TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TU Delft Bedrijfshulpverleningplan"

Transcriptie

1 TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie BHV-plan 1.2 Doelstelling 1.3 Reikwijdte 1.4 Wettelijk kader 1.5 BHV taken 1.6 BHV Verantwoordelijkheden Instituutsniveau (gemeenschappelijk) Lokaal niveau 1.7 BHV service 1.8 Middelen en kosten 1.9 Rolverdeling BHV - extern 1.10 Samenwerking met andere gebouwgebruikers 1.11 Risico-inventarisatie BHV 1.12 Relatie met crisisplan 1.13 Normstelling 2 Pro-actie 2.1 Inrichting van de universiteitswijk 2.2 Ontwerp van gebouwen 3 Preventie 3.1 Primaire processen 3.2 Ondersteunende processen 3.3 Risicoherkenning werkprocessen, detectie en alarmering 4 Preparatie 4.1 De restrisico s 4.2 Herkennen waardevolle processen/middelen 4.3 BHV middelen, blusmiddelen en voorzieningen Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

3 4.4 Brandmeldinstallatie gebouw (BMI) 4.5 TU Alarmcentrale 4.6 BHV reglement 4.7 Aanwijzen BHV-ers 4.8 Verzekering BHV-ers 4.9 Vergoedingen 4.10 Herkenbaarheid/uitrusting BHV 4.11 Voorlichten 4.12 BHV buiten kantooruren 4.13 BHV bij gebouwen met weinig eigen personeel 4.14 BHV bij evenementen 4.15 Werkzaamheden door derden 4.16 Opleiding 4.17 Onderhoud en testen middelen en voorzieningen 4.18 Oefenen BHV 4.19 Ontruimingsoefeningen en training regulier personeel 5 Repressie 5.1 Escalatieniveaus en relatie met crisisplan 5.2 Lokale ontruimingsplannen Vegen Kubusbenadering 5.3 Rampenplan 6 Nazorg 6.1 Opvang van slachtoffers en betrokken BHV-ers 6.2 Incidentenmelding, registratie en onderzoek 7 Beheer 7.1 Planning en controle 7.2 Registratie 7.3 Actualiseren/onderhouden BHV plan 7.4 Toets BHV plan Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

4 8 Dubbelmodel 8.1 Scenariomodel (kwaliteitsniveau) 8.2 Rekenmodel (omvang) 9 Vervolgacties 10 Implementatietraject BHV plan 11 Gebruikte stukken 12 Afkortingenlijst Bijlagen Bijlagen Onderwerp Gebruiker 1. Checklist Periodieke beoordeling BHV situatie Hoofd BHV + AMa 2. Opleidingsplan Hoofd BHV 3. Overzicht BHV opleidingen Hoofd BHV 4. Oefenplan BHV Hoofd BHV 5. Checklist voorbereiding ontruimingsoefening Hoofd BHV 6. Bevindingenformulier waarnemers Waarnemers 7. Formulier verslag ontruimingsoefening Hoofd BHV 8. Prestatie indicatoren ontruimingsoefening Hoofd BHV + Manager IV 9. Onderhoud- en inspectieplan Hoofd BHV 10. Checklist BHV-plan AMa 11. Model ontruimingsplan Hoofd BHV + AMa 12. Update BHV AMa 13. Formulier bommelding/gijzeling/bedreiging Logemedewerkers 14. Checklist voor gebruik in de loge Logemedewerkers 15. Checklist BMI Beheerder BMI 16. Checklist testen BMI Beheerder BMI 17. Checklist hoofd BHV Hoofd BHV 18. Rol van functionarissen Hoofd BHV 19. Aanstellingsbrief BHV-er Decaan/Complexbeheerder Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

5 SAMENVATTING De bedrijfshulpverlening is de organisatie die een werkgever dient te hebben om in de eerste minuten na een incident hulp te verlenen aan slachtoffers, om aanwezigen op de locatie te alarmeren, eventueel te evacueren en om een brand te bestrijden totdat de professionele hulpdiensten op de plaats van het incident zijn en hun taken gaan uitvoeren. In dit BHV-plan Doorontwikkeling BHV wordt schriftelijk vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening bij de TU Delft is georganiseerd en welke procedures er moeten worden gevolgd in het geval van brand, een ongeval of een andere calamiteit. Het plan is gebaseerd op de eerdere TU Delft beleidsplannen Gedeelde zorg (1994) en Update BHV (2004); de Handreiking BHV van de Universiteit Utrecht (2006) heeft model gestaan voor het format. Voor de Doorontwikkeling zijn vier hoofdredenen: 1. De gedateerdheid van Gedeelde zorg. 2. Betere focus op de BHV verantwoordelijkheid van de decanen/complexbeheerders en het College van Bestuur. 3. De landelijke trend om BHV te benaderen als onderdeel van de veiligheidsketen. 4. De wens van de TU Delft voor een totaal visie op BHV. Het plan geeft aan hoe de lokale BHV moet worden afgestemd op de risico s van de daar aanwezige bedrijfsprocessen en schrijft daarvoor een methode voor: het dubbelmodel (hoofdstuk 8). Ook wordt er een ambitie gesteld voor de bestrijding van brand: een adequate BHV competentie rond brandbestrijding, zodat brandsituaties snel en juist kunnen worden ingeschat, en met behoud van eigen veiligheid ingegrepen kan worden (paragraaf 1.5). Het lijnverantwoordelijkheidsprincipe is integraal verwerkt in het BHV plan: slechts de decanen/complexbeheerders (lokaal niveau) en het College van Bestuur (centraal niveau) zijn verantwoordelijk voor organisatie en operatie van de BHV. Staf en ondersteunende diensten hebben uitsluitend een functie in de BHV als de decaan/complexbeheerder of College daar opdracht toe geeft. In het BHV-plan worden hiervoor genoemd: alle door decaan/complexbeheerder aangestelde BHV-ers, incl. hoofd BHV (zie bijlage 19); de Arbo-/Milieuadviseur van een gebouwcomplex voor het lokaal BHV-beleid (zie paragraaf 1.6.2); de Manager Integrale Veiligheid voor toezicht namens het CvB en regievoerder bij grootschalige calamiteiten (zie paragraaf 1.6.1); Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

6 de Manager Integrale Veiligheid + de groep VGWM voor het centraal BHV beleid en budgetbeheeer (zie paragraaf 1.6.1); FMVG Bedrijfsbureau-BHV (BB-BHV) voor coördinatie van training en middelen (zie paragraaf 1.7). Het BHV plan beschrijft BHV in de gehele veiligheidsketen, van wijkinrichting (pro-actie, hoofdstuk 2) via Preventie, Preparatie en Repressie (hoofdstukken 3, 4 en 5) tot slachtofferopvang (Nazorg, hoofdstuk 6) en de samenhang tussen alle onderdelen. Beschreven staat hoe de faculteiten en diensten hun BHV organisatie gestructureerd in dienen te vullen en vast te leggen in een lokaal ontruimingsplan. Bovendien biedt het beleidsplan instrumenten om de actualiteit, het onderhoud en de verbetering van het instellings BHV-plan te waarborgen. Het plan voorziet in een model ontruimingsplan (bijlage 11), om de taak van de trainingsbrandweer te verlichten en de nu soms lijvige ontruimingsplannen te vereenvoudigen. Daarnaast bevat het BHVplan bijlagen voor een pragmatisch beheer van de BHV (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 9 geeft een reeks van vervolgacties zonder welke niet gesproken kan worden van voldoende risicobeheersing. Een belangrijke vervolgactie is het regelen van BHV buiten de kantooruren; een zorgelijke situatie die in paragraaf 4.12 nader beschreven staat. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

7 ALGEMEEN Wat is bedrijfshulpverlening? Bij het bedrijfsproces van de TU Delft ontstaan risico s. Deze risico s worden zoveel mogelijk door preventieve maatregelen voorkomen. Omdat niet alle ongevallen te voorzien en te voorkomen zijn, blijft een restrisico aanwezig dat de decaan/complexbeheerder afdekt met o.a. zijn bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV bestaat uit vrijwilligers uit het betrokken gebouw en ontvangen van de lokale verantwoordelijke een aanwijzing. De bedrijfshulpverlening heeft een belangrijke rol bij ongevallen, explosies, bij bestrijding van brand en bij andere ongewenste gebeurtenissen waarbij werknemers en anderen in veiligheid moeten worden gebracht of zich in veiligheid moeten stellen. Bedrijfshulpverleners zijn getraind om in de eerste minuten na een incident hulp te verlenen aan slachtoffers, om aanwezigen op de locatie te alarmeren, eventueel te evacueren en om een brand te bestrijden totdat de professionele hulpdiensten op de plaats van het incident zijn en hun taken gaan uitvoeren. Ook bedrijfseconomische motieven vragen om een adequaat optreden van de bedrijfshulpverleners. Het vroegtijdig ingrijpen door de BHV beperkt de schade aan mens, materiaal en milieu en is van belang voor de continuïteit van de organisatie. Waarom dit beleidsplan over doorontwikkeling van de BHV organisatie? Het kunnen ingrijpen bij een calamiteit is een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid op de campus. Daarnaast stelt de wet eisen over bedrijfshulpverlening, deze eisen zijn te vinden in Arbowet Art. 3,12, 13 en 15. Eén van de voorwaarden om aan die eis te voldoen, is de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Er zijn vier hoofdredenen om de BHV-organisatie te doorontwikkelen: 1. De gedateerdheid van Gedeelde zorg. 2. Betere focus op de BHV verantwoordelijkheid van de decanen/complexbeheerders en het College van Bestuur. 3. De landelijke trend om BHV te benaderen als onderdeel van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg). 4. De wens van de TU Delft voor een totaalvisie op BHV-plan. Ad 1. De huidige BHV is in aard en omvang gebaseerd op het rapport Gedeelde zorg 1994 van de TU Delft en de Delftse Brandweer. Uitgangspunten hierbij waren het bedrijfsproces + de gebouwsituatie. In de Update BHV (2004) is op hoofdlijnen onderzocht welk effect de toen veranderde gebouwsituatie op de BHV had, maar er is nog niet ingegaan op het restrisico dat Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

8 vanuit het bedrijfsproces ontstaat. Voor dat restrisico is de BHV in aard en omvang nog grotendeels gebaseerd op de uitkomsten uit Ad 2. Hoewel bij de OOD de verantwoordelijkheid voor BHV (organisatie en operatie) uitdrukkelijk is neergelegd bij de decaan/complexbeheerder, is dit echter niet gevolgd door een implementatietraject. Onbedoelde perceptie- en invullingverschillen zijn ontstaan, die vragen om een hernieuwde focus op het basisprincipe van lijnverantwoordelijkheid. BHV ondersteuning van de lijn is in 2006 (OOD), na het opheffen van de centrale arbodienst beleidsmatig bij de beheerseenheden ingebed (AMa-taak). Bij gebrek aan een centrale arbodienst zijn in de OOD enkele algemene BHV zaken zoals opleidingen en toezicht op onderling gemaakte afspraken, onder coördinatie van FMVG gebracht. Toezichttaken liggen nu echter op het terrein van het pas ná de OOD opgerichte TUD-onderdeel Integrale Veiligheid. Ad 3. Aard en omvang van de BHV is afhankelijk van de veiligheidsketen: de ontwikkeling die een calamiteit doorloopt. Vanuit die ketenbenadering kan een beheersing van een calamiteit worden ingedeeld in 5 fasen: 1. het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid (pro-actie), 2. het treffen van maatregelen om ongevallen en calamiteiten te voorkomen (preventie), 3. het voorbereiden op actief optreden bij ongevallen of calamiteiten (preparatie), 4. de werkelijke actie van de BHV: het terugdringen van een calamiteit (repressie) en 5. alle activiteiten die plaatsvinden na de beëindiging van een ongeval- of brandbestrijding (nazorg); zie onderstaand model. Bow Tie VEILIGHEIDSKETEN of Vli model voor risic risico n evaluatie evaluati o e Bow Tie of Zandloper m voor Fig. 1 Fouten Opbouw boom Escalatie e G e v a a r Bedreiging g Bedreiging g?????? Preventive Preventieve Maatregel Preventive Preventieve Maatregel Onveilige INBREU situatie K Curatieve Maatregel Curatieve Maatregel?????? C a l a m i t e i t Pro-actie Preventie Preparatie Repressie nazorg Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

9 Een BHV-plan dient alle BHV onderdelen van de veiligheidsketen in samenhang te beschrijven voor een effectieve en efficiënte beheersing van de veiligheid. Ad 4. Vanwege het ontbreken van een totaal BHV-plan voor de TU Delft, waren gebouwcomplexen genoodzaakt om zelf BHV-plannen te ontwikkelen of hun ontruimingsplannen te voorzien van BHV-plan hoofdstukken. Niet alleen ging hiermee veel energie verloren, ook ontbrak samenhang tussen de onderlinge plannen. Opschaling voor gebouwoverstijgende calamiteiten was onder meer lastig vanwege de decentrale focus, en de beperkte samenhang veroorzaakte trainingsproblemen. Het TUD BHV-plan ondervangt die tekortkomingen maar houdt tegelijk ruimte voor noodzakelijk maatwerk. Triggers om de BHV nu door te ontwikkelen, zijn de bovenmatige discrepantie tussen de huidige veiligheidssituatie en het peilmoment 1994, het instellen van de eenheid Integrale Veiligheid, de TUbrede onduidelijkheid over de organisatorische inbedding van de BHV en de oplevering van het nanocentre (Van Leeuwenhoek Laboratorium). Ten opzichte van het BHV ijkmoment 1994, is de gebouwsituatie, het bedrijfsproces en de organisatie van de TU Delft aanzienlijk gewijzigd, evenals de wet- en regelgeving. Dit geeft twijfel of de huidige BHV in aard en omvang, en in inbedding nog effectief is. Daarnaast leert de brand bij Bouwkunde van 13 mei 2008 (zie de evaluatierapporten van Interseco, Ernst & Young en COT) dat er leerpunten zijn voor de afstemming tussen bedrijfsprocessen en calamiteitenorganisatie. Een TU brede doorontwikkeling van de BHV in samenhang met de bedrijfsprocessen, is daarom noodzakelijk. Hoe is dit beleidsplan tot stand gekomen? Oorspronkelijk beperkte dit BHV project zich tot doorontwikkeling van de BHV-bezetting alleen. Hierbij bleef onbeantwoord welke samenhang er is tussen de diverse actoren en activiteiten, en welke normen gehanteerd moeten worden. De stuurgroep heeft de projectopdracht daarom verbreed tot een totaaladvies over de bedrijfshulpverlening bij de TU Delft. De eerste fase richtte zich daarom op verheldering van de verantwoordelijkheidsstructuur en de rekenmodellen voor doorontwikkeling, in de tweede fase zijn de modellen getoetst en is beschreven hoe de BHV organisatie in de toekomst ingericht moet worden, hoe de samenhang is tussen de bedrijfsprocessen van de TU Delft en welke vervolgacties nog uitgevoerd zouden moeten worden. Het geheel is gevat in een BHV-plan voor de TU Delft. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

10 Keuze en ontwikkeling rekenmodellen: Om het gewenste kwaliteitsniveau van de BHV te bepalen, is het scenariomodel aangepast dat eerder door TNW (Danny Jolly) is ontwikkeld voor de BHV van het complex scheikunde op basis van het vlinderdasmodel en Tripod (Groeneweg, J. (2002) Controlling the controllable, Den Haag). In het scenariomodel worden per gebouwcomplex de realistische ongevalscenario s in kaart gebracht. Input voor de scenariomethode is de gebouwkarakteristiek, personele omvang, risico s van de bedrijfsprocessen, de situatie bij omliggende gebouwen en terreinen, de organisatorische situatie, de mogelijkheden van de externe hulpdiensten, de evaluatiegegevens van de bestaande BHV. Hiermee wordt de aard bepaald van de calamiteitenorganisatie die noodzakelijk is voor het gebouw en de bedrijfsprocessen. Voor het bepalen van de omvang van de BHV geeft een scenariomodel minder eenduidige antwoorden en is daardoor minder geschikt. Daarom is een selectie gemaakt van (commercieel) beschikbare rekenmodellen, waaruit het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB) als beste tevoorschijn is gekomen. Het heeft een gunstige prijs-kwaliteit verhouding, bevat de expertise van de NVB, is gedetailleerd en bovendien is het een veelgebruikt model binnen Nederland en aanvaard door vele Nederlandse brandweerkorpsen. Het NVB rekenmodel houdt onder meer rekening met de volgende aspecten: Het aantal te beschermen mensen per dagdeel (aantal aanwezig, niet-zelfredzamen etc.) Risico van de locatie en de gebouweigenschappen (de aard, de grootte en de ligging van het gebouw) Omgevingrisico s, externe risico s en opkomst van de brandweer Effectieve werkuren Checklist brandpreventie Checklist Eerste Hulpverlening Met het Dubbelmodel (Scenariomodel + NVB Rekenmodel) is de BHV behoefte van een gebouw in detail te bepalen. Ter toetsing van het dubbelmodel is een pilot uitgevoerd bij het gebouwcomplex TN-TNO. Gebouwcomplex TN-TNO behoort tot de meest gecompliceerde en grote TU-locaties en is daardoor een goede pilot voor doorontwikkeling van de rest van de TU Delft. Tijdens de loop van het Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

11 doorontwikkelingsproject bleek het zinnig om het dubbelmodel ook te toetsen bij een hoogbouwlocatie; op verzoek van de decaan van L&R is de doorontwikkeling ook bij dit gebouwcomplex (incl. Hoge Snelheden) uitgevoerd. Bij de doorontwikkeling zijn de BHV bezettingsgetallen van Gedeelde zorg als referentie genomen ter controle op abusievelijke onjuistheden De projectorganisatie Stuurgroep: Luyben (TNW/voorzitter), Massink (IV), Van der Leij (FMVG), Schotsman P&O), Hoeneveld (P&O/ projectleider). Projectgroep: Hoeneveld (P&O / projectleider), Van der Heiden (P&O), Kohne (TNW) Informanten: Massink (IV), Van der Meer (IV), Sap (FMVG), Dijkhoff (FMVG). Er is 1 maal advies gevraagd bij de coördinator rampenbestrijding regio Gooi- en Vechtstreken. Bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden is gekeken naar best practices; het definitieve beleidsplan is door Utrecht en door de Brandweer Delft becommentarieerd. Definitie bedrijfshulpverlening (BHV): De bedrijfshulpverlening is de organisatie die een werkgever dient te hebben om in de eerste minuten na een incident hulp te verlenen aan slachtoffers, om aanwezigen op de locatie te alarmeren, eventueel te evacueren en om een brand te bestrijden totdat de professionele hulpdiensten op de plaats van het incident zijn en hun taken gaan uitvoeren. Dit is het einde van het algemene deel van Hfd Algemeen; hierna volgt specifieke informatie: 1.1 Gebruiksinstructie TU Delft BHV plan Dit TU Delft BHV plan is een handreiking aan de gemeenschappelijke en lokale calamiteitenorganisatie. Het is een leidraad hoe de gemeenschappelijke en lokale organisatie het beste kan omgaan met BHV en daarbij zo veel mogelijk kan convergeren, zodat de effectiviteit en de beheersbaarheid van de calamiteitenbestrijding toeneemt. Centraal in het BHV plan staat de rol van bestuurders die op basis van de TUD-mandaatregeling een verantwoordelijkheid hebben voor de BHV, en daarin een bepalende rol dienen te hebben. In paragraaf 1.6 van het BHV plan staat die verantwoordelijkheidsstructuur uitgewerkt. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

12 Het BHV plan beoogt convergentie van alle BHV activiteiten. Het belangrijkste criterium is echter dat bestuurders aan de hand van het BHV plan hun verantwoordelijkheid nemen als de lokale situatie daartoe noodzaakt, desnoods in afwijking van de bepalingen in dit BHV plan. Goede bedrijfshulpverlening is zeker in een technische universiteit maatwerk! Het BHV plan is daarbij een hulpmiddel en geen doel op zich. Uiteraard zijn de gekozen afspraken niet vrijblijvend, ze moeten worden vastgelegd zoals in hoofdstuk 7, Beheer is omschreven. Deze afspraken kunnen door de Manager Integrale Veiligheid worden gecontroleerd op basis van zijn functionele coördinatietaak (Mandaatregeling). 1.2 Doelstelling BHV De doelstelling van de BHV staat vastgelegd in de Arbowet, Art. 15. Lid 2 (Art. 15): Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Lid 3 (Art. 15): De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. 1.3 Reikwijdte Tot het BHV plan behoren alle gebouwen, faculteiten en diensten van de TU Delft, inclusief de inhurende derden en de gebouwen van TNO I&T aan de westzijde van de Schoemakerstraat. Het BHV plan is van toepassing op medewerkers, bezoekers, studenten, derden en dieren binnen voornoemde gebouwen. 1.4 Wettelijk kader De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. De Nederlandse Arbowet is een uitwerking van de EU richtlijnen rond de bescherming van werknemers. Het doel van deze wet is onder meer ongevallen of ziekten, veroorzaakt door of op Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

13 het werk, te voorkomen. De Arbeidsomstandighedenwet is een kaderwet, er staan geen concrete regels in, maar algemene bepalingen over het arbo-beleid in bedrijven. Uit deze wet zijn een aantal stukken relevant voor de bedrijfshulpverlening: Arbowet, Artikel 3, Lid 1, inleiding De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: (sub e) doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties; (sub f) elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is. De werknemer mag als gevolg van de werkonderbreking niet worden benadeeld in zijn positie in het bedrijf of in de inrichting. Arbowet, Artikel 12, Lid 2 De werkgever voert overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid betreffen, alsmede over uitvoering van dit beleid, waarbij actief informatie wordt uitgewisseld. Arbowet, Artikel 13, Lid 1, 2 en 3 (van lid 1 t/m 10) (Lid 1) De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. (Lid 2) Voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen. (Lid 3) Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

14 Arbowet, Artikel 15 (Lid 1) De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. (Lid 2) Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. (Lid 3) De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. NEN 4000 BHV Deze norm bevat eisen voor het BHV beleid, inclusief de documentatie in het BHV plan en de prestaties van de BHV organisatie; bedoeld als voorbereiding van de organisatie op een calamiteit. Administratieve verplichtingen In ieder geval moet in het BHV plan zijn vastgelegd: 1. Algemene procedures bij incidenten. 2. Procedures bij brand. 3. Ontruimingsprocedures. 4. Wijze van alarmering en detectie. 5. Opleiding, training en instructie. 6. Beheersinformatie. Juridisch kader De werkgever voert vooraf overleg met de Ondernemingsraad over de opzet van de BHVorganisatie. Over de opzet van de BHV wordt geadviseerd door de arbodienst (centrale regelingen), Arbo-/Milieuadviseur (AMa) en/of Afdelingsveiligheidsfunctionaris (DSO) (lokale Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

15 regelingen); i.h.a. zijn AMa en DSO tevens de preventiemedewerkers. De Ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht betreffende regelingen op onder andere arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Conform het convenant tussen OR, LO en CvB wordt dit BHV-plan ter instemming aan de OR aangeboden, en ter overleg aan het LO. Brandveiligheidseisen voor gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Onderscheid wordt gemaakt in bestaande gebouwen en nieuwbouw of grote renovatie. 1.5 BHV taken De BHV taken volgen direct uit de wettelijke doelstelling: het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand, het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Dit betekent en NEN 4000 (BHV) wijst hier eveneens op - dat de BHV naast het verlenen van eerste hulp en het evacueren van het gebouw, ook in staat moet zijn om het gebouw en de bedrijfscontinuïteit te beschermen tegen brand. Steeds op voorwaarde dat de veiligheid van de BHVers en anderen daarbij niet in gevaar komt. De BHV dient op dit actieniveau georganiseerd, uitgerust en getraind te zijn (vervolgactie). 1.6 BHV Verantwoordelijkheden BHV is een uitdrukkelijke lijnverantwoordelijkheid en de BHV is daarom primair op lokaal niveau (faculteiten) georganiseerd. De verantwoordelijkheid en operatie van BHV is bij de TU Delft verdeeld over twee niveaus : het lokale niveau (decaan/complexbeheerder) en het gemeenschappelijk instituutsniveau (CvB) Het instituutsniveau (gemeenschappelijk) Eindverantwoordelijke voor het instituutsniveau is het College van Bestuur (CvB). Namens het CvB wordt de beleidsvorming en toezicht op instituutsniveau uitgevoerd door de Manager Integrale Veiligheid (IV), in afstemming met de groep Welzijn, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (VGWM). De Manager Integrale Veiligheid is de leidende persoon in de crisisorganisatie en wordt door het CvB met middelen en ondersteuning in staat gesteld om de staande BHV organisaties op hoofdlijnen te optimaliseren. Manager Integrale Veiligheid stemt zijn activiteiten periodiek af met de groep VGWM om het gemeenschappelijke beleid zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale best practices, de af te dekken restrisico s en de lokale mogelijkheden. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

16 De Manager Integrale Veiligheid heeft bij grootschalige calamiteiten tevens de operationele leiding namens het CvB. Zo is hij gemachtigd om in geval van opschaling, de leiding te nemen over de BHV cq. een overkoepelend Coördinator BHV-inzet aan te wijzen uit de bij de calamiteit betrokken Hoofden BHV. Overzicht BHV taken CvB: Het paraat hebben en houden van een kwalitatief en kwantitatief goede BHV. Het daarvoor aan het lokale niveau beschikbaar stellen van middelen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het beschikbaar stellen van middelen en ondersteuning aan de Manager IV. Overzicht BHV taken Manager IV: Bewaken van de procescontinuïteit van de TU Delft in brede zin en de rol van de BHV daarin. Kwaliteitsbewaking van de BHV op lokaal en instituutsniveau. (beleids) Overleg met externe partijen zoals politie en brandweer. Optreden als algemeen coördinator bij grootschalige calamiteiten Bij een escalerende calamiteit, beslissen over opschaling en aanwijzen van een overkoepelend Coördinator BHV-inzet. Verhuurderstaken Het College van Bestuur heeft ook een eigen calamiteitenverantwoordelijkheid als verhuurder van gebouwfaciliteiten aan decanen/gebouwbeheerders. Deze verhuurderstaak wordt namens het College uitgevoerd door FMVG. Vanwege de directe relatie tussen de calamiteitenbeheersing en het gebouwproces, voert FMVG haar eigen verantwoordelijkheid deels uit in opdracht van de betrokken huurder. Het betreft hier voornamelijk: Functiebewaking van de interne vluchtroutes Functiebewaking van de gebouwbereikbaarheid voor hulpdiensten De oproepbaarheid van technici (call out lijst) Beheer van gebouwinstallatie Beheer van het GBS Begeleiding van ver- en nieuwbouw Ontruimings- en omroepinstallaties Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

17 En op gemeenschappelijk niveau: Paraat hebben van de alarmcentrale en het aantoonbaar borgen van de kwaliteit daarvan. Hiërarchie CvB Manager IV + Hoofd WGVM BHV opdrachten advies Fac. 1 Incl. gedetacheerden Hiërarchie Fac. 2 incl. gedetacheerden etc... UD FMVG BHV service Fig. 2 Organogram BHV op instituutsniveau Het lokale niveau Eindverantwoordelijke voor het lokale niveau is de decaan/complexbeheerder. Namens de decaan/complexbeheerder wordt de beleidsvorming uitgevoerd door de Arbo-/Milieuadviseur van het complex. De decaan/complexbeheerder is verantwoordelijk voor het paraat houden van een goede lokale BHV. In de regel zal de decaan/complexbeheerder zijn verantwoordelijkheid aan een ondergeschikte toedelen en hem/haar daarvoor aanstellen als Hoofd BHV. Bij taaktoedeling opereert men in naam van de toedeler; de betrokken decaan/complexbeheerder blijft altijd verantwoordelijk. Het is voor de traceerbaarheid van verantwoordelijkheden bij bv. ongevallen, nodig om die taaktoedeling vast te leggen in een aanwijzingbrief (zie bijlage 19). Hoofd BHV De decaan/complexbeheerder kan iedereen als Hoofd BHV aanwijzen die hij daartoe geschikt acht; het is aan te bevelen dat de decaan/complexbeheerder bij zijn keuze laat meewegen welke ondergeschikte het meest betrokken is bij het dominante calamiteitenrisico van het gebouwcomplex, zodat dit risico zo optimaal mogelijk kan worden beheerst. Aanwijzing van de Facilitymanager zal meestal de regel zijn, omdat de gebouwkarakteristiek zoals brandgevoeligheid of gebouwtechniek het Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

18 calamiteitenrisico veelal domineert. Daarentegen ligt een lijnmanager meer voor de hand in die situaties waarin de voornaamste calamiteitenrisico s voortvloeien uit het bedrijfsproces, zoals bij het chemicaliënmagazijn, Sport&Cultuur en sommige onderzoeksfaciliteiten. Keuzehulp Hoofd BHV (indicatie, geen verplichting!) Belangrijkste gebouwfunctie Facility Manager Lijnmanager Aula/mensa X Chemicaliënmagazijn X Cleanroomcomplex X X Kantoorfunctie X Laboratoria X X Onderwijsfunctie X Reactorinstituut X X Sportcentrum X Warmtekracht centrale X Werkplaats X X BHV leiding door Hoofd BHV en Coördinator Inzetpost De lokale BHV ploeg wordt namens de decaan/complexbeheerder geleid door het Hoofd BHV van het complex. Hoofd BHV is een opleiding op HBO niveau; bij de TU Delft kan het Hoofd BHV echter ook ingevuld worden zonder HBHV opleiding, mits: 1. Hoofd BHV leidinggevende capaciteiten heeft; 2. Hoofd BHV voor het beleidsdeel ondersteund wordt door de AMa van het complex; 3. Hoofd BHV goede kennis heeft van de BHV taken en voor de operationele taken ondersteund wordt door een Coördinator Inzetpost; NB: Hoofd BHV mag de operationele taak ook zelf uitvoeren mits hij voldoet aan de opleidingseisen voor Coördinator Inzetpost. De decaan/complexbeheerder voorziet het Hoofd BHV van BHV-ers, middelen en administratieve ondersteuning. Het Hoofd BHV wordt voor calamiteitenbeleid geadviseerd door de AMa die vooral let op voldoende afdekking van de restrisico s en de beste manier om de BHV daarop te organiseren. Het Hoofd BHV zorgt ervoor dat een inzet geleid wordt door een Coördinator Inzetpost of vervult die taak zelf. De administratieve BHV taken brengt het Hoofd BHV onder bij zijn Coördinator BHV. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

19 De Coördinator Inzetpost is een ervaren BHV-er met opleidingsniveau ploegleider. Bij een operatie ligt de leiding in de Inzetpost bij de Coördinator Inzetpost, herkenbaar aan een rood hesje. In de operatie zal de Coördinator Inzetpost, op advies van zijn ploegleiders beslissingen nemen; de ploegleiders zijn immers het best geïnformeerd over de aard van de calamiteit. Daarom zijn de ploegleiders bij de inzet ter plaatse dus altijd beslissingsbevoegd. Dat laatste is bij uitstek het geval in situaties waarbij deelploegen compartiment-gewijs een inzet doet en per ploegleider beslist wordt over ontruiming van dat compartiment. Overzicht BHV verantwoordelijkheden en taken decaan: Het paraat hebben en houden van een kwalitatief en kwantitatief goede BHV. Hiertoe hoort: Het daarvoor werven of aanwijzen van personeel. Het (zo nodig) beschikbaar stellen van administratieve ondersteuning en adviescapaciteit aan het Hoofd BHV. Het bijstaan van het Hoofd BHV in geval van aansturingproblemen. Zorgen voor de aanwezigheid van opgeleide personen en toezicht op het brandveilig gebruik van het gebouw. Het beschikbaar stellen van middelen en ondersteuning aan het Hoofd BHV. Overzicht taken Hoofd BHV: BHV inzetten zelf leiden, of laten leiden door de Coördinator Inzetpost BHV oefeningen organiseren. De BHV aanpassen aan het actueel restrisico. Op verzoek, BHV taken organiseren t.b.v. het primair proces; bv. hulp bij veiligheidsinstructies voor personeel en studenten. Bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de BHV bezetting. Het trainingsniveau van BHV-ers op peil houden. Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

20 Manager IV afstemming AMa advies Decaan/ Complexbeheerder Hiërarchie Aanleveren vrijwilligers Hoofd BHV Functioneel aansturen monitoren BHV organisatie Verlenen van BHV service FMVG Fig. 3 Organogram op lokaal niveau Beleidsafstemming Op gemeenschappelijk niveau is er beleidsafstemming: aan het einde van elk kalenderjaar wordt de BHV besproken in een themavergadering van de AMa s (VMO) samen met FMVG BB-BHV en de Manager Integrale Veiligheid. Dit is het moment om belangrijke BHV wijzigingen voor te bereiden voor besluit door de beleidsverantwoordelijken. Beleidsverantwoordelijkheid De beleidsverantwoordelijkheid voor BHV ligt onverkort bij het College van Bestuur (instellingsniveau) en de decanen/gebouwbeheerders (lokaal niveau). Jaarlijks wordt op voordracht van IV en VGWM, door de Riskboard teruggekeken op het afgelopen BHV-jaar en besloten over eventuele BHV wijzigingen. Brandweeroverleg In de tussenliggende periode moet het echter mogelijk zijn om dringende BHV-beleidsbeslissingen te nemen. Bijvoorbeeld als er geen tijd is om de jaarlijkse besluitvorming af te wachten of als het Doorontwikkeling BHV plan TU Delft Versie: van 52

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening 1 Bedrijfshulpverlening Bron: AI Blad 10 Handige checklists voor ontwerp en beheer van de BHV-organisatie Ontwerpfactoren Reikwijdte BHV-organisatie 1. Hoe breed wil het bedrijf BHV-organisatie opzetten

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV CumLaude Wetgeving - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE REGELING BEDRIJFSHULPVERLENING UNIVERSITEIT LEIDEN

ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE REGELING BEDRIJFSHULPVERLENING UNIVERSITEIT LEIDEN Algemene toelichting bij de Regeling bedrijfshulpverlening ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE REGELING BEDRIJFSHULPVERLENING UNIVERSITEIT LEIDEN 1a. Wettelijk kader. Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2: Arbeidsomstandighedenbeleid;

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: BHV ORGANISATIE Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: 1. Inleiding... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2. Het wettelijk kader... 2 1.3. Samenwerking en

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIBHV als

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Beleidskaders bedrijfshulpverlening (BHV) Versie def. ( )

Beleidskaders bedrijfshulpverlening (BHV) Versie def. ( ) Inleiding Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV er). Zij helpen

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening. Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige

Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening. Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige AWARENESS Bedrijfshulpverlening Taak toegewezen naar groep medewerkers De werkgever

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening 2015-2020 Dit beleidsplan bedrijfshulpverlening dient als basis voor de bedrijfsnoodplannen voor de locaties: Deventer: Stadhuiskwartier Olst-Wijhe: Gemeentehuis Olst-Wijhe:

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni

Nadere informatie

EMERGOS voor een scherpe bedrijfsnoodorganisatie. Beurs brandveiligheid in de zorg

EMERGOS voor een scherpe bedrijfsnoodorganisatie. Beurs brandveiligheid in de zorg EMERGOS voor een scherpe bedrijfsnoodorganisatie Beurs brandveiligheid in de zorg Op het terrein van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam woedt donderdagochtend een brand. Een energiecentrale van

Nadere informatie

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand TOELICHTING Model ontruimingsplan recreatieterreinen Met het oog op het scenario natuurbrand 22 november 2011 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN WETTELIJK KADER... 4 2. TERMEN

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3 Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland Versie: 3 Dit document is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimale basiskennis en vereiste vaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Controlelijst Intern noodplan met toelichting De kolom gegevens en beschrijvingen biedt de letterlijke tekst van Brzo 1999 bijlage IV. De

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen Kennispublicatie Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen 1 Infopunt Veiligheid Zoveel industriële activiteiten, zoveel vragen. Waar moet bijvoorbeeld een bedrijfsbrandweer uit bestaan en wie legt

Nadere informatie

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen.

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen. De RIE-BHV vormt een aanvulling op de algemene MKB-RIE. Als u niet bekend bent met de MKB- RIE, download deze dan gratis op www.rie.nl/rie-instrumenten/ri-e-algemenemkb/?searchterm=algemene%20mkb%20rie.met

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Beleid Bedrijfshulpverlening

Beleid Bedrijfshulpverlening Beleid Bedrijfshulpverlening Bestandsnaam: beleid BHV Eigenaar: PO&O Status: definitief 08.174b Vastgesteld door: MT/OR Soort document:beleid Ontwikkelaar:SP Datum:23-4-09 Pagina 1 van 10 februari 2011

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Nood- & ontruimingsplannen

Nood- & ontruimingsplannen Het bedrijfsnoodplan Nood- & ontruimingsplannen Elke organisatie kan te maken krijgen met een calamiteit. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt etcetera. Hoe handel je in dergelijke situaties?

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid ASKA 1. Visie op veiligheid... 2 2. Doelgroep veiligheidsbeleid... 2 3. Preventieve maatregelen... 3 3.1. Veiligheid omgeving... 3 3.2. Risico inventarisatie...

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Brandveiligheid en BHV Ontwikkelingen, dilemma s, oplossingen: een overzicht

Brandveiligheid en BHV Ontwikkelingen, dilemma s, oplossingen: een overzicht Brandveiligheid en BHV Ontwikkelingen, dilemma s, oplossingen: een overzicht 2 Waar ga ik het over hebben? Ontwikkelingen Hebben we een probleem? Kaders inzichten Gevolgen Discussie 3 Ontwikkelingen Brandweer:

Nadere informatie

1. Voorzitter CT (per pand)

1. Voorzitter CT (per pand) BCM Voorbeeld Bijlage 15 : Functietaken/profielen 1. Voorzitter Coordinatieteam (CT, per pand) 2. Hoofd (centrale) CalamiteitenOrganisatie (HCO in het CT ) 3. Voorzitter Crisis Management Team (CMT op

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie