Veiligheidsplan november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan november 2011"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan november 2011 ICBS de Windroos Galeistraat TJ Zaandam. tel:

2

3 Inhoudsopgave Onderdeel 1: Beleidsaspecten. 1.0 Schoolveiligheidsplan 1.1 Visie en beleid inzake pedagogisch klimaat en schoolveiligheid 1.2 Doelen korte en lange termijn betreffende schoolveiligheid 1.3 Preventiemedewerkers 1.4 Contactpersoon voor arbo-coördinatie 1.5 Contactpersoon voor BHV 1.6 Contactpersoon voor sociale veiligheid Contactpersoon voor zorgcoördinatie 1.7 Medezeggenschapsraad 1.8 Ouderraad 1.9 Intern zorgoverleg ( zorgteam ) 1.10 Leerling- / deelnemersparticipatie 1.11 Anders, namelijk 1.12 Leerplichtambtenaar 1.13 Zorg- en adviesteam 1.14 Politie 1.15 Bureau jeugdzorg / AMK / GGD / AMW 1.16 Gemeente 1.17 Overige relevante partijen 1.18 Klachtenregeling 1.19 Paragraaf in de schoolgids rondom klachtbehandeling 1.20 Onafhankelijke klachtencommissie 1.21 Contactpersoon / vertrouwenspersoon 1.22 Periodieke evaluatie schoolveiligheid door schoolleiding Onderdeel 2: Sociale aspecten 2.1 Leerlingen- en deelnemersstatuut 2.2 Schoolregels / basisgedragsregels

4 2.3 klassenregels 2.4 overige regels 2.5 Training personeel 2.6 Programma s voor leerlingen 2.7 Coaching van o.p. / intervisie 2.8 Coaching o.o.p. 2.9 Informatieverkeer tussen personeel / leerling / deelnemers / ouders 2.10 Bijzondere afspraken privacy

5 Onderdeel 3: Grensoverschrijdende aspecten 3.1 Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 3.2 Procedure voor schorsing van personeel 3.3 registratie en aanpak schoolverzuim van leerlingen 3.4 Registratie en aanpak ziekteverzuim van personeel 3.5 Registratie ( arbeids ) ongevallen 3.6 Registratie incidenten grensoverschrijdend gedrag 3.7 Aanpak ( dreiging met ) pesten, agressie, geweld ( verbaal en fysiek ), seksuele intimidatie, racisme en discriminatie 3.8 Opvang personeel bij ernstige incidenten 3.9 Opvang leerlingen / deelnemers bij ernstige incidenten 3.10 Melden kindermishandeling 3.11 Aanpak ongewenst bezoek in en rond de school 3.12 Protocol rouwverwerking 3.13 Wapenbezit 3.14 Drugsgebruik en handel 3.15 Alcoholgebruik 3.16 Vandalisme 3.17 Diefstal 3.18 Amok 3.19 Overige voorschriften Onderdeel 4: Ruimtelijke aspecten 4.1 Risico Inventarisatie & Evaluatie 4.2 Plan van aanpak RI&E 4.3 BHV plan 4.4 Inspectie brandveiligheid 4.5 Afspraken en regels met betrekking tot toezicht / surveillance 4.6 Cameratoezicht 4.7 Detectiepoortjes 4.8 Hekken schoolplein

6 4.9 Veiligheid directe omgeving school 4.10 Verkeersveiligheid rond de school Onderdeel 1: Beleidsaspecten 1.0 Schoolveiligheidsplan Dit is het veiligheidsplan van ICBS De Windroos Galeistraat TJ Zaandam In dit veiligheidsplan wordt regelmatig verwezen naar de plaats waar de informatie / documentatie te vinden is. 1.1 Visie en beleid inzake pedagogisch klimaat en schoolveiligheid Binnen de school hanteren we een aantal leefregels. Deze zijn: - Voor groot en klein willen we aardig zijn. - We houden de school en de spullen netjes en opgeruimd. - We zijn rustig in school. Op school hebben we een internetprotocol. De bedoeling is om dat uit te breiden tot een mediaprotocol. Voor kinderen die medicijnen gebruiken hanteren wij het protocol medisch handelen van Agora. Verdere informatie is te vinden in de schoolgids ( voor ouders ) en op het intranet van Agora, kopje scholen. Van incidenten en ongevallen wordt een registratie bijgehouden.

7 Bij ons op school is een pestprotocol; jaarlijks wordt hier aandacht aan besteed, o.a. door de lessen uit De Vreedzame School. In de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan veilig internetten en internetpesten. 1.2 Doelen korte en lange termijn betreffende schoolveiligheid In het schooljaar wordt dit schoolveiligheidsplan geschreven en in het team besproken. Ook wordt er dit schooljaar een nieuwe RI&E ingevuld. In dit en volgend schooljaar willen wij dan beleid en een visie hebben ontwikkeld m.b.t. veiligheid. Hierbij maken we ook gebruik van de RI&E. Dit schooljaar zetten we ook het beleid op papier met betrekking tot punt 3.7 van dit veiligheidsplan. Organisatie en veiligheid 1.3 Preventiemedewerkers Binnen de Stichting Agora is een preventiemedewerker aanwezig. Op Agora live is onder samenwerking bij Arbo de taakomschrijving terug te vinden. Via de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de arbo-coördinatoren van de scholen die onder de Stichting Agora vallen worden de verschillende arbocoördinatoren ook aangestuurd op het terrein van preventie. Binnen de scholen houdt de arbo-coördinator zich ook met preventie bezig. Op Agora live is onder samenwerking bij Arbo de taakomschrijving van de arbo-coördinator terug te vinden. Deze is uitgesplitst in arbo taken en preventie. 1.4 Contactpersoon voor arbo-coördinatie

8 Op De Windroos is Marjo Verhaar de contactpersoon voor de arbocoördinatie. Zij is bereikbaar via op 1.5 Contactpersoon voor BHV Op De Windroos is Marjo Verhaar de contactpersoon voor bhv. Bereikbaar per mail via 1.6 Contactpersoon sociale veiligheid Op De Windroos is Marjo Verhaar de contactpersoon voor sociale veiligheid. Bereikbaar per mail via Contactpersoon voor de zorgcoördinatie Op De Windroos zijn Hetty Kames en John Meijers samen de contactpersonen voor zorg. Zij zijn bereikbaar per mail via en Interne Communicatie 1.7 Medezeggenschapsraad De Windroos heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Verdere informatie is te vinden in de schoolgids. Deze staat op de website van de school. postadres: Medezeggenschapsraad ICBS De Windroos Galeistraat TJ Zaandam Mailadres: website: (medezeggenschapsraad) Postadres: MR, Galeistraat 2, 1503 TJ Zaandam.

9 Naast de MR op de school heeft Agora een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (G.M.R.) Deze bestaat uit personeels- en oudervertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. Verdere informatie is te vinden in de schoolgids. Deze staat op de website van de school. 1.8 Ouderraad Er is op onze school ook een ouderraad (O.R.).Het bestuur van deze vereniging ( De BOV) treedt op als vertegenwoordiging van alle ouders en heeft als doel: het organiseren van diverse bezigheden voor de kinderen het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en het team. Om het vele werk goed te verdelen zijn er verschillende commissies ingesteld. Dat zijn: de catechesecommissie, de activiteitencommissie, de sportcommissie, de schoolkrantcommissie en de p.r.-commissie. De OR is per mail bereikbaar via De Windroos heeft ook een schooladviesraad; hierin zitten ouders die als klankbord en adviesorgaan voor de directie fungeren. 1.9 Intern zorgoverleg ( zorgteam ) Bij ons op school hebben we 2 IB-ers ( intern begeleiders ), te weten Hetty Kames en John Meijers. Wij hanteren het zorgsysteem dat in overeenstemming is met het zorgplan van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. In dit samenwerkingsverband zitten alle scholen van de Stichting Agora. Hoe het zorgsysteem er uit ziet staat omschreven in de schoolgids onder het hoofdstuk "De begeleiding van de leerlingen. Verder heeft de school een zorgteam. Daarin zitten een lid van de directie, IBer, groepsleerkracht, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en een collegiaal consultant Leerling- en deelnemersparticipatie

10 In het kader van De Vreedzame School worden er in de verschillende groepen samen met de kinderen regels en doelen opgesteld. Ook heeft onze school een actieve leerlingenraad Andere vormen van interne communicatie Interne communicatie tussen het team vindt plaats via persoonlijk contact ( o.a. briefing ), mail en wekelijkse teamnieuws. Deze laatste is te vinden op het intranet van Agora onder het kopje scholen en dan De Windroos. Tijdens de briefing komen alleen die dingen aan de orde die voor die dag van belang zijn( overige dingen komen per mail of in een vergadering ). Daarom is het belangrijk dat alle werknemers van die dag de briefing bijwonen. Interne communicatie met ouders vindt onder andere plaats door een wekelijkse ouderinfo, via persoonlijk contact ( oudergesprekken, ouderavond en rapportbesprekingen ), website en de mail, waarop alle brieven en informatie te vinden zijn. In het schooljaar zullen alle brieven en nieuwsmeldingen aan de ouders, per gaan verlopen. Samenwerking extern 1.12 Leerplichtambtenaar In de maand dat een kind vijf jaar wordt is het leerplichtig. Kinderen van vijf jaar hoeven nog niet de hele week naar school; zij mogen vijf uur per week thuisblijven.toezichthouder is de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim wordt door de school aan hem gemeld. De contacten met de leerplichtambtenaar lopen via de directie. telefoon:

11 1.13 Zorg- en adviesteam Bij ons op school hebben we 2 IB ers ( intern begeleiders ), te weten Hetty Kames (voor leerlingen uit groep 1 t/m 3) en John Meijers ( 4 t/m 8). Wij hanteren het zorgsysteem dat in overeenstemming is met het zorgplan van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. In dit samenwerkingsverband zitten alle scholen van de Stichting Agora. Hoe het zorgsysteem er uit ziet staat omschreven in de schoolgids onder het hoofdstuk "De begeleiding van de leerlingen. Verder heeft de school een zorgteam. Daarin zitten een lid van de directie, IB er, groepsleerkracht, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en een collegiaal consultant Politie Algemeen alarmnummer: 112 Politie wijkteam Koog Zaandijk telefoon: (centrale) website: Bureau jeugdzorg Zie onder Gemeente Zie onder Overige relevante partijen Sinds dit schooljaar heeft de Stichting Agora een crisisteam. Dit team is op elk moment inzetbaar bij calamiteiten waarbij de directie ruggensteun nodig

12 heeft. Dit kan dus zijn bij brand in de school, een weggelopen leerling, ongeval met schoolbus en dergelijke. Directies kunnen dit team benaderen via telefoonnummer Bij twijfel altijd de telefoon pakken om het team te benaderen. Afhankelijk van de aard van de calamiteit wordt ( een deel van ) het team opgeroepen. Bij een brand in de school zal gebouwenbeheer bijvoorbeeld wel opgeroepen worden, maar bij bijvoorbeeld een vermiste leerling niet. Hieronder staat een lijst met instanties waar wij als school mee te maken ( kunnen ) hebben. Het is een verzamellijst van de diverse scholen van de Stichting Agora. Met betrekking tot veiligheid zijn dat: Ambulancedienst Ambulant begeleiders Brandweer Bureau Halt Bureau Jeugdzorg Fysiotherapeuten GGD (leskisten) Groot zorgteam Heliomare Jeugdgezondheidszorg Kinderrevalidatie Zaans Medisch Centrum Kramm Leerplichtambtenaar Logopedist Ontmoetingsonderwijs Schoolarts Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland Schoonmaakbedrijf GOM Schoolmaatschappelijk werk Schoolpsycholoog Schooljeugdverpleegkundige Securitas

13 Signis Viseo Wijkagent Ziekenhuis Zaans Medisch Centrum Dit schooljaar ( ) wordt deze lijst samen met de andere arbocoördinatoren compleet gemaakt en voorzien van een korte omschrijving en telefoonnummer. Klachten 1.18 Klachtenregeling De school heeft een klachtenregeling die terug te vinden is in de schoolgids en in het personeelshandboek. De schoolgids staat op de website van de school en het personeelshandboek is terug te vinden op Agora live, kopje scholen en dan De Windroos Paragraaf in de schoolgids rondom klachtbehandeling In de schoolgids is een paragraaf opgenomen rondom klachtbehandeling. De schoolgids is terug te vinden op de website van de school Onafhankelijke klachtencommissie Agora is bij verschillende landelijke klachtencommissies aangesloten. Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs Postbus EH Den Haag Tel: (070) Fax: (070)

14 Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs Postbus AR Voorburg Tel: (070) Fax: (070) Nadere informatie is te verkrijgen via Agora op telefoonnummer Contactpersoon / vertrouwenspersoon De school heeft een interne vertrouwenspersoon. Dit is: Hetty Kames Galeistraat TJ Zaandam telefoon: Agora heeft een externe vertrouwenspersoon. Dit is: Mevrouw H. de Jong, AGORA Vertrouwenspersoon Postbus EB Zaandam Graag met duidelijke vermelding vertrouwelijk op de envelop! Evaluatie schoolveiligheidsbeleid 1.22 Periodieke evaluatie schoolveiligheid door schoolleiding

15 Tot op heden gebeurt dit niet structureel. Vanaf nu is het de bedoeling dat arbo-coördinator en directeur minimaal tweemaal per jaar overleggen over de schoolveiligheid.

16 Onderdeel 2: Sociale aspecten Algemene regels en afspraken 2.1 Leerlingen- / deelnemersstatuut Wij zijn een interconfessionele school. Voor ons houdt dat in, dat de Rooms Katholieke en Protestants Christelijke geloofsrichtingen naast elkaar bestaan. Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons christelijk karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven. 2.2 Schoolregels / basis gedragregels Leefregels van de Windroos zijn: - voor groot en klein willen we aardig zijn - we houden de school en de spullen netjes en opgeruimd. - we zijn rustig in school.-. Naast deze leefregels is rennen op de gangen en kauwgom in de klas niet toegestaan. 2.3 Klassenregels In het kader van De Vreedzame School worden er nu, samen met de kinderen, in de klassen duidelijke regels opgesteld. 2.4 Overige regels Er zijn geen verdere regels. ( Sociale ) vaardigheden

17 2.5 Training personeel Jaarlijks doet het team aan scholing. Dit kunnen algemene onderwerpen zijn zoals groepshandelingsplannen, handelingsgericht werken of meer vakgericht zoals een nascholing op het gebied van taal bij de methode: Taal in Beeld. Ook Taal en Talent zijn als scholing aangeboden, met cursussen over IPC en Early Bird, met daarbij schoolbezoeken waarbij de leerkrachten dit in de praktijk konden bekijken.

18 2.6 Programma s voor leerlingen Incidenteel nemen er kinderen deel aan een weerbaarheidstraining, SOVA training, of aan de kanjertraining. Het initiatief kan uitgaan van de school of van de ouders. 2.7 Coaching van o.p. / intervisie Nieuw personeel wordt vanuit Agora een jaar gecoacht. Binnen de school wordt een nieuwe leerkracht gecoacht door een leerkracht of de I.b-er. Er vindt terugkoppeling plaats naar de directie. De coaching door een ander teamlid wordt nog verder uitgewerkt. 2.8 Coaching van o.o.p. Onderwijsondersteunend personeel wordt aangestuurd door de adjunct directeur Ria Kruidenberg en de directeur, Charlotte Epskamp. Afspraken rond privacy ouders 2.9 Informatieverkeer tussen personeel / leerling / deelnemers / Communicatie tussen personeel gaat persoonlijk ( briefing ), via mail of via het intranet. Tijdens de briefing komen alleen die dingen aan de orde die voor die dag van belang zijn( overige dingen komen per mail of in een vergadering ). Daarom is het belangrijk dat alle werknemers van die dag de briefing bijwonen. Tussen leerkrachten en leerlingen alleen persoonlijk. Tussen ouders en leerkrachten via de ouderinfo, introductieavond, website, oudergesprekken, rapportenbesprekingen en gesprekken op verzoek van een van de partijen. Van formele oudergesprekken wordt altijd een notitie

19 gemaakt; we zijn bezig te ontwikkelen dat we dat ook in ParnasSys gaan doen. In geval van gescheiden ouders gaan de uitnodigingen naar de ouder die het ouderlijk gezag heeft. De andere partij krijgt alleen op diens verzoek de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek of schriftelijke informatie Bijzondere afspraken privacy Bij ons staan nog geen bijzondere afspraken op papier. Hierbij moeten we denken aan een leerling met HIV, aan een leerling met zelfmoordneigingen, seks relatie, bepaalde ziektes en dergelijke. Tot nu was het gebruikelijk dat deze informatie beschikbaar was voor directie, IB en de groepsleerkracht.

20 Onderdeel 3: Grensoverschrijdende aspecten Schorsing en verwijdering 3.1 Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Volgt nog 3.2 Procedure voor schorsing van personeel Volgt nog Schoolverzuim 3.3 Registratie en aanpak schoolverzuim van leerlingen In het administratiesysteem ParnasSys worden de absenten bijgehouden. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. Ongeoorloofd verzuim wordt administratief aangemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Zaanstad, dus niet zomaar een o invullen (altijd in overleg met de directie). Ouders kunnen extra verlof aanvragen via een formulier dat bij de directie gehaald kan worden. De directeur beslist over extra verlof. 3.4 Registratie en aanpak ziekteverzuim van personeel Leerkrachten die ziek zijn, melden dat (indien mogelijk) de avond tevoren bij de directie. Als je weer beter bent, meld je jezelf beter bij de directie. Dat doe je voordat de lestijd van die dag voorbij is i.v.m. de vervanging. De ziekmeldingen worden door de directie doorgegeven aan Agora via de afgesproken route. Agora geeft de melding door aan de Arbodienst welke op enig moment kan besluiten om de leerkracht op te roepen. Binnen Agora zijn

21 met directies afspraken gemaakt over de begeleiding van de zieke leerkracht door de directie. Incidentenregistratie 3.5 Registratie ( arbeids- ) ongevallen Van ongevallen waarbij een leerling of leerkracht niet langer op school kan blijven en/of medische hulp nodig heeft van huisarts, tandarts of specialist wordt het formulier signalering ongeluk ingevuld. Dit formulier heeft elke leerkracht is zijn klassenmap en is ook te vinden op het intranet van agora onder het kopje scholen en dan bij De Vuurvogel. Het ingevulde formulier wordt bij de administratie afgegeven en in een speciale map gedaan. moet in het postvakje van Kees Peter worden gelegd. Daarna komt het in de map die in de personeelskamer staat. Zodra een leerling of leerkracht medische hulp nodig heeft van een tandarts of specialist moet het schadeaangifteformulier van de verzekering worden meegegeven. De leerkracht vult eerst op het formulier in wat er is gebeurd. De verzekering vergoedt de niet gedekte medische kosten zoals eigen risico of kosten van tandarts die niet verzekerd zijn. Daarnaast geeft de verzekering een beperkte uitkering bij blijvende invaliditeit. Ouders bepalen zelf of dat formulier wordt ingevuld en leveren dat bij de directie van school in. Die stuurt het door naar Agora waar het verder wordt afgehandeld. 3.6 Registratie incidenten grensoverschrijdend gedrag Van grensoverschrijdend gedrag wordt het formulier registratieformulier incident ingevuld. De ingevulde formulieren worden in het postvakje van Marjo Verhaar gelegd. Vanuit het ministerie wordt er op dit moment gewerkt aan een duidelijke omschrijving van de verschillende soorten incidenten.

22 Voorschriften hoe te handelen 3.7 Aanpak ( dreiging met ) pesten, agressie, geweld ( verbaal en fysiek ), seksuele intimidatie, racisme en discriminatie Hier maakt de school in het schooljaar beleid op. 3.8 Opvang personeel bij ernstige incidenten Er kan een beroep gedaan worden op het crisisteam van Agora. Te bereiken via telefoonnummer Dit team zal dan in overleg met de directie kijken welke hulp nodig is en wie die hulp kan bieden. In het crisisteam zitten: Aart van Dijk, Hubert de Waard, Anneke Bax, Jaap Visser en Kees Peter Broek. 3.9 Opvang leerlingen / deelnemers bij ernstige incidenten Er kan een beroep gedaan worden op het crisisteam van Agora. Te bereiken via telefoonnummer.. Dit team zal dan in overleg met de directie kijken welke hulp nodig is en wie die hulp kan bieden. In het crisisteam zitten: Aart van Dijk, Hubert de Waard, Anneke Bax, Jaap Visser en Kees Peter Broek Melden kindermishandeling Wij hanteren het bij de wet verplicht gestelde meldcode/protocol wanneer er sprake is van ( een vermoeden ) van kindermishandeling. Deze mededeling staat ook vermeld in de schoolgids.

23 Voor advies, melding of een vermoeden van en voorlichting over kindermishandeling: Advies- en meldpunt Kindermishandeling adres: Wildenborch 9, 1112 XB Diemen telefoon: website: Meldingen altijd in overleg met de directie.

24 3.11 Aanpak ongewenst bezoek in en rond de school Leerlingen mogen de deuren niet openen. Meteen om 8.45 uur worden alle deuren gesloten. Mensen die binnen willen moeten zich bij de hoofdingang vervoegen, waar de deur voor hen moet worden open gedaan. Zo houden we toezicht op wie binnenkomt Protocol rouwverwerking Op school is een protocol beschikbaar. Het is te vinden op Agora live, kopje scholen en dan De Windroos. Actief beleid 3.13 Wapenbezit Dit is op onze school ( nog ) niet aan de orde Drugsgebruik en handel In en rond de school hebben wij hier ( nog ) niet mee te maken Alcoholgebruik Dit speelt ( nog ) niet bij ons op school Vandalisme Van vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Politie wijkteam Koog Zaandijk telefoon: (centrale) website:

25 Daarnaast wordt het gemeld aan de gemeente ivm herstel. De gemeente heeft een budget voor vandalisme. Gegevens gemeente toevoegen tel Diefstal Bij diefstal wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Daarna wordt gekeken welke verdere actie nodig is Amok In geval van amok wordt er een gesprek gevoerd met de betreffen leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s) Overige voorschriften Deze zijn er ( nog ) niet.

26 Onderdeel 4: Ruimtelijk aspecten Gebouw en veiligheid 4.1 Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E ) Hierbij maken we gebruik van de digitale arbomeester ( ). Deze vragenlijsten worden ingevuld door de arbocoördinator in samenspraak met de voor het betreffende onderdeel betrokkenen. Ook is er een deel dat door elk teamlid individueel moet worden ingevuld. 4.2 Plan van Aanpak Uit het invullen van de RI&E volgt automatisch een plan van aanpak. Samen met de directie maakt de arbo-coördinator een tijdpad. Daarna wordt het Plan van Aanpak in het team aan de orde gesteld. Jaarlijks komen de directie en de arbo-coördinator bij elkaar om de voortgang van het Plan van Aanpak te bewaken. Het plan van aanpak staat op Agora Live onder het kopje mijn scholen De Windroos. Al het personeel kan erbij. 4.3 BHV plan Er is op school een bhv plan aanwezig. Dit is in elk lokaal te vinden in de klassenmap. Ook staat het plan op Agora Live onder het kopje mijn scholen De Windroos. In het bhv plan is van alles te vinden rondom de bedrijfshulpverlening en veiligheid; zoals ontruimingsplan, wie de bhv-ers zijn, EHBO reader en diverse protocollen. Jaarlijks wordt het plan door de arbo-coördinator up to date gemaakt. 4.4 Inspectie brandveiligheid

27 Van deze inspecties komt het verslag bij de arbo-coördinator. Eventuele pijnpunten worden onmiddellijk aangepakt. Het verslag komt in de map voor de brandweer. Deze is te vinden in de personeelskamer op de ontruimingscentrale. Beveiligingsmaatregelen 4.5 Afspraken en regels mbt toezicht/surveillance Tijdens de pauze wordt er door minimaal 2 personeelsleden toezicht gehouden op de speelplekken. Als er vanwege slecht weer wordt besloten om niet naar buiten te gaan dan loopt de pleinwacht op de gangen. De kinderen moeten dan in hun lokalen blijven. Verdere informatie staat in het personeelshandboek dat te vinden in op Agora Live onder het kopje mijn scholen De Windroos.

28 4.6 Cameratoezicht Dat is op onze school niet van toepassing. 4.7 Detectiepoortjes Dat is op onze school niet van toepassing. 4.8 Hekken schoolplein Een deel van het plein is door hekken omringd. De ingang van het plein is zonder hek, dus vrij toegankelijk. Er is een poortdeur in het hekwerk, welke opengemaakt wordt bij een ontruiming. Omgevingsveiligheid 4.9 Veiligheid directe omgeving school Bij de ingangsdeuren brandt buitenverlichting. Alle lokalen hebben nieuwe verlichting gekregen die op sensoren reageert. De verlichting gaat dus aan wanneer er iemand in het lokaal komt. De conciërge zorgt ervoor dat de losse rommel op de pleinen en rond de school wordt opgeruimd. Het ruimen van alle bladeren in de herfst is, door de vele bomen op het plein, een hele klus Verkeersveiligheid rond de school De wijze waarop ouders hun kinderen met de auto bij school afzetten, veroorzaakt vaak verkeersonveilige situaties. De arbo-coördinator schrijft hierover in de ouderinfo en schakelt regelmatig de politie in.

Veiligheidsplan. bs Willibrord S. Claeszstraat 9 1502 VD Zaandam. tel: 075-6163212 e-mail: info@bs.willibrord.nl

Veiligheidsplan. bs Willibrord S. Claeszstraat 9 1502 VD Zaandam. tel: 075-6163212 e-mail: info@bs.willibrord.nl Veiligheidsplan bs Willibrord S. Claeszstraat 9 1502 VD Zaandam tel: 075-6163212 e-mail: info@bs.willibrord.nl okt 2014 Inhoudsopgave Onderdeel 1: Beleidsaspecten. 1.0 Schoolveiligheidsplan 1.1 Visie en

Nadere informatie

Veiligheidsplan. CBS De Westerkim Ooievaarstraat XL Zaandam Tel:

Veiligheidsplan. CBS De Westerkim Ooievaarstraat XL Zaandam Tel: Veiligheidsplan CBS De Westerkim Ooievaarstraat 45 1506 XL Zaandam Tel: 075-2010133 Versie 2016/2017 Inhoudsopgave Onderdeel 1: Beleidsaspecten. 1.1 Schoolveiligheidsplan 1.2 Visie en beleid inzake pedagogisch

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Goedvoormekaar. locatie Brandakkerstraat

Veiligheidsplan. Goedvoormekaar. locatie Brandakkerstraat Veiligheidsplan Goedvoormekaar locatie Brandakkerstraat Inhoudsopgave Onderdeel 1: Beleidsaspecten. 1.0 Schoolveiligheidsplan 1.1 Visie en beleid inzake pedagogisch klimaat en schoolveiligheid 1.2 Doelen

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan. Naam school/locatie: Ingevuld door/functie:

Veiligheidskaart. Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan. Naam school/locatie: Ingevuld door/functie: eiligheidskaart Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan Naam school/locatie: Ingevuld door/functie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan.

Nadere informatie

Inventarisatie Veiligheidskaartaspecten

Inventarisatie Veiligheidskaartaspecten 1. Beleidsaspecten Aspecten en maatregelen 1.0 Schoolveiligheidsplan Per 1 januari 2006 is een schoolveiligheidsplan verplicht. Het is een plan voor veiligheid, gezondheid en milieu conform cao (basis)onderwijs.

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College

Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College Algemene gegevens Auditor: Marieke van Leeuwen Contactpersonen: De heer Clancy (directeur) Mevrouw van der Lee (adjunct directeur en teamleider bovenbouw.)

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Basisschool de Horizon

Veiligheidsplan. Basisschool de Horizon eiligheidsplan Basisschool de Horizon Datum: 2 december 2013 Inleiding Een veilige school raakt iedereen. erken aan een veilige school eist een brede betrokkenheid van leraren, leerlingen, schoolleiding,

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Januari 2015 1 Voorwoord Het Bertrand Russell College heeft als missie het volgende geformuleerd: Een BRC-leerling ontwikkelt zich. Het BRC schept daarvoor

Nadere informatie

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Calamiteitenplan 1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Indien er een ernstig lichamelijk voorval is in de school of op het plein: wordt

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Delta

Veiligheidsbeleid Delta Veiligheidsbeleid Delta 1 Inhoud Inhoud Wettelijk kader... 4 Wet op het primair onderwijs (1998)... 4 Arbo-wet (1998)... 4 Wet collectieve preventie volksgezondheid (1990)... 5 Gemeentelijke bouwverordening...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool De Klingerberg Schoolspecifieke uitwerking en aanvulling op het school-overstijgende veiligheidsplan van Kerobei. Schoolveiligheidsplan De Klingerberg versie 5 oktober

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

de veilige school veiligheidsplan TOF Onderwijs Vastgesteld juli 2006, herzien september 2011, geldig tot september 2015 www.tofonderwijs.

de veilige school veiligheidsplan TOF Onderwijs Vastgesteld juli 2006, herzien september 2011, geldig tot september 2015 www.tofonderwijs. de veilige school veiligheidsplan TOF Onderwijs Vastgesteld juli 2006, herzien september 2011, geldig tot september 2015 www.tofonderwijs.nl 1 Inhoud Inleiding 1. Beleidsaspecten 1.1 Visie op schoolveiligheid..

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014

Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014 Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014 Albardastraat 25 2555 XP Den Haag 070-3971541 www.hofstadmavo.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inventarisatie huidige situatie... 4 3.Registratie... 5

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID... Fout! Bladwijzer niet 1.1 Schoolleiding... Fout! Bladwijzer niet 1.2 Arbo-coördinator... Fout! Bladwijzer niet 1.3 Veiligheidscoördinator... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Bij het beantwoorden van de vragenlijst is het handig om (indien aanwezig) de volgende zaken bij de hand te hebben: Schoolplan

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Postbus AC UTRECHT. Calvijn College De heer P.M. Kunst Zoekweg HT Tholen. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan. Geachte heer Kunst,

Postbus AC UTRECHT. Calvijn College De heer P.M. Kunst Zoekweg HT Tholen. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan. Geachte heer Kunst, Postbus 851 3508 AC UTRECHT Calvijn College De heer P.M. Kunst Zoekweg 3 4691 HT Tholen Datum: 17 mei 2013 Bijlage(n): rapport Ons kenmerk: veiligheidsscan Uw relatienummer: Contactpersoon: Peter van Bekkum

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. De huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Communicatie en voorlichting...

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Voortgezet onderwijs Handig om bij de hand te hebben: Beleidsdocument Gedragsregels Beleid 1. Heeft uw school een visie op hoe zij wil bijdragen aan

Nadere informatie

Vignet Fysieke veiligheid, po

Vignet Fysieke veiligheid, po Vignet Fysieke veiligheid, po Vragenlijst Fysieke veiligheid Onder fysieke veiligheid wordt verstaan: De bescherming tegen het oplopen van letsel door een onveilige omgeving of onveilig gedrag in de fysieke

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

Protocol Veilige School Het Bovenland

Protocol Veilige School Het Bovenland 1 Protocol Veilige School Het Bovenland Basisschool Het Bovenland Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 020-4084686 bovenland.info@askoscholen.nl www.hetbovenland.nl 2 Inleiding Dit document bevat veel informatie

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk Veiligheidsplan 2016-2020 Basisschool Rehoboth Naaldwijk PCPOW Rehoboth Veiligheidsplan 1. Inleiding Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook iedere school - verplicht

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2013-2014 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Voortgezet onderwijs Het is handig om bij het invullen van de vragenlijst de volgende documenten bij de hand te houden, indien aanwezig: Schoolplan

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kapstokregels... 4 Overige afspraken... 6 Gevolgen van het niet houden aan afspraken... 6 STOP-methode... 7 Opvangprotocol personeelsleden

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid ICB WereldWijzer, april 2016

Veiligheidsbeleid ICB WereldWijzer, april 2016 Veiligheidsbeleid ICB WereldWijzer, april 2016 Inleiding De wet op het primair onderwijs en de arbowet verplichten organisaties acties te nemen om de veiligheid en gezondheid van allen, die in de organisaties

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Voortgezet onderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Vignet Fysieke Veiligheid, po. Beleid. Vragenlijst Fysieke Veiligheid

Vignet Fysieke Veiligheid, po. Beleid. Vragenlijst Fysieke Veiligheid Vignet Fysieke Veiligheid, po Vragenlijst Fysieke Veiligheid Bij het beantwoorden van de vragenlijst is het handig om de volgende zaken bij de hand te hebben: Schoolgids Schoolbeleidsplan Beleid 1. Geef

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie