PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR"

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST DIJNSELBURGSCHOOL Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

2 Inhoud Profielschets 3 Taken en verantwoordelijkheden 3 Functie-eisen 4 Persoonlijkheidsprofiel 4 Arbeidsvoorwaarden 5 Procedure 5 Planning 5 Contactgegevens 5 De organisatie 6 Het Christelijk College Zeist 6 De Dijnselburgschool 9 Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

3 Het College van Bestuur van de CVO Groep is in verband met het vertrek van de huidige directeur - voor het Christelijk College in Zeist (VMBO) en de Dijnselburgschool (Praktijkonderwijs) op zoek naar een Bovenschoolse directeur m/v De bovenschoolse directeur is, onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, integraal verantwoordelijk voor de beide scholen. Van de bovenschoolse directeur wordt verwacht dat hij/zij voortbouwt op het huidige stabiele fundament van de beide scholen. De directeur zal tevens in staat moeten zijn om de samenhang tussen het VMBO en het Praktijkonderwijs verder te ontwikkelen. Daarnaast levert de directeur, als lid van het Gemeenschappelijk Management Team, een substantiële inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de CVO Groep als geheel. De directeur is integraal eindverantwoordelijke voor de beide scholen. De directeur geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school. De directeur geeft direct leiding aan de teamleiders van de beide scholen. Dit alles binnen de doelstellingen van de scholen, teneinde een optimaal personeelsbeleid, onderwijsbeleid en optimale bedrijfsvoering voor de scholen te realiseren. De verantwoordelijkheden van de directeur zijn vastgelegd in een managementovereenkomst met de bestuurder. Binnen de functie van directeur zijn de volgende resultaatgebieden relevant: - (Meerjaren)activiteitenplan; - financiën en beheer; - onderwijsbeleid; - leerlingenbeleid; - personeelsbeleid; - PR en communicatiebeleid; - kwaliteitszorg. De directeur vormt samen met de teamleider(s) het managementteam (MT) van de school. Taken en verantwoordelijkheden Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van de doelen in de zin van onderwijskundig beleid, financiën en beheer, teamontwikkeling en formatieplanning; het voorzitten van het managementteam, het functioneel en hiërarchisch leidinggeven aan de teamleiders en het onderwijsondersteunend personeel; leveren van een actieve bijdrage aan de inhoudelijke en organisatorische advisering van het College van Bestuur aangaande strategische doelen, kwaliteit van het onderwijs en ontwikkelingen in het regionale onderwijsveld; het op strategisch en tactisch niveau aangaan en onderhouden van relaties met het regionale onderwijsveld en aansluitend zorgdragen voor instroom van leerlingen; het op korte en lange termijn profileren van de beide scholen; het vervullen van de functie van samenwerkingspartner en belangenbehartiger namens de CVO Groep; invulling geven aan professioneel personeelsbeleid, in de zin van gesprekkencyclus, personeelsontwikkeling, werving- en selectiebeleid en verzuimbeleid; Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

4 zorgdragen voor een professionele cultuur waar onderwijs, de beleving van de leerling, externe oriëntatie en pedagogisch-didactische kwaliteit in samenhang worden gezien en gebracht; het in het Gemeenschappelijk Managementteam leveren van een inhoudelijke bijdrage aan beleid ten behoeve van de CVO Groep. Functie-eisen Beschikken over een academisch werk- en denkniveau; relevante ervaring in een eindverantwoordelijke leidinggevende functie binnen het (voortgezet) onderwijs; kennis van strategische ontwikkelingen betreffende het onderwijs resulterend in een heldere visie op toekomstige ontwikkelingen; beschikken over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; kennis van financiële bedrijfsvoering; beschikken over goede kennis van personeelsmanagement; bewezen netwerkkwaliteiten; inzicht in en ervaring met politieke besluitvormings- en onderhandelingsprocessen; in staat om de christelijke identiteit van de scholen vorm te geven en voor te leven; aantoonbare affiniteit met leerlingen en de jeugdcultuur. Persoonlijkheidsprofiel In uw rol als directeur van de beide scholen in Zeist is de verdere ontwikkeling van de samenhang van beide schooltypen voor u een uitdaging waar u zich door laat inspireren. U voelt zich thuis in twee kwalitatief hoogwaardige scholen waarin de (belevings-)wereld van de leerling centraal staat. Beide scholen kenmerken zich door een enthousiast en bevlogen team van medewerkers. De kunst zal zijn om dit enthousiasme en de bevlogenheid, voortkomend uit een gestabiliseerd onderwijskundig fundament, vast te houden en nog verder te ontwikkelen. Leidend is voor u de communicatie met het managementteam en de medewerkers binnen de scholen enerzijds en binnen de CVO Groep anderzijds. U bent omgevingsgericht, een netwerker die specifiek voor dit type onderwijs kansen en mogelijkheden van verdere integratie en samenwerking in de Zeister samenleving zoekt, een representatief en aansprekend boegbeeld en ambassadeur van de beide scholen. U bent een boeiend spreker met een eigen verhaal om mensen te inspireren en mee te nemen. U bent enthousiast om invulling te geven aan de ambities van de CVO Groep en om zichtbaar verbeteringen door te voeren. Hierbij betrekt u het College van Bestuur, het managementteam, medewerkers, leerlingen en ouders op een wijze waardoor betrokkenen zich herkennen in uw visie en beleid. In uw denken en doen staat het garanderen van kwaliteitsonderwijs centraal. Daarbij streeft u in samenspraak met de teamleiders naar een optimalisatie die ouders en leerlingen er toe brengen om te kiezen voor het CCZ of de Dijnselburgschool. U kunt goed luisteren en bent creatief. U bent een inspirerend communicator met oog voor de mens in de organisatie. U bent een teamplayer die graag de grote lijnen bewaakt en stuurt op proces én inhoud. U bent een voortrekker in de vormgeving van het eigene (identiteit) van de scholen, zowel op levensbeschouwelijk terrein als op het gebied van leefsfeer, leerlingbegeleiding en inhoud van het onderwijs en u bent zichtbaar op de werkvloer. U bent indien nodig - in staat om veranderingen te sturen en beleidsmatige vernieuwingen te implementeren. U bent een toegankelijk en dynamisch persoon, die zaken in gang zet en af weet te Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

5 maken, richting durft te geven, keuzes durft te maken, prioriteiten kan stellen en waar nodig durft te confronteren. U bent een gewaardeerd sparringpartner op inhoudelijk gebied, zowel voor de leden van het MT als voor de medewerkers binnen de school. In de komende jaren zal specifiek voor het CCZ gelden dat veelvuldig overleg met diverse partijen noodzakelijk is in verband met mogelijke nieuwbouw. Ook in die zin dient u over verbindende kwaliteiten te beschikken. Arbeidsvoorwaarden De directeur krijgt een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, conform de CAO-VO in salarisschaal 14, minimaal 4.419,- en maximaal 5.913,- bij een volledige benoeming. De CVO Groep kent goede en marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden. De omvang van de functie bedraagt 0,8 tot 1,0 fte. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij in de omgeving van de school woont of binnen korte tijd komt wonen. Procedure De bestuurder van de CVO Groep, drs. S. Poels, zal samen met één van de rectoren/directeuren oriënterende gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de benoemingsadviescommissie worden gepresenteerd. Indien noodzakelijk kan ook nog sprake zijn van een tweede ronde gesprekken. De procedure wordt ondersteund door het hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie van de CVO Groep. Reageren door middel van een sollicitatiebrief en CV, vóór 24 november 2012 te sturen aan de afdeling P&O van de CVO Groep, Postbus 185, 3970 AD Driebergen-Rijsenburg, of per Planning Oriënterende gesprekken: week van 26 november en 3 december e ronde gesprekken met benoemingsadviescommissie: week van 10 december e ronde gesprekken (indien aan de orde): uiterlijk begin van de week van 17 december Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure. Het assessment zal eind december 2012 plaatsvinden.. Streefdatum benoeming: 1 april 2013, of zoveel eerder als mogelijk Contactgegevens Voor inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de bestuurder, drs. S. Poels, telefoon (0343) , Voor procedurele informatie kan contact worden opgenomen met het hoofd van de afdeling P&O, J.A. van der Mijl, telefoon (0343) , Nadere informatie is eveneens te vinden via de website van de CVO Groep: Specifieke informatie over de beide scholen is te vinden via en Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

6 De organisatie Het Christelijk College Zeist en de Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs maken deel uit van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht. De CVO Groep is een open christelijke scholengroep voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De groep bestaat uit vijf functioneel autonome scholen: 1. Revius Lyceum Doorn 2. Revius Lyceum Wijk bij Duurstede 3. Christelijk Lyceum Zeist 4. Christelijk College Zeist 5. Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Zeist Het Christelijk College Zeist In het schooljaar staan 227 leerlingen ingeschreven. De formatie bedraagt in totaal ongeveer 27 fte. Deze is uitgesplitst in 2,2 fte management/directie, 18 fte docenten en 6,8 fte onderwijs ondersteunend personeel. De school kent een structuur van een parttime directeur (in combinatie met het directeurschap van de Dijnselburgschool) en twee teamleiders. De school kenmerkt zich door een goede zorg- en begeleidingsstructuur. Leren door doen loopt als een rode draad door het gehele onderwijsconcept. Daarnaast is er veel aandacht voor taal en rekenen, omdat dit een voorwaarde is om succesvol de opleiding te kunnen volgen. Tijdens de (maatschappelijke) stages staan de leerlingen direct in contact met professionals die op de werkvloer van de stageplek aanwezig zijn. Op CCZ krijgen de leerlingen les van docenten, die in veel gevallen vanuit een baan in het bedrijfsleven zich nu toeleggen op het doorgeven van hun praktische kennis aan de volgende generatie. Al de leerlingen werken op school en op stage met professionals uit de praktijk. Voor de AVO vakken zijn er didactisch geschoolde docenten op CCZ. De stageplekken van de leerlingen van CCZ zijn te vinden in vele uiteenlopende werkvelden. Hierbij is maatwerk het sleutelwoord. Om dit mogelijk te maken is een zeer succesvolle samenwerking met het lokale bedrijfsleven gerealiseerd. Dit is een uniek concept voor deze regio. Persoonlijk en vernieuwend onderwijs, geheel ontwikkeld voor en gericht op de doelgroep. Ook zorgleerlingen worden daarbij niet vergeten. Op CCZ is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. De school heeft een christelijke signatuur, maar bovenal is het belangrijk om elkaar met respect te behandelen en open te staan voor andere cultuur- en geloofsovertuigingen. Samen wordt er voor gezorgd dat het prettig leren en werken is op CCZ. Hier zijn ook de ouder(s) en verzorger(s) bij nodig. De driehoek "leerling, ouder en school" is belangrijk en de basis voor de werkwijze. Naast de contacten met de ouder(s)verzorger(s) over de resultaten en het welbevinden van hun kind, wordt de ouders de mogelijkheid geboden mee te denken en te praten over de school, als lid van de deelraad of via een ouderparticipatiegroep. Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

7 Onderbouw De leerlingen van de onderbouw op CCZ volgen hun onderwijs in de Doe-vakschool. Twee dagen in de week is dit vormgegeven in projectonderwijs op de zogenaamde Doedagen, waarin leren door doen centraal staat. In de Doe-vakschool wordt ongeveer zeventig procent van de onderwijstijd besteed aan AVO vakken met extra aandacht voor taal en rekenen. Naast een vast AVO programma volgen leerlingen de zogenaamde Sprintlessen. In deze lessen wordt onderwijs op maat geboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van Nederlands, rekenen of Engels. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor een doorstroom naar de theoretische leerweg volgen het vak Frans. De overige dertig procent van het onderwijs wordt gegeven in de vorm van Doe-onderwijs. Dat betekent dat de leerlingen op Doedagen aan de slag gaan met praktische opdrachten in de sectoren techniek, zorg, groen en economie. In het programma tijdens de Doedagen wordt er zoveel mogelijk betekenisvol gewerkt door vakintegratie en competentiegerichte opdrachten. De leerlingen kunnen proeven aan een beroep en uitvinden wat het beste bij hen past. Ze krijgen de kans zich te oriënteren op één van onze uitstroomprofielen en leggen daarmee de basis voor beroepsgericht onderwijs in het derde en vierde leerjaar. Leerlingen van de Doe-vakschool: werken in de schooltuin, bereiden kleine gerechten en verkopen deze in de eigen kantine, participeren in de kerstmarkt van een verzorgingstehuis voor ouderen organiseren een zwerfvuildag in de wijk. Met deze activiteiten voldoen de leerlingen van CCZ tegelijkertijd aan hun wettelijk verplichte maatschappelijke stage. De Doe-vakschool is een unieke onderbouw opleiding die op CCZ zelf is ontwikkeld, toegesneden op de aan de medewerkers van CCZ toevertrouwde doelgroep. Bovenbouw In de bovenbouw kiezen de leerlingen voor profielen: Care & Congress en Techniek & Talent Care & Congress C&C bestaat uit twee vakgebieden: zorg en welzijn aan de ene kant en horeca en congreswereld aan de andere kant. Bij Care & Congress leren leerlingen over het verzorgen van de mens, van baby tot oudere. Ze leren bijvoorbeeld koken, maar ook over wat er bij gastvrijheid komt kijken. CCZ wil leerlingen stagebekwaam maken en competent voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven en werkt daarom nauw samen met horeca, congrescentra, kinderdagverblijven en instellingen voor gehandicapten- en ouderenzorg in de omgeving. In het derde en vierde leerjaar vormt praktijkleren zestig procent van het onderwijs. De overige veertig procent wordt besteed aan de algemeen vormende vakken (AVO). In periode 1 en 2 van het derde leerjaar staat de stagevoorbereiding centraal. Naast de stage wordt één dag per week besteed aan Beroepsgerichte Zorg (BGZ). De onderwerpen die tijdens de prestatie- en projectonderdelen behandeld worden komen zoveel mogelijk overeen met de werkplek waar een leerling stage loopt. De kennis en vaardigheden die de leerlingen in hun stage nodig hebben, komen daardoor in deze periode ook op school aan bod. In het vierde leerjaar staat het examen centraal. De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen. Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

8 Care & Congress is ontstaan uit een initiatief van CCZ en het ROC ASA. Het is een vierjarige opleiding waarbij leerlingen in het derde leerjaar VMBO instromen en met een startkwalificatie op MBO niveau 2 kunnen uitstromen. De opleiding kent een doorlopende leerlijn van het VMBO naar het MBO niveau 2. Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg kiezen, kunnen hun MBO-opleiding Helpende Zorg niveau 2 versneld afronden binnen C&C. Leerlingen met de kaderberoepsgerichte leerweg kiezen voor een externe MBO-opleiding niveau 3 of 4. Techniek & Talent Bij Techniek & Talent draait het om techniek en commercie in de breedste zin van het woord: van ruwbouw, meubel maken en schilderen tot mobiliteit in de context van het bedrijfsleven. De leerlingen leren door de handen uit de mouwen te steken en zich te oriënteren op bijvoorbeeld metselen of houtbewerking. CCZ wil leerlingen competent maken voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven en werkt daarom nauw samen met bouw- en schildersbedrijven, meubelmakers, autobedrijven en fietsenmakers in de omgeving. Economie maakt een wezenlijk deel uit van het beroepsgerichte programma. Leerlingen doen examen in het intersectorale programma: Technologie en Commercie. In het derde en vierde leerjaar vormt praktijkleren zestig procent van het onderwijs. De overige veertig procent wordt besteed aan de algemeen vormende vakken (AVO). In periode 1 en 2 van het derde leerjaar staat de stagevoorbereiding centraal. Daarnaast gaan de leerlingen met het project Zeepkist aan de slag. Ze ontwerpen en bouwen een eigen voertuig, die tijdens de Open Dagen wordt ingezet in een heuse race. Hierna worden de zeepkisten weggegeven aan regionale basisscholen en/of centra voor kinderopvang als speelmateriaal. Dit om te benadrukken dat CCZ deel uitmaakt van en haar steentje wil bijdragen aan haar omgeving. Tijdens het project Zeepkist leren de leerlingen vaardigheden die nodig zijn voor hun stage. Naast de stage wordt één dag per week besteed aan Beroepsgerichte Techniek (BGT). Ook voor T&T geldt het prestatie- en projectonderdeel Zoals genoemd bij C&C. In het vierde leerjaar staat het examen centraal. De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen. Training & Reflectie Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die dreigen af te stromen naar een kader beroepsgerichte opleiding. Het doel van Training & Reflectie is om deze leerlingen toch op niveau te laten doorstromen naar niveau 4 van ROC ASA zonder tussentijdse uitval en verdere afstroom. Training & Reflectie is ontstaan op initiatief van Christelijk College Zeist in nauwe samenwerking met ROC ASA. Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

9 De Dijnselburgschool In het schooljaar staan 118 leerlingen ingeschreven. De formatie bedraagt in totaal ongeveer 18 fte. Deze is uitgesplitst in 1,1 fte management/directie, 11,5 fte docenten en 5,5 fte onderwijs ondersteunend personeel. De school kent momenteel een structuur van een parttime directeur (in combinatie met het directeurschap van CCZ) en één parttime teamleider. Persoonlijke begeleiding van de leerlingen staat centraal binnen de Dijnselburgschool. De leerling kan meer van de stof onthouden wanneer les wordt gegeven aan kleine klassen, en kleine groepen leerlingen. De school biedt ruimte aan bijna honderdtwintig leerlingen, die onderverdeeld zijn in negen klassen. De medewerkers vinden het allemaal belangrijk om de leerlingen centraal te stellen. Het leerproces wordt afgestemd op de leerling, met zoveel mogelijk les op maat. Leerlingen op het Praktijkonderwijs leren door doen. Enkele doelstellingen van de stage in het Praktijkonderwijs zijn: 1. De leerling leert zo actief en zelfstandig mogelijk 2. De leerling oriënteert zich op zijn of haar interesses en capaciteiten 3. De leerling leert deel te nemen aan arbeidsprocessen in het bedrijf 4. De leerling leert zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten Het Praktijkonderwijs heeft tot doel de leerling op weg te helpen naar een plek in de maatschappij. Dit betekent dat de leerlingen van de bovenbouw (derde-, vierde- en vijfdejaars leerlingen en AKAleerlingen) de kans krijgen werkervaring op te doen in het bedrijfsleven. De leeftijd waarop stagelopen voor de leerlingen begint, is gemiddeld vijftien jaar. Dit moet met de jongere leerlingen rustig en voorzichtig opgebouwd worden. In het zoeken naar stageplekken houdt de school rekening met wensen, mogelijkheden en beperkingen van de leerling. In veel bedrijven werken leerlingen van een school voor Praktijkonderwijs. Over het algemeen komen ze het best tot hun recht bij zeer goed gestructureerde werkzaamheden, waarbij ook sprake is van: Overzichtelijk werk Routinematige handelingen Assisteren van een ander personeelslid De Dijnselburgschool heeft een overzicht gemaakt van arbeids- en sociale vaardigheden waaraan de leerling op het stagebedrijf werkt. Deze vaardigheden worden per stageperiode door de werkbegeleider van de stageplek beoordeeld. Stage Na het afronden van hun opleiding willen veel van de leerlingen gaan werken. Om leerlingen alvast te laten wennen aan het werkproces, gaan ze op stage. Bij elke stage wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de leerling. Stages kunnen intern, dus binnen de school, gelopen worden. Dit gebeurt in het tweede schooljaar. De externe stages bij bedrijven en instanties buiten de school volgen in de 3e, 4e en 5e klas. Tijdens de stages leren de leerlingen hoe ze moeten functioneren in het bedrijfsleven buiten de school. Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

10 Een paar voorbeelden van stageplaatsen buiten de school zijn; keukens in zorgcentra de detailhandel supermarkten ziekenhuizen boerderijen hout en metaalverwerkende bedrijven peuterspeelzalen en kinderdagverblijven drukkerijen tuincentra hoveniersbedrijven de horeca Vanuit het Gilde-project zijn verschillende vrijwilligers binnen de school actief. Mensen die niet meer werken, geven de kennis die ze tijdens hun werk hebben opgedaan door aan jongeren. De vrijwilligers werken onder begeleiding van een leraar samen met een groep van 2 tot 4 leerlingen. Bovenbouwleerlingen die geen stage lopen volgen arbeidstraining. De Dijnselburgschool heeft een villa op de Bergweg omgebouwd tot arbeidstrainingscentrum. Leerlingen leren binnen het arbeidstrainingscentrum vaardigheden die ze nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn: Op tijd komen Een lunch meenemen Gepaste werkkleding dragen Zelfstandig reizen naar en van je werkplek Een werkdag volhouden Omgaan met collega s Omgaan met feedback Werken aan een leerpunt Woonsimulatie De leerlingen worden zoveel mogelijk geholpen om zich voor te bereiden op de toekomst. Vandaar dat geleerd wordt wat zelfstandig wonen betekent. Dit gebeurt onder andere door de woonsimulatie, waarin de leerling op een praktische manier leert hoe het is om op kamers te gaan. Verder worden er verschillende vakken gegeven die de leerling ook op dit gebied voorbereiden op de toekomst. Dit zijn bijvoorbeeld de vakken verzorging w.o. koken en catering, huishoudkunde en schoonmaak en groothuishouding. Portfolio Wanneer een leerling de school verlaat, willen we hem of haar een helder zelfbeeld meegeven. Dit betekent dat de leerling goed moet weten wat zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden zijn. Om dit te kunnen realiseren heeft het lerarenteam een paar jaar geleden een teamcursus Portfolio en Coaching gevolgd. Wat ze tijdens deze cursus geleerd hebben wordt nu toegepast in de lessen. Elke leerling maakt een eigen portfolio, waarin staat wie hij is, en over welke vaardigheden hij beschikt. De leraren hebben ook regelmatig een coachingsgesprek met de leerlingen, om hun vorderingen te begeleiden. Beeld van de leerling Als school is belangrijk om een duidelijk beeld van de leerling te hebben. Hierdoor is duidelijk welke zorg voor een leerling getoond moet worden. Daarom is het niet alleen belangrijk om goed contact te hebben met de leerling zelf, maar als docenten onderling ook van elkaar te weten hoe de vorderingen van een leerling verlopen. Hiervoor wordt twee keer per jaar een leerlingengesprek gevoerd. De mentor van de leerling verzamelt dan alle gegevens en bespreekt de ontwikkelingen met de andere leraren, de logopedist, de orthopedagoog, de maatschappelijk deskundige en de Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

11 teamleider. Wanneer een leerling stage loopt, wordt ook de stagebegeleider aan het woord gelaten. De inhoud van dit gesprek wordt in een handelingsplan samengevat, dat gebruikt wordt voor de verdere begeleiding van de leerling. In elke leerlingenbespreking worden de resultaten van het vorige gesprek doorgenomen, en zo ontstaat een duidelijk beeld van de vorderingen van elke leerling. Mochten er problemen zijn, dan kunnen deze vroeg ontdekt worden en kan hierop worden ingespeeld. Elke scholier krijgt zo begeleiding op maat vanuit een helder beeld dat de leraren van hem hebben. Wanneer het nodig is wordt er natuurlijk ook met de ouders of verzorgers contact opgenomen, om met hen samen te werken. Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool Schoolplan 2012-2016 Dijnselburgschool Zeist, juli 2012 Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Praktisch onderwijs, met een eigen werkwijze. Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs maakt deel uit van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE Inhoudsopgave 1 Het IJsselcollege 3 De organisatie 3 Het Nieuwe IJsselcollege 3 De missie 4 2 Locatiedirecteur 5 Functie-eisen 5 Persoonlijkheidsprofiel

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS - 090217 - FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Beukenrode Onderwijs 3 De organisatie 3 De missie 3 Ondersteuning 3 De structuur 3 2 Locatieleider 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Hoofdstuk Bouwen aan talent! Informatiebrochure 2015-2016 Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn 1 Informatiebrochure_Windroos.indd 1 07-10-15 11:08 Het draait om jou! Het draait om

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING SCHOLENGROEP HOLLAND Inhoudsopgave 1 Scholengroep Holland 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Voorzitter College van Bestuur 4 Plaats in

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor.

In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor. Leren doen we samen! Welkom bij de Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)! Ben jij op zoek naar een leerzame en leuke stageplaats? In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor.

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

WELKOM OP DE SCHIETBAANSTRAAT

WELKOM OP DE SCHIETBAANSTRAAT WELKOM OP DE SCHIETBAANSTRAAT Talent in praktijk LMC PRAKTIJK- ONDERWIJS WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, in een straat met hoge huizen staat onze school de Schietbaanstraat. Eenmaal binnen, stap

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de sollicitatieprocedure 2. Tekst oproep Weekbrief 3. Taakomschrijving 4. Profiel 2 1. Informatie

Nadere informatie

leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg

leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg informatie schooljaar 2018/2019 Over het Groene Hart leerpark Bij het Leerpark staat Leren door doen centraal. Bij ons leren leerlingen met

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 4 februari 2014 19.30 21.00 uur Programma De komende maanden in leerjaar 2 Activiteiten loopbaanoriëntatie Advies / determinatie / leerwegen Intersectoraal programma

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem

School- en functieprofiel. Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem School- en functieprofiel Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20

Nadere informatie

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo : een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo In deze folder maakt u kennis met VMBO-Select, TalentStad-in-aanbouw, een nieuwe visie op het vmbo. TalentStad is een samenwerkingsverband van het Agnieten

Nadere informatie

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord profiel 2 april 2015 Opdrachtgever Openbare Scholengroep Schoonoord Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 Inleiding Deze brochure gaat over de vestiging in Gennep, een school die respect en duidelijk heid hoog in het vaandel

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 3 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN 1. Toelichting op organisatie en functie College De Heemlanden is een open

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016

Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016 Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet onderwijs Profielen

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 IVO-Deurne 3 De instelling 3 De organisatie 3 De schoolleiding en staf 3 De visie 3 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Determinatie VMBO basis/ kader

Determinatie VMBO basis/ kader Determinatie VMBO basis/ kader 2017-2018 Veldhoven, 23 juni 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsing in leerjaar 1 VMBO... 4 3. Overgang naar hogere leerjaren... 4 Plaatsing in leerjaar 2... 4 Plaatsing

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Het Baarnsch Lyceum zoekt een

Het Baarnsch Lyceum zoekt een 'Het Baarnsch Lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen, is sinds 1919 een begrip in de regio Baarn/Soest. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn verknocht aan de

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT WELKOM OP DE TALINGSTRAAT Jouw stap naar de echte wereld LMC PRAKTIJK- ONDERWIJS WELKOM In Rotterdam Zuid staat langs de singel met fonteinen onze prachtige school de Talingstraat. Ons gebouw is klein

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie