Anders veranderen volgens Thijs Homan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anders veranderen volgens Thijs Homan"

Transcriptie

1 Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt plaats op n druilrig dondrdagochtnd in fbruari. D ruimt bij gastorganisati ING t Amstrdam is allsbhalv druilrig: klurrijk pofjs, stor barkrukkn, n links n rchts n aantal trinzitjs. Aukj Nauta van Factor Vijf trapt af n stlt d andr tw bglidrs van Factor Vijf voor: Cristl van d Vn n d pas bij F5 aangslotn Guurtj van Slotn. Aukj kondigt aan dat ht vandaag nit alln gaat ovr Andrs Wrkn, maar knnlijk ook ovr Andrs Zittn, gzin d pofjs Ht thma van vandaag is Andrs Vrandrn. Fikj Dunnwijk, managnr Employ Dvlopmnt bij ING Ndrland, ht namns ING idrn van hart wlkom. Zij bnadrukt ht blang van prsoonlijk ontwikkling als kim van all vrandringn. Fikj vrtlt ho zij n tijdj trug, in ht kadr van haar ign prsoonlijk ontwikkling, n opliding Andrs Kijkn volgd. Daarin wrd n gsprk tussn haar n n andr op vido opgnomn. Dat vond z bst spannnd; vaak is its wat j spannnd vindt, waar ht lrn bgint, zo ondrvond zij zlf. Samn mt n trainr bkijkt Fikj d bldn. D impact van d training is norm. In slchts dri uur tijd zit Fikj concrt wat z dot tijdns n gsprk n mt wlk ffct. Dat is voor haar n yopnr. Nog rglmatig kijkt Dunnwijk in haar notitibokj naar d tips van di dag. Fikj sluit af mt d boodschap dat w vaak vl vrwachtn van ht aankomnd jaar, maar vrgtn trug t kijkn naar d afglopn tin jaar. Wannr w dat don, zin w hovl r al vrandrd is. Daar kun j vl van lrn. 1

2 Andrs vrandrn volgns Thijs Homan Nit van tvorn plannn makn n stratgiën bdnkn, maar accptrn dat dingn simplwg ontstaan n j r hooguit achtraf chocola van kunt makn: dat is d boodschap van Thijs Homan, hooglraar Implmntation and Chang Managmnt aan d Opn Univrsitit. Zijn lzing start hij mt d boodschap dat Stichting Korrlati na afloop klaarstaat om d tohoordrs op t vangn. En indrdaad: Thijs lzing brngt ons bhoorlijk in d war. Organisativrandring: d kunst van ht nitsdon Homan sprkt ovr vrandring. Nit ovr ho ht mot, maar ho ht gaat. Vrandring ontstaat volgns hm ondanks n nit dankzij chang managmnt. Strkr nog, hij stlt dat chang managmnt n contradictio in trminis is. Vrandring valt nit t managn. Mnsn ragrn volgns Homan nit op wat managrs rin stoppn, maar op wat z r zlf uithaln. En wat mnsn rgns uit haln, kun j nit oplggn. Op vragn als ho mot ik rvoor zorgn dat of ho krijg ik d cultuur zo dat antwoordt Thijs Homan stvast dat ht zo nit wrkt. Voor vrandrn bstaat gn watrdicht, voorsplbar mthod di chang targts dichtrbij brngt, stlt hij. Ironisch gnog zggn sommig advisurs d mthod-homan to t passn. Episodisch vrsus continu vrandrn Homan lgt ht vrschil uit tussn pisodisch n continu vrandrn. Episodisch vrandrn is ht dominant prspctif bij vl organisatis. Knmrkn van dz bnadring zijn d vl managmntinstrumntn om mnsn m t nmn in n ontwikkling : kpi s, smart-doln, pips, pops, paps, tbv s, t ctra. Homan vrwijst z allmaal naar d prullnbak. Bij ht pisodisch dnkn ovr vrandrn gaat mn r vanuit dat mnsn motn vrandrn omdat d omgving vrandrt. Maar: r ís volgns Homan gn omgving. Ht nig wat r is, is on big blooming buzzing confusion: n grot stroom mt gdo, bwging, gburtnissn tc. zondr ondrtitling ovr wat nu d grot trnds in di omgving zoudn zijn. D omgving is daarom fitlijk n sociaal construct; w pratn r ovr (bijvoorbld tijdns hisssis) n al pratnd n lkaar bïnvlodnd komn w op ons bld; onz btknisgving van wat 2

3 d omgving is. Vrvolgns trkkn mnsn allrli conclusis ovr wat z in d organisati dan zoudn motn vrandrn omdat d omgving vrandrd is. D facto btknt dit dus dat w vrandringn basrn op door onszlf gconstrurd idën ovr d ontwikklingn in d omgving. Homan nomt nog n aannam di past bij pisodisch vrandrn, namlijk dat j vrandring zou motn managn. Organisatis vrandrn alln als dat gmanagd wordt, zo lijkt d gdacht. Daarbij fungrn d inzichtn n tools uit ht vak vrandrmanagmnt als n soort instrumntl glijmiddl. Maar cntraal staat ht uitgangspunt dat ht d managr is di mnsn in bwging mot brngn. Uit divrs ondrzokn blijkt dat vrandring, gbasrd op dz pisodisch uitgangspuntn, in zkr drikwart van d gvalln nit ffctif is. Continu vrandrn dot volgns Homan vl mr rcht aan d wrklijkhid. Continu vrandrn gaat r van uit dat mnsn voortdurnd aan ht piln zijn: d rknning n accptati dat w in ons wrk continu improvisrn n inspln op wat r concrt gburt. Daarbij hbbn d mst mnsn d wil om ht bst van hun wrk t makn. Maar juist dat strvn btknt dat z vl motn improvisrn, rommln n rgln om d zakn voor lkaar t krijgn; vaak ondanks d organisati waar z in wrkn. Mnsn latn zich daarbij nit primair lidn door stratgi, missi n KPI s. Nimand dnkt, als hij op maandag op kantoor arrivrt: Zo, vandaag ga ik KPI- 4 ralisrn. In plaats daarvan latn mnsn zich al pilnd - mslpn door wat op hn afkomt, waarvan mn doorgaans ht bst probrt t makn, n wat lifst ook nog n btj gzllig mot zijn. Homan nomt dit vrschijnsl thrownnss : j gaat ondr in d stroom van gburtnissn van alldag. Vanuit d continu vrandrbnadring bzin, is d stratgi van n organisati gn vooropgzt plan, maar ht rsultaat van gaccumulrd gpil d pilnd, mrgnt organisati. Stratgi zi j volgns Homan daarom pr dfiniti altijd pas achtraf. Homan illustrrt ht vrschil tussn pisodisch n continu vrandrn aan d hand van tw lgrcommandantn, di na lkaar in Afghanistan dindn. Bidn wrktn forml gzin in n idntik contxt: dzlfd organigrammn, dzlfd stratgi, dzlfd kpi s tc. J zou dus n vrglijkbar organisati vrwachtn. Maar d rst commandant had voorafgaand aan d missi tot in d klinst dtails gpland wat r allmaal most gburn. Haar soldatn mrktn chtr 3

4 al gauw dat di planning totaal nit aansloot bij d glfd wrklijkhid van n unit in n oorlogsgbid. Z litn d commandant links liggn n bslotn al gauw om naar ign goddunkn t gaan wrkn n dat wrkt. Op haar burt sttld d commandant zich in haar kantoorcontainr n zat d hl dag naar cijfrs t starn, nota s t schrijvn tc. Maar in fit was z daardoor hlmaal gïsolrd graakt van d wrklijk gang van zakn. D twd commandant pakt ht andrs aan. Hij vrtrouwd op ht vakmanschap van zijn tropn n gbruikt plannn, rapportags, kpi s tc. alln maar om d forml bazn in Dn Haag grust t stlln. Dit wrkt vl btr. Dz commandant stond dan ook middn in ht informl ntwrk van d unit. Wat dit voorbld laat zin is dat d forml gpland structuur, planning, takn, doln tc. in d praktijk nauwlijks n voorspllnd waard hbbn voor ho n nhid functionrt. J kunt plannn n managn wat j wilt, maar knnlijk zijn r allrli andr krachtn n dynamikn gaand di j mist als j j alln maar blijft focussn op j plannn n vooraf gformulrd doln. D managmntparadox Volgns Homan is d zoghtn managmntparadox n intrinsik knmrk van ht managmntwrk. Managrs staan wliswaar aan ht ror n wordn gacht allrli kpi s, planningn, tc. t ralisrn. Maar tglijkrtijd zijn z dls wl n dls ook hlmaal nit in control ovr al d procssn n dynamikn di gaand zijn n di bpaln of zij hun targts haln. Zkr d laatst dcnnia wordt dz managmntparadox mr n mr ontknd. Dz ontknning houdt in dat w d n pool van d paradox voorrang gvn n zo d andr pool ngrn. D oplossing voor zowat lk dnkbaar problm zokt mn in mr control, mr bhrsing, mr plannn n planningn, tc. W wigrn t accptrn dat organisatis t ingwikkld n dynamisch zijn om vanuit n cntraal punt t kunnn controlrn. Zkr d ontwikklingn in d ICT makn ht moglijk om d control nog gdtaillrdr n fijnmazigr t makn. Maar ht lidt ignlijk alln maar tot n vrstrking van d bhrsbaarhidsmyth. Trwijl n dat lrt ht continu vrandrn-prspctif d zakn nit t bhrsn zijn vanuit n cntrum of n optik. 4

5 Btkniswolkn Mt vrandrmanagmnt don managrs n consultants wanhopig pogingn om n kors uit t stippln, inclusif d wg r naar to. Maar mn vrgt d kracht van btknisgving. Di gburt nit on stag van d forml vrandrtrajctn. On stag bzign w slchts braaftaal. Ht gaat juist om wat r off stag gburt: in d wandlgangn, bij d koffiautomatn, op d toilttn, t ctra. Offstag gvn mnsn btknis aan vrandringn. Mt hun roddls n gruchtn gvn mnsn collctif btknis aan vrandringn, crërn z zognomd btkniswolkn. Als j btkniswolkn volgt, dan bgrijp j ho vrandringn vorm krijgn: wrklijk vrandring btrft namlijk nit d buitnkant (d structuur, d stratgi, d procdurs n wrkprocssn), maar d binnnkant : ho praat n dnkt mn écht ovr ht wrk, ht managmnt n d organisati. Homan plit r voor om mr ondrzok t don naar d dynamikn van btkniswolkn in organisatis. Organisativrandring is vrandring van btkniswolkn, volgns hm. Grot kans dat w dan mr inzicht krijgn in ho vrandring tot stand komt. Wat rst, is ht tlfoonnummr van Stichting Korrlati. Want ho j nou n vrandring in god bann mot lidn, dat wtn w na Thijs vrhaal ignlijk nog stds nit, áls ht al kan Voorbldn van god vrandringn Na Thijs vrhaal schrijvn all dlnmrs op wlk vrandring grot indruk op hn hft gmaakt. In gropn wissln d dlnmrs hun vrhaln uit. Elk grop kist één vrandring di ht mst d moit van ht doorvrtlln waard is. Daarna fusrn z mt n andr grop, wissln d tw gkozn voorbldn uit, n kizn d mooist. Zodond blijvn tw bijzondr vrandrvrhaln ovr, uit ht rsrvoir van all mooi vrhaln di mnsn opnlijk mt lkaar dldn. Dit zijn d vrhaln van Nick van Brda (21), studnt Advancd Businss Cration aan Avans Hogschool t s-hrtognbosch, n Albrt van Damm, vakbondsbstuurdr bij CNV Vakmnsn. Nick vrtlt ho hij na n priod van gamvrslaving bsloot om vol voor zijn studi t gaan. Dat kwam door n zik oom, di ignlijk uitvindr had willn wordn, t vrog kankr krg, n ovrld zondr zijn passi t hbbn kunnn lvn. Nick bsloot daarom wél zijn passi 5

6 t gaan lvn. Sinds dat bsluit gaat ht hm voor d wind. Hij schrf n blog ovr cocrati dat vl liks n rtwts krg. Inmiddls sprkt Nick op divrs bijnkomstn ovr zijn rvaringn n idën. Albrt vrtlt ho zijn lvn als vakbondsbstuurdr in d Rottrdams havn door zijn dochtr strk vrandrd. Zij blk n karattalnt dat vl intrnational prijzn won. Albrt bsloot haar t stunn in haar sportloopbaan, waardoor zijn vakbondswrk noodgdwongn op d twd plaats kwam. D urn blvn, maar d inhoud van ht wrk vrandrd. In plaats van pur blangnbhartiging, koos Albrt mr n mr voor social innovati als sprpunt, n ztt daarto n spcial lrgang voor Rottrdams havnmdwrkrs op, di nu al voor ht drd jaar mt succs draait. Albrt rknt nu dat j mt social innovati uitindlijk mr brikt dan mt actis n stakingn, ook al zijn di soms ook nodig. Als julli m dri jaar gldn haddn uitgnodigd voor n bijnkomst als dz, was ik nooit gkomn. Nu wl! Ht is n vrrijking in ht wrk!, aldus Albrt. Andrs vrandrn volgns Huibrcht Bos Kun j d wrld vrandrn mt n bok? Di vraag stldn w aan d laatst sprkr, Huibrcht Bos, ondrnmr, x-voorzittr Jong Managmnt van VNO-NCW, n ignaar van Uitgvrij Sinds Ons id vooraf was dat Huibrcht dz vraag in zijn prsntati zou bantwoordn. Maar Huibrcht draaid d vraag om. Ho zou ik kunnn vrandrn door ht schrijvn van n ign vrhaal? Di vraag dstillrd hij uit d tkst di Alxandr Rinnooy Kan schrf in ht bok Lidnd Idaln uit d rks Pamflt2.nl. Rinnooy Kan stlt dat in n wrld van globalisring n individualisring d tokomst van vrandring aan ons is. Aan jou, mij, idrn dus. Huibrchts prsoonlijk vrandring En dus vrtlt Huibrcht ook zijn prsoonlijk vrhaal. Ho hij van jongs af aan wist dat hij ondrnmr wild wordn. En dat vanaf zijn 27 st ook was, als ignaar van n IT-bdrijf. Ho hij daarnaast ook in bstuursfunctis rold, zoals ht voorzittrschap van Jong Managmnt van VNO-NCW. In zo n rol gburt r its gks. Want als voorzittr wrd ht blangrijk wat ík van its vond; ik had inns n publik. Omdat ik in dz rol n achtrban rprsntrd. En zo kwam ht dat w mt n clubj mnsn bijn kwamn om its t vrzinnn tr 6

7 bstrijding van d conomisch crisis. Huibrcht n zij bdachtn dat ht zou kunnn hlpn om n andr soort bok t makn, ntj waarin lidnd idaln in plaats van crisis n llnd d bovntoon vordn. Immrs: in d hl gschidnis zijn r altijd mnsn gwst di woordn hbbn gvondn voor datgn wat achtraf ht bgin van n niuw, optimistischr priod is gblkn. Dnk aan Tar down this wall van Ronald Ragan. Ho mooi zou ht zijn om n bok vol spchs t makn, waarin mnsn nu ns nit vrtldn wat r allmaal mis is, maar inspirrdn mt niuw oplossingn. En zo kwam ht dat Huibrcht in 2012 uitgvr wrd. Passnd in n familitraditi, dat wl. Want in 1883 startt Huibrchts grootvadr al ns n uitgvrij, vandaar d naam Uitgvrij Sinds Strvn naar n btr wrld Brt Slachtr (gborn 1982), is n van d auturs van dat rst bok dat Huibrcht uitgaf, Lidnd Idaln. Brt schrijft dat d crisis hus nit buitn onszlf ligt. N, wij zíjn d crisis, dus motn w in d spigl kijkn n dingn andrs gaan don. Als ht om crisis n problmn gaat, dan is wat r concrt gburt slchts d hlft van ht vrhaal. D andr hlft is wat w rvan vindn. Dat bïnvlodt vrvolgns ho ht vrdr gaat. En dus is stap 1: probrn om ht gvol ovr d crisis positif t bïnvlodn. Jzlf n daarm ook andrn torustn om andrs t gaan kijkn. Dat is lastig, want r is zovl om ons hn dat ht ngativ bnadrukt. Dnk aan ht niuws, dat slchts gaat ovr wat r mis is. Daarom mot n bok hl andrs zijn n don dan ht daglijks niuws. Namlijk tn rst jzlf, als autur n spchschrijvr, uitdagn om ht bst van jzlf t gvn. En tn twd, dat zodanig don, dat j ook andrn rm bsmt. Natuurlijk klinkt dat hoogdravnd n is d kans dat n bok d wrld vrandrt klin. Maar alln al rnaar strvn is zr d moit waard. Dat strvn blijkt ook uit ht bok Stmpl Gschikt, waarin vl vrhaln staan ovr ho mnsn mt bprkingn ht bst uit wrk n lvn wtn t haln, maar soms ook nog vn nit. En vrhaal dat raakt was dat van Maaik, 21 jaar n in d Wajong. Huibrcht lst voor: Daar lig ik dan, op ht vangnt van d social zkrhid. En lvn waarin mijn nig vrantwoordlijkhdn bstaan uit ht ondrhoudn van mzlf, mijn hond n ht btaln van d rkningn. Ht gld 7

8 wordt, zondr dat ik r its voor do, maandlijks op mijn bankrkning gstort. Ik zit namlijk in d Wajong-uitkring n woon op n bglidwonn-projct. Op af n to n bijbaan via ht uitzndburau n vrijwilligrswrk na, wrk ik nit. Sollicitatis indign als n vrzondn -mail zondr racti. En vmbo-tl-diploma n zo god als gn wrkrvaring, ht contrast mt mijn succsvoll basisschooltijd kan haast nit grotr zijn. Als klutr lrd ik mzlf lzn, zondr problmn slog ik grop vir ovr, ik had 'D Stam van d Holnbr' in ht Engls uitglzn ton ik lf was. Ho slim ik ook lk, vrindn lvrd ht m nit op, ik was altijd n buitnstaandr. Mt n bijna-prfct citoscor blandd ik op ht vwo, wat ik andrhalf jaar volhild. Ik blandd in d psychiatri, waar ik n jaar doorbracht. Dus nu lig ik in ht social vangnt, alsof ht n hangmat is. Intllignti wordt ovrschat. D IQ-tst waarop ik bovn d 130 scoord is vrgtn. Voor ht nig wrk waar ik word aangnomn, hb ik gn hrsns nodig, n mijn burn hbbn alln n lichtvrstandlijk handicap. Ht volt alsof ik hb gfaald. Vrhaln als dz dln: dat op zich is al d moit waard. D wrld van vandaag op morgn vrandrn mt n bok is misschin wat vl gvraagd. Maar als hl vl mnsn dukjs in pakjs botr slaan, misschin wordt d wrld dan toch langzaam n btj btr 8

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n st Koi van 2003 n niuwjaaswns van ht bstuu, n kot atikl ov ol van ankpuntn in n vann oganisati, n n uitgbi atikl ov tatkit. n niuwsubik staat n call fo paps voo Euo confnc 2003, n bokvmling n n niuw

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n z Koi n uitgbi tugblik op laatst plnai sssi ov Kloof tussn ontwikkln n tstn mt tw atikln. Tvns hbbn w n acti ontvangn op ht RO atikl van Davi Rico uit voig Koi. Maa w bginnn mt knnismaking van aul imons.

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie