ACTIEVE MONITORING AVIAIRE INFLUENZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEVE MONITORING AVIAIRE INFLUENZA"

Transcriptie

1 JUNI 2006 ACTIEVE MONITORING AVIAIRE INFLUENZA OP IN HET WILD LEVENDE VOGELS IN BELGIË: VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET VLAAMS NATUURRESERVAAT GROOTBROEK TE SINT-AGATHA-RODE (NOVEMBER 2005 APRIL 2006) KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Belgisch Ringwerk Vautierstraat Brussel

2 ACTIEVE MONITORING AVIAIRE INFLUENZA OP IN HET WILD LEVENDE VOGELS IN BELGIË: VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET VLAAMS NATUURRESERVAAT GROOTBROEK TE SINT-AGATHA-RODE (NOVEMBER 2005 APRIL 2006) INHOUD INLEIDING METHODOLOGIE BEMONSTERDE SOORTEN RESULTATEN TESTS AVIAIRE INFLUENZA BESLUITEN DANKWOORD BIBLIOGRAFIE Luc Vanden Wyngaert en Didier Vangeluwe Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgisch Ringwerk Vautierstraat Brussel

3 INLEIDING Sinds 1997, en meer bepaald sedert 2003, zijn we getuige van de ontwikkeling van een pandemie van het hoogpathogene influenzavirus (subtype H5N1) vanuit Zuid-Oost Azië. Influenzavirussen zijn kenmerkend voor zowel in het wild levende vogels als voor pluimvee, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks besmetten. Dit H5N1-vogelgrieptype vertoont kenmerken die nooit eerder werden waargenomen : snelle en oncontroleerbare verspreiding, sterke virulentie, voortdurende aanpassing aan nieuwe diersoorten, onderlinge besmetting tussen wilde vogels en pluimvee met terugkeer van het hoogpathogene virus naar wilde vogels. Dit laatste is zeer merkwaardig want men heeft vastgesteld - en dat schijnt nieuw - dat in het wild levende vogels kunnen besmet worden door het H5N1-virus zonder er daarom van te sterven, ja zelfs ziekteverschijnselen te vertonen. Een ander belangrijk kenmerk van het virus is het vermogen om de mens te besmetten. Maar ook hier is het gedrag van het influenzavirus meer dan merkwaardig omdat het besmettingspercentage, met iets meer dan 200 geregistreerde gevallen tussen 1997 en april 2006, uiterst laag ligt. Daartegenover staat dat het sterftecijfer ongeveer 70% bedraagt. In de loop van de zomer 2005 kende de verspreiding van het H5N1-virus nieuwe ontwikkelingen door op te duiken in streken die tot dan gevrijwaard bleven : Noord China, Mongolië en het zuidelijk deel van Centraal Siberië. Met een stelselmatig embargo op de invoer van pluimvee uit de besmette landen poogt de Europese Unie om het virus niet via het commerciële circuit binnen de Europese grenzen te brengen. Maar door de belangrijke expansie in oppervlakte heeft het virus nu streken bereikt waar wilde vogels overzomeren die dan of op trek door de Europese Unie vliegen of er komen overwinteren. Via deze weg ontstaat dus een nieuw gevaar met potentieel dramatische gevolgen voor de pluimveesector en de bezorgdheid over een besmetting van mensen in Europa. De kenmerken van deze pandemie heeft de Europese Commissie er toe aangezet om een strategie uit te stippelen met als doel het waarnemen, onderzoeken en bestrijden van het fenomeen. Hierin kadert de beschikking 2005/464/EG betreffende de uitvoering van programma s voor onderzoek naar aviaire influenza bij in het wild levende vogels in de lidstaten. De Commissie heeft ook een lijst gepubliceerd met de vogelsoorten die bij voorrang moeten bemonsterd worden (tabel 1). Wetenschappelijke naam Anser albifrons Anser fabalis Anas platyrhynchos Anas strepera Anas acuta Anas clypeata Anas penelope Anas crecca Anas querquedula Aythya ferina Aythya fuligula Vanellus vanellus Philomachus pugnax Larus ridibundus Larus canus Kolgans Rietgans Wilde eend Krakeend Pijlstaart Slobeend Smient Wintertaling Zomertaling Tafeleend Kuifeend Kievit Kemphaan Kokmeeuw Stormmeeuw Nederlandse naam Tabel 1: Lijst van de vogels die prioritair moeten bemonsterd worden volgens de beschikking 2005/464/CE van de Europese Commissie betreffende de monitoring aviaire influenza. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Centrum voor Onderzoek in Dierkunde en Agronomie (CODA) belast met het opzetten van een monitoringprogramma.

4 De activiteiten in het Grootbroek te Sint-Agatha-Rode kaderen in dit opzet. Ze bestaan uit het inrichten van een ringstation voor Anatidae met een cloacale staalname op de gevangen vogels volgens de voorschriften van het CODA. Het werk wordt uitgevoerd door vogelringers verbonden aan de Belgische Ringcentrale van het KBIN. Deze ornithologen handelen in het kader van de ringvergunning, afgeleverd door de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De vogels worden geringd, onderworpen aan de influenzatest en onmiddellijk weer vrijgelaten. In tegenstelling tot andere lidstaten van de Europese Unie beoogt dit type van bemonstering geen afname (doden) van wilde vogels uit de natuur. De toelating voor het inrichten van een ringstation in het Grootbroek te Sint-Agatha-Rode werd verleend op 3 november Het Grootbroek is een natuurreservaat dat opgenomen is in de lijst van gevoelige natuurgebieden. Deze lijst werd opgesteld door het FAVV en het KBIN in het kader van de H5N1-problematiek in België.

5 METHODOLOGIE In samenspraak met Jo Hendriks, Deskundige bij het Agentschap voor Natuur en Bos werd de inplanting van de ringfuik bepaald. Enerzijds werd rekening gehouden met het best mogelijke vangsucces, anderzijds moest de verstoring tot een minimum beperkt blijven. Rekening houdende met deze criteria werd geopteerd voor de noord-oostelijke oever van de vijver (figuur 1). Figuur 1: Inplantingsplaats van de vangfuik (X) op het Grootbroek te Sint-Agatha-Rode.

6 Voor de opbouw van de fuik werden twee dagen uitgetrokken (11 & 13/11/2005) met een equivalent van 6 mensen/dag. Ze werd geplaatst op 4 m van de oever. De bodem vertoont er een zachte helling. De minimumdiepte (kant oever) bedraagt 30 cm, de maximumdiepte 60 cm. De fuik heeft een oppervlakte van 6 x 3 m en een hoogte van 3 m boven het wateroppervlak. Er werd één toegang ingericht onder de vorm van een naar binnen gerichte trechter. Langs de buitenkant bedraagt de breedte 1 m. Naar binnen toe versmalt hij tot 10 cm. De zijkanten hebben een lengte van 1 m. De structuur van de fuik is opgebouwd uit gegalvaniseerde buizen van ¾ duim. De keuze van het gaas is zeer belangrijk : het moet duurzaam zijn, de mazen mogen niet te klein zijn opdat het geheel niet zou opvallen en de draden moeten geplastificeerd zijn zodat de eenden zich niet kunnen verwonden aan de snavel. Het Pantanet Protect gaas van Bekaert in rollen van 25 m lang en 1,5 m hoog met een mazengrootte van 50,8 x 50,8 mm bleek de beste keuze. Deze draad beantwoordt het best aan de voornoemde normen. Voor het dak werd een nylon-volièrenet gebruikt dat behandeld is tegen UVstraling. Het geheel blijkt zo niet te opvallend in het landschap (figuur 2). Figuur 2: Zicht op de vangkooi bij het einde van de bouwwerkzaamheden, Grootbroek (Sint-Agatha- Rode). De fuik was operationeel vanaf 15 november Vanaf dan werd de installatie gemiddeld om de twee dagen bezocht om de gevangen vogels te ringen of maïs in de kooi te gooien. Meerdere keren werd vanop afstand het gedrag van de vogels in en rond de fuik geobserveerd. Elke gevangen vogel werd opgemeten en voorzien van een wetenschappelijke ring. De staalname aangaande de influenza bestaat er in om anaal vocht te verzamelen door een wattenstaafje in de cloaca van de vogel te drenken. Het wattenstaafje wordt nadien ondergedompeld in een buisje dat een vloeistof bevat met antibiotica en antimycotica zoals beschreven in de Europese Richtlijn 92/40 aangaande de bestrijdingsmaatregelen tegen aviaire influenza. Het ringnummer van de vogel wordt vermeld op het buisje Via het FAVV worden de stalen nadien zo vlug mogelijk naar het CODA verstuurd om er onderzocht te worden. Binnen de 72 uren moeten de stalen op het CODA toekomen.

7 BEMONSTERDE SOORTEN 62 verschillende watervogels werden op zijn minst één keer gevangen in de periode 15/11/ /04/2006. Verschillende onder hen werden meerdere keren gevangen (controles). Zo werden in totaal 77 vangsten geregistreerd. De meest voorkomende soort was de Tafeleend (Aythya ferina) met 39 geringde exemplaren en 8 controles, gevolgd door de Meerkoet (Fulica atra) met 10 geringde exemplaren en 6 controles, de Wilde eend (Anas plathyrhynchos) met 6 geringde exemplaren en 1 controle, het Waterhoen (Gallinula chloropus) met 6 geringde exemplaren en de Kuifeend (Aythya fuligula) met 1 geringd exemplaar. Het merendeel van de gevangen vogels werd getest (tabel 2). aantal geringd aantal gecontroleerd aantal getest Wilde eend Anas platyrhynchos Tafeleend Aythya ferina Kuifeend Aythya fuligula Waterhoen Gallinula chloropus Meerkoet Fulica atra Totaal Tabel 2: Overzicht van de geringde, gecontroleerde en geteste vogels op het Grootbroek (Sint-Agatha- Rode) tijdens het winterseizoen Tot nu (15/06/2006) werd geen enkele vogel, geringd in Sint-Agatha-Rode, elders teruggevangen. De gegevens van ringwerk en controles zijn van groot belang voor de monitoring en het beheer van het natuurgebied. Zij staan, samen met eventuele gegevens van terugvangsten uit andere gebieden, ter beschikking van de overheid die het gebied beheert. RESULTATEN TESTS AVIAIRE INFLUENZA Er werden door het CODA geen hoogpathogene of laagpathogene influenzavirussen ontdekt onder de 54 stalen afkomstig van het Grootbroek in Sint-Agatha-Rode BESLUITEN De resultaten van deze eerste campagne zijn wat ons betreft, zeer positief en dit ondanks het laattijdig in werking stellen van de vangkooi. De samenwerking verliep uitstekend, zowel met de beheerders van het gebied als met de Provinciale Controle-eenheid (PCE) van het FAVV die instond voor het transport van de stalen naar het laboratorium van het CODA. Onder de geringde, gecontroleerde en geteste soorten zijn vooral de 39 Tafeleenden (Aythya ferina) uiterst interessant. Enerzijds omdat recent onderzoek op vlak van aviaire influenza zou aantonen dat de Aythya-soorten, onder alle wilde vogels, het meest gevoelig zijn aan het virus (colloquium FAO, Rome, mei 2006). Anderzijds, omdat deze soort rechtstreekse verplaatsingen onderneemt tussen Azië en Europa (Blüms e.a ; Defourny e.a., 2004). En tenslotte, omdat het hier om een soort gaat die slechts in beperkte aantallen geringd wordt in België: het ringbilan telt slechts 518 Tafeleenden. Het behaalde resultaat in Sint-Agatha-Rode gedurende het winterseizoen vertegenwoordigt dus 7,5% van het totaal van de laatste 45 jaren.

8 DANKWOORD Deze studie heeft kunnen genieten van de steun en medewerking van diverse personen en instellingen die wij langs deze weg willen bedanken: De collega s van FAVV en CODA voor de vlotte samenwerking; Het Agentschap voor Natuur en Bos, en meer bepaald de heren Frank Saey, ingenieur, en Jo Hendriks, deskundige, voor de nodige toelatingen, de steun en de begeleiding van het project; De heren Vincent Bulteau en Laurent Leclercq, medewerkers van het KBIN, voor de hulp bij de opbouw van de fuik; De gemeente Huldenberg, die het nuttig achtte een onderzoek naar vogelgriep te laten uitvoeren op haar grondgebied en hiervoor een bedrag ter beschikking stelde waarmee het grootste deel van de gegalvaniseerde buizen kon aangekocht worden; De firma Metaleuven NV die de overige buizen gratis ter beschikking stelde; Het AVEVE Tuincentrum Vossem, en meer bepaald de heer Tom Cockx, voor het gratis ter beschikking stellen van 700 kg maïs, nodig om de vogels in de fuik te lokken; De firma De Kock NV uit Overijse, voor de financiële steun bij de aankoop van de nodige netten. BIBLIOGRAFIE Blüms, P., Kozellek, K.-P. & K. Hudec Pochard Aythya ferina (L.) in Migrations of birds of Eastern Europe and Northen Asia, Anseriformes. (in Russian). NAUKA, Moscou. Defourny, H., Teerlynck, H. & D. Vangeluwe Origine géographique et paramètres démographiques des Fuligules milouins Aythya ferina hivernant en Meuse belge. Nos Oiseaux 51 :

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2011

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2011 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2011 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2011 werden bij de actieve monitoring 3.397 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten van de monitoring voor vogelgriep januari tot september 2007

Tussentijdse resultaten van de monitoring voor vogelgriep januari tot september 2007 Tussentijdse resultaten van de monitoring voor vogelgriep januari tot september 2007 Actieve monitoring bij wilde vogels In de actieve monitoring werden van januari tot einde september 2007 bij 2.047 wilde

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2015

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2015 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2015 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2015 werden bij de actieve monitoring 3.218 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2016

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2016 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2016 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2016 werden bij de actieve monitoring 3.806 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2014

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2014 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2014 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2014 werden bij de actieve monitoring 3.036 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2013

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2013 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2013 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2013 werden bij de actieve monitoring 3.181 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2012

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2012 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2012 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2012 werden bij de actieve monitoring 3.220 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

Timing najaartrek in relatie tot de mogelijke introductie van aviaire influenza door in het wild levende vogels

Timing najaartrek in relatie tot de mogelijke introductie van aviaire influenza door in het wild levende vogels Timing najaartrek in relatie tot de mogelijke introductie van aviaire influenza door in het wild levende vogels SOVON Vogelonderzoek Nederland Beek-Ubbergen, 6 juli 006 Inleiding In het wild levende vogels

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2008

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2008 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2008 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2008 werden bij de actieve monitoring 3.514 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

VOGELGRIEP AVIAIRE INFLUENZA

VOGELGRIEP AVIAIRE INFLUENZA VOGELGRIEP AVIAIRE INFLUENZA Bestemd voor: Medewerkers Vogelopvangcentra Onderwerp: Vogelgriep Aviaire Influenza Datum: 1 december 2016 Inleiding Dit document is als houvast opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

VOGELGRIEP AVIAIRE INFLUENZA

VOGELGRIEP AVIAIRE INFLUENZA VOGELGRIEP AVIAIRE INFLUENZA Bestemd voor: Medewerkers dierenambulance Onderwerp: Vogelgriep Aviaire Influenza Datum: 1 december 2016 Inleiding Dit document is als houvast opgesteld door de werkgroep Aviaire

Nadere informatie

RINGWERK OEVERZWALUWEN:

RINGWERK OEVERZWALUWEN: DECEMBER 2006 RINGWERK OEVERZWALUWEN: VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOS VAN AA TE ZEMST (JULI 2006) RINGSTATION IJSEDAL KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN INLEIDING Oeverzwaluwen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) PUBLIC 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 ZITTINGSDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep hoofden van de veterinaire diensten

Nadere informatie

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET Stuk 481 (1990-1991) - Nr. 3 VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 13 JUNI 1991 VOORSTEL VAN JACHTDECREET van de heren G. Beerden, J. Dufaux, F. Verberckmoes, M. Capoen en F. Aerts en mevrouw M. Tyberghien-Vandenbussche

Nadere informatie

Watervogeltelling Lelystad 2014

Watervogeltelling Lelystad 2014 Watervogeltelling Lelystad 2014 Boven: Lelystadse gracht met Wilde eenden Onder: Knobbelzwaan, foto's: Frank Böinck 2014, Frank Böinck Inhoud Inleiding... 3 Weer... 3 Tellers... 4 Resultaten... 5 Algemeen...

Nadere informatie

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende een wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen.

Nadere informatie

17/12/2016 Bourgoyen/Ossemeersen Gids : DAAN VAN EENAEME Thema : VOGELS

17/12/2016 Bourgoyen/Ossemeersen Gids : DAAN VAN EENAEME Thema : VOGELS 17/12/2016 Bourgoyen/Ossemeersen Gids : DAAN VAN EENAEME Thema : VOGELS Verslag : Geert De Pourcq en Pascale De Wulf. Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen : Ten Westen van Gent ligt het waardevol natuurgebied

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Tennet TSO T.a.v. mevrouw W. van Dijk Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Betreft Beslissing op uw aanvraag Ruimtelijke ingrepen Geachte mevrouw Van Dijk, Ministerie

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2006/533, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling tot wering van AI

Nadere informatie

Verslag vogelwerkgroep IVN De Steilrand rondje Zeeland

Verslag vogelwerkgroep IVN De Steilrand rondje Zeeland Verslag vogelwerkgroep IVN De Steilrand rondje Zeeland Zaterdag 23 januari maakten 12 mensen van de vogelwerkgroep een tocht langs de Zeeuwse kusten. We waren vroeg uit de veren, om bij het krieken van

Nadere informatie

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015 ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015 FUTEN TOT EENDEN Tot 22 januari pleisterden nog steeds 1 tot 2 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Daarna werd van

Nadere informatie

MEDEDELING. Aviaire influenza : einde trekseizoen : versoepeling afschermplicht

MEDEDELING. Aviaire influenza : einde trekseizoen : versoepeling afschermplicht MEDEDELING Aviaire influenza : einde trekseizoen : versoepeling afschermplicht Vanaf 1 november 2006 versoepelt het federale Voedselagentschap de afschermmaatregelen die sinds 11 september gelden voor

Nadere informatie

ONTWERP-ONTHEFFING. gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet

ONTWERP-ONTHEFFING. gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet ONTWERP-ONTHEFFING Naar aanleiding van het verzoek van heer op 19 mei 2014, namens de Windpark Krammer B.V. en de aanvullingen hierop van 27 juni 2014 en 1 augustus 2014 gelet op artikel 75, lid 3, van

Nadere informatie

Watervogeltelling in januari 1990

Watervogeltelling in januari 1990 Limosa 65 (/992): 23-27 Watervogeltelling in januari 1990 Waterfowl census in January 1990 L. M. J. VAN DEN BERGH De midwintertelling van 1990 omvatte in ons land de periode van 6-22 januari, maar de meeste

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het toekennen van een statuut verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie, noodzakelijk in het

Nadere informatie

MIRA 2012 Milieu & natuur

MIRA 2012 Milieu & natuur MRA 212 Milieu & natuur ndex overwinterende watervogels watervogelindex (1991-92=1) aantal (1991-92=1) 6 5 4 3 2 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1991-92 1993-94 1995-96 1997-98 1999-21-2 23-4 25-6

Nadere informatie

Overwinterende watervogels in Vlaanderen Populatieschattingen en trends (1992 tot 2013)

Overwinterende watervogels in Vlaanderen Populatieschattingen en trends (1992 tot 2013) Projecten Natuur.oriolus I 79 (4) I 113-130 20-30 PROJECTEN 113 Overwinterende watervogels in Vlaanderen Populatieschattingen en trends (1992 tot 2013) Koen Devos & Thierry Onkelinx Canadese Ganzen Branta

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2016, nr. WJZ/16190444, houdende wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016,

Nadere informatie

Datum: 25 September Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie tot uur vanaf Veerplein, op Texel.

Datum: 25 September Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie tot uur vanaf Veerplein, op Texel. Datum: 25 September 2016 Bezochte gebied: Gids: Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie 07.50 tot 13.25 uur vanaf Veerplein, op Texel. Robert de Groot 1 Nederlandse naam

Nadere informatie

Waterwild*1! Eenden% A) Grondeleenden* Ze#hebben#allen#water#nodig#voor# 1 Voedsel# 1 Huisvesting# 1 Voortplanting#

Waterwild*1! Eenden% A) Grondeleenden* Ze#hebben#allen#water#nodig#voor# 1 Voedsel# 1 Huisvesting# 1 Voortplanting# Waterwild*1! Zehebbenallenwaternodigvoor 1 Voedsel 1 Huisvesting 1 Voortplanting Eenden% 1 Algemenekenmerken o Mannelijk:woerd o Vrouwelijk:eend 1 Geslachtsdimorfisme: o duidelijkverschiltussenwoerdeneend

Nadere informatie

Quick scan ecologie Achterdijk 82a te Werkhoven

Quick scan ecologie Achterdijk 82a te Werkhoven Quick scan ecologie Achterdijk 82a te Werkhoven Quick scan ecologie Achterdijk 82a te Werkhoven Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag Mw. T. Ursinus Stalbouw.nl 12.135 definitief januari

Nadere informatie

ADVIES Jachtopeningstijden SALV, 24 mei 2013 (nr ) Contactpersoon SALV: Koen Carels

ADVIES Jachtopeningstijden SALV, 24 mei 2013 (nr ) Contactpersoon SALV: Koen Carels ADVIES Jachtopeningstijden 2013-2018 SALV, 24 mei 2013 (nr. 2013-10) Contactpersoon SALV: Koen Carels voor de periode van 01 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 2 1 Inleiding Tijdens haar vergadering van

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 13-04-2006

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 13-04-2006 Tabel 1 Mate en aard van bescherming van trekkende watervogels SLEUTEL TOT DE CLASSIFICATIE De volgende sleutel tot tabel 1 vormt de basis voor de toepassing van het Actieplan : Kolom A a) Soorten opgenomen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2005, TRCJZ/2005/3460, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling

Nadere informatie

Advies betreffende de inplanting van 10 windturbines in de haven van Antwerpen

Advies betreffende de inplanting van 10 windturbines in de haven van Antwerpen Advies betreffende de inplanting van 10 windturbines in de haven van Antwerpen Nummer: INBO.A.2014.24 Datum advisering: 26 februari 2014 Auteur(s): Contact: Kenmerk aanvraag: Joris Everaert Niko Boone

Nadere informatie

Nederlandse naam English name Scientific name

Nederlandse naam English name Scientific name Datum: 7 Februari 2016 Bezochte gebied: Gids: Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie van 08.15 tot 16.00 uur vanaf de Cocksdorp. Robert de Groot Nederlandse naam English

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 19.7.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2005/0063(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 17 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 48-2006

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 48-2006 1/9 WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 48-2006 Betreft: Evaluatie van het risico voor insleep van het H5N1 aviaire influenzavirus in België

Nadere informatie

F.A.Q. versie 10 Van toepassing vanaf 1 ste mei 2008

F.A.Q. versie 10 Van toepassing vanaf 1 ste mei 2008 F.A.Q. versie 10 Van toepassing vanaf 1 ste mei 2008 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan om terug te keren) A. PROFESSIONELE PLUIMVEEHOUDERS

Nadere informatie

Het handelen in strijd met de voorschriften uit onderhavige regeling levert op grond van de Wet op de economische delicten een economisch delict op.

Het handelen in strijd met de voorschriften uit onderhavige regeling levert op grond van de Wet op de economische delicten een economisch delict op. Toelichting voor de Staatscourant 1. Algemeen Onlangs zijn in Rusland en Kazakstan uitbraken van hoogpathogeen Aviaire Influenza (hierna: AI) geconstateerd. Het betreft uitbraken van virustype H5N1 dat

Nadere informatie

Vogel-griep. Cees van de Noort Baancommissie Golf en Country Club Liemeer

Vogel-griep. Cees van de Noort Baancommissie Golf en Country Club Liemeer Vogel-griep Advies wat te doen bij het aantreffen van dode (water)vogels op de golfbanen van Liemeer G&CC Te Nieuwveen door Cees van de Noort Baancommissie Golf en Country Club Liemeer 23-2-2015 UPDATE:

Nadere informatie

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET Stuk 481 (1990-1991) - Nr. 12 ARCHIEF VLAAMS E RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 8 JULI 1991 VOORSTEL VAN JACHTDECREET van de heren G. Beerden, J. Dufaux, F. Verberckmoes, M. Capoen en F.

Nadere informatie

ijs ligt? als er Wat doen watervogels Tijdens de midwintertelling van januari 2009 waren grote delen van

ijs ligt? als er Wat doen watervogels Tijdens de midwintertelling van januari 2009 waren grote delen van Wat doen watervogels als er ijs ligt? René Oosterhuis Tijdens de midwintertelling van januari 2009 waren grote delen van het oppervlaktewater in Drenthe bevroren. Zelfs de grotere meren waren compleet

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede

Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Auteur P.J.H. van der Linden Opdrachtgever Projectnummer Ingen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 10.036 juni 2010 foto

Nadere informatie

Greppelplasdras Marense Kooi. Verslag monitoring periode Jochem Sloothaak

Greppelplasdras Marense Kooi. Verslag monitoring periode Jochem Sloothaak Greppelplasdras Marense Kooi Verslag monitoring periode 2011-2015 Jochem Sloothaak Juni 2016 Eind 2011 is in zeer korte tijd de inrichting uitgevoerd voor een plasdrasperceel met golfplaatstructuur in

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Eend Inleiding Ik hou mijn werkstuk over eenden omdat ik het leuke dieren vind en ik wil er wat over leren. Dit wil ik er over weten: Wat doen eenden de hele dag? Wat eten eenden? Wat voor soorten eenden

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 19 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 28 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

Leven met vogelgriep. Arjan Stegeman Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren j.a.stegemanuu.nl

Leven met vogelgriep. Arjan Stegeman Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren j.a.stegemanuu.nl Leven met vogelgriep Arjan Stegeman Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren j.a.stegemanuu.nl Leven met vogelgriep Achtergrond informatie Insleep en verspreiding milde variant vogelgriep Insleep en verspreiding

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN 4.2.2017 NL L 31/13 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/193 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage I bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

TenneT TSO G. Terluin Postbus 40225, 8004 DE Zwolle 6800 AS ARNHEM mijn.rvo.nl. 7? Aanvraagnummer. FF/75C/2016/0045.toek.

TenneT TSO G. Terluin Postbus 40225, 8004 DE Zwolle 6800 AS ARNHEM mijn.rvo.nl. 7? Aanvraagnummer. FF/75C/2016/0045.toek. Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TenneT TSO G. Terluin Postbus 40225, Postbus 718 8004 DE Zwolle 6800 AS ARNHEM mijn.rvo.nl Gezien

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo s of eicellen in het handelsverkeer

Nadere informatie

Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee.

Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee. Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee. Het vogelgriepvirus en vaccinatie Het zal u niet ontgaan zijn: het H5N1-vogelgriepvirus heeft zich vanuit Zuidoost-Azië verspreid richting Europa. Sinds eind februari

Nadere informatie

Nederlandse naam English name Scientific name

Nederlandse naam English name Scientific name Datum van de excursie: 11 Oktober 2015 Bezochte gebied: Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, AM: 1 e excursie van 08.00 tot 12.00 uur PM: 2 e excursie van 12.45 tot 17.00 uur

Nadere informatie

Het ophokken van biopluimvee heeft geen effect op de biostatus van de dierlijke producten (eieren, vlees):

Het ophokken van biopluimvee heeft geen effect op de biostatus van de dierlijke producten (eieren, vlees): Vogelgriep: wat moet je weten? Bron: Boerenbond, FAVV, DGZ Ophokplicht en bio Het ophokken van biopluimvee heeft geen effect op de biostatus van de dierlijke producten (eieren, vlees): Artikel 14, b, iii

Nadere informatie

IB.CN Januari Veterinair certificaat betreffende voor uitvoer naar China bestemde duiven.

IB.CN Januari Veterinair certificaat betreffende voor uitvoer naar China bestemde duiven. I. TOEPASSINGSGEBIED Productomschrijving GN-Code Land Duiven 0106 II. BILATERALE CERTIFICATEN Code FAVV EX.VTL.CN.01.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat betreffende voor uitvoer naar bestemde

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan <ctrl+home> om terug te keren)

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan <ctrl+home> om terug te keren) Vogelgriep H5N8: België in periode van verhoogd risico F.A.Q. versie 12 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan om terug te keren) A. ALGEMENE

Nadere informatie

BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG

BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG Resultaten van het broedvogel inventarisatie werk uitgevoerd in de Scheg, onderdeel van de Balij, het gebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, in 2008

Nadere informatie

Titel : Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004. Bijlage(n): -

Titel : Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004. Bijlage(n): - S T A T E N V O O R S T E L Datum : 09 december 2003 Nummer PS : PS2004REG03 Dienst/sector : REG/RER Commissie : R&G Registratienummer : 2003REG003150i Portefeuillehouder : Lokker Titel : Verordening schadebestrijding

Nadere informatie

Water- en roofvogeltelling januari uitgevoerde telling. De telling wordt

Water- en roofvogeltelling januari uitgevoerde telling. De telling wordt 195 Water- en roofvogeltelling januari 1989 Piet van Vliet Inleiding Dit verslag geeft de telresultaten van en een korte beschouwing over deze jaarlijks uitgevoerde telling. De telling wordt steeds gehouden

Nadere informatie

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep Bron: www.levendehave.nl/ Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep? a. Ophok- en afschermplicht Voor

Nadere informatie

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Periode 2008-2013 Céline Malengreaux, Jan Vercammen, Alain Licoppe, Frank Huysentruyt, Jim Casaer Dankwoord Het uitvoeren

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006D0415 NL 16.12.2011 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 juni 2006 betreffende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD Beste leden, Ook 2011 is alweer voorbij. Tal van taken hebben onze aandacht gevraagd. De weidevogelnazorg het meest. Al was dat niet altijd makkelijk. Het

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos

Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos 183 Natuurdoelen SBZ-V IJzervallei Infomoment Blankaartwaterlopen 19 juni 2017 Europees beschermde

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 27 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 november 2016, nr. WJZ/16173311, houdende maatregelen tot het afschermen en ophokken van gevogelte in verband met de preventie van hoogpathogene

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft: een registratie,

Nadere informatie

Spreekbeurt de grote Toppereend

Spreekbeurt de grote Toppereend Ra,ra wie ben ik. Spreekbeurt de grote Toppereend Inleiding Ik doe mijn spreekbeurt over de grote toppereend. Omdat ik dit een hele mooie vogel vind. En omdat jullie misschien veel te weinig weten over

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Lauwersmeer

Natura 2000-gebied Lauwersmeer Natura 2000-gebied Lauwersmeer De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Datum van de excursie: 24 September 2015 Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, Excursie van 08.00 tot 16.

Datum van de excursie: 24 September 2015 Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, Excursie van 08.00 tot 16. Datum van de excursie: 24 September 2015 Bezochte gebied: Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, Excursie van 08.00 tot 16.15 uur Begeleider: Robert de Groot Opmerkelijk: 3 soorten

Nadere informatie

Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, AM: 1 e excursie van 08.00 tot 12.30 uur PM: 2 e excursie van 12.30 tot 17.

Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, AM: 1 e excursie van 08.00 tot 12.30 uur PM: 2 e excursie van 12.30 tot 17. Datum van de excursie: Bezochte gebied: 4 Oktober 2015 Dierendag Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, AM: 1 e excursie van 08.00 tot 12.30 uur PM: 2 e excursie van 12.30 tot

Nadere informatie

Opmerkelijk: Krooneend Weer: Zonnig, Wind wisselende richtingen, minder dan 2 Beaufort. Temperatuur stijgend naar 18 C

Opmerkelijk: Krooneend Weer: Zonnig, Wind wisselende richtingen, minder dan 2 Beaufort. Temperatuur stijgend naar 18 C Datum van de excursie: 26 September 2015 Bezochte gebied: Harderbroek, wetland, plas-dras gebied, bij Harderwijk Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, Landje van Geijsel, plas-dras

Nadere informatie

Samenvatting van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (vogelgriep) en andere na te leven verplichtingen

Samenvatting van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (vogelgriep) en andere na te leven verplichtingen BELGISCHE ORNITHOLOGISCHE UNIE B.O.U. Samenvatting van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (vogelgriep) en andere na te leven verplichtingen (versie april 2009) Maatregelen

Nadere informatie

Nederlandse naam English name Scientific name

Nederlandse naam English name Scientific name Datum van de excursie: 12 September 2015 Bezochte gebied: Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, AM: 1 e excursie van 08.00 tot 12.00 uur PM: 2 e excursie van 13.00 tot 16.00 uur

Nadere informatie

Windpark Krammer T. Keesmaat Boezemweg 13X 3255 MC OUDE TONGE. Datum 25 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Windpark Krammer T. Keesmaat Boezemweg 13X 3255 MC OUDE TONGE. Datum 25 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Windpark Krammer T. Keesmaat Boezemweg 13X 3255 MC OUDE TONGE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.zh

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Bijlage II.9.3 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 1855 25 april 2017 Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Windpark Krammer. Boezemweg 13X 3255 MC OUDE TONGE. Datum Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen.

ONTWERPBESLUIT. Windpark Krammer. Boezemweg 13X 3255 MC OUDE TONGE. Datum Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Windpark Krammer Boezemweg 13X 3255 MC OUDE TONGE ONTWERPBESLUIT Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl

Nadere informatie

Invoer en binnenbrengen van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw

Invoer en binnenbrengen van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw Omzendbrief NCPP/30 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Afdeling Kwaliteit Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie Simon Bolivarlaan 30

Nadere informatie

Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain

Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain DG Controle Sector DIS 15/03/2014 I. Inleiding Toevoegen van sulfiet in filet américain

Nadere informatie

Wetgeving i.v.m. het houden van Europese vogels (Vlaams Gewest)

Wetgeving i.v.m. het houden van Europese vogels (Vlaams Gewest) I. Algemeen Wetgeving i.v.m. het houden van Europese vogels (Vlaams Gewest) Alle in het wild levende Europese vogelsoorten zijn volledig beschermd. Ze mogen niet gevangen, gehouden, gedood, vervoerd of

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit.

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit. 14 december 2010 Ons traditionele eindejaar dagtripje naar Zeeland met een groepje (8 tal) vogelliefhebbers van IVN Oirschot vogelgroep. We vertrekken al in het donker om op tijd tussen de vogels te zitten

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Referentie PCCB/S2/BHOE/1338165 Datum 25/01/2016 Huidige versie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden,

Nadere informatie

Laag Pathogene Aviaire Influenza Virus Infecties op

Laag Pathogene Aviaire Influenza Virus Infecties op Laag Pathogene Aviaire Influenza Virus Infecties op pluimveebedrijven in Nederland Jeanet van der Goot, Josanne Verhagen 1, Jose Gonzales, Jantien Backer, Johan Bongers, Gert Jan Boender, Ron Fouchier

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

Jachtdecreet van 24 juli 1991 (Officieuze coördinatie dd )

Jachtdecreet van 24 juli 1991 (Officieuze coördinatie dd ) Jachtdecreet van 24 juli 1991 (Officieuze coördinatie dd. 29.07.2016) HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Art.

Nadere informatie

want hondsdolheid in je koffers maakt dodelijke slachtoffers

want hondsdolheid in je koffers maakt dodelijke slachtoffers Steek niks liefs in je valies... want hondsdolheid in je koffers maakt dodelijke slachtoffers Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wat is hondsdolheid? Hondsdolheid is een zoönose

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Status: Site code: Beschermd natuurmonument: Beheerder: Provincie: Gemeente: Oppervlakte:

Nadere informatie

Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen

Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen Adviesnummer: INBO.A.3410 Datum advisering: 15 maart

Nadere informatie

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007.

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007. Beste wintervogeltellers en telsters. Moordrecht 1 november 2007 Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007. telgegevens In de Waardvogel van september 2007 staat een artikel van

Nadere informatie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier J. Schaminee Postbus AG HEERHUGOWAARD

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier J. Schaminee Postbus AG HEERHUGOWAARD > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier J. Schaminee Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle

Nadere informatie

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013 1. Algemene voorwaarden a. Op de verzameling zijn alleen dieren toegelaten die in orde zijn met de huidige Europese en Belgische wetgeving. b. Transport: i. Elke vervoerder moet een toelating hebben om

Nadere informatie