K.B.S. het Galjoen Veiligheidsverslag Kruizemunthof EX Wierden Tel Veiligheidsverslag Schooljaar 2011/ / 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K.B.S. het Galjoen Veiligheidsverslag 2011-2012 Kruizemunthof 4 7641 EX Wierden Tel. 0546-573684. Veiligheidsverslag Schooljaar 2011/2012 1 / 8"

Transcriptie

1 Veiligheidsverslag Schooljaar 2011/ / 8

2 Inhoudsopgave K.B.S. het Galjoen Veiligheidsverslag Huidige situatie Materieel Immaterieel Verkeersveiligheid Klachtenprocedure Ontruimingsoefening Sociale Veiligheid Schoolregel(s) 5 2. Evaluatie Ongelukken en risico s Aandachtspunten Bijscholing personeel EHBO Bijscholing BHV Informatie aan ouders 6 3. Planning Nawoord 7 Bijlage: Arbo jaarverslag 2 / 8

3 Voorwoord In dit jaarverslag kunt u lezen wat er het afgelopen jaar gedaan is en welke plannen er zijn om de veiligheid van de kinderen, hulpouders en personeel zo goed mogelijk te garanderen. In dit verslag leest u ook hoe ontruimingen verliepen en welke ongelukken plaats hebben gevonden 1. Huidige situatie 1.1 Materieel Gedurende het afgelopen schooljaar zijn er op het gebied van de veiligheid verschillende inspecties uitgevoerd. Zo worden in het kader van de gebruiksvergunning jaarlijks, op last van de brandweer, de ontruimingsvoorzieningen gecontroleerd op werkbaarheid. Deze jaarlijkse controles worden uitgevoerd door de firma van den Molen. De controles van het brandmeldsysteem worden maandelijks gecheckt door de conciërge. Jaarlijks wordt eveneens de inrichting van het speellokaal gecontroleerd door de firma Schilte. De bevindingen hiervan worden meegenomen in de begroting van het nieuwe jaar als het om vervangingen gaat. De aanbevelingen zijn overgenomen en uitgevoerd. Brandblussers en slangen worden tweejaarlijks gecontroleerd op veiligheid en bruikbaarheid door de firma Velco. Vervangingen worden opgenomen in de begroting voor het nieuwe jaar. Eens in de 4 jaar worden de speeltoestellen op de speelplaats gecontroleerd op veiligheid en bruikbaarheid door de firma Repcon. Ook hiervan worden de aanbevelingen meegenomen in de begroting om. De drie laatst genoemde controles worden bovenschools geregeld. In alle gevallen is het dagelijks onderhoud de verantwoording van de directeur. Vervangingen worden gemeld bij het bestuur en eventueel meegenomen in de begroting van het nieuwe jaar. Op het bestuursbureau worden alle documenten die betrekking hebben op de veiligheid, bewaard. De Arbodienst heeft goedkeuring gegeven aan de totale systematiek van onderhoud en inspecties van de scholen van het bestuur. Hierdoor is de risico-inventarisatie per school komen te vervallen. De directeur, in overleg met de conciërge, zorgt ervoor dat de verbandtrommels voldoende gevuld zijn. Jaarlijks komt er een medewerker van de apotheek Wierden de verbandtrommels controleren en waar nodig materialen vervangen of aanvullen. 1.2 Immaterieel Verkeersveiligheid Met name verkeerstechnische maatregelen hebben onze aandacht om het verkeer van en naar de school zo veilig mogelijk te maken. Onze school heeft verkeersbrigadiers (ouders en leerlingen groepen 7 en 8), die daarvoor jaarlijks een opleiding krijgen vanuit de politie en dan gecertificeerd zijn. Ook heeft onze school een verkeerscommissie. Mevr. Bekhuis is het eerste aanspreekpunt voor school en ouders om de verkeersveiligheidsaspecten rondom de school te verbeteren. Er zijn goede contacten met VVN, contactpersoon is dhr. Bartelink. In samenwerking met VVN vinden jaarlijks fietscontroles plaats. Om kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en volgen wij eens in de twee jaar het project Streetwise van de Anwb. 3 / 8

4 1.2.2 Klachtenprocedure Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van een klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Ons bestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand heeft zich voor dergelijke gevallen aangesloten bij de klachtencommissie van het VBKO. Als zodanig volgt "het Galjoen" t.a.v. klachten de richtlijnen van dit model (dit ligt op school ter inzage). Het bestuur is van mening dat op deze wijze niet alleen het onderwijs maar ook de ouders recht wordt gedaan. De procedure op hoofdlijnen is als volgt te schetsen: 1. Contactpersonen op schoolniveau zijn Mevr. G. Jannink en Dhr. M. Duvigneau 2. Onafhankelijk vertrouwenspersoon is huisarts Dr. Brockhoff uit Nijverdal ( ) 3. Klachtencommissie: De klachtencommissie waar ons bestuur bij is aangesloten is de Klachtencommissie regio Noord. Raamweg HL Den Haag Tel: (bereikbaar van tot uur) Website: Ontruimingsoefening De procedure is vastgelegd in een ontruimingsplan. Dit plan hangt in directiekamer en is gedeeltelijk beschikbaar gesteld aan alle personeelsleden. Dit plan bevat de volgende onderdelen: Algemene instructiebladen Diverse plattegronden Model ontruimingsplan Bijlagen : Tabel 1: personeelsbestand Tabel 2: aantal leerlingen Model presentielijst. Dhr. Mattijs Hannink, BHV-er binnen ons team en lid van de vrijwillige brandweer Wierden, coördineert de procedure binnen de school. De schoolleiding heeft een sturende/controlerende rol. In het schooljaar 2012/2013 is een ontruimingsoefening gehouden op 10 oktober 2012, waarbij zonder vooraankondiging in opdracht van de brandweer een ontruiming moest worden uitgevoerd. Bij deze ontruiming kwam het volgende aandachtspunt naar voren: 4 / 8

5 Wanneer achterblijvende leerlingen zijn achter gebleven in het gebouw, worden ze indien mogelijk opgehaald door de eigen/een leerkracht. Deze leerkracht draagt zijn of haar groep dan over aan een collega. Hulpouders instrueren over de ontruiming, er wordt daarvoor een passage aan het ontruimingsplan toegevoegd. De brandweer was tevreden over de ontruiming Sociale veiligheid Binnen K.B.S. het Galjoen zijn regels vastgelegd m.b.t. het veilig omgaan met elkaar in de groep, in de hal en gangen en buiten op de speelplaats. In het protocol Aan boord van het Galjoen zijn de afspraken vastgelegd hoe op het Galjoen (preventief) wordt gehandeld in het kader van de sociale veiligheid Schoolregels De schoolregels zijn opgenomen in de schoolgids en informatiegids en worden aan het begin van ieder schooljaar zoals staat beschreven in het protocol Aan boord van het Galjoen (en indien extra noodzakelijk incidenteel) in alle groepen expliciet aan de orde gesteld. Daarnaast worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen de klassenregels opgesteld. Op schoolniveau hanteren wij tweewekelijks de regel van de week (zie informatiegids). De regel wordt besproken in de klas en staat ook in het Scheepsjournaal vermeld. 2 Evaluatie Ongelukken en risico's In het schooljaar hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan. Enkele voorvallen, mogelijke risico s en acties zullen we op de volgende pagina noemen: Aan de onder- én bovenbouwkant van het speelplein zijn vogelnestschommels geïnstalleerd. Deze zijn geplaatst conform de daarvoor gestelde regels en afspraken (zoals rubbertegels e.d.). In verband met het veilig gebruiken van deze nieuwe schommels hebben regels en afspraken met de kinderen gemaakt over het gebruik van de schommel. Deze afspraken zijn als volgt omschreven: Groep 1 en 2: Er mogen maximaal 5 kinderen in de schommel, waarvan maximaal twee kinderen aan de zijkant mogen staan. Groep 3 t/m 8: Alle kinderen zitten, maximaal 3 kinderen Alle kinderen staan, maximaal 2 kinderen. 5 / 8

6 Voor alle groepen geldt: tijdens het schommelen mogen er geen kinderen op de zwarte tegels staan, de schommel mag niet geduwd worden! Leerkrachten staan elke pauze en voor schooltijd buiten om hier toezicht op te houden en zo de veiligheid te waarborgen. Het parkeergedrag van ouders op de haal- en brengzone is en blijft een aandachtpunt. Tijdens de overblijf heeft een leerling uit één van onze kleutergroepen haar arm gebroken door een val uit het duikelrek aan de kleine kant van het speelplaats. Één van onze overblijfmoeders heeft een paniekaanval gehad. Twee collega s hebben eerste hulp toegepast en er is een ambulance gekomen. 2.2 Aandachtspunten Skeelers en stepjes zijn in school en op het schoolplein verboden. Op het schoolplein wordt niet gefietst. Parkeren in het middenstuk van de haal- en brengzone is niet toegestaan. 2.3 Bijscholing personeel EHBO Zes leerkrachten werden bijgeschoold voor EHBO bij Velco in Oldenzaal. 2.4 Bijscholing BHV De BHV-ers worden eens in de twee jaar geschoold. Afgelopen schooljaar heeft de scholing plaats gevonden op woensdag 11 april Eén van deze leerkrachten is lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente Wierden, waardoor hij vrijgesteld is van bovengenoemde bijscholing via de school. Vanuit zijn opleiding binnen de brandweer is hij uitstekend toegerust voor mogelijke calamiteiten binnen onze school. 2.5 Informatie naar ouders In verschillende nieuwsbrieven zijn de ouders geïnformeerd over afspraken in en rond het schoolgebouw (met name m.b.t. het parkeren bij het wegbrengen en halen van de kinderen) en over ontruimingsoefeningen. 3. Planning schooljaar Een keer per jaar ontruimingsoefening organiseren en evalueren. Een keer per jaar overleg plannen met Gemeente en verkeersouder. Momenteel is één ouder uit de ouderraad verkeersouder. Samen met de directie en team worden punten ter verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school besproken en waar mogelijk ingevoerd. In november 2012 zal het project Streetwise weer plaats vinden. Aanpassen ontruimingsplan. 6 / 8

7 Nawoord Risico s zijn niet altijd te vermijden binnen een schoolgemeenschap als de onze, maar we proberen gezamenlijk door goed overleg, goede afspraken, voldoende toezicht en consequent handelen deze wel zoveel mogelijk te vermijden en/of te beperken. Mirelle Schuurman (Directeur) Instemming MR Datum: Handtekening: 7 / 8

8 Bijlage ARBO JAARVERSLAG K.B.S. het Galjoen - Twenterand Bedrijfshulpverlening: deelgenomen op 11 april 2012 door Hans Löwik, Stefanie Schreurs, Gerard Pelgrim, Mattijs Hannink, Marloes Eidhof, Maurice Duvigneau E.H.B.O. : bijscholing door: Maurice Duvigneau, Mirelle Schuurman, Stefanie Schreurs, Marloes Eidhof, Veronique Bekhuis en Mattijs Hannink Jaarlijkse controle brandslangen en brandblussers De firma Velco controleerde dit jaar weer de brandslangen en brandblussers. Jaarlijkse controle door firma Schilte van materiaal in speellokaal. Een rapport hiervoor is opgemaakt. Aanpassingen zijn uitgevoerd door de conciërge. Jaarlijkse controle door de firma van den Molen van de ontruimingsinstallatie. Overige activiteiten : o bijhouden logboek Speelplaats/Speeltoestellen De conciërge controleert maandelijks de speeltoestellen. Hij houdt e.e.a. bij in een logboek. o Halfjaarlijkse controle/aanvulling E.H.B.O.-trommels. Apotheek Wierden controleert halfjaarlijks de EHBO trommels. Verouderde materialen worden vernieuwd, waar tekorten zijn wordt aangevuld. o Maandelijkse controle ontruimingsinstallatie en rookmelders Volgens schema verstrekt door de firma van de Molen wordt maandelijks de ontruimingsinstallatie getest. Hiervoor is een protocol aanwezig. De conciërge voert dit protocol uit. o Verkeersouders Verkeersbrigadiers (zowel ouders als leerlingen van groep 7/8) helpen oversteken bij drie kruispunten. Deze assistentie vindt plaats tussen u. t/m u. en van u. t/m u. Ontruimingsoefeningen. Er is een ontruimingsoefening door de gemeente Wierden georganiseerd. 8 / 8

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Communicatieplan De Zonnewijzer

Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 1 Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Hoofdstuk 1 Communicatiemiddelen van de school blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie