4Het Dalton ABC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015"

Transcriptie

1 15 4Het Dalton

2 Het Dalton Als je pretendeert een boekje te maken waarin kort en duidelijk staat opschreven hoe de (dagelijkse) zaken op school geregeld zijn, moet je niet te breed uitpakken, dus dit keer geen lange verhalen die tot doel hebben u ervan te overtuigen dat u dit boekje helemaal moet gaan lezen, beginnend met dit voorwoord. Daar is het ook helemaal niet voor bedoeld: het is een naslag- en opzoekwerkje, een boekje dat naast de telefoon ligt, of aan een touwtje bungelt aan het prikbord in de keuken. Klein en handzaam: een boekje met (bijna) alles wat u van school moet en wilt weten. In deze uitgave staat de zakelijke informatie centraal: hoe zat het nu toch ook al weer met de bevorderingsnormen, hoe gaat aftekenen in zijn werk, wanneer krijgen de leerlingen een rapport en wanneer vallen de vakanties volgend jaar? Op deze en veel andere vragen vindt u in dit boekje het antwoord. Veel naslag- en opzoekplezier! drs Hans Luyendijk, rector 1

3 Aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor verlies van waardevolle spullen tijdens schooltijd. Er wordt leerlingen aangeraden zo min mogelijk geld en kostbare artikelen mee naar school te nemen. Spullen die leerlingen niet bij zich willen dragen, kunnen in het schoolkluisje (zie ook bij lockers) worden bewaard. 2 A Absenties Aan de controle op aanwezigheid op school besteden we veel aandacht. De administratie, de mentor en de conrector werken nauw samen, zodat we spijbelgedrag snel signaleren en kunnen aanpakken (zie ook onrechtmatig verzuim). Als een leerling niet op school is en niet is ziek gemeld, bellen wij na het 2e uur naar huis. Zo kunnen we controleren of u op de hoogte bent van de afwezigheid van uw kind. De absentenadministratie, mevrouw M. van der Voort, is ook bereikbaar via Is uw zoon of dochter ziek? Dan neemt u op de dag dat uw kind ziek wordt s morgens vroeg contact op met de administratie van de school. Zodra uw kind weer terug komt op school, levert hij een ingevulde absentenkaart in. Bij doktersafspraken, en dergelijke: als uw kind vanwege bezoek aan bijvoorbeeld dokter, fysiotherapeut of orthodontist afwezig zal zijn, laat u van tevoren een absentenkaart inleveren. Voor de gang van zaken bij andere verlofaanvragen zie: bijzonder verlof. Administratie De administratie van de school is geopend van 7.30 uur tot uur. Op de administratie kunnen leerlingen en ouders terecht voor allerlei vragen over het reilen en zeilen op school. Omdat een goede bereikbaarheid van ouders belangrijk is, is het noodzakelijk dat wijzigingen in adres, telefoonnummers, mailadressen enzovoort tijdig aan de administratie worden doorgegeven. Tijdens schooltijden is de administratie voor leerlingen met vragen in de pauzes open en natuurlijk de hele dag voor dringende gevallen zoals wanneer EHBO gewenst is en bij ziekte. Aftekenen Alle brugklassers moeten de eerste twaalf weken wekelijks hun taakwerk bij de vakdocent laten controleren en aftekenen. Hierna kan een docent met individuele leerlingen of met de hele groep afspraken maken over een andere manier van controle en aftekenen. Dat houdt in dat leerlingen de verantwoordelijkheid kunnen krijgen om een aantal weken het werk zelf af te tekenen. Tijdens die weken zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor de juistheid en netheid van het werk. Uiteraard kunnen ze de docent wel om hulp vragen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij hen. Bij de tweede-, derde- en vierdeklassers geldt een periode van zes weken van verplichte controle en aftekenen door de vakdocent voordat andere afspraken kunnen worden gemaakt. Met leerlingen van 5-havo, 5-vwo en 6-vwo kan de vakdocent direct vanaf het begin van het jaar afspraken maken over controle en aftekenen. Alle afspraken anders dan wekelijks controleren en aftekenen, worden door de vakdocent op de voortgangskaart vermeld, zodat die bij mentor, collega s en ouders bekend kunnen zijn. Als een docent niet meer wekelijks de parafen zelf zet, maar met langere periodes laat werken, dan moet de leerling, als het werk af is, de tussentijdse parafen zelf zetten. De vakdocent blijft ervoor verantwoordelijk dat de parafen (van hem of van de leerling) op de voortgangskaart de juiste stand van zaken weergeven. De mentor en de ouders moeten ervan kunnen uitgaan dat een paraaf inhoudt dat de leerling het werk tot die week in orde heeft. De docent blijft verantwoordelijk voor de voortgang bij zijn vak. Hij maakt zo nodig afspraken met de leerling over het inhalen van achterstanden. In het geval een leerling zich niet aan die afspraken houdt, kan de vakdocent overleggen met de mentor over verdere maatregelen. De mentoren houden de totale stand van zaken in de gaten en spreken de leerling aan als de achterstanden per vak meevallen maar er in totaal toch een grote achterstand is. De mentor en vakdocent kunnen op ieder moment besluiten dat een leerling terug moet naar het wekelijks laten controleren en aftekenen van het werk. Agenda in Magister Zowel docenten als leerlingen treffen in Magister een digitale agenda aan waarin hun lesrooster al is ingevuld. Huiswerk wordt in ieder geval in de les opgegeven, leerlingen zijn verantwoordelijk voor het noteren ervan. Desgewenst kan een docent het huiswerk ook in Magister zetten. Alle proefwerken worden minimaal een week van tevoren met de betreffende klas afgesproken en door de docent in de agenda van Magister geplaatst. Aula De aula beschikt over een hoogwaardige geluid- en lichtinstallatie en wordt gebruikt voor allerlei activiteiten zoals open podium, toneel, bandsavond, kerstgala en andere voorstellingen. In de aula kunnen 3

4 de leerlingen worden opgevangen voor wie het eerste lesuur onverwacht is uitgevallen. Ook wordt de aula het 3e uur gebruikt als daltonruimte. Tijdens de pauzes fungeert de aula als kantine. 4 B Bevorderingsnormen Algemene normen: - Aantal tekorten: 4,5 cijfer 5,4 geldt als 1 tekort; 3,5 cijfer 4,4 geldt als 2 tekorten; enzovoort - een leerling is zonder bespreking bevorderbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de lijst telt maximaal twee tekorten - de vakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben tezamen ten hoogste één tekort - het gemiddelde van de onafgeronde cijfers is ten minste 6,0. In de onderbouw worden de vakken tekenen en muziek meegenomen bij de berekening van dit gemiddelde - alle vakken met een kwaliteitsaanduiding zijn met ten minste voldoende afgesloten - de leerling heeft voldaan aan alle verplichtingen wat betreft taak- en leswerk - leerlingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden in bespreking gebracht - de bevorderingsvergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezigen of een leerling bevorderd, dan wel schuin bevorderd kan worden, dan wel kan doubleren - leerlingen uit leerjaar 2 t/m 6 hebben het recht een leerjaar te doubleren op onze school tenzij een 2/3 meerderheid van de vergadering anderszins beslist. Het recht op doubleren op onze school kan alleen ontzegd worden als de ouders ruim van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid dat de bevorderingsvergadering hiertoe gaat besluiten. Wanneer in de loop van een jaar blijkt dat een leerling niet op de juiste plek zit, dan wordt dit tijdig aan de ouders gemeld. Uiterlijk vanaf het tweede rapport (maar in ieder geval voor 1 april) wordt het traject doorlopen, waarin door mentor en/of conrector met de ouders wordt besproken dat er verbetering van werkhouding en/of resultaten moet plaatsvinden. Ouders krijgen schriftelijk meegedeeld van de conrector dat er zonder verbetering, geen recht op doubleren is. Het besluit over het recht op doubleren ligt dan bij de bevorderingsvergadering - de bevorderingsvergadering kan met gegronde redenen afwijken van alle normen. Aanvullende normen heterogene brugklassen Uitgangspunten: - in alle brugklassen (behalve BE) wordt per vak slechts één cijfer gegeven en wel op havoniveau - voor de vakken rekenen, drama, lichamelijke opvoeding, techniek, ICT en oudheidkunde wordt een kwaliteitsaanduiding gegeven - een theaterklasleerling kan alleen worden bevorderd naar de theaterstroom van het tweede leerjaar indien Rabarber een positief advies geeft. Eerst wordt bekeken of een leerling bevorderd kan worden naar 2-havo: - een leerling die voldoet aan de algemene norm wordt bevorderd naar 2-havo - een leerling die niet aan de norm voldoet, mag niet doubleren en wordt verwezen naar een andere vorm van onderwijs. Vervolgens wordt bekeken of de leerling bevorderd kan worden naar 2-vwo: - een leerling wordt bevorderd naar 2-vwo, indien het gemiddelde van de onafgeronde cijfers 7,5 of hoger is én geen cijfer lager dan 5,5 is - voor alle overige leerlingen wordt door de bevorderingsvergadering besloten of de leerling naar 2-vwo bevorderd kan worden - een leerling kan in 2-gymnasium geplaatst worden indien de leerling bevorderd is naar 2-vwo en de bevorderingsvergadering met de gymnasiumkeuze instemt. Aanvullende normen BE - In BE wordt per vak slechts één cijfer gegeven en wel op vwo-niveau - voor de vakken rekenen, drama, lichamelijke opvoeding, techniek, ICT en oudheidkunde worden kwaliteitsaanduidingen gegeven - een leerling wordt bevorderd naar 2-tto indien de cijfers voldoen aan de algemene normen, het cijfer voor Engels ten minste een 6,0 is en de kwaliteitsaanduiding voor Use of English ten minste voldoende is. Aanvullende normen tweede klassen havo en vwo - Voor de vakken rekenen, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, techniek (en voor de tto-leerlingen module Engels) worden kwaliteitsaanduidingen gegeven - voor een leerling in 2-gymnasium tellen de vakken Latijn en Grieks volledig mee bij de bevordering - voor een bevordering naar 3-gymnasium geldt dat het cijfer voor het vak Latijn ten minste een 6,0 moet zijn - voor een bevordering naar 3-tto geldt dat 5

5 het cijfer voor Engels ten minste een 6,0 is en de kwaliteitsaanduiding voor Use of English ten minste voldoende is - een theaterklasleerling kan alleen worden bevorderd naar de theaterstroom van het derde leerjaar indien Rabarber een positief advies geeft. 6 B Aanvullende normen derde klassen havo en vwo - Voor de vakken rekenen, lichamelijke opvoeding en handvaardigheid (3-gymnasium en 3T krijgen geen handvaardigheid) worden kwaliteitsaanduidingen gegeven - voor een leerling in 3-gymnasium tellen Latijn en Grieks volledig mee bij de bevordering - voor een bevordering naar 4-tto geldt dat het cijfer voor Engels ten minste een 6,0 is en de kwaliteitsaanduiding voor Use of English ten minste voldoende is - een theaterklasleerling kan alleen in het vierde leerjaar kunstvak drama kiezen indien Rabarber een positief advies geeft - voor alle vakken die naast de verplichte vakken (Nederlands en Engels) in het pakket voor de vierde klas worden gekozen, moet bovendien gelden: - het gemiddelde van deze vakken moet ten minste 6,0 zijn - er mag in deze vakken slechts één tekort zitten. Aanvullende normen vierde klassen havo - Het gemiddelde van de toetsen van het vak rekenen is voldoende - voor het vak lichamelijke opvoeding moeten de cijfers in 4-havo zodanig zijn dat het mogelijk is om in 5-havo het vak af te sluiten met ten minste de kwaliteitsaanduiding voldoende - het programma van de loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding is door de decaan afgetekend - het plan van aanpak van het profielwerkstuk is afgerond en goedgekeurd. Aanvullende normen vierde klassen vwo - Het gemiddelde van de toetsen van het vak rekenen is voldoende - voor maatschappijleer en anw, met alleen een schoolexamen, worden de gemiddelden afgerond op een geheel cijfer. Er wordt naar boven afgerond indien het getal achter de komma groter of gelijk is aan 0,45. Dus 5,45 wordt 6, maar 5,449 wordt 5. De gehele cijfers van maatschappijleer en anw worden gemiddeld en vormen zo het zogeheten combinatiecijfer. De ondergrens voor elk van de vakken is 4. Het afgeronde combinatiecijfer telt mee als één cijfer bij de bevordering - het programma van de loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding is door de decaan afgetekend. Aanvullende normen vijfde klassen vwo - Het gemiddelde van de toetsen van het vak rekenen is voldoende - de (gehele) cijfers van maatschappijleer, anw en (indien gekozen) kcv worden gemiddeld en vormen zo het zogeheten combinatiecijfer. De ondergrens voor elk van de vakken is 4. Het afgeronde combinatiecijfer telt mee als één cijfer bij de bevordering - voor het vak lichamelijke opvoeding moeten de cijfers uit 4- en 5-vwo zodanig zijn dat het mogelijk is om in 6-vwo het vak af te sluiten met ten minste de kwaliteitsaanduiding voldoende - het programma van de loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding is door de decaan afgetekend - het plan van aanpak van het profielwerkstuk is afgerond en goedgekeurd. Slaagregeling eindexamen - Van alle vakken wordt het schoolexamencijfer bepaald door het gewogen gemiddelde op twee decimalen te berekenen van alle in de vierde, vijfde (en zesde) klas behaalde cijfers van de repetities/se-toetsen en tentamens en de eventuele praktische opdrachten - voor maatschappijleer en (indien van toepassing) anw en kcv, met alleen een schoolexamen, wordt dit gemiddelde afgerond op een geheel cijfer, waarbij naar boven wordt afgerond indien het getal achter de komma groter of gelijk is aan 0,45. Dus 5,450 wordt 6, maar 5,449 wordt 5 - voor het profielwerkstuk wordt een geheel cijfer gegeven - de (gehele) cijfers van maatschappijleer, het profielwerkstuk, (indien van toepassing) kcv en anw worden gemiddeld en vormen zo het zogeheten combinatiecijfer. Op de havo wordt het combinatiecijfer alleen gevormd uit maatschappijleer en het profielwerkstuk. De ondergrens voor elk van de vakken is 4. Het afgeronde combinatiecijfer telt mee als één cijfer in de slaag/zakbepaling - voor de andere vakken wordt het schoolexamencijfer op rekenkundige wijze naar één decimaal afgerond. Ook het voor het centrale examen behaalde cijfer is op één decimaal bepaald. Om het eindcijfer te bepalen wordt van de twee cijfers het gemiddelde op twee decimalen bepaald en daarna afgerond op een geheel getal. Hierbij geldt de wettelijke regel dat naar boven wordt afgerond vanaf 0,50, dus 5,45 wordt 5. Een kandidaat is geslaagd als: - de lijst voldoet aan één van de volgende voorwaarden: - alle cijfers zijn 6 of hoger 7

6 - de lijst telt één 5 en de andere cijfers zijn 6 of hoger - de lijst telt één 4, de andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde is ten minste 6,0 B- de lijst telt twee keer 5 of één 5 en één 4, de andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde is ten minste 6,0 - het gemiddelde van de centrale schriftelijke examens die een kandidaat heeft gedaan, zonder afronding, minstens een 5,5 is - er ten hoogste één 5 is bij de eindcijfers (dus schoolexamen en centraal examen samen) van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Een kandidaat is dus gezakt als er meer dan één 5 voor deze vakken wordt gescoord of als er een 4 of lager voor deze vakken wordt gescoord. - de landelijke rekentoets is afgelegd. Het resultaat wordt vermeld op een bijlage bij de eindlijst, maar telt in niet mee in de slaagregeling - CKV en lichamelijke opvoeding met de kwaliteitsaanduiding voldoende of goed zijn afgerond. 8 Vanaf schooljaar maakt de rekentoets wel deel uit van de slaagregeling. Op welke manier is vooralsnog onduidelijk. Bhv Zie voor bedrijfshulpverlening (bhv) het onderdeel Veilige school. Bibliotheek In de bibliotheek/mediatheek staan naast een groot aantal boeken voor literatuuronderwijs ook veel naslagwerken en tijdschriften. In de bibliotheek is een groot aantal oefen-cd s (behorend bij de diverse leermethodes) aanwezig die leerlingen kunnen lenen en ter plekke kunnen gebruiken. In de bibliotheek moet in stilte gewerkt worden. De daltonkaart moet duidelijk zichtbaar op tafel liggen. De openingstijden van de bibliotheek staan vermeld op de deur. De bibliotheek wordt voor het grootste deel beheerd door een aantal ouders, die ervoor zorgen dat de kwaliteit en de uitleen van de bibliotheek op het huidige, hoge niveau gehandhaafd blijft. Onze school is altijd op zoek naar vrijwilligers. U kunt zich per opgeven bij mevrouw Van Hall, Bijzonder verlof Van bijzonder verlof is sprake als een leerling lessen moet verzuimen vanwege een andere reden dan ziekte en/of doktersbezoek. Denk aan: bruiloften, begrafenissen, jubilea, religieuze feestdagen, pensioen, trainingskampen, bromfietsexamens, enzovoort, maar ook vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. In zo n geval moet zo mogelijk ten minste vier weken van tevoren een aanvraagformulier worden ingediend bij de conrector van de betreffende afdeling. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie. Het aanvraagformulier moet worden voorzien van bewijsstukken, zoals een kopie van de uitnodiging, trouwboekje, rouwkaart, enzovoort. De Leerplichtwet hanteert strenge regels bij het toekennen van verlof en de conrector bekijkt op grond hiervan de aanvraag en beslist of het verlof kan worden verleend. De reactie gebeurt schriftelijk. Boeken Zie Schoolboeken Buitenlesactiviteiten Culturele, creatieve en kunstzinnige vorming hebben een belangrijke plaats in onze school. De leerlingen kunnen na de lessen musiceren in ons muzieklokaal of opnames maken in de MIDI-ruimte of de professionele geluidsstudio. Jaarlijks is er een Open Podium, een theaterproductie, de avond van de Muziek ( Dalton Unplugged ) en een Bandsfest, waarop leerlingen én docenten hun prestaties tonen. Maar er vinden ook geregeld activiteiten plaats buiten de school, zoals bezoek aan musea, theaters en vervolgopleidingen en excursies. De sectie lichamelijke opvoeding organiseert voor alle klassen toernooien, Csportmiddagen en sportoriëntatie. Daarnaast zijn er gedurende het jaar activiteiten die geheel los staan van de vakken, zoals leerlingenfeesten en filmmarathon. Zie hiervoor het onderdeel DLV. Cijferadministratie Zie hiervoor het onderdeel Magisterweb. Contactouders Voor elke klas fungeert één van de ouders als contactouder. Contactouders onderhouden contact met de mentor en de ouders van de betrokken klas. Zij dragen bij aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Dat kan door mee te werken aan allerlei schoolactiviteiten, maar ook kunnen uit de contactouders de leden van de oudervereniging en eventueel oudervertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad worden gerekruteerd, natuurlijk met inachtneming van de geldende stem- en verkiezingsprocedures. Contactouders kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de telefonische ronde die tot doel heeft ouders in de gelegenheid te stellen om te vertellen hoe zij het 9

7 cursusjaar tot dan toe hebben beleefd en om eventuele verbeterpunten aan te dragen. De contactouders vormen zo een waardevol klankbord, waaruit blijkt hoe ouders denken over de keuzes en besluiten die op school zijn genomen. Tijdens de mentoravonden aan het begin van het jaar wordt de functie van contactouder onder de aandacht gebracht. De oudervereniging stelt het zeer op prijs als ouders zich beschikbaar stellen als contactouder. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de secretaris van de Ouderraad, die alle gewenste informatie over het contactouderschap kan verschaffen (per bereikbaar via mevrouw Van der Linden: 10 C D Corvee Elke dag heeft een groepje leerlingen corvee. Dit houdt in dat ze na de pauzes de kantine, de gangen, het sportveld en de onmiddellijke omgeving van de school opruimen. De schoonmaakdienst doet de rest. Aan het begin van het schooljaar wordt door de conciërge een indeling gemaakt van wanneer welke klas aan de beurt is. Indien leerlingen wegblijven bij het corvee wordt dat door de conciërges aan de mentor doorgegeven die vervolgens maatregelen neemt, bijvoorbeeld door hen twee keer extra corvee te laten doen. Culturele reizen Zie hiervoor het onderdeel Werkweken. Cultuurprofielschool Dalton Den Haag is een cultuurprofielschool: culturele, creatieve en kunstzinnige vorming spelen een belangrijke rol in ons curriculum en bij de andere activiteiten op onze school. Zo kunnen leerlingen eindexamen doen in beeldende vorming. De leerlingen die het onderwijs volgen in de theaterklas kunnen drama als examenvak kiezen. Daarnaast hebben wij goede contacten met de musea in de stad en zoeken wij steeds weer naar nieuwe vormen van samenwerking, evenals met andere kunstinstellingen. In de buitenlesactiviteiten spelen muziek en theater een centrale rol. In de onderbouw zijn extra culturele, creatieve en kunstzinnige vakken in het curriculum opgenomen. Daltonkaart Leerlingen die hebben laten zien goed zelfstandig te kunnen werken, krijgen extra privileges. Om dit aan te geven, krijgen zij van de mentor een daltonkaart die duidelijk zichtbaar op de werkplek moet liggen. Zij mogen gebruik maken van de zogeheten zelfwerkplekken: de nissen op de gangen, de studieruimtes en de bibliotheek. In het algemeen wordt leerlingen met een daltonkaart alle ruimte gegeven die zij nodig hebben om hun taakwerk goed te verrichten. Zo mogen zij vanaf de werkplek naar een (ander) lokaal om taken te laten aftekenen of vragen te stellen aan een docent. In de brugklassen komen de leerlingen hiervoor in aanmerking na het eerste rapport, in de overige klassen vanaf het begin van het schooljaar. Een leerling die zelf mag aftekenen, heeft niet automatisch recht op een zelfwerkplaats. Wanneer een docent/surveillant constateert dat een leerling niet goed werkt, neemt hij de kaart in, plaatst een aantekening en levert hem in bij de mentor. De mentor beslist of en zo ja wanneer de leerling de kaart terugkrijgt. Tot die tijd werkt de leerling dus weer gewoon in een lokaal. Daltononderwijs Uitgangspunt De essentie van onderwijs is dat de school een wezenlijke bijdrage levert aan de algehele vorming van de leerlingen. Voor Dalton Den Haag is het, als school voor vwo en havo, vanzelfsprekend dat we ernaar streven de leerlingen de mogelijkheden te bieden om zich op intellectueel gebied optimaal te ontwikkelen. Er vindt echter door de jarenlange omgang met elkaar ook een sociale en maatschappelijke vorming plaats en een school kan daaraan duidelijk richting geven. Onze school wil een klimaat scheppen waarin de leerlingen leren om te gaan met een zekere vrijheid van handelen en zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren en voor de anderen in de schoolgemeenschap. Op deze manier ontwikkelen leerlingen zich tot mensen die vrijheid en verantwoordelijkheid aandurven en aankunnen en daardoor in staat zijn om op waardevolle wijze hun rol in de maatschappij te vervullen. Leerklimaat en motivatie Een belangrijke voorwaarde voor onderwijs van hoge kwaliteit is een goede organisatie: een goed ingericht gebouw en roosters en leermiddelen die het onderwijs optimaal ondersteunen. Maar minstens zo belangrijk is een goed leerklimaat, waarbinnen een ieder zich veilig en thuis voelt en gestimuleerd wordt optimaal te presteren. Voor een goede sfeer is het noodzakelijk dat de leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor het functioneren van de school als leefgemeenschap. Goed onderwijs draagt zo bij aan het ontwikkelen en verwerven van sociale vaardigheden en omgangsvormen. Om met de leerlingen de beste resultaten op het gebied van kennis en cognitieve vaardigheden te bereiken, is het essentieel dat zij voortdurend intellectueel worden geprikkeld en zich blijvend gemotiveerd 11

8 voelen. Voor die interne motivatie is het volgens ons belangrijk dat leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte krijgen om een deel van het lesprogramma op een eigen wijze in te richten en te verwerken en daarvoor ook zo veel mogelijk de verantwoordelijkheid dragen. 12 D Leerstof en keuzevrijheid Daltononderwijs heeft dezelfde leerstof en hetzelfde leerplan als andere scholen. De reguliere vakken bieden voldoende mogelijkheden en voorwaarden om naast de verwerving van kennis ook onze extra doelen te bereiken. Daltononderwijs kenmerkt zich door een andere organisatie, een andere vormgeving, een andere werkwijze dan het reguliere onderwijs. Een deel van de leerstof wordt centraal behandeld tijdens de klassikale lessen met het daarbij behorende huiswerk. Een ander deel van de leerstof wordt tijdens de daltonuren zelfstandig of in kleine groepjes verricht. In deze uren kunnen andere, specifieke vaardigheden aan bod komen en zijn er mogelijkheden tot differentiëren. Leerlingen krijgen de gelegenheid om een deel van hun werk zelfstandig en in hun eigen tempo en volgorde te doen. Uiteraard moeten zij zich houden aan de gestelde tijd en planning van de docent, maar daarbinnen hebben zij keuzevrijheid hun werk te plannen en te organiseren. Zelfstandigheid en socialiteit Doordat leerlingen met een deel van de leerstof zelf en met elkaar bezig zijn, maken ze zich niet alleen deze leerstof eigen, maar doen ze impliciet ook veel ervaring op met plannen, efficiënt studeren en de sociale omgang met anderen. Samenwerking is belangrijk in het daltononderwijs, maar dat betekent niet dat onze leerlingen alle opdrachten steeds in groepjes moeten maken. Op onze school zorgen we voor een leeromgeving waarin een leerling met een deel van de stof zelfstandig en geconcentreerd aan het werk kan, waarbij het volstrekt natuurlijk is dat hij bij problemen of vragen een beroep kan doen op de docent of op zijn medeleerlingen, waarbij verticale verbanden tussen leerlingen worden gestimuleerd, naast het al bestaande systeem van tutoren. Kernbegrip in ons daltononderwijs is socialiteit: leerlingen moeten leren met elkaar om te gaan, van elkaar te leren en rekening te houden met elkaar. Men mag fouten maken, want van fouten kun je leren. Leerlingen en leraren werken vanuit onderling vertrouwen en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een prettige en stimulerende leeromgeving. Zij werken samen om een sfeer te creëren waarin er naar elkaar geluisterd wordt en er respect is voor elkaar. Verantwoordelijkheid Uiteraard worden er eisen gesteld aan de kwaliteit van het werk en het tempo waarin dat gemaakt wordt en de leerlingen leggen hierover geregeld verantwoording af bij de docent. In een dergelijke context leert een leerling dat het belangrijk is om over voldoende zelfdiscipline te beschikken. Een deel van het werk zelf doen en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid dragen, heeft een motiverende werking en geeft leerlingen kennis van en vertrouwen in de eigen capaciteiten. Op veel andere scholen hangt wat leerlingen leren vooral af van de activiteiten van de leraar, zoals uitleg, instructie en correctie. In daltononderwijs is leren niet uitsluitend afhankelijk van de leraar, maar leren leerlingen ook zelf en van elkaar en de afwisseling tussen deze twee manieren van leren is zeer effectief. Individuele aandacht Dankzij de daltonwerkwijze is er naast de lesuren veel ruimte voor individuele aandacht voor de leerling. Tijdens de daltonuren kan de leerling terecht bij de docent voor specifieke vragen, extra steun en uitleg. Omdat de leerling geregeld langsgaat bij de docent om verantwoording af te leggen over het gemaakte taakwerk is er veel persoonlijk contact over kwaliteit en tempo van het werk en desgewenst over het functioneren van de leerling. Daltononderwijs in de praktijk Daltononderwijs in de praktijk betekent dat uw kind een deel van de leerstof zelfstandig moet verwerken en daarvoor zelf een planning moet maken. De leerling wordt hierbij ondersteund door de docent en de mentor en door werkoverzichten. In de brugklas wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig leren werken en plannen. Als de leerling laat zien daarmee overweg te kunnen, wordt hij minder bij de hand genomen en mag hij meer zelf doen. De hulp van de mentor kan per kind verschillen, de leerlingen ontwikkelen zich immers niet allemaal in hetzelfde tempo. Voor het zelfstandig verwerken van de leerstof is er dagelijks in het rooster ruimte gecreëerd in de vorm van daltonuren. Tijdens deze uren werken leerlingen op een zelfgekozen plaats in de school. Docenten zijn daarbij aanwezig voor de begeleiding, voor extra uitleg en voor controle van het gemaakte werk. Deze werkwijze hanteren we vanaf de brugklas, en we sluiten daarmee aan op de zelfstandigheid die op de basisschool al wordt aangeleerd. Daltonuren Bijna alle vakken hebben naast lestijd ook daltontijd. De leerlingen werken aan de opdrachten, zoals die op de werkoverzichten van de verschillende vakken staan vermeld. Om de rust en de werksfeer 13

9 in het lokaal te handhaven, is het aantal leerlingen per docent beperkt tot 25. De docent heeft dan voldoende mogelijkheid om de leerlingen te begeleiden. Alle leerlingen zijn verplicht al hun daltonuren Dtijdig te plannen in de KWT-module van Magister. Leerlingen moeten zich voor een daltonuur vooraf inschrijven vanaf drie weken tot uiterlijk tien minuten voor aanvang van het daltonuur. Als een leerling zich niet tijdig heeft ingeschreven voor een daltonuur, dan wordt dat beschouwd als onrechtmatig verzuim. Leerlingen moeten voor het inschrijven voor practica naar het kantoor van de TOA s. Daar overleggen zij met de TOA s wat ze willen doen en wanneer ze dat willen doen. Vervolgens wijst de TOA in Magister de leerling aan zichzelf toe voor het betreffende daltonuur. Het maximumaantal leerlingen bij een TOA staat standaard op 0 en dit aantal wordt door de TOA zelf aangepast aan het aantal afspraken dat gemaakt is. 14 Een leerling die goed functioneert, krijgt van zijn mentor een daltonkaart. Alleen de leerlingen met een daltonkaart mogen tijdens de daltonuren gebruik maken van de vrije werkplekken: de studieruimtes (002 en 003), bibliotheek en alle studienissen. Bij onjuist gedrag wordt de kaart door docent of surveillant ingenomen en bij de mentor ingeleverd, die beslist of en zo ja wanneer de leerling de kaart terugkrijgt. Op de vrije werkplekken mogen leerlingen tijdens dalton gebruik maken van apparatuur (ipod, mp3-speler, mobieltje, ipad) op voorwaarde dat het voor het schoolwerk zinvol is en ze de andere leerlingen niet storen. Leerlingen zonder daltonkaart mogen tijdens de daltonuren het lokaal niet verlaten. De leerlingen met een daltonkaart mogen tijdens het gehele uur even hun werkplek verlaten, als dat voor hun schoolwerk noodzakelijk is. Zij moeten dan wel hun kaart meenemen. Tijdens daltonuren mogen uitsluitend tutoren met hun tutees afspreken in de tutorruimte. De aanwezigheid wordt geregistreerd door de gangsurveillant. Tijdens de daltonuren is lopen op de gangen niet toegestaan, behalve voor de leerlingen met een daltonkaart. Leerlingen die in een lokaal zitten, mogen alleen met toestemming van de docent naar het toilet. Leerlingen mogen dus niet voor een ander soort boodschap (kopiëren, briefje inleveren, boek uit kluisje halen) de gang op. Op de helft van het daltonuur gaat een korte bel, dit is het teken dat er van lokaal gewisseld kan worden (5 minuten looptijd). Ieder daltonuur wordt één lokaal als stilteruimte gebruikt: de docent kan aftekenen en uitleg geven en leerlingen mogen fluisterend even iets aan elkaar vragen, maar er moet bibliotheekstilte heersen. De bibliotheek is ook stilteruimte. Daltonzorgweek Zie hiervoor het onderdeel Maatschappelijke stage Decanaat Er zijn twee decanen, voor elk schooltype één. De schooldecaan begeleidt samen met de mentor de leerlingen in de derde klassen bij de profielkeuze en het samenstellen van het vakkenpakket. In de bovenbouw coördineert de decaan de voorlichting over mogelijke vervolgopleidingen. De decaan geeft individuele voorlichting en adviezen aan leerlingen en ouders. Daarnaast is de decaan de vraagbaak voor informatie over studeren in het buitenland, studiefinanciering en aanmeldingsprocedures voor het vervolgonderwijs. DLV (Stichting Dalton Leerlingenvereniging) De DLV organiseert voor alle leerlingen van de school een aantal van de naschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden door de leerlingen uit de DLV zelf georganiseerd onder begeleiding van een docent. Voorbeelden van de activiteiten van de DLV zijn: zwemmen met de brugklassen, onderbouwfeest, kerstgala en kerstsoos, filmmarathon, Open Podium, bandsavond, filmfestival, paintball, bezoek aan een attractiepark en het slotfeest. Voor alle informatie kunt u terecht op de website van de stichting: Docenten Mw. ir. S.S.M. Abbenhuis wiskunde, conrector bovenbouw vwo Mw. drs. A.H. Alsemgeest-Vremeijer Frans Mw. N. Becking-Edens Nederlands Dhr. F.H.M. van Beek Frans, Engels Dhr. J.F. van den Bergh aardrijkskunde, rekenen Dhr. J.J. Beugel lichamelijke opvoeding Dhr. drs. R.J. Bijlsma aardrijkskunde, anw 15

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie