BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-"

Transcriptie

1 BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil bouwen aan een kwaliteitsvolle Vlaamse overheid. Je bekijkt de organisatie van A tot Z en je ontwikkelt verbetervoorstellen. Je ontwikkelt samen met je collega s een hedendaags performantiemanagementsysteem. Je werkt mee bedrijfsindicatoren uit en je bent verantwoordelijk voor een correcte implementatie en opvolging ervan. Kenmerken van de functie? Je zit aan de bron van verandering! Je krijgt de uitdaging om op projectmatige manier nieuwe methoden, processen en acties uit te denken met veel ruimte voor een persoonlijke en creatieve inbreng. Je helpt mee om de Vlaamse overheid naar de top van meest performante overheden in Europa te loodsen. Je krijgt de mogelijkheid om je inhoudelijk te verdiepen en te netwerken met medewerkers en het management. Wie zoeken we? Je bezit een master (bij voorkeur in de economie, pol-soc, menswetenschappen) Je hebt een goede kennis van de Vlaamse overheid en haar structuur. Kwaliteitsmanagement, in het bijzonder CAF en EFQM, is voor jou een bekend domein en ook managementinstrumenten zijn voor jou geen vreemde materie. Je bent een kei in het formuleren van eenvoudige oplossingen voor complexe problemen. Je kan je vlot inleven in de behoeften en problemen van onze doelgroepen. Uiteraard zal je ook met de meest courante MS-Office software moeten kunnen werken. We hechten veel belang aan kandidaten die zich zowel mondeling als schriftelijk vlot kunnen uitdrukken. Wie zijn we? Je komt terecht in een open en aangename werkomgeving met jonge en dynamische ploeg in de afdeling Beleid van het departement Bestuurszaken te Brussel. De Vlaamse overheid is een moderne en dynamische werkgever die zich onderscheidt door een combinatie van voordelen en troeven: - Aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering - 35 dagen verlof, bovendien verlof tussen Kerst en Nieuwjaar - Reële groei- en opleidingsmogelijkheden in je loopbaan - Gezinsvriendelijk: glijdende werktijden en kinderopvang tijdens de schoolvakanties - Gelijke kansen mentaliteit Meer informatie? Scroll dan naar onder, je vindt er de uitgebreide functiebeschrijving, de arbeidsvoorwaarden en de sollicitatiemogelijkheden! Let wel: solliciteren kan maar tot 13/09/2009 1

2 Het Departement Bestuurszaken werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIEONTWIKKELING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Beleid Bestuurszaken Adjunct van de Directeur A1 Brussel Vacaturenummer: 527 DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT Het departement van het beleidsdomein Bestuurszaken staat in voor de beleidsvoorbereiding, het aansturen van de beleidsuitvoering, monitoring/opvolging, toezicht en controle en beleidsevaluatie. De materies die onder de verantwoordelijkheid van het departement vallen zijn onder meer: algemeen personeelsbeleid, ICT-beleid, vastgoedbeleid, wetsmatiging, beleid m.b.t. lokale besturen enz. De afdeling Beleid staat in voor: - de coördinatie van de beleidsvoorbereiding en evaluatie; - de opvolging van de beleidsuitvoering; - de ondersteuning en opvolging op het gebied van de internationale betrekkingen en wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het thema Bestuurszaken; - de coördinatie, implementatie en ondersteuning van het integriteitsbeleid bij de Vlaamse overheid. JE TAKENPAKKET Je ondersteunt de minister van Bestuurszaken bij de beleidsvoorbereiding om te komen tot een goed onderbouwd en kwalitatief beleid m.b.t. bestuurszaken. Je werkt hiervoor beleidsconcepten uit als aanzet voor de beleidsdocumenten op het politieke niveau. Eens het beleid bepaald is in beleidsnota s (legislatuur) en -brieven (jaarlijks), zorg je voor de vertaling ervan in realistische en meetbare doelstellingen. Je ondersteunt het management van het beleidsdomein Bestuurszaken in het opstellen van hun beheersovereenkomst, waarin aangegeven wordt welke aspecten van en hoe ze het beleid zullen uitvoeren. Je bepaalt ook mee de indicatoren aan de hand waarvan je de uitvoering van het beleid opvolgt. Je helpt ook mee in het realiseren van concrete projecten in uitvoering van beleidsbeslissingen betreffende bestuurszaken. 1. Beleidsondersteuning m.b.t. Bestuurszaken Vanuit een gedragen visie beleidsadviezen en beleidsvoorstellen formuleren om de beleidsmakers toe te laten hierover een gefundeerde beslissing te nemen. Het beleid vervolgens vertalen naar SMARTdoelstellingen. Ontwikkelen van indicatoren. Opstellen van (onderdelen van) beleidsnota s en beleidsvoorstellen (m.b.t. het thema organisatie-ontwikkeling) en deze eventueel presenteren/toelichten 2

3 Beleidsnota s en brieven vertalen naar meetbare strategische en operationele doelstellingen, inclusief KPI s De agentschappen ondersteunen bij het inhoudelijk vormgeven van hun beheersovereenkomst Beleidsmatige vragen beantwoorden van belangengroepen, kabinet, enz. Management ondersteunen bij de invoering van (deelaspecten) van het beleid 2. Opvolgen en evalueren van het beleid m.b.t. Bestuurszaken Opvolgen en evalueren van de elementen uit het beleid door middel van een zelf ontwikkeld performantiemanagementsysteem, voor bijsturing en verdere optimalisering van het gevoerde beleid. Opvolgen van en feedback geven over de uitvoering van het regeerakkoord, de beleidsnota s Bestuurszaken, brieven d.m.v. een opvolgingssysteem Opvolgen van en feedback geven over de uitvoering van de beheersovereenkomsten van de agentschappen binnen het beleidsdomein bestuurszaken Bewaken van de correcte toepassing van de instrumenten, reglementaire bepalingen, procedures en normen Feedback verzamelen over structurele problemen en opportuniteiten binnen de beleidsuitvoering, hierover rapporteren en eventueel bijsturingen adviseren 3. Coördineren van / meewerken aan projecten Het coördineren van / meewerken aan projecten, zodat er tijdig een kwaliteitsvol resultaat behaald wordt dat aan de behoeften voldoet en dat in de lijn ligt met de gekozen beleidsopties. instaan voor het algemene projectbeheer (projectmethodiek) de voortgang van het projectplan opvolgen, voorzien in budgetopvolging en kwaliteitscontrole communiceren met interne medewerkers over de uitvoering van het actieplan overleggen met externe partners en andere entiteiten motiveren en sturen van projectteams rapporteren naar stuurgroepen en/of managementorganen over de status van het project De beleidsmedewerker zal in eerste instantie concreet meewerken aan volgende projecten: project monitoring doelstellingen (MoDo): het ontwikkelen van een performantiemanagementsysteem (in Cognos Metrics Studio) voor het opvolgen en monitoren van strategische, tactische en operationele doelstellingen, inclusief KPI s op niveau van het beleidsdomein, het departement BZ en de afdelingen en met het oog op een vertaling tot op niveau van de individuele medewerkers. programma Vlaamse Overheid Rapportering : instaan voor deelprojecten m.b.t. beleids- en managementrapportering (oa. om beleidseffecten te kunnen meten) project tweede generatie beheersovereenkomsten : evaluatie van het huidige concept beheersovereenkomsten en mee voorstellen uitwerken voor de bijsturing ervan 4. Interne dienstverlening Op vraag ondersteuning bieden door het verstrekken van informatie, waarbij de samenhang tussen alle beleidsthema s wordt bewaakt. Relevante gegevens, analyses, studies en adviezen vanuit andere thema s gebruiken bij de eigen werkzaamheden Op vraag van de politieke overheid en het management adviezen verlenen Ter beschikking stellen van gegevens, analyses, studies Zorgen voor kennisoverdracht naar de doelgroepen Input leveren voor managementrapportering Uittekenen van processen 3

4 5. Betrokkenheid en draagvlak creëren Relevante actoren betrekken bij de beleidsontwikkeling en de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen om zo voldoende draagvlak en coherentie te hebben in het beleid. Inhoudelijke bijdragen leveren aan de strategische overlegfora van de Vlaamse overheid Praktisch ondersteunen van en deelnemen aan deze strategische overlegfora Aftoetsen van beleidsvoorstellen met het werkveld en het eigen netwerk, onder andere via bestaande netwerken Een netwerk onderhouden van relevante actoren 6. Kennis m.b.t. het vakgebied Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied/ beleidsdomein om zo de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding continu te verbeteren Trends en ontwikkelingen opvolgen (oa via literatuur en opleiding) Bijdragen leveren aan workshops, congressen, wetenschappelijke fora enz. JE PROFIEL JE DIPLOMA Je beschikt over een masterdiploma bij voorkeur in Bestuurswetenschappen, Economie, Politieke en sociale Wetenschappen of Menswetenschappen. JE WERKERVARING Relevante ervaring is zeker een pluspunt JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je hebt een minimale ervaring met kwaliteitsmodellen CAF en/of EFQM Je kan snel overweg met softwaretoepassingen Je hebt een goede kennis van de structuur en werking van de Vlaamse overheid JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 1. Betrouwbaarheid: je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg, ). Je komt afspraken na en je neemt je verantwoordelijkheid op. Niv.II: Brengt sociale en ethische normen in de praktijk 2. Samenwerken: met het oog op het algemeen belang, lever je een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Niv III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen 4

5 3. Voortdurend verbeteren: je verbetert voortdurend je eigen functioneren en de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Niv.II: ontwikkelt zich binnen de eigen functie, en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken. 4. Klantgerichtheid: met het oog op het dienen van het algemeen belang onderken je de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op. Niv.II: onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden voor specifieke vragen en problemen. 5. Probleemanalyse (analytisch denken): Niv. II: Legt verbanden en ziet oorzaken 6. Visie (conceptueel denken): je overstijgt de dagelijkse praktijk en je werkt eigen ideeën uit over de toekomst. Je bekijkt feiten van op een afstand. Je plaatst ze in een ruimere context en een langetermijnperspectief. Niv.II: Betrekt bredere (maatschappelijke, technische, ) factoren bij zijn/haar aanpak 7. Overtuigingskracht: je verkrijgt instemming voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepaste aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategieën. Niv.II: overtuigt door inhoud én aanpak 8. Netwerken: je ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie/entiteit en je wendt die aan voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Niv.II: legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn HOE SOLLICITEREN Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 13 september Om te solliciteren vul je het standaard cv in dat je kunt vinden op Je stuurt het standaard cv, samen met een kopie van je diploma bij voorkeur via mail naar of per post naar MOD Bestuurszaken, t.a.v. Stijn Staes, Boudewijnlaan 30 bus 38, 1000 Brussel. Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel sollicitaties via het standaard CV in aanmerking genomen worden. Gelieve in het onderwerp van je mailbericht de functietitel te vermelden. SELECTIEPROCEDURE - Screening op cv: 15 september Interview: 24 september 2009 ONS AANBOD Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor ambtelijke innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 5

6 Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (vijf locaties in Vlaanderen) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. Je ontvangt maaltijdcheques van 5 euro per gepresteerde dag. 3,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorendsalarisschaal: je aanvangssalaris is minimaal 33477,36 euro (brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 2789,78 euro. Je eerste 12 maanden (maximum) vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing als je als Vlaams ambtenaar al in de graad van de vacature werkt. Relevante ervaring uit de privésector kan in rekening genomen worden. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. MEER WETEN? - Voor extra informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met: Wouter De Boeck Boudewijn gebouw 7 toren B Boudewijnlaan Brussel Tel. : Voor de arbeidsvoorwaarden kan je onze website consulteren of contact opnemen met de HR-consulent : Stijn Staes, HR-consulent Boudewijngebouw 3 toren A Boudewijnlaan Brussel Tel. : Voor de selectievoorwaarden kan je contact opnemen met de HR-consulent, Stijn Staes. 6

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie