Bedrijfshulpverleningsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfshulpverleningsplan"

Transcriptie

1 Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator)

2 Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II

3 VOORWOORD Voor het schrijven van het bedrijfshulpverleningsplan is in 2001 een professionele organisatie op het gebied van bedrijfshulpverlening ingeschakeld. Daar het plan geen statisch document is, zijn er in de loop der jaren reeds enkele aanpassingen is uitgevoerd. De aanpassingen die met de versie 2.0 () worden uitgevoerd betreffen het algehele document. De toekomstige aanpassingen vinden plaats m.b.v. een wijzigingblad. Voorheen werd binnen de Provincie de bedrijfshulpverleningsdienst afgekort met BHD, echter de term BHV is een landelijk gebruikte afkorting. Vandaar dat verder in dit plan ook de term BHV gebruikt is. Ook een aantal functiebenamingen zijn om deze reden veranderd. Bovendien is besloten om alle BHV ers gelijk te scholen om de alarmeringsprocedures te vereenvoudigen. Dit betekent dat alle BHV ers EHBO en kleine blusmiddelen beheersen. Pagina III

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... III INHOUDSOPGAVE...IV VERKLARENDE WOORDENLIJST...VI HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 2 OBJECT EN BEDRIJFSGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS CONTACTPERSONEN AARD EN OMVANG VAN HET OBJECT/ BEDRIJF...2 HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENING ORGANISATIE VAN DE INTERNE HULPVERLENING ALGEMEEN LEIDER HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING BEDRIJFSHULPVERLENERS BENOEMING VERVANGING TRAININGEN EN OPLEIDING...4 HOOFDSTUK 4 ALARMERINGSPLAN TAKEN CENTRAAL MELDPUNT SCHEMATISCHE WEERGAVE ALARMERING TE ALARMEREN LEIDERS BIJ DE VERSCHILLENDE ONTRUIMINGSSITUATIES ALARMKAART HERKENBAARHEID ORGANISATIE BUURBEDRIJVEN...7 HOOFDSTUK 5 ONTRUIMINGSPLAN OPDRACHT TOT ONTRUIMING ONTRUIMINGSSIGNAAL VLUCHTWEGEN VERZAMELPLAATS BEDRIJFSHULPVERLENERS NIET-ZELFREDZAME PERSONEN...10 HOOFDSTUK 6 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN DE FUNCTIE VAN EEN BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN INSTRUCTIE BHV INSTRUCTIE BHV TAKEN ALGEMEEN LEIDER TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER PLAATSELIJK COÖRDINATIE CENTRUM (PCC) TERUGKEER NAAR DE NORMALE WERKSITUATIE NAMENLIJST FUNCTIONARISSEN EN BEDRIJFSHULPVERLENERS PIKETFUNCTIONARISSEN...16 Pagina IV

5 HOOFDSTUK 7 AANVALSPLAN BRANDWEER DE FUNCTIE VAN HET AANVALSPLAN GEGEVENS HET DOEL VAN HET AANVALSPLAN HET AANVALSPLAN...19 HOOFDSTUK 8 ALGEMENE RICHTLIJNEN ALGEMENE RICHTLIJNEN GEBRUIKERS RICHTLIJNEN BIJ BOMMELDING AFSPRAKEN EN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE BRANDWEER...22 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 BIJLAGE 7 BIJLAGE 8 BIJLAGE 9 BIJLAGE 10 ALARMKAART ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN TEKENING VAN HET AANVALSPLAN INSTRUCTIE BOMMELDING + BOMMELDINGSFORMULIER INSTRUCTIE BIJ BRAND INSTRUCTIE BIJ GIJZELING MELDINGSFORMULIER BRAND, ONGEVAL EN HULPVERLENING VERDEELLIJST WIJZIGINGSBLADEN INSTRUCTIEBOEKJES Pagina V

6 VERKLARENDE WOORDENLIJST Gebruikte afkortingen AL BHV BMC CMP EOC FTBV GGD GG&GD HBHV LCC PCC Algemeen Leider Bedrijfshulpverlening Brandmeldcentrale Centraal Meldpunt (beveiligingsloge) Explosieven Opruimingscommando Functies, Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Hoofd bedrijfshulpverlening Landelijk Coördinatie Centrum (bij grote calamiteiten wordt een landelijk informatie- en calamiteitenpunt ingericht) Plaatselijk Coördinatie Centrum (beveiligingsloge) Pagina VI

7 Definities Aanvalsplan Alarmeringsplan Algemeen leider BHV er BHV-middelen BHV-organisatie BHV-plan BHV-scan Hoofd Bedrijfshulpverlening Inrichtingsvoorstel Niet-zelfredzame personen Ontruimingsplan Overheidshulpverleners Piketfunctionaris Stichting Salvage Het aanvalsplan bevat gegevens die in geval van brand voor een veilig en doelmatig optreden van de Brandweer nodig zijn. Het Alarmeringsplan bevat gegevens die voor de organisatie de wijze van melding, alarmering en communicatie bepalen. De Algemeen Leider is bij calamiteiten belast met de interne leiding en de coördinatie De bedrijfshulpverlener (BHV er) is opgeleid om bij ongevallen eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen, personen (ook niet-zelfredzame) in veiligheid te brengen en assistentie te verlenen bij ontruiming van een gebouw/ object. BHV-middelen zijn ter ondersteuning van de bedrijfshulpverlener, bijvoorbeeld: semafoon, EHBO koffer, portofoon, hesje. De bedrijfshulpverleningsorganisatie van een bedrijf is een eerstelijns hulpverleningsorganisatie die bestaat uit BHV ers. Deze hulpverleners dienen bij ongewenste gebeurtenissen, ongevallen en/ of calamiteiten als voorpost van de externe hulpverleningsdiensten van de gemeentelijke en/ of regionale overheid (Brandweer, Politie, Geneeskundige diensten). Het BHV-plan bevat een aantal maatregelen die genomen moet worden om snel hulp te verlenen bij een calamiteit. De BHV-scan is het inventariseren en evalueren van risico s aan de hand van een vragenlijst en een inventarisatieronde op het gebied van Bedrijfshulpverlening, die gebaseerd is op wettelijke voorschriften en richtlijnen. Tevens doet de scan dienst als informatiebron voor het bedrijfshulpverleningsplan. Het Hoofd Bedrijfshulpverlening geeft in samenspraak met de Algemeen Leider leiding aan de BHV-organisatie, geeft leiding aan de ontruiming en houdt de registratie bij van de afmeldingen. Het inrichtingsvoorstel is het plan waarin aangegeven is hoe de BHVorganisatie ingericht dient te worden. Een persoon die niet zonder hulp van andere personen kan ontvluchten. Het Ontruimingsplan bevat een aantal maatregelen die nauwkeurig bepaalt onder welke omstandigheden, onder wiens leiding de aanwezigen een gebouw veilig moeten verlaten. Onder Overheidshulpverleners wordt verstaan: Brandweer, Politie, EOC, GG&GD en/ of GGD. Piketfunctionarissen zijn personen die worden opgeroepen tijdens calamiteiten. Tevens beschikken deze functionarissen over de benodigde bevoegdheden en een gedegen kennis van het object/ gebouw. De stichting Salvage neemt buitengewone maatregelen tijdens of meteen na repressie, om samen met de belangrijkste beredderingsmaatregelen een schadestop te bewerkstelligen en de verdere beredderingsmaatregelen mogelijk te maken. Pagina VII

8 Pagina VIII

9 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Volgens de ARBO- wetgeving is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Waar mensen werken verdient het de aandacht te zorgen voor veiligheid. Niet alleen voor de persoonlijke veiligheid, maar ook voor de veiligheid in de kantoorruimten waarin werkzaamheden worden verricht. Ondanks het aanbrengen van preventieve voorzieningen en voorzorgsmaatregelen in de gebouwen, is het ontstaan van calamiteiten niet geheel uit te sluiten. Mogelijke calamiteiten zijn: Ongevallen zoals struikelen, vallen en zich bezeren aan eenvoudige apparatuur Onwel wordingen Branden Elektrocuties Ongecontroleerde ontsnappingen van schadelijke of brandbare (vloei-)stoffen Natuurrampen Bommeldingen Bezettingen van het terrein/ gebouw of terroristische activiteiten Externe gebeurtenissen met ernstige effecten voor het gebouw Vanwege de vaak levensbedreigende situaties die zich bij calamiteiten kunnen voordoen, is het van groot belang alle aanwezigen te alarmeren en zo snel mogelijk het gebouw te ontruimen. Bovendien is het van belang te weten welke vluchtwegen en nooduitgangen kunnen worden gebruikt en waar deze zich bevinden. Dit kan alleen worden bereikt indien vooraf concrete maatregelen zijn genomen, zoals een georganiseerde hulpverlening bij calamiteiten. Om bij calamiteiten snel en doelmatig te kunnen reageren is een Bedrijfshulpverleningsorganisatie nodig die de uitvoerende taken volgens de regels toepast zoals vastgelegd in het bedrijfshulpverleningsplan. Het regelmatig toetsen en oefenen van dit bedrijfshulpverleningsplan is noodzakelijk, want een adequate inzet kan het risico tot een minimum beperken van persoonlijk letsel en schade aan gebouwen, bedrijfsprocessen en - middelen. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu vallen onder de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer samen. Daarom heeft de Arbo-wet de werkgever verplicht gesteld instructie en/ of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De werknemers zijn verplicht gesteld om deze bij te wonen en de instructies van het Ontruimingsplan te kennen. In het Ontruimingsplan is aangegeven welke acties er door hiervoor getrainde personen moeten worden ondernomen in geval van ontruiming. Daarnaast bevat het Ontruimingsplan plattegrondtekeningen, waarop onder meer de vluchtroutes in de gebouwen zijn aangegeven. Bij calamiteiten en/ of ongevallen resulteert dit in een snelle en gerichte alarmering, hulpverlening en ontruiming. Pagina 1

10 HOOFDSTUK 2 OBJECT EN BEDRIJFSGEGEVENS 2.1 Algemene gegevens Algemeen Bedrijfsnaam Provincie Zuid-Holland Object Provinciehuis Zuid-Holland Adres Zuid-Hollandplein 1 Postbus Postcode en plaats 2509 LP Den Haag Telefoon Openingstijden Maandag/ woensdag/ donderdag uur Dinsdag/ vrijdag uur Object/ gebouw Bestemming Kantoorgebouw met parkeergarage en kelder Aantal bouwlagen Maximaal 9 bouwlagen; allen in gebruik Toegang 1 hoofdingang (bewaking/ receptie) 4 neveningangen Bereikbaarheid Goed Gemiddelde aanwezigen uur ± 1400 personen uur ± personen Aangrenzende percelen Kantoren en woningen Blusvoorzieningen Buiten Binnen ondergrondse brandkranen brandslanghaspels, draagbare blustoestellen, droge stijgleidingen en sprinklers, Gasblussing (computerruimte) 2.2 Contactpersonen De het bureau Services is het aanspreekpunt voor zaken betreffende de bedrijfshulpverlening. 2.3 Aard en omvang van het object/ bedrijf In dit object zetelen het bestuur en de ondersteunende ambtelijke diensten van de provincie Zuid-Holland. Er zijn hier dagelijks ±1400 personen aanwezig. Pagina 2

11 HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENING 3.1 Organisatie van de interne hulpverlening Volgens de ARBO- wetgeving is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. In het kader van Arbo- wetgeving heeft het bestuur van de provinciale organisatie de opdracht verstrekt tot het oprichten van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHVorganisatie). Deze organisatie wordt gevormd door personen die met grote regelmaat aanwezig zijn in het bedrijf, waarbij ieder organisatielid zich bewust is van zijn rol en taken in geval van ontruiming en/ of calamiteit. In de hierna volgende paragrafen wordt een korte omschrijving gegeven van de functionarissen en de bijbehorende taken. 3.2 Algemeen Leider De Algemeen Leider (AL) is bij een calamiteit in een gebouw belast met de interne leiding en de coördinatie. De AL doet alles in overleg met het Hoofd Bedrijfshulpverlening of delegeert zijn taken aan deze persoon, maar hij blijft eindverantwoordelijk De AL heeft tot taak: Het nemen van beslissingen, afhankelijk van de calamiteit. Het zorgdragen voor de interne en externe communicatie middels de persvoorlichter (hiervoor is ook de afdeling Communicatie in te schakelen). Eindverantwoordelijkheid voor de afhandeling van een calamiteit 3.3 De Veiligheidscoordinator De veiligheidscoördinator stuurt operationeel de BHV organisatie aan en is verantwoordelijk voor het actualiseren van de plannen. BHV plannen maken en actueel houden Actueel houden van de ontruimingsplattegronden Zorgen voor opleidingsplannen Het jaarverslag Aanstellen van BHV'ers in overleg met het Hoofd Bedrijfshulpverlening Voorzitten van het BHV overleg Plaats vervanger AL 3.4 Hoofd bedrijfshulpverlening Het Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV) staat de AL bij en neemt de taken van de AL waar, totdat de AL is gearriveerd in het getroffen gebouw of gebouwdeel. Na overdracht van de taken zal het HBHV de AL adviseren over de te nemen maatregelen bij de aanpak en de bestrijding van de calamiteit. Het HBHV houdt daarbij de leiding over de BHV-organisatie en zorgt daarnaast voor afstemming met de externe hulpverleningsinstanties. Het HBHV draagt een oranje hesje ter herkenning. Het HBHV heeft tot taak: Het operationeel leiding geven aan de BHV ers. Het coördineren van de ontruiming Pagina 3

12 Het dagelijks aansturen van de bedrijfshulpverleningsdienst (trainingen en oefeningen organiseren, zorgen dat er voldoende BHV ers zijn) Het verwerken van incidentgegevens. Het bijhouden van een logboek, dat ter inzage ligt bij de beveiligingsloge. Het beheren van voorraad hulpverleningsmiddelen zoals: EHBO koffer, hesjes, plattegronden etc. 3.5 Bedrijfshulpverleners De operationele inzet bij calamiteiten wordt verzorgd door Bedrijfshulpverleners (BHV ers). Zij verlenen Eerste Hulp en voorkomen of beperken de gevolgschade tot een minimum. Zij beheersen de vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het bedienen van de beschikbare voorzieningen zoals brandblussers en dergelijke. De BHV'er draagt een geel hesje ter herkenning. De BHV er heeft tot taak: Het verlenen van de noodzakelijke eerste hulp. Het bestrijden van beginnende brand. Het begeleiden van niet-zelfredzame personen tijdens ontruiming (voorzover ze niet zelf of met een eigen begeleider weg kunnen). Het zorgdragen voor EHBO-gevallen. Het tegengaan van instroom in het gebouw tijdens ontruimingen. (De verdeling van BHV ers geschiedt door middel van kaarten waarop de plaats staat aangegeven waar ze moeten staan.) Onder de bedrijfshulpverleners is een aantal aanvoerders, zij beschikken behalve over een semafoon ook over een portofoon. Er is een tweetal aanvoerders per gebouw aangewezen. Zij nemen ook de leiding op de plaats van het incident, en worden bij EHBO-gevallen als eerste opgeroepen. 3.6 Benoeming Alle in dit hoofdstuk genoemde functies in de bedrijfshulpverleningsorganisatie dienen schriftelijk door de Directie benoemd te worden. 3.7 Vervanging Voor de functies van Algemeen Leider en Hoofd Bedrijfshulpverlening geldt dat bij afwezigheid vervanging wordt geregeld. In principe is dit altijd dezelfde vaste vervanger voor deze functies. Zie bladzijde 13 voor 6.9 met de namenlijst van alle functionarissen en bedrijfshulpverleners. 3.8 Trainingen en opleiding Er worden op regelmatige basis trainingen en opleidingen verzorgd om de kennis en vaardigheden van alle medewerkers van de bedrijfshulpverleningsdienst op peil te houden. BHV ers moeten minimaal 16 uur per jaar trainingen volgen. Het EHBO-diploma moet elk jaar opnieuw verlengd worden. Geregeld worden aangekondigde- en onaangekondigde ontruimingsoefeningen gehouden. Deze worden gepland door de veiligheidscoördinator en het HBHV Pagina 4

13 HOOFDSTUK 4 ALARMERINGSPLAN Bij het ontstaan van calamiteiten in of buiten het gebouw, bijvoorbeeld ongevallen of brand, is het van groot belang dat er snel en goed gealarmeerd wordt. Het is tijdens het alarmeren noodzakelijk dat de gegevens naar een centraal meldpunt gaan. Bovendien is het essentieel dat de informatie eenduidig en duidelijk is. Wanneer er geen goede alarmering plaatsvindt is de kans groot dat er geen goede bedrijfshulpverlening verleend kan worden. Het hoe, wat en wie rond het alarmeren wordt in het onderstaande hoofdstuk verder toegelicht. 4.1 Taken Centraal Meldpunt Het Centraal Meldpunt (CMP) van het Provinciehuis is de beveiliging. Het CMP is bereikbaar via het interne alarmnummer: % 6666 De alarmering geschiedt telefonisch. Wat te doen na een melding van een ongeval, onwelwording of calamiteit: Waarschuw de benodigde dienstdoende BHV ers door middel van een semafoon of portofoon. Verstrek nadere informatie aan de BHV ers en dirigeer hen naar de plaats van de gebeurtenis via portofoon en telefoon. Wacht op de instructies van de hulpverleners op de plaats van de gebeurtenis Waarschuw, indien nodig, de overheidsalarmcentrale tel: (0)-112 Indien nodig (bij brand, ontruiming of bommelding), alarmeert u de buren van het betreffende object en/ of waarschuwt u de functionarissen zoals genoemd in punt 4.3 Alarmeer HBHV (indien noodzakelijk). Alarmeer indien noodzakelijk versterking (niet dienstdoende BHV ers) via portofoon en omroepinstallatie. Vang de (externe) hulpverleners op en breng hen naar de plaats van de calamiteit. Pagina 5

14 4.2 Schematische weergave alarmering ALARM Tel: 6666 oproep HBHV & portodragers BHV terplaatse Besluit : Afmelden brandweer en opheffen van calamiteit situatie zelf blussen (0)-112 AL Informeren Ontruimen Brandweer Politie Ambulance Pagina 6

15 4.3 Te alarmeren leiders bij de verschillende ontruimingssituaties Calamiteit Leiders van het werkaspect Mede betrokken Intern Extern functionarissen Brandbestrijding AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer HBHV, BHV-leden, Veiligheidscoördinator Management Ontruiming van gebouwen AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer BHV-leden Bestrijding onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer Veiligheidscoördinator Management, Redding en EHBO AL, HBHV Gemeentelijke Brandweer BHV-leden en GGD Bommelding AL, HBHV Politie HBHV, Veiligheidscoördinator, Management Ordemaatregel AL, HBHV Politie Veiligheidscoördinator, Management Terrorisme AL, HBHV Beleidscentrum (overheid) Politie Veiligheidscoördinator Management 4.4 Alarmkaart De alarmkaart is een wettelijk verplichte instructie. Deze instructie Wat te doen bij brand..! enz. moet op strategische plaatsen binnen het bedrijf worden opgehangen. Een alarmkaart is als bijlage 1 bijgevoegd. Op een alarmkaart staan de alarmnummers vermeld, verder zijn er vier korte instructies vermeld over hoe te handelen tijdens calamiteiten. Op alle ontruimingsplattegronden in het gebouw staan deze instructies vermeld. De instructies hebben betrekking op de volgende calamiteiten: Ongeval Brand Bommelding Ontruiming 4.5 Herkenbaarheid organisatie De herkenningsmiddelen zijn opvallend en zijn bekend bij de Brandweer, politie en GG&GD Functionaris AL Veiligheidscoördinator HBHV BHV Herkenning Oranje hesje Oranje hesje Oranje hesje Geel hesje 4.6 Buurbedrijven Buurbedrijven: Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Koningskade AA Den Haag Pagina 7

16 Postbus EX Den Haag tel: fax: Gemaakte afspraken: Er is de afspraak dat van elkaars plein gebruik gemaakt mag worden als uitwijkmogelijkheid bij een oefening of calamiteit. Het is wel gebruikelijk om het buurtbedrijf telefonisch op de hoogte te stellen wanneer de brand- of ontruimingsoefening plaats zal vinden en men zich dus op diens plein zal begeven. Buurwoningen Pagina 8

17 HOOFDSTUK 5 ONTRUIMINGSPLAN Door een gebeurtenis binnen of buiten het gebouw, bijvoorbeeld brand of een bommelding, kan het noodzakelijk zijn om het gebouw, of een gedeelte daarvan, te ontruimen. Bovendien is het mogelijk dat bij een ongeval met gevaarlijke stoffen in het gebouw of daarbuiten maatregelen genomen moeten worden, zoals het sluiten van ramen en deuren, het afzetten van de ventilatie en binnen blijven. Het begeleiden van de ontruiming en het controleren of het gebouw is verlaten wordt uitgevoerd door de BHV ers onder leiding van het HBHV. Hier is de algemene gang van zaken voor een ontruiming beschreven. In bijlagen 4, 5 en 6 zijn specifieke details opgenomen over hoe te handelen bij bommelding, brand en gijzeling. 5.1 Opdracht tot ontruiming Het ontruimen kan geschieden in opdracht van: Intern: HBHV Veiligheidscoordinator AL Extern: Brandweer Politie In het algemeen zal de beslissing tot ontruiming worden genomen in overleg met AL, Brandweer en/ of Politie. 5.2 Ontruimingssignaal De start van de ontruimingsprocedure wordt bekend gemaakt via het lokale omroepsysteem, of via een ontruimingssignaal. In dit specifieke geval gebeurt dit via een omroepinstallatie en ontruimingssignaal (slow whoop). Bovendien wordt de dienstdoende BHV-ploeg per semafoon gewaarschuwd. 5.3 Vluchtwegen De vluchtwegen zijn duidelijk met een gele kleur en met groene pictogrammen op de ontruimingsplattegronden aangegeven (zie bijlage 2). In het gebouw zijn de vluchtwegen aangeduid met groene vluchtwegbordjes. Pagina 9

18 5.4 Verzamelplaats Bij een ontruiming is het binnenplein van het provinciehuis als verzamelplaats aangegeven. Door bijzondere omstandigheden (variërende omstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de betrokkenen) heeft het HBHV de bevoegdheid een andere verzamelplaats aan te wijzen, zoals het plein van Rijkswaterstaat of het Malieveld. Let u hierbij op dat u voldoende afstand van het object houdt zodat de hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen. Indien noodzakelijk kan het HBHV een andere locatie aanwijzen. De verzamelplaats wordt in de ontruimingsoproep vermeld.!!! Belangrijk is het melden en afmelden op de verzamelplaats.!!! Blijf op de verzamelplaats tot u toestemming krijgt om terug te keren naar uw werkplek. Ga nooit op eigen gelegenheid terug. Dit mag pas nadat het gebouw is vrijgegeven door de Brandweer of Politie. 5.5 Bedrijfshulpverleners Alle bedrijfshulpverleners die dienst hebben worden uiteraard ook ingeschakeld bij een ontruiming. Hun taken, verantwoordelijkheden en instructies staan opgenomen in hoofdstuk Niet-zelfredzame personen Er is in het gebouw een aantal niet-zelfredzame personen aanwezig. Dit zijn ongeveer 34 kinderen in het kinderdagverblijf en een aantal gehandicapte medewerkers. Deze gehandicapte medewerkers begeven zichzelf, indien mogelijk, naar het trappenhuis. Ook worden BHV'ers naar de niet-zelfredzame personen gestuurd d.m.v. ontruimingskaarten met specifieke informatie om te helpen met het verlaten van het gebouw. Voor de kinderkring geldt ook dat er een groep BHV ers heen gaat om te helpen met ontruimen. Indien het verlaten van het gebouw voor de gehandicapte medewerkers grote problemen geeft bij het traplopen brengt een BHV er deze personen voorlopig naar een zo veilig mogelijke plek (b.v. achter een rook- en brandwerende deur of in een ander compartiment) en meldt dit bij het HBHV. Het HBHV zal een aantal BHV'ers sturen die met behulp van een evacuatiestoel de persoon helpen het gebouw te verlaten, of de Brandweer hierover inlichten om die personen te laten evacueren. Naam niet-zelfredzame persoon Handicap Kamernumme r Dhr C.J.. Trommel Rolstoelgebruiker D 402 Dhr. M. Soares Miquel Gehoor B 117 Mw.J.J.W Valkenburg-v.d. Gehoor A 496 Pluijm Mw. L.M. van Os Rolstoel A 376 Pagina 10

19 De beveiliging/ receptie geeft op het bezoekerslijst aan, welke bezoekers mindervalide zijn en in welke ruimte zij zich bevinden. Bij een eventuele ontruiming moet met deze mensen rekening worden gehouden door de BHV leden Pagina 11

20 HOOFDSTUK 6 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN 6.1 De functie van een bedrijfshulpverleningsplan De functie van een interne BHV-organisatie is het verlenen van hulp vanaf het moment van een calamiteit tot het moment van arriveren van de Overheidshulpverleners. De functie van BHV ers is van onschatbare waarde omdat in elke willekeurige situatie personen plotseling ziek kunnen worden of gewond kunnen raken. Hoe deze personen zo snel mogelijk getrainde hulp te bieden staat in het BHV-plan beschreven. Ook bij een (beginnende) brand weten getrainde BHV ers op adequate wijze om te gaan met de situatie. Zij hebben kennis van de aanwezige blusmiddelen en kunnen beginnende brandjes effectief blussen. Verder kunnen BHV ers op de juiste wijze alarmeren, communiceren met Overheidshulpverleners en zijn zij in staat om eventuele slachtoffers op een veilige wijze te evacueren. Door hun plaatselijke bekendheid in het object waar zij werkzaam zijn, kunnen ze een rol vervullen als gids en/ of begeleider van de Overheidshulpverleners. De taken van de BHV'ers en de wijze waarop ze gealarmeerd worden zijn vastgelegd in de instructie BHV 1 en Instructie BHV 1 Deze instructie is bestemd voor BHV'ers ingedeeld in de organisatie van de provincie Zuid- Holland. De Arbo-wet verplicht iedere werkgever tot het oprichten en in stand houden van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie. De vaardigheden die daarbij getraind worden zijn: Verlenen van de EHBO en Reanimatie Beperken en bestrijden van beginnende brand Alarmeren en evacueren van werknemers in noodsituaties Op juiste wijze communiceren met Overheidshulpverleners De organisatie van de BHV binnen, de Provincie Zuid-Holland te Den Haag, werkt zoals vastgelegd in: BHV-instructie 2: Paraatheiddienst BHV. De ontruiming werkt zoals is vastgelegd in de Ontruimingsinstructie van het betreffende gebouw. Het HBHV heeft o.a. tot taak de BHV-organisatie in te richten, te beheren en te onderhouden. De werkgever blijft echter de eindverantwoordelijke voor deze taken. De uitvoering van de BHV- aangelegenheden, inclusief de interne leiding zoals bedoeld in de Ontruimings- en alarmeringsplannen van de verschillende gebouwen, is toevertrouwd aan het HBHV. De werkgever stelt personeel beschikbaar voor de uitvoering van de genoemde bedrijfshulpverleningstaken. Pagina 12

21 6.3 Instructie BHV 2 Onderwerp: Paraatheiddienst BHV. 1. Werkgebied per BHV-lid: Het werkgebied wordt bepaald door de plaats waar zich een calamiteit voordoet. BHV ers kunnen in het hele gebouw/ object ingezet worden. 2. Paraatheiddienst BHV leden: De BHV ers zijn, als ze aanwezig zijn op het werk altijd paraat, en ze dienen de semafoon / portofoon altijd bij zich te dragen als ze in het gebouw zijn. De aan- en afwezigheid van de BHV ers wordt dagelijks gecontroleerd door de beveiliging m.b.v. de aanwezigheidregistratie in het toegangscontrolesysteem (Invise). Als het totaal aantal aanwezige hulpverleners minder dan 20 personen is, stelt de bewaking onmiddellijk het HBHV op de hoogte zodat voor vervanging gezorgd kan worden. 3. Opdracht tot inzet: BHV-hulp kan worden aangevraagd door het interne alarmnummer% 6666 van de Provincie Zuid-Holland te bellen. De beveiliger die het verzoek tot hulpverlening aanneemt waarschuwt het HBHV en de eventuele benodigde BHV ers door middel van een portofoon en/ of semafoon oproep. Het BHV-lid meldt zich onmiddellijk bij het Centrale Meld Punt (CMP) of laat zich per portofoon informeren over de aard, de omvang en de plaats van het incident. 6.4 Taken Algemeen Leider De AL wordt telefonisch geinformeerd door het HBHV. Hij of zijn plaatsvervanger oefent de interne leiding uit in het door een calamiteit getroffen gebied. Wat te doen nadat u bent gealarmeerd: 1. Begeef u naar het CMP of neem contact op met het HBHV (als deze uw functie als AL heeft waargenomen). Neem dan de taak AL over van het HBHV. 2. Laat u informeren over de aard en omvang van de calamiteit. 3. Neem een beslissing, afhankelijk van de ernst van de calamiteit, over de noodzaak van het instellen van een PCC (Plaatselijk Coördinatie Centrum) of een LCC (Landelijk Coördinatie Centrum). 4. Draag zorg voor de interne en externe communicatie, o.a. met het ingestelde coördinatie centrum, een. 5. Draag zorg voor het bijhouden van een logboek met de feitelijke gegevens over de calamiteit ten behoeve van het in te stellen onderzoek en latere rapportering. Dit logboek ligt bij de CMP ter inzage. Overleg met de overheidsinstanties over het moment waarop weer naar de normale situatie kan worden teruggekeerd. Pagina 13

22 6.5 Taken Hoofd bedrijfshulpverlening Bij het uitvoeren van kleine hulpverleningen heeft het HBHV geen uitvoerende taken. Wel heeft hij een rol in het verwerken van de incidentgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor: Gegevens voor het BHV-en Arbo-jaarverslag Bronbestrijding Aanvulling/ vervangen van gebruikte middelen Het HBHV heeft als plaatsvervanger van de AL de leiding bij calamiteiten, het HBHV coördineert de ontruiming en geeft leiding aan de BHV ers. Wat te doen nadat u bent gealarmeerd: 1. Begeef u naar het Centrale Meldpunt (CMP). 2. Laat u informeren over de aard en omvang van de calamiteit. 3. Coördineer de te nemen maatregelen; stem de te verrichten werkzaamheden op elkaar af. 4. Neem een beslissing over de omvang van de ontruiming (geheel of gedeeltelijk) en draag zorg voor de alarmering van de aanwezige personen. 5. Geef leiding aan het onderzoek na een bomalarm. 6. Neem een beslissing, afhankelijk van de ernst van de calamiteit, over de noodzaak van de instelling van een PCC in overleg met de AL, Brandweer/ Politie. 7. Draag zorg voor de interne- en externe communicatie o.a. met het ingestelde Coördinatie Centrum. 8. Houd een logboek bij met feiten over de calamiteit t.b.v. onderzoek en rapportering. 9. Informeer de Brandweer/ GG&GD over de specifieke gevaren in het gebouw en de vorderingen van de ontruiming, draag de leiding over. Draag na de komst van de AL de taken over waar hij verantwoordelijkheid voor heeft. U behoudt de leiding over de inzet van de BHV-organisatie. 6.6 Taken Bedrijfshulpverlener Wat te doen nadat u bent gealarmeerd: 1. Neem na uw oproep contact op met het CMP, laat u per portofoon informeren over de plaats en de aard van de calamiteit. U hoort dan waar u verwacht wordt. 2. Begeef u naar de plaats van de calamiteit. De eerste aanwezige BHV er neemt de operationele leiding totdat de portofoondrager is gearriveerd. Andere BHV ers ontvangen van het HBHV een kaart met de plaats waar de instroom en de uitstroom te coordineren. 3. Verleen de noodzakelijke eerste hulp of tracht een beginnende brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen. 4. Sluit zo mogelijk ramen en deuren en schakel de aanwezige gastoevoer, apparatuur en motoren uit. Pagina 14

23 6.7 Plaatselijk coördinatie centrum (PCC) Indien bij een ernstige calamiteit wordt besloten tot het instellen van een Plaatselijk Coördinatie Centrum (PCC) kan, in overleg met de buurbedrijven, van een onbedreigd object in de nabijheid gebruikt gemaakt worden. Een PCC kan, in overleg met de Brandweer, in een verbindingscommando voertuig ingesteld worden. Samenstelling PCC: Onder verantwoordelijkheid van het HBHV of de AL wordt het PCC bijeen geroepen. Persvoorlichter: Het Management, ondersteund door de afdeling communicatie, zal bij calamiteiten optreden als persvoorlichter. 6.8 Terugkeer naar de normale werksituatie Bommelding: Na overleg met de Brandweer/ Politie, en als het gebouw of terrein is vrijgegeven, kan het HBHV of de AL opdracht geven de medewerkers terug te sturen naar de werkplek. Hij heeft hiervoor een mandaat. Brand, wateroverlast en dergelijke: Na een brand, wateroverlast enz. zal het niet altijd mogelijk zijn om de werkzaamheden direct te hervatten. Na overleg met de Brandweer, Politie en de medewerker van de Stichting Salvage worden vervolgacties gepland voor het beperken van de omgevingschade en het sporenderzoek. Pagina 15

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Handboek HOST cursief Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Auteurs: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Stefan Meijering

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie