TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TU Delft Bedrijfshulpverleningplan"

Transcriptie

1 TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie BHV-plan 1.2 Doelstelling 1.3 Reikwijdte 1.4 Wettelijk kader 1.5 BHV taken 1.6 BHV Verantwoordelijkheden Instituutsniveau (gemeenschappelijk) Lokaal niveau 1.7 BHV service 1.8 Middelen en kosten 1.9 Rolverdeling BHV - extern 1.10 Samenwerking met andere gebouwgebruikers 1.11 Risico-inventarisatie BHV 1.12 Relatie met crisisplan 1.13 Normstelling 2 Pro-actie 2.1 Inrichting van de universiteitswijk 2.2 Ontwerp van gebouwen 3 Preventie 3.1 Primaire processen 3.2 Ondersteunende processen 3.3 Risicoherkenning werkprocessen, detectie en alarmering 4 Preparatie 4.1 De restrisico s 4.2 Herkennen waardevolle processen/middelen 4.3 BHV middelen, blusmiddelen en voorzieningen Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

3 4.4 Brandmeldinstallatie gebouw (BMI) 4.5 TU Alarmcentrale 4.6 BHV reglement 4.7 Aanwijzen BHV-ers 4.8 Verzekering BHV-ers 4.9 Vergoedingen 4.10 Herkenbaarheid/uitrusting BHV 4.11 Voorlichten 4.12 BHV buiten kantooruren 4.13 BHV bij gebouwen met weinig eigen personeel 4.14 BHV bij evenementen 4.15 Werkzaamheden door derden 4.16 Opleiding 4.17 Onderhoud en testen middelen en voorzieningen 4.18 Oefenen BHV 4.19 Ontruimingsoefeningen en training regulier personeel 5 Repressie 5.1 Escalatieniveaus en relatie met crisisplan 5.2 Lokale ontruimingsplannen Vegen Kubusbenadering 5.3 Rampenplan 6 Nazorg 6.1 Opvang van slachtoffers en betrokken BHV-ers 6.2 Incidentenmelding, registratie en onderzoek 7 Beheer 7.1 Planning en controle 7.2 Registratie 7.3 Actualiseren/onderhouden BHV plan 7.4 Toets BHV plan Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

4 8 Dubbelmodel 8.1 Scenariomodel (kwaliteitsniveau) 8.2 Rekenmodel (omvang) 9 Vervolgacties 10 Implementatietraject BHV plan 11 Gebruikte stukken 12 Afkortingenlijst Bijlagen Bijlagen Onderwerp Gebruiker 1. Checklist Periodieke beoordeling BHV situatie Hoofd BHV + AMa 2. Opleidingsplan Hoofd BHV 3. Overzicht BHV opleidingen Hoofd BHV 4. Oefenplan BHV Hoofd BHV 5. Checklist voorbereiding ontruimingsoefening Hoofd BHV 6. Bevindingenformulier waarnemers Waarnemers 7. Formulier verslag ontruimingsoefening Hoofd BHV 8. Prestatie indicatoren ontruimingsoefening Hoofd BHV + Manager IV 9. Onderhoud- en inspectieplan Hoofd BHV 10. Checklist BHV-plan AMa 11. Model ontruimingsplan Hoofd BHV + AMa 12. Update BHV AMa 13. Formulier bommelding/gijzeling/bedreiging Logemedewerkers 14. Checklist voor gebruik in de loge Logemedewerkers 15. Checklist BMI Beheerder BMI 16. Checklist testen BMI Beheerder BMI 17. Checklist hoofd BHV Hoofd BHV 18. Rol van functionarissen Hoofd BHV 19. Aanstellingsbrief BHV-er Decaan/Complexbeheerder Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

5 SAMENVATTING De bedrijfshulpverlening is de organisatie die een werkgever dient te hebben om in de eerste minuten na een incident hulp te verlenen aan slachtoffers, om aanwezigen op de locatie te alarmeren, eventueel te evacueren en om een brand te bestrijden totdat de professionele hulpdiensten op de plaats van het incident zijn en hun taken gaan uitvoeren. In dit BHV-plan Doorontwikkeling BHV wordt schriftelijk vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening bij de TU Delft is georganiseerd en welke procedures er moeten worden gevolgd in het geval van brand, een ongeval of een andere calamiteit. Het plan is gebaseerd op de eerdere TU Delft beleidsplannen Gedeelde zorg (1994) en Update BHV (2004); de Handreiking BHV van de Universiteit Utrecht (2006) heeft model gestaan voor het format. Voor de Doorontwikkeling zijn vier hoofdredenen: 1. De gedateerdheid van Gedeelde zorg. 2. Betere focus op de BHV verantwoordelijkheid van de decanen/complexbeheerders en het College van Bestuur. 3. De landelijke trend om BHV te benaderen als onderdeel van de veiligheidsketen. 4. De wens van de TU Delft voor een totaal visie op BHV. Het plan geeft aan hoe de lokale BHV moet worden afgestemd op de risico s van de daar aanwezige bedrijfsprocessen en schrijft daarvoor een methode voor: het dubbelmodel (hoofdstuk 8). Ook wordt er een ambitie gesteld voor de bestrijding van brand: een adequate BHV competentie rond brandbestrijding, zodat brandsituaties snel en juist kunnen worden ingeschat, en met behoud van eigen veiligheid ingegrepen kan worden (paragraaf 1.5). Het lijnverantwoordelijkheidsprincipe is integraal verwerkt in het BHV plan: slechts de decanen/complexbeheerders (lokaal niveau) en het College van Bestuur (centraal niveau) zijn verantwoordelijk voor organisatie en operatie van de BHV. Staf en ondersteunende diensten hebben uitsluitend een functie in de BHV als de decaan/complexbeheerder of College daar opdracht toe geeft. In het BHV-plan worden hiervoor genoemd: alle door decaan/complexbeheerder aangestelde BHV-ers, incl. hoofd BHV (zie bijlage 19); de Arbo-/Milieuadviseur van een gebouwcomplex voor het lokaal BHV-beleid (zie paragraaf 1.6.2); de Manager Integrale Veiligheid voor toezicht namens het CvB en regievoerder bij grootschalige calamiteiten (zie paragraaf 1.6.1); Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

6 de Manager Integrale Veiligheid + de groep VGWM voor het centraal BHV beleid en budgetbeheeer (zie paragraaf 1.6.1); FMVG Bedrijfsbureau-BHV (BB-BHV) voor coördinatie van training en middelen (zie paragraaf 1.7). Het BHV plan beschrijft BHV in de gehele veiligheidsketen, van wijkinrichting (pro-actie, hoofdstuk 2) via Preventie, Preparatie en Repressie (hoofdstukken 3, 4 en 5) tot slachtofferopvang (Nazorg, hoofdstuk 6) en de samenhang tussen alle onderdelen. Beschreven staat hoe de faculteiten en diensten hun BHV organisatie gestructureerd in dienen te vullen en vast te leggen in een lokaal ontruimingsplan. Bovendien biedt het beleidsplan instrumenten om de actualiteit, het onderhoud en de verbetering van het instellings BHV-plan te waarborgen. Het plan voorziet in een model ontruimingsplan (bijlage 11), om de taak van de trainingsbrandweer te verlichten en de nu soms lijvige ontruimingsplannen te vereenvoudigen. Daarnaast bevat het BHVplan bijlagen voor een pragmatisch beheer van de BHV (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 9 geeft een reeks van vervolgacties zonder welke niet gesproken kan worden van voldoende risicobeheersing. Een belangrijke vervolgactie is het regelen van BHV buiten de kantooruren; een zorgelijke situatie die in paragraaf 4.12 nader beschreven staat. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

7 ALGEMEEN Wat is bedrijfshulpverlening? Bij het bedrijfsproces van de TU Delft ontstaan risico s. Deze risico s worden zoveel mogelijk door preventieve maatregelen voorkomen. Omdat niet alle ongevallen te voorzien en te voorkomen zijn, blijft een restrisico aanwezig dat de decaan/complexbeheerder afdekt met o.a. zijn bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV bestaat uit vrijwilligers uit het betrokken gebouw en ontvangen van de lokale verantwoordelijke een aanwijzing. De bedrijfshulpverlening heeft een belangrijke rol bij ongevallen, explosies, bij bestrijding van brand en bij andere ongewenste gebeurtenissen waarbij werknemers en anderen in veiligheid moeten worden gebracht of zich in veiligheid moeten stellen. Bedrijfshulpverleners zijn getraind om in de eerste minuten na een incident hulp te verlenen aan slachtoffers, om aanwezigen op de locatie te alarmeren, eventueel te evacueren en om een brand te bestrijden totdat de professionele hulpdiensten op de plaats van het incident zijn en hun taken gaan uitvoeren. Ook bedrijfseconomische motieven vragen om een adequaat optreden van de bedrijfshulpverleners. Het vroegtijdig ingrijpen door de BHV beperkt de schade aan mens, materiaal en milieu en is van belang voor de continuïteit van de organisatie. Waarom dit beleidsplan over doorontwikkeling van de BHV organisatie? Het kunnen ingrijpen bij een calamiteit is een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid op de campus. Daarnaast stelt de wet eisen over bedrijfshulpverlening, deze eisen zijn te vinden in Arbowet Art. 3,12, 13 en 15. Eén van de voorwaarden om aan die eis te voldoen, is de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Er zijn vier hoofdredenen om de BHV-organisatie te doorontwikkelen: 1. De gedateerdheid van Gedeelde zorg. 2. Betere focus op de BHV verantwoordelijkheid van de decanen/complexbeheerders en het College van Bestuur. 3. De landelijke trend om BHV te benaderen als onderdeel van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg). 4. De wens van de TU Delft voor een totaalvisie op BHV-plan. Ad 1. De huidige BHV is in aard en omvang gebaseerd op het rapport Gedeelde zorg 1994 van de TU Delft en de Delftse Brandweer. Uitgangspunten hierbij waren het bedrijfsproces + de gebouwsituatie. In de Update BHV (2004) is op hoofdlijnen onderzocht welk effect de toen veranderde gebouwsituatie op de BHV had, maar er is nog niet ingegaan op het restrisico dat Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

8 vanuit het bedrijfsproces ontstaat. Voor dat restrisico is de BHV in aard en omvang nog grotendeels gebaseerd op de uitkomsten uit Ad 2. Hoewel bij de OOD de verantwoordelijkheid voor BHV (organisatie en operatie) uitdrukkelijk is neergelegd bij de decaan/complexbeheerder, is dit echter niet gevolgd door een implementatietraject. Onbedoelde perceptie- en invullingverschillen zijn ontstaan, die vragen om een hernieuwde focus op het basisprincipe van lijnverantwoordelijkheid. BHV ondersteuning van de lijn is in 2006 (OOD), na het opheffen van de centrale arbodienst beleidsmatig bij de beheerseenheden ingebed (AMa-taak). Bij gebrek aan een centrale arbodienst zijn in de OOD enkele algemene BHV zaken zoals opleidingen en toezicht op onderling gemaakte afspraken, onder coördinatie van FMVG gebracht. Toezichttaken liggen nu echter op het terrein van het pas ná de OOD opgerichte TUD-onderdeel Integrale Veiligheid. Ad 3. Aard en omvang van de BHV is afhankelijk van de veiligheidsketen: de ontwikkeling die een calamiteit doorloopt. Vanuit die ketenbenadering kan een beheersing van een calamiteit worden ingedeeld in 5 fasen: 1. het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid (pro-actie), 2. het treffen van maatregelen om ongevallen en calamiteiten te voorkomen (preventie), 3. het voorbereiden op actief optreden bij ongevallen of calamiteiten (preparatie), 4. de werkelijke actie van de BHV: het terugdringen van een calamiteit (repressie) en 5. alle activiteiten die plaatsvinden na de beëindiging van een ongeval- of brandbestrijding (nazorg); zie onderstaand model. Bow Tie VEILIGHEIDSKETEN of Vli model voor risic risico n evaluatie evaluati o e Bow Tie of Zandloper m voor Fig. 1 Fouten Opbouw boom Escalatie e G e v a a r Bedreiging g Bedreiging g?????? Preventive Preventieve Maatregel Preventive Preventieve Maatregel Onveilige INBREU situatie K Curatieve Maatregel Curatieve Maatregel?????? C a l a m i t e i t Pro-actie Preventie Preparatie Repressie nazorg Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

9 Een BHV-plan dient alle BHV onderdelen van de veiligheidsketen in samenhang te beschrijven voor een effectieve en efficiënte beheersing van de veiligheid. Ad 4. Vanwege het ontbreken van een totaal BHV-plan voor de TU Delft, waren gebouwcomplexen genoodzaakt om zelf BHV-plannen te ontwikkelen of hun ontruimingsplannen te voorzien van BHV-plan hoofdstukken. Niet alleen ging hiermee veel energie verloren, ook ontbrak samenhang tussen de onderlinge plannen. Opschaling voor gebouwoverstijgende calamiteiten was onder meer lastig vanwege de decentrale focus, en de beperkte samenhang veroorzaakte trainingsproblemen. Het TUD BHV-plan ondervangt die tekortkomingen maar houdt tegelijk ruimte voor noodzakelijk maatwerk. Triggers om de BHV nu door te ontwikkelen, zijn de bovenmatige discrepantie tussen de huidige veiligheidssituatie en het peilmoment 1994, het instellen van de eenheid Integrale Veiligheid, de TUbrede onduidelijkheid over de organisatorische inbedding van de BHV en de oplevering van het nanocentre (Van Leeuwenhoek Laboratorium). Ten opzichte van het BHV ijkmoment 1994, is de gebouwsituatie, het bedrijfsproces en de organisatie van de TU Delft aanzienlijk gewijzigd, evenals de wet- en regelgeving. Dit geeft twijfel of de huidige BHV in aard en omvang, en in inbedding nog effectief is. Daarnaast leert de brand bij Bouwkunde van 13 mei 2008 (zie de evaluatierapporten van Interseco, Ernst & Young en COT) dat er leerpunten zijn voor de afstemming tussen bedrijfsprocessen en calamiteitenorganisatie. Een TU brede doorontwikkeling van de BHV in samenhang met de bedrijfsprocessen, is daarom noodzakelijk. Hoe is dit beleidsplan tot stand gekomen? Oorspronkelijk beperkte dit BHV project zich tot doorontwikkeling van de BHV-bezetting alleen. Hierbij bleef onbeantwoord welke samenhang er is tussen de diverse actoren en activiteiten, en welke normen gehanteerd moeten worden. De stuurgroep heeft de projectopdracht daarom verbreed tot een totaaladvies over de bedrijfshulpverlening bij de TU Delft. De eerste fase richtte zich daarom op verheldering van de verantwoordelijkheidsstructuur en de rekenmodellen voor doorontwikkeling, in de tweede fase zijn de modellen getoetst en is beschreven hoe de BHV organisatie in de toekomst ingericht moet worden, hoe de samenhang is tussen de bedrijfsprocessen van de TU Delft en welke vervolgacties nog uitgevoerd zouden moeten worden. Het geheel is gevat in een BHV-plan voor de TU Delft. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

10 Keuze en ontwikkeling rekenmodellen: Om het gewenste kwaliteitsniveau van de BHV te bepalen, is het scenariomodel aangepast dat eerder door TNW (Danny Jolly) is ontwikkeld voor de BHV van het complex scheikunde op basis van het vlinderdasmodel en Tripod (Groeneweg, J. (2002) Controlling the controllable, Den Haag). In het scenariomodel worden per gebouwcomplex de realistische ongevalscenario s in kaart gebracht. Input voor de scenariomethode is de gebouwkarakteristiek, personele omvang, risico s van de bedrijfsprocessen, de situatie bij omliggende gebouwen en terreinen, de organisatorische situatie, de mogelijkheden van de externe hulpdiensten, de evaluatiegegevens van de bestaande BHV. Hiermee wordt de aard bepaald van de calamiteitenorganisatie die noodzakelijk is voor het gebouw en de bedrijfsprocessen. Voor het bepalen van de omvang van de BHV geeft een scenariomodel minder eenduidige antwoorden en is daardoor minder geschikt. Daarom is een selectie gemaakt van (commercieel) beschikbare rekenmodellen, waaruit het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB) als beste tevoorschijn is gekomen. Het heeft een gunstige prijs-kwaliteit verhouding, bevat de expertise van de NVB, is gedetailleerd en bovendien is het een veelgebruikt model binnen Nederland en aanvaard door vele Nederlandse brandweerkorpsen. Het NVB rekenmodel houdt onder meer rekening met de volgende aspecten: Het aantal te beschermen mensen per dagdeel (aantal aanwezig, niet-zelfredzamen etc.) Risico van de locatie en de gebouweigenschappen (de aard, de grootte en de ligging van het gebouw) Omgevingrisico s, externe risico s en opkomst van de brandweer Effectieve werkuren Checklist brandpreventie Checklist Eerste Hulpverlening Met het Dubbelmodel (Scenariomodel + NVB Rekenmodel) is de BHV behoefte van een gebouw in detail te bepalen. Ter toetsing van het dubbelmodel is een pilot uitgevoerd bij het gebouwcomplex TN-TNO. Gebouwcomplex TN-TNO behoort tot de meest gecompliceerde en grote TU-locaties en is daardoor een goede pilot voor doorontwikkeling van de rest van de TU Delft. Tijdens de loop van het Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

11 doorontwikkelingsproject bleek het zinnig om het dubbelmodel ook te toetsen bij een hoogbouwlocatie; op verzoek van de decaan van L&R is de doorontwikkeling ook bij dit gebouwcomplex (incl. Hoge Snelheden) uitgevoerd. Bij de doorontwikkeling zijn de BHV bezettingsgetallen van Gedeelde zorg als referentie genomen ter controle op abusievelijke onjuistheden De projectorganisatie Stuurgroep: Luyben (TNW/voorzitter), Massink (IV), Van der Leij (FMVG), Schotsman P&O), Hoeneveld (P&O/ projectleider). Projectgroep: Hoeneveld (P&O / projectleider), Van der Heiden (P&O), Kohne (TNW) Informanten: Massink (IV), Van der Meer (IV), Sap (FMVG), Dijkhoff (FMVG). Er is 1 maal advies gevraagd bij de coördinator rampenbestrijding regio Gooi- en Vechtstreken. Bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden is gekeken naar best practices; het definitieve beleidsplan is door Utrecht en door de Brandweer Delft becommentarieerd. Definitie bedrijfshulpverlening (BHV): De bedrijfshulpverlening is de organisatie die een werkgever dient te hebben om in de eerste minuten na een incident hulp te verlenen aan slachtoffers, om aanwezigen op de locatie te alarmeren, eventueel te evacueren en om een brand te bestrijden totdat de professionele hulpdiensten op de plaats van het incident zijn en hun taken gaan uitvoeren. Dit is het einde van het algemene deel van Hfd Algemeen; hierna volgt specifieke informatie: 1.1 Gebruiksinstructie TU Delft BHV plan Dit TU Delft BHV plan is een handreiking aan de gemeenschappelijke en lokale calamiteitenorganisatie. Het is een leidraad hoe de gemeenschappelijke en lokale organisatie het beste kan omgaan met BHV en daarbij zo veel mogelijk kan convergeren, zodat de effectiviteit en de beheersbaarheid van de calamiteitenbestrijding toeneemt. Centraal in het BHV plan staat de rol van bestuurders die op basis van de TUD-mandaatregeling een verantwoordelijkheid hebben voor de BHV, en daarin een bepalende rol dienen te hebben. In paragraaf 1.6 van het BHV plan staat die verantwoordelijkheidsstructuur uitgewerkt. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

12 Het BHV plan beoogt convergentie van alle BHV activiteiten. Het belangrijkste criterium is echter dat bestuurders aan de hand van het BHV plan hun verantwoordelijkheid nemen als de lokale situatie daartoe noodzaakt, desnoods in afwijking van de bepalingen in dit BHV plan. Goede bedrijfshulpverlening is zeker in een technische universiteit maatwerk! Het BHV plan is daarbij een hulpmiddel en geen doel op zich. Uiteraard zijn de gekozen afspraken niet vrijblijvend, ze moeten worden vastgelegd zoals in hoofdstuk 7, Beheer is omschreven. Deze afspraken kunnen door de Manager Integrale Veiligheid worden gecontroleerd op basis van zijn functionele coördinatietaak (Mandaatregeling). 1.2 Doelstelling BHV De doelstelling van de BHV staat vastgelegd in de Arbowet, Art. 15. Lid 2 (Art. 15): Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Lid 3 (Art. 15): De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. 1.3 Reikwijdte Tot het BHV plan behoren alle gebouwen, faculteiten en diensten van de TU Delft, inclusief de inhurende derden en de gebouwen van TNO I&T aan de westzijde van de Schoemakerstraat. Het BHV plan is van toepassing op medewerkers, bezoekers, studenten, derden en dieren binnen voornoemde gebouwen. 1.4 Wettelijk kader De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. De Nederlandse Arbowet is een uitwerking van de EU richtlijnen rond de bescherming van werknemers. Het doel van deze wet is onder meer ongevallen of ziekten, veroorzaakt door of op Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

13 het werk, te voorkomen. De Arbeidsomstandighedenwet is een kaderwet, er staan geen concrete regels in, maar algemene bepalingen over het arbo-beleid in bedrijven. Uit deze wet zijn een aantal stukken relevant voor de bedrijfshulpverlening: Arbowet, Artikel 3, Lid 1, inleiding De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: (sub e) doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties; (sub f) elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is. De werknemer mag als gevolg van de werkonderbreking niet worden benadeeld in zijn positie in het bedrijf of in de inrichting. Arbowet, Artikel 12, Lid 2 De werkgever voert overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid betreffen, alsmede over uitvoering van dit beleid, waarbij actief informatie wordt uitgewisseld. Arbowet, Artikel 13, Lid 1, 2 en 3 (van lid 1 t/m 10) (Lid 1) De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. (Lid 2) Voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen. (Lid 3) Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

14 Arbowet, Artikel 15 (Lid 1) De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. (Lid 2) Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. (Lid 3) De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. NEN 4000 BHV Deze norm bevat eisen voor het BHV beleid, inclusief de documentatie in het BHV plan en de prestaties van de BHV organisatie; bedoeld als voorbereiding van de organisatie op een calamiteit. Administratieve verplichtingen In ieder geval moet in het BHV plan zijn vastgelegd: 1. Algemene procedures bij incidenten. 2. Procedures bij brand. 3. Ontruimingsprocedures. 4. Wijze van alarmering en detectie. 5. Opleiding, training en instructie. 6. Beheersinformatie. Juridisch kader De werkgever voert vooraf overleg met de Ondernemingsraad over de opzet van de BHVorganisatie. Over de opzet van de BHV wordt geadviseerd door de arbodienst (centrale regelingen), Arbo-/Milieuadviseur (AMa) en/of Afdelingsveiligheidsfunctionaris (DSO) (lokale Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

15 regelingen); i.h.a. zijn AMa en DSO tevens de preventiemedewerkers. De Ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht betreffende regelingen op onder andere arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Conform het convenant tussen OR, LO en CvB wordt dit BHV-plan ter instemming aan de OR aangeboden, en ter overleg aan het LO. Brandveiligheidseisen voor gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Onderscheid wordt gemaakt in bestaande gebouwen en nieuwbouw of grote renovatie. 1.5 BHV taken De BHV taken volgen direct uit de wettelijke doelstelling: het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand, het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Dit betekent en NEN 4000 (BHV) wijst hier eveneens op - dat de BHV naast het verlenen van eerste hulp en het evacueren van het gebouw, ook in staat moet zijn om het gebouw en de bedrijfscontinuïteit te beschermen tegen brand. Steeds op voorwaarde dat de veiligheid van de BHVers en anderen daarbij niet in gevaar komt. De BHV dient op dit actieniveau georganiseerd, uitgerust en getraind te zijn (vervolgactie). 1.6 BHV Verantwoordelijkheden BHV is een uitdrukkelijke lijnverantwoordelijkheid en de BHV is daarom primair op lokaal niveau (faculteiten) georganiseerd. De verantwoordelijkheid en operatie van BHV is bij de TU Delft verdeeld over twee niveaus : het lokale niveau (decaan/complexbeheerder) en het gemeenschappelijk instituutsniveau (CvB) Het instituutsniveau (gemeenschappelijk) Eindverantwoordelijke voor het instituutsniveau is het College van Bestuur (CvB). Namens het CvB wordt de beleidsvorming en toezicht op instituutsniveau uitgevoerd door de Manager Integrale Veiligheid (IV), in afstemming met de groep Welzijn, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (VGWM). De Manager Integrale Veiligheid is de leidende persoon in de crisisorganisatie en wordt door het CvB met middelen en ondersteuning in staat gesteld om de staande BHV organisaties op hoofdlijnen te optimaliseren. Manager Integrale Veiligheid stemt zijn activiteiten periodiek af met de groep VGWM om het gemeenschappelijke beleid zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale best practices, de af te dekken restrisico s en de lokale mogelijkheden. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

16 De Manager Integrale Veiligheid heeft bij grootschalige calamiteiten tevens de operationele leiding namens het CvB. Zo is hij gemachtigd om in geval van opschaling, de leiding te nemen over de BHV cq. een overkoepelend Coördinator BHV-inzet aan te wijzen uit de bij de calamiteit betrokken Hoofden BHV. Overzicht BHV taken CvB: Het paraat hebben en houden van een kwalitatief en kwantitatief goede BHV. Het daarvoor aan het lokale niveau beschikbaar stellen van middelen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het beschikbaar stellen van middelen en ondersteuning aan de Manager IV. Overzicht BHV taken Manager IV: Bewaken van de procescontinuïteit van de TU Delft in brede zin en de rol van de BHV daarin. Kwaliteitsbewaking van de BHV op lokaal en instituutsniveau. (beleids) Overleg met externe partijen zoals politie en brandweer. Optreden als algemeen coördinator bij grootschalige calamiteiten Bij een escalerende calamiteit, beslissen over opschaling en aanwijzen van een overkoepelend Coördinator BHV-inzet. Verhuurderstaken Het College van Bestuur heeft ook een eigen calamiteitenverantwoordelijkheid als verhuurder van gebouwfaciliteiten aan decanen/gebouwbeheerders. Deze verhuurderstaak wordt namens het College uitgevoerd door FMVG. Vanwege de directe relatie tussen de calamiteitenbeheersing en het gebouwproces, voert FMVG haar eigen verantwoordelijkheid deels uit in opdracht van de betrokken huurder. Het betreft hier voornamelijk: Functiebewaking van de interne vluchtroutes Functiebewaking van de gebouwbereikbaarheid voor hulpdiensten De oproepbaarheid van technici (call out lijst) Beheer van gebouwinstallatie Beheer van het GBS Begeleiding van ver- en nieuwbouw Ontruimings- en omroepinstallaties Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

17 En op gemeenschappelijk niveau: Paraat hebben van de alarmcentrale en het aantoonbaar borgen van de kwaliteit daarvan. Hiërarchie CvB Manager IV + Hoofd WGVM BHV opdrachten advies Fac. 1 Incl. gedetacheerden Hiërarchie Fac. 2 incl. gedetacheerden etc... UD FMVG BHV service Fig. 2 Organogram BHV op instituutsniveau Het lokale niveau Eindverantwoordelijke voor het lokale niveau is de decaan/complexbeheerder. Namens de decaan/complexbeheerder wordt de beleidsvorming uitgevoerd door de Arbo-/Milieuadviseur van het complex. De decaan/complexbeheerder is verantwoordelijk voor het paraat houden van een goede lokale BHV. In de regel zal de decaan/complexbeheerder zijn verantwoordelijkheid aan een ondergeschikte toedelen en hem/haar daarvoor aanstellen als Hoofd BHV. Bij taaktoedeling opereert men in naam van de toedeler; de betrokken decaan/complexbeheerder blijft altijd verantwoordelijk. Het is voor de traceerbaarheid van verantwoordelijkheden bij bv. ongevallen, nodig om die taaktoedeling vast te leggen in een aanwijzingbrief (zie bijlage 19). Hoofd BHV De decaan/complexbeheerder kan iedereen als Hoofd BHV aanwijzen die hij daartoe geschikt acht; het is aan te bevelen dat de decaan/complexbeheerder bij zijn keuze laat meewegen welke ondergeschikte het meest betrokken is bij het dominante calamiteitenrisico van het gebouwcomplex, zodat dit risico zo optimaal mogelijk kan worden beheerst. Aanwijzing van de Facilitymanager zal meestal de regel zijn, omdat de gebouwkarakteristiek zoals brandgevoeligheid of gebouwtechniek het Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

18 calamiteitenrisico veelal domineert. Daarentegen ligt een lijnmanager meer voor de hand in die situaties waarin de voornaamste calamiteitenrisico s voortvloeien uit het bedrijfsproces, zoals bij het chemicaliënmagazijn, Sport&Cultuur en sommige onderzoeksfaciliteiten. Keuzehulp Hoofd BHV (indicatie, geen verplichting!) Belangrijkste gebouwfunctie Facility Manager Lijnmanager Aula/mensa X Chemicaliënmagazijn X Cleanroomcomplex X X Kantoorfunctie X Laboratoria X X Onderwijsfunctie X Reactorinstituut X X Sportcentrum X Warmtekracht centrale X Werkplaats X X BHV leiding door Hoofd BHV en Coördinator Inzetpost De lokale BHV ploeg wordt namens de decaan/complexbeheerder geleid door het Hoofd BHV van het complex. Hoofd BHV is een opleiding op HBO niveau; bij de TU Delft kan het Hoofd BHV echter ook ingevuld worden zonder HBHV opleiding, mits: 1. Hoofd BHV leidinggevende capaciteiten heeft; 2. Hoofd BHV voor het beleidsdeel ondersteund wordt door de AMa van het complex; 3. Hoofd BHV goede kennis heeft van de BHV taken en voor de operationele taken ondersteund wordt door een Coördinator Inzetpost; NB: Hoofd BHV mag de operationele taak ook zelf uitvoeren mits hij voldoet aan de opleidingseisen voor Coördinator Inzetpost. De decaan/complexbeheerder voorziet het Hoofd BHV van BHV-ers, middelen en administratieve ondersteuning. Het Hoofd BHV wordt voor calamiteitenbeleid geadviseerd door de AMa die vooral let op voldoende afdekking van de restrisico s en de beste manier om de BHV daarop te organiseren. Het Hoofd BHV zorgt ervoor dat een inzet geleid wordt door een Coördinator Inzetpost of vervult die taak zelf. De administratieve BHV taken brengt het Hoofd BHV onder bij zijn Coördinator BHV. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

19 De Coördinator Inzetpost is een ervaren BHV-er met opleidingsniveau ploegleider. Bij een operatie ligt de leiding in de Inzetpost bij de Coördinator Inzetpost, herkenbaar aan een rood hesje. In de operatie zal de Coördinator Inzetpost, op advies van zijn ploegleiders beslissingen nemen; de ploegleiders zijn immers het best geïnformeerd over de aard van de calamiteit. Daarom zijn de ploegleiders bij de inzet ter plaatse dus altijd beslissingsbevoegd. Dat laatste is bij uitstek het geval in situaties waarbij deelploegen compartiment-gewijs een inzet doet en per ploegleider beslist wordt over ontruiming van dat compartiment. Overzicht BHV verantwoordelijkheden en taken decaan: Het paraat hebben en houden van een kwalitatief en kwantitatief goede BHV. Hiertoe hoort: Het daarvoor werven of aanwijzen van personeel. Het (zo nodig) beschikbaar stellen van administratieve ondersteuning en adviescapaciteit aan het Hoofd BHV. Het bijstaan van het Hoofd BHV in geval van aansturingproblemen. Zorgen voor de aanwezigheid van opgeleide personen en toezicht op het brandveilig gebruik van het gebouw. Het beschikbaar stellen van middelen en ondersteuning aan het Hoofd BHV. Overzicht taken Hoofd BHV: BHV inzetten zelf leiden, of laten leiden door de Coördinator Inzetpost BHV oefeningen organiseren. De BHV aanpassen aan het actueel restrisico. Op verzoek, BHV taken organiseren t.b.v. het primair proces; bv. hulp bij veiligheidsinstructies voor personeel en studenten. Bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de BHV bezetting. Het trainingsniveau van BHV-ers op peil houden. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

20 Manager IV afstemming AMa advies Decaan/ Complexbeheerder Hiërarchie Aanleveren vrijwilligers Hoofd BHV Functioneel aansturen monitoren BHV organisatie Verlenen van BHV service FMVG Fig. 3 Organogram op lokaal niveau Beleidsafstemming Op gemeenschappelijk niveau is er beleidsafstemming: aan het einde van elk kalenderjaar wordt de BHV besproken in een themavergadering van de AMa s (VMO) samen met FMVG BB-BHV en de Manager Integrale Veiligheid. Dit is het moment om belangrijke BHV wijzigingen voor te bereiden voor besluit door de beleidsverantwoordelijken. Beleidsverantwoordelijkheid De beleidsverantwoordelijkheid voor BHV ligt onverkort bij het College van Bestuur (instellingsniveau) en de decanen/gebouwbeheerders (lokaal niveau). Jaarlijks wordt op voordracht van IV en VGWM, door de Riskboard teruggekeken op het afgelopen BHV-jaar en besloten over eventuele BHV wijzigingen. Brandweeroverleg In de tussenliggende periode moet het echter mogelijk zijn om dringende BHV-beleidsbeslissingen te nemen. Bijvoorbeeld als er geen tijd is om de jaarlijkse besluitvorming af te wachten of als het Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie