Het Belgisch model - De kwestie Groot-Brussel - De groei van het Brussels stadsgewest - De opkomst van een politieke wereldstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Belgisch model - De kwestie Groot-Brussel - De groei van het Brussels stadsgewest - De opkomst van een politieke wereldstad"

Transcriptie

1 Het Belgisch model - De kwestie Groot-Brussel - De groei van het Brussels stadsgewest - De opkomst van een politieke wereldstad

2 Casus Brussel is zeker niet uniek, noch het meest problematisch in mondiaal perspectief Fenomeen van: verdeelde steden : Jeruzalem, Nicosia, Meertalige hoofdsteden: Skopje, globale steden/wereldsteden multicultureel dualisering Casus Brussel is wel bijzonder traditionele taal- en communautaire strijd doorkruist door internationalistische traditie/groei politieke wereldstad/meertalige regio

3 BHV an sich : Organisatie kiesomschrijvingen Verschil met provinciale kieskringen Gelijkheidsbeginsel volksvertegenwoordiging Electorale rekenkunde Belgisch model Kwestie Groot-Brussel: zo oud als de Belgische staat Toekomstscenario s BHG: Gordinaanse knoop Groei van Brussels stadsgewest Brussel: hoofdstad van Europa politieke wereldstad meertalige regio

4

5 Pacificatiedemocratie Compromismodel Evenwichten: geen absolute toepassing van meerderheidsbeginsel Pacificatie van breuklijnen en conflictbeheersing Sociaal Pact Schoolpact Cultuurpact Van taalwetten tot staatshervorming Spanning tussen GW taalvrijheid taalregeling Rechten individu groep/gemeenschap Vergelijking taalstrijd schoolstrijd identitaire conflicten/opbouw samenleving

6 Van unitaire tot federale staat Taalwetten Eerste taalwetten ( ) Bestuurszaken: kennis van NL vereist in Vlaanderen MO: NL voor onderwijs van aantal vakken en aanvaard als cultuurtaal Gelijkheidswet (1898): erkenning van NL als gelijke officiële taal Waalse beweging komt op en verzet zich tegen veralgemeende tweetaligheid in België

7 Grenzen en talentelling: Taalgrens is veranderlijk Veranderingen in taalstatuut en regelingen = afhankelijk van resultaten van 10-jaarlijkse volkstellingen Proces van verfransing en strijd over de taalgrenzen

8 Gemengde taaltoestand Tweetaligheid en verfransing Gemeenten van de agglomeratie: Tweetaligheid met maximale vrijheid voor F-taligen Besturen zijn vrij om taal voor interne diensten te kiezen Mededelingen aan publiek: tweetalig Administratieve documenten in de taal gekozen door belanghebbende

9 Op de grens tussen Wallonië en Vlaanderen; Brussel en Vlaanderen 20% van kiezers kunnen externe tweetaligheid vragen 30%: externe tweetaligheid en schoolnet 50+ %: wijziging bestuurstaal

10 Demarcatiepolitiek: Creatie van eenduidige situaties en stabiele taalgrenzen: taalgebieden Afschaffing talentelling Beperking van Brussel tot 19 gemeenten Gemeenten met taalfaciliteiten In aantal grensgemeenten tussen Wallonië en Vlaanderen Wallonië en Duitse kantons Brussel en Vlaanderen

11

12 Langdurig proces van consecutieve constitutionele hervormingen 5 fazen

13 Van unitaire staat met : 1 Nationaal Parlement (Kamer en Senaat) 9 provincies 2739 gemeenten Tot federale staat met: 1 federaal parlement/federale regering 3 Gewesten + parlementen/regeringen 3 Gemeenschappen + parlementen/regeringen 4 taalgebieden 10 provincies 589 gemeenten (1976)

14 Pariteit van vertegenwoordiging van taalgroepen in Ministerraad Eerste minister fungeert als voorzitter en is taalneutraal Gelijk aantal ministers NL en F Besluitvormingsregels inzake grondwetsherziening en staatshervorming: dubbele meerderheid 2/3 meerderheid Normale meerderheid in elke taalgroep

15 Alarmbelprocedure in nationale parlement ¾ leden van een taalgroep kunnen een motie stemmen dat de bepalingen van een wet de relaties tussen de gemeenschappen schaden Opschorting parlementaire procedure Motie naar Ministerraad Formuleert een advies aan parlement Kan een geamendeerd wetsvoorstel indienen

16 Bijzondere wet (12/1/1989): BHG 19 gemeenten Legislatief en executieve organen VGC/COCOF/GGC 18 Juni 1989: eerste regionale verkiezingen

17

18

19 1962: opdeling van België in taalgebieden Aparte regeling kiesarrondissement BHV: gelegen in 2 taalgebieden Nederlands taalgebied Tweetalig taalgebied Brussel-Hoofdstad Evenwicht tussen verschillende gemeenschappen binnen de Belgische staat in Brussel en randgemeenten

20 Doorn in het oog van de NL-taligen Voorstellen tot splitsing vanuit oppositie beloften in regering te gevoelig 1971: wetsvoorstel Bascour 1995: resolutie Dielens en co Kracht van de eis tot splitsing werd ingedijkt door constante rechtspraak Arbitragehof

21 Kieskring BHV is niet strijdig met de Grondwet Herhaalde dat het behoud van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van de federale Kamers en het Europees parlement een keuze is die die is ingegeven door de zorg voor een algeheel compromis, in het raam waarvan werd beoogd het onontbeerlijke evenwicht te verwezenlijken tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de Belgische staat. (22 dec 1994) Eis tot splitsing werd dus niet door onafhankelijk rechtscollege gesteund

22 Politiek akkoord/compromis Verhofstadt I 26 april 2002 Vlaamse (meerderheids)partijen verkrijgen provinciale kieskringen en 5%-drempel Franstaligen verkrijgen paritaire Senaat, constitutieve autonomie en meer geld voor Brussel en belofte van nietsplitsing BHV Waals-Brabant en Leuven wel aparte kieskring maar BHV blijft bestaan (regering beroept zich op arrest AH) Afschaffing van apparentering behalve tussen lijsten van Waals-Brabant en Ft. lijsten BHV Vlaamse eisen/kieshervorming gerealiseerd Ft. Eisen vergden GW-herziening (verklaring) Verkiezingen van 18 mei 2003: einde paarsgroen en geen 2/3-meerderheid meer

23 Splitsing provincie Brabant: 1 jan 1995 Vlaams-Brabant Brussel Waals-Brabant Beroepen tot schorsing en vernietiging van wetten van 13 dec 2003 (VB, CD&V, N-VA, Vivant) arrest 26 feb % geldt wel voor NL lijsten van BHV (BHV en Leuven samen) F lijsten enkel 5% in BHV GW gegarandeerde 7 zetels voor Leuven niet verzekerd Regeling voor Vl-B wijkt af van regel van provinciale kieskring Ten dele vernietigd GW Hof aanvaardt vroeger arrest (toestand binnen oude provincie Brabant) niet meer zonder meer Bespreking van Ft. Eisen op forum + nieuwe Vlaamse eis Vlaamse partijen interpreteren arrest verkeerdelijk - als uitspraak tegen voortbestaan van kieskring BHV

24 Geen uitspraak over voortbestaan van BHV vóór verkiezingen van maanden uitstel BHV als symbool van communautaire strijd Verkiezingen 18 mei 2003 in vroegere provincie Brabant georganiseerd volgens oude systeem Arrest 26 mei 2003 Argumentatie BHV arrest 90/94 ontkracht Wetgever heeft zelf de status quo verworpen Ongelijke behandeling van kandidaten in Vlaams-Brabant en die van andere provincies 4 jaar tijd voor oplossing Hof voorziet in mogelijkheid van compromis en schrijft nergens de splitsing van BHV als dé oplossing voor Erkent mogelijkheid van bijzondere modaliteiten in belang van rechten van NL in Brussel en F in rand

25 Hof voorziet in de mogelijkheid van een compromis en schrijft nergens de splitsing van BHV als dé oplossing voor Erkent mogelijkheid/wenselijkheid van bijzondere modaliteiten in het belang van de rechten van NL in Brussel en F in de rand Vlaamse eis tot radicale en eenduidige splitsing versus uitbreiding van BHG Oud probleem toekomstscenario s BHG

26 zo oud als de Belgische staat

27 Rol en positie van de hoofdstad Politiek-territoriale expansie Verhouding Brussel hoofdstedelijk randgebied Verhouding Brussel centrale staat/provincie/ andere grootsteden Verhouding tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad/BHG homogene taalgebieden/ gemeenschappen/gewesten

28 Politiek-territoriale expansie Groei Brussel en snelle verstedelijking na 1830 Demografische groei Ideologisch epicentrum Modernisering Brussel versus ruraal/katholiek randgebied

29 : Brussel wordt de constitutionele hoofdstad van België Brussel streeft onmiddellijk naar hereniging met vroegere ommeland ( kuype, cuve ) Snelle verstedelijking voorstedelijk gebied Aanvankelijk zeker geen loutere taalkwestie Doorkruist door levensbeschouwelijke tegenstellingen Liberale hoofdstad versus katholiek-rurale periferie Machtsopbouw Belgische staat: hoofdstad versus centraal gezag, provincie, andere steden hoofdstad versus rurale randgemeenten

30 Hoofdstad representeert de staat: nationaal prestige en competitie met andere hoofdsteden Nood aan rationele planning en modernisering Nood aan intercommunale coördinatie collectieve nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, wegenbouw, stadsplanning, etc.

31 Wetsontwerp Piercot op de algemene hereniging van de voorsteden met de stad Brussel annexatie van de Leopoldswijk opent het perspectief op een globale fusie maar doet onmiddellijk het probleem van de bestuurlijke organisatie van Groot-Brussel rijzen ( ) ontwerp-piercot (1854): de globale eenmaking van Brussel mislukt door het parlementair verzet tegen de aantasting van de gemeentelijke autonomie en de poging van de regering tot machtsgreep op het hoofdstedelijk bestuur De bestuurlijke hervorming van de hoofdstad kaderde in de reactie na de revoluties van 1848: het ambt van burgemeester van Groot-Brussel werd geassimileerd met dat van provinciegouverneur

32 Voorstel Van Meenen: Burgemeester Sint-Gillis pro annexatie en eenmaking provincie Brussel met een metropolitaanse raad 19 (of 22) + Tervuren Leopold II: pressie op regering tot provincie Brussel

33 Pogingen tot globale annexatie en eenmaking mislukken Brussel opteert voor geleidelijkheidsstrategie en projectmatige territoriale annexaties

34

35

36

37 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830 Brussel in ha 83

38 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

39 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Leopoldswijk en noord-oosten (gedeelten van Sint-Joost-ten-Node, Elsene en Schaarbeek)

40 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

41 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

42 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Louizawijk en Terkamerenbos (wijken van Elsene)

43 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

44 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

45 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie delen van Laken en Molenbeek (haveninstallaties)

46 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

47 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Solbosch (wijken van Elsene)

48 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

49 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha 60 annexatie Leopoldswarande - 'cité scientifique' (wijken van Etterbeek en Elsene)

50 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

51 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

52 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Laken, Neder-Over- Heembeek en Haren (en delen van Molenbeek en Schaarbeek in 1925): uitbreiding zeehaveninstallaties)

53 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

54 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha 05 ruil grondgebied met Jette (wijk van het Brugmannhospitaal)

55 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830 Globale aangroei ( ): 1830: 415 ha 1925: 3292 ha

56 Wetsvoorstellen Adolphe Max: campagne vanaf 1919 enkel aanhechting Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren gerealiseerd (19=22) Voorstel 1 (1919): + 15 gemeenten; College van burgemeesters en schepenen Voorstel 2 (1920): havengebied + Molenbeek, Sint- Agatha-Berchem, Koekelberg, Jette, Ganshoren, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek en een deel van Schaarbeek; aangehechte voorsteden zouden samen met de stad Brussel één gemeente vormen met een gemeenteraad van 40 leden.

57

58 wetsvoorstel-de Bue (1920): oprichting metropolitaans district Brussel (16 gemeenten) wetsvoorstel-max: oprichting van intercommunale raad rapport-holvoet over de grote agglomeraties( )

59 Taalwetten: tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (19) voorstellen van een provincie Brussel of een metropolitaans district Brussel evolueerden mettertijd naar een bondsgebied Brussel met een stadsraad en een stadsgouverneur voorstel Nothomb-Philippart Hoofdstad: aparte provincie toont aan hoe lang bepaalde voorstellen bleven doorwerken. Centrum Harmel: Franstalig voorstel om Brussel uit te breiden met Dilbeek, Wemmel, Strombeek-Bever, Vilvoorde, Diegem, Sint-Stevens-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Waterloo, Linkebeek en Halle toont aan hoe groot Groot-Brussel in de optiek van sommigen wel was.

60 Suburbanisatie Randgebied verschuift Rol lokale grondbezitters Verstedelijking Verkaveling Uitwijking Brusselaars Voorbeelden Wezembeek-Oppem Strombeek

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Zéér uiteenlopende en tegengestelde visies: Autonome regio of deelstaat? Brussel onder bicommunautaire voogdij plaatsen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvormen tot de Brusselse Gemeenschap? Of de provincies vervangen door stadsregio s met Brussel als metropolitaanse regio? Europees district? Federaal district? Onafhankelijk na de splitsing van België? Uitbreiding teritorium? Brusselse metropool en stadsgemeenschap?

105

106 Studie Etienne Van Hecke (KULeuven): Brussels stadsgewest telt 62 gemeenten die in zekere mate van Brussel afhangen grootste stadsgewest van België gaande van Chaumont-Gistoux in Waals-Brabant tot Edingen in Henegouwen en Kampenhout in Vlaams-Brabant stadsgewest = de hele vergrote ruimtelijke structuur waarbinnen de basisactiviteiten van de stedelijke samenleving overwegend gelokaliseerd zijn (wonen, werken, opvoeden, winkelen, cultuurbeleving, ) Functioneel geheel, op centrale deel georiënteerd geen pleidooi voor uitbreiding BHG, noch politiek-bestuurlijk concept

107

108

109 Vivant/ Roland Duchâtelet : "Indien we van Brussel echt de hoofdstad van Europa wil maken, dan moeten we het aandurven om de grenzen van Brussel uit te breiden tot de grenzen van Vlaams- èn Waals-Brabant samen en er één stadsgewest van maken met één centraal bestuur." (interview Het Belang van Limburg)

110 Frequente nadruk op nood aan meer samenwerking met en rond Brussel Nieuwe samenwerkingsstructuur? Mogelijkheid van inter- of transregionaal samenwerkingsverband Cfr. Nederlands-Belgische euregio's Euregio Scheldemond Grensregio Vlaanderen Nederland Cfr. Nederlands-Belgisch-Duitse euregio's: Euregio Maas-Rijn Cfr. Frans-Belgische euregio: France-Wallonie-Vlaanderen

111 Werkgeversorganisaties pro gezamenlijk actieplan: Business Route 2018 for Metropolitan Brussels sociaaleconomische dynamiek van Groot- Brussel (19 + arr. Halle- Vilvoorde en Nijvel)

112 Pascal Smet: Stadsproject voor Brussel (Sampol) Platform voor metropolitan governance in de Brusselse stadsregio Partnerschap Brussel Vlaamse rand en hele economische zone die op Brussel gericht is

113 Euregio Benelux Middengebied Euregio Scheldemond Euregio Maas-Rijn Euregio Rijn-Waal

114 Caroline Van Wynsberghe in Brussels Studies 11 Brussel opgesloten in keurslijf van 19 gemeenten; zoekt nieuwe territoriale perspectieven uitbreiding van BHG is niet enige scenario andere mogelijkheden om de hoofdstad te betrekken bij het bestuur van haar hinterland metropool en stadsgemeenschap twee scenario's kunnen in hun minimalistische versie in overweging worden genomen zonder institutionele hervorming en zonder te raken aan de grenzen van Brussel Cfr. Rijsel: heeft zich ontwikkeld op twee grondgebieden: de stadsgemeenschap ( 85 gemeenten) de metropool: reikt verder dan de landsgrenzen. Berlijn en Brandenburg: fusieplan na referendum verworpen; wel vormen van metropolitane samenwerking geformaliseerd.

115 Grootschalige internationaal georiënteerde infrastructuurwerken: Congrescentrum, groot winkelcentrum grote evenementenhal multifunctioneel stadion samen met woningen en nieuwe uitrustingen ingebed in de aanleg van grote strategische zones (Europese Wijk, Thurn & Taxis, Schaarbeek-Vorming en de Kunstberg) Heizel (deel van Grimbergen)?

116 Politieke wereldstad Meertalige regio

117 Kwestie Groot-Brussel ook gerelateerd aan de actieve internationale missie en roeping van Brussel Brussel groeit in 19 de eeuw uit tot hoofdstad van internationale associaties Leopold II stelt Brussel voor als zetel van Vredesconferenties (Justitiepaleis) 1907: kwestie van wereldhoofdstad en concurrentie met Den Haag, bern, e.a.: campagne Otlet, plan Andersen : campagne Louis Frank voor Brussel als district fédéral du monde

118 1905: Jubelfeest - herdenking van 75 jaar nationale onafhankelijkheid 1910: Wereldtentoonstelling van Brussel & congres van IPU 1915: geplande herdenking van slag van Waterloo (1815)

119 urbanistische modernizering Provincie Groot- Brussel Grootse bouwplannen en internationale promotie van Brussel Mont de la Justice Mont du Bon Dieu Mont des Sciences et des Arts Justitiepaleis en conferentie van 1899

120

121

122

123 Tervuren site/congo Museum: eerste steen van Ecole Mondiale / Internationale Universiteit Paleis van Kunsten en Wetenschappen: intellectueel Acropolis Koninklijke Stichting: Belgische Carnegie verzekering uitvoering bouwplannen 1909: Leopold II plannen begraven

124

125

126

127

128

129

130 Feminist, internationalist & pacifist Zeer actieve publicist en opinieagent Internationaal netwerk «Les Belges et la Paix» (1905) Goedkeuring Leopold II Larousse: «La Belgique Illustrée» (1910)

131 1905: Frank kondigt L Organisation de la Paix et le District Fédéral du Monde aan Claimt voor het eerst: Brussel is meest geschikt als zetel van administratief centrum van Wereldconfederatie Centennium van Waterloo, 1915 Promotie : wereldtentoonstelling en internationale conferenties in Brussel

132 Universele organisatie van kennis Internationaal Bibliografisch Instituut Union des Associations Internationales Interparliamentary Union Union Internationale des Villes

133 : Integratie in Paleis van Wetenschappen en Kunsten Centralisatie hoofdkwartieren internationale verenigingen 1910: Palais Mondial

134

135 H. C. Andersen & E. Hébrard, 1913 Fédération Mondiale de la Paix Université de la Paix Bezoek aan Tervuren Contacten: Otlet & Lafontaine, Frank, Albert I

136

137

138

139

140 Na WOI: streven naar Brussel als zetel Vredesconferenties streven naar Brussel als zetel van de Volkenbond compensatie Duitse inval/beloning voor verzet tegen schending internationaal recht Belgische regering verzet zich tegen keuze voor Genève Campagne Otlet voor Mundaneum: herneemt idee van werelddistrict en extraterritoriaal/supranationaal statuut

141 Union Internationale des Villes, September 1919 Cité-Jardin Mémoriale in België Niewe era Volkenbond en andere Extraterritorialiteit van de Internationale Hoofdstad

142 Na WOII: Brussel wordt Europese en Atlantische hoofdstad 1952: veto Van Zeeland: Ceci n est pas la Capitale de l Europe Competitie Brussel Luik en andere (hoofd)steden Moeizaam herstel positie Brussel Geografische en biculturele positie als troef uitgespeeld politieke wereldstad van eerste orde (global legal services ) samen met Washington en Genève

143 Representatie van Belgen & politici als model- Europeanen Allocatie van zetels van opeenvolgende Europese instellingen/gemeenschappen = complexe besluitvorming Internationaal Binnenlandse politiek: Interactie nationale regering & lokale overheden Interstedelijke competitie & concurrentie EGKS-zetel: Luik versus Brussel

144 Paul Van Zeeland Minister van buitenlandse zaken - interregnum ( ) Schuman Verklaring, 9 Mei 1950 EGKS Verdrag, 18 April 1951 Top van de 6 over zetelkwestie: «Surrealistische ervaring» (Juli 1952, Parijs)

145 Van Zeeland verdedigt de non-kandidatuur van Brussel : veto (pro Luik) tegen 5 Brussel verloor bijna zijn Europese toekomst : Luxemburg, tijdelijke zetel Beslissing legt zware hypotheek op toekomstige onderhandelingen Veto & gevolgen voor ruimtelijke inplanting van Europese instellingen

146 Electorale motieven van Van Zeeland en invloedrijke supporters van Luik Argumenten stad Luik Officiële kandidatuur, Juni 1954 Luik versus Saarbrücken (Saarland Adenauer) Tegen excessieve concentratie van hoofdtedelijke functies: justice distributive! Zetel niet in nationale/istische hoofdsteden Luik: Frans-Duitse entente & centrum van kolen- en staalindustrie Plateau du Sart-Tilman

147 Brussel geeft Luik faire kans (1952-) 1954: verkiezingen en pressie of Syndicat d Initiative Start opiniecampagne: rechten, kansen en troeven van Brussel; geen categorieke statements Internationaal & onpartijdig comparatief onderzoek EGKS, EPC + EDC: nood aan één centrum in nationale hoofdstad

148 Tweetalige hoofdstad Geografisch centrum van de Zes Contact en fusiezone van Europese culturen en actieve amalgamation Bestaande hoofdstedelijke infrastructuur Internationaal knoop- en verbindingspunt van openbaar vervoer & communicatie Snelle verdeling van buitenlandse kranten! Regering zou gebouwen moeten aanbieden

149 Regeringswissel in Actieve rol van Spaak: Verdrag van Rome Oktober 1957: kandidatuur van Brussel Sites voor de unieke zetel: Plateau Heyzel (Expo) Oefenplein Huuropties en gebouwen onmiddellijk beschikbaar Regering koopt Berlaymont

150 Voorbereiding Expo versterkt positie van Brussel Ingrijpende openbare werken Budget expo: 2 miljard BEF Regering investeert 8 miljard

151 Ministerconferentie van 6-7 januari 1958: Advies internationale deskundigen over zetel van 2 nieuwe Europese gemeenschappen Maart 1958: regering publiceert witboek Prestigieuze en luxueuze uitgave In 4 talen Commissie B experten

152 technisch advies materiële gegevens objectieve, nauwkeurige en controleerbare gegevens

153 enkel een opsomming van de voordelen die Brussel biedt in termen van: Ligging in Europa Verkeersverbindingen Comfortabele woongelegenheid Belangrijk centrum van internationale activiteit Cultureel centrum Recreatief centrum Medische infrastructuur Internationale media Diplomatieke vertegenwoordiging Bouwsites voor administratief complex en Europees district

154 In Brusselse agglo: Plateau Heyzel (Expo) Oefenplein Schaarbeek Daarbuiten: Tervuren Rhode Argenteuil

155 Groep Alpha

156

157

158

159

160 Expo 58 in teken van universeel humanisme, verbroedering der volkeren en vooruitgang Begin taalstrijd en communautaire wedloop

161 50 jaar na verdragen van Rome EEG/Euratom Brussels is een politieke wereldstad van eerste orde geworden met globale impact (Washington, Geneve, ) Niet omwille van demografische dimensie Global legal services Belangrijkste beslissingscentrum in EU Centraal knooppunt in internationale en gouvernmentele netwerken en NGOnetwerken

162 Geavanceerde en gespecialiseerde diensteneconomie Globale connecties (Europa, Noord-Amerika, Pacifisch Azië) Brussel overstijgt zijn Europese politieke invloed en scoort hoogst in connectivity rankings in sector van juridische diensten en firma s Top 20 van wereldsteden & Top 10 van Europese steden Brussels outperforms Parijs & London in termen van politieke netwerkvorming Public affairs management/establisment: lobbying groups & make Brussels a centre of knowledge

163 Brussel Straatsburg Luxemburg 1992: Edinburgh bevestigt 3 permanent zetels/werkplaatsen Brussel: Grootste machtscentrum Raad, Commissie, dagelijkse activiteiten van Europees Parlement, Economisch en Sociaal Comité, Comité der Regio s) Gedecentraliseerde agentschappen in meer dan 20 steden Inter(hoofd)stedelijke competitie: economische voordelen & symbolisch kapitaal

164 Aantrekking van investeerders en bedrijven Internationalisering van de regionale economie EU genereerde een directe cash flow (direct & indirect effecten) van 7,518.1 million (2001) directe & indirecte tewerkstelling : 92,000 or 12.7% Direct: (2004) Commissie: 19,764 Raad: 2,619 EP: 2,309 NAVO: 14,131

165 Risico van versterking van sociale dualisering Int. Inst.: klein aandeel in tewerkstelling van laaggeschoolden (enkel 9,000) 40,000 van 95,000 zijn geïmporteerde arbeidskrachten Hoge buitenlandse aanwezigheid heeft de Brusselse bevolking doen aangroeien met 77,000 ( )

166 Grote impact op woonmarkt en prijzen (huur, koop) EU & satelliet organisaties: personeel en families vormen groep van 105,000 of 10% met sterke koopkracht Brussel blijft één van de goedkopere hoofdsteden Rrijsstijgingen rol van lokale speculatoren & vastgoedactoren Eurocraten worden als zondebok gezien maar evenzeer geëxploiteerd als doelgroep Risico van gentrificatie van bepaalde wijken & nood aan sociale woningpolitiek van BHG

167 Aalgebruik van EU-ambtenaren en EU-burgers Taalbarometer BHG + Halle-Vilvoorde + Nijvel: 200,000 EU burgers van (toen) 15 lidstaten (vóór EU uitbreiding 2004 & 2007) 2005: 154,693 of 15.37% BHG Engels : belang neemt uiteraard toe Identificatie: beperkte integratie in sociale leven en aversie van taalstrijd/rechts extremisme

168

169 Oktober (kiezer/kandidaat) Zeer lage participatiegraad/registratie ondanks infocampagne EU-burgers zouden aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op coalitievorming Potentieel EU-kiezers BHG: 136,482 (slechts 18,682 geregistreerd in 2006) Potentiële impact: 18.31% Actuele impact: 3.16%

170 Dank u voor uw aandacht Dr. Roel De Groof algemeen coördinator

171

172

173

174

175

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Lead Piece Wouter Van Dooren & Dave Sinardet Commentaren Stefan Sottiaux Maik Martin Harald Bürger Uit het Engels vertaald

Nadere informatie

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk?

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 26 september 2009 Brussel Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? www.landdag.org Verslag van de 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag

Nadere informatie

Randsymposium van de Orde van den Prince

Randsymposium van de Orde van den Prince Randsymposium van de Orde van den Prince Dilbeek 18 november 2006 De problematiek van de rand is een oud zeer waar reeds vele colloquia, studies en publicaties werden aan gewijd. Het blijft een actueel

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 TWEETALIG INFORMATIETIJDSCHRIFT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Van stadsrenovatie naar wijkherwaardering Twaalf jaar

Nadere informatie

Verslag aan Koning Albert II

Verslag aan Koning Albert II Verslag aan Koning Albert II Op vrijdag 8 oktober hebt u mij belast met een verduidelijkingsopdracht "met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over

Nadere informatie

Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling Ontwerp van operationeel programma voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Doelstelling concurrentievermogen en werkgelegenheid

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN. No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN. No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS AIV Leden Adviesraad Internationale

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk Een nieuwe Vlaamse diplomatie in Een veranderende wereld: Naar een efficiënt buitenlands netwerk Advies 2013/16 9 juli 2013 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Roos Van de Cruys Boudewijnlaan

Nadere informatie

ITC Centre international de formation CentroInternacionalde Formación

ITC Centre international de formation CentroInternacionalde Formación Europese Commissie Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen Nationaal Seminar België Achtergronddocument Anticiperen op en managen van herstructureringen België Juni 2010 Frédéric Naedenoen; Olivier

Nadere informatie

Moet Europa Belgisch zijn? Over het democratische staatsburgerschap in meertalige samenlevingen 1

Moet Europa Belgisch zijn? Over het democratische staatsburgerschap in meertalige samenlevingen 1 Philippe Van Parijs Moet Europa Belgisch zijn? Over het democratische staatsburgerschap in meertalige samenlevingen 1 Laten wij nogmaals even kijken naar België, onze constitutionele modelstaat, het monarchale

Nadere informatie

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L " _ r " 6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e "

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L  _ r  6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e EUROPA ONDER DE LOEP DIDACTISCH DOSSIER Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen van dit dossier werd rekening

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs

De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs Extrait du L'école démocratique http://www.skolo.org/spip.php?article1320 De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs - Système éducatif - Financement et encadrement - Date de mise

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Brussels: part of the solution?

Brussels: part of the solution? Brussels: part of the solution? Korte inhoud De Vlaamse Beweging is verdeeld over wat met Brussel moet gebeuren. De enen zien het als noodzakelijke voorwaarde voor een levensvatbare onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie