Bedrijfshulpverleningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfshulpverleningsplan"

Transcriptie

1 Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator)

2 Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II

3 VOORWOORD Voor het schrijven van het bedrijfshulpverleningsplan is in 2001 een professionele organisatie op het gebied van bedrijfshulpverlening ingeschakeld. Daar het plan geen statisch document is, zijn er in de loop der jaren reeds enkele aanpassingen is uitgevoerd. De aanpassingen die met de versie 2.0 () worden uitgevoerd betreffen het algehele document. De toekomstige aanpassingen vinden plaats m.b.v. een wijzigingblad. Voorheen werd binnen de Provincie de bedrijfshulpverleningsdienst afgekort met BHD, echter de term BHV is een landelijk gebruikte afkorting. Vandaar dat verder in dit plan ook de term BHV gebruikt is. Ook een aantal functiebenamingen zijn om deze reden veranderd. Bovendien is besloten om alle BHV ers gelijk te scholen om de alarmeringsprocedures te vereenvoudigen. Dit betekent dat alle BHV ers EHBO en kleine blusmiddelen beheersen. Pagina III

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... III INHOUDSOPGAVE...IV VERKLARENDE WOORDENLIJST...VI HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 2 OBJECT EN BEDRIJFSGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS CONTACTPERSONEN AARD EN OMVANG VAN HET OBJECT/ BEDRIJF...2 HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENING ORGANISATIE VAN DE INTERNE HULPVERLENING ALGEMEEN LEIDER HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING BEDRIJFSHULPVERLENERS BENOEMING VERVANGING TRAININGEN EN OPLEIDING...4 HOOFDSTUK 4 ALARMERINGSPLAN TAKEN CENTRAAL MELDPUNT SCHEMATISCHE WEERGAVE ALARMERING TE ALARMEREN LEIDERS BIJ DE VERSCHILLENDE ONTRUIMINGSSITUATIES ALARMKAART HERKENBAARHEID ORGANISATIE BUURBEDRIJVEN...7 HOOFDSTUK 5 ONTRUIMINGSPLAN OPDRACHT TOT ONTRUIMING ONTRUIMINGSSIGNAAL VLUCHTWEGEN VERZAMELPLAATS BEDRIJFSHULPVERLENERS NIET-ZELFREDZAME PERSONEN...10 HOOFDSTUK 6 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN DE FUNCTIE VAN EEN BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN INSTRUCTIE BHV INSTRUCTIE BHV TAKEN ALGEMEEN LEIDER TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER PLAATSELIJK COÖRDINATIE CENTRUM (PCC) TERUGKEER NAAR DE NORMALE WERKSITUATIE NAMENLIJST FUNCTIONARISSEN EN BEDRIJFSHULPVERLENERS PIKETFUNCTIONARISSEN...16 Pagina IV

5 HOOFDSTUK 7 AANVALSPLAN BRANDWEER DE FUNCTIE VAN HET AANVALSPLAN GEGEVENS HET DOEL VAN HET AANVALSPLAN HET AANVALSPLAN...19 HOOFDSTUK 8 ALGEMENE RICHTLIJNEN ALGEMENE RICHTLIJNEN GEBRUIKERS RICHTLIJNEN BIJ BOMMELDING AFSPRAKEN EN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE BRANDWEER...22 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 BIJLAGE 7 BIJLAGE 8 BIJLAGE 9 BIJLAGE 10 ALARMKAART ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN TEKENING VAN HET AANVALSPLAN INSTRUCTIE BOMMELDING + BOMMELDINGSFORMULIER INSTRUCTIE BIJ BRAND INSTRUCTIE BIJ GIJZELING MELDINGSFORMULIER BRAND, ONGEVAL EN HULPVERLENING VERDEELLIJST WIJZIGINGSBLADEN INSTRUCTIEBOEKJES Pagina V

6 VERKLARENDE WOORDENLIJST Gebruikte afkortingen AL BHV BMC CMP EOC FTBV GGD GG&GD HBHV LCC PCC Algemeen Leider Bedrijfshulpverlening Brandmeldcentrale Centraal Meldpunt (beveiligingsloge) Explosieven Opruimingscommando Functies, Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Hoofd bedrijfshulpverlening Landelijk Coördinatie Centrum (bij grote calamiteiten wordt een landelijk informatie- en calamiteitenpunt ingericht) Plaatselijk Coördinatie Centrum (beveiligingsloge) Pagina VI

7 Definities Aanvalsplan Alarmeringsplan Algemeen leider BHV er BHV-middelen BHV-organisatie BHV-plan BHV-scan Hoofd Bedrijfshulpverlening Inrichtingsvoorstel Niet-zelfredzame personen Ontruimingsplan Overheidshulpverleners Piketfunctionaris Stichting Salvage Het aanvalsplan bevat gegevens die in geval van brand voor een veilig en doelmatig optreden van de Brandweer nodig zijn. Het Alarmeringsplan bevat gegevens die voor de organisatie de wijze van melding, alarmering en communicatie bepalen. De Algemeen Leider is bij calamiteiten belast met de interne leiding en de coördinatie De bedrijfshulpverlener (BHV er) is opgeleid om bij ongevallen eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen, personen (ook niet-zelfredzame) in veiligheid te brengen en assistentie te verlenen bij ontruiming van een gebouw/ object. BHV-middelen zijn ter ondersteuning van de bedrijfshulpverlener, bijvoorbeeld: semafoon, EHBO koffer, portofoon, hesje. De bedrijfshulpverleningsorganisatie van een bedrijf is een eerstelijns hulpverleningsorganisatie die bestaat uit BHV ers. Deze hulpverleners dienen bij ongewenste gebeurtenissen, ongevallen en/ of calamiteiten als voorpost van de externe hulpverleningsdiensten van de gemeentelijke en/ of regionale overheid (Brandweer, Politie, Geneeskundige diensten). Het BHV-plan bevat een aantal maatregelen die genomen moet worden om snel hulp te verlenen bij een calamiteit. De BHV-scan is het inventariseren en evalueren van risico s aan de hand van een vragenlijst en een inventarisatieronde op het gebied van Bedrijfshulpverlening, die gebaseerd is op wettelijke voorschriften en richtlijnen. Tevens doet de scan dienst als informatiebron voor het bedrijfshulpverleningsplan. Het Hoofd Bedrijfshulpverlening geeft in samenspraak met de Algemeen Leider leiding aan de BHV-organisatie, geeft leiding aan de ontruiming en houdt de registratie bij van de afmeldingen. Het inrichtingsvoorstel is het plan waarin aangegeven is hoe de BHVorganisatie ingericht dient te worden. Een persoon die niet zonder hulp van andere personen kan ontvluchten. Het Ontruimingsplan bevat een aantal maatregelen die nauwkeurig bepaalt onder welke omstandigheden, onder wiens leiding de aanwezigen een gebouw veilig moeten verlaten. Onder Overheidshulpverleners wordt verstaan: Brandweer, Politie, EOC, GG&GD en/ of GGD. Piketfunctionarissen zijn personen die worden opgeroepen tijdens calamiteiten. Tevens beschikken deze functionarissen over de benodigde bevoegdheden en een gedegen kennis van het object/ gebouw. De stichting Salvage neemt buitengewone maatregelen tijdens of meteen na repressie, om samen met de belangrijkste beredderingsmaatregelen een schadestop te bewerkstelligen en de verdere beredderingsmaatregelen mogelijk te maken. Pagina VII

8 Pagina VIII

9 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Volgens de ARBO- wetgeving is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Waar mensen werken verdient het de aandacht te zorgen voor veiligheid. Niet alleen voor de persoonlijke veiligheid, maar ook voor de veiligheid in de kantoorruimten waarin werkzaamheden worden verricht. Ondanks het aanbrengen van preventieve voorzieningen en voorzorgsmaatregelen in de gebouwen, is het ontstaan van calamiteiten niet geheel uit te sluiten. Mogelijke calamiteiten zijn: Ongevallen zoals struikelen, vallen en zich bezeren aan eenvoudige apparatuur Onwel wordingen Branden Elektrocuties Ongecontroleerde ontsnappingen van schadelijke of brandbare (vloei-)stoffen Natuurrampen Bommeldingen Bezettingen van het terrein/ gebouw of terroristische activiteiten Externe gebeurtenissen met ernstige effecten voor het gebouw Vanwege de vaak levensbedreigende situaties die zich bij calamiteiten kunnen voordoen, is het van groot belang alle aanwezigen te alarmeren en zo snel mogelijk het gebouw te ontruimen. Bovendien is het van belang te weten welke vluchtwegen en nooduitgangen kunnen worden gebruikt en waar deze zich bevinden. Dit kan alleen worden bereikt indien vooraf concrete maatregelen zijn genomen, zoals een georganiseerde hulpverlening bij calamiteiten. Om bij calamiteiten snel en doelmatig te kunnen reageren is een Bedrijfshulpverleningsorganisatie nodig die de uitvoerende taken volgens de regels toepast zoals vastgelegd in het bedrijfshulpverleningsplan. Het regelmatig toetsen en oefenen van dit bedrijfshulpverleningsplan is noodzakelijk, want een adequate inzet kan het risico tot een minimum beperken van persoonlijk letsel en schade aan gebouwen, bedrijfsprocessen en - middelen. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu vallen onder de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer samen. Daarom heeft de Arbo-wet de werkgever verplicht gesteld instructie en/ of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De werknemers zijn verplicht gesteld om deze bij te wonen en de instructies van het Ontruimingsplan te kennen. In het Ontruimingsplan is aangegeven welke acties er door hiervoor getrainde personen moeten worden ondernomen in geval van ontruiming. Daarnaast bevat het Ontruimingsplan plattegrondtekeningen, waarop onder meer de vluchtroutes in de gebouwen zijn aangegeven. Bij calamiteiten en/ of ongevallen resulteert dit in een snelle en gerichte alarmering, hulpverlening en ontruiming. Pagina 1

10 HOOFDSTUK 2 OBJECT EN BEDRIJFSGEGEVENS 2.1 Algemene gegevens Algemeen Bedrijfsnaam Provincie Zuid-Holland Object Provinciehuis Zuid-Holland Adres Zuid-Hollandplein 1 Postbus Postcode en plaats 2509 LP Den Haag Telefoon Openingstijden Maandag/ woensdag/ donderdag uur Dinsdag/ vrijdag uur Object/ gebouw Bestemming Kantoorgebouw met parkeergarage en kelder Aantal bouwlagen Maximaal 9 bouwlagen; allen in gebruik Toegang 1 hoofdingang (bewaking/ receptie) 4 neveningangen Bereikbaarheid Goed Gemiddelde aanwezigen uur ± 1400 personen uur ± personen Aangrenzende percelen Kantoren en woningen Blusvoorzieningen Buiten Binnen ondergrondse brandkranen brandslanghaspels, draagbare blustoestellen, droge stijgleidingen en sprinklers, Gasblussing (computerruimte) 2.2 Contactpersonen De het bureau Services is het aanspreekpunt voor zaken betreffende de bedrijfshulpverlening. 2.3 Aard en omvang van het object/ bedrijf In dit object zetelen het bestuur en de ondersteunende ambtelijke diensten van de provincie Zuid-Holland. Er zijn hier dagelijks ±1400 personen aanwezig. Pagina 2

11 HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENING 3.1 Organisatie van de interne hulpverlening Volgens de ARBO- wetgeving is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. In het kader van Arbo- wetgeving heeft het bestuur van de provinciale organisatie de opdracht verstrekt tot het oprichten van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHVorganisatie). Deze organisatie wordt gevormd door personen die met grote regelmaat aanwezig zijn in het bedrijf, waarbij ieder organisatielid zich bewust is van zijn rol en taken in geval van ontruiming en/ of calamiteit. In de hierna volgende paragrafen wordt een korte omschrijving gegeven van de functionarissen en de bijbehorende taken. 3.2 Algemeen Leider De Algemeen Leider (AL) is bij een calamiteit in een gebouw belast met de interne leiding en de coördinatie. De AL doet alles in overleg met het Hoofd Bedrijfshulpverlening of delegeert zijn taken aan deze persoon, maar hij blijft eindverantwoordelijk De AL heeft tot taak: Het nemen van beslissingen, afhankelijk van de calamiteit. Het zorgdragen voor de interne en externe communicatie middels de persvoorlichter (hiervoor is ook de afdeling Communicatie in te schakelen). Eindverantwoordelijkheid voor de afhandeling van een calamiteit 3.3 De Veiligheidscoordinator De veiligheidscoördinator stuurt operationeel de BHV organisatie aan en is verantwoordelijk voor het actualiseren van de plannen. BHV plannen maken en actueel houden Actueel houden van de ontruimingsplattegronden Zorgen voor opleidingsplannen Het jaarverslag Aanstellen van BHV'ers in overleg met het Hoofd Bedrijfshulpverlening Voorzitten van het BHV overleg Plaats vervanger AL 3.4 Hoofd bedrijfshulpverlening Het Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV) staat de AL bij en neemt de taken van de AL waar, totdat de AL is gearriveerd in het getroffen gebouw of gebouwdeel. Na overdracht van de taken zal het HBHV de AL adviseren over de te nemen maatregelen bij de aanpak en de bestrijding van de calamiteit. Het HBHV houdt daarbij de leiding over de BHV-organisatie en zorgt daarnaast voor afstemming met de externe hulpverleningsinstanties. Het HBHV draagt een oranje hesje ter herkenning. Het HBHV heeft tot taak: Het operationeel leiding geven aan de BHV ers. Het coördineren van de ontruiming Pagina 3

12 Het dagelijks aansturen van de bedrijfshulpverleningsdienst (trainingen en oefeningen organiseren, zorgen dat er voldoende BHV ers zijn) Het verwerken van incidentgegevens. Het bijhouden van een logboek, dat ter inzage ligt bij de beveiligingsloge. Het beheren van voorraad hulpverleningsmiddelen zoals: EHBO koffer, hesjes, plattegronden etc. 3.5 Bedrijfshulpverleners De operationele inzet bij calamiteiten wordt verzorgd door Bedrijfshulpverleners (BHV ers). Zij verlenen Eerste Hulp en voorkomen of beperken de gevolgschade tot een minimum. Zij beheersen de vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het bedienen van de beschikbare voorzieningen zoals brandblussers en dergelijke. De BHV'er draagt een geel hesje ter herkenning. De BHV er heeft tot taak: Het verlenen van de noodzakelijke eerste hulp. Het bestrijden van beginnende brand. Het begeleiden van niet-zelfredzame personen tijdens ontruiming (voorzover ze niet zelf of met een eigen begeleider weg kunnen). Het zorgdragen voor EHBO-gevallen. Het tegengaan van instroom in het gebouw tijdens ontruimingen. (De verdeling van BHV ers geschiedt door middel van kaarten waarop de plaats staat aangegeven waar ze moeten staan.) Onder de bedrijfshulpverleners is een aantal aanvoerders, zij beschikken behalve over een semafoon ook over een portofoon. Er is een tweetal aanvoerders per gebouw aangewezen. Zij nemen ook de leiding op de plaats van het incident, en worden bij EHBO-gevallen als eerste opgeroepen. 3.6 Benoeming Alle in dit hoofdstuk genoemde functies in de bedrijfshulpverleningsorganisatie dienen schriftelijk door de Directie benoemd te worden. 3.7 Vervanging Voor de functies van Algemeen Leider en Hoofd Bedrijfshulpverlening geldt dat bij afwezigheid vervanging wordt geregeld. In principe is dit altijd dezelfde vaste vervanger voor deze functies. Zie bladzijde 13 voor 6.9 met de namenlijst van alle functionarissen en bedrijfshulpverleners. 3.8 Trainingen en opleiding Er worden op regelmatige basis trainingen en opleidingen verzorgd om de kennis en vaardigheden van alle medewerkers van de bedrijfshulpverleningsdienst op peil te houden. BHV ers moeten minimaal 16 uur per jaar trainingen volgen. Het EHBO-diploma moet elk jaar opnieuw verlengd worden. Geregeld worden aangekondigde- en onaangekondigde ontruimingsoefeningen gehouden. Deze worden gepland door de veiligheidscoördinator en het HBHV Pagina 4

13 HOOFDSTUK 4 ALARMERINGSPLAN Bij het ontstaan van calamiteiten in of buiten het gebouw, bijvoorbeeld ongevallen of brand, is het van groot belang dat er snel en goed gealarmeerd wordt. Het is tijdens het alarmeren noodzakelijk dat de gegevens naar een centraal meldpunt gaan. Bovendien is het essentieel dat de informatie eenduidig en duidelijk is. Wanneer er geen goede alarmering plaatsvindt is de kans groot dat er geen goede bedrijfshulpverlening verleend kan worden. Het hoe, wat en wie rond het alarmeren wordt in het onderstaande hoofdstuk verder toegelicht. 4.1 Taken Centraal Meldpunt Het Centraal Meldpunt (CMP) van het Provinciehuis is de beveiliging. Het CMP is bereikbaar via het interne alarmnummer: % 6666 De alarmering geschiedt telefonisch. Wat te doen na een melding van een ongeval, onwelwording of calamiteit: Waarschuw de benodigde dienstdoende BHV ers door middel van een semafoon of portofoon. Verstrek nadere informatie aan de BHV ers en dirigeer hen naar de plaats van de gebeurtenis via portofoon en telefoon. Wacht op de instructies van de hulpverleners op de plaats van de gebeurtenis Waarschuw, indien nodig, de overheidsalarmcentrale tel: (0)-112 Indien nodig (bij brand, ontruiming of bommelding), alarmeert u de buren van het betreffende object en/ of waarschuwt u de functionarissen zoals genoemd in punt 4.3 Alarmeer HBHV (indien noodzakelijk). Alarmeer indien noodzakelijk versterking (niet dienstdoende BHV ers) via portofoon en omroepinstallatie. Vang de (externe) hulpverleners op en breng hen naar de plaats van de calamiteit. Pagina 5

14 4.2 Schematische weergave alarmering ALARM Tel: 6666 oproep HBHV & portodragers BHV terplaatse Besluit : Afmelden brandweer en opheffen van calamiteit situatie zelf blussen (0)-112 AL Informeren Ontruimen Brandweer Politie Ambulance Pagina 6

15 4.3 Te alarmeren leiders bij de verschillende ontruimingssituaties Calamiteit Leiders van het werkaspect Mede betrokken Intern Extern functionarissen Brandbestrijding AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer HBHV, BHV-leden, Veiligheidscoördinator Management Ontruiming van gebouwen AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer BHV-leden Bestrijding onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer Veiligheidscoördinator Management, Redding en EHBO AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer BHV-leden en GGD Bommelding AL, HBHV Politie HBHV, Veiligheidscoördinator, Management Ordemaatregel AL, HBHV Politie Veiligheidscoördinator, Management Terrorisme AL, HBHV Beleidscentrum (overheid) Politie Veiligheidscoördinator Management 4.4 Alarmkaart De alarmkaart is een wettelijk verplichte instructie. Deze instructie Wat te doen bij brand..! enz. moet op strategische plaatsen binnen het bedrijf worden opgehangen. Een alarmkaart is als bijlage 1 bijgevoegd. Op een alarmkaart staan de alarmnummers vermeld, verder zijn er vier korte instructies vermeld over hoe te handelen tijdens calamiteiten. Op alle ontruimingsplattegronden in het gebouw staan deze instructies vermeld. De instructies hebben betrekking op de volgende calamiteiten: Ongeval Brand Bommelding Ontruiming 4.5 Herkenbaarheid organisatie De herkenningsmiddelen zijn opvallend en zijn bekend bij de Brandweer, politie en GG&GD Functionaris AL Veiligheidscoördinator HBHV BHV Herkenning Oranje hesje Oranje hesje Oranje hesje Geel hesje 4.6 Buurbedrijven Buurbedrijven: Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Koningskade AA Den Haag Pagina 7

16 Postbus EX Den Haag tel: fax: Gemaakte afspraken: Er is de afspraak dat van elkaars plein gebruik gemaakt mag worden als uitwijkmogelijkheid bij een oefening of calamiteit. Het is wel gebruikelijk om het buurtbedrijf telefonisch op de hoogte te stellen wanneer de brand- of ontruimingsoefening plaats zal vinden en men zich dus op diens plein zal begeven. Buurwoningen Pagina 8

17 HOOFDSTUK 5 ONTRUIMINGSPLAN Door een gebeurtenis binnen of buiten het gebouw, bijvoorbeeld brand of een bommelding, kan het noodzakelijk zijn om het gebouw, of een gedeelte daarvan, te ontruimen. Bovendien is het mogelijk dat bij een ongeval met gevaarlijke stoffen in het gebouw of daarbuiten maatregelen genomen moeten worden, zoals het sluiten van ramen en deuren, het afzetten van de ventilatie en binnen blijven. Het begeleiden van de ontruiming en het controleren of het gebouw is verlaten wordt uitgevoerd door de BHV ers onder leiding van het HBHV. Hier is de algemene gang van zaken voor een ontruiming beschreven. In bijlagen 4, 5 en 6 zijn specifieke details opgenomen over hoe te handelen bij bommelding, brand en gijzeling. 5.1 Opdracht tot ontruiming Het ontruimen kan geschieden in opdracht van: Intern: HBHV Veiligheidscoordinator AL Extern: Brandweer Politie In het algemeen zal de beslissing tot ontruiming worden genomen in overleg met AL, Brandweer en/ of Politie. 5.2 Ontruimingssignaal De start van de ontruimingsprocedure wordt bekend gemaakt via het lokale omroepsysteem, of via een ontruimingssignaal. In dit specifieke geval gebeurt dit via een omroepinstallatie en ontruimingssignaal (slow whoop). Bovendien wordt de dienstdoende BHV-ploeg per semafoon gewaarschuwd. 5.3 Vluchtwegen De vluchtwegen zijn duidelijk met een gele kleur en met groene pictogrammen op de ontruimingsplattegronden aangegeven (zie bijlage 2). In het gebouw zijn de vluchtwegen aangeduid met groene vluchtwegbordjes. Pagina 9

18 5.4 Verzamelplaats Bij een ontruiming is het binnenplein van het provinciehuis als verzamelplaats aangegeven. Door bijzondere omstandigheden (variërende omstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de betrokkenen) heeft het HBHV de bevoegdheid een andere verzamelplaats aan te wijzen, zoals het plein van Rijkswaterstaat of het Malieveld. Let u hierbij op dat u voldoende afstand van het object houdt zodat de hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen. Indien noodzakelijk kan het HBHV een andere locatie aanwijzen. De verzamelplaats wordt in de ontruimingsoproep vermeld.!!! Belangrijk is het melden en afmelden op de verzamelplaats.!!! Blijf op de verzamelplaats tot u toestemming krijgt om terug te keren naar uw werkplek. Ga nooit op eigen gelegenheid terug. Dit mag pas nadat het gebouw is vrijgegeven door de Brandweer of Politie. 5.5 Bedrijfshulpverleners Alle bedrijfshulpverleners die dienst hebben worden uiteraard ook ingeschakeld bij een ontruiming. Hun taken, verantwoordelijkheden en instructies staan opgenomen in hoofdstuk Niet-zelfredzame personen Er is in het gebouw een aantal niet-zelfredzame personen aanwezig. Dit zijn ongeveer 34 kinderen in het kinderdagverblijf en een aantal gehandicapte medewerkers. Deze gehandicapte medewerkers begeven zichzelf, indien mogelijk, naar het trappenhuis. Ook worden BHV'ers naar de niet-zelfredzame personen gestuurd d.m.v. ontruimingskaarten met specifieke informatie om te helpen met het verlaten van het gebouw. Voor de kinderkring geldt ook dat er een groep BHV ers heen gaat om te helpen met ontruimen. Indien het verlaten van het gebouw voor de gehandicapte medewerkers grote problemen geeft bij het traplopen brengt een BHV er deze personen voorlopig naar een zo veilig mogelijke plek (b.v. achter een rook- en brandwerende deur of in een ander compartiment) en meldt dit bij het HBHV. Het HBHV zal een aantal BHV'ers sturen die met behulp van een evacuatiestoel de persoon helpen het gebouw te verlaten, of de Brandweer hierover inlichten om die personen te laten evacueren. Naam niet-zelfredzame persoon Handicap Kamernumme r Dhr C.J.. Trommel Rolstoelgebruiker D 402 Dhr. M. Soares Miquel Gehoor B 117 Mw.J.J.W Valkenburg-v.d. Gehoor A 496 Pluijm Mw. L.M. van Os Rolstoel A 376 Pagina 10

19 De beveiliging/ receptie geeft op het bezoekerslijst aan, welke bezoekers mindervalide zijn en in welke ruimte zij zich bevinden. Bij een eventuele ontruiming moet met deze mensen rekening worden gehouden door de BHV leden Pagina 11

20 HOOFDSTUK 6 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN 6.1 De functie van een bedrijfshulpverleningsplan De functie van een interne BHV-organisatie is het verlenen van hulp vanaf het moment van een calamiteit tot het moment van arriveren van de Overheidshulpverleners. De functie van BHV ers is van onschatbare waarde omdat in elke willekeurige situatie personen plotseling ziek kunnen worden of gewond kunnen raken. Hoe deze personen zo snel mogelijk getrainde hulp te bieden staat in het BHV-plan beschreven. Ook bij een (beginnende) brand weten getrainde BHV ers op adequate wijze om te gaan met de situatie. Zij hebben kennis van de aanwezige blusmiddelen en kunnen beginnende brandjes effectief blussen. Verder kunnen BHV ers op de juiste wijze alarmeren, communiceren met Overheidshulpverleners en zijn zij in staat om eventuele slachtoffers op een veilige wijze te evacueren. Door hun plaatselijke bekendheid in het object waar zij werkzaam zijn, kunnen ze een rol vervullen als gids en/ of begeleider van de Overheidshulpverleners. De taken van de BHV'ers en de wijze waarop ze gealarmeerd worden zijn vastgelegd in de instructie BHV 1 en Instructie BHV 1 Deze instructie is bestemd voor BHV'ers ingedeeld in de organisatie van de provincie Zuid- Holland. De Arbo-wet verplicht iedere werkgever tot het oprichten en in stand houden van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie. De vaardigheden die daarbij getraind worden zijn: Verlenen van de EHBO en Reanimatie Beperken en bestrijden van beginnende brand Alarmeren en evacueren van werknemers in noodsituaties Op juiste wijze communiceren met Overheidshulpverleners De organisatie van de BHV binnen, de Provincie Zuid-Holland te Den Haag, werkt zoals vastgelegd in: BHV-instructie 2: Paraatheiddienst BHV. De ontruiming werkt zoals is vastgelegd in de Ontruimingsinstructie van het betreffende gebouw. Het HBHV heeft o.a. tot taak de BHV-organisatie in te richten, te beheren en te onderhouden. De werkgever blijft echter de eindverantwoordelijke voor deze taken. De uitvoering van de BHV- aangelegenheden, inclusief de interne leiding zoals bedoeld in de Ontruimings- en alarmeringsplannen van de verschillende gebouwen, is toevertrouwd aan het HBHV. De werkgever stelt personeel beschikbaar voor de uitvoering van de genoemde bedrijfshulpverleningstaken. Pagina 12

21 6.3 Instructie BHV 2 Onderwerp: Paraatheiddienst BHV. 1. Werkgebied per BHV-lid: Het werkgebied wordt bepaald door de plaats waar zich een calamiteit voordoet. BHV ers kunnen in het hele gebouw/ object ingezet worden. 2. Paraatheiddienst BHV leden: De BHV ers zijn, als ze aanwezig zijn op het werk altijd paraat, en ze dienen de semafoon / portofoon altijd bij zich te dragen als ze in het gebouw zijn. De aan- en afwezigheid van de BHV ers wordt dagelijks gecontroleerd door de beveiliging m.b.v. de aanwezigheidregistratie in het toegangscontrolesysteem (Invise). Als het totaal aantal aanwezige hulpverleners minder dan 20 personen is, stelt de bewaking onmiddellijk het HBHV op de hoogte zodat voor vervanging gezorgd kan worden. 3. Opdracht tot inzet: BHV-hulp kan worden aangevraagd door het interne alarmnummer% 6666 van de Provincie Zuid-Holland te bellen. De beveiliger die het verzoek tot hulpverlening aanneemt waarschuwt het HBHV en de eventuele benodigde BHV ers door middel van een portofoon en/ of semafoon oproep. Het BHV-lid meldt zich onmiddellijk bij het Centrale Meld Punt (CMP) of laat zich per portofoon informeren over de aard, de omvang en de plaats van het incident. 6.4 Taken Algemeen Leider De AL wordt telefonisch geinformeerd door het HBHV. Hij of zijn plaatsvervanger oefent de interne leiding uit in het door een calamiteit getroffen gebied. Wat te doen nadat u bent gealarmeerd: 1. Begeef u naar het CMP of neem contact op met het HBHV (als deze uw functie als AL heeft waargenomen). Neem dan de taak AL over van het HBHV. 2. Laat u informeren over de aard en omvang van de calamiteit. 3. Neem een beslissing, afhankelijk van de ernst van de calamiteit, over de noodzaak van het instellen van een PCC (Plaatselijk Coördinatie Centrum) of een LCC (Landelijk Coördinatie Centrum). 4. Draag zorg voor de interne en externe communicatie, o.a. met het ingestelde coördinatie centrum, een. 5. Draag zorg voor het bijhouden van een logboek met de feitelijke gegevens over de calamiteit ten behoeve van het in te stellen onderzoek en latere rapportering. Dit logboek ligt bij de CMP ter inzage. Overleg met de overheidsinstanties over het moment waarop weer naar de normale situatie kan worden teruggekeerd. Pagina 13

22 6.5 Taken Hoofd bedrijfshulpverlening Bij het uitvoeren van kleine hulpverleningen heeft het HBHV geen uitvoerende taken. Wel heeft hij een rol in het verwerken van de incidentgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor: Gegevens voor het BHV-en Arbo-jaarverslag Bronbestrijding Aanvulling/ vervangen van gebruikte middelen Het HBHV heeft als plaatsvervanger van de AL de leiding bij calamiteiten, het HBHV coördineert de ontruiming en geeft leiding aan de BHV ers. Wat te doen nadat u bent gealarmeerd: 1. Begeef u naar het Centrale Meldpunt (CMP). 2. Laat u informeren over de aard en omvang van de calamiteit. 3. Coördineer de te nemen maatregelen; stem de te verrichten werkzaamheden op elkaar af. 4. Neem een beslissing over de omvang van de ontruiming (geheel of gedeeltelijk) en draag zorg voor de alarmering van de aanwezige personen. 5. Geef leiding aan het onderzoek na een bomalarm. 6. Neem een beslissing, afhankelijk van de ernst van de calamiteit, over de noodzaak van de instelling van een PCC in overleg met de AL, Brandweer/ Politie. 7. Draag zorg voor de interne- en externe communicatie o.a. met het ingestelde Coördinatie Centrum. 8. Houd een logboek bij met feiten over de calamiteit t.b.v. onderzoek en rapportering. 9. Informeer de Brandweer/ GG&GD over de specifieke gevaren in het gebouw en de vorderingen van de ontruiming, draag de leiding over. Draag na de komst van de AL de taken over waar hij verantwoordelijkheid voor heeft. U behoudt de leiding over de inzet van de BHV-organisatie. 6.6 Taken Bedrijfshulpverlener Wat te doen nadat u bent gealarmeerd: 1. Neem na uw oproep contact op met het CMP, laat u per portofoon informeren over de plaats en de aard van de calamiteit. U hoort dan waar u verwacht wordt. 2. Begeef u naar de plaats van de calamiteit. De eerste aanwezige BHV er neemt de operationele leiding totdat de portofoondrager is gearriveerd. Andere BHV ers ontvangen van het HBHV een kaart met de plaats waar de instroom en de uitstroom te coordineren. 3. Verleen de noodzakelijke eerste hulp of tracht een beginnende brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen. 4. Sluit zo mogelijk ramen en deuren en schakel de aanwezige gastoevoer, apparatuur en motoren uit. Pagina 14

23 6.7 Plaatselijk coördinatie centrum (PCC) Indien bij een ernstige calamiteit wordt besloten tot het instellen van een Plaatselijk Coördinatie Centrum (PCC) kan, in overleg met de buurbedrijven, van een onbedreigd object in de nabijheid gebruikt gemaakt worden. Een PCC kan, in overleg met de Brandweer, in een verbindingscommando voertuig ingesteld worden. Samenstelling PCC: Onder verantwoordelijkheid van het HBHV of de AL wordt het PCC bijeen geroepen. Persvoorlichter: Het Management, ondersteund door de afdeling communicatie, zal bij calamiteiten optreden als persvoorlichter. 6.8 Terugkeer naar de normale werksituatie Bommelding: Na overleg met de Brandweer/ Politie, en als het gebouw of terrein is vrijgegeven, kan het HBHV of de AL opdracht geven de medewerkers terug te sturen naar de werkplek. Hij heeft hiervoor een mandaat. Brand, wateroverlast en dergelijke: Na een brand, wateroverlast enz. zal het niet altijd mogelijk zijn om de werkzaamheden direct te hervatten. Na overleg met de Brandweer, Politie en de medewerker van de Stichting Salvage worden vervolgacties gepland voor het beperken van de omgevingschade en het sporenderzoek. Pagina 15

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Vossemeren Dortmundstraat AV Nieuw Vossemeer

Ontruimingsplan. Vossemeren Dortmundstraat AV Nieuw Vossemeer BEM1501383 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking Ontruimingsplan d.d. nr.(s) 01-07-2015 ZK14000857 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Vossemeren Dortmundstraat 8 4681 AV Nieuw

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Versie 1 1 september 2013 1. INHOUD 2 INLEIDING... 3 3 OBJECT EN

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

C.V. ruimte. Receptie. Brandweer Gemeente Buren / Culemborg

C.V. ruimte. Receptie. Brandweer Gemeente Buren / Culemborg G C.V. ruimte P 7 P 2 6 2 0 Receptie INHOUD PAGINA Inleiding 1 1. Ontruimingsplan algemeen 2 2. Opstellen ontruimingsplan 3 2.1. Algemene richtlijnen voor de uitvoering 3 2.2. Het voorblad 3 2.3. Taakverdeling

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd.

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd. Onderwerp : Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouw Datum : mei 2008 Bron : Kerkrentmeesterlijk beheer Auteur :- Nummer : NotSt76-011 REGELGEVING De problematiek van brandveiligheid van kerkelijke gebouwen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND maart 2005 Inhoudsopgave pag. 1. INLEIDING 3 2. BEDRIJFSINFORMATIE 4 3. BEDRIJFSHULPVERLENING 5 3.1. Doel van de BHV 6 3.2. Taken van de BHV 6

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

schoolveiligheidsplan

schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Inleiding 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 4. Processen van melden t/m nazorg 4.1 Bij brand 4.2 Bij persoonlijk letsel 4.3 Bij vrijkomende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie