GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef WL Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam"

Transcriptie

1 GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer Tel. nummer Fax Website PDCA-PERIODE

2 GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer Tel. nummer Fax Website pdca-periode

3 INHOUD Inleiding Uitgangspunten Missie en visie van de GSR - Beroepscode - Doelstellingen arbo-beleid 2. Organisatie Arbo-organisatiestructuur - Omschrijving taken en verantwoordelijkheden - Specifieke taken ( D / MO / Arbo-cie / PM) - Communicatie 3. Risico-inventarisatie & evaluatie Verzuimbeleid Agressie en geweld / seksuele intimidatie Voorlichten en instrueren van personeel en/of leerlingen - Organisatorische maatregelen 6. Speciale doelgroepen Registratie ongevallen / gewondenvervoer Ontruiming / BHV / EHBO Financiering Cyclisch proces Bijlagen a. Missie /Visie GSR b. Plan van Aanpak c. Benoemde vertrouwenspersonen d. Benoeming en taken interne / externe vertrouwenspersoon e. Samenvatting Wet Poortwachter f. Beleidsmaatregelen agressie en geweld g. Protocol Ongevallen h. Formulier melding ongevallen i. Protocol Agressie/Geweld/Seksuele Intimidatie (AG&SI) j. Formulier melding agressie, geweld, seksuele intimidatie k. Taakomschrijving Hoofd BHV / BHV / EHBO R dam en R wijk-- 38 l. Aantekeningen

4 0. INLEIDING Een Bijbelse basis Veiligheid in al zijn facetten heeft binnen de GSR grote aandacht: dat is onlosmakelijk verbonden met de uitgangspunten, de missie en visie van de school. Het bijbelse gebod van de liefde is daarbij de basis. In dit beleidsplan is dat dan ook de dragende gedachte: liefde tot God en liefde tot de naaste. Daarmee is niet alles gezegd, wat te zeggen valt. Liefde heeft verschillende aspecten die expliciet gemaakt moeten worden: dan gaat een algemeen bekend gebod nieuw leven krijgen. Gerichtheid op de ander, uitkomend in concrete zorg die mensen voor elkaar moeten hebben. Zichtbaarheid: je gedrag laat zien dat het je ernst is wat je zegt over veiligheid. Het maakt je bereid je op je gedrag te laten aanspreken. Preventief: Als anderen gevaar lopen door hun gedrag of door omstandigheden, keer je je niet om en loop je niet door Beleidsmatige vertaling: hoe bereik ik zo goed mogelijk wat essentieel is. Investering: je wilt investeren (in tijd en geld) in wat je dierbaar is. Op deze manier willen we binnen de GSR met veiligheid en wat daarmee samenhangt omgaan. Dit beleidsplan geeft daar vorm aan. Een cyclisch proces Dat komt met name uit in een cyclisch proces waardoor zorg voor veiligheid systematische aandacht krijgt, conform het beschreven principe van de PDCA-cirkel van Demming. Kern daarbij is het in beweging houden van verbeteringen en veranderingen Er zijn daarbij vier fasen waarin bepaalde activiteiten ondernomen gaan worden: Plan > Do > Check > Act. Na een fase van onderzoek, analyse en plannen maken (PLAN) vindt invoering plaats: organiseren, regelen, voorwaarden scheppen. (DO). Dan volgt het nagaan of je ook bereikt wat je wilde bereiken (CHECK) om aan de hand daarvan het beleid bij te stellen (ACT). Deze cyclus van beleidsvaststelling, -uitvoering, -evaluatie en bijstelling begint daarna een nieuwe ronde zodat verbeteringen en veranderingen niet stil komen te staan. Een gedragen beleid Het arbobeleidsplan wordt binnen de school vastgesteld door het MT voor de duur van 4 jaar. Dit arbobeleidsplan is sterk gelieerd aan het veiligheidsplan wat ook op de GSR-site is te vinden. Via deze plannen willen we allen betrekken die aan de school verbonden zijn als leerling, als personeel of als ouder. Om die reden is in 2006 aan de LOR, de PR en de OR advies gevraagd. Inmiddels spreken wij in 2013 over de medezeggenschapsraad. Verder is er een leerlingenraad met 13 leerlingen. Drie van deze leerlingen zijn tevens lid van de MR. Vanaf 2011 wordt beleid dat is vastgesteld met de Manager Bedrijfsvoering doorgesproken. Deze zorgt ervoor dat nieuw beleid via de MO s en de MR wordt doorgesproken. We hopen en wensen dat allen die betrokken zijn bij de GSR veiligheid hoog in het vaandel hebben en houden. Maar ook dat we dat aan elkaar merken: zichtbaar en hoorbaar. 4

5 1. UITGANGSPUNTEN Missie en Visie van de GSR Bijlage A De missie van de GSR geeft aan dat de GSR voor leerlingen in de Randstad onderwijs wil bieden binnen een veilig klimaat, dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten. Binnen dit kader wil de GSR leerlingen een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming geven. Docenten en onderwijsondersteunend personeel worden daarbij aangezet tot het ontwikkelen van een professionele werkhouding. Dit opvoedings- en vormingsdoel krijgt pas dan optimale kansen als leerlingen zich veilig weten in alle opzichten. We weten ons daartoe opgeroepen vanuit Gods Woord. Christus heeft zich in liefde gegeven voor de redding van mensen. Van christenen wordt gevraagd de naasten evenzo lief te hebben, uitkomend in hun gedrag: de ander zoeken, zorgvuldig zijn in de onderlinge omgang, de ander tot zijn recht laten komen, en zo iets van Jezus laten zien. Beroepscode In de beroepscode zijn belangrijke zaken vastgelegd over het handelen van de docenten m.b.t. de leerlingen, de ouders, de collega s en de organisatie. Naar de leerlingen toe tonen docenten respect voor de persoon van de leerling, erkenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit, en de bereidheid in te gaan op vragen om hulp. Doelstellingen arbobeleid Vanuit staande uitgangspunten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: waarborgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen; respecteren en invulling geven aan de hoofdpunten uit de Arbowet, het Arbobesluit en andere relevante regelgeving; inrichten van de schoolorganisatie, zodat in principe onaanvaardbare risico s zijn uitgesloten; actief bestrijden van o werk- en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; o seksuele intimidatie, agressie en geweld bevorderen goede en brede inzet van personeel en leerlingen, met speciale aandacht voor o nieuw personeel / herintreders / nieuwe leerlingen (informatie) o ouderen (informatie / voorzieningen) o (arbeids)gehandicapten (informatie / voorzieningen) aandacht besteden aan preventieve zorg, o.a. door o aanstellen van een preventiemedewerker o registreren van calamiteiten en incidenten; o beschikbaarheid van een goed functionerende bhv-organisatie; o beschikbaarheid van gediplomeerde ehbo-ers; Borgen van de kwaliteit van de arbo door het beschrijven van een cyclisch proces m.b.t. te verrichten arbo-activiteiten. 5

6 2. ORGANISATIE Directeur Management Team Manager Onderwijs Manager Bedrijfsvoering Preventie medewerker P&O medewerker ARBO GSR ARBO-ORGANISATIESTRUCTUUR Arbo betrokkenen Bestuur Directeur Verantwoordelijk voor: Legt verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast Heeft eindverantwoordelijkheid voor: preventie-, arbo- en veiligheidbeleid bedrijfshulpverlening overleg met MR Management Team Stelt arbobeleidsplan vast in overleg met arbocie en preventiemedewerker en is verantwoordelijk voor beleidsuitvoering Stelt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast Stelt procedures vast voor verkrijgen van geld voor arbo doelen Stelt plan van aanpak ( n.a.v. de RI&E ) vast en stelt de MR hiervan op de hoogte. Houdt zichzelf op de hoogte van de stand van zaken middels rapportage Manager Bedrijfsvoering Uitvoeren / bewaken voortgang plan van aanpak Coördineren werkzaamheden plan van aanpak Overleg met Preventie medewerker Stuurt via de Preventie medewerker de arbo-cie aan Productinformatie opvragen bij leveranciers Stelt vast en beheert de begroting voor arbo-en veiligheid Alle aspecten van personeelsbeleid met betrekking tot arbo-zaken Bespreekt half- en jaarlijks verslag van arbo-cie 6

7 en preventiemedewerker Arbo commissie ( hoofd technische dienst en preventiemedewerker) Maken- en onderhouden van arbobeleid Bespreken / rapporteren naar aanleiding van ontvangen vragen op het gebied van arbo en veiligheid Brengt een half- en jaarlijks verslag uit aan de manager bedrijfsvoering Onderhoudt en implementeert arbo zaken Zet RI&E checklijsten uit voor de praktijklokalen Voert half- en jaarlijkse controle / inventarisatie uit van gemelde ongevallen / incidenten en meldingen van agressie en geweld Preventie Medewerker Heeft een eigen rol ten aanzien van arbo en veiligheid en vormt samen met het hoofd technische dienst de arbo-cie Is beleidsadviseur Geeft invulling aan drie hoofdtaken: 1. uitvoeren van de RI&E 2. uitvoeren van Arbo maatregelen 3. adviseren en overleggen met de MR. Wordt aangestuurd door de manager bedrijfsvoering Medezeggenschapsraad P&O medewerker Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid werken werkgever en de werknemers samen. De MR heeft daarvoor formele rechten zoals: 1. recht op overleg 2. informatierecht 3. initiatiefrecht 4. instemmingsrecht Op basis van deze rechten werkt de MR samen met ingeschakelde deskundigen, waaronder de ( eventuele) arbodienst en/of bedrijfsarts en de aangewezen preventiemedewerker. De raad mag zonder toestemming van de werkgever met de inspecteur spreken bij zijn inspectie binnen de school. Behartigt zaken omtrent: CAO, zwangerschap, verlof, verzekeringen, arbeidscontract, ziekte medewerkers etc. 7

8 Specificatie taken Verantwoordelijk Directeur (D) Taken 1. Vaststellen arbo-beleidsplan en arbo-budget 2. Eindverantwoordelijk voor het arbo-beleid 3. Aanstellen externe vertrouwenspersonen leerlingen 4. Aanstellen interne vertrouwenspersoon personeel 5. Verantwoording naar bestuur en MR 6. Eindverantwoordelijke bij ontruimingen 7. Afsluiten contracten met arbo-dienst Managers Onderwijs / Manager Bedrijfsvoering (MO/MB) Arbo-commissie (Arbo-cie) Preventiemedewerker (PM) 1. Uitvoering preventiebeleid bij ziekte(verzuim) en arbeidsongeschiktheid 2. Begeleiding re-integratie trajecten 3. Klachtenafhandeling 4. Registratie werktijden OP en OOP 5. Uitvoering van gedelegeerde taken door de directeur 6. Uitvoering van arbobeleid m.b.t. a. informatie nieuw personeel i.z. veiligheid b. informatie nieuwe leerlingen i.z. veiligheid c. informatie leerlingen i.z. regels ontruiming d registratie agressie, geweld, intimidatie 1. Beleidsvorming d. Voorbereiden beleidsdocumenten e. Kwaliteitszorg f. Meedenken over de RI&E 2. Beleidsuitvoering a. Opstellen van het Plan van Aanpak b. Voorwaarden scheppen voor de uitvoering c. Implementeren 3. Beleidsevaluatie a. Houden van evaluaties, registraties, interviews b. Cyclisch proces bewaken 4. Beleidsbijstelling a. Herbezien van het Plan van Aanpak b. Overleg voeren met het MT indien noodzakelijk 1. Fungeert als aanspreekpunt binnen de school m.b.t. arbo-zaken, voor zover deze niet in het pakket van andere arbo-leden zijn opgenomen. 2. Bespreekt aangediende zaken met de technische dienst.. 3. Bereidt de bespreking voor aan de hand van een notitie met besluittekst. 4. Neemt deel aan het deelgemeenteoverleg Prins Alexander. 5. Zorgt voor een adequate afhandeling van zaken van organisatorische aard die voortvloeien uit overleg met technische dienst. 6. Neemt deel aan arbo netwerk met andere scholen 7. Vervult in het kader van het Plan van Aanpak toegewezen taken. 8. Is betrokken bij de voorbereiding van beleidsmatige notities. 9. Uitvoering Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 10. Advisering en voorlichting binnen de school van allerlei Arbo zaken zoals bijvoorbeeld veilig werken, werkplekonderzoek, advisering beeldschermbrillen etc. 8

9 P&O medewerker 11. Voert overleg met of geeft voorlichting aan de MR 12. Maakt een jaarverslag. 13. Organiseert ontruimingsoefeningen. 1. Geeft leiding aan het SMO overleg 2. Roept ongeveer twee maandelijks het SMO bijeen en is verantwoordelijk voor de documentatie. Communicatie De technische dienst en de Preventiemedewerker voeren regelmatig overleg. De preventiemedewerker heeft regelmatig overleg met de Manager Bedrijfsvoering. In ieder geval vindt halfjaarlijks rapportage plaats aan de hand van het Plan van Aanpak. De Directeur zorgt, waar nodig, voor informatie aan MR. De P.M voert ook overleg met externe instanties zoals: brandweer, arbeidsinspectie, enz. De P.M zorgt voor een adequate verslaglegging van de overleggen. De communicatie met de MR verloopt via de preventiemedewerker. Bij vragen richting de arbo-cie ligt het initiatief bij de betrokken partijen. Indien nodig geeft de preventiemedewerker voorlichting binnen de school. Hoofdzakelijk aan werknemers. In het jaarverslag van de school vormt Veiligheid een vaste paragraaf, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid. Ook via het nieuwe veiligheidsplan (2013) wordt veiligheid in brede zin geborgd. De GSR heeft in 2013 van de Gemeente Rotterdam het predicaat Veilige School gekregen. Tevens wordt in de schoolgids Gepresenteerd een apart hoofdstuk aan veiligheid gewijd. 3. RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) Op grond van de Arbowet 1998 is elke werkgever verplicht een risico-inventarisatie & - evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat je nagaat of er in de school voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van leerlingen en personeel te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan, en zo ja, wat dan precies. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E Elke instelling met meer dan 25 werknemers is het verplicht zich bij de RI&E te laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbo deskundige. Deze zullen de RI&E toetsen op basis van de voorschriften. De RI&E is het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid. De RI&E wordt in principe elke vier jaar door de preventiemedewerker uitgevoerd. Na toetsing door een gecertificeerd deskundige maakt de preventiemedewerker het verslag op en doet voorstellen voor het opnieuw vaststellen van het Plan van Aanpak. Na bespreking met de manager bedrijfsvoering wordt het RI&E-verslag en het Plan van Aanpak voorgelegd aan het MT. Ook de medezeggenschapsraad wordt door de preventiemedewerker bijgepraat over de uitkomsten. Het Plan van Aanpak wordt indien nodig jaarlijks bijgesteld aan de hand van de jaarevaluatie binnen de arbo-commissie en de Manager Onderwijs. Het Plan van Aanpak zet het cyclische proces van veiligheidszorg in gang. Daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 10 9

10 Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen. 1. Compleet: geen zaken, afdelingen, functies of groepen mensen over het hoofd zien 2. Betrouwbaar: de stand van zaken goed weergeven 3. Actueel: de huidige stand van zaken weerspiegelen (zie ook punt 5) 4. Op schrift staan: een afschrift moet naar de MR en door elke werknemer kunnen worden ingezien 5. Vernieuwend zijn (om aan voorwaarden 1 t/m 3 te voldoen) 6. Aandacht besteden aan een groot aantal onderwerpen die arbo-breed zijn: Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Milieu valt buiten de RI&E 7. Bevat de volgende vaste onderdelen: a. inventarisatie van risico s b. evaluatie van risico s ( wegen van het gevaar) c. adviezen Arbo-dienst d. maatregelenplan / plan van aanpak Pas als deze vier aspecten gerealiseerd zijn is aan de wettelijke verplichtingen voldaan. 8. Jaarlijks schriftelijk rapporteren over de uitvoering van het met de RI&E samenhangende plan van aanpak 9. Aandacht aan risico s voor bijzondere categorieën Huidige Risico-inventarisatie. De laatste RI&E is in Oktober 2013 afgerond en door een veiligheidsdeskundige beoordeeld en goed bevonden. Vervolgens wordt het Plan van Aanpak door het MT en de MR besproken. Een volgende RI&E of deel RI&E wordt afgenomen wanneer er sprake is van verbouw of aanpassingen op grotere schaal. In dit geval wordt overleg gevoerd met de PM over mogelijke consequenties voor wat betreft veiligheid. 5. VERZUIMBELEID Bij het verzuimbeleid zijn de managers onderwijs, manager bedrijfsvoering en P&O betrokken. Verantwoordelijkheid De Directeur is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk verzuimbeleid, inclusief verzuimprotocollen. De managers onderwijs dragen verantwoordelijkheid bij de uitvoering binnen hun sector, inclusief mogelijke reïntegratietrajecten. De schoolleiding laat zich hierin ondersteunen door een arboarts.(of eventueel een arbo dienst) Sociaal-medisch overleg (SMO) Er is een Sociaal Medisch Team, waarin in ieder geval zitting hebben de directeur, de direct leidinggevende van betrokkene, een bedrijfsarts en de case manager (is stafmedewerker P&O). Het doel van het SMT is het ondersteunen van de school en de medewerkers bij sociaal medische problemen. Werknemers die langer dan zes weken ziek zijn of die zijn uitgevallen met werkgerelateerde klachten dienen in het SMO gesproken te worden. (zie Wet Poortwachter) 10

11 Bijlage E Doel van de bespreking in het SMO Het bespreken van het verloop van de ziekte en het herstel Vaststellen of er sprake is van werkgerelateerde klachten of persoonsgebonden problematiek waarbij interventie door de leden van het team van belang kan zijn. Bespreken van de prognose. Afhankelijk van deze prognose kan er besproken worden wanneer er begonnen kan worden met de re-integratie. Het opstellen van een re-integratieplan, hierbij wordt besproken; of de werknemer terug kan keren in zijn eigen functie of dat er een aangepaste functie gezocht moet worden, de werkplek aangepast moet worden. Afgesproken moet worden wie wat in het re-integratieproces gaat doen. Preventie Naast de bespreking van de verzuimbegeleiding van individuele werknemers dient er in het SMO-overleg ook aandacht besteed te worden aan preventie. De arboarts (dienst) staat de schoolleiding daarin bij door het arbo-spreekuur en desgewenst door periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO) 5. AGRESSIE EN GEWELD / SEKSUELE INTIMIDATIE Bijlage F Binnen de school is het beleid erop gericht dat alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en racistisch gedrag wordt tegengegaan. De instrumenten die de school hierbij inzet zijn de volgende. 1. Voorlichten en instrueren van personeel en/of leerlingen a. Voorkomen van agressie en geweld en het beheersen van incidenten van agressie en geweld i. signaleren herkennen afglijdgedrag ii. School-/gedragsregels kennen m.b.t. agressie en geweld iii. Weten hoe te reageren op agressie en geweld iv. Herkenning niet-sociaal gedrag v. Kennis hebben van repressieve maatregelen werkgever en die kunnen toepassen vi. Om kunnen gaan met fysiek geweld b. Zorgen voor opvang en nazorg i. Kennis hebben / herkenning van gevolgen van agressie en geweld bij anderen/jezelf ii. Kennis hebben van regelingen m.b.t. nazorg. iii. Kennis van de noodzaak tot melden 2. Organisatorische maatregelen a. Preventieve en repressieve maatregelen t.a.v. agressie en geweld i. Schoolregels / gedragsnormen vaststellen ii. Informeren van personeel, ouders en leerlingen iii. vastleggen van de wijze van corrigeren van gedrag. b. Gevolgenbeperkende maatregelen van agressie en geweld i. Melding- en registratieprocedure 11

12 ii. Ondersteuning aangifte iii. Opvang en nazorg getroffen werknemer iv. Jaarlijkse informatie aan MR v. Jaarlijkse beleidsrapportage aan MT Analyse Gegevens Twee maal per jaar stelt de preventiemedewerker een overzicht op aan de hand van de door de Managers Onderwijs aangeleverde meldingsformulieren agressie en geweld. Deze gegevens worden geanalyseerd en gaan weer terug naar de MO s. Daarna worden deze gegevens doorgesproken binnen het MT. Interview vandalisme Zo nodig interviewt de preventiemedewerker de conciërges op het punt van vandalisme. De conciërges zelf kunnen dit onderwerp agenderen tijden hun overleg met een lid van het MT. 6. SPECIALE DOELGROEPEN De GSR wil voor speciale doelgroepen binnen de school bewust de veiligheid en het welzijn bevorderen, dan wel het gevaar van agressie, geweld en intimidatie bestrijden. Voor verschillende doelgroepen worden acties ondernomen. Zonder naar volledigheid te streven, sommen we hieronder enkele belangrijke activiteiten op. Oudere werknemers (45+) - bevordering deelname bapo - bevorderen gebruik specifiek beleid (b.v. beeldschermbril, bureaustoelen) nieuw docenten (b.v. aan de hand van de arboscan-vo) - introductie werkwijze ontruiming - bespreken van schoolregels - informeren over de GSR-beroepscode (nieuwe) leerlingen - introductie werkwijze ontruiming - ontruimingsoefening eenmaal per jaar, bij voorkeur voor de herfstvakantie - kennismaking met externe vertrouwenspersonen - bespreken van schoolregels - bestrijden pestgedrag: anti-pestbeleid - melding en registratie agressie/geweld onderbouw leerlingen - ontmoedigingsbeleid roken - informatie drugsverslaving - informatie over gezonde voeding via lessen vz/bi zorgleerlingen - inzet zorgadviesteam ( ZAT ) - inzet schoolmaatschappelijk werk - inzet externe zorg gehandicapten - handicap verlichtende maatregelen - toegankelijkheid gebouw 12

13 7. REGISTRATIE en/of PROTOCOLLEN - ongevallen / gewondenvervoer - agressie, geweld, intimidatie - werktijden Ongevallenregistratie, afhandeling gewonden en gewondenvervoer Het afhandelen van gewonden, het vervoer van en naar het ziekenhuis is beschreven in het Protocol Ongevallen. Daarin is geregeld de werkwijze bij ongevallen in de school, de inzet van de EHBO en de regeling vervoer naar en van het ziekenhuis. Bijlage G Het is van daarnaast groot belang dat ongevallen schriftelijk worden gemeld met het oog op de volgende doelstellingen. 1. herhaling voorkomen door analyse; 2. op- en bijstellen van procedures en/of voorschriften; 3. krijgen van een juist beeld van de toedracht i.v.m. met bijvoorbeeld claimafhandeling; 4. voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daartoe zijn formulieren en een invulprotocol ontwikkeld. Bijlage H Twee keer per jaar worden door de preventiemedewerker en een lid van de arbo-cie de binnengekomen formulieren geëvalueerd en doorgesproken. Terugkoppeling vindt plaats naar de managers onderwijs. Registratie agressie, geweld, intimidatie In verband met een zorgvuldig behandeling van meldingen van schokkende gebeurtenissen is een protocol opgesteld waarin staat aangegeven op welke manier de school een melding van AG&SI behandelt. Bijlage I Hiertoe zijn formulieren uitgezet, die op een laagdrempelige manier beschikbaar moeten zijn. Daarom zijn deze op verschillende plaatsen in de school neergelegd. Deze formulieren worden ook via de website van de school beschikbaar gesteld. Bijlage J Registratie van werktijden De Manager Onderwijs en de Manager Bedrijfsvoering houden een arbeidstijdenregistratie voor personeel bij in overeenstemming met de Arbeidstijden wet en het Arbeidstijdenbesluit. Deze gegevens worden op school opgeslagen en zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. Uitgangspunt voor het OP is de opgave van het lesrooster, de standaard extra werkzaamheden en het gemiddelde aantal uren dat besteed wordt aan lesvoorbereiding en afhandeling. De overige taken worden vermeld op het jaartaakoverzicht. Afwijkingen hierop worden door het personeel zelf bijgehouden. Voor het OOP worden de taken concreet beschreven en de daarvoor beschikbare tijd. 8. ONTRUIMING / BHV / EHBO Ontruimingsplan De school bezit door de brandweer goedgekeurde ontruimingsplannen. Oefeningen vinden elk jaar bij voorkeur voor de herfstvakantie plaats. BHV/EHBO De school kent een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze bestaat uit een hoofd bedrijfshulpverlener en bedrijfshulpverleners. De norm voor aantallen was 1 BHV er per 50 werknemers. Met ingang van 2010 wordt er niet meer van aantallen gesproken. De organisatie 13

14 dient zelf de risico s te inventariseren en de benodigde hoeveelheid bhv-ers aan te passen aan wat aanvaardbaar en noodzakelijk is. Maatwerk moet gebaseerd zijn op de restrisico s uit de RI&E. Momenteel hebben wij de volgende aantallen BHV- en EHBO-ers: Vestiging Rijswijk: 4 BHV ers Vestiging Rotterdam: 10 BHV ers Daarnaast streven we naar voldoende bevoegde EHBO ers op elke vestiging. Vestiging Rijswijk: 1 EHBO er Vestiging Rotterdam: 8 EHBO ers De bedrijfshulpverleners worden ingezet bij brandbestrijding en ontruiming. Het doel van hun functie is: - zorgen voor de veiligheid van personen tijdens een calamiteit - voorkomen c.q. beperken van schade aan gebouwen en inventaris In het ontruimingsplan staan hun taken en bevoegdheden beschreven. Scholing BHV / EHBO Onderhouden van kennis/nascholing - bereidheid om op uitnodiging van de arbo-cie ook aan andersoortige oefeningen en instructie of opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening deel te nemen. - de school regelt en bekostigt nascholing van de BHV-ers en EHBO-ers. 10. FINANCIERING Begroting Jaarlijks stelt de Preventiemedewerker een begroting op in november m.b.t. out of the pocket kosten. Deze begroting wordt besproken met de Manager Bedrijfsvoering, die daarna de begroting definitief vaststelt. Het uitgangspunt is dat de onderdelen van het Plan van Aanpak gefinancierd kunnen worden. Uitgaven m.b.t. personeel en onderhoud vallen buiten de begroting van de arbo-cie. Vaste out of the pocket kosten Materiaalaanvulling verband / ehbo-koffers Cursus BHV / EHBO Cursus personeel bestrijding agressie en geweld Gebruikersmateriaal BHV / EHBO Abonnementen Jaarevaluatie commissie Beeldschermbrillen Toetsenbord en muisbenodigdheden 14

15 10. CYCLISCH PROCES Fase Activiteit Door Frequentie PLAN Arbobeleidplan opstellen RI&E Uitvoeren RI&E Plan van Aanpak opstellen Plan van Aanpak vaststellen PM / Arbo-cie PM PM MT/PM 1x / 4 jaar 1x / 4 jaar DO Uitvoering Plan van Aanpak Preventie ziekte / arbeidsongeschiktheid Veiligheidsmaatregelen Uitvoering Beleidsmaatregelen Agressie en Geweld Overleg Brandweer MO/P&O PM/Techn.dienst PM PM Doorlopend 2x / jaar 1x / jaar 1x / jaar CHECK Evaluatie Plan van Aanpak Werkoverleg PM met Manager Bedrijfsvoering Evaluatie ongevallen / vandalisme / agressie en geweld Techn.dienst / PM PM PM 3x / jaar 4x / jaar 2x / jaar ACT Bijstellen Plan van Aanpak Aanpassen Plan van Aanpak n.a.v. RI&E Bijstellen Beleidsmaatregelen Agressie en Geweld Bijstellen Arbo-beleidsplan PM Techn.dienst / PM PM Arbo-cie / PM 1x / jaar 1x / 4 jaar 1x / 4 jaar 1x / 4 jaar RI&E = Risico Inventarisatie en Evaluatie PM = PreventieMedewerker MT = ManagementTeam D = Directeur MO = Manager Onderwijs MR = Medezeggenschapraad P&O = Personeel & Organisatie 15

16 11. BIJLAGEN BIJLAGEN Overzicht A. Missie / Visie GSR B. Plan van Aanpak C. Benoemde vertrouwenspersonen D. Benoeming en taken interne / externe vertrouwenspersoon E. Samenvatting Wet Poortwachter F. Beleidsmaatregelen agressie en geweld G. Protocol Ongevallen H. Formulier melding ongevallen I. Protocol Agressie / Geweld / Seksuele Intimidatie (AG&SI) J. Formulier melding agressie, geweld, intimidatie K. Taakomschrijving Hoofd BHV / BHV / EHBO L. Actielijsten D / MO 16

17 BIJLAGE A (RD/RW) MISSIE / VISIE GEREFORMEERDE SG RANDSTAD Leerlingperspectief Intern perspectief 1. Brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming. 2. Actieve en zelfstandig lerende leerlingen 3. Benutten van de mogelijkheden van leerlingen 4. Vaardigheidsleren; begeleid; gedifferentieerd; samenhangend 5. Christelijke levensstijl waarin dienstbaarheid aan God en de naaste centraal staat 6. Betrokken en actieve ouders 1. Ontwikkelen van pedagogische en/of didactische vaardigheden van het personeel 2. Ontwikkelen van een professionele werkhouding van het personeel 3. Samenhang tussen visie en praktijk 4. Betrokkenheid en participatie in besluitvorming 5. Optimale huisvesting 6. Optimaal onderwijsrendement Missie De GSR wil voor leerlingen in de Randstad onderwijs bieden binnen een veilig klimaat, dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten. De GSR wil leerlingen voorbereiden op hun plaats en taak als christen in de samenleving. De GSR daagt leerlingen uit om te leren en leidt hen op voor een diploma binnen de gegeven mogelijkheden. De GSR is ontwikkelingsgericht. De GSR sluit aan bij de bijbels genormeerde opvoeding die de ouders thuis geven. Motto: Inspireren tot leren Financieel perspectief Innovatief perspectief Maatschappelijk perspectief 1. Gericht op continuïteit 2. Gericht op ontwikkeling 1. Functioneel ICT gebruik 2. Effectieve en systematische ontwikkeling van organisatie en onderwijs 1. Christelijke, open houding naar omgeving 2. Toerusting tot weerbare en actieve christenen 3. Optimale afstemming met toeleverende en afnemende BIJLAGE B (RD/RW) 3. Inzet van functionele PLAN VAN AANPAK eigentijdse (RD/RW) middelen en ARBO-COMMISSIE scholen Datum af Activiteiten diensten mnd wk AF Opm. 17

18 Sept 1 e TL attenderen: bespreken veiligheidsregels practicumlokalen / info nieuw OP x x Uitzetten checklist TOA Rd/Rw controle practicumlokalen / verslag arbo-cie Uitzetten checklist TOA Rd/Rw controle opslag chemicaliën / verslag arbo-cie Uitvoeren controle veiligheid theorielokalen Rd/Rw m.b.v. checklist / verslag Uitvoeren controle veiligheid lokalen tn/ha/na/sk Rd/Rw m.b.v. checklist / verslag Uitzetten formulieren A&G (bij MO / Ongevallen (conciërges/gymzalen) 2 e Overleg ontruimingsoefening Rd / Rw indien noodzakelijk x MO attenderen op bespreken ontruimingsregels met alle klassen Rd/Rw Inventarisatie maken A&G/SI a.h.v. van ingeleverde formulieren bij MO 3 e Controle verbanddozen Rd / Rw + aanvullen: 15 stuks à 20 min. x Voorraad bijhouden Rd / Rw 4 e ARBO-cie 01 x Okt 1 e Controle arbologboek x x 2 e Maken / verspreiden / innen / inventariseren evaluatieformulieren ontruiming x 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e Nov 1 e Evaluatieverslag ontruimingsoefening x 2 e Opstellen begroting ARBO-cie x 3 e Checken en organiseren (herhalings)cursussen bhv / ehbo / info nieuw personeel x 4 e ARBO-cie 02 x Dec 1 e Controle arbologboek 2 e x x 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e Jan 1 e Inventarisatie maken A&G/SI a.h.v. van ingeleverde formulieren bij MO x x Inventarisatie maken Ongevallen a.h.v. ingeleverde formulieren bij PM 2 e Controle verbanddozen Rd / Rw + aanvullen x 3 e x 4 e ARBO-cie 03 x Febr 1 e Organiseren cursus A&G (indien gewenst) x 2 e Controle arbologboek 3 e 4 e Mrt 1 e Inventariseren vandalisme d.m.v. interviews met conciërges Rd/Rw + verwerken x 2 e 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e ARBO-cie 04 x Apr 1 e Controle arbologboek x x 2 e 3 e 4 e Mei 1 e Contact met brandweer i.z. brandveiligheid x x 2 e 3 e Overleg manager bedrijfsvoering 4 e ARBO-cie 05 x Juni 1 e Inventarisatie maken Ongevallen a.h.v. ingeleverde formulieren bij PM 2 e Controle arbologboek 3 e Evaluatie Plan van Aanpak ARBO-cie ahv evaluatie-punten x x 4 e Jaarrapportage naar MT > rapportage Jaarverslag x Juli 1 e ARBO-cie 06 evaluatievergadering x 2 e Formulieren A&G / ongevallen voor gebruik komende cursusjaar gereedmaken Checklists maken/aanpassen i.v.m. controle lokalen / opslag chemicaliën in sept. Aantal vergaderingen ARBO-cie: 4 x per jaar: nov / jan / mrt / mei of juni + voorbereiden 18

19 BIJLAGE C (RD/RW) Gegevens benoemde vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen GSR Extern (leerlingen) Benoemd tot Naam Adres / telefoon / mail datum datum Dhr.A. van der Lugt Bergselaan 93 Sept Sept BC Rotterdam / Mw.E.C. van der Meer-Geerds Vinkendaal EL Nieuwerkerk aan den IJssel / Sept Sept Intern (personeel) Mw.J.G.Leeffers van der Ploeg (vestiging Rotterdam) M.J. van der Gugten (vestiging Rijswijk) Willem de Merodelaan KC Oegstgeest Ter Beek NC Lisse Sept Sept Sept Sept BIJLAGE D (RD/RW) Benoeming en taken interne / externe vertrouwenspersoon Benoeming en taken externe vertrouwenspersoon (Bron: Klachtenregeling voor het gereformeerd primair en voortgezet onderwijs) 1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. 2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats in overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Vertrouwenspersonen worden benoemd voor de duur van 4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging van eenzelfde periode. 3. Indien de klager een minderjarige leerling is van 12 jaar of ouder, worden met toestemming van de klager, de ouders/verzorgers door de vertrouwenspersoon van de klacht in kennis gesteld. 4. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon adviseert de klager. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 5. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en na zorg. 19

20 6. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de Klachtencommissie of het bevoegd gezag. 7. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet, nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 8. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden. Benoeming en taken interne vertrouwenspersoon (Bron: Klachtregeling Stichting VO Kennemerland) 1. Er is aan iedere school tenminste één interne vertrouwenspersoon verbonden voor personeelsleden. 2. De centraal directeur benoemt, schorst en ontslaat de interne vertrouwenspersonen gehoord de voorzitter en secretaris van de Personeelsraad. 3. De interne vertrouwenspersoon gaat bij niet ernstige kwesties - na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doorspelen van de klacht naar de centraal directeur van de school, de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of de landelijke klachtencommissie. 4. De interne vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag, i.c. de centraal directeur ter zake te nemen besluiten. 5. De interne vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Hij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 6. De interne vertrouwenspersoon zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen als zijn vertrouwenspositie voor leerlingen dreigt te conflicteren met de wettelijke verplichting dat hij als onderwijsmedewerker verplicht is om bij (het vermoeden van) een zedenmisdrijf dit te melden aan het bevoegd gezag, i.c. de centraal directeur van de school die op zijn beurt verplicht is aangifte te doen. Vroegtijdige verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon of de landelijke klachtencommissie ligt voor de hand. 20

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie