Veiligheidsplan november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan november 2011"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan november 2011 ICBS de Windroos Galeistraat TJ Zaandam. tel:

2

3 Inhoudsopgave Onderdeel 1: Beleidsaspecten. 1.0 Schoolveiligheidsplan 1.1 Visie en beleid inzake pedagogisch klimaat en schoolveiligheid 1.2 Doelen korte en lange termijn betreffende schoolveiligheid 1.3 Preventiemedewerkers 1.4 Contactpersoon voor arbo-coördinatie 1.5 Contactpersoon voor BHV 1.6 Contactpersoon voor sociale veiligheid Contactpersoon voor zorgcoördinatie 1.7 Medezeggenschapsraad 1.8 Ouderraad 1.9 Intern zorgoverleg ( zorgteam ) 1.10 Leerling- / deelnemersparticipatie 1.11 Anders, namelijk 1.12 Leerplichtambtenaar 1.13 Zorg- en adviesteam 1.14 Politie 1.15 Bureau jeugdzorg / AMK / GGD / AMW 1.16 Gemeente 1.17 Overige relevante partijen 1.18 Klachtenregeling 1.19 Paragraaf in de schoolgids rondom klachtbehandeling 1.20 Onafhankelijke klachtencommissie 1.21 Contactpersoon / vertrouwenspersoon 1.22 Periodieke evaluatie schoolveiligheid door schoolleiding Onderdeel 2: Sociale aspecten 2.1 Leerlingen- en deelnemersstatuut 2.2 Schoolregels / basisgedragsregels

4 2.3 klassenregels 2.4 overige regels 2.5 Training personeel 2.6 Programma s voor leerlingen 2.7 Coaching van o.p. / intervisie 2.8 Coaching o.o.p. 2.9 Informatieverkeer tussen personeel / leerling / deelnemers / ouders 2.10 Bijzondere afspraken privacy

5 Onderdeel 3: Grensoverschrijdende aspecten 3.1 Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 3.2 Procedure voor schorsing van personeel 3.3 registratie en aanpak schoolverzuim van leerlingen 3.4 Registratie en aanpak ziekteverzuim van personeel 3.5 Registratie ( arbeids ) ongevallen 3.6 Registratie incidenten grensoverschrijdend gedrag 3.7 Aanpak ( dreiging met ) pesten, agressie, geweld ( verbaal en fysiek ), seksuele intimidatie, racisme en discriminatie 3.8 Opvang personeel bij ernstige incidenten 3.9 Opvang leerlingen / deelnemers bij ernstige incidenten 3.10 Melden kindermishandeling 3.11 Aanpak ongewenst bezoek in en rond de school 3.12 Protocol rouwverwerking 3.13 Wapenbezit 3.14 Drugsgebruik en handel 3.15 Alcoholgebruik 3.16 Vandalisme 3.17 Diefstal 3.18 Amok 3.19 Overige voorschriften Onderdeel 4: Ruimtelijke aspecten 4.1 Risico Inventarisatie & Evaluatie 4.2 Plan van aanpak RI&E 4.3 BHV plan 4.4 Inspectie brandveiligheid 4.5 Afspraken en regels met betrekking tot toezicht / surveillance 4.6 Cameratoezicht 4.7 Detectiepoortjes 4.8 Hekken schoolplein

6 4.9 Veiligheid directe omgeving school 4.10 Verkeersveiligheid rond de school Onderdeel 1: Beleidsaspecten 1.0 Schoolveiligheidsplan Dit is het veiligheidsplan van ICBS De Windroos Galeistraat TJ Zaandam In dit veiligheidsplan wordt regelmatig verwezen naar de plaats waar de informatie / documentatie te vinden is. 1.1 Visie en beleid inzake pedagogisch klimaat en schoolveiligheid Binnen de school hanteren we een aantal leefregels. Deze zijn: - Voor groot en klein willen we aardig zijn. - We houden de school en de spullen netjes en opgeruimd. - We zijn rustig in school. Op school hebben we een internetprotocol. De bedoeling is om dat uit te breiden tot een mediaprotocol. Voor kinderen die medicijnen gebruiken hanteren wij het protocol medisch handelen van Agora. Verdere informatie is te vinden in de schoolgids ( voor ouders ) en op het intranet van Agora, kopje scholen. Van incidenten en ongevallen wordt een registratie bijgehouden.

7 Bij ons op school is een pestprotocol; jaarlijks wordt hier aandacht aan besteed, o.a. door de lessen uit De Vreedzame School. In de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan veilig internetten en internetpesten. 1.2 Doelen korte en lange termijn betreffende schoolveiligheid In het schooljaar wordt dit schoolveiligheidsplan geschreven en in het team besproken. Ook wordt er dit schooljaar een nieuwe RI&E ingevuld. In dit en volgend schooljaar willen wij dan beleid en een visie hebben ontwikkeld m.b.t. veiligheid. Hierbij maken we ook gebruik van de RI&E. Dit schooljaar zetten we ook het beleid op papier met betrekking tot punt 3.7 van dit veiligheidsplan. Organisatie en veiligheid 1.3 Preventiemedewerkers Binnen de Stichting Agora is een preventiemedewerker aanwezig. Op Agora live is onder samenwerking bij Arbo de taakomschrijving terug te vinden. Via de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de arbo-coördinatoren van de scholen die onder de Stichting Agora vallen worden de verschillende arbocoördinatoren ook aangestuurd op het terrein van preventie. Binnen de scholen houdt de arbo-coördinator zich ook met preventie bezig. Op Agora live is onder samenwerking bij Arbo de taakomschrijving van de arbo-coördinator terug te vinden. Deze is uitgesplitst in arbo taken en preventie. 1.4 Contactpersoon voor arbo-coördinatie

8 Op De Windroos is Marjo Verhaar de contactpersoon voor de arbocoördinatie. Zij is bereikbaar via op 1.5 Contactpersoon voor BHV Op De Windroos is Marjo Verhaar de contactpersoon voor bhv. Bereikbaar per mail via 1.6 Contactpersoon sociale veiligheid Op De Windroos is Marjo Verhaar de contactpersoon voor sociale veiligheid. Bereikbaar per mail via Contactpersoon voor de zorgcoördinatie Op De Windroos zijn Hetty Kames en John Meijers samen de contactpersonen voor zorg. Zij zijn bereikbaar per mail via en Interne Communicatie 1.7 Medezeggenschapsraad De Windroos heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Verdere informatie is te vinden in de schoolgids. Deze staat op de website van de school. postadres: Medezeggenschapsraad ICBS De Windroos Galeistraat TJ Zaandam Mailadres: website: (medezeggenschapsraad) Postadres: MR, Galeistraat 2, 1503 TJ Zaandam.

9 Naast de MR op de school heeft Agora een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (G.M.R.) Deze bestaat uit personeels- en oudervertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. Verdere informatie is te vinden in de schoolgids. Deze staat op de website van de school. 1.8 Ouderraad Er is op onze school ook een ouderraad (O.R.).Het bestuur van deze vereniging ( De BOV) treedt op als vertegenwoordiging van alle ouders en heeft als doel: het organiseren van diverse bezigheden voor de kinderen het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en het team. Om het vele werk goed te verdelen zijn er verschillende commissies ingesteld. Dat zijn: de catechesecommissie, de activiteitencommissie, de sportcommissie, de schoolkrantcommissie en de p.r.-commissie. De OR is per mail bereikbaar via De Windroos heeft ook een schooladviesraad; hierin zitten ouders die als klankbord en adviesorgaan voor de directie fungeren. 1.9 Intern zorgoverleg ( zorgteam ) Bij ons op school hebben we 2 IB-ers ( intern begeleiders ), te weten Hetty Kames en John Meijers. Wij hanteren het zorgsysteem dat in overeenstemming is met het zorgplan van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. In dit samenwerkingsverband zitten alle scholen van de Stichting Agora. Hoe het zorgsysteem er uit ziet staat omschreven in de schoolgids onder het hoofdstuk "De begeleiding van de leerlingen. Verder heeft de school een zorgteam. Daarin zitten een lid van de directie, IBer, groepsleerkracht, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en een collegiaal consultant Leerling- en deelnemersparticipatie

10 In het kader van De Vreedzame School worden er in de verschillende groepen samen met de kinderen regels en doelen opgesteld. Ook heeft onze school een actieve leerlingenraad Andere vormen van interne communicatie Interne communicatie tussen het team vindt plaats via persoonlijk contact ( o.a. briefing ), mail en wekelijkse teamnieuws. Deze laatste is te vinden op het intranet van Agora onder het kopje scholen en dan De Windroos. Tijdens de briefing komen alleen die dingen aan de orde die voor die dag van belang zijn( overige dingen komen per mail of in een vergadering ). Daarom is het belangrijk dat alle werknemers van die dag de briefing bijwonen. Interne communicatie met ouders vindt onder andere plaats door een wekelijkse ouderinfo, via persoonlijk contact ( oudergesprekken, ouderavond en rapportbesprekingen ), website en de mail, waarop alle brieven en informatie te vinden zijn. In het schooljaar zullen alle brieven en nieuwsmeldingen aan de ouders, per gaan verlopen. Samenwerking extern 1.12 Leerplichtambtenaar In de maand dat een kind vijf jaar wordt is het leerplichtig. Kinderen van vijf jaar hoeven nog niet de hele week naar school; zij mogen vijf uur per week thuisblijven.toezichthouder is de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim wordt door de school aan hem gemeld. De contacten met de leerplichtambtenaar lopen via de directie. telefoon:

11 1.13 Zorg- en adviesteam Bij ons op school hebben we 2 IB ers ( intern begeleiders ), te weten Hetty Kames (voor leerlingen uit groep 1 t/m 3) en John Meijers ( 4 t/m 8). Wij hanteren het zorgsysteem dat in overeenstemming is met het zorgplan van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. In dit samenwerkingsverband zitten alle scholen van de Stichting Agora. Hoe het zorgsysteem er uit ziet staat omschreven in de schoolgids onder het hoofdstuk "De begeleiding van de leerlingen. Verder heeft de school een zorgteam. Daarin zitten een lid van de directie, IB er, groepsleerkracht, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en een collegiaal consultant Politie Algemeen alarmnummer: 112 Politie wijkteam Koog Zaandijk telefoon: (centrale) website: Bureau jeugdzorg Zie onder Gemeente Zie onder Overige relevante partijen Sinds dit schooljaar heeft de Stichting Agora een crisisteam. Dit team is op elk moment inzetbaar bij calamiteiten waarbij de directie ruggensteun nodig

12 heeft. Dit kan dus zijn bij brand in de school, een weggelopen leerling, ongeval met schoolbus en dergelijke. Directies kunnen dit team benaderen via telefoonnummer Bij twijfel altijd de telefoon pakken om het team te benaderen. Afhankelijk van de aard van de calamiteit wordt ( een deel van ) het team opgeroepen. Bij een brand in de school zal gebouwenbeheer bijvoorbeeld wel opgeroepen worden, maar bij bijvoorbeeld een vermiste leerling niet. Hieronder staat een lijst met instanties waar wij als school mee te maken ( kunnen ) hebben. Het is een verzamellijst van de diverse scholen van de Stichting Agora. Met betrekking tot veiligheid zijn dat: Ambulancedienst Ambulant begeleiders Brandweer Bureau Halt Bureau Jeugdzorg Fysiotherapeuten GGD (leskisten) Groot zorgteam Heliomare Jeugdgezondheidszorg Kinderrevalidatie Zaans Medisch Centrum Kramm Leerplichtambtenaar Logopedist Ontmoetingsonderwijs Schoolarts Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland Schoonmaakbedrijf GOM Schoolmaatschappelijk werk Schoolpsycholoog Schooljeugdverpleegkundige Securitas

13 Signis Viseo Wijkagent Ziekenhuis Zaans Medisch Centrum Dit schooljaar ( ) wordt deze lijst samen met de andere arbocoördinatoren compleet gemaakt en voorzien van een korte omschrijving en telefoonnummer. Klachten 1.18 Klachtenregeling De school heeft een klachtenregeling die terug te vinden is in de schoolgids en in het personeelshandboek. De schoolgids staat op de website van de school en het personeelshandboek is terug te vinden op Agora live, kopje scholen en dan De Windroos Paragraaf in de schoolgids rondom klachtbehandeling In de schoolgids is een paragraaf opgenomen rondom klachtbehandeling. De schoolgids is terug te vinden op de website van de school Onafhankelijke klachtencommissie Agora is bij verschillende landelijke klachtencommissies aangesloten. Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs Postbus EH Den Haag Tel: (070) Fax: (070)

14 Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs Postbus AR Voorburg Tel: (070) Fax: (070) Nadere informatie is te verkrijgen via Agora op telefoonnummer Contactpersoon / vertrouwenspersoon De school heeft een interne vertrouwenspersoon. Dit is: Hetty Kames Galeistraat TJ Zaandam telefoon: Agora heeft een externe vertrouwenspersoon. Dit is: Mevrouw H. de Jong, AGORA Vertrouwenspersoon Postbus EB Zaandam Graag met duidelijke vermelding vertrouwelijk op de envelop! Evaluatie schoolveiligheidsbeleid 1.22 Periodieke evaluatie schoolveiligheid door schoolleiding

15 Tot op heden gebeurt dit niet structureel. Vanaf nu is het de bedoeling dat arbo-coördinator en directeur minimaal tweemaal per jaar overleggen over de schoolveiligheid.

16 Onderdeel 2: Sociale aspecten Algemene regels en afspraken 2.1 Leerlingen- / deelnemersstatuut Wij zijn een interconfessionele school. Voor ons houdt dat in, dat de Rooms Katholieke en Protestants Christelijke geloofsrichtingen naast elkaar bestaan. Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons christelijk karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven. 2.2 Schoolregels / basis gedragregels Leefregels van de Windroos zijn: - voor groot en klein willen we aardig zijn - we houden de school en de spullen netjes en opgeruimd. - we zijn rustig in school.-. Naast deze leefregels is rennen op de gangen en kauwgom in de klas niet toegestaan. 2.3 Klassenregels In het kader van De Vreedzame School worden er nu, samen met de kinderen, in de klassen duidelijke regels opgesteld. 2.4 Overige regels Er zijn geen verdere regels. ( Sociale ) vaardigheden

17 2.5 Training personeel Jaarlijks doet het team aan scholing. Dit kunnen algemene onderwerpen zijn zoals groepshandelingsplannen, handelingsgericht werken of meer vakgericht zoals een nascholing op het gebied van taal bij de methode: Taal in Beeld. Ook Taal en Talent zijn als scholing aangeboden, met cursussen over IPC en Early Bird, met daarbij schoolbezoeken waarbij de leerkrachten dit in de praktijk konden bekijken.

18 2.6 Programma s voor leerlingen Incidenteel nemen er kinderen deel aan een weerbaarheidstraining, SOVA training, of aan de kanjertraining. Het initiatief kan uitgaan van de school of van de ouders. 2.7 Coaching van o.p. / intervisie Nieuw personeel wordt vanuit Agora een jaar gecoacht. Binnen de school wordt een nieuwe leerkracht gecoacht door een leerkracht of de I.b-er. Er vindt terugkoppeling plaats naar de directie. De coaching door een ander teamlid wordt nog verder uitgewerkt. 2.8 Coaching van o.o.p. Onderwijsondersteunend personeel wordt aangestuurd door de adjunct directeur Ria Kruidenberg en de directeur, Charlotte Epskamp. Afspraken rond privacy ouders 2.9 Informatieverkeer tussen personeel / leerling / deelnemers / Communicatie tussen personeel gaat persoonlijk ( briefing ), via mail of via het intranet. Tijdens de briefing komen alleen die dingen aan de orde die voor die dag van belang zijn( overige dingen komen per mail of in een vergadering ). Daarom is het belangrijk dat alle werknemers van die dag de briefing bijwonen. Tussen leerkrachten en leerlingen alleen persoonlijk. Tussen ouders en leerkrachten via de ouderinfo, introductieavond, website, oudergesprekken, rapportenbesprekingen en gesprekken op verzoek van een van de partijen. Van formele oudergesprekken wordt altijd een notitie

19 gemaakt; we zijn bezig te ontwikkelen dat we dat ook in ParnasSys gaan doen. In geval van gescheiden ouders gaan de uitnodigingen naar de ouder die het ouderlijk gezag heeft. De andere partij krijgt alleen op diens verzoek de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek of schriftelijke informatie Bijzondere afspraken privacy Bij ons staan nog geen bijzondere afspraken op papier. Hierbij moeten we denken aan een leerling met HIV, aan een leerling met zelfmoordneigingen, seks relatie, bepaalde ziektes en dergelijke. Tot nu was het gebruikelijk dat deze informatie beschikbaar was voor directie, IB en de groepsleerkracht.

20 Onderdeel 3: Grensoverschrijdende aspecten Schorsing en verwijdering 3.1 Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Volgt nog 3.2 Procedure voor schorsing van personeel Volgt nog Schoolverzuim 3.3 Registratie en aanpak schoolverzuim van leerlingen In het administratiesysteem ParnasSys worden de absenten bijgehouden. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. Ongeoorloofd verzuim wordt administratief aangemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Zaanstad, dus niet zomaar een o invullen (altijd in overleg met de directie). Ouders kunnen extra verlof aanvragen via een formulier dat bij de directie gehaald kan worden. De directeur beslist over extra verlof. 3.4 Registratie en aanpak ziekteverzuim van personeel Leerkrachten die ziek zijn, melden dat (indien mogelijk) de avond tevoren bij de directie. Als je weer beter bent, meld je jezelf beter bij de directie. Dat doe je voordat de lestijd van die dag voorbij is i.v.m. de vervanging. De ziekmeldingen worden door de directie doorgegeven aan Agora via de afgesproken route. Agora geeft de melding door aan de Arbodienst welke op enig moment kan besluiten om de leerkracht op te roepen. Binnen Agora zijn

21 met directies afspraken gemaakt over de begeleiding van de zieke leerkracht door de directie. Incidentenregistratie 3.5 Registratie ( arbeids- ) ongevallen Van ongevallen waarbij een leerling of leerkracht niet langer op school kan blijven en/of medische hulp nodig heeft van huisarts, tandarts of specialist wordt het formulier signalering ongeluk ingevuld. Dit formulier heeft elke leerkracht is zijn klassenmap en is ook te vinden op het intranet van agora onder het kopje scholen en dan bij De Vuurvogel. Het ingevulde formulier wordt bij de administratie afgegeven en in een speciale map gedaan. moet in het postvakje van Kees Peter worden gelegd. Daarna komt het in de map die in de personeelskamer staat. Zodra een leerling of leerkracht medische hulp nodig heeft van een tandarts of specialist moet het schadeaangifteformulier van de verzekering worden meegegeven. De leerkracht vult eerst op het formulier in wat er is gebeurd. De verzekering vergoedt de niet gedekte medische kosten zoals eigen risico of kosten van tandarts die niet verzekerd zijn. Daarnaast geeft de verzekering een beperkte uitkering bij blijvende invaliditeit. Ouders bepalen zelf of dat formulier wordt ingevuld en leveren dat bij de directie van school in. Die stuurt het door naar Agora waar het verder wordt afgehandeld. 3.6 Registratie incidenten grensoverschrijdend gedrag Van grensoverschrijdend gedrag wordt het formulier registratieformulier incident ingevuld. De ingevulde formulieren worden in het postvakje van Marjo Verhaar gelegd. Vanuit het ministerie wordt er op dit moment gewerkt aan een duidelijke omschrijving van de verschillende soorten incidenten.

22 Voorschriften hoe te handelen 3.7 Aanpak ( dreiging met ) pesten, agressie, geweld ( verbaal en fysiek ), seksuele intimidatie, racisme en discriminatie Hier maakt de school in het schooljaar beleid op. 3.8 Opvang personeel bij ernstige incidenten Er kan een beroep gedaan worden op het crisisteam van Agora. Te bereiken via telefoonnummer Dit team zal dan in overleg met de directie kijken welke hulp nodig is en wie die hulp kan bieden. In het crisisteam zitten: Aart van Dijk, Hubert de Waard, Anneke Bax, Jaap Visser en Kees Peter Broek. 3.9 Opvang leerlingen / deelnemers bij ernstige incidenten Er kan een beroep gedaan worden op het crisisteam van Agora. Te bereiken via telefoonnummer.. Dit team zal dan in overleg met de directie kijken welke hulp nodig is en wie die hulp kan bieden. In het crisisteam zitten: Aart van Dijk, Hubert de Waard, Anneke Bax, Jaap Visser en Kees Peter Broek Melden kindermishandeling Wij hanteren het bij de wet verplicht gestelde meldcode/protocol wanneer er sprake is van ( een vermoeden ) van kindermishandeling. Deze mededeling staat ook vermeld in de schoolgids.

23 Voor advies, melding of een vermoeden van en voorlichting over kindermishandeling: Advies- en meldpunt Kindermishandeling adres: Wildenborch 9, 1112 XB Diemen telefoon: website: Meldingen altijd in overleg met de directie.

24 3.11 Aanpak ongewenst bezoek in en rond de school Leerlingen mogen de deuren niet openen. Meteen om 8.45 uur worden alle deuren gesloten. Mensen die binnen willen moeten zich bij de hoofdingang vervoegen, waar de deur voor hen moet worden open gedaan. Zo houden we toezicht op wie binnenkomt Protocol rouwverwerking Op school is een protocol beschikbaar. Het is te vinden op Agora live, kopje scholen en dan De Windroos. Actief beleid 3.13 Wapenbezit Dit is op onze school ( nog ) niet aan de orde Drugsgebruik en handel In en rond de school hebben wij hier ( nog ) niet mee te maken Alcoholgebruik Dit speelt ( nog ) niet bij ons op school Vandalisme Van vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Politie wijkteam Koog Zaandijk telefoon: (centrale) website:

25 Daarnaast wordt het gemeld aan de gemeente ivm herstel. De gemeente heeft een budget voor vandalisme. Gegevens gemeente toevoegen tel Diefstal Bij diefstal wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Daarna wordt gekeken welke verdere actie nodig is Amok In geval van amok wordt er een gesprek gevoerd met de betreffen leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s) Overige voorschriften Deze zijn er ( nog ) niet.

26 Onderdeel 4: Ruimtelijk aspecten Gebouw en veiligheid 4.1 Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E ) Hierbij maken we gebruik van de digitale arbomeester ( ). Deze vragenlijsten worden ingevuld door de arbocoördinator in samenspraak met de voor het betreffende onderdeel betrokkenen. Ook is er een deel dat door elk teamlid individueel moet worden ingevuld. 4.2 Plan van Aanpak Uit het invullen van de RI&E volgt automatisch een plan van aanpak. Samen met de directie maakt de arbo-coördinator een tijdpad. Daarna wordt het Plan van Aanpak in het team aan de orde gesteld. Jaarlijks komen de directie en de arbo-coördinator bij elkaar om de voortgang van het Plan van Aanpak te bewaken. Het plan van aanpak staat op Agora Live onder het kopje mijn scholen De Windroos. Al het personeel kan erbij. 4.3 BHV plan Er is op school een bhv plan aanwezig. Dit is in elk lokaal te vinden in de klassenmap. Ook staat het plan op Agora Live onder het kopje mijn scholen De Windroos. In het bhv plan is van alles te vinden rondom de bedrijfshulpverlening en veiligheid; zoals ontruimingsplan, wie de bhv-ers zijn, EHBO reader en diverse protocollen. Jaarlijks wordt het plan door de arbo-coördinator up to date gemaakt. 4.4 Inspectie brandveiligheid

27 Van deze inspecties komt het verslag bij de arbo-coördinator. Eventuele pijnpunten worden onmiddellijk aangepakt. Het verslag komt in de map voor de brandweer. Deze is te vinden in de personeelskamer op de ontruimingscentrale. Beveiligingsmaatregelen 4.5 Afspraken en regels mbt toezicht/surveillance Tijdens de pauze wordt er door minimaal 2 personeelsleden toezicht gehouden op de speelplekken. Als er vanwege slecht weer wordt besloten om niet naar buiten te gaan dan loopt de pleinwacht op de gangen. De kinderen moeten dan in hun lokalen blijven. Verdere informatie staat in het personeelshandboek dat te vinden in op Agora Live onder het kopje mijn scholen De Windroos.

28 4.6 Cameratoezicht Dat is op onze school niet van toepassing. 4.7 Detectiepoortjes Dat is op onze school niet van toepassing. 4.8 Hekken schoolplein Een deel van het plein is door hekken omringd. De ingang van het plein is zonder hek, dus vrij toegankelijk. Er is een poortdeur in het hekwerk, welke opengemaakt wordt bij een ontruiming. Omgevingsveiligheid 4.9 Veiligheid directe omgeving school Bij de ingangsdeuren brandt buitenverlichting. Alle lokalen hebben nieuwe verlichting gekregen die op sensoren reageert. De verlichting gaat dus aan wanneer er iemand in het lokaal komt. De conciërge zorgt ervoor dat de losse rommel op de pleinen en rond de school wordt opgeruimd. Het ruimen van alle bladeren in de herfst is, door de vele bomen op het plein, een hele klus Verkeersveiligheid rond de school De wijze waarop ouders hun kinderen met de auto bij school afzetten, veroorzaakt vaak verkeersonveilige situaties. De arbo-coördinator schrijft hierover in de ouderinfo en schakelt regelmatig de politie in.

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Veiligheid en vertrouwen bieden leidt tot groei op elk gebied. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM BEDUM Tel: 050-3015467

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie