GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef WL Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam"

Transcriptie

1 GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer Tel. nummer Fax Website PDCA-PERIODE

2 GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer Tel. nummer Fax Website pdca-periode

3 INHOUD Inleiding Uitgangspunten Missie en visie van de GSR - Beroepscode - Doelstellingen arbo-beleid 2. Organisatie Arbo-organisatiestructuur - Omschrijving taken en verantwoordelijkheden - Specifieke taken ( D / MO / Arbo-cie / PM) - Communicatie 3. Risico-inventarisatie & evaluatie Verzuimbeleid Agressie en geweld / seksuele intimidatie Voorlichten en instrueren van personeel en/of leerlingen - Organisatorische maatregelen 6. Speciale doelgroepen Registratie ongevallen / gewondenvervoer Ontruiming / BHV / EHBO Financiering Cyclisch proces Bijlagen a. Missie /Visie GSR b. Plan van Aanpak c. Benoemde vertrouwenspersonen d. Benoeming en taken interne / externe vertrouwenspersoon e. Samenvatting Wet Poortwachter f. Beleidsmaatregelen agressie en geweld g. Protocol Ongevallen h. Formulier melding ongevallen i. Protocol Agressie/Geweld/Seksuele Intimidatie (AG&SI) j. Formulier melding agressie, geweld, seksuele intimidatie k. Taakomschrijving Hoofd BHV / BHV / EHBO R dam en R wijk-- 38 l. Aantekeningen

4 0. INLEIDING Een Bijbelse basis Veiligheid in al zijn facetten heeft binnen de GSR grote aandacht: dat is onlosmakelijk verbonden met de uitgangspunten, de missie en visie van de school. Het bijbelse gebod van de liefde is daarbij de basis. In dit beleidsplan is dat dan ook de dragende gedachte: liefde tot God en liefde tot de naaste. Daarmee is niet alles gezegd, wat te zeggen valt. Liefde heeft verschillende aspecten die expliciet gemaakt moeten worden: dan gaat een algemeen bekend gebod nieuw leven krijgen. Gerichtheid op de ander, uitkomend in concrete zorg die mensen voor elkaar moeten hebben. Zichtbaarheid: je gedrag laat zien dat het je ernst is wat je zegt over veiligheid. Het maakt je bereid je op je gedrag te laten aanspreken. Preventief: Als anderen gevaar lopen door hun gedrag of door omstandigheden, keer je je niet om en loop je niet door Beleidsmatige vertaling: hoe bereik ik zo goed mogelijk wat essentieel is. Investering: je wilt investeren (in tijd en geld) in wat je dierbaar is. Op deze manier willen we binnen de GSR met veiligheid en wat daarmee samenhangt omgaan. Dit beleidsplan geeft daar vorm aan. Een cyclisch proces Dat komt met name uit in een cyclisch proces waardoor zorg voor veiligheid systematische aandacht krijgt, conform het beschreven principe van de PDCA-cirkel van Demming. Kern daarbij is het in beweging houden van verbeteringen en veranderingen Er zijn daarbij vier fasen waarin bepaalde activiteiten ondernomen gaan worden: Plan > Do > Check > Act. Na een fase van onderzoek, analyse en plannen maken (PLAN) vindt invoering plaats: organiseren, regelen, voorwaarden scheppen. (DO). Dan volgt het nagaan of je ook bereikt wat je wilde bereiken (CHECK) om aan de hand daarvan het beleid bij te stellen (ACT). Deze cyclus van beleidsvaststelling, -uitvoering, -evaluatie en bijstelling begint daarna een nieuwe ronde zodat verbeteringen en veranderingen niet stil komen te staan. Een gedragen beleid Het arbobeleidsplan wordt binnen de school vastgesteld door het MT voor de duur van 4 jaar. Dit arbobeleidsplan is sterk gelieerd aan het veiligheidsplan wat ook op de GSR-site is te vinden. Via deze plannen willen we allen betrekken die aan de school verbonden zijn als leerling, als personeel of als ouder. Om die reden is in 2006 aan de LOR, de PR en de OR advies gevraagd. Inmiddels spreken wij in 2013 over de medezeggenschapsraad. Verder is er een leerlingenraad met 13 leerlingen. Drie van deze leerlingen zijn tevens lid van de MR. Vanaf 2011 wordt beleid dat is vastgesteld met de Manager Bedrijfsvoering doorgesproken. Deze zorgt ervoor dat nieuw beleid via de MO s en de MR wordt doorgesproken. We hopen en wensen dat allen die betrokken zijn bij de GSR veiligheid hoog in het vaandel hebben en houden. Maar ook dat we dat aan elkaar merken: zichtbaar en hoorbaar. 4

5 1. UITGANGSPUNTEN Missie en Visie van de GSR Bijlage A De missie van de GSR geeft aan dat de GSR voor leerlingen in de Randstad onderwijs wil bieden binnen een veilig klimaat, dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten. Binnen dit kader wil de GSR leerlingen een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming geven. Docenten en onderwijsondersteunend personeel worden daarbij aangezet tot het ontwikkelen van een professionele werkhouding. Dit opvoedings- en vormingsdoel krijgt pas dan optimale kansen als leerlingen zich veilig weten in alle opzichten. We weten ons daartoe opgeroepen vanuit Gods Woord. Christus heeft zich in liefde gegeven voor de redding van mensen. Van christenen wordt gevraagd de naasten evenzo lief te hebben, uitkomend in hun gedrag: de ander zoeken, zorgvuldig zijn in de onderlinge omgang, de ander tot zijn recht laten komen, en zo iets van Jezus laten zien. Beroepscode In de beroepscode zijn belangrijke zaken vastgelegd over het handelen van de docenten m.b.t. de leerlingen, de ouders, de collega s en de organisatie. Naar de leerlingen toe tonen docenten respect voor de persoon van de leerling, erkenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit, en de bereidheid in te gaan op vragen om hulp. Doelstellingen arbobeleid Vanuit staande uitgangspunten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: waarborgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen; respecteren en invulling geven aan de hoofdpunten uit de Arbowet, het Arbobesluit en andere relevante regelgeving; inrichten van de schoolorganisatie, zodat in principe onaanvaardbare risico s zijn uitgesloten; actief bestrijden van o werk- en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; o seksuele intimidatie, agressie en geweld bevorderen goede en brede inzet van personeel en leerlingen, met speciale aandacht voor o nieuw personeel / herintreders / nieuwe leerlingen (informatie) o ouderen (informatie / voorzieningen) o (arbeids)gehandicapten (informatie / voorzieningen) aandacht besteden aan preventieve zorg, o.a. door o aanstellen van een preventiemedewerker o registreren van calamiteiten en incidenten; o beschikbaarheid van een goed functionerende bhv-organisatie; o beschikbaarheid van gediplomeerde ehbo-ers; Borgen van de kwaliteit van de arbo door het beschrijven van een cyclisch proces m.b.t. te verrichten arbo-activiteiten. 5

6 2. ORGANISATIE Directeur Management Team Manager Onderwijs Manager Bedrijfsvoering Preventie medewerker P&O medewerker ARBO GSR ARBO-ORGANISATIESTRUCTUUR Arbo betrokkenen Bestuur Directeur Verantwoordelijk voor: Legt verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast Heeft eindverantwoordelijkheid voor: preventie-, arbo- en veiligheidbeleid bedrijfshulpverlening overleg met MR Management Team Stelt arbobeleidsplan vast in overleg met arbocie en preventiemedewerker en is verantwoordelijk voor beleidsuitvoering Stelt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast Stelt procedures vast voor verkrijgen van geld voor arbo doelen Stelt plan van aanpak ( n.a.v. de RI&E ) vast en stelt de MR hiervan op de hoogte. Houdt zichzelf op de hoogte van de stand van zaken middels rapportage Manager Bedrijfsvoering Uitvoeren / bewaken voortgang plan van aanpak Coördineren werkzaamheden plan van aanpak Overleg met Preventie medewerker Stuurt via de Preventie medewerker de arbo-cie aan Productinformatie opvragen bij leveranciers Stelt vast en beheert de begroting voor arbo-en veiligheid Alle aspecten van personeelsbeleid met betrekking tot arbo-zaken Bespreekt half- en jaarlijks verslag van arbo-cie 6

7 en preventiemedewerker Arbo commissie ( hoofd technische dienst en preventiemedewerker) Maken- en onderhouden van arbobeleid Bespreken / rapporteren naar aanleiding van ontvangen vragen op het gebied van arbo en veiligheid Brengt een half- en jaarlijks verslag uit aan de manager bedrijfsvoering Onderhoudt en implementeert arbo zaken Zet RI&E checklijsten uit voor de praktijklokalen Voert half- en jaarlijkse controle / inventarisatie uit van gemelde ongevallen / incidenten en meldingen van agressie en geweld Preventie Medewerker Heeft een eigen rol ten aanzien van arbo en veiligheid en vormt samen met het hoofd technische dienst de arbo-cie Is beleidsadviseur Geeft invulling aan drie hoofdtaken: 1. uitvoeren van de RI&E 2. uitvoeren van Arbo maatregelen 3. adviseren en overleggen met de MR. Wordt aangestuurd door de manager bedrijfsvoering Medezeggenschapsraad P&O medewerker Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid werken werkgever en de werknemers samen. De MR heeft daarvoor formele rechten zoals: 1. recht op overleg 2. informatierecht 3. initiatiefrecht 4. instemmingsrecht Op basis van deze rechten werkt de MR samen met ingeschakelde deskundigen, waaronder de ( eventuele) arbodienst en/of bedrijfsarts en de aangewezen preventiemedewerker. De raad mag zonder toestemming van de werkgever met de inspecteur spreken bij zijn inspectie binnen de school. Behartigt zaken omtrent: CAO, zwangerschap, verlof, verzekeringen, arbeidscontract, ziekte medewerkers etc. 7

8 Specificatie taken Verantwoordelijk Directeur (D) Taken 1. Vaststellen arbo-beleidsplan en arbo-budget 2. Eindverantwoordelijk voor het arbo-beleid 3. Aanstellen externe vertrouwenspersonen leerlingen 4. Aanstellen interne vertrouwenspersoon personeel 5. Verantwoording naar bestuur en MR 6. Eindverantwoordelijke bij ontruimingen 7. Afsluiten contracten met arbo-dienst Managers Onderwijs / Manager Bedrijfsvoering (MO/MB) Arbo-commissie (Arbo-cie) Preventiemedewerker (PM) 1. Uitvoering preventiebeleid bij ziekte(verzuim) en arbeidsongeschiktheid 2. Begeleiding re-integratie trajecten 3. Klachtenafhandeling 4. Registratie werktijden OP en OOP 5. Uitvoering van gedelegeerde taken door de directeur 6. Uitvoering van arbobeleid m.b.t. a. informatie nieuw personeel i.z. veiligheid b. informatie nieuwe leerlingen i.z. veiligheid c. informatie leerlingen i.z. regels ontruiming d registratie agressie, geweld, intimidatie 1. Beleidsvorming d. Voorbereiden beleidsdocumenten e. Kwaliteitszorg f. Meedenken over de RI&E 2. Beleidsuitvoering a. Opstellen van het Plan van Aanpak b. Voorwaarden scheppen voor de uitvoering c. Implementeren 3. Beleidsevaluatie a. Houden van evaluaties, registraties, interviews b. Cyclisch proces bewaken 4. Beleidsbijstelling a. Herbezien van het Plan van Aanpak b. Overleg voeren met het MT indien noodzakelijk 1. Fungeert als aanspreekpunt binnen de school m.b.t. arbo-zaken, voor zover deze niet in het pakket van andere arbo-leden zijn opgenomen. 2. Bespreekt aangediende zaken met de technische dienst.. 3. Bereidt de bespreking voor aan de hand van een notitie met besluittekst. 4. Neemt deel aan het deelgemeenteoverleg Prins Alexander. 5. Zorgt voor een adequate afhandeling van zaken van organisatorische aard die voortvloeien uit overleg met technische dienst. 6. Neemt deel aan arbo netwerk met andere scholen 7. Vervult in het kader van het Plan van Aanpak toegewezen taken. 8. Is betrokken bij de voorbereiding van beleidsmatige notities. 9. Uitvoering Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 10. Advisering en voorlichting binnen de school van allerlei Arbo zaken zoals bijvoorbeeld veilig werken, werkplekonderzoek, advisering beeldschermbrillen etc. 8

9 P&O medewerker 11. Voert overleg met of geeft voorlichting aan de MR 12. Maakt een jaarverslag. 13. Organiseert ontruimingsoefeningen. 1. Geeft leiding aan het SMO overleg 2. Roept ongeveer twee maandelijks het SMO bijeen en is verantwoordelijk voor de documentatie. Communicatie De technische dienst en de Preventiemedewerker voeren regelmatig overleg. De preventiemedewerker heeft regelmatig overleg met de Manager Bedrijfsvoering. In ieder geval vindt halfjaarlijks rapportage plaats aan de hand van het Plan van Aanpak. De Directeur zorgt, waar nodig, voor informatie aan MR. De P.M voert ook overleg met externe instanties zoals: brandweer, arbeidsinspectie, enz. De P.M zorgt voor een adequate verslaglegging van de overleggen. De communicatie met de MR verloopt via de preventiemedewerker. Bij vragen richting de arbo-cie ligt het initiatief bij de betrokken partijen. Indien nodig geeft de preventiemedewerker voorlichting binnen de school. Hoofdzakelijk aan werknemers. In het jaarverslag van de school vormt Veiligheid een vaste paragraaf, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid. Ook via het nieuwe veiligheidsplan (2013) wordt veiligheid in brede zin geborgd. De GSR heeft in 2013 van de Gemeente Rotterdam het predicaat Veilige School gekregen. Tevens wordt in de schoolgids Gepresenteerd een apart hoofdstuk aan veiligheid gewijd. 3. RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) Op grond van de Arbowet 1998 is elke werkgever verplicht een risico-inventarisatie & - evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat je nagaat of er in de school voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van leerlingen en personeel te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan, en zo ja, wat dan precies. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E Elke instelling met meer dan 25 werknemers is het verplicht zich bij de RI&E te laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbo deskundige. Deze zullen de RI&E toetsen op basis van de voorschriften. De RI&E is het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid. De RI&E wordt in principe elke vier jaar door de preventiemedewerker uitgevoerd. Na toetsing door een gecertificeerd deskundige maakt de preventiemedewerker het verslag op en doet voorstellen voor het opnieuw vaststellen van het Plan van Aanpak. Na bespreking met de manager bedrijfsvoering wordt het RI&E-verslag en het Plan van Aanpak voorgelegd aan het MT. Ook de medezeggenschapsraad wordt door de preventiemedewerker bijgepraat over de uitkomsten. Het Plan van Aanpak wordt indien nodig jaarlijks bijgesteld aan de hand van de jaarevaluatie binnen de arbo-commissie en de Manager Onderwijs. Het Plan van Aanpak zet het cyclische proces van veiligheidszorg in gang. Daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 10 9

10 Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen. 1. Compleet: geen zaken, afdelingen, functies of groepen mensen over het hoofd zien 2. Betrouwbaar: de stand van zaken goed weergeven 3. Actueel: de huidige stand van zaken weerspiegelen (zie ook punt 5) 4. Op schrift staan: een afschrift moet naar de MR en door elke werknemer kunnen worden ingezien 5. Vernieuwend zijn (om aan voorwaarden 1 t/m 3 te voldoen) 6. Aandacht besteden aan een groot aantal onderwerpen die arbo-breed zijn: Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Milieu valt buiten de RI&E 7. Bevat de volgende vaste onderdelen: a. inventarisatie van risico s b. evaluatie van risico s ( wegen van het gevaar) c. adviezen Arbo-dienst d. maatregelenplan / plan van aanpak Pas als deze vier aspecten gerealiseerd zijn is aan de wettelijke verplichtingen voldaan. 8. Jaarlijks schriftelijk rapporteren over de uitvoering van het met de RI&E samenhangende plan van aanpak 9. Aandacht aan risico s voor bijzondere categorieën Huidige Risico-inventarisatie. De laatste RI&E is in Oktober 2013 afgerond en door een veiligheidsdeskundige beoordeeld en goed bevonden. Vervolgens wordt het Plan van Aanpak door het MT en de MR besproken. Een volgende RI&E of deel RI&E wordt afgenomen wanneer er sprake is van verbouw of aanpassingen op grotere schaal. In dit geval wordt overleg gevoerd met de PM over mogelijke consequenties voor wat betreft veiligheid. 5. VERZUIMBELEID Bij het verzuimbeleid zijn de managers onderwijs, manager bedrijfsvoering en P&O betrokken. Verantwoordelijkheid De Directeur is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk verzuimbeleid, inclusief verzuimprotocollen. De managers onderwijs dragen verantwoordelijkheid bij de uitvoering binnen hun sector, inclusief mogelijke reïntegratietrajecten. De schoolleiding laat zich hierin ondersteunen door een arboarts.(of eventueel een arbo dienst) Sociaal-medisch overleg (SMO) Er is een Sociaal Medisch Team, waarin in ieder geval zitting hebben de directeur, de direct leidinggevende van betrokkene, een bedrijfsarts en de case manager (is stafmedewerker P&O). Het doel van het SMT is het ondersteunen van de school en de medewerkers bij sociaal medische problemen. Werknemers die langer dan zes weken ziek zijn of die zijn uitgevallen met werkgerelateerde klachten dienen in het SMO gesproken te worden. (zie Wet Poortwachter) 10

11 Bijlage E Doel van de bespreking in het SMO Het bespreken van het verloop van de ziekte en het herstel Vaststellen of er sprake is van werkgerelateerde klachten of persoonsgebonden problematiek waarbij interventie door de leden van het team van belang kan zijn. Bespreken van de prognose. Afhankelijk van deze prognose kan er besproken worden wanneer er begonnen kan worden met de re-integratie. Het opstellen van een re-integratieplan, hierbij wordt besproken; of de werknemer terug kan keren in zijn eigen functie of dat er een aangepaste functie gezocht moet worden, de werkplek aangepast moet worden. Afgesproken moet worden wie wat in het re-integratieproces gaat doen. Preventie Naast de bespreking van de verzuimbegeleiding van individuele werknemers dient er in het SMO-overleg ook aandacht besteed te worden aan preventie. De arboarts (dienst) staat de schoolleiding daarin bij door het arbo-spreekuur en desgewenst door periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO) 5. AGRESSIE EN GEWELD / SEKSUELE INTIMIDATIE Bijlage F Binnen de school is het beleid erop gericht dat alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en racistisch gedrag wordt tegengegaan. De instrumenten die de school hierbij inzet zijn de volgende. 1. Voorlichten en instrueren van personeel en/of leerlingen a. Voorkomen van agressie en geweld en het beheersen van incidenten van agressie en geweld i. signaleren herkennen afglijdgedrag ii. School-/gedragsregels kennen m.b.t. agressie en geweld iii. Weten hoe te reageren op agressie en geweld iv. Herkenning niet-sociaal gedrag v. Kennis hebben van repressieve maatregelen werkgever en die kunnen toepassen vi. Om kunnen gaan met fysiek geweld b. Zorgen voor opvang en nazorg i. Kennis hebben / herkenning van gevolgen van agressie en geweld bij anderen/jezelf ii. Kennis hebben van regelingen m.b.t. nazorg. iii. Kennis van de noodzaak tot melden 2. Organisatorische maatregelen a. Preventieve en repressieve maatregelen t.a.v. agressie en geweld i. Schoolregels / gedragsnormen vaststellen ii. Informeren van personeel, ouders en leerlingen iii. vastleggen van de wijze van corrigeren van gedrag. b. Gevolgenbeperkende maatregelen van agressie en geweld i. Melding- en registratieprocedure 11

12 ii. Ondersteuning aangifte iii. Opvang en nazorg getroffen werknemer iv. Jaarlijkse informatie aan MR v. Jaarlijkse beleidsrapportage aan MT Analyse Gegevens Twee maal per jaar stelt de preventiemedewerker een overzicht op aan de hand van de door de Managers Onderwijs aangeleverde meldingsformulieren agressie en geweld. Deze gegevens worden geanalyseerd en gaan weer terug naar de MO s. Daarna worden deze gegevens doorgesproken binnen het MT. Interview vandalisme Zo nodig interviewt de preventiemedewerker de conciërges op het punt van vandalisme. De conciërges zelf kunnen dit onderwerp agenderen tijden hun overleg met een lid van het MT. 6. SPECIALE DOELGROEPEN De GSR wil voor speciale doelgroepen binnen de school bewust de veiligheid en het welzijn bevorderen, dan wel het gevaar van agressie, geweld en intimidatie bestrijden. Voor verschillende doelgroepen worden acties ondernomen. Zonder naar volledigheid te streven, sommen we hieronder enkele belangrijke activiteiten op. Oudere werknemers (45+) - bevordering deelname bapo - bevorderen gebruik specifiek beleid (b.v. beeldschermbril, bureaustoelen) nieuw docenten (b.v. aan de hand van de arboscan-vo) - introductie werkwijze ontruiming - bespreken van schoolregels - informeren over de GSR-beroepscode (nieuwe) leerlingen - introductie werkwijze ontruiming - ontruimingsoefening eenmaal per jaar, bij voorkeur voor de herfstvakantie - kennismaking met externe vertrouwenspersonen - bespreken van schoolregels - bestrijden pestgedrag: anti-pestbeleid - melding en registratie agressie/geweld onderbouw leerlingen - ontmoedigingsbeleid roken - informatie drugsverslaving - informatie over gezonde voeding via lessen vz/bi zorgleerlingen - inzet zorgadviesteam ( ZAT ) - inzet schoolmaatschappelijk werk - inzet externe zorg gehandicapten - handicap verlichtende maatregelen - toegankelijkheid gebouw 12

13 7. REGISTRATIE en/of PROTOCOLLEN - ongevallen / gewondenvervoer - agressie, geweld, intimidatie - werktijden Ongevallenregistratie, afhandeling gewonden en gewondenvervoer Het afhandelen van gewonden, het vervoer van en naar het ziekenhuis is beschreven in het Protocol Ongevallen. Daarin is geregeld de werkwijze bij ongevallen in de school, de inzet van de EHBO en de regeling vervoer naar en van het ziekenhuis. Bijlage G Het is van daarnaast groot belang dat ongevallen schriftelijk worden gemeld met het oog op de volgende doelstellingen. 1. herhaling voorkomen door analyse; 2. op- en bijstellen van procedures en/of voorschriften; 3. krijgen van een juist beeld van de toedracht i.v.m. met bijvoorbeeld claimafhandeling; 4. voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daartoe zijn formulieren en een invulprotocol ontwikkeld. Bijlage H Twee keer per jaar worden door de preventiemedewerker en een lid van de arbo-cie de binnengekomen formulieren geëvalueerd en doorgesproken. Terugkoppeling vindt plaats naar de managers onderwijs. Registratie agressie, geweld, intimidatie In verband met een zorgvuldig behandeling van meldingen van schokkende gebeurtenissen is een protocol opgesteld waarin staat aangegeven op welke manier de school een melding van AG&SI behandelt. Bijlage I Hiertoe zijn formulieren uitgezet, die op een laagdrempelige manier beschikbaar moeten zijn. Daarom zijn deze op verschillende plaatsen in de school neergelegd. Deze formulieren worden ook via de website van de school beschikbaar gesteld. Bijlage J Registratie van werktijden De Manager Onderwijs en de Manager Bedrijfsvoering houden een arbeidstijdenregistratie voor personeel bij in overeenstemming met de Arbeidstijden wet en het Arbeidstijdenbesluit. Deze gegevens worden op school opgeslagen en zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. Uitgangspunt voor het OP is de opgave van het lesrooster, de standaard extra werkzaamheden en het gemiddelde aantal uren dat besteed wordt aan lesvoorbereiding en afhandeling. De overige taken worden vermeld op het jaartaakoverzicht. Afwijkingen hierop worden door het personeel zelf bijgehouden. Voor het OOP worden de taken concreet beschreven en de daarvoor beschikbare tijd. 8. ONTRUIMING / BHV / EHBO Ontruimingsplan De school bezit door de brandweer goedgekeurde ontruimingsplannen. Oefeningen vinden elk jaar bij voorkeur voor de herfstvakantie plaats. BHV/EHBO De school kent een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze bestaat uit een hoofd bedrijfshulpverlener en bedrijfshulpverleners. De norm voor aantallen was 1 BHV er per 50 werknemers. Met ingang van 2010 wordt er niet meer van aantallen gesproken. De organisatie 13

14 dient zelf de risico s te inventariseren en de benodigde hoeveelheid bhv-ers aan te passen aan wat aanvaardbaar en noodzakelijk is. Maatwerk moet gebaseerd zijn op de restrisico s uit de RI&E. Momenteel hebben wij de volgende aantallen BHV- en EHBO-ers: Vestiging Rijswijk: 4 BHV ers Vestiging Rotterdam: 10 BHV ers Daarnaast streven we naar voldoende bevoegde EHBO ers op elke vestiging. Vestiging Rijswijk: 1 EHBO er Vestiging Rotterdam: 8 EHBO ers De bedrijfshulpverleners worden ingezet bij brandbestrijding en ontruiming. Het doel van hun functie is: - zorgen voor de veiligheid van personen tijdens een calamiteit - voorkomen c.q. beperken van schade aan gebouwen en inventaris In het ontruimingsplan staan hun taken en bevoegdheden beschreven. Scholing BHV / EHBO Onderhouden van kennis/nascholing - bereidheid om op uitnodiging van de arbo-cie ook aan andersoortige oefeningen en instructie of opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening deel te nemen. - de school regelt en bekostigt nascholing van de BHV-ers en EHBO-ers. 10. FINANCIERING Begroting Jaarlijks stelt de Preventiemedewerker een begroting op in november m.b.t. out of the pocket kosten. Deze begroting wordt besproken met de Manager Bedrijfsvoering, die daarna de begroting definitief vaststelt. Het uitgangspunt is dat de onderdelen van het Plan van Aanpak gefinancierd kunnen worden. Uitgaven m.b.t. personeel en onderhoud vallen buiten de begroting van de arbo-cie. Vaste out of the pocket kosten Materiaalaanvulling verband / ehbo-koffers Cursus BHV / EHBO Cursus personeel bestrijding agressie en geweld Gebruikersmateriaal BHV / EHBO Abonnementen Jaarevaluatie commissie Beeldschermbrillen Toetsenbord en muisbenodigdheden 14

15 10. CYCLISCH PROCES Fase Activiteit Door Frequentie PLAN Arbobeleidplan opstellen RI&E Uitvoeren RI&E Plan van Aanpak opstellen Plan van Aanpak vaststellen PM / Arbo-cie PM PM MT/PM 1x / 4 jaar 1x / 4 jaar DO Uitvoering Plan van Aanpak Preventie ziekte / arbeidsongeschiktheid Veiligheidsmaatregelen Uitvoering Beleidsmaatregelen Agressie en Geweld Overleg Brandweer MO/P&O PM/Techn.dienst PM PM Doorlopend 2x / jaar 1x / jaar 1x / jaar CHECK Evaluatie Plan van Aanpak Werkoverleg PM met Manager Bedrijfsvoering Evaluatie ongevallen / vandalisme / agressie en geweld Techn.dienst / PM PM PM 3x / jaar 4x / jaar 2x / jaar ACT Bijstellen Plan van Aanpak Aanpassen Plan van Aanpak n.a.v. RI&E Bijstellen Beleidsmaatregelen Agressie en Geweld Bijstellen Arbo-beleidsplan PM Techn.dienst / PM PM Arbo-cie / PM 1x / jaar 1x / 4 jaar 1x / 4 jaar 1x / 4 jaar RI&E = Risico Inventarisatie en Evaluatie PM = PreventieMedewerker MT = ManagementTeam D = Directeur MO = Manager Onderwijs MR = Medezeggenschapraad P&O = Personeel & Organisatie 15

16 11. BIJLAGEN BIJLAGEN Overzicht A. Missie / Visie GSR B. Plan van Aanpak C. Benoemde vertrouwenspersonen D. Benoeming en taken interne / externe vertrouwenspersoon E. Samenvatting Wet Poortwachter F. Beleidsmaatregelen agressie en geweld G. Protocol Ongevallen H. Formulier melding ongevallen I. Protocol Agressie / Geweld / Seksuele Intimidatie (AG&SI) J. Formulier melding agressie, geweld, intimidatie K. Taakomschrijving Hoofd BHV / BHV / EHBO L. Actielijsten D / MO 16

17 BIJLAGE A (RD/RW) MISSIE / VISIE GEREFORMEERDE SG RANDSTAD Leerlingperspectief Intern perspectief 1. Brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming. 2. Actieve en zelfstandig lerende leerlingen 3. Benutten van de mogelijkheden van leerlingen 4. Vaardigheidsleren; begeleid; gedifferentieerd; samenhangend 5. Christelijke levensstijl waarin dienstbaarheid aan God en de naaste centraal staat 6. Betrokken en actieve ouders 1. Ontwikkelen van pedagogische en/of didactische vaardigheden van het personeel 2. Ontwikkelen van een professionele werkhouding van het personeel 3. Samenhang tussen visie en praktijk 4. Betrokkenheid en participatie in besluitvorming 5. Optimale huisvesting 6. Optimaal onderwijsrendement Missie De GSR wil voor leerlingen in de Randstad onderwijs bieden binnen een veilig klimaat, dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten. De GSR wil leerlingen voorbereiden op hun plaats en taak als christen in de samenleving. De GSR daagt leerlingen uit om te leren en leidt hen op voor een diploma binnen de gegeven mogelijkheden. De GSR is ontwikkelingsgericht. De GSR sluit aan bij de bijbels genormeerde opvoeding die de ouders thuis geven. Motto: Inspireren tot leren Financieel perspectief Innovatief perspectief Maatschappelijk perspectief 1. Gericht op continuïteit 2. Gericht op ontwikkeling 1. Functioneel ICT gebruik 2. Effectieve en systematische ontwikkeling van organisatie en onderwijs 1. Christelijke, open houding naar omgeving 2. Toerusting tot weerbare en actieve christenen 3. Optimale afstemming met toeleverende en afnemende BIJLAGE B (RD/RW) 3. Inzet van functionele PLAN VAN AANPAK eigentijdse (RD/RW) middelen en ARBO-COMMISSIE scholen Datum af Activiteiten diensten mnd wk AF Opm. 17

18 Sept 1 e TL attenderen: bespreken veiligheidsregels practicumlokalen / info nieuw OP x x Uitzetten checklist TOA Rd/Rw controle practicumlokalen / verslag arbo-cie Uitzetten checklist TOA Rd/Rw controle opslag chemicaliën / verslag arbo-cie Uitvoeren controle veiligheid theorielokalen Rd/Rw m.b.v. checklist / verslag Uitvoeren controle veiligheid lokalen tn/ha/na/sk Rd/Rw m.b.v. checklist / verslag Uitzetten formulieren A&G (bij MO / Ongevallen (conciërges/gymzalen) 2 e Overleg ontruimingsoefening Rd / Rw indien noodzakelijk x MO attenderen op bespreken ontruimingsregels met alle klassen Rd/Rw Inventarisatie maken A&G/SI a.h.v. van ingeleverde formulieren bij MO 3 e Controle verbanddozen Rd / Rw + aanvullen: 15 stuks à 20 min. x Voorraad bijhouden Rd / Rw 4 e ARBO-cie 01 x Okt 1 e Controle arbologboek x x 2 e Maken / verspreiden / innen / inventariseren evaluatieformulieren ontruiming x 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e Nov 1 e Evaluatieverslag ontruimingsoefening x 2 e Opstellen begroting ARBO-cie x 3 e Checken en organiseren (herhalings)cursussen bhv / ehbo / info nieuw personeel x 4 e ARBO-cie 02 x Dec 1 e Controle arbologboek 2 e x x 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e Jan 1 e Inventarisatie maken A&G/SI a.h.v. van ingeleverde formulieren bij MO x x Inventarisatie maken Ongevallen a.h.v. ingeleverde formulieren bij PM 2 e Controle verbanddozen Rd / Rw + aanvullen x 3 e x 4 e ARBO-cie 03 x Febr 1 e Organiseren cursus A&G (indien gewenst) x 2 e Controle arbologboek 3 e 4 e Mrt 1 e Inventariseren vandalisme d.m.v. interviews met conciërges Rd/Rw + verwerken x 2 e 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e ARBO-cie 04 x Apr 1 e Controle arbologboek x x 2 e 3 e 4 e Mei 1 e Contact met brandweer i.z. brandveiligheid x x 2 e 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e ARBO-cie 05 x Juni 1 e Inventarisatie maken Ongevallen a.h.v. ingeleverde formulieren bij PM 2 e Controle arbologboek 3 e Evaluatie Plan van Aanpak ARBO-cie ahv evaluatie-punten x x 4 e Jaarrapportage naar MT > rapportage Jaarverslag x Juli 1 e ARBO-cie 06 evaluatievergadering x 2 e Formulieren A&G / ongevallen voor gebruik komende cursusjaar gereedmaken Checklists maken/aanpassen i.v.m. controle lokalen / opslag chemicaliën in sept. Aantal vergaderingen ARBO-cie: 4 x per jaar: nov / jan / mrt / mei of juni + voorbereiden 18

19 BIJLAGE C (RD/RW) Gegevens benoemde vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen GSR Extern (leerlingen) Benoemd tot Naam Adres / telefoon / mail datum datum Dhr.A. van der Lugt Bergselaan 93 Sept Sept BC Rotterdam / Mw.E.C. van der Meer-Geerds Vinkendaal EL Nieuwerkerk aan den IJssel / Sept Sept Intern (personeel) Mw.J.G.Leeffers van der Ploeg (vestiging Rotterdam) M.J. van der Gugten (vestiging Rijswijk) Willem de Merodelaan KC Oegstgeest Ter Beek NC Lisse Sept Sept Sept Sept BIJLAGE D (RD/RW) Benoeming en taken interne / externe vertrouwenspersoon Benoeming en taken externe vertrouwenspersoon (Bron: Klachtenregeling voor het gereformeerd primair en voortgezet onderwijs) 1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. 2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats in overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Vertrouwenspersonen worden benoemd voor de duur van 4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging van eenzelfde periode. 3. Indien de klager een minderjarige leerling is van 12 jaar of ouder, worden met toestemming van de klager, de ouders/verzorgers door de vertrouwenspersoon van de klacht in kennis gesteld. 4. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon adviseert de klager. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 5. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en na zorg. 19

20 6. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de Klachtencommissie of het bevoegd gezag. 7. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet, nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 8. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden. Benoeming en taken interne vertrouwenspersoon (Bron: Klachtregeling Stichting VO Kennemerland) 1. Er is aan iedere school tenminste één interne vertrouwenspersoon verbonden voor personeelsleden. 2. De centraal directeur benoemt, schorst en ontslaat de interne vertrouwenspersonen gehoord de voorzitter en secretaris van de Personeelsraad. 3. De interne vertrouwenspersoon gaat bij niet ernstige kwesties - na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doorspelen van de klacht naar de centraal directeur van de school, de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of de landelijke klachtencommissie. 4. De interne vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag, i.c. de centraal directeur ter zake te nemen besluiten. 5. De interne vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Hij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 6. De interne vertrouwenspersoon zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen als zijn vertrouwenspositie voor leerlingen dreigt te conflicteren met de wettelijke verplichting dat hij als onderwijsmedewerker verplicht is om bij (het vermoeden van) een zedenmisdrijf dit te melden aan het bevoegd gezag, i.c. de centraal directeur van de school die op zijn beurt verplicht is aangifte te doen. Vroegtijdige verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon of de landelijke klachtencommissie ligt voor de hand. 20

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Ashram College Klachtenregeling

Ashram College Klachtenregeling Ashram College Klachtenregeling Klachtenregeling van de Katholieke Stichting Ashram College Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2 Blz. 2. Behandeling van de klacht 3 2.1. De contactpersoon 3 2.2. De vertrouwenspersoon 3 2.3. De klachtencommissie 3 2.4. De procedure

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Arbodienst 2. Organisatie - Arbocoördinator en arbowerkgroep - Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele R-S1 Schoolveiligheidsplan Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Status: definitief besluit AB 24-11-14 vastgesteld Vergadering d.d voorzitter secretaris GMR J / N 24-11-14 Voorwoord In een snel veranderende

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO

Klachtenregeling PO/VO Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland DEFINITIEF BESLUIT 2 juni 2015 Auteurs: Hans Stolk Gijs Langeslag André Last 0 Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord-

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop

Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop KLACHTENREGELING voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs Het bevoegd

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland Klachtenregeling Vereniging Christelijke Scholen Opsterland VCSO scholen: Cbs Betrouwen Pcbs De Paedwizer Pcbs Rehoboth Pcbs De Librije KBS De Arke Pcbs De Foarikker Cbs De Rank Pcbs De Opdracht Pcbs Votum

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie