Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA"

Transcriptie

1 Rapport Toezicht Energielabel NVWA Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Mei 2015

2 Colofon Projectnaam Toezicht energie labeling consumenten producten Versienummer 1.0 Projectleiders E. van Wilgenburg / ing. M. Oosterwijk Divisie Consument & veiligheid Toezicht Ontwikkeling Catharijnesingel 59 Utrecht Postbus AA Utrecht Bijlage(n) 1. Producttesten Meerjarenoverzicht

3 Inhoud 1 Aanleiding Wettelijke eisen Werkwijze Resultaten Conclusies

4 Inleiding Voor u ligt de rapportage inzake het toezicht op de Wet implementatie EUrichtlijnen energie-efficiëntie (WEE) door de NVWA over de periode De genoemde wetgeving is opgesteld in het belang van het doelmatige gebruik van energie en hulpbronnen. Zo is bepaald dat handelaren in bepaalde huishoudelijke toestellen deze producten niet mogen aanbieden wanneer geen of een onjuist energielabel is aangebracht. Een juist etiket bevat informatie over het energiegebruik van het toestel en de daarbij horende classificatie als bijvoorbeeld van A+++ (zeer zuinig) tot en met G (minst zuinig) en is per productgroep is geregeld. Het etiket en de aanvullende informatie op de productkaart verschaffen de consument inzicht in het energiegebruik van alle verkrijgbare modellen. Door consumenten te helpen een keuze te maken om het meest energievriendelijke model te kopen, worden fabrikanten toenemend door de markt gedwongen om hun producten meer energie-efficiënt te maken. Aan de hand van inspecties is nagegaan of energielabels correct zijn aangebracht en of deze overeenstemmen met het product. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de etikettering ligt bij de producent of EU-importeur van de apparatuur. Door middel van het testen van producten is nagegaan of de informatie op de etiketten en de classificatie van een apparaat juist is. Producten zijn onderzocht op het Laboratorium Non-food Productveiligheid van de NVWA te Zwijndrecht. 4

5 1 Aanleiding 1.1 Basis voor het toezicht De basis voor het toezicht op de Wet implementatie EU-richtlijnen energieefficiëntie (WEE) zijn de afspraken zoals gemaakt in de jaarplancyclus tussen het Ministerie van EZ en de NVWA. Met het toezicht op het energielabel wordt nagegaan of wordt voldaan aan de etiketteringverplichtingen zoals die van toepassing zijn voor leveranciers en handelaren. Met behulp van producttesten is nagegaan of de vermelde gegevens juist zijn en of de vermelde classificatie bij die gegevens hoort. 1.2 Doelstelling De doelstelling van het toezicht is het bevorderen van de naleving van de WEE bij bedrijven, die onder het toezicht van de NVWA vallen. 5

6 2 Wettelijke eisen 2.1 Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie De WEE vloeit mede voort uit de Europese richtlijn 2010/30/EU betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard productinformatie van energiegerelateerde producten. Deze richtlijn heeft als reikwijdte alle energiegerelateerde producten. Als nieuwe verplichting introduceert richtlijn 2010/30/EU de vermelding van de juiste energieklasse in advertenties en biedt deze meer mogelijkheden om ongeoorloofd gebruik van het energielabel tegen te gaan. In 2011 is de richtlijn 2010/30/EU in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Hiermee is de werkingsfeer van de voorlopende richtlijn 92/75/EEG ook in de Nederlandse wetgeving vervangen en ingetrokken. 2.2 Gedelegeerde verordening internetverkoop Vermeldenswaardig is de publicatie van de Gedelegeerde Verordening 518/2014/EU aangaande verplichtingen van vermeldingen, inclusief de energieklasse en het tonen van het label, bij internetverkoop. Deze Verordening amendeert voor zover nodig alle bestaande wetgeving in één keer. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing vanaf januari 2015 voor elk nieuw of aangepast model dat in de handel wordt gebracht. 6

7 3 Werkwijze 3.1 Thema en productgroepen Mede op basis van kennis en ervaring van voorgaande jaren is in 2013 en 2014 accent gelegd op de keukenbranche. In deze branche bleken de zaken rondom het energielabel met regelmaat niet op orde. Het toezicht is gericht op handelaren in de volgende productgroepen: Tabel 3.1 Productgroepen Huishoudelijke koel- en vriesapparaten Huishoudelijke vaatwassers Huishoudelijke wasmachines Wasdrogers Was-droogcombinaties LED- en spaarlampen Ovens Airconditioners Televisies 3.2 Methode van onderzoek. Het toezicht bestond uit twee elementen. Via inspecties bij verkopers is nagegaan of de wettelijke verplichte energielabels op de juiste wijze aanwezig waren. Daarnaast is via een steekproef een aantal producten bemonsterd en is op de in de Europese Normen voorgeschreven wijze onderzocht of de aanwezige labels ook de juiste informatie weergaven. 3.3 Reclame en internetverkoop In 2014 is aandacht geweest voor verkoop en reclame via folders en internet. Middels een steekproef is gecontroleerd in hoeverre de eisen m.b.t. reclame werden nageleefd. 7

8 4 Resultaten 4.1 Inspectieresultaten (inspecties en maatregelen bij bedrijven) In 2013 en 2014 zijn 1930 inspecties bij bedrijven uitgevoerd, waarvan 718 bij keukenbedrijven, 675 bij witgoedbedrijven en 396 bij overige bedrijven. Daarnaast zijn in de eerste helft van autobedrijven geïnspecteerd. Ruim één op de vijf inspecties heeft geleid tot een corrigerende maatregel tegen de ondernemer. Ongeveer 80% van de bedrijven die zijn geïnspecteerd, hadden de zaken met betrekking tot het energielabel voldoende op orde. Wanneer we het aantal en soort maatregelen per bedrijfssoort beschouwen zien we dat bij keukenbedrijven 83 van de 718 (11,6%) inspecties hebben geleid tot een Mededeling/Opmerking en 89 van de 386 (12,4%) inspecties hebben geresulteerd in een waarschuwing. Er is 1 x Proces-Verbaal opgemaakt. Bij witgoedbedrijven is bij 85 van de 675 inspecties (12.6%) een Mededeling/Opmerking gemaakt en bij 66 van de 675 inspecties (9,8%) een SW. In 2013 bleek in veel foldermateriaal de energie-efficiëntieklasse niet altijd vermeld. Aannemelijk is dat de door de NVWA gegeven voorlichting en corrigerende acties hebben bijgedragen aan de vastgestelde verbetering in In 2014 zijn nog slechts bij uitzondering gebreken geconstateerd. In 2014 zijn inventariserende internetinspecties uitgevoerd op basis van de op dat moment geldende verplichtingen. Gebleken is dat veel internet sites nog niet aan de eisen voldoen. In voorkomende gevallen is voorlichting gegeven. Tabel 4.1 Resultaten inspecties 2014 inspecties Soort maatregel in aantal (%) Bedrijf-soort aantal In% Mededeling/ Opmerking (10,6% *) * Percentage t.o.v. het totaal van de inspecties Schriftelijke Waarschuwing Proces Verbaal Totaal Keuken-bedrijf ,2% (9% *) Witgoed-bedrijf % (7,8% *) Anders ,5% Auto- Bedrijf (3,4% *) 141 7,3% TOTAAL % (10% *) 3 (0,2% *) (0,6% *) 401 (20,8% *) Toelichting bij de tabel. Bij een Mededeling of Opmerking heeft de ondernemer bij minder dan 10% van zijn producten geen energielabel of een incorrect label, of was het label verkeerd geplaatst. Bij een Schriftelijke Waarschuwing (SW) heeft de ondernemer bij 10% tot 25% van zijn producten zaken met betrekking tot het energielabel niet op orde. In geval dat meer dan 25% van de voor verkoop aanwezige producten niet voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de WEE, is direct Proces Verbaal (PV) opgemaakt. 8

9 4.2 Producttesten De producttesten zijn uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van het Laboratorium Non-food Productveiligheid van de NVWA. De volledige overzichten van de metingen/testen staan vermeld in bijlage 1. Hieronder volgt een korte toelichting per productsoort: - Wasmachines: Bij de wasmachines zijn geen negatieve afwijkingen geconstateerd. - Was- droogcombinaties: Geen bemonstering. - Vaatwassers: Bij 6 van de 10 (60%) vaatwassers is een lagere energie-efficiëntieklasse 1 gemeten dan op het label werd aangegeven. Bij 1 andere vaatwasser is een andere tekortkoming vastgesteld (zie de tabel met de meetresultaten). - Droogtrommels: Bij 9 van de 15 (60%) droogtrommels is een lagere energieefficiëntieklasse 1 gemeten dan op het label werd aangegeven. Bij 2 andere droogtrommels zijn andere tekortkomingen vastgesteld. - Koel/vriesapparaten: Bij 9 van de 14 (64%) koelkasten is een lagere energie-efficiëntieklasse 1 gemeten dan op het label werd aangegeven. Bij 1 ander koel/vriesapparaat is een andere tekortkoming vastgesteld. - Ovens: Bij 6 van de 15 ovens (40%) is een lagere energie-efficiëntieklasse 1 gemeten dan op het label werd aangegeven. Bij 2 andere ovens zijn andere tekortkomingen vastgesteld. - Televisies: Er is een bij 2 (7%) van de 30 televisies een lagere energie-efficiëntieklasse gemeten dan op het label aangegeven. Bij 3 van de 30 (10%) televisies is een andere tekortkoming dan de energie-efficiëntieklasse 1 vastgesteld (zie de tabel met de meetresultaten). - LED-lampen: Bij 2 van de 34 LED lampen (11%) is een lagere energie-efficiëntieklasse 1 gemeten dan op het label werd aangegeven. Bij 2 andere LED lampen zijn andere tekortkomingen vastgesteld. Daarnaast zijn nog eens 35 LED lampen beoordeeld op alleen het technisch dossier en het label. Dit is uitgevoerd tijdens een gezamenlijk onderzoek van drie inspectiediensten naar deze producten. Voor de resultaten uit dat onderzoek wordt verwezen naar de rapportage onder de naam "LED-lampen voor huishoudelijk gebruik". - Mobiele airco's: Bij 9 van de 10 airco's (90%) is een lagere energie-efficiëntieklasse 1 gemeten dan op het label werd aangegeven. 1 Een lagere energieklasse is ongunstig en veroorzaakt een hoger energieverbruik. 9

10 Tabel 4.2 Resultaten producttesten Productsoort Aantal getest Aantal afwijkend % afwijkend negatief Wasmachines was- droogmachines Vaatwassers % Droogtrommels % Koel-en vriesapparaten % Ovens % Televisies % LED-lampen % Mobile airco s % 10

11 5 Conclusies 5.1 Inspecties Er zijn in 2013 en inspecties uitgevoerd. Bij 20% van de inspecties werd een corrigerende maatregel genomen. Bij keuken- en witgoed bedrijven ligt dit ongeveer op 24%. Er werden ongeveer evenveel mededelingen als Schriftelijke waarschuwingen gegeven en slechts in een enkel geval Proces-verbaal opgemaakt. In bleken de naleefniveaus van keukenbedrijven en witgoedbedrijven iets verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. 5.2 Producttesten Bij de producttesten zijn bij televisies en LED lampen weinig afwijkingen vastgesteld. Bij airco s is het aantal afwijkingen hoog (90%). Bij de overige onderzochte productgroepen is het afwijkingspercentage bijna 75%. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beperkte steekproefgrootte, de selectieve monsterneming (vooraf is geselecteerd op mogelijke afwijkende producten) en dat slechts 1 exemplaar per merk/type product is beoordeeld. Alle ondernemers zijn geïnformeerd over de geconstateerde afwijkingen en er zijn aanwijzingen gegeven om corrigerende acties te ondernemen. Het aantal monsters is te klein voor een betrouwbare analyse en conclusie over het naleefniveau in de markt. 11

12 Bijlage 1 Producttesten 2013 en 2014 Legenda: rood= afwijkend op de energie-efficiëntieklasse, oranje= afwijkend overige testaspecten grijs (laatste kolom)= geen afwijkingen geconstateerd bij beperkt onderzoek Tabel 5.1 Meetresultaten wasmachines Product Merk Type Energie-efficiëntieklasse Declaratie fabrikant Wasmachine 01 1 e A+++ A+++ Wasmachine 02 1 e A++ A+++ Wasmachine 03 1 e A+++ A+++ Wasmachine 04 1 e A+++ A+++ Tabel 5.2 Meetresultaten vaatwassers Product Merk Type Energie-efficiëntieklasse Declaratie fabrikant Vaatwasser 05 1 e A+ A Vaatwasser 06 1 e A+ A Vaatwasser 07 1 e A++ A++ Vaatwasser a) ' 08 1 e A+ A+ Vaatwasser b) 09 1 e A+ A+ Vaatwasser c) ' 10 1 e A++ A+ Vaatwasser 1) ' 11 1 e A+ A Vaatwasser 2) ' 12 1 e A+++ A+++ Vaatwasser 3) ' 13 1 e A++ A+ Vaatwasser 4) ' 14 1 e A++ A+ Energie-efficiëntieklasse Gemeten a) ' Droogefficiëntieklasse B i.p.v A b) Droogefficiëntieklasse C i.p.v A c) ' Droogefficiëntieklasse C i.p.v A 1) Droogefficiëntieklasse C i.p.v A; De gemeten droog-efficiëntie-index mag maximaal 19% kleiner zijn dan de opgegeven waarde, maar is 22,2% kleiner 2) Droogefficiëntieklasse B i.p.v A 3) Droogefficiëntieklasse B i.p.v A 4) Droogefficiëntieklasse B i.p.v A ' Technisch dossier ontbreekt of is onvolledig Tabel 5.3 Meetresultaten droogtrommels Product Merk Type Energie-efficiëntieklasse Declaratie fabrikant Droogtrommel 02 1 e A+ A+ Droogtrommel 15 1 e A++ A+ Droogtrommel 14 1 e B C Droogtrommel 03 1 e A+ A+ Droogtrommel 04 1 e B C Droogtrommel' 14 2 e B C Droogtrommel' 16 1 e B C Droogtrommel' 17 1 e B C Droogtrommel 1) ' 07 1 e A+++ A++ Droogtrommel 2) ' 16 2 e A+ A Droogtrommel 3) ' 11 1 e A++ A++ Droogtrommel 4) ' 15 2 e A++ A++ Droogtrommel 5) ' 13 1 e B D Droogtrommel 18 1 e B B Droogtrommel 19 1 e A++ A++ 1) Energie-efficiëntieklasse Gemeten Energie-efficiëntieklasse Gemeten condensatie-efficiëntieklasse B i.p.v A 2) Energieverbruik 10,4% i.p.v. max. 6% van opgegeven vermogen 3) Energieverbruik 6,4% i.p.v. max. 6% van opgegeven vermogen; condensatie-efficiëntieklasse B i.p.v. A 4) Energieverbruik 8,1% i.p.v. max. 6% van opgegeven vermogen; ; condensatie-efficiëntieklasse B i.p.v. A 5) Energieverbruik 15,6% i.p.v. max. 6% van opgegeven vermogen; condensatie-efficiëntieklasse C i.p.v B ' Technisch dossier ontbreekt of is onvolledig 12

13 Tabel 5.4 Meetresultaten koel- en vriesapparatuur Product Merk Type Energie-efficiëntieklasseDeclaratie fabrikant Energie-efficiëntieklasse Gemeten Koeler/vriezer 09 1 e A+ A+ Koeler/vriezer 15 1 e A+++ A+++ Koeler/vriezer 20 1 e A+ A Koeler/vriezer 04 1 e A++ A+ Koeler/vriezer 18 1 e A+ A Koeler 1) ' 21 1 e A++ A+ Koeler' 06 1 e A++ A+ Koeler' 20 2 e A++ A+ Vriezer 2) ' 18 2 e A++ A+ Koeler/vriezer 3) ' 22 1 e A++ - Koeler 4) 23 1 e A+ B Koeler/vriezer 5) 24 1 e A++ A++ Vriezer 6) 07 1 e A+++ A++ Koeler 25 1 e A++ A++ 1) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is 16,4% hoger 2) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is 16,4% hoger 3) Niet gemeten i.v.m. het ontbreken van het technisch dossier 4) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is 31,6% hoger 5) Het technisch dossier is pas geleverd na ongeveer 3,5 maanden 6) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is 19,8% hoger ' Technisch dossier ontbreekt of is onvolledig Tabel 5.5 Meetresultaten ovens Product Merk Type Energie-efficiëntieklasse Energie-efficiëntieklasse Declaratie fabrikant Gemeten Oven' 26 1 e A A Oven' 05 1 e A B Oven' 13 1 e A A Oven' 05 2 e A A Oven' 12 1 e A B Oven' 27 1 e A C Oven 1) ' 11 1 e A B Oven' 07 1 e A B Oven 2) ' 10 1 e A A Oven 3) ' 12 2 e A A Oven 4) ' 18 1 e A B Oven 28 1 e A A Oven 06 1 e A A Oven 29 1 e A A Oven 03 1 e A A 1) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% + 0,04 kwh hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is bij conventionele verwarming 19% + 0,04 kwh hoger. 2) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% + 0,04 kwh hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is bij geforceerde luchtconvectie 21,4% + 0,04 kwh hoger. 3) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% + 0,04 kwh hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is bij geforceerde luchtconvectie 11,7% + 0,04 kwh hoger. 4) Het gemeten energieverbruik mag maximaal 10% + 0,04 kwh hoger zijn dan de opgegeven waarde, maar is bij geforceerde luchtconvectie 34,8% + 0,04 kwh hoger. ' Technisch dossier ontbreekt of is onvolledig 13

14 Tabel 5.6 Meetresultaten televisies Product Merk Type Energie-efficiëntieklasseDeclaratie fabrikant Energie-efficiëntieklasse Gemeten Televisie 1) 31 1 e A A Televisie 31 2 e A A Televisie 1) 31 3 e A A Televisie 1) 31 1 e A A Televisie 1) 32 1 e B A Televisie 33 1 e A+ A+ Televisie 1) 34 1 e A B Televisie 1) 35 1 e A A Televisie 36 1 e B B Televisie 19 1 e B B Televisie 37 1 e A++ A+ Televisie 1) 19 2 e A A Televisie 38 1 e A A Televisie 39 1 e A+ A+ Televisie 1) 40 1 e A A Televisie 36 2 e A A+ Televisie 1) 40 2 e A A Televisie 38 2 e A+ A+ Televisie 41 1 e A A Televisie 38 3 e A++ A++ Televisie 2) ' 37 2 e A+ A+ Televisie 38 4 e A++ A++ Televisie 19 3 e A+ A+ Televisie 35 2 e A+ A+ Televisie 40 3 e A+ A+ Televisie 41 2 e A A Televisie 31 2 e A+ A+ Televisie 36 3 e A A Televisie 39 2 e A+ A+ Televisie 42 1 e A A+ 1) Elektriciteitsverbruik in slaap/uitstand niet opgegeven door fabrikant 2) De piekluminantie moet minimaal 60% bedragen, maar bedraagt 48,7% ' Technisch dossier ontbreekt of is onvolledig 14

15 Tabel 5.7 Resultaten LED-lampen Product Merk Type Energie-efficiëntieklasse Declaratie fabrikant LED lampen 43 1 e A A LED lampen 43 2 e A A LED lampen 44 1 e A A LED lampen 45 1 e A A LED lampen 46 1 e A+ A+ LED lampen 46 2 e A A LED lampen 46 3 e A+ A+ LED lampen 35 1 e A+ A+ LED lampen 47 1 e A A LED lampen 47 2 e A A LED lampen 48 1 e A A LED lampen 35 2 e A+ A+ LED lampen 35 3 e A+ A+ LED lampen 49 1 e A+ A+ LED lampen 50 1 e A A LED lampen 51 1 e A A LED lampen 52 1 e A A LED lampen 53 1 e A+ A+ LED lampen 53 2 e A+ A+ LED lampen 54 1 e A A LED lampen 55 1 e A+ A+ LED lampen 56 1 e A A LED lampen 57 1 e A A LED lampen 1) ' 58 1 e A++ A+ LED lampen' 59 1 e A+ A LED lampen 2) ' 60 1 e A A LED lampen 3) 44 2 e A A LED lampen 37 1 e A A+ LED lampen 46 4 e A A LED lampen 50 2 e A+ A+ LED lampen 61 1 e A A LED lampen 62 1 e A+ A+ LED lampen 63 1 e A+ A+ LED lampen 19 1 e A A+ 1) Energie-efficiëntieklasse Gemeten De gemeten energie-efficiëntie-index mag maximaal 10% groter zijn dan de opgegeven waarde, maar is 29,5% groter; De gemeten lichtstroom mag maximaal 10% kleiner zijn dan de opgegeven waarde, maar is 24,3% kleiner 2) De gemeten lichtstroom mag maximaal 10% kleiner zijn dan de opgegeven waarde, maar is 15,4% kleiner 3) Typeaanduiding ontbreekt op het product (wel op verpakking) ' Technisch dossier ontbreekt of is onvolledig 15

16 Tabel 5.8 Resultaten Mobiele airco s Product Merk Type Energie-efficiëntieklasse Declaratie fabrikant Airco mobile 64 1 e A D Airco mobile 25 1 e A D Airco mobile 65 1 e A C Airco mobile 66 1 e A E Airco mobile 1) ' 18 1 e A C Airco mobile' 25 2 e A B Airco mobile 2) ' 65 2 e A+ B Airco mobile' 58 1 e A C Airco mobile C " 23 1 e A B Airco mobile 67 1 e A A 1) Energie-fficiëntieklasse Gemeten De gemeten energie-efficiëntie-verhouding mag maximaal 10% kleiner zijn dan de opgegeven waarde, maar is 14,2% kleiner 2) De gemeten energie-efficiëntie-verhouding mag maximaal 10% kleiner zijn dan de opgegeven waarde, maar is 20,6% kleiner 3) De energieclassificatie van de fabrikant (A) komt niet overeen met het testrapport (B) in het technisch dossier ' Technisch dossier ontbreekt of is onvolledig " Technisch dossier geleverd kan niet worden gekoppeld aan het product 16

17 Bijlage 2 Meerjarenoverzicht Tabel 5.9 Meerjarenoverzicht inspectieresultaten Inspecties Soort maatregel in aantal (%) Jaar Bedrijfsoort Aantal In % Mededeling/ Schriftelijke Proces Totaal Totaal afw. Opmerking Waarschuwing Verbaal Afwijkend percentage/ (SW) (PV) bedrijfsoort 2014 Keuken ,5% ,1% bedrijf (10,9%) (12,2%) (0,3%) (8,6%*) ,9% ,0% (12,3%) (12,6%) (9,2% *) ,2% ,3% (25%) (8,3%) (9,1% *) ,6% ,46% (15,7%) (12,4%) (0,3%) (11,5% *) 2014 Witgoed ,7% ,6% bedrijf (10%) (9,6%) (8,2%*) ,3% ,6% (17,1%) (10,2%) (0,4%) (7,6% *) ,1% ,3% (23,1%) (8,2%) (10,3% *) % % (26,9%) (6,1%) (9,9% *) 2014 Anders ,8% ,4% (8,84%) (6,51%) (3,2%) ,1% ,7% (5,5%) (12,2%) (3,6% *) ,8% ,9% (24,8%) (10,1%) (3,4% *) ,5% % (8%) (28%) (0,9% *) 2014 Auto bedrijf ,7% ,5% (5,7%) (1,4%) (1,4%) (1,3% *) ,9% ,4% (14,8%) (3,61%) (5,5% *) ,9% ,9% (15,8%) (6,8%) (0,4%) (6,16% *) 2014 Totaal % ,1% (10,1%) (9,9%) (0,1%) (20,1%) % ,7% (11,2%) (10,1%) (0,3%) (21,7% *) % 237 (21,3%) 78 (7%) (28,3% *) 28,3% % 187 (18,9%) 93 (9,4%) 2 (0,2%) 282 (28,5% *) 28,5% 17

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 11-03-2015) Besluit van 25 februari 2012, houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten (Besluit etikettering energieverbruik

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Factsheet Toezicht kermisattracties

Factsheet Toezicht kermisattracties Factsheet Toezicht kermisattracties 2012-2013 Datum: 17 juli 2014 1 Colofon Projectnaam Toezicht Kermisattracties 2012-2013 Projectnummer P3NT12 (2012) en PDNT0000 (2013) Versienummer 8 juli 2014 Projectleiders

Nadere informatie

Besluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten)

Besluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) Besluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Recent is een

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.5.2014 L 147/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 518/2014 VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2014 tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010,

Nadere informatie

Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines. marktbeeld februari 2014

Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines. marktbeeld februari 2014 Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines marktbeeld 2013 22 februari 2014 Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines 22 februari 2014 Colofon Projectnaam Marktonderzoek migratie lood

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 102 Besluit van 25 februari 2012, houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten (Besluit

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit R. Nieuwenhuijs Divisie Consument & Veiligheid inspecteur-generaal & plv. inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2 1 Wat valt daar allemaal onder? 3 Zwijndrecht Laboratorium mechanische

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. (24 augustus 2011) I. ALGEMEEN. 1. Doel en Aanleiding

NOTA VAN TOELICHTING. (24 augustus 2011) I. ALGEMEEN. 1. Doel en Aanleiding NOTA VAN TOELICHTING (24 augustus 2011) I. ALGEMEEN 1. Doel en Aanleiding Het Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten (hierna: het ) strekt tot verdere van richtlijn nr. 2010/30/EU

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3.

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3. Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. CO₂ uitstoot (ton per jaar ) Investeringen

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor energie en vermogen

Een beginners handleiding voor energie en vermogen Een beginners handleiding voor energie en vermogen Waarom moet je leren over energie en vermogen. Het antwoord is omdat we allemaal energie verbruiken in ons dagelijks leven om te verwarmen, te koelen,

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Inspectieresultaten 2009 Factsheet 26 augustus 2010 Speeltoestellen bij speeltuinverenigingen - inspectieresultaten 2009 26 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

ANTWOORDEN Vragenlijst Energielabels op huishoudelijke producten

ANTWOORDEN Vragenlijst Energielabels op huishoudelijke producten ANTWOORDEN Vragenlijst Energielabels op huishoudelijke producten April 2015 Let op: er waren verschillende varianten van de vragenlijst, en daarom waren de panelleden die deelnamen aan dit onderzoek in

Nadere informatie

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen. Februari 2015

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen. Februari 2015 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen Februari 2015 Colofon Projectnaam Tatoeëerders en Piercers Onderzoek PAK s in tatoeagekleurstoffen Divisie Consument & Veiligheid

Nadere informatie

Juridische achtergrond

Juridische achtergrond Juridische achtergrond Consumenten zijn vertrouwd met het energielabel voor huishoudapparaten. Sinds 1995 heeft het label hen geholpen bij het maken van een verstandige keuze bij de aankoop van een apparaat.

Nadere informatie

Wensballonnen 2015 Onderzoek naar de veiligheid van wensballonnen.

Wensballonnen 2015 Onderzoek naar de veiligheid van wensballonnen. Wensballonnen 2015 Onderzoek naar de veiligheid van nen. In 2009 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek verricht naar de veiligheid van nen. Op basis van risicoanalyse zijn vervolgens

Nadere informatie

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Colofon Projectnaam Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010 Projectnummer OT1012 AB Versienummer 1.0 (extern) Productmanager

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Audiovisuele apparatuur Versie 26 januari 2016

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Audiovisuele apparatuur Versie 26 januari 2016 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Audiovisuele apparatuur 1. Scope/afbakening De productgroep Audiovisuele apparatuur omvat: televisies; beamers (projectoren). Voor groot

Nadere informatie

A D V I E S. over de

A D V I E S. over de Doc. nr. E2:90---C20 Brussel, 13.11.1997 MH/AB/LC A D V I E S over de ONTWERPEN VAN MINISTERIELE BESLUITEN BETREFFENDE DE VERMELDING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN HET VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN OP DE

Nadere informatie

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen Thuis Slim Advies Haal meer winst uit energie Zon Wind Water Gratis tips om energie te besparen Gratis tips om energie te besparen. Haal meer winst uit energie Voorwaarden van verspreiding Je mag dit E-book

Nadere informatie

(bio-)ethanolbranders. Inleiding

(bio-)ethanolbranders. Inleiding Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl (bio-)ethanolbranders Inleiding In 2010 en 2011 heeft een marktinventarisatie

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Datum December 2015 Colofon Inspectieresultaten Boomteelt/vaste planten Gewasbescherming Divisie Landbouw & natuur Catharijnesingel

Nadere informatie

DUW Parkstad. Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis.

DUW Parkstad. Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis. DUW Parkstad Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis. Sprekers: Rick Muijen - duurzaamheidsdeskundige Joyce Bongers - duurzaamheidsdeskundige Programma

Nadere informatie

Donderen, Actie Energiestekkers Tynaarlo

Donderen, Actie Energiestekkers Tynaarlo Donderen, 02-11-2015 Actie Energiestekkers Tynaarlo Programma vanavond 19.30 Welkom! 19.35 Drenthe in Transitie (Peter Galavazi, Provincie Drenthe) 19.45 Meetresultaten (Carina Wiekens, Hanzehogeschool

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (20.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 E ER 390 E V 847 CO SOM 188 CODEC 1585 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Factsheet Fopspenen Screening van de markt Opgesteld door NVWA A. in t Veld C.J.T.M. Postma-Koolen Datum: april 2015 Fopspenen Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Aanleiding en doel... 3 2 Onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Controle op de aanwezigheid van verboden stoffen Datum juni 2015 Haarkleurstoffen in haarkleurproducten juni 2015 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 471 Besluit van 13 september 1995, houdende regels betreffende de etikettering van het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur (Kaderbesluit

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 10.3.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 71/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 98/11/EG VAN DE COMMISSIE van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur

Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur Alles wat je moet weten: - Hoe de juiste beslissing te nemen bij de aankoop van energie zuinige apparatuur. INHOUD 1. Introductie

Nadere informatie

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. Dashboard onderdelen CO₂ uitstoot (ton per

Nadere informatie

Cursus Elektriciteit besparen. 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden

Cursus Elektriciteit besparen. 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden Cursus Elektriciteit besparen 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking met: DUW Parkstad Wij geven gratis en onafhankelijk

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Ecodesign & Energielabeling

Ecodesign & Energielabeling Ecodesign & Energielabeling A B C D E F G A +++ A ++ A+ A B C D E F G A -80% A -60% A -40% A -20% db kwh/annum GJ/annum db 2015 812/2013 2 Itho Daalderop-comfort koopt u energiebewust Wie kent niet de

Nadere informatie

Zuinig licht, heldere keuze

Zuinig licht, heldere keuze Zuinig licht, heldere keuze Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt energiezuinige verlichting omdat dit bijdraagt aan een beter klimaat. Geef de aarde door. [Deze slogan kan alleen gedurende de campagneperiode

Nadere informatie

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling AgentschapNL Handhaving EU-GHS A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling Inhoud Opzet handhaving EU-GHS (& REACH) Handhaving NVWA Inspectie EU-GHS (& REACH) Praktijkervaring Opzet

Nadere informatie

Veilig en gezond werken met persoonlijke beschermingsmiddelen

Veilig en gezond werken met persoonlijke beschermingsmiddelen Veilig en gezond werken met persoonlijke beschermingsmiddelen Resultaten expertmeeting 21 november 2013 De naam van het ministerie naam van een directie/afdeling postadres telefoonnummer Een publicatiedatum

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Ecodesign & Energielabeling

Ecodesign & Energielabeling Ecodesign & Energielabeling Itho Daalderop-comfort koop je energiebewust Wie kent niet de energielabels op tv s, koelkasten, wasmachines en verlichting? Allemaal voldoen ze aan de zogenoemde Ecodesign-richtlijn

Nadere informatie

Actief bezig met de I-CE!

Actief bezig met de I-CE! Actief bezig met de I-CE! Speciaal voor dorpshuizen heeft inrg een aantal leuke tips en weetjes over energiebesparing verzameld! In deze mail geeft inrg een aantal tips en weetjes over de I-CE die onlangs

Nadere informatie

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding Inleiding s Ochtends word je gewekt door je smartphone. Je doet een lamp aan en zet de verwarming een graadje hoger. Snel onder de douche, haar föhnen. Dan kopje thee zetten of een glas melk uit de koelkast

Nadere informatie

Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen

Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen Begin 2016 heeft de NVWA verschillende meldingen ontvangen waarin de NVWA gewezen werd op het feit dat er voedingssupplementen met vitamine D op de Nederlandse

Nadere informatie

Dossiercontroles cosmetische producten 2009 en 2010

Dossiercontroles cosmetische producten 2009 en 2010 Overzicht resultaten en effectmeting van de controles van het Product Informatie dossier bij cosmetica producerende of importerende bedrijven, aandachtspunt dierproefgegevens Versie 1 Datum september 2011

Nadere informatie

Onderzoek naar de veiligheid van hoge kinderstoelen

Onderzoek naar de veiligheid van hoge kinderstoelen Kinderstoelen 2015 Onderzoek naar de veiligheid van hoge en Uit gegevens van de Europese ongedatabase (Injury Database, IDB), blijkt dat naar schatting jaarlijks 7.700 kinderen tot 4 jaar een spoedeisende

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE. 13 AUGUSTUS 2011. Koninklijk besluit betreffende de vermelding

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE. 13 AUGUSTUS 2011. Koninklijk besluit betreffende de vermelding N. 2011 2355 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2011/11326] 13 AUGUSTUS 2011. Koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van

Nadere informatie

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008 Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m ember 2008 Inleiding Sinds 1 januari 2004 moet iedere werkgever een rookvrije werkplek garanderen voor zijn medewerkers. Voor de voor publiek bestemde horecadelen

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid gasgestookte kookbranders

Onderzoek veiligheid gasgestookte kookbranders Grote kookbranders Onderzoek veiligheid gasgestookte kookbranders Kookbranders met een relatief groot vermogen, gemiddeld ruim 7 kilowatt, worden gebruikt door handelaren en particulieren. Voorbeelden

Nadere informatie

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word.

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word. De snelle bespaartips doen precies wat ze zeggen; ze laten je snel en simpel energie besparen! Ze zijn ingedeeld in categorieën, zodat je per onderdeel kunt zien waar je nog kunt besparen. Wassen en drogen

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014. Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA

Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014. Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Opgesteld door : ir. C.J.T.M. Postma-Koolen. Datum : mei 2015 Toezicht attractieparken inspectieresultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 508 Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto s in verband met het vervallen van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Aanleiding bevindingen van TÜV Rheinland Nederland

Aanleiding bevindingen van TÜV Rheinland Nederland Titel: Onderzoek speelgoed en kerstverlichting Fact sheet Aanleiding bevindingen van TÜV Rheinland Nederland Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuidwest / Noord (Deel)projectnummer:

Nadere informatie

Nr.01 / Februari 2012. Doe mee en verminder CO2!

Nr.01 / Februari 2012. Doe mee en verminder CO2! Nr.01 / Februari 2012 Doe mee en verminder CO2! De Groene Hollander is dé MVO-krant van Hollandridderkerk opgezet door het (milieu-)adviesteam. Het (milieu-)adviesteam is tot stand gekomen naar aanleiding

Nadere informatie

Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend?

Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend? Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend? In de Wet dieren, die sinds 1 januari 2013 in werking is getreden, is in artikel 5.15 een meldingsplicht

Nadere informatie

Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT. Melinde De Groote

Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT. Melinde De Groote Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT Melinde De Groote Tools Gids voor duurzame aankopen Producttest Energy star Top ten en Top ten pro Milieukoopwijzer Steunpunt duurzame lokale overheden

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 30.11.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/47 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1061/2010 VAN DE COMMISSIE van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees

Nadere informatie

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden Opdrachtgever: BEPROMA Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 1 Inleiding In opdracht van BEPROMA heeft BEPROMA een uitgevoerd in en aan het

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE

VERORDENING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE 20.12.2016 NL L 346/51 VERORDENING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2016 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1275/2008, (EG) nr. 107/2009, (EG) nr. 278/2009, (EG) nr. 640/2009, (EG)

Nadere informatie

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding Inleiding s Ochtends word je gewekt door je smartphone. Je doet een lamp aan en zet de verwarming een graadje hoger. Snel onder de douche, haar föhnen. Dan kopje thee zetten of een glas melk uit de koelkast

Nadere informatie

Thema Energiegebruik Onderwerp Leeftijd Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing Hernieuwbare energie Verkeer en vervoer

Thema Energiegebruik Onderwerp Leeftijd Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing Hernieuwbare energie Verkeer en vervoer ELEKTRICITEIT TELT! Thema Energiegebruik Onderwerp Leeftijd Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing Hernieuwbare energie Verkeer en vervoer Verwarming/Koeling Warm water CO2-zuinig vervoer Verlichting Elektrische

Nadere informatie

Elk moment het klimaat van een zomerochtend in huis. Consumenteninformatie

Elk moment het klimaat van een zomerochtend in huis. Consumenteninformatie Elk moment het klimaat van een zomerochtend in huis. Consumenteninformatie Een comfortabele leefomgeving is uw goed recht. Door de opwarming van de aarde is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Om u toch

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Interventies VWA bij afwijkingen en overtredingen van wet en regelgeving levensmiddelen: etikkettering levensmiddelen; juli 2008

Interventies VWA bij afwijkingen en overtredingen van wet en regelgeving levensmiddelen: etikkettering levensmiddelen; juli 2008 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 Bron Code SPEC42 regel 1 Interventiebeleid : Overzicht specifieke interventies NVWA m.b.t. ; bijlage bij versie

Nadere informatie

Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen

Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen April 2014 Pagina 1 van 17 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen

Nadere informatie

ErP. De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties. www.riello.be

ErP. De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties. www.riello.be ErP De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties www.riello.be ErP: Energy related Products ErP staat voor Energy related Products en heeft betrekking op de Europese

Nadere informatie

Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn gedaan met betrekking uw zaak?

Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn gedaan met betrekking uw zaak? Reactie Tako s Wok Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn gedaan met betrekking uw zaak? Ben niet eens met de constateringen. Er wordt beweerd dat er

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Blusdekens Versie 01. Datum Oktober 2014 mr. R. Nieuwenhuijs

Blusdekens Versie 01. Datum Oktober 2014 mr. R. Nieuwenhuijs Blusdekens 2014 Versie 01 Datum Oktober 2014 Auteur mr. R. Nieuwenhuijs Inhoud Inleiding...5 1 Opzet onderzoek... 6 2 Resultaten... 8 3 Conclusies... 9 Pagina 3 van 9 Inleiding Ten behoeve van blusdekens

Nadere informatie

Ecodesign LOT10. Ecodesign

Ecodesign LOT10. Ecodesign Ecodesign De ErP richtlijn of Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken. Duurzaamheid in de 2020 strategie van Europa De EU 2020-strategie

Nadere informatie

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010 Energie besparen in en om het huis Sjaak Vogel Oktober 2010 Waarom energie besparen? De kosten van energie nemen toe Energiekosten vormen nu gemiddeld 10% van het besteedbaar inkomen. Hoe zal dat de komende

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning aan de Eltenseweg in Stokkum, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan

Nadere informatie

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker:

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker: Energie weetjes Het stroomverbruik is tussen 1950 en 2004 vervijfvoudigd. Dit komt vooral door een toename van het aantal wasdrogers, magnetrons, vaatwassers en computers in huis. In de Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx EnergieBesparen Alle tips in een overzicht Pascal Wierckx Inleiding De meeste huishoudens betalen teveel voor hun energierekening. Door eenvoudige tips op te volgen kan met weinig moeite veel geld bespaard

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Versie

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning in Plantsoensingel Noord, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan u

Nadere informatie

Veiligheid van waterglijbanen 2006. Fact sheet. Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid west

Veiligheid van waterglijbanen 2006. Fact sheet. Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid west Veiligheid van waterglijbanen 2006 Fact sheet Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid west (Deel)projectnummer: ZW 06 J243 Toezichtarrangement attractie- en speeltoestellen

Nadere informatie

Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen

Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit November 2008 Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail:

Nadere informatie

(2000/C 150 E/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(2000) 18 def. - 2000/0033(COD) (Door de Commissie ingediend op 28 januari 2000)

(2000/C 150 E/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(2000) 18 def. - 2000/0033(COD) (Door de Commissie ingediend op 28 januari 2000) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 150 E van 30/05/2000 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor Electriciteit

Een beginners handleiding voor Electriciteit Een beginners handleiding voor Electriciteit Waarom leren over Elektriciteit? Omdat het weliswaar verborgen is in het stopcontact maar door ons allemaal iedere dag gebruikt. INHOUD 1. Introductie 2. Elektrische

Nadere informatie