Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren"

Transcriptie

1 Mededeling FSMA_2014_05 dd. 25/07/2014 Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren Toepassingsgebied: Deze mededeling is bestemd voor de ondernemingen die online niet-conventionele financiële producten verhandelen aan niet-professionele cliënten op het Belgische grondgebied. Samenvatting/Doelstellingen: De voorbije jaren heeft de commercialisering van niet-conventionele producten aan nietprofessionele cliënten, met name via online toegankelijke platformen, aan belang gewonnen. Nietconventionele producten verwijst hier naar derivaten, die vaak niet genoteerd zijn (die onderhands worden verhandeld), doorgaans een korte looptijd hebben en dikwijls risicovol zijn, maar die meestal aan de cliënten worden voorgesteld als erg eenvoudige producten waarmee snel geld kan worden verdiend. Tot die producten behoren inzonderheid de CFD s of contracts for difference, en de zogenaamde binaire opties. In deze mededeling herinnert de FSMA de ondernemingen die dergelijke producten op het Belgische grondgebied commercialiseren, aan de voor hen geldende verplichtingen die voortvloeien uit de reglementeringen waarvan de naleving onder haar toezicht valt, namelijk: - de reglementering inzake openbare aanbiedingen, - de zogenaamde MiFID-gedragsregels, - de regels ter bescherming van de consumenten, - de reglementering inzake de informatie die aan niet-professionele cliënten moet worden verstrekt bij de commercialisering van alle soorten financiële producten (die van toepassing zal zijn vanaf 12 juni 2015). Congresstraat Brussel T F /

2 2/10 _2014_05 dd.25/07/2014 I. Inleiding Sinds haar oprichting in april 2011 heeft de FSMA verschillende maatregelen genomen om de nietprofessionele cliënten te beschermen voor bepaalde producten waaraan te veel risico s verbonden kunnen zijn of die te complex kunnen zijn. Zo strekt het op 20 juni 2011 gepubliceerde moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten ertoe de complexiteit van de gestructureerde producten die aan niet-professionele cliënten worden aangeboden, te beperken en hun transparantie te vergroten. In juni 2011 heeft de FSMA het publiek ook gewaarschuwd voor de risico s verbonden aan speculatieve deviezentransacties (FOREX-producten). In mei 2014 heeft zij het publiek gewaarschuwd voor de binaire opties 1. Bovendien heeft de FSMA recent, in een bij koninklijk besluit verplicht gesteld reglement, de commercialisering van bepaalde niet-conventionele financiële producten 2 aan niet-professionele cliënten in België verboden. Dat reglement viseert drie categorieën van producten: de financiële producten die afhangen van life settlements, m.a.w. van verhandelde levensverzekeringen; de producten waarvan het rendement wordt bepaald door virtueel geld (zoals bitcoin); de obligatie-instrumenten ( notes ) en de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt van een alternatieve instelling voor collectieve belegging die in bepaalde activa belegt, zoals grondstoffen, kunstvoorwerpen en consumptieproducten (zoals wijn of whisky), alsook de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt van een intern fonds dat in dergelijke activa belegt. Naast die drie categorieën van producten (die sinds 1 juli 2014 verboden zijn) heeft ook de commercialisering van andere niet-conventionele producten, vooral via online toegankelijke platformen, de voorbije jaren aan belang gewonnen. In deze mededeling wil de FSMA de ondernemingen die zo n producten aan niet-professionele cliënten op het Belgische grondgebied aanbieden, nog eens attent maken op de verplichtingen die voortvloeien uit de reglementeringen waarvan de naleving onder haar toezicht valt 3, namelijk: - de reglementering inzake openbare aanbiedingen; 1 Ook op Europees niveau zijn soortgelijke initiatieven genomen. Zo heeft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) waarschuwingen gepubliceerd voor wisselverrichtingen (Forex) (5 december 2011), de valstrikken van onlinebeleggingen (10 september 2012), contracten ter verrekening van verschillen (CFD s) (28 februari 2013) en de risico s verbonden aan beleggingen in complexe producten (7 februari 2014). Op 7 februari 2014 heeft de ESMA de ondernemingen ook herinnerd aan de regels die zij bij de verkoop van complexe producten moeten naleven. 2 Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende het commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten (BS van 20 mei 2014). 3 Onverminderd de eventuele toepassing van andere reglementeringen die niet onder de bevoegdheid van de FSMA vallen, zoals, in voorkomend geval, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

3 3/10 _2014_05 dd.25/07/ de zogenaamde MiFID-gedragsregels ; - de regels ter bescherming van de consumenten. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat over enkele maanden een transversale reglementering 4 in werking treedt met betrekking tot de reclame die wordt verspreid bij de commercialisering van financiële producten aan niet-professionele cliënten. II. Soorten producten Over het algemeen worden in deze mededeling alle soorten derivaten geviseerd (waarvan de waarde wordt bepaald door die van een ander, zogenaamd onderliggend actief, zoals een aandeel, index, grondstof, wisselkoers tussen twee valuta s, ) die OTC (over-the-counter) worden verhandeld. Het gaat daarbij om contracten die onderhands met een tegenpartij worden verhandeld, en niet om producten die op een gereglementeerde markt of een MTF worden verhandeld. Die producten kunnen verschillende benamingen hebben. Tot die producten behoren met name: - de CFD s of contracts for difference, waarmee de cliënt op korte termijn speculeert op de evolutie van de waarde van een onderliggend actief (à la hausse of à la baisse) ten opzichte van de waarde van dat actief op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. Het gaat om producten met hefboomwerking. De gedane investering vertegenwoordigt slechts een fractie van de waarde van de werkelijk ingenomen positie. Bijgevolg zijn de kansen op winst of verlies voor de beleggers veel groter dan bij een rechtstreekse belegging in het onderliggende actief 5 ; - de zogenaamde binaire opties, die overeenkomsten van het alles of niets -type zijn en waarbij de inschrijver een som geld stort en een voorspelling doet over de kortetermijnevolutie (soms enkele seconden, maximaal enkele uren of enkele dagen) van de prijs van het onderliggende actief. Als de voorspelling uitkomt, recupereert de inschrijver zijn geld en ontvangt hij extra winst (die doorgaans aantrekkelijk is in verhouding tot de oorspronkelijke inleg). Als de voorspelling echter niet uitkomt, verliest de inschrijver het door hem ingelegde geld integraal. Het gaat daarbij om producten met een korte (soms zelfs erg korte) looptijd. Die producten worden dus doorgaans aangeboden aan cliënten die zo de mogelijkheid krijgen om snel geld te verdienen - in tegenstelling tot de andere klassiekere financiële producten (aandelen, obligaties, rechten van deelneming in ICB s, spaarrekeningen, levensverzekeringsovereenkomsten). Die producten worden ook vaak als erg eenvoudige producten voorgesteld, terwijl deze producten vaak net erg risicovol zijn. Het gevaar bestaat dat 100% van de oorspronkelijke inleg - of zelfs nog meer - verloren gaat. Bovendien is aan dergelijke producten een kredietrisico verbonden, i.e. het risico dat de tegenpartij - de instelling die het product uitgeeft - zijn verplichtingen niet kan nakomen. Het feit dat de transactie over-the-counter en niet op een gereglementeerde markt plaatsvindt, heeft immers tot gevolg dat 4 Die reglementering is immers van toepassing op alle soorten financiële producten. 5 Een winst/verlies van 5% op het onderliggende actief kan aldus voor de belegger resulteren in een winst/verlies van 20%, 100%, 500% of zelfs nog meer, overeenkomstig de specifieke hefboomwerking van de betrokken overeenkomst.

4 4/10 _2014_05 dd.25/07/2014 geen enkele centrale tegenpartij zich ervoor garant stelt dat elke partij zijn verplichtingen nakomt, wat betekent dat de belegger dat risico dus zelf moet dragen. Dergelijke producten worden trouwens in de MiFID-reglementering als complexe producten gekwalificeerd 6. Momenteel worden dergelijke producten in België niet door de traditionele banken (i.e. banken met een uitgebreid agentschappennetwerk) gecommercialiseerd, maar door tussenpersonen die nagenoeg uitsluitend via het internet (online) en vaak vanuit het buitenland werken. III. Toepasselijke reglementeringen 1. De reglementering inzake openbare aanbiedingen Krachtens de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (hierna wet van 16 juni 2006 genoemd) moet een prospectus worden gepubliceerd voor elke openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgische grondgebied. Onder openbare aanbieding wordt een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte mededeling verstaan waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden beleggingsinstrumenten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze beleggingsinstrumenten te besluiten, en die wordt verricht door de persoon die in staat is om de beleggingsinstrumenten uit te geven of over te dragen, dan wel door een persoon die handelt voor rekening van laatstgenoemde persoon, waarbij eenieder die naar aanleiding van de aanbieding rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding of voordeel ontvangt, wordt geacht te handelen voor rekening van de persoon die in staat is om de beleggingsinstrumenten uit te geven of over te dragen 7. Als de mededeling tot minder dan 150 personen of uitsluitend tot gekwalificeerde beleggers gericht is, is er geen sprake van een openbare aanbieding 8. Als de mededeling via een website wordt verspreid, bestaat er geen twijfel over dat die tot meer dan 150 personen gericht is. Als beleggingsinstrumenten worden met name beschouwd: de valuta- en renteoptiecontracten en alle andere optiecontracten die ertoe strekken beleggingsinstrumenten te verwerven of over te dragen, met inbegrip van de optiecontracten die worden afgewikkeld in contanten, alsook meer algemeen alle andere instrumenten die het mogelijk maken een financiële belegging uit te voeren, ongeacht de onderliggende activa 9. 6 Artikel 38 van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn. 7 Artikel 3 van de wet van 16 juni Artikel 3, 2, van de wet van 16 juni Artikel 4 van de wet van 16 juni 2006.

5 5/10 _2014_05 dd.25/07/2014 Binaire opties, CFD s, zijn dus beleggingsinstrumenten 10. Ondernemingen die binaire opties, CFD s, commercialiseren die zij zelf hebben uitgegeven of bij derden hebben verworven met de bedoeling ze aan hun cliënteel aan te bieden, worden bijgevolg geacht een openbare aanbieding uit te brengen. Dat het om een Belgische of buitenlandse onderneming gaat, is niet pertinent. Ook het feit dat de onderneming, in voorkomend geval, in het kader van de vrije dienstverlening én met een MiFIDpaspoort actief is op het Belgische grondgebied (zie punt 2 hieronder), heeft geen impact op de kwalificatie van de verrichting als openbare aanbieding. Om te bepalen of een via een onlineplatform uitgebrachte openbare aanbieding in België wordt uitgebracht, moet worden nagegaan of de aanbieding al dan niet specifiek op het Belgische publiek gericht is, aan de hand van aanwijzingen zoals de aanwezigheid van specifieke informatie over de Belgische wettelijke (inzonderheid fiscale) regeling, de verwijzing naar contactpersonen in België, het ontbreken van een disclaimer die vermeldt dat de aanbieding niet tot het Belgisch publiek gericht is, de gebruikte taal, de mogelijkheid voor Belgische cliënten om online in te schrijven, enz. Het feit dat de onderneming haar voornemen heeft bekendgemaakt om in België beleggingsdiensten aan te bieden in het kader van het vrij verrichten van diensten, vormt een aanwijzing dat de aanbieding specifiek tot het Belgische publiek gericht zal zijn. Een aanbieding zal ook worden geacht op het Belgische grondgebied te worden uitgebracht als de reclame voor de instrumenten via de media op het Belgische grondgebied wordt verspreid. Als er effectief sprake is van een openbare aanbieding op het Belgische grondgebied, is de uitgevende instelling of de aanbieder (naargelang van het geval) verplicht een prospectus te publiceren. Aangezien CFD s, binaire opties, geen effecten zijn in de zin van de prospectusrichtlijn, zijn de betrokken prospectussen niet-geharmoniseerd en komen ze dus niet in aanmerking voor een paspoort op grond waarvan zij in andere lidstaten mogen worden gebruikt. Dit betekent ook dat een prospectus over een openbare aanbieding van CFD s, binaire opties, enz. op het Belgische grondgebied nog steeds door de FSMA moet worden goedgekeurd. Het prospectus moet alle gegevens bevatten die, in het licht van de specifieke aard van de uitgevende instelling en van de aan het publiek aangeboden of tot de verhandeling toegelaten beleggingsinstrumenten, de noodzakelijke informatie vormen om de beleggers in staat te stellen zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en de eventuele garant, en over de aan deze beleggingsinstrumenten verbonden rechten 11. In beginsel moet voor elke afzonderlijke openbare aanbieding een afzonderlijk prospectus worden gepubliceerd. Voor aanbiedingsprogramma s (i.e. programma s waarbij, gedurende een bepaalde periode, doorlopend of herhaaldelijk beleggingsinstrumenten van een soortgelijk type en/of soortgelijke categorie worden uitgegeven) kan echter een basisprospectus worden opgesteld met alle relevante informatie over de uitgevende instelling en over de aan het publiek aangeboden 10 Het toepassingsgebied van de Belgische reglementering inzake openbare aanbiedingen is dus ruimer dan dat van Richtlijn 2003/71/EG, de zogenaamde prospectusrichtlijn, dat enkel effecten viseert. 11 Artikel 44 van de wet van 16 juni 2006.

6 6/10 _2014_05 dd.25/07/2014 beleggingsinstrumenten 12. Zo kan een basisprospectus over CFD s, binaire opties, betrekking hebben op alle producten van die categorie die afkomstig zijn van eenzelfde emittent, ongeacht de onderliggende activa. Bij risicovolle producten eist de FSMA dat op de eerste pagina van het prospectus een waarschuwing wordt gepubliceerd. Ook in het document zelf moet het risicovolle en/of speculatieve karakter van de producten worden benadrukt. Bovendien moeten de aan de belegger aangerekende kosten duidelijk en transparant tot uiting komen in het document. Het prospectus blijft 12 maanden na publicatie geldig 13. Als de openbare aanbieding na afloop van die periode blijft lopen, moet een nieuw, eveneens door de FSMA goedgekeurd prospectus worden gepubliceerd. Tijdens de aanbieding moet elke met de informatie in het prospectus verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten, in een aanvulling op het prospectus worden vermeld 14. Die aanvulling moet door de FSMA worden goedgekeurd. Ook de reclame en andere documenten en berichten die betrekking hebben op de aanbieding van de desbetreffende producten, moeten ter goedkeuring aan de FSMA worden voorgelegd vóór ze worden verspreid 15. De reclame moet correcte en niet-misleidende informatie bevatten en nauw aansluiten bij de inhoud van het prospectus. Bij niet-naleving van de wet van 16 juni 2006 kunnen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd. Overigens verklaart de rechter de inschrijving op beleggingsinstrumenten nietig indien de inschrijving plaatsvond naar aanleiding van een openbare aanbieding in verband waarmee vooraf geen door de FSMA goedgekeurd prospectus werd gepubliceerd, of naar aanleiding van een aanbieding waarvoor de reclame en andere documenten en berichten niet vooraf ter goedkeuring aan de FSMA werden voorgelegd De zogenaamde MiFID -reglementering inzake gedragsregels Deze reglementering is van toepassing op het verstrekken van beleggingsdiensten met betrekking tot financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn 17. Met name de volgende instrumenten worden als financiële instrumenten gekwalificeerd: - de opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en alle andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide 12 Artikel 49 van de wet van 16 juni Artikel 54 van de wet van 16 juni Artikel 53, 1, van de wet van 16 juni Artikel 58 van de wet van 16 juni Artikel 68ter van de wet van 16 juni Bijlage I, deel C, van Richtlijn 2004/39/EG, de zogenaamde MiFID-richtlijn, en artikel 2, 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna wet van 2 augustus 2002 genoemd).

7 7/10 _2014_05 dd.25/07/2014 instrumenten, financiële indexen of maatstaven die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten; - de contracten ter verrekening van verschillen (CFD s). De MiFID-reglementering is dus van toepassing op CFD s, binaire opties, De ondernemingen die beleggingsdiensten mogen verstrekken op het Belgische grondgebied, mogen in België beleggingsdiensten verstrekken met betrekking tot binaire opties, CFD s, Die ondernemingen, ongeacht of zij ressorteren onder het Belgisch recht dan wel onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (die hun voornemen hebben bekendgemaakt om beleggingsdiensten met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten te verstrekken op het Belgische grondgebied), dienen de door de MiFID-richtlijn vastgestelde gedragsregels na te leven. Die regels strekken ertoe de beleggers, in het bijzonder de nietprofessionele beleggers, te beschermen via een passende omkadering van de verstrekking van beleggingsdiensten. De FSMA wenst de gedragsregels in herinnering te brengen die van toepassing zijn op de verstrekking van beleggingsdiensten met betrekking tot dat type van producten: - Algemeen dienen de ondernemingen zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van hun cliënten 18. Dit algemene beginsel moet het uitgangspunt vormen voor alle acties van de ondernemingen ten aanzien van hun cliënten. Het impliceert dat de ondernemingen in staat moeten zijn om aan te tonen dat de instrumenten die ze commercialiseren, in het belang van hun cliënten zijn. - Alle aan cliënten verstrekte informatie, inclusief de publicitaire mededelingen, moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn 19. De informatie moet juist zijn en mag de potentiële voordelen van de producten niet benadrukken als tegelijkertijd ook niet de eventuele desbetreffende risico s correct en zichtbaar worden vermeld. Zij mag de belangrijke elementen, verklaringen of waarschuwingen niet verhullen, afzwakken of verdoezelen. - De cliënten moeten in een voor hen begrijpelijke vorm passende informatie ontvangen over met name 20 : - de onderneming en haar diensten; - de voorgestelde instrumenten en beleggingsstrategieën (inclusief de waarschuwingen over de aan de instrumenten verbonden risico s, wat erg belangrijk is bij producten van het type CFD s of binaire opties); - alle, aan de cliënt aangerekende kosten en bijbehorende lasten (als een deel van die kosten in een vreemde munt is uitgedrukt, moeten de toepasselijke wisselkoersen en kosten worden vermeld). - Als de producten in het kader van een openbare aanbieding worden gecommercialiseerd, moeten de ondernemingen de cliënten het prospectus bezorgen. - Aangezien de betrokken producten complexe financiële instrumenten zijn, moeten de 18 Artikel 27, 1, van de wet van 2 augustus Artikel 27, 2, van de wet van 2 augustus Artikel 27, 3, van de wet van 2 augustus 2002.

8 8/10 _2014_05 dd.25/07/2014 ondernemingen minimaal controleren of de transacties passend zijn voor de betrokken cliënten (appropriateness test) 21,22. Zo moeten de ondernemingen van de cliënten informatie ontvangen over hun kennis over en ervaring met beleggingen in dergelijke producten (en hun onderliggende activa) om te kunnen bepalen of die producten passend voor hen zijn. Als de ondernemingen, op basis van de informatie die zij van hun cliënten ontvangen, oordelen dat de producten niet geschikt voor hen zijn, moeten zij hen daarvan op de hoogte brengen. - Indien een advies wordt verstrekt, moeten de ondernemingen kunnen aantonen dat die instrumenten beantwoorden aan de beleggingsdoelstellingen van hun cliënten. Zij moeten ook kunnen aantonen dat de aanbieding uitsluitend gericht is tot cliënten van wie de kennis, ervaring en financiële positie toereikend zijn om dergelijke verrichtingen te kunnen uitvoeren (rekening houdend bijvoorbeeld met de hefboomwerking in het geval van CFD s) en om eventuele verliezen te kunnen opvangen. - Ook de risico s op belangenconflicten moeten worden beheerd en in aanmerking genomen 23. Die risico s zijn erg groot bij de hier geviseerde producten. Als de ondernemingen de door hun cliënten genomen posities niet op de markt indekken, realiseren zij immers een meerwaarde wanneer hun cliënten een minderwaarde realiseren en omgekeerd. - Enkel de vergoedingen en niet-geldelijke voordelen die ertoe strekken de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt te verbeteren, mogen door de ondernemingen worden betaald of ontvangen bij de verhandeling van financiële producten, en bovendien moeten de cliënten op voorhand duidelijke informatie ontvangen over die vergoedingen en voordelen De ondernemingen moeten bij het uitvoeren van orders voor hun cliënten alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat te behalen, rekening houdend met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard van de orders en alle andere, voor de uitvoering van de orders relevante aspecten. Er moet worden genoteerd dat de FSMA niet steeds de bevoegde autoriteit is voor het toezicht op de naleving van die gedragsregels. Wanneer de onderneming op het Belgische grondgebied actief is in het kader van de vrije dienstverlening, is inderdaad de autoriteit van haar lidstaat van herkomst ter zake bevoegd. Aangezien de gedragsregels echter door de MiFID-richtlijn worden geharmoniseerd, is hun inhoud in alle lidstaten identiek. In het Belgisch recht kunnen bij niet-naleving van de gedragsregels bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd. Bovendien is het in de meeste gevallen zo dat, als de cliënt schade ondervindt, die geacht wordt voort te vloeien uit de niet-naleving van die regels Artikel 27, 5, van de wet van 2 augustus Bij het verstrekken van beleggingsadvies of het verrichten van vermogensbeheer, moeten de ondernemingen ook de geschiktheid van die transactie voor de betrokken cliënt nagaan (suitability test). 23 Artikel 81 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (hierna koninklijk besluit van 3 juni 2007 genoemd). 24 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 3 juni Artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002.

9 9/10 _2014_05 dd.25/07/ Boek VI van het Wetboek van economisch recht over marktpraktijken en consumentenbescherming Boek VI van het Wetboek van economisch recht bevat bepalingen die ertoe strekken de consumenten 26 te beschermen wanneer de ondernemingen hun producten en diensten aanbieden, inclusief financiële producten. Bijgevolg moeten de ondernemingen die platformen van binaire opties, CFD s, exploiteren die zich specifiek tot de consumenten op het Belgische grondgebied richten, de bepalingen van Boek VI naleven. Zo dient met name te worden opgemerkt dat: - de geldende regels voor de verstrekking van financiële diensten op afstand moeten worden nageleefd 27, - onrechtmatige bedingen zijn verboden (met een zwarte lijst van als onrechtmatig gekwalificeerde bedingen) 28, - oneerlijke handelspraktijken, inclusief misleidende weglatingen en agressieve handelspraktijken, zijn verboden 29, - de gezamenlijke aanbiedingen van verschillende financiële producten (en de gezamenlijke aanbiedingen van een financieel product en een ander product of dienst), op enkele uitzonderingen na, zijn verboden 30. De FSMA en de FOD Economie zijn allebei bevoegd om toe te zien op de naleving van Boek VI van het Wetboek van economisch recht in de financiële sector. Bij niet-naleving van Boek VI kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd. De FSMA kan ook bestuursrechtelijke sancties opleggen aan de overtreders. 4. Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten Dit koninklijk besluit 31, dat op 12 juni 2015 in werking treedt, reglementeert de inhoud van de reclame en de andere documenten en berichten die bij de commercialisering 32 van financiële producten bij 26 Volgens het Wetboek van economisch recht is een consument iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (artikel I.1, eerste lid, 2, van het Wetboek van economisch recht). 27 Artikel VI.54 en volgende van het Wetboek van economisch recht. 28 Artikel VI.82 en volgende van het Wetboek van economisch recht. 29 Artikel VI.92 en volgende van het Wetboek van economisch recht. 30 Artikel VI.81 van het Wetboek van economisch recht. 31 Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten (BS van 12 juni 2014) (hierna KB van 25 april 2014 genoemd). 32 Het begrip commercialisering wordt erg ruim gedefinieerd, als het voorstellen van een financieel product, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, om de niet-professionele cliënt of potentiële niet-professionele cliënt aan te zetten tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product (artikel 2, 1, van het koninklijk besluit van 25 april 2014).

10 10/10 _2014_05 dd.25/07/2014 niet-professionele cliënten worden verspreid 33. Deze regels vullen de desbetreffende reclameregels van de wet van 16 juni 2006 aan (punt 1 hierboven). Aldus zal een risicolabel moeten worden vermeld in alle reclame voor producten van het type CFD s, binaire opties, 34 De technische vereisten in verband met dat label worden toegelicht in een FSMAreglement dat bij koninklijk besluit van 25 april 2014 is goedgekeurd 35. Zo maken derivaten, zoals binaire opties en CFD s, deel uit van klasse 5, wat overeenstemt met risicoklasse E (de hoogste). Naar het voorbeeld van de MiFID-gedragsregels (zie punt 2 hierboven) mag de reclame trouwens de mogelijke voordelen van het financieel product niet benadrukken zonder dat ook een correcte, duidelijke en evenwichtige indicatie van de desbetreffende risico's, beperkingen of voorwaarden wordt gegeven. Bovendien verduidelijkt het koninklijk besluit van 25 april 2014 dat die risico s, beperkingen of voorwaarden leesbaar moeten worden voorgesteld in een karaktergrootte die minstens identiek is aan de karaktergrootte die voor de voordelen wordt gebruikt 36. Als de naam van het financieel product overigens niet verwijst naar de naam van de emittent ervan of als die strijdig is met de belangrijkste risico's die het product inhoudt, worden naast de naam van het product op prominente wijze bijkomende vermeldingen opgenomen om de niet-professionele cliënten hier specifiek attent op te maken Het gaat daarbij niet alleen om natuurlijke personen, maar ook om vennootschappen die niet als professionele cliënten worden beschouwd (zoals KMO s) (artikel 2, 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2014). 34 Artikel 12, 1, 4, c), van het koninklijk besluit van 25 april BS van 12 juni Artikel 11, 2, van het koninklijk besluit van 25 april Artikel 12, 1, 1, van het koninklijk besluit van 25 april 2014.

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de FSMA aan ABN Amro Bank

Nadere informatie

AssurMiFID Twin Peaks 2

AssurMiFID Twin Peaks 2 AssurMiFID Twin Peaks 2 BZB-Congres Van een distributiemodel naar een succesvol servicemodel Twin Peaks 2: een half jaar later Jean-Paul Servais Voorzitter van de FSMA Europese agenda inzake vergoedingen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Mededeling aan de ondernemingen die beleggingen in roerende of onroerende goederen commercialiseren

Mededeling aan de ondernemingen die beleggingen in roerende of onroerende goederen commercialiseren Mededeling FSMA_2014_13 dd. 13/11/2014 Mededeling aan de ondernemingen die beleggingen in roerende of onroerende goederen commercialiseren Toepassingsgebied: Deze mededeling is bestemd voor de ondernemingen

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016)

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) Deze mededeling is bestemd voor erkende coöperatieve vennootschappen, aanbieders van participatieplannen voor het personeel en aanbieders van beleggingen

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

FSMA_2017_17 dd. 28 september

FSMA_2017_17 dd. 28 september FSMA_2017_17 dd. 28 september 2017 1 Deze mededeling is bestemd voor erkende coöperatieve vennootschappen, aanbieders van participatieplannen voor het personeel en aanbieders van beleggingen van het type

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten

Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten Circulaire Ontwerp dd. 16/06/2015 Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten Toepassingsveld: De reclame en andere

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen Mededeling FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007) Toepassingsgebied: Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Verloop van openbare aanbiedingen van corporate obligaties

Verloop van openbare aanbiedingen van corporate obligaties Mededeling _2010_29 dd. 20 december 2010 Verloop van openbare aanbiedingen van corporate obligaties Toepassingsgebied: De hieronder toegelichte "good practices" zijn van toepassing op de openbare aanbiedingen

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference.

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/XX Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM 20 maart 2014 Uitbreiding van de MiFID gedragsregels naar de verzekeringssector A. Reglementaire teksten B. Toepassingsgebied C. MiFID thema's die

Nadere informatie

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding Prudentieel beleid bank- en verzekeringswezen Brussel, 6 november 2007 Mededeling van de CBFA over haar beleid inzake de uitbesteding van diensten van vermogensbeheer van vermogen van niet-professionele

Nadere informatie

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Bijlage Circulaire FSMA_2014_02-3 dd. 16/04/2014 Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Crowdfunding in België - een stand van zaken

Crowdfunding in België - een stand van zaken Crowdfunding in België - een stand van zaken Inleiding Crowdfunding wordt steeds vaker gebruikt als alternatieve vorm van financiering, waarbij vooral startende ondernemingen, die normaal moeilijker toegang

Nadere informatie

FSMA_2016_15 dd. 15/09/2016

FSMA_2016_15 dd. 15/09/2016 FSMA_2016_15 dd. 15/09/2016 Deze mededeling betreft de verzekeringsondernemingen die levensverzekeringscontracten verbonden met één of meerdere beleggingsfondsen commercialiseren waarvan de verbintenis

Nadere informatie

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-1 dd. 26/01/2016 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector

Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector Bijlage Circulaire FSMA_2014_02-2 dd. 16/04/2014 Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector

Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector Bijlage Circulaire FSMA_2015_14-1 dd. 1/09/2015 Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector Toepassingsveld: Deze circulaire

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Gelet op artikel 56a, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 56a, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; CONSULTATIEVERSIE Besluit van [.] 2016, houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006, in verband met aanwijzing financiële producten voor

Nadere informatie

Beleggersgids. Waarom geeft de ESMA deze gids uit? Wat is de ESMA?

Beleggersgids. Waarom geeft de ESMA deze gids uit? Wat is de ESMA? 19 oktober 2012 Beleggersgids Wat is de ESMA? ESMA staat voor European Securities and Markets Authority (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en is een in Parijs gevestigde onafhankelijke regelgevende

Nadere informatie

FSMA_2012_15 dd. 12/07/2012. marktpraktijken en consumentenbescherming.

FSMA_2012_15 dd. 12/07/2012. marktpraktijken en consumentenbescherming. $+*+*+0.2- FSMA_2012_15 dd. 12/07/2012 %+-0+1+27(.5 /(*+5 9335 )53:*,82*.2-3+4(66.2-69+0*" Deze mededeling is gericht aan de promotoren van crowdfundingprojecten 1 waarbij op Belgisch grondgebied fondsen

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/SDB/sdb 31/01/2017

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/SDB/sdb 31/01/2017 MEDEDELING 1 2017/02 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum sg@ibr-ire.be EV/SDB/sdb 31/01/2017 Geachte Confrater, Betreft: EMIR Wet van 25

Nadere informatie

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling Gedragscode betreffende de taakverdeling tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon in het kader van de toepassing van de MiFID-regels op de verzekeringssector Afdeling 1: Algemene

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

MiFID Een praktische gids

MiFID Een praktische gids MiFID Een praktische gids Tom Van Dyck T: 02 551 15 51 maart 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Wat kan Liedekerke Banking voor u betekenen? Know-how: Nieuwsbrieven en trainingen Adviesverlening:

Nadere informatie

AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen

AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen U vindt hieronder de nieuwe verplichtingen en verplichte informatie van de verzekeraars ten opzichte van u. Generali verbindt er zich toe deze nieuwe verplichtingen,

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad

Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad Page 1 sur 21 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2013-08-30 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

Nadere informatie

Het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde financiële instrumenten

Het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde financiële instrumenten Het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde financiële instrumenten Reinhard Steennot Hoofddocent UGent, Instituut Financieel Recht 1. Sedert 1 april 2011 werden de bevoegdheden van

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV-468 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van koninklijk besluit tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijken van sommige bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

COMMERCIALISERING VAN BEPAALDE FINANCIËLE DERIVATEN BIJ NIET-PROFESSIONELE CLIËNTEN TOELICHTING

COMMERCIALISERING VAN BEPAALDE FINANCIËLE DERIVATEN BIJ NIET-PROFESSIONELE CLIËNTEN TOELICHTING REGLEMENT VAN DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN TOT OMKADERING VAN DE COMMERCIALISERING VAN BEPAALDE FINANCIËLE DERIVATEN BIJ NIET-PROFESSIONELE CLIËNTEN TOELICHTING I. Algemene overwegingen

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Beleggen in financiële producten Consumentengids over

Beleggen in financiële producten Consumentengids over FINANCIËLE DIENSTEN NADER TOEGELICHT Beleggen in financiële producten Consumentengids over de MiFID-richtlijn COMITÉ VAN EUROPESE EFFECTENREGELGEVERS COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN

Nadere informatie

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam. Indien uit deze naam niet blijkt voor welke categorie van toegelaten beleggingen zij overeenkomstig artikel 7, eerste lid heeft geopteerd,

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Consumentenbescherming door producttoezicht en toezicht op de naleving van de gedragsregels

Consumentenbescherming door producttoezicht en toezicht op de naleving van de gedragsregels Consumentenbescherming door producttoezicht en toezicht op de naleving van de gedragsregels Johan Lammens - Coördinator van de dienst Transversaal toezicht op de financiële producten bij de FSMA Lien Verhegghe

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

FSMA_2017_10-2 dd. 28/06/2017

FSMA_2017_10-2 dd. 28/06/2017 FSMA_2017_10-2 dd. 28/06/2017 Toepassingsgebied Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; Beheervennootschappen van alternatieve

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 490 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) tot omkadering van de commercialisering van bepaalde financiële derivaten

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten

Nadere informatie

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Bepalingen van MiFID II Richtlijn

Bepalingen van MiFID II Richtlijn Onderafdeling 3 Bepalingen van MiFID II Richtlijn Gedragsregels Art. 26 Zijn onderworpen aan de door en krachtens de artikelen 27 tot, 28 en 28bis bepaalde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden: 1 de Belgische

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

*http://www.fsma.be/nl/site/repository/faq/faq_crowdfunding.aspx

*http://www.fsma.be/nl/site/repository/faq/faq_crowdfunding.aspx Deze brochure bevat een zeer beknopte voorstelling van de regels over het nieuwe statuut van alternatieve-financieringsplatform ( AFP ). Dit statuut is geregeld in de wet van 18 december 2016 tot regeling

Nadere informatie