Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013"

Transcriptie

1 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013

2

3 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen), 20 september 2013 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt DP Den Haag Postbus GC Den Haag Contactpersoon Directie Forensische Zorg T /25497 Ons kenmerk Auteurs DDS Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Pagina 3 van 49

4

5 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen), 20 september 2013 Inhoud Colofon 3 Inleiding 7 1 Sturingsrelatie rijks fpc s Besturingsmodel en Planning & Controlcyclus DJI Onderdelen van de P&C-cyclus 9 2 Ontwikkelingen tbs Effectueren bezuinigingen forensische zorg Masterplan DJI Convenant Meerjarenovereenkomst forensische zorg Tariefskorting Wet forensische zorg, consequenties voor de fpc s Inkoop tbs capaciteit Rol NZa Gewijzigd plaatsingsbeleid Zicht op effectiviteit van de forensische zorg Prestatie-indicatoren Forensische zorg Prestatie-indicatoren Doelmatigheid Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg 13 3 Jaarplan Inleiding Structuur jaarplan A3 jaarplan Toelichting managementafsprakenbrief Te leveren producten Afspraken reguliere capaciteit Budget Plaatsingsafspraken reguliere capaciteit Leegstandsregeling Prestatie-indicatoren Afspraken prestatie-indicatoren DJI Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (voorheen Zichtbare Zorg) Prestatie-indicatoren Doelmatigheid tbs MITS Toelichting op (brand-)veiligheidsaspecten Integrale veiligheidsbenadering Begroting Onderhandenwerk DBBC s: afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s Tijdslijn DBBC Beveiligingsniveaus Tender- en aanbestedingscontracten DBBC spelregels Relevante documenten over DBBC s Offerte DBBC Transitiemodel Indexatie tarieven Bijlagen jaarplan Regeling voor tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen Vergoeding tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen tbs-gestelden 27 Pagina 5 van 49

6 TBS met voorwaarden Vergoeding aan een FPC Vergoeding aan forensische zorginstellingen 28 5 Structuur financieel jaarverslag Inleiding Controle van de gegevens Opstellen van het financiële verslag Begin- en eindbalans en toelichting De verlies- en winstrekening Bijlagen 34 6 Managementparagraaf Inleiding Doelstelling in control verklaring Werking en opbouw managementparagraaf Relatie managementparagraaf met de reguliere P&C-cyclus Individueel Niet in control Geaggregeerd Niet in control Op concernniveau Niet in control Managementparagraaf DJI 37 Bijlage 1 Planning- & controlcyclus 2014 DForZo 39 Bijlage 2 Onderbouwing offerte DBBC FPC 41 Bijlage 3 Conversietabel DBBC s verblijf 43 Bijlage 4 Uitvraag (brand-)veiligheid 44 Bijlage 5 Formats en P&C documenten 47 Bijlage 6 Informatienummers 49 Pagina 6 van 49

7 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen), 20 september 2013 Inleiding De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor forensische zorg in een strafrechtelijk kader en heeft deze verantwoordelijkheid belegd bij de directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor de uitvoering van deze verantwoordelijkheid maakt DForZo afspraken met zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de opvang voor forensische zorg. Met de Forensisch Psychiatrische Centra (fpc s) worden tot het moment van de inwerkingtreding van de Wet Forensische zorg op basis van een subsidierelatie afspraken gemaakt voor de TBS met dwangverpleging. De eerdere subsidieovereenkomst is met het oog op de inwerkingtreding van deze wet opgezegd per Omdat de Wfz bij de publicatie van het inkoopbeleid 2014 nog niet inwerking is getreden, wordt in 2014 de huidige subsidierelatie gecontinueerd. Hiertoe stelt DForZo voor het jaar 2014 twee documenten op voor de Fpc s: de Handleiding Planning & Control 2014 Forensisch Psychiatrische Centra (particuliere inrichtingen); de Handleiding Planning & Control 2014 Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen). Voor u ligt de Handleiding Planning & Control 2014 Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen). In deze handleiding wordt beschreven op welke wijze u het jaarplan van uw fpc dient op te stellen en op welke wijze u zich hierover in het jaar 2014 dient te verantwoorden. Deze handleiding is mede gebaseerd op het meerjarenbeleid Inkoop forensische zorg Dit beleid is gepubliceerd op de website De definities van prestatie-indicatoren, de in te vullen formats inclusief de bijbehorende toelichtingen en algemene teksten zoals financiële kaderregelingen en de financiële begrippenlijst worden gepubliceerd op Opbouw handleiding In deze handleiding worden de P&C-cyclus, A3-besturingsmethodiek en managementparagraaf beschreven. Ook wordt ingegaan op de voor 2014 relevante ontwikkelingen in de tbs. Daarnaast worden de onderdelen van de P&C-cyclus, zoals het jaarplan, de viermaandsrapportages, de DBBC s en het jaarverslag behandeld. Pagina 7 van 49

8

9 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen), 20 september Sturingsrelatie rijks fpc s 1.1 Besturingsmodel en Planning & Controlcyclus DJI In het kader van de P&C cyclus wordt bij DJI een aantal (kern-)begrippen gehanteerd. Naast Planning en Control zijn dat: outputsturing; competentiemanagement; INK-managementmodel; A3-methodiek. Om de sturing en verantwoording binnen DJI te operationaliseren is eerder outputsturing ingevoerd, wordt competentiemanagement ingezet en wordt ook het INK-managementmodel toegepast. Het in samenhang hanteren van deze drie besturingsprincipes is de A3-methodiek. Dit instrumentarium heeft als doel de organisatie te ondersteunen in het behalen van de geformuleerde doelstellingen. En hoewel de doelstellingen gelijk blijven, kunnen verschillen in sturingsrelatie binnen DJI (rijks, particulier of inkoop) wel reden zijn voor een verschil in het (verplicht) te hanteren instrumentarium. Voor uitgebreide documentatie over het gehanteerde P&C-instrumentarium, wordt u verwezen naar de volgende documentatie: De brochure Besturingsmodel DJI en de P&C-cyclus ; A3-gidsen, o.a. Gids voor toepassing van de A3-methodiek, Gids voor toepassing van het A3-managementgesprek, Gids voor A3-digitaal. Deze gidsen zijn beschikbaar via intranet; Het boek Coachen op gedrag en resultaat. Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Managementontwikkeling van CP&O. 1.2 Onderdelen van de P&C-cyclus Om te komen tot sturing en verantwoording wordt tussen managementlagen een P&C-cyclus uitgevoerd. Elke P&C-cyclus is in technisch opzicht vooral logistiek, gebaseerd op de PDCA-principes uit de Deming-circle: plan (planvorming), do (realisatie), check (control en controle) en act (analyse op gegevens uit check als input voor een nieuw plan). Binnen de P&C-cyclus van DJI, worden de volgende onderdelen onderscheiden: jaarplan (met als onderdeel het managementcontract); controlrapportages (twee- en/of viermaandsrapportages); jaarverslag; managementparagraaf. Pas door de keuze van besturingsprincipes en -instrumentarium (zoals hiervoor beschreven) krijgt de P&C-cyclus kleur. De P&C-cyclus kan ook worden getypeerd als het (vooraf) bepalen en bij contract afspreken van prestaties op (jaar-) activiteiten en het systematisch volgen, bewaken, monitoren en beheersen van de uitvoering met behulp van vooraf vastgestelde methoden. Goed beschouwd maakt de managementparagraaf geen deel uit van de P&C-cyclus, maar komt hij voort uit de departementale begrotings- en verantwoordingscyclus. Gezien de samenhang met de P&C-cyclus, is er binnen DJI voor gekozen om de managementparagraaf wel in de handleidingen P&C op te nemen en wordt in deze handleiding het proces van de managementparagraaf en de relatie met de P&Ccyclus uiteengezet. Pagina 9 van 49

10 Naast de hierboven genoemde onderdelen van de P&C-cyclus worden tegelijkertijd met het jaarplan andere informatiedocumenten (zoals huisvestingsvoorzieningen) gevraagd. Deze zijn geen onderdeel van de P&C-cyclus, maar om praktische redenen loopt de informatievoorziening hieromtrent wel gelijk met de P&C-cyclus. Het tijdpad voor de P&C-cyclus is beschreven in bijlage 1. Pagina 10 van 49

11 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen), 20 september Ontwikkelingen tbs In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen in de forensische zorg die van belang zijn voor de tbs-sector en daarmee voor het indienen van een jaarplan. 2.1 Effectueren bezuinigingen forensische zorg Masterplan DJI In het masterplan DJI is vast gelegd hoe het budget voor forensische zorg wordt teruggebracht. Deze wordt gerealiseerd door een capaciteitsreductie in de tbs welke is ingegeven door zowel de bezuinigingsopdracht van het kabinet aan DJI als de afnemende behoefte aan tbs-capaciteit. De capaciteitsreductie in de tbs was niet voldoende om de taakstelling voor de forensische zorg van DJI te kunnen realiseren, daarom wordt zowel in de tbs als in de overige forensische zorg een tariefsingreep doorgevoerd en wordt de behandelduur in de tbs teruggebracht naar gemiddeld acht jaar Convenant Meerjarenovereenkomst forensische zorg Als gevolg van de taakstellingsopdracht van DJI zijn met de overkoepelende brancheorganisaties in de forensische zorg gesprekken gevoerd over een agenda die enerzijds recht doet aan de inhoudelijke ambities en mogelijkheden, en anderzijds op verantwoorde wijze de bezuinigingen verwerkt. Het resultaat hiervan is een Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg ondertekend door het ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. In dit convenant zijn afspraken gemaakt voor een gezamenlijke agenda om de forensische zorg kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden. In het convenant is vastgelegd dat voor de terugdringing van de behandelduur een taskforce wordt ingericht. Er ligt grote druk op de opdracht van de taskforce omdat wanneer dit niet wordt gehaald als ultiem remedium de financiële taakstelling wordt gerealiseerd door middel van een generieke tariefskorting Tariefskorting 2014 Voor het jaar 2014 geldt voor de tbs-sector een tariefskorting van 4,5 % voor de basiscapaciteit, dit is exclusief de tenders. Alleen voor tender V geldt de eerder overeengekomen tariefskorting van 2%. 2.2 Wet forensische zorg, consequenties voor de fpc s In de Wet forensische zorg (Wfz) wordt de brede stelselherziening van de forensische zorg geregeld. Het bevat onder andere wetgeving over de inkoop en financiering; de aanspraak op forensische zorg; de plaatsing van justitiabelen in de zorg en sturingsrelaties. De inwerkingtreding van deze wet is voorzien in In afwachting van de inwerkingtreding van de Wfz is het Interimbesluit Forensische Zorg de wettelijke basis voor het huidige forensische zorgstelsel. Met de inwerkingtreding van de Wfz, vervalt dit Interimbesluit. Pagina 11 van 49

12 2.2.1 Inkoop tbs capaciteit Met de inwerkingtreding van de Wfz wordt de inkoop van de tbs-capaciteit geregeld. Omdat deze wet bij de publicatie van het inkoopbeleid 2014 nog niet inwerking is getreden, wordt in 2014 de huidige subsidierelatie gecontinueerd. Vanaf 2015 is er sprake van een inkooprelatie. In 2014 staan de afspraken met de fpc s in het teken van de afbouw van de tbscapaciteit ten gevolge van het Masterplan DJI. In 2014 wordt gestart met de voorbereiding van de inkoop van de capaciteit voor bijzondere doelgroepen in de tbs die vanwege de beperkte omvang en specifieke gebouwelijke en zorginhoudelijke eisen geconcentreerd worden en/of blijven bij een aantal fpc s. Met de jaarlijkse behoeftestelling voor de forensische zorg wordt de ontwikkeling van de tbs-capaciteit in kaart gebracht. Deze informatie in combinatie met de PMJramingen vormen input voor de capaciteitsplanning op korte en lange termijn. Dit vindt zijn beslag in de jaarlijkse inkoop van tbs-capaciteit Rol NZa De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt sinds de inwerkingtreding van het Interimbesluit de prestaties en tarieven in de forensische zorg vast. De artikelen van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) waarin de bevoegdheden van de NZa tot het nemen van handhavingsmaatregelen zijn vastgelegd, blijven voor wat betreft de forensische zorg vooralsnog buiten beschouwing. Wanneer de Wfz in werking treedt, wordt de gehele Wmg integraal (inclusief het handhavingsinstrumentarium) van toepassing op de forensische zorg, De tarieven voor 2014 zijn op 13 september jl. vastgesteld en zijn te vinden op 2.3 Gewijzigd plaatsingsbeleid Vanaf 2014 worden tbs-gestelden regionaal geplaatst tenzij er contra-indicaties daartoe zijn. Contra-indicaties voor regionale plaatsing zijn van toepassing voor bijvoorbeeld een aantal bijzondere doelgroepen zoals longstay patiënten, patiënten met een EVBG-status en vreemdelingen en die vanwege de beperkte omvang en specifieke gebouwelijke en zorginhoudelijke eisen geconcentreerd worden bij een aantal fpc s. Deze plaatsingssytematiek speelt een rol bij de regionale behoeftebepaling die leidend zal zijn bij de inkoop van tbs-capaciteit voor de komende jaren. Het plaatsingsbeleid wordt in het najaar van 2013 gepubliceerd. 2.4 Zicht op effectiviteit van de forensische zorg Door middel van verschillende trajecten krijgt DForZo steeds beter zicht op de kwaliteit van zorg. De prestatie-indicatoren die in deze trajecten worden ontwikkeld, worden in de zorginkoop toegepast. De scores op de prestatie-indicatoren worden vanaf 2015 meegewogen. In de tbs-sector zijn twee trajecten van belang Prestatie-indicatoren Forensische zorg Het eerste traject, Prestatie-indicatoren Forensische Zorg, geldt voor alle forensische zorg aanbieders dus ook voor de fpc s. De prestatie-indicatoren Forensische Zorg is een vervolg van het eerdere traject Zichtbare Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit traject zijn met de verschillende stakeholders indicatoren ontwikkeld die de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. Vanaf 2013 heeft het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) de opdracht van de Directie Forensische zorg, in samenspraak met GGZ NL, gekregen de indicatoren door te ontwikkelen. Het doel is te komen tot indicatoren die zo veel mogelijk op uitkomsten van zorg toezien. Voor de indicatoren over verslagjaar 2014 geldt dat er de set bestaat uit zowel proces- als outputindicatoren. Pagina 12 van 49

13 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen), 20 september 2013 In 2014 zal daarom nog een doorontwikkeling naar meer outputindicatoren plaatsvinden Prestatie-indicatoren Doelmatigheid Daarnaast is specifiek voor de tbs-sector het ontwikkel traject van de Prestatieindicatoren Doelmatigheid gestart in In samenspraak met vertegenwoordigers van de fpc s is afgesproken indicatoren te ontwikkelen die toezien op een tweetal aspecten van de (effectiviteit van) de tbs-behandeling, namelijk (1) de doorlooptijd van de behandeling (behandelduur) en (2) maatschappelijke veiligheid (recidive / risico). De uitwerking van de eerste indicatoren, betrekking hebbend op de behandelduur, zijn begin 2012 en begin 2013 aan ieder fpc verstrekt en besproken tijdens de jaarverslaggesprekken. Daarnaast zijn in 2013 nog aanvullende indicatoren ontwikkeld op het gebied van de behandelduur, zodat het totale behandeltraject in beeld komen. Deze indicatoren worden naar verwachting begin 2014 voor de eerste keer verstrekt aan de fpc s. U wordt per brief geïnformeerd hoe DForZo in 2014 met deze indicatoren zal omgaan. Met betrekking tot het tweede aspect van de prestatie-indicatoren Doelmatigheid, de maatschappelijke veiligheid, heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) in 2012 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de recidivecijfers op instellingsniveau te genereren. Uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek is onder andere dat bijkomende informatie, primair aanwezig binnen fpc s, nodig is om te komen tot meer betrouwbare en interpreteerbare cijfers. Om dit verder te ontwikkelen zal het WODC in de tweede helft van 2013 het haalbaarheidsonderzoek met het veld continueren. Dit is des te meer van belang aangezien de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens een algemeen overleg in de eerste helft van 2013 heeft toegezegd de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de Tweede Kamer te zullen sturen. In 2013 worden de recidivecijfers per fpc nog anoniem verstrekt; in 2014 zullen de recidivecijfers naar verwachting op fpc-niveau aan de Tweede Kamer gerapporteerd worden. Hiernaast zal DForZo in 2014 voor de eerste keer de indicator risico-taxatie van de fpc s ontvangen. 2.5 Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg Het forensische zorgveld heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland het initiatief genomen om de kwaliteit van de forensische zorg (verder) te verbeteren en zichtbaar te maken. Deze kwaliteitsverbetering wordt vormgegeven vanuit het meerjaren Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) dat in 2011 is gestart. Het programma zet in zowel op methodiekontwikkeling als het inzichtelijk maken van de uitkomsten van zorg. Het belang van het ministerie van Veiligheid en Justitie bij dit programma is onder andere dat voor een aantal veel voorkomende doelgroepen in de forensische zorg specifiek zorgaanbod beschikbaar komt, duidelijkheid ontstaat over de aangewezen risicotaxatie-instrumenten in verschillende settingen en bij verschillende doelgroepen, en het routine outcome monitoring een belangrijke impuls krijgt. In de Meerjarenovereenkomst forensische zorg is afgesproken dat het programma KFZ in ieder geval tot en met 2017 in geïntensiveerde vorm wordt voortgezet. De kwaliteitsontwikkeling binnen dit programma is niet vrijblijvend. De sector zal in de komende periode worden gevraagd om de positieve resultaten hiervan te implementeren. Pagina 13 van 49

14

15 3 Jaarplan 3.1 Inleiding In het jaarplan doet het FPC voorstellen voor productieafspraken in 2014 (op basis van budgetparameters en DBBC s). U wordt verzocht het jaarplan uiterlijk 1 november 2013 digitaal en in tweevoud per post te versturen naar: Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Forensische Zorg t.a.v. dhr. G.V.M. van Gemert Postbus GC in Den Haag Bij de inkoop van de overige forensische zorg wordt gebruik gemaakt van de Forensische Zorg Applicatie (FORZA) voor het digitaal indienen van de offertes. Deze applicatie wordt niet gebruikt voor het indienen van de jaarplannen tbs. In november of december vindt het jaarplangesprek plaats tussen u en DForZo. De afspraken die in dit gesprek worden gemaakt vinden hun weerslag in de managementafsprakenbrief, inkoop DBBC s en het verslag van het jaarplangesprek. 3.2 Structuur jaarplan Het jaarplan van uw FPC dient de volgende onderdelen te omvatten: Inleiding (interne ontwikkelingen, trajecten etc.) A3-jaarplan Toelichting managementafsprakenbrief: Te leveren producten Afspraken reguliere capaciteit Afspraken tijdelijke capaciteit (facultatief) Budget Doelstelling en toelichting prestatie-indicatoren Toelichting brandveiligheid Begroting Voorstel Diagnose behandel en beveiligingscombinaties (DBBC) Bijlagen: Inventarisatie huisvestingsvoorzieningen Meerjarig investeringsplan DForZo zal het bij het opstellen van het jaarplan te hanteren format Financiële overzichten DForZo Rijks 2014 tijdig op DJI-intranet plaatsen. 3.3 A3 jaarplan Het A3-jaarplan is een overzichtelijke weergave van de beoogde resultaten die het FPC voor het komende jaar als doel heeft gesteld en de hiervoor benodigde activiteiten, op basis van het INK-managementmodel. Een dergelijk ingevuld A3- format (A3-jaarplan) dient u in het jaarplan van het FPC op te nemen. De voor- (en achterzijde) van het jaarplan dienen te bestaan uit een A3-overzicht. Een voorbeeld van een A3-jaarverslag en een toelichting op het A3 jaarplan is te vinden op De voorpagina is een uitvouwbaar A3 jaarplan voor het komende jaar (2014). De achterpagina is een uitvouwbaar A3 jaarplan van het huidige jaar (2013). Pagina 15 van 49

16 Het A3-jaarplan toont de missie/visie en de succesbepalende factoren (SBF-en) van het FPC. De resultaten staan (onder meer als prestatie-indicatoren) genoemd in de vier resultaatgebieden: medewerkers, klanten en leveranciers, maatschappij en bestuur en financiers. De inspanningen (activiteiten) staan in de vijf organisatiegebieden: leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen en management van processen. Het aandacht schenken aan de samenhang tussen inspanningen op de organisatiegebieden en de daarmee beoogde resultaten op de resultaatgebieden is essentieel. Het gaat erom dat hierin een balans ontstaat. Om de verbanden aan te geven tussen succesbepalende factoren, prestatieindicatoren en activiteiten wordt met kleuren gewerkt. Er wordt per resultaatgebied één kleur gebruikt die wordt doorgetrokken voor de SBF en de bijbehorende prestatie-indicatoren en de daartoe te ondernemen activiteiten. Zo worden de rode draden vanuit missie/visie, succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en activiteiten in één oogopslag en in samenhang door middel van kleuren inzichtelijk gemaakt. 3.4 Toelichting managementafsprakenbrief In het verlengde van het jaarplan stelt de FPC-directeur de conceptmanagementafsprakenbrief op, waarin hij aangeeft op welke wijze hij de doelstellingen en de resultaten in het jaarplan denkt te realiseren. De managementafsprakenbrief bevat de managementafspraken voor een planjaar tussen de directeur Forensische Zorg en de FPC-directeur. De managementafspraken betreffen de prestaties respectievelijk de inspanningen die in het jaar door de inrichting moeten worden geleverd. In deze paragraaf leest u hoe u een voorstel maakt voor producten, budget en speerpunten. De toegevoegde waarde van de managementafsprakenbrief ten opzichte van het A3-jaarplan, is dat na afloop van het A3 jaarplan gesprek: belangrijke thema s zijn doorvertaald in managementafspraken waarop de directeur Forensische Zorg stuurt resp. door de FPC-directeur wordt verantwoord; P x Q-productieafspraken zijn verbijzonderd naar te onderscheiden producttypes, en naar de bijbehorende budgetten; de prestatieafspraken op alle stuurindicatoren zijn vastgelegd; doelstellingen op alle prestatie-indicatoren zijn vastgelegd in het kader van de verantwoording; managementafspraken op speerpunten zijn vastgelegd, die mogelijk niet in de A3-jaarplannen van de sector en de inrichting zijn opgenomen. Het ingediende jaarplan is samen met de (concept) managementafsprakenbrief input voor het A3-jaarplangesprek met de directeur Forensische Zorg. De invulling van de met u overeengekomen aanpassingen van het managementafsprakenbrief wordt verzorgd door DForZo. Na het gesprek met de directeur Forensische Zorg worden de nader gemaakte afspraken verwerkt in het definitieve managementcontract. De managementafsprakenbrief omvat een aantal onderwerpen dat hierna wordt toegelicht. Een voorbeeld van de managementafsprakenbrief met de genoemde onderwerpen vind u op intranet. Pagina 16 van 49

17 3.4.1 Te leveren producten In deze paragraaf vindt u informatie die betrokken dient te worden bij het opstellen van een voorstel voor productie- en plaatsingsafspraken. Er wordt in 2014 een onderscheid gemaakt in de reguliere afspraken en afspraken voor tijdelijke capaciteit om de uitstroom van de capaciteitsreductie ten gevolge van het Masterplan DJI op te vangen. Zie voor deze uitvraag van tijdelijke capaciteit in hoofdstuk Afspraken reguliere capaciteit Voor het jaar 2014 wordt met u een afspraak gemaakt voor de reguliere capaciteit die conform de systematiek zoals ik die met u in 2013 overeen ben gekomen. In uw jaarplan doet u een voorstel voor de in het planjaar te leveren productie per producttype. Graag verneemt DForZo van u de door u gewenste verhouding tussen de volgende parameters: EVBG-patiënten en longstay patiënten (absolute aantallen); longstay-basis/longstay-intensief (o.b.v. LAP plaatsingsadvies en plaatsingsbesluit van de Minister); aantal tijdelijke tbs-plaatsen -III en/of IV en/of V. Ten aanzien van uw vaste capaciteit ontvangt u ten behoeve van de budgetbepaling van DForZo de verhouding tussen doorstroom- en verblijfsplaatsen. U geeft het totaal aantal plaatsen voor de te leveren capaciteit aan per en per Vervolgens berekent u de gewogen gemiddelde capaciteit over 2014 (berekening op dagbasis). Hierbij houdt u rekening met de periode waarin u een eventuele capaciteitsuitbreiding of -inkrimping van het betreffende product verwacht. Indien u wijzigingen verwacht in de capaciteit per (ten opzichte van het lopende jaar) en per (ten opzichte van ) verzoekt DForZo u hierop een toelichting te geven waarin u aangeeft waarom u deze wijziging verwacht Budget Het budget zal worden vastgesteld bij de managementafsprakenbrief, op basis van de door u opgestelde en met u besproken begroting Plaatsingsafspraken reguliere capaciteit Voor het bepalen van het aantal eerste opnames verwijst DForZo u naar de definitie van een eerste opname. Deze kunt u vinden in de betreffende NZa-beleidsregel. Bij het opstellen van uw voorstel is het belangrijk uw verwachte uitstroom te betrekken. Naast het aantal (eerste) opnames verzoekt DForZo u aan te geven wat voor uw FPC de verhouding is tussen: man/vrouw persoonlijkheidsgestoorden psychotici IQ< 80 De plaatsing van tbs-gestelden zal vanaf 2014 geschieden conform het nieuwe plaatsingsbeleid waarbij geplaatst wordt op basis van regionaliteit (herkomst en bestemming) tenzij een contra-indicatie aanleiding geeft dit niet te doen. Daarmee wordt er niet langer conform de aselecte systematiek geplaatst. Dit geldt niet voor alle doelgroepen. Een aantal doelgroepen zal vanwege specifieke zorginhoudelijke en gebouwelijke eisen geconcentreerd blijven bij een aantal fpc s. In 2014 wordt Pagina 17 van 49

18 een voorbereiding gemaakt voor inkoop van capaciteit voor deze specifieke doelgroepen. DForZo zal voor 2014, voor zover mogelijk en indien van toepassing, flexibele plaatsingsafspraken maken met de fpc s voor de reguliere capaciteit. Hierdoor wordt u gevraagd om in alle redelijkheid- ook patiënten op te nemen van een andere categorie dan waarover vooraf plaatsingsafspraken zijn gemaakt. In 2013 zijn de fpc s, in het kader van het dalende bezettingspercentage, geprioriteerd indien het bezettingspercentage minder dan 90% bedroeg. De verwachting is dat het gemiddelde bezettingspercentage zal stijgen vanwege het feit dat er geen patiënten meer worden toegeleid naar de fpc s die in het kader van het Masterplan zullen worden gesloten of geen tbs-capaciteit zal worden afgesproken. Daarnaast worden er met de overige fpc s tijdelijke afspraken gemaakt voor overcapaciteit waarmee de verwachting bestaat dat het niet langer nodig zal zijn fpc s op basis van een bezettingspercentaget te prioriteren. 3.5 Leegstandsregeling Ondanks de hierboven geschetste capaciteitsontwikkelingen bij de Fpc s, blijft de leegstandsregeling voor de reguliere capaciteit ook in 2014 van toepassing. In deze paragraaf wordt de afrekensystematiek van deze regeling beschreven Nacalculatie op basis van gerealiseerde productie De productieafspraken worden nagecalculeerd, indien er geen sprake is van onvoldoende toeleiding. Dit houdt in dat het budget wordt verminderd als de gerealiseerde totale productie lager ligt dan de afgesproken totale productie die in het budget is opgenomen. In een formule wordt de vermindering van het budget als volgt berekend: (1 -/- (gerealiseerde productie / afgesproken totale productie)) * (budget conform P x Q). Een hoger gerealiseerde totale productie dan overeengekomen, dient vooraf afgestemd te worden en zal, na schriftelijke instemming van de directeur Forensische Zorg, tot aanpassing van het budget leiden. In beginsel wordt een hogere productie alleen afgesproken in het kader van uitbreiding tijdelijke tendercapaciteit. Met betrekking tot de nacalculatie op de tijdelijke capaciteitsuitbreiding geldt het volgende. Indien de gerealiseerde productie minder is dan de in totaal afgesproken productie zal het niet geproduceerde deel van het budget terugvloeien naar DForZo. Bij het eventuele terugvloeien van budget wordt eerst gerekend met P*Q - budget indien van toepassing van de tijdelijke capaciteit -V, vervolgens indien van toepassing van de tijdelijke capaciteit -IV, vervolgens indien van toepassing van de tijdelijke capaciteit -III en vervolgens indien van toepassing van de reguliere capaciteit Voorwaarden leegstandsregeling in 2014 Volgens de leegstandsregeling wordt zoals hierboven beschreven, eerst de P*Q op de laatst afgesproken en goedgekeurde tender in mindering gebracht. Aan de leegstandsregeling worden de volgende voorwaarden verbonden: 1 Nadrukkelijk wordt gewezen op het gegeven dat expliciet gekeken zal worden of er afwijzingen van patiënten hebben plaatsgevonden. Naast het gegeven dat patiënten niet meer mogen worden geweigerd zal ook de beoordelingstermijn van langer dan vier weken niet worden toegestaan. Daarnaast dienen de fpc s na het verstrijken van de beoordelingstermijn de patiënt binnen afzienbare tijd moeten Pagina 18 van 49

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend.

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. Bijlage I Woonplaatsbeginsel Dit stuk heeft als doel gemeenten en aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in te lichten over het nieuwe woonplaatsbeginsel. In de jeugdwet bepaalt

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie