S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E"

Transcriptie

1 S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK VAN Koen Magerman 59 - VRAAG & ANTWOORD Werving en selectie

2 Thema Gezocht: Juridische aspecten (M/V) van werving en selectie De juiste M/V op de juiste plaats krijgen. Daar draait het rond in het wervings- en selectieproces. De werkgever onderzoekt of de sollicitant wel de juiste attitudes en vaardigheden in zich heeft. De sollicitant wil weten of de job hem/haar wel zal liggen. En beiden zijn benieuwd of het klikt. JAN VANTHOURNOUT, TAX & LEGAL JOHAN WEEMAES, JURIDISCH ADVIES, DIENSTVERLENING GROTE ONDERNEMINGEN 44 Het wervings- en selectieproces heeft de laatste jaren op de welwillende aandacht van de wetgever en de sociale partners kunnen rekenen. Met de regelmaat van de klok werden voorstellen gelanceerd: quota, nondiscriminatiebeginselen, privacyregels, Niet alle ervan haalden de eindmeet. In deze bijdrage schetsen we de juridische aspecten van werving en selectie. Uiteraard kunnen we hier niet de volledige werking van de arbeidsmarkt uit de doeken doen. We beperken ons tot de belangrijkste regels die voor de onderneming van tel zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar de openbare sector. 1. De meldingsplicht De werkgever die gemiddeld tenminste 20 werknemers tewerkstelt, is verplicht om de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ORBEM-BGDA, FOREM) in kennis te stellen van elke betrekking die sedert ten minste drie werkdagen vacant is. Het gaat om de gemiddelde tewerkstelling tijdens het kalenderjaar dat de vacature voorafgaat. De kennisgeving moet worden toegestuurd aan het gewestelijk bureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is. Volgens de reglementering mag ze telefonisch gebeuren. In de praktijk kan ook gebruikt worden. Sommige gewestelijke diensten, zoals bijvoorbeeld de VDAB, bieden de mogelijkheid om via de website vacatures te melden. Wanneer de werkgever de vacante betrekking publiekelijk bekendmaakt (pers, aanplakking, internet, ), moet de kennisgeving gebeuren ten laatste op de dag van die bekendmaking. 2. Het verloop van de wervingsprocedure De eigenlijke wervingsprocedure kan allerlei vormen aannemen: tests, examens, interviews, psychologische tests, Ook hiervoor gelden allerlei regels Nu is de werking van de arbeidsmarkt een gewestmaterie. Het zijn de Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewesten die bevoegd zijn om te bepalen wat de erkenningsvoorwaarden zijn om rekruteringsactiviteiten te mogen aanbieden. In het Vlaams Gewest werd gekozen voor een doorgedreven zelfregulering. De sector zelf dient eigen ethische codes te ontwikkelen. Op Federaal vlak sloten de sociale partners CAO nr. 38 af. Niet alle bepalingen van deze CAO zijn echter bindende rechtsnormen. Het gaat om aanbevelingen. Zo wordt aanbevolen dat de werkgever de sollicitanten voldoende moet informeren in verband met de arbeidsplaats die hij aanbiedt. De werkaanbieding zou volgende gegevens moeten vermelden: - de aard van de functie en van de activiteit van de onderneming; - de eisen om de functie uit te oefenen (ervaring, vorming, );

3 - de plaats waar de functie verricht moet worden, tenzij dit niet vooraf kan worden bepaald of dit variabel is; - of er een wervingsreserve aangelegd wordt; - de manier waarop gesolliciteerd kan worden. Verder adviseren de sociale partners dat sollicitanten die niet weerhouden werden, binnen een redelijke termijn schriftelijk een antwoord krijgen. verschillende rechtsbronnen gewaarborgd wordt: de grondwet, internationale verdragen, Europese Richtlijnen, aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de OESO, de wet op de verwerking van persoonsgegevens (8 december 1992) enzovoort. Ook de sociale partners deden hun duit in het zakje door in de Nationale Arbeidsraad een C.A.O. af te sluiten die de rechten en plichten van de sollicitant regelt (C.A.O. nr. 38). Een aantal bepalingen uit CAO nr. 38 zijn wel verplicht en dwingend. Zo is het verboden om de sollicitanten kosten aan te rekenen. Alle kosten van examens en onderzoeken zijn voor rekening van de werkgever. De werkgever is eveneens verplicht om alle stukken (diploma s, referenties, foto s, ) gedurende een redelijke termijn ter beschikking te houden van de afgewezen sollicitant. Die kan ze immers later nog gebruiken bij anders sollicitaties. De werkgever mag aan de sollicitant geen gezegelde en eensluidende afschriften van diploma s, getuigschriften, attesten e.d. vragen. Een goed leesbare kopie moet volstaan. De sociale partners hebben vrij recent CAO nr. 38 op dit punt gewijzigd. Het zou vanwege de ondernemingen inderdaad niet logisch zijn om in het kader van de administratieve vereenvoudiging de afschaffing van het eensluidend afschrift toejuichen, en tegelijk dezelfde verplichting op te leggen aan de sollicitanten. Tenslotte moet de werkgever aan de sollicitanten die daar om vragen, een attest bezorgen waarin datum en uur van het bezoek vermeld worden. Ook de reden waarom betrokkene niet in aanmerking kwam, moet desgevallend vermeld worden. Dit attest kan voor de sollicitant van belang zijn in het kader van de werkloosheidsreglementering. De wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken in de arbeidsverhouding, verplicht iedere werkgever om aan de kandidaat-werknemer mee te delen welke kwalen ten gevolge van de aangeboden baan kunnen verergeren. Dit is een merkwaardige en zeer vergaande informatieplicht. De exacte draagwijdte voor de praktijk is tot op heden onduidelijk. De basisprincipes zijn in al die rechtsbronnen eigenlijk telkens dezelfde en kunnen we als volgt samenvatten: - De persoonsgegevens moeten eerlijk en rechtmatig worden verwerkt. - De persoonsgegevens mogen enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen. Bovendien mogen ze niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. Verwerken is een ruim begrip en behelst ondermeer: opslaan, wijzigen, verzamelen, Belangrijk element om in te schatten of men niet te ver gaat, is of de verwerking voor de betrokkene redelijkerwijze te verwachten is. Vandaar dat het belangrijk is om de werknemers goed te informeren over wat met hun persoonsgegevens gebeurt. Men noemt dit het finaliteitsprincipe. - De verwerking moet toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt. Een verwerking uit nieuwsgierigheid is dus niet toegelaten We spreken in dit verband van het evenredigheids- of proportionaliteitsprincipe. Klassiek voorbeeld zijn sollicitatieformulieren waarbij allerlei informatie gevraagd wordt. Vaak is het duidelijk dat deze informatie eigenlijk helemaal niet dienstig is voor diegene die ze vraagt. - De verwerking moet nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijwerkt. De werkgever moet alle redelijke maatregelen nemen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens uit te wissen of te verbeteren. Hierbij moet hij steeds uitgaan van het doel van de verwerking. - De gegevens mogen niet langer dan nodig worden bewaard. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR Privacy Er is al veel gesproken en geschreven over de privacy van de werknemer-sollicitant. Privacy is een grondrecht dat de laatste jaren meer en meer op de voorgrond komt, ook in de arbeidsverhouding. Het recht op privacy is een complexe legpuzzel dat door Bovendien mogen gegevens alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor een bepaalde rechtmatige doelstelling (relevantieprincipe), of mits ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. Soms wordt nog voorgehouden dat de Wet Verwerking Persoonsgegevens niet van toepassing zou zijn; dit is echter compleet achterhaald. Thans kan niet ernstig meer betwist worden 45

4 dat de privacywet ook van toepassing is op het wervings- en selectiegebeuren. Het is niet mogelijk om in deze bijdrage alle elementen van de privacyreglementering toe te lichten (zie hiervoor De privacyreglementering heeft alleszins gevolgen voor een aantal concrete praktijkvragen. contractuele samenwerkingsplicht: dit betekent dat beide partijen alle informatie moeten geven waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat zij voor de andere partij belangrijk kan zijn Bewijs van goed gedrag en zeden Volgens de Wet Verwerking Persoonsgegevens is het verboden om gegevens te verwerken inzake geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken of de administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen. Ook een zogenaamd bewijs van goed gedrag en zeden valt onder deze categorie. Het verbod is absoluut. Zelfs de toestemming van de betrokkene kan het verbod niet ongedaan maken. De wet voorziet wel in een aantal uitzonderingen, doch geen enkele ervan kan steeds toegepast worden op de werkgever uit de privé-sector. Zo is voorzien dat men wél een getuigschrift mag vragen indien dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van wettelijke doeleinden. Hiermee worden de gevallen bedoeld waarin de wet het verplicht dat men een getuigschrift voorlegt om een bepaalde functie uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld een bewakingsagent Ongeoorloofde vragen Tijdens het selectiegesprek zijn vragen over het privé-leven van de sollicitant enkel geoorloofd indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie. Het vaakst geciteerde voorbeeld is de zwangerschap.tenzij dit (bijvoorbeeld omwillen van medische redenen) relevant is, is het verboden om de sollicitante te vragen of zij zwanger is - of plannen in die richting koestert. Mag de sollicitant liegen wanneer zulke vragen gesteld worden? Beide partijen moeten tijdens de hele selectieprocedure het principe van de goede trouw en de relevantie naleven. Veel auteurs, hierin gevolgd door een flink stuk van de rechtspraak, aanvaarden een soort liegrecht wanneer de werkgever een vraag stelt die een inbreuk op de privacy betekent. Dit lieg- of verzwijgrecht moet met een zekere terughoudendheid geïnterpreteerd worden. Meer nog: in de rechtspraak wordt aangenomen dat het verzwijgen van informatie tijdens de sollicitatieprocedure nadien een dringende reden tot ontslag kan zijn. Bovendien rust op partijen een pre- In de openbare sector zijn de mogelijkheden op dit vlak wat ruimer. De verwerking van een getuigschrift is immers ook toegestaan onder toezicht van een openbare overheid of van een ministeriële ambtenaar in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken. Een openbaar bestuur kan zelf in haar statuten de aanwervingsvoorwaarden bepalen, zoals bijvoorbeeld de vereiste dat men een maagdelijk getuigschrift kan voorleggen. Hoewel tegen deze redenering juridisch weinig in te brengen is, wordt één en ander in de praktijk toch vaak anders toegepast. Veelal zullen werkgevers toch een getuigschrift vragen. De privacycommissie past naar verluidt een soort gedoogbeleid toe. De werkgever mag aan zijn kandidaatwerknemers toch een getuigschrift van goed gedrag en zeden vragen indien dit relevant is voor de functie. Hij mag dit attest enkel gebruiken om de kandidatuur te beoordelen en moet het daarna onmiddellijk vernietigen. Zoals gezegd, gaat het hier in feite om een pragmatische houding van de privacycommissie die eigenlijk iedere wettelijke basis ontbeert. Aangezien deze werkwijze toch alle nodige waarborgen voor de privacy van de sollicitant inhoudt, zijn er in de praktijk niet al te veel problemen hierrond.

5 3.3. Inzage in het dossier Aangezien de Wet Verwerking Persoonsgegevens van toepassing is, heeft de kandidaat recht op toegang en inzage in de gegevens die over hem verwerkt worden. Hij moet ook op dit recht gewezen worden. Dit kan door een vermelding op het sollicitatieformulier. Dit recht strekt zich ook uit tot inzage in de verwerkte subjectieve gegevens (de indruk die de persoon maakte tijdens een gesprek bijvoorbeeld). Hoe dan ook, de doorgifte van sollicitantengegevens aan de vakbonden is zeker geen afdwingbaar recht dat de vakbonden zomaar kunnen claimen. Indien de vakbonden de sollicitanten wensen te benaderen om zieltjes te winnen, kunnen hierover trouwens afspraken gemaakt worden in het kader van het onthaal van nieuwe werknemers Psychologische tests In de praktijk wordt van dit recht niet al te vaak gebruik gemaakt. Dit zou naar de toekomst toe kunnen veranderen. De inhoud van het sollicitatiedossier kan immers juridische munitie leveren aan een afgewezen kandidaat met een antidiscriminatieclaim. Nu reeds dienen openbare besturen omstandig te motiveren waarom zij van oordeel zijn dat deze of gene kandidaat in aanmerking komt of niet. Bovendien heeft de kandidaat ook het recht om foutieve gegevens te laten verbeteren. Uiteraard kunnen enkel objectieve gegevens (studieresultaten, namen, datums) verbeterd worden. Het Vlaams decreet gaat zelfs nog verder. Het wervings- en selectiebureau moet aan de sollicitant ook desgevraagd een afschrift van het dossier bezorgen. In veel gevallen vormen psychologische tests een essentieel onderdeel van de selectieprocedure. Ook hier moet de privacywet toegepast worden. Een psychologische test is een inmenging in de privacy. Zij kan dus alleen maar gebeuren mits naleving van alle principes uit de privacywet. Gezaghebbende auteurs op dit domein menen bovendien dat psychologische tests enkel kunnen met de informed consent - de toestemming met kennis van zaken - van de werknemer. Dit is ook wat de Deontologische Code Psychologen voorschrijft. 4. Medische aspecten 4.1. Verplichte arbeidsgeneeskunde 3.4. Doorgifte van gegevens aan vakbonden Het gebeurt dat vakbonden de gegevens vragen (en krijgen) van de gegevens over sollicitanten. De bedoeling is duidelijk: zieltjes winnen. Is deze werkwijze geoorloofd? Neen. De doorgifte van persoonsgegevens aan derden is verboden, ongeacht of het nu een werknemer, een ex-werknemer of een sollicitant betreft. Deze regel geldt ook voor de vakbonden. Het is verboden om gegevens aan de vakbonden te bezorgen. Dit is immers een verwerking die in strijd is met de doelstelling waarvoor de gegevens verzameld werden, nl. het afwikkelen van de wervings- en selectieprocedure. In de praktijk tracht men dit verbod te omzeilen door bijvoorbeeld op een sollicitatieformulier te vermelden dat de sollicitant geacht wordt akkoord te gaan. Indien hij zich wenst te verzetten, moet hij een kruisje aanduiden. Ook deze werkwijze kan niet helemaal door de juridische beugel. De wet spreekt immers van een ondubbelzinnige toesteming. Minstens zou er dus een expliciete keuze moeten gelaten worden. Iets in de stijl van Gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens aan de vakbonden bezorgen? Ja - neen. Indien dan niets is ingevuld, geldt dit als een neen. Voor sommige functies geldt de verplichting dat de werknemer, alvorens het werk aan te vatten, door de arbeidsgeneesheer onderzocht wordt. Dit is het geval voor werknemers die: - blootgesteld zijn aan een risico voor beroepsziekten; - een veiligheidspost bekleden, namelijk zij die door het besturen van voertuigen of het bedienen van machines of installaties de veiligheid van de andere werknemers in gevaar kunnen brengen; - rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen of etenswaren; - vallen onder de bescherming van de jongeren op het werk; - blootgesteld zijn aan beroepsgebonden uitwendige belasting: beeldscherm, manueel hanteren van lasten, ; - mindervalide zijn; - onder de toepassing van de wetgeving op de moederschapsbescherming vallen. Het is dus mogelijk dat een werkgever een bepaalde kandidaat als geschikt beoordeelt, maar dat de arbeidsgeneesheer hier anders over beschikt. De arbeidsgeneesheer werkt in alle onafhankelijkheid. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 9 47

6 48 De algemene regel is dat de arbeidsgeneesheer een beslissing neemt vooraleer de werknemer effectief tewerkgesteld wordt in de desbetreffende functie of aan de desbetreffende activiteit. Het is echter ook mogelijk dat het arbeidsgeneeskundig onderzoek en de beslissing uitgesteld worden: - hetzij tijdens de vaste periode van het proefbeding, voor zover deze niet de periode van één maand overschrijdt (het betreft de periode waarin de arbeidsovereenkomst niet beëindigd kan worden, tenzij om dringende reden); - hetzij vooraleer de arbeidsovereenkomst gesloten wordt voor zover deze gezondheidsbeoordeling de laatste stap is in de procedure van werving en selectie. De arbeidsovereenkomst wordt effectief afgesloten, onder voorbehoud van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Eén en ander kan nogal eens tot problemen en discussie leiden indien de werknemer reeds een contract ondertekende. Het is dan ook aan te raden om met de ondertekening van het contract te wachten tot de arbeidsgeneesheer zijn fiat geeft, of in het contract de nodige clausules op te nemen Selectiegeneeskunde De vraag is nu of een onderneming een sollicitant die niét aan de arbeidsgeneeskunde onderworpen is, toch aan een medisch onderzoek mag onderwerpen. Men spreekt in dit verband over selectiegeneeskunde. De werkgever wil zich op die manier zekerheid verschaffen over de medische geschiktheid van een werknemer, het potentiële ziekteverzuim, Ook hier gelden de principes van de privacywet. Medische gegevens zijn persoonsgegevens, en mogen dus enkel maar verwerkt worden indien dat relevant is. De relevantie moet hier bijzonder streng worden beoordeeld; nuttig en wenselijk is niet voldoende. Het medisch onderzoek moet noodzakelijk zijn. In dit verband moeten we ook wijzen op de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken in de arbeidsverhouding. Medische onderzoeken, biologische onderzoeken en zelfs mondelinge informatievergaring met het oog op het verkrijgen van medische of stamboomgegevens, zijn verboden indien zij niet relevant zijn voor de functie. HIV-tests en voorspellend genetisch onderzoek zijn verboden. Alleen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer mag medische onderzoeken vragen of uitvoeren. De werkgever mag dus niet eenzijdig beslissen om een medisch onderzoek in te lassen in de selectieprocedure. Hij mag ook geen beroep doen op een geneesheer die hij aanduidt. Alles moet gebeuren door de arbeidsgeneesheer. De kandidaat-werknemer moet 10 dagen voor het onderzoek door middel van een vertrouwelijke en aangetekende brief geïnformeerd worden over: - naar welke gegevens gezocht wordt; - welk onderzoek uitgevoerd wordt; - waarom dat gebeurt. In tijden van administratieve vereenvoudiging is die vereiste van een aangetekende brief onbegrijpelijk. Volgens de letter van de wet moet trouwens ook de uitnodiging voor een gewoon arbeidsgeneeskundig onderzoek bij aangetekende brief gebeuren Gelukkig interpreteren de inspectiediensten de wet met meer gezond verstand dan de wetgever aan de dag legde bij de redactie ervan. Wanneer het medisch onderzoek kadert in de verplichte arbeidsgeneeskunde, hoeft de aangetekende brief niet. De instemming van de werknemer verandert aan dit alles niets. Deze uitzondering is - in tegenstelling tot het algemeen regime in de privacywet - immers niet in de wet op de medische onderzoeken opgenomen. En zelfs als de instemming een uitweg zou bieden (wat dus niet het geval is), zou deze toestemming alleszins gegeven moeten worden volgens de wet op de rechten van de patiënt. Daarin is onder meer bepaald dat de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van een medicus. 5. Non-discriminatie Ondermeer in uitvoering van een aantal Europese Richtlijnen, werd in België een antidiscriminatiewetgeving tot stand gebracht, zowel op federaal vlak als op het niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten. Deze antidiscriminatiewegeving voorziet dat het verboden is om direct of indirect te discrimineren op basis van: - geslacht; - fortuin; - (zogenaamd) ras; - leeftijd; - huidskleur; - geloof of levens- - afkomst; beschouwing; - nationale of etnische - huidige of toekomstige afstamming; gezondheidstoestand; - seksuele geaardheid; - handicap of fysieke - burgerlijke staat; eigenschap. - geboorte;

7 Het Arbitragehof oordeelde zelfs dat het discriminerend zou zijn om enkel dit waslijstje discriminatiegronden te verbieden. Voortaan is, aldus het Hof, ieder verschil in behandeling dat niet gestoeld is op objectieve en redelijke gronden verboden. Dit arrest doet ons inziens echter geen afbreuk aan het principe dat een werkgever vrij is om aan te werven wie hij wenst, en dat hier ook subjectieve elementen - klikt het? - meespelen. Alleen zal de werkgever bij het opstellen van zijn selectiecriteria en de toegangsvoorwaarden er rekening mee moeten houden dat deze niet discriminerend zijn. En in het denkpatroon van de wetgever tapt men sneller uit een discriminerend vaatje dan men denkt. Zo zou de vereiste om jong en dynamisch te zijn, al beschouwd kunnen worden als een discriminatie op grond van leeftijd. Sommige fysieke eigenschappen zouden een mogelijke discrimatiegrond kunnen zijn. Ook het vragen naar een pasfoto om een eerste selectie te maken is allicht, naar de letter van de wet, in veel gevallen eigenlijk verboden. Goed voorkomen is niet steeds een relevant selectiecriterium. Er werd zelfs geoordeeld dat een overdreven talenkennis in sommige gevallen een indirecte discriminatie zou kunnen zijn. Familieleden van het personeel hebben voorrang bij het verkrijgen van een studentenjob is een discriminatie op grond van afstamming. Een vaak gehanteerd rekruteringskanaal is mond-tot-mond-reclame (peerto-peer-recruitment). Indien dit ertoe leidt dat de vacature slechts binnen een beperkte relatiekring bekend gemaakt wordt en hierdoor het personeel uit één raciale groep is samengesteld, dan is dit discriminerend. In het Verenigd Koninkrijk is zelfs al rechtspraak in die zin. Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar geslacht in beroepstitels en werkaanbiedingen, toespelingen op uiterlijk of kledij waaruit de voorkeur voor een geslacht blijkt, Het komt er voor de werkgever dan ook op aan om de selectiecriteria en hun motivatie zo goed mogelijk vast te leggen. Zolang de selectiecriteria te verantwoorden zijn, is er geen probleem. Het volstaat echter niet om neutrale selectiecriteria op te stellen. Ook ogenschijnlijk neutrale criteria kunnen een discriminatie zijn wanneer zij er toe leiden dat een bepaalde groep benadeeld wordt. Een voorbeeld dat bij wijze van boutade geciteerd wordt is gezocht: bouwvakkers (M/V). Bereid zijn om tijdens de zomer in ontbloot bovenlijf te werken Positieve discriminatie is niet verboden. De wet omschrijft dit als maatregelen die beogen de nadelen weg te werken die iemand ondervindt van een bepaald persoonskenmerk (voorbeeld: geslacht, afkomst, ). Van twee gelijkwaardige kandidaten bijvoorbeeld de vrouw kiezen omwille van een positieve-actiesbeleid, kan dus nog. Alhoewel. Ook een positieve discriminatie is een discriminatie. Tot op heden zijn er weliswaar geen precedenten, maar het valt niet uit sluiten dat vroeg of laat een gedupeerde naar de rechter stapt De Discriminatiewet biedt trouwens de mogelijkheid om door middel van praktijktests discriminatie te bewijzen. Dit is een methode uit de sociologie om discriminatie wetenschappelijk vast te stellen. Men kan bijvoorbeeld een aantal groepen laten deelnemen aan een selectieprocedure, en daarna controleren of de ene groep al dan niet minder gunstig werd behandeld. Het K.B. dat één en ander moet regelen, is er echter nog niet en is trouwens politiek zeer omstreden. Het woord discriminatiespionnen is al gevallen. Ook bewijs van discriminatie d.m.v. statistieken is toegelaten. Wanneer een (vermeende) gedupeerde statistisch materiaal aanvoert dat doet vermoeden dat een bepaalde groep inderdaad benadeeld wordt, is het aan de werkgever om het tegendeel te bewijzen. Een afgewezen sollicitant die aantoont dat in een bepaald bedrijf toch wel zeer weinig vrouwen/allochtonen/ werken, legt de bewijslast om aan te tonen dat er géén discriminatie is bij de werkgever. 6. Quota? Op dit ogenblik gelden er in het Belgisch arbeidsrecht geen quota. De werkgever is niet verplicht om een bepaald percentage vreemdelingen, mannen/vrouwen, aan te werven. Wel zou de startbanenwetgeving in zekere zin als een quotum beschouwd worden. Minstens 3 % van het personeelsbestand van de ondernemingen die aan deze aanwervingsplicht onderworpen zijn, moet uit jongeren bestaan. 7. En in de openbare sector? Respect voor de privacy van de sollicitanten, het verbod op discriminatie alsook de reglementering op het gebied van de geneeskundige onderzoeken bij aanwerving richten zich uiteraard niet enkel tot de private werkgevers. Dezelfde principes zoals hiervoor beschreven staan, kunnen onverkort doorgetrokken worden naar de openbare sector. De DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 9 49

8 50 bestaande wetgeving betreffende privacy, non- discriminatie en aanwervingsonderzoeken is eveneens van toepassing op de overheidsbesturen en overheidsinstellingen. Anderzijds moet wel benadrukt worden dat de verplichtingen die voortvloeien uit de CAO nr. 38 dan weer niet gelden voor de openbare werkgevers (behalve een aantal financiële instellingen waarop de CAO-wet uitdrukkelijk van toepassing is). Dit wil echter niet zeggen dat de besturen volledig vrij zijn in de wijze waarop zij personeel selecteren en aanwerven. Bij de uitwerking van de aanwervingsprocedure en voorwaarden in hun administratief statuut zal er alleszins rekening gehouden moeten worden met de hieronder besproken elementen Het gelijkheidsbeginsel Een belangrijk grondwettelijk principe dat niet uit het oog verloren mag worden is de gelijkheid tussen de Belgen zonder onderscheid van standen. Een uitloper van dit beginsel is dat er een gelijke toegang tot de openbare dienst gegarandeerd moet worden of anders gezegd, alle Belgen die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden moeten de kans krijgen om deel te nemen aan de selectie. Een gelijke toegang zal uiteraard slechts mogelijk zijn indien er gebruik gemaakt wordt van objectieve procedures en voorwaarden waarbij tevens de uniforme behandeling van alle kandidaten gewaarborgd is Het algemeen principes KB Tevens moet rekening gehouden worden met het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen (kortweg het APKB). Het APKB somt een aantal toelaatbaarheidsvoorwaarden op waaraan absoluut voldaan moet zijn wil men benoemd kunnen worden als ambtenaar: - onberispelijk gedrag; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - aan de dienstplichtwetten voldoen; - medisch geschikt zijn De wet op het syndicaal statuut Een laatste garantie voor eerlijke en objectieve aanwervingen in de openbare sector bestaat erin dat ook de vakorganisaties niet buiten beschouwing gelaten mogen worden bij het uitwerken van de aanwervingsvoorwaarden. Zowel de aanwervingsvoorwaarden als de deelnemingsvoorwaarden aan de (vergelijkende) examens, alsook de organisatie van de examenprogramma s zelf, worden beschouwd als grondregels waarover men verplicht moet onderhandelen met de vakbonden. In het kader van dezelfde wetgeving kunnen we trouwens opmerken dat de vakbondsafgevaardigden in de openbare sector het recht hebben om aanwezig te zijn op de vergelijkende selecties. Hierbij moeten zij zich weliswaar onthouden van elke bemoeienis en mogen zij niet deelnemen aan de beraadslagingen. 8. Enkele eigenheden van de selectieprocedures en -voorwaarden in de publieke sector Rekening houdende met de beperkingen zal in het administratief statuut van het betrokken bestuur of instelling een aanwervingsprocedure en de bijhorende deelnemingsvoorwaarden opgenomen moeten zijn. Hierna worden enkele aanwervingsvoorwaarden alsook een aantal proceduremaatregelen van naderbij bekeken zoals die momenteel van kracht zijn bij de rijksambtenaren en bij de Vlaamse ambtenaren. Ook bij de lokale besturen zal men doorgaans gelijkaardige voorwaarden en procedures toepassen. Nochtans stellen we vast dat meer en meer afgeweken wordt van de klassieke examenmethode en dat ook andere selectietechnieken gebruikt worden. Deze selecties mogen door de lokale besturen uitbesteed worden aan erkende selectiebureaus Het al dan niet vergelijkend examen In de openbare sector zien we meestal dat aanwervingen voorafgegaan worden door een examen. Dit kan bestaan uit een schriftelijke en/ of mondelinge proef, eventueel aangevuld met een praktische test. Omwille van de objectiviteit geniet de schriftelijke proef de voorkeur boven een louter mondelinge aanwervingsprocedure. Klassiek onderscheiden we twee soorten examens: het

9 gewone examen en het vergelijkend examen. Het verschil bestaat erin dat men bij het vergelijkend examen gebonden is door het resultaat en dat de kandidaat met de hoogste score uiteindelijk recht zal hebben op de benoeming voor de betrekking. Bij het gewone examen is men in principe niet gebonden door het resultaat en kunnen andere factoren mee in overweging genomen worden. Uiteraard is het hierbij van groot belang dat het bestuur een voldoende motivering heeft voor de uiteindelijke keuze. Kandidaten die niet weerhouden werden ondanks een hogere score zullen namelijk niet zelden een vernietigingsberoep tegen deze beslissing instellen bij de Raad van State. Zowel bij de rijksambtenaren als bij de Vlaamse ambtenaren voorziet het statuut dat niemand benoemd kan worden zonder geslaagd te zijn in dergelijk vergelijkend examen dat georganiseerd wordt door het selectiebureau van de federale overheid (SELOR). Alle aanwervingen van de contractuele personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap gebeuren daarentegen door een eigen Vlaams selectiecentrum m.n. JOB-punt Vlaanderen Wervingsreserve Elk overheidsbestuur kan beslissen om een wervingsprocedure op te starten met de bedoeling om één of meerdere vacatures in te vullen, of kan beslissen om over te gaan tot het aanleggen van een wervingsreserve. Vaak zal het een combinatie van beiden zijn. In de wervingsreserve worden alle geslaagden opgenomen in de volgorde van de behaalde resultaten. Een dergelijke werkwijze biedt het voordeel dat men niet voor elke nieuwe vacature een tijdrovende procedure moet opstarten maar dat men telkens kan (en moet) terugvallen op de eerst volgende kandidaat op de lijst. Men zou het echter tevens als een nadeel kunnen beschouwen in die zin dat het bestuur zichzelf geen ruimte laat bij nieuwe vacatures waarvoor er een wervingsreserve bestaat, aangezien men verplicht is de eerst volgende kandidaat op de lijst aan te spreken. Alle kandidaten die geslaagd zijn voor het examen blijven in aanmerking komen voor betrekkingen van dezelfde graad. De geldingsduur van dergelijke reserves is echter niet oneindig (2 jaar in het federaal statuut, maar verlengbaar). Bovendien kan er een beperking ingebouwd worden wat betreft het aantal geslaagde kandidaten dat opgenomen wordt in de wervingsreserve. Het Vlaams personeelsstatuut voorziet dat de geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk tot de stage toegelaten worden hun voorkeur kenbaar moeten maken voor één of meer betrekkingen. Indien zij dit twee maal weigeren worden zij geschrapt uit de reserve. De kandidaat die wel een voorkeur heeft kenbaar gemaakt verbindt zich er automatisch toe om de toegewezen betrekking te aanvaarden. Meldt hij zich niet aan zonder geldige reden of weigert hij uiteindelijk toch om in dienst te treden dan wordt hij ook van de lijst geschrapt Examencommissie Omwille van het belang dat gehecht wordt aan de objectivering van de aanwervingsprocedures binnen de publieke sector is de samenstelling van de examen -of selectiecommissie van groot belang. Voor de lokale besturen is uitdrukkelijk voorzien dat deze commissie minstens voor 50% uit externe deskundigen moet bestaan. Dit mogen er uiteraard meer zijn en men zou zelfs kunnen overwegen om de selectie integraal over te laten aan een selectiebureau. Er mogen geen bloed- of aanverwanten tot de tweede graad in de commissie zetelen. Ook afgevaardigden van de vakbonden mogen deelnemen DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 9 51

10 aan de selectieverrichtingen maar mogen nooit aanwezig zijn bij de beraadslaging. Zowel bij de aanwervingsprocedure van de federale als van de Vlaamse ambtenaren wordt de examencommissie samengesteld door SELOR. Elke commissie (of jury) bestaat uit een voorzitter en minstens twee assessoren. De leden van de jury zullen gekozen worden door de voorzitter op basis van hun ervaring binnen de graad van de in te vullen betrekking, op basis van een functie in het onderwijs op het niveau dat overeenstemt met de in te vullen graad of op basis van een bijzondere geschiktheid omwille van een specialisatie Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad Het principe van de gelijke toegang van alle Belgen tot de aanwervingsprocedures in de openbare diensten vereist in de eerste plaats dat men potentiële kandidaten voldoende tijdig op de hoogte brengt van de examens die georganiseerd worden. Zowel voor de examens bij de federale als bij de Vlaamse administratie gebeurt dit ondermeer door een publicatie in het Belgisch Staatsblad (verplichting die volgt uit het APKB). Het feit dat alle deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen toegelaten moeten worden tot het examen, geeft in de praktijk vaak aanleiding tot massa-examens. Het bericht in het Staatsblad vermeldt minstens de uiterste inschrijvingsdatum en of er voorzien is dat er een wervingsreserve zal aangelegd worden. In voorkomend geval zal tevens vermeld worden wat de omvang en de geldigheidsduur van deze reserve zal zijn Diplomavereiste en het Verdringingseffect Bij alle bestuursniveaus wordt de diplomavereiste opgenomen in de benoemingsvoorwaarden. Lange tijd was het zelfs onmogelijk om te solliciteren voor een functie onder het niveau dat overeenstemt met het diploma. Deze regel werd ingevoerd om het zogenaamde verdringingseffect tegen te gaan. In navolging van het federaal personeelsstatuut (het statuut Camu) werd ook in het sectoraal akkoord aanbevolen om bij de lokale besturen het verdringingseffect bij aanwervingen te voorkomen. De gecoördineerde krachtlijnen voorzien dan ook dat men geen kandidaten mag toelaten met een hoger diploma dan voorzien voor de functie. Hierdoor kunnen universitairen bijvoorbeeld geen kandi- 52 daat zijn voor functies van niveau B (niv. 2). redenen voor. x Met het KB van 14 juni 2004 stapt de federale overheid echter af van deze principes en schrappen zij het verbod om hoger gekwalificeerden aan te stellen voor functies waar een lager diploma volstaat uit het federaal statuut. Argumentatie: het verbod om zich in te schrijven voor een lager niveau is niet verenigbaar met de grondwettelijke bepalingen inzake gelijke behandeling en inzake de vrije keuze van beroepsactiviteit. Ook op Vlaams niveau is men zich bewust van de juridische bezwaren (die reeds bevestigd zijn door de rechtspraak) van de verbodsbepaling. Het ministerie van binnenlandse aangelegenheden heeft dan ook geen bezwaren bij het feit dat lokale besturen de aanbevelingen uit het sectoraal akkoord en de verschillende omzendbrieven niet toepassen Voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma De Federale overheid heeft de eensluidend verklaarde afschriften binnen de federale administratie afgeschaft sinds 31 maart In de toekomst volstaat een duidelijk leesbare kopie. Einde 2003 sloten de gemeenschappen en gewesten een samenwerkingsakkoord met de federale overheid om hetzelfde te doen. In het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt tevens aan alle lokale besturen gevraagd om af te stappen van eensluidend verklaarde afschriften. 9. Besluiten De recente opmars van privacy- en discriminatieregels doen eigenlijk het onderscheid tussen de openbare en de private sector een beetje vervagen. Ook van private werkgevers wordt meer en meer een attitude verwacht die men traditioneel eerder in een publieke omgeving situeerde: motiveringsplicht, transparantie, respect voor de persoonlijke levenssfeer, Indien men die principes niet naleeft, zijn de sancties uiteraard van een totaal andere aard naargelang het om een openbare of een privé-werkgever gaat. In de openbare sector kan een benadeelde naar de Raad van State stappen om de procedure te laten vernietigen. Objectieve examenresultaten zijn waarschijnlijk de beste (veiligste) middelen om aanwervingsbeslissingen te motiveren, en dergelijke rechtszaken te vermijden. Voor werkgevers uit de private sector loopt het zo n vaart (nog) niet. Wel hebben zij er ook alle baat bij om zoveel als mogelijk ervoor te zorgen dat de selectieprocedure correct verloopt. Hier zijn trouwens niet alleen goede juridische

11 toegelicht Aanwerven en afwerven van personeel Met veel moeite en kosten heeft u eindelijk de witte raaf gevonden of heeft één van uw werknemers een dure en tijdrovende opleiding gevolgd. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat deze werknemers in de onderneming blijven en niet de overstap maken naar de concurrentie? Dit artikel geeft een overzicht van een aantal bedingen waarop u een beroep ku nt doen bij aanwerving en behoud van personeel. TOM DESLOOVERE, JURIDISCH ADVIES, DIVISIE KMO 1. Personeel behouden Niet-concurrentiebeding De Arbeidsovereenkomstenwet omschrijft het niet-concurrentiebeding als het beding waarbij de werknemer de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming, die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan de onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van de concurrerende onderneming aan te wenden. Een dergelijk niet-concurrentiebeding is wettelijk geregeld en moet voldoen aan strikte voorwaarden: - een bestaansvoorwaarde: afhankelijk van de hoogte van het jaarloon zal een niet-concurrentiebeding al dan niet als bestaande worden beschouwd; - en een aantal geldigheidsvoorwaarden:. het beding moet schriftelijk opgemaakt zijn;. het moet beperkt zijn in de tijd (maximaal 12 maanden);. het moet beperkt zijn in de ruimte;. het mag enkel betrekking hebben op soortgelijke activiteiten;. en het moet (bij arbeiders of bedienden, niet bij handelsvertegenwoordigers) een aanvullende; éénmalige en forfaitaire vergoeding voor de betrokken werknemer voorzien. Deze voorwaarden verschillen voor arbeiders/bedienden en handelsvertegenwoordigers. Indien het niet-concurrentiebeding volgens de wettelijke regels opgemaakt en geldig is, biedt het aan de werkgever een grotere (maar geen sluitende) zekerheid dat zijn ex-werknemer gedurende een bepaalde periode niet aan de slag kan bij een concurrent en geen gelijkaardige zelfstandige activiteit zal kunnen opstarten. Een niet-concurrentiebeding moet uiterst zorgvuldig worden opgemaakt, rekening houdend met de strikte bestaans- en geldigheidsvoorwaarden. Scholingsbeding Het scholingsbeding is een clausule waarbij de werkgever zich ertoe verbindt de werknemer een opleiding te geven of te laten volgen; de werknemer van zijn kant verbindt zich ertoe gedurende een bepaalde periode in dienst te blijven van de werkgever. Verlaat de werknemer de onderneming voor de afgesproken duur, dan dient hij een vergoeding aan de werkgever te betalen. Het scholingsbeding is niet wettelijk geregeld en zowel rechtspraak als rechtsleer zijn het niet unaniem eens over de geldigheid van dergelijke clausule. Men kan hierbij drie strekkingen onderscheiden. Een eerste strekking stelt dat een scholingsbeding steeds geldig is, een tweede dat het steeds ongeldig is. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 9 53

12 Een derde strekking binnen de rechtsleer en rechtspraak aanvaardt de geldigheid van het scholingsbeding indien aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan: - beide partijen stemmen vrij in met het beding; - het beding is beperkt in tijd; - het beding heeft enkel uitwerking bij ontslag door de werknemer (of bij ontslag om dringende reden door de werkgever); - de opleiding moet ernstig en waardevol zijn en moet de werknemer daadwerkelijk iets bijbrengen; - de waarde van de werknemer voor de onderneming moet verhogen (dit blijkt bijvoorbeeld uit een hoger loon na de opleiding); - de eventueel te betalen vergoeding moet in verhouding staan tot de door de werkgever reëel gemaakte kosten voor de opleiding (daarbij wordt de vergoeding idealiter degressief afgebouwd: hoe langer de werknemer in dienst blijft, hoe lager de vergoeding); - het beding mag niet zijn opgevat als een schadebeding (de te betalen vergoeding mag dus geen schadevergoeding zijn). Het scholingsbeding is niet wettelijk geregeld en in de rechtspraak en rechtsleer vinden we voor- en tegenstanders van deze clausule terug. Naar het eindoordeel van de arbeidsrechter is het dan ook koffiedik kijken. Maar, ook al kan er over de geldigheid van het beding gediscussieerd worden, het kan aan te raden zijn een dergelijke clausule in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Zij kan de werknemer minstens aan het denken zetten en hem er van weerhouden ontslag te nemen. Belangrijk daarbij is wel om het beding op maat te maken, met inachtname van een aantal voorwaarden. voor eigen rekening, noch voor rekening van derden te werken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de werkgever. Wordt hem toegestaan voor derden te werken, dan zal hij alle nodige inlichtingen aan zijn werkgever mededelen met het oog op de toepassing van de wetten op de sociale wetgeving. Vordering tegen werkgever die de werknemer heeft afgeworven In principe is het niet verboden een werknemer af te werven van een andere (concurrerende) werkgever. Enkel indien dit een daad van oneerlijke concurrentie zou zijn (de werknemer wordt bijvoorbeeld afgeworven in weerwil van een niet-concurrentiebeding) kan de werkgever van wie de werknemer werd afgeworven eventueel een schadever- goeding eisen van de afwervende werkgever. Hij zal daarbij wel moeten bewijzen dat hij schade heeft geleden door het foutief handelen van de afwervende werkgever. 2. Werkzekerheid bieden Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur zonder proefperiode Een heel eenvoudige oplossing is de nieuwe werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te geven zonder proefperiode. U bent dan als werkgever onmiddellijk Exclusiviteitsbeding 54 Het exclusiviteitsbeding is een beding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden te werken en zijn volledige activiteit ten dienste van de werkgever te stellen. Een dergelijke clausule wordt niet wettelijk geregeld. Het exclusiviteitsbeding wordt aanvaard indien het wordt beperkt tot de uitoefening van concurrerende activiteiten. Een algemeen verbod tot uitoefening van om het even welke activiteit is strijdig met de vrijheid van arbeid en wordt niet getolereerd. In een arbeidsovereenkomst zou bijvoorbeeld de volgende clausule kunnen opgenomen worden: De werknemer zal zijn beroepsactiviteit uitsluitend aan de uitvoering van deze overeenkomst wijden. Hij gaat de verbintenis aan noch

13 een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van minimum 3 maanden (bij een bediende) verschuldigd indien u de werknemer wenst te ontslaan. wordt aan de werknemer een zekere vastheid van betrekking geboden. Dergelijke clausules zijn niet wettelijk geregeld maar worden door rechtspraak en rechtsleer aanvaard. Anciënniteitsbeding Met een anciënniteitsbeding kan aan een werknemer een hogere dan de daadwerkelijke anciënniteit worden toegekend. Dit beding is niet wettelijk geregeld maar wordt algemeen aanvaard door rechtspraak en rechtsleer. Het is daarbij mogelijk om de anciënniteit over te nemen voor een specifiek deelaspect (bijvoorbeeld enkel voor de toekenning van anciënniteitsverlof of alleen voor de inschaling, of voor de duur van de opzeggingstermijn ) of voor de totaliteit van de arbeidsovereenkomst. Het is aan te raden dit beding zorgvuldig op te maken zodat duidelijk is voor welke aspecten de anciënniteit wordt overgenomen. Indien men de anciënniteit verhoogt in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zal dit in hoofde van de werkgever logischerwijs leiden tot een langere opzeggingstermijn of een hogere opzeggingsvergoeding. Individueel werkzekerheidsbeding Het individueel werkzekerheidsbeding is een beding in de individuele arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever zijn ontslagmogelijkheid beperkt of zelfs tijdelijk uitsluit. Daardoor Dergelijk beding kan bijvoorbeeld waarborgen dat de werknemer binnen een bepaalde tijdspanne (bijvoorbeeld gedurende de eerste 3 jaren) niet zal worden ontslagen, of dat de werkgever bij een eventueel ontslag een bijkomende opzeggingsvergoeding zal betalen. Een absoluut ontslagverbod of een beperking van de ontslagmogelijkheid van de werknemer, is echter niet geldig en zal niet worden aanvaard. Daarom dient ook dit beding met omzichtigheid opgesteld te worden. Beding van outplacement In een outplacementbeding verbindt de werkgever zich ertoe om bij ontslag door de werkgever aan de werknemer outplacementbegeleiding aan te bieden. De werknemer kan niet verplicht worden de begeleiding te aanvaarden en moet steeds zijn instemming betuigen met het aanbod. Dit kan pas na de betekening van het einde van de arbeidsovereenkomst gebeuren. Voor de 45-plussers bestaat er bovendien een recht op outplacementbegeleiding op grond van CAO nr Besluit Vooraleer u zou beslissen een werknemer af te werven van een andere (concurrerende) werkgever, is het zeker aan te raden om de arbeidsovereenkomst van die werknemer grondig na te (laten) kijken en voorzichtig tewerk te gaan. Een niet-concurrentiebeding of een scholingsclausule in dat contract zouden het afgeworven personeelslid immers een aardige duit kunnen kosten. En indien de afwerving gekwalificeerd zou worden als een daad van oneerlijke concurrentie, kan de werkgever-concurrent zijn reële schade op de afwervende werkgever trachten te verhalen. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 9 Door gebruik te maken van een anciënniteitsbeding, een individueel werkzekerheidsbeding of een outplacementbeding kan men aan (bepaalde) werknemers meer zekerheid inzake tewerkstelling bieden. En door een niet-concurrentieclausule of een scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst te voorzien, zal de betrokken werknemer zich wellicht sterker met zijn werkgever verbonden weten. Het hoeft geen betoog dat dergelijke bedingen zorgvuldig en volgens de wettelijke en door de rechtspraak geformuleerde principes opgemaakt moeten zijn. x 55

14 De kritische kijk van... Koen Magerman Gaan we naar een implosie van de solidariteit? De pensioenstelsels in ons land maken deel uit van de problematiek van de sociale zekerheid en van de samenstelling van de bevolking; de demografie noemt men dat. De laatste tijd zijn beide echter bijzonder penibel aan het worden. Is er geld tekort dan? We betalen met z n allen toch altijd maar meer voor de sociale zekerheid? Koen Magerman, Directeur Juridisch Studiecentrum SD WORX Die harde vaststellingen zijn eigen aan het systeem van onze West-Europese sociale zekerheid. Het concept achter die sociale zekerheid is dat van de solidariteit tussen de werkenden. Tussen de werkenden die nog kunnen werken en de werkenden die ziek, werkloos of oud en daardoor arbeidsongeschikt zijn. De werkenden dragen een stukje van hun loon af aan een fonds (de RSZ) dat die bijdragen dan weer verdeelt onder diegenen die economisch of lichamelijk niet meer in staat zijn om te werken. Het innen en onmiddellijk herverdelen van het geld noemt men het repartitiestelsel. Die manier van financieren valt buiten de graaiende handen van de belastingen en wordt dus niet rechtstreeks door de staat geïnd. Het geld wordt gewoon beheerd door de werkgevers en werknemers, de sociale partners. Dat alles vanuit de gedachte dat het geld van de werkenden en hun werkgevers is. Dat is iets helemaal anders dan wat bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen mogen doen. Zij zijn gebonden aan wat het kapitalisatiestelsel genoemd wordt. Zij moeten wettelijk voldoende geld opzij zetten - sparen - om daar op termijn de voorziene uitgaven mee te kunnen doen. Op die manier wordt aan de verzekerden een maximale waarborg gegeven voor een vooraf bepaald resultaat dat behoorlijk ver in de tijd kan liggen. 56 Niets van dit alles dus in de sociale zekerheid. Het geld dat vandaag binnenkomt, wordt vandaag ook uitgegeven. En het geld dat morgen zou moeten uitgegeven worden, is een zorg voor diegenen die dat dan moeten doen. Toen de filosofie van de sociale zekerheid - onder de vorm van een ouderdomspensioen - in de tweede helft van de 19de eeuw in de steigers werd gezet door Rijkskanselier Otto von Bismarck, was dat ook helemaal geen probleem. Een pensioen op je 60ste leek toen een echte luxe, maar de kansen om die leeftijd te halen, waren heel gering, laat staan de kans dat je er lang kon van genieten. Bijna niemand haalde die leeftijd. De werkende massa droeg toen de solidariteit met een zeer kleine top van kapotgewerkte overlevenden.

15 Dat is nu wel even anders. België heeft ongeveer 10,355 miljoen inwoners en daarvan werken er 4 miljoen of vier op de tien Belgen. Van degenen die niet werken, is bijna 22% ouder dan 60 jaar. En iets meer dan 26% is tussen de 40 en 59 jaar. Zij zijn dus de werkenden die de komende 10 tot 20 jaar zullen stoppen met werken en met pensioen zullen gaan. Ongeveer 28,3% is tussen de 20 en 39 jaar - dat zijn dus de werkenden die op langere termijn met pensioen zullen gaan. En maar amper 23,6% is tussen de 0 en 19 jaar - dat zijn dus de aankomende werknemers die de sociale zekerheid binnen 20 jaar zullen moeten betalen. Deze trends zullen aanhouden tot in Maar dat zijn geflatteerde cijfers want amper 40% van de bevolking is actief. Het verschil (28, ), 14,3%, is nu al inactief. Die inactiviteit slaat dan op mensen die niet werkzoekende zijn en op mensen die al van de sociale zekerheid gebruik maken omwille van ziekte, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, werkloosheid, brugpensioen. Die betalen dus niet meer mee voor de sociale zekerheid van de werkenden. Je kunt die cijfers van alle kanten bekijken, maar één ding is duidelijk: de groep van niet-actieve werknemers ouder dan 60 jaar zal toenemen en de pensioenuitgaven zullen stijgen. En op wat langere termijn zal de instroom van jongere werknemers ook nog substantieel dalen. De sociale zekerheid kampt al enkele decennia met een tekort aan middelen. De kosten voor geneeskundige verzorging stijgen sterk, de werkloosheid blijft op een hoog niveau hangen en veel uitstapregelingen (brugpensioen, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, ) worden ook met de gelden voor de werkloosheid betaald. En het aantal gepensioneerden gaat omhoog. Het systeem van Bismarck heeft dus zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Vanaf nu gaat het bergaf. Dat geldt trouwens voor alle Europese landen, voor de hele Atlantische beschaving zeg maar. In de toekomst zal men op de periode 1955 tot 2015 terugkijken als de gouden tijd van menselijke solidariteit, nooit eerder geëvenaard in de wereldgeschiedenis. Uiteraard moeten we proberen de essentiële elementen van deze gouden periode te behouden. Maar het zal niet hetzelfde zijn. Oude en nieuwe spanningen Het probleem is zelfs niet van gisteren. Vanaf het ogenblik dat de levensverwachting steeg en de sociale zekerheid verder uitgebouwd werd, zat er al spanning in het systeem. Er was voortdurend meer geld nodig, en dat geld werd op verschillende manieren bijeengerakeld. Enerzijds zijn die solidariteitsbijdragen - de RSZ-bijdragen - altijd maar blijven stijgen, en dat voor zowel de werkgever als de werknemer. In het begin werden die bijdragen niet op het totale loon berekend, maar enkel maar tot een bepaald bedrag (de loonplafonds). Ongeveer dertig jaar geleden werden die plafonds afgeschaft en sindsdien worden de bijdragen op het volledige loon berekend. De uitkeringen worden echter wel op die plafonds berekend; relatief gesproken dalen die dus ten aanzien van de stijgingen van de lonen. Een andere techniek was (en is) het creëren van bijzondere bijdragen om het geheel te kunnen blijven financieren. Eén van de gevolgen daarvan is dat de loonlasten absurde hoogten kennen. De spanning tussen het nettoloon en de brutokost van een loon voor de werkgever is bijna een verhouding van 1 op 3; een nettoloon zit ergens in de dertig procent van wat de werkgever er in totaal moet voor betalen. De grenzen van de waanzin zijn daarmee ver overschreden. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 9 57

16 Het perfide neveneffect is dat bedrijven tweemaal nadenken alvorens een werknemer in dienst te nemen, en dat ze maar een fractie moeten nadenken om hem te ontslaan (zeg maar dezelfde verhouding van netto ten aanzien van de bruto loonlast ). Van gouden werknemers worden dan ook evenredige eisen gesteld op vlak van productiviteit, efficiëntie, flexibiliteit, motivatie, betrokkenheid, inzet, zelfopoffering zaken die men vroeger van een vennoot verwachtte. Burn out en depressies behoren dan ook tot de huidige dagelijkse werknemersrisico s, die iedereen moet kunnen dragen. In dat kader zijn systemen om de loopbaan te onderbreken of om er na je 50ste vroeger mee te kunnen ophouden, geen luxe maar bittere noodzaak om een werknemersleven nog leefbaar te houden, algemeen gesproken. Het zijn ook gechromeerde opvangnetten geworden, wanneer bedrijven verplicht worden om massaal werknemers te dumpen (loonkost, concurrentievermogen, lage loonlanden, ebit ) om te kunnen overleven. Dat dumpen gaat steeds sneller en sneller. En de beurs (wij dus) reageert er euforisch op. Zolang de koek voor iedereen groter wordt en iedereen daar zijn deel van krijgt, blijft die spanning acceptabel. Het is zelfs een lifestyle. Maar ook daar zit de klad in. enkele decennia zal een dalend aantal werkenden (van 40% naar 30%) een groter wordende groep ouderen moeten financieren die niet meer werkt (van 40 naar 50%). De scheidingslijnen zullen dan niet volgens de klassieke indelingen lopen, maar op leeftijd gericht zijn. Zij die hun hele leven onder zware druk geleefd hebben en hun deel van de welvaart opeisen versus zij die dat zullen moeten betalen en geen perspectief meer hebben om daar in dezelfde mate op te kunnen rekenen. Die strijd zal overal gevoerd worden en zal in elke gemeenschap, in elk gezin, een kloof veroorzaken. De juridische wapens hiervoor zijn trouwens recentelijk afgeleverd. In toepassing van twee Europese Richtlijnen van 2000 moeten alle discriminaties op basis van ras, leeftijd, etnische afstamming, seksuele geaardheid, leeftijd, geloofsovertuiging en handicap geweerd worden. Die richtlijnen moeten in de verschillende landen van de Unie in wetgeving omgezet worden. Bij ons is dat gebeurd door de wet van 25 februari Dat wetgevende arsenaal verbiedt elke discriminatie, ook die in functie van de leeftijd. De Atlantische gemeenschap is niet meer de naaf van de wereld. De andere continenten zijn in volle opmars en alleen monetaire crisissen houden hen nog wat op. We zijn in het defensief, zoveel is duidelijk. Op de dag dat onze sociale zekerheid echt onbetaalbaar wordt, zullen wij een afzetmarkt voor de andere continenten geworden zijn, met filialen voor zetels die allemaal daar zullen gevestigd zijn. Dat het zal gebeuren, staat vast. Alleen over het tijdstip en het tempo kan nog gedebatteerd worden. In elk geval zal de financiering van de sociale zekerheid via het repartitiestelsel en de solidariteitsgedachte al eerder onder onhoudbare spanning komen. De uitkeringen zullen dalen tot een basisniveau en de kwaliteit van de leefbaarheid zal via privé-verzekeringen geleverd worden, dat is gewoon het doortrekken van een huidige trend. Als dat niet goed gestuurd wordt, brengt het een verpauperingsproces op gang met een proletarische onderklasse in de maatschappij als gevolg. In het Verenigd Koninkrijk is dat proces al in volle gang. Door een arrest van het Arbitragehof van vorig jaar staat er nauwelijks nog een rem op de mogelijke toepassingen daarvan. Elk verschil in behandeling is voortaan verboden discriminatie, tenzij het objectief en redelijkerwijze wordt verantwoord. En wat dat dan wel moet of kan zijn, is een raadsel. Vooral de arbeidsverhoudingen komen daarmee in een gevaarlijke zone. Loonbarema s in sectorale CAO s die gebaseerd zijn op o.a. leeftijd, liggen echt al niet meer lekker. Maar daar gaat het nu niet om. Ik denk hier vooral aan het brugpensioen. De nieuwe discriminatiewet brengt het systeem van brugpensioen in gevaar, juist omdat het gebaseerd is op leeftijd. Wanneer de koek krimpt, is het niet ondenkbaar dat jongere generaties dat als een systeem zullen beschouwen dat hen discrimineert doordat het én de activiteitsgraad naar beneden haalt én de inkomsten van de sociale zekerheid benadeelt wat betreft inkomsten en uitgaven. Reden genoeg om het dan onder vuur te nemen. Herverdeling Vuurwerk gegarandeerd! x 58 Maar daarvoor nog zal er een nieuwe strijd ontstaan: de strijd om de verdeling van de krimpende koek. Binnen

17 Vraag & antwoord Werving en selectie Het is zover, u heeft beslist een nieuwe werknemer aan te werven en u zal trachten om via gerichte gesprekken en testen uw witte raaf te vinden. Uiteraard heeft u net zoals uw kandidaat-werknemer rechten en plichten tijdens de sollicitatieprocedure. Waarmee moet u daarbij rekening houden? MIEKE GABRIELS, OPLEIDINGEN 1. Wat is belangrijk bij de opmaak van een vacature? 2. Welke aandachtspunten gelden tijdens een selectieprocedure? De wetgever verplicht u concrete informatie te geven over de aangeboden arbeidsplaats. Daarom moet een vacature minimaal de volgende gegevens bevatten: - het gezochte jobprofiel; - een beknopte omschrijving van de functie zelf; - hoe en bij wie moet men solliciteren; - de eventuele bedoeling om een wervingsreserve aan te leggen; - de plaats van tewerkstelling (tenzij deze niet vooraf bepaald kan worden of indien het een functie betreft die niet aan een vaste plaats van tewerkstelling gebonden is). Verder hoeft het geen betoog dat u noch expliciet noch impliciet leeftijdsgrenzen mag stellen, tenzij de grens is opgelegd door wettelijke of reglementaire bepalingen. Evenmin mag u als aanwervende werkgever sollicitanten op een discriminerende manier behandelen. U mag geen onderscheid maken op grond van persoonlijke elementen, wanneer deze geen verband houden met de functie of met de aard van de onderneming, behalve indien dit wettelijk wordt vereist of toegelaten. Uiteraard is ook het aanbieden van fictieve arbeidsplaatsen om publicitaire redenen niet toegelaten. U zal als werkgever alle mogelijke maatregelen moeten nemen om de privacy van de sollicitant te respecteren. Dit impliceert dat gegevens (bijv. uit het curriculum vitae), vertrouwelijk behandeld moeten worden. Let op: u mag niet meer om gezegelde of eensluidend verklaarde documenten vragen. Een gewone, goed leesbare kopie volstaat. In geval van twijfel mag u het originele document opvragen. Eveneens is het u als werkgever verboden vragen te stellen naar het privé-leven van de kandidaat-werknemer, tenzij relevant voor de functie. Bijvoorbeeld vragen i.v.m. diploma, eerdere ervaringen, Uw sollicitant is verplicht deze vragen eerlijk te beantwoorden. Vragen zoals: - wat doet uw echtgeno(o)t(e); - neemt u drugs; - bent u zwanger/denkt u aan gezinsuitbreiding; zijn bijgevolg verboden en uw sollicitant moet hierop niet antwoorden. De hele selectieprocedure dient binnen een redelijke termijn rond te zijn. Eventuele kosten van testen en onderzoeken waartoe u de opdracht heeft gegeven, zijn ten laste van u als werkgever. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 9 Had u het voorbije jaar 20 of meer werknemers? Dan moet u het subregionale tewerkstellingsbureau van de VDAB (of BGDA of FOREM) melden dat u (eventueel via een selectiebureau) een vacature publiceert in de pers. Kandidaten die u niet hebt weerhouden moet u binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen en zij hebben - op hun verzoek - het recht om te weten waarom zij niet worden aangeworven. 59

18 3. Wat zijn de risco s van een werkaanbieding? Stel: u doet bij een werkaanbieding een loonsvoorstel aan een kandidaat-werknemer. Wat is hiervan de juridische waarde? Van zodra de kandidaat-werknemer uw aanbod aanvaardt, ontstaat er een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst is bindend ook al heeft u het aanbod niet ondertekend. 4. Wat als mijn nieuwe werknemer de eerste dag niet komt opdagen? U kan op dat moment een verbrekingsvergoeding eisen, te weten de vergoeding die uitbetaald zou moeten worden bij verbreking op de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Dit impliceert bij een arbeider tijdens de proefperiode het loon voor 7 kalenderdagen. Een bediende tijdens de proefperiode zal meer moeten betalen, nl. het loon voor 1 maand en 7 kalenderdagen. Indien er geen proefperiode werd voorzien zal hij u de verbrekingsvergoeding, voorzien tijdens een normale opzegtermijn, moeten betalen. U bent niet verplicht om verder actie te ondernemen maar het stellen van één voorbeeld kan vruchten afwerpen in de toekomst. x 60

19 Colofon HOOFDREDACTEUR Filip Verbrigghe EINDREDACTIE Koen Janssens en Mariska Goris WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER Harry Aerts, Ben De Bruyn, Johan De Crom, David De Permentier, Tom Desloovere, Nathalie De Spiegeleire, Tania Deswelgh, Chris Dusauchoit, Mieke Gabriels, Jos Gavel, Jacqueline Goossens, Koen Lippens, Koen Magerman, Mia Nelen, Greetje Suys, Thierry Van Eesbeeck, Luc Van Praet, Pascal Van Steenbrugge, Jan Vanthournout, Johan Weemaes FOTO S Hendrik De Schrijver ONTWERP EN OPMAAK Proximity Brussels V.U. Jan van den Nieuwenhuijzen

20 Contact SD WORX Brouwersvliet 5 Tel.: 03/ Antwerpen Fax: 03/ Kantoren Antwerpen - Brugge - Brussel - Charleroi - Geel - Gent - Hasselt - Kortrijk - Leuven Lier - Luik - Groot Hertogdom Luxemburg - Mechelen - Turnhout

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 38 BIS VAN 29 OKTOBER 1991, NR. 38

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1 INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007........................................ 1 I. Inleiding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer In het huidige economische klimaat worden de onderlinge verhoudingen tussen ondernemingen meer nog dan anders op de proef gesteld. Ook tussen

Nadere informatie

NATIONALE AHBEIDSRAAD

NATIONALE AHBEIDSRAAD KONINKRIJK BELGIË NATIONALE AHBEIDSRAAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR, 38. --------------~-----~---------~-------~ Zitting van dinsdag 6 december 1983. ------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING Anne RAHMÉ Frank HENDRICKX Othmar VANACHTER Aline VAN BEVER intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD. v HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen

Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen via mail naar: vacatures@vdab.be per fax naar: +32 2 508 38 98 of per post naar: VDAB - Servicelijn Keizerslaan 11 1000 Brussel 'MIJN VDAB'-Werving-

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a Het OCMW en de gemeente Tremelo gaan over tot de aanwerving van een (m/v) stafmedewerker/jurist - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN D1-D3 contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Voorkeursbeleid Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking. Te denken

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 Het gemeentebestuur van de gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) bibliotheekassistent, halftijdse contractuele functie

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Goedgekeurd door de zoneraad van 29 januari 2015 Hulpverleningszone Centrum Correspondentieadres Roggestraat 70 BE-9000 Gent Tel. 09 268 88 33 Fax 09 268

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5 statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Selectiereglement ambulancepersoneel

Selectiereglement ambulancepersoneel Selectiereglement ambulancepersoneel Goedgekeurd door de zoneraad van 29 januari 2015 Hulpverleningszone Centrum Correspondentieadres Roggestraat 70 BE-9000 Gent Tel. 09 268 88 33 Fax 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 Aanleg van een wervingsreserve voor de verschillende diensten contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 128 van 20 juni 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/067 BERAADSLAGING NR 10/037 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 11/2016 van 30 maart 2016 Betreft: aanvraag tot uitbreiding van machtiging VTC/2013/40 voor het meedelen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS ------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006; SCSZ/06/102 1 BERAADSLAGING NR. 06/051 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE BERAADSLAGING NR. 05/22 VAN 3 MEI 2005 MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE CONTACTPERSOON VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING VAN

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4667 Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/154 BERAADSLAGING NR. 08/045 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol

Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol (Advies 10/60) betreffende de kennisgeving van Europol inzake een verwerking: Procedure voor aanwerving en selectie

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T Rolnummer 786 Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 046 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer: Nationaliteit: Arbeidskaart:

Nadere informatie