door 5 goudexportbedrijven. - De goudexporten van IAMGOLD zijn niet opgenomen in bovenstaand tabel. Grafiek 1 Grafiek 2 Grafiek 3 grammen 6,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, US$ 50,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , US$ Export Hoeveelheid GOUD (grammen) in ,682, ,036, ,532, ,683, kwartalen Waarde (US$) Geexporteerd Goud in ,654, ,277, ,346, ,515, kwartalen Royalties (US$) op geexporteerd goud in ,434, ,501, ,818, ,014, kwartalen Toelichting: Royalty is een 1% heffing terzake van de ontginning van goud en wordt berekend bij aanbod vóór weging bij Centrale Bank van Suriname. Grafiek 4 SRD 16,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, MINISTERIE VAN Financiën Secretariaat der Deviezencommissie Consentrecht (SRD) op geexporteerd goud in ,992, ,325, ,883, ,852, kwartalen Toelichting: Consentrecht bedraagt 1,5% van de waarde van geëxporteerd goud. MINISTERIE VAN Regionale Ontwikkeling De Districtscommissaris van Paramaribo bestuursressort Zuid-West, maakt hierbij bekend dat er voor onbepaalde tijd GEEN openbare vermakelijkheden mogen worden gehouden in de ressorten: Latour en Pontbuiten. Paramaribo, 11 maart 2013 De Districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West, M.V. Nerkust LLB Hierbij maakt de inspecteur der Directe Belastingen bekend dat de Definitieve Aangiftebiljetten 2012, Voorlopige Aangiftebiljetten 2013 en de Vermogensbelastingbiljetten reeds door Surpost worden bezorgd. Deze aangifte biljetten kunt u ook downloaden via: U klikt dan op de link: DOCUMENTEN. De inspecteur de Directe Belastingen, mr. J.E.M. Veldhuizen MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING CHINA TRAININGSBEURZEN De Direkteur van Onderwijs maakt bekend, dat de Volksrepubliek China, trainingsbeurzen op het gebied van: Landbouw, Geology, Energie, Journalistiek, Gezondheid etc., ter beschikking heeft gesteld aan werkende Surinaamse staatsburgers over het jaar 2013 De documenten dienen 1 maand vóór aanvang van de training in china te zijn. Voor meer informatie en het indienen van dossiers kan men terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: / Afd. Voorlichting & Informatie Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Bekendmaking Dienst Watervoorziening Met ingang van donderdag 07 maart 2013 zal het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met name de Dienst Watervoorziening, het gratis distribueren van drinkwater ten behoeve van de huishoudens stopzetten. Een en ander naar aanleiding van de aanhoudende regens. Vanaf deze datum kunnen de klanten indien nodig, zoals voorheen weer terecht ter kantore van de Dienst Watervoorziening aan de Watermolenstraat voor het aankopen van drinkwater. Gelieve met het bovenstaande rekening te willen houden. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING & COMMUNICATIE Het Ministerie van Justitie en Politie is op zoek naar een consultant voor het doen van een onderzoek naar de noodzaak voor het opzetten van meldpunten voor slachtoffers van huiselijk geweld binnen de Marronen Inheemse gemeenschappen in het binnenland. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de Inheemse- en Marrongemeenschappen inzake de aanpak van huiselijk geweld en het al dan niet opzetten van meldpunten in het binnenland. Belangstellenden kunnen een Terms of Reference afhalen vanaf 11 maart tot en met 22 maart 2013 van 9.00 uur v.m. tot uur n.m op het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid van het ministerie van Justitie en Politie aan de Mirandastraat no.10. op het telefoonnummer Offertes kunnen tot uiterlijk 22 april 2013 om n.m worden ingediend op het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid aan de Mirandastraat no.10, ten name van de Directeur van Justitie en Politie, Mw. mr. I. Huijzen-Sedney. De offerte dient in drie- voud en conform de in de Terms of Reference vermelde voorwaarden te geschieden. De aanbieding met de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding kan voor gunning in aanmerking komen. Paramaribo, 7 maart 2013 De Directeur van Justitie en Politie, Mw. mr. I. Huijzen- Sedney Ministerie van Handel EN Industrie 1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzingsof intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide lokatie mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. Dit overzicht is ook te vinden op BV. no. Naam BV no. Naam 308/13 N.V. Lincoln 322/13 Mw. Ramasre A. 2104/12 N.V. Star Shoes Group 295/13 Mw. Pahladsing T. 2611/12 Halcomp N.V. 275/13 Mej. Dong Fenfen 353/13 N.V. Indian Brothers 268/13 Mej. Zhong Huifang 347/13 Marizo Suriname N.V. 191/13 Dhr. Asinga O. 1164/12 Orient Dragon N.V. 99/13 Derby M. 13/13 Dou Tai Yu Qin N.V. 2273/12 Lin Sijin 40/13 Golden Choice 2014/12 Douglas J.C. 2371/12 Qin Ch. 201 /13 Dhr. Ihediwa J. 220/13 Dhr. Ori J. 60/13 Mej. Van Axel Dongen J. 2542/12 Hassankhan M. 233/13 Mw. Vangee I. 1932/12 Zhang W. 145/13 Dhr. Bronne D. 172/13 Wu Sh. 181/13 Jiawan B. 261/13 Zheng Sh. 257/13 Liu J. 376/13 Mej. Modislam D. 232/13 Mw. Vangee I. 148/13 Dhr. Oliveira Dos Santos L. 236/13 Liang Yin Na 151/13 Li Zheng 179/13 Dhr. Mohab- Ali Mohamed 259/13 Mej. Setrosentono W. Azem 2308/12 Mahabier A. 291/13 Dhr. Sibilo B. 1911/12 Mw. Krekko G. 296/13 Samson D. 2341/12 Dhr. Wu Qingxu 2033/12 Shen Y. 1731/12 Zhang Jinzhong 379/13 Serra Leal V. 380/13 Lee Cheung 717/11 Sewnath A. 267/13 Yang S. 2464/12 Lin Zhibing 2508/12 Gobardhan S. 2172/12 Wongsowikromo O. 247/13 Chen I.D.J. 2036/12 Mw. Wong Sh. 246/13 Cheung Mitchell 28/12 N.V. Warteco 138/13 Chotelall A. 2615/13 Mw. Chen Mei 245/13 Sowdager V. 338/13 Dhr. Chen J. 137/13 Sewradj A. 2550/12 Lin H. Nieuwe Haven Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING EN COMMUNICATIE OPROEP De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van WILLIAM, RADJKOEMAR op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: MOENIELAL, SHARMILA, echtgenote van WILLIAM, RADJKOEMAR tegen WILLIAM, RADJKOEMAR, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, maart De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING EN COMMUNICATIE OPROEP De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van PENGEL, RONALD EGMOND op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantonger aribo, in de zaak van: FRANCIS, ALIDA PIENKE, echtgenote van PENGEL, RONALD EGMOND tegen PENGEL, RONALD EGMOND, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, maart De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP

7 VERVOLG DNA debatteert over conceptwetten gouddeals De debatten in het parlement hebben betrekking op de conceptwetten houdende: toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC in het gebied bekend als Merian, district Sipaliwini, oftewel de Machtigingswet Merian Goudproject. Ook de ontwerpwet houdende toestemming tot het aangaan van een overeenkomst tot nadere wijziging en aanvulling op Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994 en de 2003 wijziging met Grashopper Aluminum Company N.V. en Cambior Inc., oftewel de Wet nadere wijziging Wet Gross Rosebel, is in behandeling genomen. Royalties Tijdens de behandeling van de ontwerpwetten hebben Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Sollicitatie oproep Op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Gronden Bosbeheer is er op de Sektie Natuurbeheeredukatie & Voorlichting van de Afdeling Natuurbeheer van de Dienst s Lands Bosbeheer, vacature voor de volgende functie: 2(twee) medewerkers Natuurbeheer Edukatie & Voorlichting. Hoofdtaken 1. Zorgt voor adequate natuureducatie en natuurvoorlichting; 2. Zorgt mede voor de administratieve verwerking en archivering van gegevens betreffende natuuredukatie; 3. Zorgt mede voor de voorbereiding en organisatie van exposities en workshops; 4. Begeleidt studenten bij het maken van scripties; 5. Beheert mede de documentatie m.b.t. de natuur; 6. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. Functie-eisen HAVO, VWO of NATIN niveau of daaraan gelijkgesteld. Gegadigden kunnen hun sollicitatiebrieven richten aan het Hoofd van de Dienst s Lands Bosbeheer aan de Cornelis Jongbawstraat no 10, Paramaribo. Sollicitanten die reeds in overheidsdienst zijn genieten voorkeur Ministerie van Regionale Ontwikkeling DE DISTRICTSCOMMISSARIS VAN PARAMARIBO BESTUURSRESSORT ZUID WEST Leysweg BR 106 Tel Fax De Districtscommissaris van het bestuursressort Paramaribo zuid-west brengt hierbij ter algemene kennis dat het plaatsen van billboards binnen het zuid-westelijk deel van Paramaribo op of langs de openbare weg onder de competentie valt van het commissariaat Paramaribo zuid-west. Verder dienen al de billboard houders zich aan te melden op het Districtscommissariaat, indien zij niet beschikken over een toestemming van het commissariaat of als de aan hen verleende toestemming reeds is komen te vervallen en derhalve verlengd dient te worden. De Districtscommissaris, M.V. NERKUST LLB zowel de coalitie als oppositie indringende vragen gesteld aan de regering. Onder andere is gevraagd duidelijkheid te geven omtrent de hoogte van de royalties die aan de regering betaald zullen worden. In de overeenkomst met Surgold is opgenomen een vast tarief van 6 procent. Voor verschillende leden is niet duidelijk waarom gekozen is voor dit percentage. Ook is gevraagd waarom er met Surgold geen sliding scale percentage is overeengekomen, waarbij een hogere royalty wordt betaald bij een hogere goudprijs. Dit systeem is eerder overeengekomen met Rosebel. De inschattingen zijn dat de goudprijs zal stijgen in de nabije toekomst. Gevraagd werd of het niet ten nadele van het land zal komen in geval van een vast percentage. De directeur der Belastingen maakt het volgende bekend: De nieuwe accijnscode voor sigaretten is 734 SR Deze nieuwe code zal ingaan op 1 januari 2013 en is geldig tot 1 mei Accijnscode 734 SR is hiermee komen te vervallen. Sigaretten die niet voorzien zijn van de nieuwe accijnscode zullen onherroepelijk in beslag worden genomen. Gelieve hiermede rekening te willen houden. Paramaribo, 26 februari 2013 De directeur der Belastingen, mr. C.A. van Dijk Werktijden discussiepunt Een andere belangrijk discussiepunt is het onderwerp van de werktijden. In de conceptovereenkomst is gesteld dat Surgold gerechtigd zal zijn langere werktijden in te stellen dan de huidige werkuren voor full time werk en wel door het invoeren van vaste lange ploegendiensten en/of langere werkdagen en/of langere werkweken. Hierbij zullen de nodige rustperioden in acht worden genomen. In de overeenkomst is opgenomen dat deze bepaling ook van toepassing zal zijn op de werknemers van lokale- en buitenlandse contractors. De commissie van rapporteurs benadrukt dat de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu bevoegd is om toestemming te verlenen voor onregelmatige werktijden. Zij vragen dus met klem dat deze bepaling wordt verwijderd uit de overeenkomst. Indien het verzoek hiertoe wordt gedaan door de maatschappij verwacht de commissie zal er een grondig onderzoek gedaan moeten worden naar alternatieve werktijden. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) W: E: SAO biedt vanaf februari 2013 vaktraining Groen aan op Geyersvlijt Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) te Geyersvlijt is in de maand februari gestart met de vaktraining Groen. De instructrice is mevrouw Chitra Ramsoekh. De lesonderdelen zijn: stekken, planten, enten, oculeren, zaaien, composteren en plagen behandelen, het onderhouden van tuinen, paden en bermen. Deze training duurt 6 maanden en is overwegend praktisch onderricht. Er is nog plaatsingsmogelijkheid voor de dagtraining. Hierbij maakt de Inspecteur der Directe Belastingen bekend dat de jaarlijkse Hulp Bij Aangifte (HUBA) duurt van woensdag 03 april tot en met dinsdag 30 april Voor deze hulp, bij het invullen van uw Voorlopige en Definitieve aangifteformulier voor de Inkomstenbelasting bent u terecht aan de van Sommelsdijckstraat 27 te Paramaribo en aan de Landingstraat 1 te Nickerie.Indien u gebruik wenst te maken van de kosteloze Hulp Bij Aangifte, kunt u zich vanaf 03 april 2013 aanmelden. Let op! De HUBA duurt van maandag tot en met vrijdag van tot uur. N.B. De HUBA is bedoeld voor kleine zelfstandigen. De inspecteur der Directe Belastingen, mr. J.E.M. Veldhuizen SAS CAMPAGNE 2013 Belastingbetalers, opgelet! Indien u via de Bank uw belastingen betaalt vermeld altijd: 5 uw volledige naam en juiste adres 5 uw vastnummer 5 het te betalen bedrag 5 het belastingmiddel, bij voorbeeld 5 Inkomstenbelasting, Loonbelasting, A.O.V. etc. 5 En de termijn waarover de betaling gaat. Indien één of meerdere van de bovengenoemde gegevens onjuist of onvolledig is/zijn kan uw betaling niet op de correcte manier verwerkt worden. Hierdoor zult u onnodig ongerief ervaren zoals het u in rekening brengen van boete en rente.voorkom dit en doe uw bankbetalingen altijd juist en volledig. Betaling tot een bedrag van SRD ,-- contant kan als volgt aan de kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen plaatsvinden: 5 te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat 27 beneden en 5 te Nieuw Nickerie aan de Landingstraat 1 van maandag t/m donderdag van 07:30 uur 13:30 uur en op vrijdag van 07:30 uur 13:00 uur 5 In de overige districten bent u terecht bij de Betaaldienst aldaar. Betalingen boven SRD ,-- kunnen per cheque aan de kassa van de Ontvanger worden voldaan. In Paramaribo kunt u ook via POS ( B- nets ) betalen. VOLDOE TIJDIG AAN UW SAS VERPLICHTING EN VOORKOM DAARDOOR ONGERIEF. De wnd. Ontvanger der Directe Belastingen, C. Wong Loi Sing Duurzame ontwikkeling Aangezien de concessies van Surgold, geografisch gezien vrij diep in het binnenland liggen, is er ook dringend aandacht gevraagd van de regering voor de woon- en leefomstandigheden van de arbeiders die zullen worden aangetrokken, omdat het voor de meeste van hen niet mogelijk zal zijn om dagelijks heen en weer te reizen. De commissie ziet niet graag dat wat zich thans voordoet bij Rosebel herhaald wordt. Het is de taak van de regering om erop toe te zien dat de quality of life van deze arbeiders en hun gezinnen wordt gerespecteerd. Voor een stukje duurzame ontwikkeling pleit de commissie voor het opzetten van nette woongemeenschappen met de nodige medische- en onderwijsvoorzieningen en voldoende MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING MASTER S en PhD BEURZEN uit Australie De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat AUSTRALIE, in het kader van de Australian Agency for International Development (AusAID), beurzen ter beschikking heeft gesteld aan Surinaamse staatsburgers, op het niveau van master s en PhD. Voor informatie omtrent de beurzen, de beschikbare studies en universiteiten kan men de volgende website s bezoeken: of of Het aanvragen van de beurzen geschiedt online via de volgende website s en vanaf 1 februari 13 t/m 30 april 13. Voor informatie kan men ook terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Afd. Voorlichting & Informatie (MINOV) Dr. S. Kafiluddistraat Tel: Fax: Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 11 maart 2013 Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 17 april 2013 zal vervallen. D.nr: Naam: adres: bedrag: SRD 2825 DENEUS, Astrid N. Arabistraat No POKIE, Johanna B. Nieuwzorgweg No VAN DER LOO, Lygia Sh. Pararacweg No COLOM, Taffany M. Kennedyweg No JOEROEJA, Hedy M. Satijnhoutstraat No ASIDE, Mamoesee M. Ormosiastraat No ARAITJAMARE, Armand W. Voorbraakweg No LINO, Henna J. Recifestraat No SARDJOE, Chandrikapersad Paloeloeweg No ,-- 24 VAN THOLL, Lea A. Amritsarweg No ,-- 35 KASSELS, Emma R. C. Bolletriestraat No ,-- 40 AMATO, Ronald Libanonweg No ,-- 41 AROEMAN, Kenneth L. Toppinstraat No ,-- 80 LACHMAN, Sambhoedath Putroweg No ,= 81 LACHMAN, Chandreshein Hadi I. Soemitaweg No ,-- 82 LACHMAN, Radjdoelarie Mr. P. Chandie Shawweg No ,= 92 PANCHAM, Soerdjanwatie Sir Winston Churchillweg No , FRÄNKEL, Iwan O. Brahmsstraat No ,= 133 GANPATSINGH, Sarabdjiet La Recontre 9 e straat No , WAGISO, Ramon T. Shotelweg No , WELLES, Carmelita J. Florastraat No , JETHOE, Rashna S. Drumstraat No. 5 25, THAKOER, Reynold Tourtonnelaan No. 161 boven 30, BADLOE, Frederik D. Ramboetanweg No , RANAWIKARTA, Angkat Sidodadiweg No , IMANREDJO, Sardi Tamansarie No. 15 km. 35, RAMDIHAL, Inderdjiet Grt. Henarpolder Tuinbouwkavel No , WONGSOSEMITO, Rickey A. Sir Winston Churchillweg No , WONGSOSEMITO, Iwan R. Sir Winston Churchillweg No , RAMLALL, Shivanand Napelstraat No , BISESSAR, Johnny R. Sohawanweg No , OEMAR, Soecil M.J. Ds. Martin Luther Kingweg No , BANDJAR, Salinem Domburg 12 e straat No. 162 B 20, JAFAI, Orlando K. Tamansarie km. 13,5 50, JEFFREY, Noland A. Sipaliwini te Apoera 25, JAGDEW, Rameshsingh Mopentiboweg No , BANDJAR, Hellen S. Domburg 12 e straat o. 162 B 20, BANDJAR, Berto S. Domburg 12 e straat No ,-- Ministerie van Openbare Werken recreatiemogelijkheden. Ook ten aanzien van het aantrekken van lokaal kader, is in de overeenkomst met Surgold een projectie gemaakt over de invulling van functies door Surinamers in de verschillende arbeidscategorieën binnen de vastgestelde gestelde termijnen.-.

8 RGB in de prijzen bij AVD Met als slogan RGB is niet alleen grond heeft het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) mede geparticipeerd aan de Avond Vierdaagse (AVD) van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVVS). Het ministerie behaalde na afloop de derde plaats in de Algemene klasse. De personeelsleden van het ministerie hebben met heel veel enthousiasme alle vier dagen meegelopen. Niets kon hun weerhouden om elke dag met plezier deel te nemen aan de loop. Alle inspanningen en opofferingen zijn beloond door op de derde plaats te eindigen in de Algemene Klasse. alle inzet en vele werk niet verwacht hadden om in de prijs te vallen. Hij geeft aan dat het een hele verrassing is geweest. Hij is bijzonder trots dat de groep zich heel representatief heeft uit gedragen en dat de commissie haar doel heeft bereikt door de gehanteerde slogan goed tot uiting te brengen.-. De wandelmarsgroep van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). De slogan RGB is niet alleen grond riep bij velen vraagtekens op. Martin Hooghart, voorzitter van de wandelmars commissie van RGB, geeft aan dat zij met deze slogan het ministerie anders hebben willen belichten. Het komt te vaak voor dat wanneer men het over het Ministerie van RGB heeft, de link gelijk wordt gelegd met grond. Het ministerie heeft niet alleen te maken met grondzaken, maar heeft ook de verantwoordelijkheid van het bosbeleid. Het bosbeleid heeft veel meer te maken dan alleen bos. Ook het leven in het bos m.n. de in het wild levende dieren en planten genieten de aandacht en bescherming van het ministerie van RGB. De commissie was ruimschoots met de voorbereidingen naar de AVD toe gestart. Het was ruim van te voren, hard werken, en het resultaat liegt er ook niet om, zegt Hooghart. De leden van de commissie hadden elk een taak die zij ook naar behoren hebben volbracht. En wij zijn bijzonder trots op elkaar. Hooghart zegt dat zij ondanks Brandweertip Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website Politietip Maak je broodrooster, stofzuigerfilter, haarföhn, frituurpan e.d. regelmatig schoon. : Daniella Tauwnaar : Roy Kartomoehamat : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : Aan deze editie werkten mee: Julia Madislam, Rachel Dompig, Joraisa Pokie, Anna Lachman, Ramon Keijzer, Natali Waal, Santi Sieuw, Ingrid Indiaan, Humphrey Naarden, Glenn Cooman, Geertruida Loseng, Marilva Jacques en Siegfried Gerling. Gaat u voor meer dan een dag eruit. Vergeet niet om de buren daarvan op de hoogte te stellen, zodat zij een oogje voor u in het zeil kunnen houden.-. Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname Telefoon / fax / / Website: Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,35 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 4,20 POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11, ml SRD 3, RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 26,40 AFWASMIDDEL All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 Ocean Foods SRD 4,95 Camay SRD 2,05 Green SRD 3, gr Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Colgate SRD 6, gr 130 gr 425 gr Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Power afwas 500 ml SRD 3,00 BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Tuinderstrots 840 gr SRD 4,75 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 Paloma semi 25 kg SRD 69,85 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick 106 gr SRD 3,70 Corcovado 900 ml SRD 6,00 Interfood SRD 4, gr PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Paloma semi 10 kg SRD 32,25 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,30 PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 Lipton SRD 4,15 Voor meer info: Bel op / tst / 1050 Excellence 340 gr SRD 4,95 20 x 2 gr Paloma consumptie 10 kg SRD 29,50 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 groene erwten 1 kg SRD 5,00 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,35 Radiante SRD 7,65 Wippy SRD 6,85 JAM Primo SRD 3,50 Rich SRD 1, gr 340 gr 450 gr 20 x 4 gr Paloma consumptie 25 kg SRD 66,55 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Sofietje, de jongeren klagen dat Bouta faya en ik kan hun misnoegen begrijpen. De president heeft de orga van het Jeugdcongres geflamd en geschrobbeerd dat zij hem laat hebben uitgenodigd. Later bleek echter dat zijn overwerkt secretariaat de uitnodiging vertraagd doorgestuurd had. Sorry, excuus, pardon van Zijne Excellentie is toen met een onhoorbare, binnensmondse tyuri ontvangen maar wel oprecht vergeven. Sofie: Zo zijn jongeren nu eenmaal Flio, ze hebben geen groot ego, den no e hori sma na ati maar zij hebben een fijn afgesteld gevoel waar rekening mee gehouden moet worden. De president moet beseffen dat zijn jongeren niet onder krijgstucht gesteld zijn en meer nog moet hij zijn eigen rebelse jeugd en verleden indachtig blijven. Reflect before you react, is de wijze raad in deze. Filo: Jij verbaast mij steeds weer met jouw reacties sisa, een functie als public relations adviseur aan het hof zou je niet misstaan. Straks is er een opening wanneer het presidentieel paleis van een half miljoen US dollar opgeleverd wordt. Eindelijk sinds 1863 zal het historische gebouw, dat het gezicht en de ziel van Suriname is, zowel fysiek als spiritueel zijn plaats als Volkspaleis in de gemeenschap innemen. Tot nu hebben toeristen het slechts als een spookhuis van afstand mogen bekijken en in de komende honderd jaar zal er geen onderhoud nodig zijn. Sofie: De burgers en toeristen hebben tot nu ook een vieze stad Paramaribo gezien, maar er is licht aan het eind van de winkelierstunnel. Omu en amoy hebben beloofd de vervuiling van de stad aan te pakken en tegen te gaan. En als zij dat net zo goed doen als onze portemonnees schoonmaken dan mogen wij nu al in de handjes klappen. Als enkele van de immigranten volunteeren om een schoonmaaklegertje te vormen is het varkentje gewassen. Filo: Zie je nou, that s my girl! Altijd klaar met het juiste probleem voor de oplossing, ik bedoel de juiste oplossing voor het probleem. En dat betekent voorkómen in plaats van vruchteloos proberen te genezen. Dat recept zou ook toegepast kunnen worden in de problematiek van de verkeersslachtoffers. Zondag blijkt de gevaarlijkste dag te zijn, mogelijk omdat de zondagsrijders dan aan het verkeer deelnemen. Of zouden kerkgangers gevaarlijke weggebruikers zijn? Sofie: Mi no sabi yere Filo, maar ik weet wel dat de voorgangers nu ook goudzoekers zijn geworden. De voorgangers dienen de rijkste baas van de wereld, wat zoeken ze bij de president van een klein land vol arme mensen die niet veel aan de collecte kunnen bijdragen. Ik ben geneigd de filosoof gelijk te geven die beweert dat religie de gevaarlijkste uitvinding van de mensheid is. Straks heeft elke straat zijn eigen bezoldigde voorganger en zijn er dan meer kerken dan huizen. Filo: De bonumans en bonuvrouwen hebben dan ook recht op een salaris in hun krabasi want recht voor één, recht voor allen ala fasi. Als de voorgangers duku krijgen willen de achtergangers beslist niet achterblijven. Die wetenschap zal ons van geloof, ongeloof en bijgeloof bevrijden. De goudmaatschappijen echter willen ons weer in katibo brengen. Zij schijnen onze geschiedenis niet te kennen en dat - na de Rode Holocaust, Zwarte Holocaust en Kantrakti - wij naar het voorbeeld van de Onverslaanbare Marrons niet meer in de boeien van koloniale meesters of multinationals teruggaan. Basta masta. Sofie: Filo ik ben trots op je, brada. Deze spirit moeten wij aan onze jongeren doorgeven. Sranangron tron gowtu noya, maar het is niet alles goud dat blinkt. Wij moeten het niet hebben van een middernachtelijke, incidentele regen van bankbiljetten maar een rekening bij de bank met een solide saldo door eigen inspanning opgebouwd. Corrector: Agnes Baal

President ontvangt gezondheidsplannen

President ontvangt gezondheidsplannen 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per

Nadere informatie

Actieplan 2014 in uitvoering

Actieplan 2014 in uitvoering Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen

Nadere informatie

rekend met illegale busvergunningen

rekend met illegale busvergunningen Energievoorziening wordt verdubbeld Er worden voorbereidingen getroffen om nog meer generatoren te kunnen onderbrengen in het gebouw van SPCS te Tout Luit Faut. Op de achtergrond een van de nieuwe generatoren

Nadere informatie

ONDERNEMEN IN SURINAME

ONDERNEMEN IN SURINAME ONDERNEMEN IN SURINAME Uit vooronderzoek is gebleken dat (startende) ondernemers vaak moeite hebben met het achterhalen van de juiste informatie of dat het gewoon niet duidelijk is waar ze voor bepaalde

Nadere informatie

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol.

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol. KORTE BERICHTEN nr. 47 maart 2007 ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN voorheen Nederlands op de Werkvloer c o l o f o n Bijna een op de vijf inwoners van Nederland op 1 januari 2006 is allochtoon. Iedereen

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten!

Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten! Tec hnisch Manager HBO Klaar voor een carrièrestap? Plan uw loopbaan in Managementassistent Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten! Tegenwoordig worden hoge

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie