Maatschappelijk verslag. Sophia Revalidatie. Pagina 1 van 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag. Sophia Revalidatie. Pagina 1 van 38"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2009 Pagina 1 van 38

2 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Voor u ligt het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009 van Sophia Revalidatie. Sophia werkt op meerdere locaties en heeft vestigingen in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Pagina 2 van 38

3 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Adresgegevens Missie Visie Sophia Revalidatie Vrederustlaan SW Den Haag telefoon : fax : internet : Kamer van Koophandel : Sophia Revalidatie beoogt door de inzet van een brede professionele deskundigheid op het gebied van specialistische revalidatie mensen met een dreigend of bestaand participatieprobleem te ondersteunen bij het vinden dan wel uitoefenen van de door hen gewenste rol in de samenleving. Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem gewenste rol in de samenleving (weer) zo goed mogelijk te vervullen ondanks eventuele participatieproblemen. De collectieve meerwaarde van Sophia Revalidatie komt tot uitdrukking in de volgende punten: specialistisch behandelcentrum voor revalidatie, gevestigd op meerdere locaties; gezamenlijk kennis- en expertisecentrum voor specialistische revalidatie; mogelijkheid tot interne verwijzing voor specifieke doelgroepen; volume en faciliteiten om specialistische behandelingen aan te bieden, eventueel in groepsverband; opleiding van revalidatieartsen, gz-psychologen en stagemogelijkheden voor alle disciplines; ondersteunen en ontwikkelen van de revalidatiegeneeskunde in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorginstellingen; ontwikkeling van kwaliteit van zorg; initiëren, faciliteren en waar mogelijk participeren in wetenschappelijk onderzoek. 2.2 Structuur van de organisatie De Sophia Stichting, werkend onder de naam Sophia Revalidatie, is statutair gevestigd te Den Haag (Zuid-Holland). De stichting wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. De stichting staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen, bestaande uit vijf toezichthouders. Pagina 3 van 38

4 2.2.1 Organogram Medezeggenschapsstructuur Medewerkers De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de wettelijk voorgeschreven Ondernemingsraad Medische Staf De Medische Staf is het in overleg met de Raad van Bestuur ingestelde adviesorgaan, gevormd door revalidatieartsen, overige specialisten en artsen in opleiding tot specialist, respectievelijk werkzaam binnen en betrokken bij de zorgverlening binnen Sophia Revalidatie Cliënten De Cliëntenraad is de bij wet voorgeschreven gesprekspartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als beleid en strategie. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Pagina 4 van 38

5 2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten (per ) Capaciteit Aantal beschikbare klinische bedden 82 Aantal beschikbare poliklinische behandelplaatsen 113 Productie Aantal klinische verpleegdagen Aantal eerste consulten Aantal klinische revalidatiebehandeluren Aantal poliklinische revalidatiebehandeluren Aantal klinische opnamen (uitsluitend volwassenen) 442 Aantal gestarte poliklinische patiënten volwassenen Aantal gestarte poliklinische patiënten kinderen 603 Personeel aantal fte Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten ,0 Aantal medisch specialisten 30 22,9 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Den Haag, Haaglanden, Zoetermeer, Delft, Westland, Oostland en Gouda Belanghebbenden Samenwerkingsverbanden Apotheek Haagse Ziekenhuizen Centraal Begeleidingsorgaan CBO Regionale Commissie Gezondheidszorg Delft Westland Oostland (RCG DWO) LUMC/RRC inzake opleiding revalidatieartsen Stichting Florence inzake Afasiecentrum Stichting Transmuraal Den Haag Stichting Incidentbeheersing Management Zorginstellingen Delft Westland Oostland (IbMZ) Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden b.v.(rso) Haagse Hogeschool inzake bijzonder lectoraat Revalidatie Ketenzorgpartners CVA-keten Delft Westland Oostland CVA-keten Den Haag e.o. Coördinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel Haaglanden Midden-Holland CVA-keten Midden-Holland Pagina 5 van 38

6 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Sophia Revalidatie conformeert zich aan de Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de wet. De taken en verantwoordelijkheden en de werkwijze van de Raad van Bestuur staan beschreven in de statuten van de stichting en het reglement Raad van Bestuur. Uitgangspunt voor de bezoldiging is de NVTZ-adviesregeling Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2009 dhr. ir. J.W.M. Borgsteede functie in Raad van Bestuur : lid, algemene zaken woonplaats : Voorschoten leeftijd : 60 jaar nevenfuncties Penningmeester bestuur Stichting SOMETZ (Speciaal Onderwijs met Zorg) Lid dagelijks bestuur REC Zuid-Holland Midden (Regionaal Expertise Centrum) Lid Raad van Advies bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg, faculteit Technologie Management van TU Eindhoven Lid Bestuur Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Secretaris/penningmeester bestuur SKZ (Stichting Kantoorgebouwen Ziekenhuizen) Lid bestuur FWG Eigendom b.v.(functiewaardering Gezondheidszorg) Lid coöperatiebestuur PGGM (namens NVZ vereniging van Ziekenhuizen) Lid bestuurscommissie Sturing en Financiering Revalidatie Nederland Penningmeester bestuur ZWH (Zorg en Welzijn Haaglanden) Lid Raad van Toezicht Pleysierschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs, cluster 4) dhr. drs. E.J.K. Boldingh functie in Raad van Bestuur : lid, patiëntenzorg woonplaats : Sassenheim leeftijd : 58 jaar nevenfuncties Voorzitter adviesgroep kinderrevalidatie Revalidatie Nederland - VRA Lid landelijke stuurgroep innovatie kinderrevalidatie Lid landelijke stuurgroep kenniscentrum behandelcommunicatie Lid bestuurscommissie Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit van Revalidatie Nederland Pagina 6 van 38

7 3.1.3 Raad van Commissarissen De leden van de Raad van Commissarissen hebben, overeenkomstig de statuten, geen persoonlijke dan wel zakelijke relatie met de stichting, dan wel met haar bestuurders. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, alsmede in het reglement Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen hebben recht op een vergoeding voor de uitoefening van hun functie. Hiervoor wordt de NVTZ-regeling toegepast Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2009 dhr. drs. W.G. MacLennan functie in Raad van Commissarissen : voorzitter woonplaats : Zoetermeer leeftijd : 58 jaar beroep : - datum eerste benoeming : 15 april 1999 lopende benoemingstermijn : 15 april 2011 nevenfuncties bestuurslid Landelijk platform GGz lid Raad van Toezicht LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) dhr. C.M. van Straaten functie in Raad van Commissarissen : lid woonplaats : Schoonhoven leeftijd : 64 jaar beroep : - datum eerste benoeming : 17 juni 1999 lopende benoemingstermijn : 17 juni 2011 nevenfuncties bestuurslid stichting Meekers lid Raad van Toezicht Stichting Mikado, kenniscentrum voor interculturele geestelijke gezondheidszorg lid Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Rotterdam bestuurslid Stichting Automatisering Huisartsen lid controleraad Koninklijk Nederlands Watersport Verbond penningmeester De Zonnebloem, regio Krimpenerwaard mw. mr. I.Y. Tan functie in Raad van Commissarissen : lid woonplaats : Amsterdam leeftijd : 61 jaar beroep : lid Eerste Kamer fractie PvdA datum eerste benoeming : 15 september 2005 lopende benoemingstermijn : 15 september 2013 nevenfuncties lid Raad van Toezicht Nederlandse Opera en het Muziektheater Amsterdam lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Alkmaar lid De Bouwmaatschappij, adviescommissie woningcorporatie De Key lid programmaraad volwasseneneducatie Teleac lid rekenkamer Gemeente Den Haag Pagina 7 van 38

8 lid rekenkamer Gemeente Lelystad lid Raad van Commissarissen ROC Leiden lid Raad van Toezicht Lucas Onderwijs Voorburg mw. drs. E.C.M. van der Wilden - van Lier functie in Raad van Commissarissen : lid woonplaats : Rotterdam leeftijd : 53 jaar beroep : lid RvB Ziekenhuis Groep Twente datum eerste benoeming : 17 september 2009 lopende benoemingstermijn : 17 september 2013 nevenfuncties Auditor voor het NIAZ Lid Raad van Toezicht GGNet Lid Stuurgroep Diabetes Ketenzorg (ZonMW in opdracht van VWS) dhr. mr. R.H.W.M. van Wylick functie in Raad van Commissarissen : vice-voorzitter woonplaats : Lepelstraat leeftijd : 57 jaar beroep : bedrijfsjurist datum eerste benoeming : 16 oktober 2003 lopende benoemingstermijn : 16 oktober 2011 nevenfuncties secretaris Raad van Commissarissen Sandean Holding b.v. bestuurslid Stichting Automatisering Huisartsen lid bestuur Stichting Administratiekantoor J.A. van Vliet lid bestuur Stichting Administratiekantoor Tire Quest Jaarverslag Raad van Commissarissen 2009 Vergaderingen De Raad van Commissarissen vergadert in 2009 vier keer. Daarnaast organiseert de Raad van Commissarissen in januari een raadsdag, waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij de nieuwbouwplannen, de openstaande vacature in de Raad van Commissarissen en de wijze waarop Raad het eigen functioneren het best kan evalueren. Het jaarlijks overleg met het bestuur van de Medische Staf vindt plaats gedurende een deel van de maartvergadering en het overleg met de Ondernemingsraad in de septembervergadering. Financiën De Raad van Commissarissen bespreekt op 14 mei 2009, in aanwezigheid van de accountant, de jaarrekening 2008 en verleent hieraan zijn goedkeuring. Met de ondertekening van de jaarverslaggeving 2008 verleent de Raad van Commissarissen tevens goedkeuring aan het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 en dechargeert de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid. Op 19 november 2009 besluit de Raad van Commissarissen goedkeuring te verlenen aan het besluit van de Raad van Bestuur om de begroting 2010 vast te stellen. Pagina 8 van 38

9 Honorering Raad van Bestuur In juni 2009 heeft de NVTZ nog geen advies heeft uitgebracht over de salariëring van leden van Raden van Bestuur over De Raad van Commissarissen besluit daarom de honorering van de leden van de Raad van Bestuur per 1 juni 2009 aan te passen aan de verhoging, zoals die in de CAO Ziekenhuizen is overeengekomen. Dit betekent een salarisverhoging van 1% per 1 juli 2009, van 1 % per 1 juli 2010 en een eenmalige uitkering van 1% per 1 september Beloningscode bestuurders in de zorg De Raad van Commissarissen constateert, dat de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur iets boven het maximumbedrag volgens de beloningscode NVTZ/NVZD uitkomen. De Raad van Commissarissen besluit de bestaande rechten van de leden van de Raad van Bestuur te handhaven en te waarborgen, inclusief indexering. Honorering Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is van mening, dat van de raadsleden de laatste jaren meer professionaliteit en meer tijdsinvestering wordt verwacht, hetgeen een hogere honorering rechtvaardigt. Om de kosten van de Raad van Commissarissen echter niet buiten proportie te laten stijgen ten opzichte van de huidige situatie, besluit de Raad van Commissarissen de honorering van de raadsleden met terugwerkende kracht per 2009 aan te passen aan het nieuwe advies van de NVTZ-regeling, weliswaar met een geleidelijke groei naar de minimumschaal uit het advies. Het honorarium voor de Raadsleden bedraagt over per lid en voor de voorzitter. Samenstelling Raad van Commissarissen In april start de Raad van Commissarissen met een sollicitatieprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Commissarissen door het plaatsen van een advertentie in de Volkskrant. Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen, gaat de voorkeur - bij gelijke kwaliteiten - uit naar een vrouwelijke kandidaat, met een medische of zorginhoudelijke achtergrond. De raad stelt een profiel op, waaruit blijkt dat hij zoekt naar een kandidaat met affiniteit met medisch-specialistische revalidatie, toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijkheid, een relevant netwerk en betrokkenheid bij de regio. Op 17 september 2009 benoemt de Raad van Commissarissen mw. E.C.M. van der Wilden - van Lier voor een periode van 4 jaar per 1 oktober Afgesproken wordt, dat na een jaar een wederzijdse evaluatie zal plaatsvinden. De benoeming geschiedt mede op basis van positieve adviezen van Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Medische Staf en Cliëntenraad. Volgens het rooster van aftreden is mw. I.Y. Tan aftredend en herbenoembaar. Kennisnemend van de positieve adviezen van Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Medische Staf en Cliëntenraad besluit de Raad van Commissarissen over te gaan tot herbenoeming van mw. Tan voor een periode van 4 jaar. Pagina 9 van 38

10 Nieuwbouw De Raad van Commissarissen laat zich ook dit jaar regelmatig informeren over de stand van zaken rond de nieuwbouwplannen voor Sophia Revalidatie Den Haag. In maart wordt duidelijk, dat de oorspronkelijke plannen voor nieuwbouw bij het HagaZiekenhuis moeilijk te realiseren zullen zijn. De ingrijpende wijziging van de regelgeving van VWS, de stagnerende onderhandelingen tussen het HagaZiekenhuis en de gemeente Den Haag, de financiële en economische crisis en de aangekondigde bezwaarprocedure door omwonenden, zijn de belangrijkste redenen hiervoor. Een toetsing door TNO bevestigt dat de investering nauwelijks/niet haalbaar en verantwoord is. Na presentatie van een gewijzigd bouwplan, voor uitsluitend nieuwbouw van de kliniek, geven met name de artsen aan voorkeur te hebben voor één centrum, waarin zowel de kliniek als de polikliniek een plek hebben. Hierop wordt een nieuw plan voor volledige nieuwbouw op het huidige terrein aan de Vrederustlaan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Ook de gemeente Den Haag stelt zich positief op ten opzichte van dit plan. De Raad van Commissarissen ondersteunt het nieuwe plan. De voorbereidingen voor dit project starten in Overige gespreksonderwerpen NEN-7510/informatiebeveiliging traject totstandkoming strategisch beleidsplan Sophia VeiligheidSysteem (SVS) grieppandemie Raadsactiviteiten Mw. Tan is op 17 februari 2009 aanwezig bij een gesprek met wethouder Van Alphen van de gemeente Den Haag en de aansluitende rondleiding door het Haagse centrum. Dhr. Van Straaten woont op 24 maart 2009 de jaarlijkse kwaliteitsmiddag van Sophia Revalidatie bij. Dhr. MacLennan woont in zijn functie als lid op voordracht van de Cliëntenraad, op 3 juni 2009 een vergadering van de Cliëntenraad bij. Op 25 juni 2009 woont mw. Tan, als lid op voordracht van de Ondernemingsraad, een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bij. Pagina 10 van 38

11 Beheers- en controlesysteem De accountant controleert ook dit jaar of wordt voldaan aan de Zorgbrede Governance Code en de verslaggevingvoorschriften. Hij verricht hiervoor gedurende het jaar de benodigde controles. In de managementletter doet de accountant verslag van de uitkomsten van deze controles, alsmede van de jaarlijkse eindcontrole. De accountant doet aanbevelingen voor risicomanagement, informatiebeveiliging en een meerjarenonderhoudsplan Bedrijfsvoering Planning en controlcyclus Op basis van het strategisch beleidsplan Sophia Revalidatie bouwt worden de beleidsdoelstellingen en de begroting opgesteld. De begroting wordt getoetst aan de kaders van de verwachte productie en opbrengsten. Na eventuele bijstelling wordt de begroting vastgesteld door de Raad van Bestuur, waarna deze geldt als toetsingskader voor de exploitatie. De realisatie wordt regelmatig getoetst aan de begroting. Na afloop van het boekjaar wordt het jaarverslag opgesteld. De belangrijkste risico s vormen de productieafspraken met de zorgverzekeraars, die in de loop van het jaar worden vastgesteld en nadien nog kunnen wijzigen en daarbij ook van invloed zijn op de inkomsten. 3.3 Cliëntenraad Samenstelling Cliëntenraad voorzitter mw. drs. J.W.M. Koremans leden dhr. A. van Buel Dwarslaesie Organisatie Nederland, regio Zuid-Holland mw. P.E. Chabas-Roelofs BOSK dhr. A.V. Melchior Vereniging van Geamputeerden, regio Zuid-Holland/Zeeland mw. R. Rodenrijs Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. mw. A. Uittenbogaard Vereniging Cerebraal dhr. N. Wiese Harttrimclub Delft mw. T. Wijtman-Kila persoonlijke titel mw. C. Willems MS Vereniging Nederland, afd. Zuid-Holland Noord (Multiple Sclerose) mw. M.B.C. Zuijderwijk Nederlandse CVA Vereniging Samen Verder, Zuid-Holland vacature VSN, regio west secretaris mw. A.M. Wechgelaer secretaresse Raad van Bestuur In 2009 neemt de Cliëntenraad afscheid van: dhr. J.P. de Boer Dwarslaesie Organisatie Nederland, regio Zuid-Holland mw. P.M.C. Erdtsieck Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten Pagina 11 van 38

12 3.3.2 WMCZ Doel Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) kent Sophia Revalidatie een Cliëntenraad. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, voorgedragen vanuit deze organisaties en benoemd door de Raad van Bestuur. Daarnaast kent de raad een lid op persoonlijke titel. De raad staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Secretariële ondersteuning wordt geleverd vanuit de organisatie. Doel van de Cliëntenraad is, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen Financiële middelen Jaarlijks wordt in overleg met de Raad van Bestuur het budget vastgesteld Vergaderingen en overleg met Raad van Bestuur De Cliëntenraad komt in het verslagjaar 6 x bijeen in een reguliere vergadering. Een lid van de Raad van Bestuur is bij deze vergaderingen aanwezig. Regelmatig is een gast aanwezig om een toelichting te geven op een specifiek onderwerp. De voorzitter van de Raad van Commissarissen woont de junivergadering bij. De volgende onderwerpen komen dit jaar aan de orde: nieuw- en verbouwactiviteiten toegankelijkheid Sophia Revalidatie (ITS-symbool) RoK (Revalidanten over Kwaliteit)-rapportage project klantgericht meetbaar gemaakt EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) patiënttevredenheidsenquête en feedback van verwijzers en ouders grieppandemie HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) SVS (Sophia VeiligheidSysteem) RiB (Revalidatie in Beweging) zorgvernieuwing strategisch beleidsplan (beleidsdoelstellingen) DVD hartfalen servicekaartjes Facilitaire Dienst activiteiten in het weekend voor klinische patiënten kennismaking en informatie-uitwisseling met geestelijk verzorger instellingsbesluit en huishoudelijk reglement Cliëntenraad presentatie over VVI (Vroeg, Voortdurend en Integraal) reglement kwaliteitsprijs contact met de achterban (nieuwsbrief, patiënteninformatiemarkt, bezoek aan klinische etages en enkele teams van PRK en PRV) Adviesaanvragen voordracht twee kandidaten voor extern lidmaatschap Klachtencommissie benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen Pagina 12 van 38

13 herbenoeming lid Raad van Commissarissen reglement kwaliteitsprijs De Cliëntenraad adviseert positief over deze adviesaanvragen. Naast de officiële adviesaanvragen wordt informeel, vaak mondeling, in de vergadering advies gevraagd en gegeven Patiënteninformatiemarkten In 2009 organiseert de Cliëntenraad, evenals in voorgaande jaren, in samenwerking met enkele medewerkers van Sophia Revalidatie, drie patiënteninformatiemarkten, twee op de locatie Den Haag, te weten op 23 april en 19 november en één op de locatie Delft op 9 juni. Tijdens deze markt presenteren patiëntenorganisaties zich en kunnen bezoekers informatie inwinnen over bijvoorbeeld aangepaste activiteiten (zowel creatief als sportief) en over vakanties, maar ook is er informatie over continentie. Ook het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Belastingdienst, de Stichting Mantelzorg en (voor de markten op de locatie Den Haag) de afdeling WMO van de gemeente Den Haag presenteren zich. 3.4 Ondernemingsraad Samenstelling dhr. D.F.J. Rekelhof - voorzitter mw. C. Elsing - vice-voorzitter dhr. M. Bigirimana - lid mw. J.M.T. Dijkman - lid dhr. W. Korving - lid mw. G.J. Moree - lid dhr. E.R. de Reu - lid mw. A. Smit - lid mw. E.M.G.M. van Eijck - ambtelijk secretaris Advies en instemming De Ondernemingsraad brengt positieve adviezen uit over de volgende onderwerpen: Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden B.V. (RSO) eigen risicodragerschap WGA aanbevelingen traject therapeut - revalidatietherapeut herbenoeming lid Raad van Commissarissen benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen De Ondernemingsraad stemt in met: verklaring omtrent gedrag (VOG) drie aan te wijzen vrije dagen: een in 2010 en twee in 2011 Pagina 13 van 38

14 3.5 Medische Staf Samenstelling stafbestuur mw. B. Meeuwisse-de Vries dhr. H.J. Arwert mw. N. N.A. van Kleef mw. J.J.M.F. van der Putten mw. N. Roux-Otter dhr. M. Terburg mw. E.M.G.M. van Eijck-Udo overige leden mw. C. van As mw. H.A. Berendsen mw. J. Blaauw dhr. E.J.K. Boldingh dhr. R.M.C.M. Brenner mw. A.L. Bruinings dhr. F. El-Jammal mw. M.A. Heydenrijk-Kikkert mw. M. van Loo mw. E.H.T. Los mw. M. Lijf-van Pomeren mw. F. Markus-Doornbosch mw. M. C. van Mechelen dhr. W. Nieuwstraten dhr. H. Osamulia mw. S. Pieters mw. V.F.P. Plasschaert mw. A.D. Rambaran Mishre mw. J.C.M. van Riel-Hagdorn dhr. J.G.M. Rutten mw. A.M. ter Steeg mw. I.A. van der Steen mw. T.A. Veenis dhr. G.D.H.J. van der Werf mw. C.B. Bouwhuis dhr. R.J. Brandwijk mw. M. Ellenbroek-Hardenberg mw. L. Haffmans mw. S.G. Heemskerk mw. E.A. de Jong mw. E. Pirard mw. M.J.J. van Sambeek mw. J.H.M. Verschueren dhr. D.H.M. Wielheesen consulenten dhr. dr. J.H. Allema dhr. M. de Boo mw. M.J.I. Braam revalidatiearts, voorzitter revalidatiearts revalidatiearts, lid revalidatiearts, lid revalidatiearts, lid revalidatiearts, penningmeester ambtelijk secretaris revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts revalidatiearts AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS chirurg psychiater plastisch chirurg Pagina 14 van 38

15 dhr. dr. G.G. van Essen mw. P. Frima dhr. D.J. Kamphuis dhr. dr. G.J. Kieft dhr. A.R. Koch mw. R. van de Meer dhr. dr. A. Mosch dhr. D.D. Niesten dhr. dr. H.J. Oostenbroek dhr. dr. H.J. van der Rhee dhr. dr. H.K. Ronday dhr. dr. H. Roshani internist neuroloog neuroloog röntgenoloog plastisch chirurg psychiater neuroloog orthopedisch chirurg orthopedisch chirurg dermatoloog reumatoloog uroloog Besproken onderwerpen reglement disfunctioneren medisch specialisten (RDMS) evaluatie gangbeeldanalyse activiteiten in zieken- en verpleeghuizen: rol en werkwijze van de revalidatiearts HKZ-certificering onderzoekscoördinator Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS) overleg met Raad van Commissarissen stafdag kwaliteitsvisitatie terugkoppeling vanuit landelijke werkgroepen en congresbezoek Revalidatie in Beweging (RiB) richtlijnen en procedures 3.6 Vertrouwenspersoon voor medewerkers In 2009 wordt zes keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Een van deze zaken loopt door naar In twee gevallen betreft het een klacht tegen een medewerker en driemaal gaat het om problemen naar aanleiding van het geven en ontvangen van feedback. De vertrouwenspersoon doet een aantal aanbevelingen ter verbetering. De Raad van Bestuur neemt deze, waar mogelijk, over. Het aantal meldingen stijgt licht in vergelijking met vorige jaren. Dit zou mede kunnen worden veroorzaakt doordat de bekendheid met het bestaan van de vertrouwenspersoon is vergroot. In de reader Wat te doen bij problemen en klachten, die dit jaar is uitgekomen wordt de positie van de vertrouwenspersoon ten opzichte van andere ondersteunende functionarissen verduidelijkt. Pagina 15 van 38

16 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Het huidige beleidsplan Sophia Revalidatie bouwt loopt tot Om tijdig een breed gedragen nieuw beleidsplan te kunnen realiseren, worden in 2009 meerdere bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op het nieuwe plan. Sophia Revalidatie kiest ervoor alle locaties, onder externe begeleiding, zelf te laten nadenken over de belangrijkste strategische onderwerpen voor de komende drie jaar. Tijdens deze bijeenkomsten formuleren de artsen en het middenkader waar de uitdagingen, kansen, passies en bouwstenen liggen, zowel locatiespecifiek als algemeen, voor de periode Alle geformuleerde prioriteiten resulteren begin 2010 in een eerste conceptplan. Na bespreking van een aantal discussiepunten met de Medische Staf, zal de definitieve versie van het nieuwe beleidsplan VERbeteren, VERbinden, VERantwoorden van specialistische revalidatiezorg DICHTBIJ in mei 2010 verschijnen. De beleidsdoelstellingen uit dit plan dienen als leidraad voor tal van projecten, die in de komende drie jaar moeten worden gerealiseerd. 4.2 Algemeen beleid Nieuwbouw In maart 2009 wordt duidelijk, dat de oorspronkelijke plannen voor nieuwbouw bij het HagaZiekenhuis moeilijk te realiseren zullen zijn. De ingrijpende wijziging van de regelgeving van VWS, de stagnerende onderhandelingen tussen het HagaZiekenhuis en de gemeente Den Haag, de financiële en economische crisis en de aangekondigde bezwaarprocedure door omwonenden, zijn de belangrijkste redenen hiervoor. Een toetsing door TNO bevestigt dat de investering nauwelijks/niet haalbaar en verantwoord is. De Raad van Bestuur presenteert daarna een bouwplan in afgeslankte vorm, waarin wordt uitgegaan van nieuwbouw van uitsluitend de kliniek met bijbehorende faciliteiten bij het HagaZiekenhuis. In reactie op dit plan, geven met name de artsen aan voorkeur te hebben voor één centrum, waarin zowel de kliniek als de polikliniek, een plek hebben. De Raad van Bestuur kan zich vinden in de argumenten voor dit verzoek en vindt een oplossing in een nieuw plan voor totale nieuwbouw op het huidige terrein aan de Vrederustlaan. De gemeente Den Haag stelt zich positief op ten opzichte van dit nieuwe plan. De Raad van Bestuur geeft bureau Coresta opdracht tot het schrijven van een businesscase, die zal worden voorgelegd aan het Waarborgfonds en die, na goedkeuring door het fonds, kan dienen als leidraad voor gesprekken met financiers. De totale investering wordt geraamd op maximaal 40 miljoen Huisvesting Op 16 april 2009 is de feestelijke officiële opening van de nieuwe locatie van Sophia Revalidatie Zoetermeer. Mw. Hannie van Leeuwen (CDA-politica en naamgeefster van het gebouw waarin Sophia Revalidatie Zoetermeer is gevestigd) en burgemeester Waaijer openen het gebouw aan de Kadelaan, waar sinds oktober 2008 poliklinische revalidatie wordt gegeven. Pagina 16 van 38

17 4.2.3 RSO Op 5 november 2009 opent Sophia Revalidatie Gouda haar nieuwe onderkomen. Het oorspronkelijke plan, een plek in de nieuwbouw van het Groene Hart Ziekenhuis, bleek niet mogelijk. Hierop is een kantoorpand aan de Büchnerweg omgebouwd tot revalidatiecentrum voor Poliklinische Revalidatie Volwassenen en Kinderen. Veelvoudig wereldkampioen rolstoeltennis Ester Vergeer verricht, samen met wethouder Marion Suijker van de gemeente Gouda, de officiële opening. Op de locatie Delft wordt op 30 september 2009 de 1 e paal geslagen voor de nieuwbouw van een sporthal, met aansluitend de renovatie van de bestaande sportaccommodatie. Na oplevering in 2010 zal Sophia Revalidatie op de locatie Delft beschikken over een sportaccommodatie waarin naast het geven van revalidatiebehandeling gehandicapte sporters op volwaardige wijze hun sport kunnen beoefenen. Ondanks het feit, dat de realisatie van de nieuwbouw in Den Haag steeds vastere vormen aanneemt, wordt er noodzakelijkerwijs nog wel geïnvesteerd in de huisvesting op de Vrederustlaan. Een aantal medewerkers verhuist vanuit het hoofdgebouw naar gebouw de Brug. De vrijgekomen ruimtes worden herschikt, waardoor er behandelruimtes vrijkomen voor de PRK en de PRV. Eind 2008 vindt de ondertekening plaats van een intentieverklaring voor de oprichting van de Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden B.V. (RSO). Tien zorgaanbieders in de Haagse regio participeren hierin. De doelstelling van de organisatie is het (re)organiseren en ontwikkelen van het elektronisch berichtenverkeer voor zorgpartijen in met name de regio Haaglanden en het optimaliseren van de communicatie en informatisering van de zorg. Sophia Revalidatie streeft met deelname vooral naar een veiliger en eenvoudiger berichtenuitwisseling. In maart 2009 is de officiële oprichting van de RSO een feit. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van Sophia Revalidatie richt zich op het voortdurend en structureel verbeteren van kwaliteit. Primaire voorwaarde voor uitvoering is een organisatiebreed kwaliteitsbewustzijn. Dit betekent dat kwaliteitseisen een vanzelfsprekend referentiekader bieden voor de activiteiten in de organisatie. Sophia Revalidatie streeft naar zichtbare kwaliteit en stelt als kenmerken voor het aanbod: expliciet, transparant en toetsbaar (een inzichtelijk omschreven product voor een duidelijk gedefinieerde doelgroep, met duidelijke doelstelling en werkwijze); aantoonbare resultaten (de mate waarin de gestelde doelen ook werkelijk gehaald worden en het effect daarvan op het welbevinden van de patiënt). Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg in de lijnorganisatie ligt. Voor de professioneel inhoudelijke elementen moet de inbreng van de betrokken professie(s) gewaarborgd zijn Stuurgroep Kwaliteit De stuurgroep Kwaliteit bestaat uit drie clustermanagers, drie revalidatieartsen en de kwaliteitsfunctionaris (tevens voorzitter) en het lid van de Raad van Bestuur (RvB), belast met patiëntenzorg. Pagina 17 van 38

18 De stuurgroep adviseert de RvB en het management over het kwaliteitssysteem. In 2009 brengt de stuurgroep advies uit over: het gebruik van feedbackinstrumenten binnen de clusters en sectoren; de professionele opzet van de kwaliteitsmiddag. In 2008 startte Sophia Revalidatie in samenwerking met Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht met Meten = Weten II, een project waarin zeven verschillende meetinstrumenten worden getest bij klinische patiënten. Doel van dit project is het kiezen van een zo goed mogelijk meetinstrument op participatieniveau door onderlinge vergelijking van deze instrumenten. Het project wordt in 2010 afgerond Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) In 2007 stelde Revalidatie Nederland met het HKZ een certificeringset samen voor revalidatiecentra. In 2008 begon Sophia Revalidatie met de eerste voorbereidingen voor invoering van het HKZ-model. Er werd een notitie opgesteld met een grof plan van aanpak + tijdslijn. Tijdens de beleidsdagen en via de Wandelgang wordt de organisatie hierover regelmatig geïnformeerd. In 2009 start Sophia met de eerste nulmeting, het formeren van een werkgroep en het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak. Op basis van onder andere de nulmeting en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, is de doelstelling voor 2010: het behalen van het HKZ-certificaat. In het verslagjaar worden hiervoor de volgende activiteiten in gang gezet: (her)schrijven van primaire processen (her)schrijven van ondersteunende processen werven en trainen van twaalf interne auditoren opstellen van intern audit beleid (her)formuleren van een aantal procedures en/of afspraken Gestructureerde interne communicatie Het kwaliteitsbeleid wordt uitgedragen door het management. De verantwoordelijkheid ligt in de lijnorganisatie. Het Managementteam bespreekt structureel de managementinformatie en vertaalt dit naar de organisatie. Eenmaal per jaar is er een kwaliteitsmiddag voor zoveel mogelijk medewerkers en externe genodigden. In 2009 is het een succesvolle en inspirerende middag met zes interessante voordrachten: Knowledge Brokers: een brug tussen onderzoek en praktijk, over hoe er landelijk, maar ook binnen Sophia, wordt geïnvesteerd in het delen, beheren, implementeren en borgen van (kennis over) meetinstrumenten binnen de kinderrevalidatie. Voortgang Meten = Weten 2, een landelijk project waarin onderzocht wordt of er een generiek meetinstrument is dat ingezet kan worden voor als resultaatmeting voor poliklinische (volwassen) patiënten. Knowledge keeps no longer than fish! Beschouwingen over werken met richtlijnen. Anders FIT na een CVA, over FIT-stroke onderzoek binnen Sophia Revalidatie. Project Doelgroepen PRK Delft, door meer te kijken naar doelgroepen en wat patiënten binnen een doelgroep nodig hebben aan middelen, tijd en behandeling, ontstaat een meer patiëntgericht aanbod. Pagina 18 van 38

19 IK KOM OOK NAAR SCHOOL Onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. Hoe geef je richting aan een onderwijsprogramma voor meervoudig gehandicapte kinderen? De kwaliteitsprijs wordt dit jaar uitgereikt aan Wil den Draak, fysiotherapeut en unitmanager PRK Delft. Zij ontvangt dit jaar de prijs voor haar belangrijke rol binnen het doelgroepenproject van PRK Delft. Het juryrapport motiveert de beslissing als volgt: Sinds het vertrek van de unitmanager (eigenlijk daarvoor ook al) trekt zij de kar om via het doelgroepenproject de inhoudelijke kwaliteit van zorg op de PRK Delft te verbeteren. Met een onuitputtelijk enthousiasme zet ze zich volledig in. Het opzetten van een geweldige studiedag, begeleiding en coaching van de verschillende doelgroepen. Zij verzet enorm veel werk en zet iedereen aan het denken over kinderrevalidatie. Wil is onvermoeibaar en weet iedereen te enthousiasmeren. De interdisciplinaire samenwerking komt in een nieuw daglicht te staan. Zij is bezig met het doelgroepenproject - een zorgvernieuwingsproject - wat de kwaliteit van onze zorg zeker ten goede komt. Zij heeft haar schouders eronder gezet en alle onduidelijkheid die er heerste in de kindersector verduidelijkt. Zij heeft structuur gebracht in de aanpak van dit project en zij koppelt continu alles terug Kwaliteitsprojecten Sophia Revalidatie heeft een projectstructuur voor verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit. Sophia-breed of binnen een cluster of dienst zijn medewerkers bezig met kwaliteitsprojecten en -activiteiten. Voor ieder goedgekeurd project stelt de instelling tijd beschikbaar: voor de projectleider vier uur per week, voor de projectleden één uur per week. In 2009 worden onder andere de volgende (grote en kleine) projecten uitgevoerd: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), op weg naar certificering in Revalidatie in Beweging, zorglogistiek: de logische weg naar meer kwaliteit. Nadruk ligt met name op de verkorting van wachttijden. Haga Hand- en Polscentrum (HHPC) timmert aan de weg, onder andere met het op orde brengen van interne processen, informatievoorziening en verbetering van samenwerking met verwijzers. Portage aan huis, ouders vaardiger maken in het stimuleren van de algehele ontwikkeling van hun kind. Kinderen worden gerichter en doelmatiger gestimuleerd en portagedoelen worden beter afgestemd op de situatie thuis. Wii daag(t) je uit, unieke samenwerking met de Haagse Hogeschool. Doel is de gebruikersmogelijkheden te beschrijven van de Nintendo Wii, als aanvulling op de revalidatie. Er wordt onderzoek gedaan naar de sociale participatie bij jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Invoeren van de norm NEN 7510, het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie, die nodig is om patiënten verantwoorde zorg te bieden. Voorbereiding invoering elektronische patiënten dossier revalidatie (EPD). Veilig Incident Melden (VIM), veiligheid en veilig incident melden (ook bijna incidenten) zijn onderdeel van het dagelijkse werk. Hoe zit het? Zitadviesteam met als doel het formuleren van een eenduidige behandelvisie op het gebied van zitten. Chronische pijn, duidelijke behandelvisie over pijnbehandeling binnen de Poliklinische Revalidatie Volwassenen voor de doelgroep chronische pijn. Pagina 19 van 38

20 Doelgroepen Poliklinische Revalidatie Kinderen (PRK), het beschrijven van de doelgroepen binnen de PRK Delft. Nazorgpoli, passende nazorg bieden aan gerevalideerde NAH-patiënten door in de keten verankerde nazorgpoli. Zorgpad klinische revalidatiezorg, inzichtelijk maken van de klinische zorg met een zorgpad. Verbeteren van de ketenzorg rond de multitrauma patiënt. Ontwikkelen en vormgeven van een zorgpad voor deze doelgroep. In 2009 komen onder andere de volgende projecten tot afronding: Sophiabreed: het opstellen van een nieuw meerjaren beleidsplan voor de periode Per locatie is een plan van aanpak opgesteld. Het overkoepelende beleidsplan voor Sophia Revalidatie wordt in 2010 afgerond. Klinische Revalidatie: analyse van het huidige verpleegkundig dossier ter voorbereiding op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD); integrale diagnostiek: de inzet van Intermed bij complexe patiënten; medicatieveiligheid. Poliklinische Revalidatie Volwassenen (PRV) meten = weten II; (her)formuleren primaire processen PRV, Haga Hand- en Polscentrum, hartrevalidatie en hartfalen; opstellen behandelprogramma extrapiramidale aandoeningen; nieuwe locatie PRV Zoetermeer; nieuwe locatie PRV (en PRK) Gouda. Poliklinische Revalidatie Kinderen (PRK): Fitheidstraining voor kinderen van de Maurice Maeterlinkschool: in eerste instantie alleen voor kinderen met cerebrale parese, maar het programma is zo opgesteld dat het voor alle kinderen geldt, die een hulpvraag hebben op het gebied van conditieverbetering of sporten. Implementatie van behandeling bovenste extremiteiten van kinderen met cerebrale parese, volgens de meest recente ontwikkelingen. Grip op productie: het samen creëren van gedachtegoed over productie binnen PRK en hoe iedere medewerker en (verschillende lagen van) het management hier wekelijks op kunnen (bij-)sturen Strategische beleidsplanning Het huidige strategisch beleidsplan Sophia Revalidatie bouwt loopt tot 2010, het jaar waarin volgens de oorspronkelijk planning de nieuwbouwlocaties in Den Haag en Gouda hun uiteindelijke vorm zouden moeten krijgen. Naast de nieuwbouw komen in het beleidsplan ook andere thema s aan de orde waaraan gewerkt, dusn gebouwd, moet worden. Het beleidsplan is daarom opgebouwd uit een aantal verschillende bouwstenen, de onderwerpen die centraal staan de komende jaren. In 2009 werkt Sophia onder andere aan de volgende bouwstenen: de voorbereiding van de invoering van de systematiek voor de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC); de voorbereiding van de invoering van het elektronisch patiënten dossier (EPD); de opening van een nieuwe poliklinische locatie aan de Kadelaan in Zoetermeer; de verhuizing van PRV en PRK Gouda naar een nieuwe locatie aan de Büchnerweg in Gouda; afronding project meten is weten II; Pagina 20 van 38

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Sophia Revalidatie. Pagina 1 van 46

Maatschappelijk verslag. Sophia Revalidatie. Pagina 1 van 46 Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2010 Pagina 1 van 46 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Voor u ligt het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 van Sophia Revalidatie. Sophia

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Voorzitter raad van bestuur Profiel met betrekking tot de positie voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Organisatie: Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2015

Jaarverslag Cliëntenraad 2015 Jaarverslag Cliëntenraad 2015 1. De Cliëntenraad De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van de cliënten binnen het ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sophia Revalidatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sophia Revalidatie Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sophia Revalidatie vastgesteld d.d. 09.02.2015 Pagina 1 van 9 Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Algemeen Missie Sophia Revalidatie beoogt door de inzet van een brede professionele

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2015 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD CWZ

REGLEMENT CLIENTENRAAD CWZ REGLEMENT CLIENTENRAAD CWZ De Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, gevestigd te Nijmegen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, hierna te noemen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Reglement Klachtenfunctionaris

Reglement Klachtenfunctionaris Reglement Klachtenfunctionaris Bijlage 1 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie