Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg HB Belfeld. Geachte heer Vervoort,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld. Geachte heer Vervoort,"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg HB Belfeld uw kenmerk uw brief d.d. 11 september 2014 ons kenmerk SLSTA / 14/9926 behandeld door B Verhoeven doorkiesnummer collegebesluit d.d. bijlage(n) onderwerp Beantwoording art. 37 RvO vragen inzake werving en selectie Primark datum Geachte heer Vervoort, Naar aanleiding van uw vragen merken wij dat het u niet duidelijk is hoe de werving en selectieprocedure bij de Primark verlopen is. Wij brengen dit graag voor u in beeld en zullen daarna uw vragen beantwoorden. Zoals wij u eerder hebben laten weten is het ons niet gelukt om dit binnen de daarvoor gestelde termijn te doen, omdat wij informatie van derden nodig hadden. Informatie over werving- & selectieprocedure Gemeente Venlo is samen met het UWV en overige gemeenten in de vorm van een projectteam een samenwerking aangegaan met de Primark na het zien van de goede resultaten in Almere, Zoetermeer, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem en Enschede. Voor de vestiging van de Primark in Venlo zijn we op zoek gegaan naar circa 250 medewerkers, exclusief de beveiliging en schoonmaak. UWV en Gemeenten waren hierbij first suppliers. Dit betekent dat wij (in plaats van een uitzendbureau of ander werving- en selectiebureau) in eerste instantie als enige leverancier de opdracht hebben gekregen om te werven en selecteren voor de Primark waardoor de kansen op werk voor onze klanten zijn vergroot. De werving en selectie was voor de volgende functies: - Afdelingsmanager - Senior afdelingsmanager - HR Supervisor - HR Manager - Winkelsupervisor - Hoofdcaissière - Kassamedewerker - Verkoopmedewerker - Magazijnsupervisor postadres Postbus 3388 postcode 5902 RJ Venlo bezoekadres Prinsessesingel 10 Venlo telefoon telefax internet bank NL33BNGH

2 Coaches van zowel het UWV als gemeenten hebben naar aanleiding van bovenstaande functies aan de hand van de gevraagde functie-eisen klanten uit de caseload gescreend en vervolgens benaderd en geselecteerd voor de vacatures bij de Primark. In totaal zijn er 444 mensen geselecteerd door zowel gemeenten als het UVW. Voor klanten van zowel de gemeente Venlo als het UWV zijn vervolgens, ter voorbereiding op de selectie van Primark, collectieve pré-bijeenkomsten georganiseerd. Bijeenkomsten voor klanten die nét die extra hulp nodig hadden om klaargestoomd te worden voor de selectie. Tijdens deze bijeenkomst zijn de klanten geïnformeerd over de Primark, de functies en de functie-eisen. Daarnaast kregen de klanten tijdens de bijeenkomst verschillende sollicitatietips om de kans op een baan te vergroten. Op 23 mei was de start van de sollicitatieprocedure van de Primark op het Werkplein. De kandidaten zijn enthousiast ontvangen, geïnformeerd en voorzien van een persoonlijke badge. De kandidaten waren uitgenodigd in verschillende groepen waar ze eerst een presentatie van de Primark hebben bijgewoond. Vanuit de centrale post werd alles gecoördineerd. In zes collectieve bijeenkomsten van ieder ongeveer 74 kandidaten werden ze meegenomen in een presentatie van de Primark. Aansluitend hebben de kandidaten een assessment op de computer gemaakt. Tijdens dit assessment is ook het CV en de motivatiebrief geüpload. Een kandidaat was gemiddeld 2,5 uur binnen. Opvallend deze dag waren de goede voorbereidingen, het enthousiasme en de betrokkenheid van onze klanten. Aan de hand van de uitslag van dit assessment zijn de kandidaten uitgenodigd voor een eenop-een gesprek met een recruiter van de Primark. Een gesprek duurde ongeveer 30 minuten. De door het projectteam ingerichte ontvangstbalie zorgde ervoor dat de kandidaten goed geïnformeerd waren. Uiteindelijk hebben de kandidaten, via de Primark, een individuele terugkoppeling ontvangen met daarbij een voorstel voor de arbeidsovereenkomst. Wij hebben de werving- en selectieprocedure ervaren als een goede samenwerking tussen het UWV, regiogemeenten en de gemeente Venlo. Een goed voorbeeld voor het werkgeversservicepunt, wat nu in oprichting is. Beantwoording vragen Vraag 1: Is het juist dat u voor Primark via het Werkgeversservicepunt en UWV/Werkplein zo n 900 mensen heeft geselecteerd uit de regio Venlo die op het moment dat de werving startte als werkzoekend geregistreerd stonden of in de WWB (bijstand) verkeerden? Is het juist dat de enige eis was dat deze mensen de Engelse en de Nederlandse taal machtig moesten zijn? Bent u met ons van mening dat op deze selectiewijze vele andere (wel gekwalificeerde) werkzoekenden geen kans kregen/krijgen? Antwoord vraag 1: Nee het is niet juist dat er 900 mensen zijn geselecteerd. Door de coaches van het UWV en gemeenten zijn er 444 personen geselecteerd. Het spreekt voor zich dat het niet juist is dat de enige eis van bovenstaande functies is dat deze personen slechts de Engelse en Nederlandse taal machtig moesten zijn. Wij willen graag benadrukken dat de mensen die zijn aangenomen voldoen aan de gevraagde eisen van Primark en dus gekwalificeerd zijn voor deze functies. 14/9926 2

3 Andere werkzoekenden hadden de mogelijkheid om rechtstreeks bij Primark (of via uitzendbureaus) te solliciteren. Wij hebben deze werkzoekenden ook ontvangen op het Werkplein en de werving en selectie gefaciliteerd. Vraag 2: Klopt het dat de door het Werkgeversservicepunt/UWV/Werkplein aangewezen personen verplicht moesten solliciteren bij de Primark en men bij weigering een boete dan wel korting op de uitkering kreeg opgelegd? Zo ja, waarop baseert u die verplichting, en waarom moeten mensen solliciteren bij Primark terwijl u deze mensen al selecteerde? Als mensen een uitkering ontvangen, is het de bedoeling dat ze zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Een uitkering dient namelijk als vangnet en moet ertoe bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan. Hier horen wettelijke verplichtingen bij. De Wet Werk en Bijstand (WWB) verplicht iedereen om te werken, voor zover iemand daartoe in staat is. De WWB spreekt over algemeen geaccepteerde arbeid. Een werkzoekende moet al het aangeboden werk accepteren. Op grond van artikel 18 lid 2 WWB kan het college een verlaging (een maatregel) toepassen op de bijstand wanneer iemand niet, of onvoldoende, de verplichtingen uit de wet nakomt. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate waarin de belanghebbende de gedraging verweten kan worden. Van het opleggen van een maatregel wordt afgezien als elke verwijtbaarheid ontbreekt. Overigens zijn er geen maatregelen opgelegd naar aanleiding van de vacatures bij de Primark. De kandidaten die wij vanuit de caseload hebben geselecteerd zijn voorgesteld bij de Primark. De kandidaat gaat vervolgens de sollicitatieprocedure in en voert dan ook zelf het sollicitatiegesprek. Dit om een goede selectie te kunnen maken. Vraag 3: Bent u met ons van mening dat deze wijze van selecteren niet de gemotiveerde en enthousiaste sollicitanten oplevert, als enkel voldaan wordt aan het getal van de aan te dragen (900) sollicitanten waaruit het bedrijf zelf mocht kiezen? Antwoord vraag 3: De door ons gekozen wijze van werving en selectie heeft juist vele gemotiveerde en enthousiaste sollicitanten opgeleverd. Wij zijn dan ook erg trots op het feit dat er 165 mensen aan de slag zijn gegaan bij Primark. Het is niet juist, dat we enkel voldaan hebben aan het aandragen van 900 werkzoekenden waaruit de Primark zelf kon kiezen. Vraag 4: Is de werving en selectie conform geldende wet- en regelgeving verlopen? Zo ja, bent u met ons van mening dat selectie op basis van uiterlijk discrimineer is? Zo ja, hoe kijkt u aan tegen de mensonwaardige vleeskeuring waaraan de 900 sollicitanten werden onderworpen door Primark waarbij mensen middels een gekleurd etiket en nummer op uiterlijk werden geselecteerd voor de volgende sollicitatieronde? Antwoord vraag 4: De werving en selectie is conform geldende wet- en regelgeving verlopen. Wij delen niet uw mening dat de selectie een mensonwaardige vleeskeuring was. Er is niet middels een gekleurd etiket en nummer op uiterlijk geselecteerd voor de volgende sollicitatieronde, zoals u 14/9926 3

4 suggereert. Het gekleurde etiket en nummer heeft te maken met de verschillende groepen die de presentatie van Primark bijwoonde en die vervolgens het assessment gingen maken. De presentaties en assessments waren in diverse ruimtes. De kleuren en nummers van deze etiketten droegen bij aan de herkenbaarheid van de groepen waardoor duidelijk was naar welke ruimtes de mensen verwezen konden worden. Vraag 5: Zijn er meer van zulke samenwerkingsverbanden tussen een commercieel bedrijf en de gemeente Venlo (en gelieerde instanties) en zo ja, welke en op welke voorwaarden? Antwoord vraag 5: Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden op het gebied van werving- en selectie tussen werkgevers en de gemeente Venlo. De afspraken die worden gemaakt zijn maatwerk. Het kan gaan om werving en selectie van een of meerdere vacatures. Een goed voorbeeld van een soortgeljke samenwerking is de werving- en selectieprocedure bij de Floriade. Vraag 6: Primark stelt 271 banen te scheppen. Hoe vertaalt dit in het aantal FTE? Antwoord vraag 6: Op dit moment zijn er 118 FTE in dienst bij de Primark. Vraag 7: De meeste werknemers krijgen een parttime contract, waaronder contracten van maar 8 uren in de week. Werken deze mensen met behoud van uitkering of zijn deze mensen volledig uit de bijstand? Antwoord vraag 7: De contracten die door Primark zijn gegeven zijn allemaal betaalde contracten. Er zijn kandidaten die zijn uitgestroomd uit de uitkering en er zijn klanten die een aanvullende uitkering ontvangen omdat ze niet voldoende verdienen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Parttime contracten zijn minimaal 20 tot 24 uur en fulltime contracten zijn 38 uur per week. Daarnaast zijn er weekendcontracten van 8, 10.5, 12 en 14,5 uur per week (aantal uren is afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer kan werken; veelal ingevuld door jongeren die studeren). Daarnaast werken er een aantal kandidaten (van zowel gemeente als UWV) op basis van proefplaatsing bij de Primark. Deze kandidaten werken met behoud van uitkering voor maximaal twee maanden omdat ze nog niet volledig voldeden aan de gevraagde functieeisen. Door middel van de proefplaatsing doen ze werkervaring op en krijgen ze de kans om te laten zien wat hun kwaliteiten zijn. Wanneer de proefplaatsing goed verloopt krijgen ze een contract voor een half jaar. Vraag 8: Volgens de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur tussen Primark en werknemer, krijgt personeel een contract dat heden ingaat (onder voorbehoud) en van rechtswege eindigt op 30 november 2014 zonder dat hiervoor enige opzeggingshandeling noodzakelijk is (artikel 2.1 van het contract). Is dit u bekend en zo ja, betekent dit dat de nu aangenomen 165 mensen over 2,5 maand zonder werk zitten? Of moeten we dit zien dat Primark kan bepalen dat personeel dat haar (toch) niet aanstaat makkelijk ontslagen kan worden (de beste mensen houdt men aan, de rest wordt vervangen?) en men steeds eenvoudig nieuw (flexibel) personeel kan aantrekken? 14/9926 4

5 Zo ja, wat vindt u van deze werkwijze en komt dit overeen met uw doel om werkzoekenden en mensen in de bijstand (weer) langdurig aan het werk te helpen? Antwoord vraag 8: Door de Primark zijn er verschillende contracten afgegeven. Contracten met de duur van drie maanden, een half jaar en een jaar. De verdeling hiervan is door Primark zelf bepaald over het totale aantal contracten. Primark heeft de intentie om bij goed functioneren de contracten te verlengen. Uiteraard wordt er door Primark, net zo als bij elke andere onderneming, kritisch gekeken naar het functioneren van medewerkers en waar nodig zal worden bijgestuurd. Wanneer blijkt dat dit niet voldoende is, zal een contract niet verlengd worden. Dit bekent dus niet dat de nu aangenomen 165 mensen automatisch over 2,5 maand zonder werk zitten, het is echter wel mogelijk dat er mensen terug in de uitkering komen. In de praktijk wordt vaak pas duidelijk of een werknemer bij de organisatie en in de functie past. Vraag 9: Kunt u uitleggen waarom de gemeente bedrijfskleding betaalt voor werknemers van een commercieel bedrijf? Waarom maakt de gemeente (wederom) een uitzonderingspositie mogelijk voor Primark, waarom bevoordeelt u dit bedrijf keer op keer? Antwoord vraag 9: Wij hebben, zoals u zelf ook aangeeft in uw brief, de kosten op ons genomen voor mensen die niet in staat zijn om representatieve sollicitatiekleding aan te schaffen. We hebben dit slechts gedaan voor mensen die zelf onvoldoende middelen hiervoor hadden. Dit om de kansen op werk te vergroten en representatief over te komen tijdens het sollicitatiegesprek. Dit is niet gebeurd in opdracht van de Primark, maar op eigen initiatief. Wij menen daarom ook niet de Primark hiermee begunstigd te hebben, maar onze klanten. Dit is gefinancierd uit het Participatiebudget. Dit budget is ervoor bedoeld om de kansen op werk voor onze klanten te vergroten. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester Piet Lucassen Antoin Scholten 14/9926 5

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie