Schrijftaal - Studiewijzer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijftaal - Studiewijzer 1"

Transcriptie

1 Schrijftaal - Studiewijzer 1 Studiewijzer bij 6e druk update 15 maart 2014

2 2 Schrijftaal - Studiewijzer

3 Schrijftaal - Studiewijzer 3 Inhoud 1 Werken met Schrijftaal 5 2 Overzicht uitwerkingen 7 3 Niveau en opleiding 7 4 Kennistrainingen 8 5 Mbo niveau Praktijkdiploma Schriftelijke Communicatie Nederlands (SCN) 11 7 Praktijkdiploma Directiesecretaresse (PDD) 15 8 Praktijkdiploma Secretaresse (PDS) 19 9 Praktijkdiploma Medewerker Secretariaat (PMS) Examen Bedrijfscorrespondentie Nederlands van Schoevers Certificaat Financieel Managementrapportage (FMR) Taaltoetsen voor de pabo 31

4 4 Schrijftaal - Studiewijzer

5 Schrijftaal - Studiewijzer 5 1 Werken met Schrijftaal Schrijftaal is de eerste volledige methode schriftelijke communicatie en taalbeheersing Nederlands. Alle theorie, voorbeelden en opdrachten staan in één boek, overzichtelijk geordend in vijf modulen. Schrijftaal kan gemakkelijk in elk onderwijsprogramma ingepast worden. Bij competentiegericht onderwijs is de flexibiliteit van Schrijftaal evident: voor gerichte training in ondersteunende lessen en workshops biedt Schrijftaal dan dé oplossing. Elk hoofdstuk kan namelijk als een afzonderlijk studieonderdeel doorgewerkt worden. Schrijftaal is dé vraagbaak voor schriftelijke communicatieopdrachten in projectonderwijs. Met Schrijftaal kunt u rekening houden met de eisen die gelden voor de verschillende opleidingen. U zet voor uw student(en) een traject op maat uit, afhankelijk van de diverse leerdoelen. Zo sluit u optimaal aan op uw specifieke onderwijssituatie en de diverse keuzemogelijkheden binnen bestaande verschillende leertrajecten. Schrijftaal is zeer geschikt voor zelfstudie. De opbouw van elk hoofdstuk is functioneel, helder en overzichtelijk: van theorie naar voorbeeld, gevolgd door gevarieerde opdrachten die zeer geschikt zijn voor zelfstandig werken. Op de behandelde stof wordt niet onnodig diep ingegaan. De ruim 270 opdrachten in Schrijftaal zijn afwisselend en veelzijdig en komen tegemoet aan de persoonlijke invulling en behoefte aan kennis bij de student. Naast schrijfopdrachten zijn er ook opgaven waarin de student gevraagd wordt deze te corrigeren, met andere woorden: waarbij de eindredactie van een tekst moet worden gevoerd. Schrijftaal biedt een gerichte training voor: de schriftelijke communicatieve vaardigheden voor de niveaus 2F t/m 3F waarbij de opgaven opklimmen in moeilijkheidsgraad; het Praktijkdiploma Schriftelijke Communicatie Nederlands (SCN) van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens; het onderdeel taalvaardigheid van het Praktijkdiploma Secretarieel Administratief Medewerker (PSM) en het Praktijkdiploma Secretaresse (PDS) van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens; het examen Bedrijfscorrespondentie Nederlands van Schoevers; de taaltoetsen van de pabo en andere schriftelijke communicatieve vaardigheden voor het hbo. De leer- en oefenstof in Schrijftaal is verdeeld in vijf modulen. A Schriftelijke communicatie B Spelling C Stijl D Grammatica E Tekstcorrectie

6 6 Schrijftaal - Studiewijzer Module A Schriftelijke communicatie behandelt de vorm, indeling en stijl van de zakelijke brief en de verschillende vormen van verslaglegging met tal van voorbeelden. Ruim 50 soorten brieven en andere schriftelijke communicatievormen worden behandeld, toegelicht met voorbeelden en gevolgd door zeer uiteenlopende opdrachten. In Module B staat de spelling centraal. Alle 'knelpunten' passeren de revue: interpunctie, leestekens, en natuurlijk de regels voor een correcte spelling. De werkwoordsvormen krijgen de nodige aandacht. Module C behandelt het onderdeel stijl. Stijlfouten, stijlvervlakking en stijlmiddelen worden systematisch besproken. Deze module bevat zeer afwisselende opdrachten, waarin de student zich kan bekwamen in het herkennen en voorkomen van stijlfouten en stijlvervlakking. Module D behandelt de traditionele grammatica en het ontleden. In Module E staat de tekstcorrectie centraal. Aan de hand van een aantal eindredactieoefeningen kan de student zijn kennis toetsen op het terrein van de schriftelijke communicatie, spelling en stijl. Daarnaast heeft het boek een uitgebreide naslagwerkfunctie en is het een vraagbaak bij talloze taalkwesties. Alle voorbeelden in dit boek zijn cursief gedrukt. Een sterretje of asterisk (*) voor een woord of zin betekent dat de desbetreffende taalvorm niet correct (gespeld) is. Een duidt op een verwijzing naar een ander hoofdstuk in het boek. Met het uitgebreide register achter in het boek is de gewenste informatie snel te vinden. Bij Schrijftaal hoort een ondersteunende website met daarop: een studiewijzer; alle uitwerkingen; Kennistrainingen die bestaan uit oefeningen (meerkeuzevragen en open vragen) met antwoorden aansluitend bij het boek. De studiewijzer, uitwerkingen en de kennistrainingen zijn gratis te downloaden.

7 Schrijftaal - Studiewijzer 7 2 Overzicht uitwerkingen De leer- en oefenstof in Schrijftaal is verdeeld in vier modulen: A Schriftelijke communicatie opdracht A-01 t/m A-117 B Taalbeheersing: spelling opdracht B-01 t/m B-54 C Taalbeheersing: stijl opdracht C-01 t/m C-60 D Grammatica opdracht D-01 t/m D-17 E Tekstcorrectie opdracht E-01 t/m E-25 3 Niveau en opleiding Niveau 2F en 3F Alle schriftelijke opgaven zijn voor de niveaus 2F t/m 3F waarbij de opgaven opklimmen in moeilijkheidsgraad. In het advies van Meijerink wordt het niveau 2F het perspectief voor de uitstroom mbo niveau 2. Om geen onnodige drempels op te werpen voor doorstroom van mbo-2 naar mbo-3 wordt voor mbo-3 het referentieniveau 2F vastgesteld. Voor de uitstroom mbo niveau 4 geldt het niveau 3F. Raamwerk CEF-niveau Meijerink Referentiekader A2 1F eind basisonderwijs B1 2F eind vmbo bb/kb + mbo niveau 2 en 3 B2 3F eind havo + mbo-4 C1 4F hbo + wo Het referentieniveau taal omvat de volgende onderdelen: 1. Mondelinge taalvaardigheid 1.1. Gesprekken 1.2 Luisteren 1.3 Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke teksten 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten 3. Schrijven - correspondentie - formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen - verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen - vrij schrijven Deze onderdelen komen aan de orde in Schrijftaal. Voor een gedetailleerde uitwerking van deze vaardigheden, zie:

8 8 Schrijftaal - Studiewijzer 4 Kennistrainingen Voor Schrijftaal zijn kennistrainingen ontwikkeld. Studenten kunnen dan hun kennis op een snelle manier toetsen. Het betreft hier zgn. multiplechoicevragen, multipleresponsevragen en fill-inthe-blankvragen. Deze vragen kunnen voor een groot aantal hoofdstukken opgevraagd worden. Multiplechoicevraag De multiplechoicevraag (meerkeuzevraag type 1a) bestaat uit één vraag gevolgd door 2 of 4 antwoorden. Slechts één antwoord is correct. De multiplechoicevraag (meerkeuzevraag type 1b) bestaat uit twee stellingen / beweringen gevolgd door 4 antwoorden. Slechts één antwoord is correct. Multipleresponsevraag De multipleresponsevraag (meerkeuzevraag type 2) bestaat uit één vraag gevolgd door 4 antwoorden. Meer dan één van de vier antwoorden kan juist zijn. Fill-in-the-blankvraag Een fill-in-the-blankvraag (vraag type 3) is een open vraag waarbij de student zelf het antwoord moet invoeren. Kennistrainingen Bij de Kennistrainingen kan er een antwoordblad gedownload worden. Bij elke Kennistraining wordt verwezen naar het behandelend hoofdstuk in het boek. Tevens is er een scorelijst bijgevoegd.

9 Schrijftaal - Studiewijzer 9 5 Mbo niveau Voor mbo niveau 2 en 3 geldt een voldoende beheersing van niveau 2F. Voor mbo niveau 4 geldt een voldoende beheersing van niveau 3F. Afhankelijk van het gekozen traject kunnen de volgende vaardigheden van de student geëist worden: het kunnen omschrijven van diverse briefsoorten en de daarmee samenhangende doelen kan; kennis van standaardbriefindelingen, uniformiteit in lay-out, huisregels met betrekking tot gevoerde correspondentie; het samenstellen van een brief op basis van aangeleverde gegevens; het voeren van zakelijke correspondentie van uiteenlopende aard waartoe ook felicitaties, condoleances, invitaties en brieven met een wervend karakter behoren; het kunnen beoordelen van de uitgaande correspondentie op het gebied van spelling en stijl; het kunnen schrijven van een kort artikel of betoog; een kort voorstel formuleren of een (beleids)beslissing (met redenen omkleed) schriftelijk aan derden mee te delen en daarvoor gericht informatiebronnen kunnen verzamelen en bewerken voor het doen van een voorstel; het maken van een leesvervangende samenvatting op basis van verzameld materiaal; verwijswoorden, signaalwoorden en stijlkenmerken moet herkend en geïnterpreteerd kunnen worden, evenals het kunnen onderscheiden hoofd- en bijzaken; het schrijven een schriftelijk rapport dat doel- en publiekgericht is, en een inleiding (probleemstelling), kern (uitleg/argumenten) en een slot (conclusie) bevat; Vanzelfsprekend moet de student bij alle vormen van schriftelijke communicatie de spelling-, stijl-, grammatica- en interpunctieregels correct kunnen toepassen.

10 10 Schrijftaal - Studiewijzer

11 Schrijftaal - Studiewijzer 11 6 Praktijkdiploma Schriftelijke Communicatie Nederlands (SCN) Dit examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Doelgroep De opleiding is bestemd voor diegene die een zakelijke brief correct moet kunnen opstellen. Na het behalen van het diploma kunt u schrijven in een levendige stijl, in het juiste taalgebruik, met een correcte opbouw van zinnen en zonder spellingsfouten. De normen van de nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse taal, Het Groene Boekje, zijn van toepassing. Vooropleiding Voor de opleiding tot het diploma Schriftelijke Communicatie Nederlands (SCN) is geen specifieke vooropleiding vereist. Gewenst is een algemene ontwikkeling op mbo-niveau eindniveau 3. Niveau diploma Het Associatie Praktijkdiploma Schriftelijke Communicatie Nederlands (SCN) heeft het niveau mbo 4 (niveau 3F) Het examen voor de Module Bedrijfscorrespondentie Nederlands bestaat uit drie onderdelen: een briefopdracht, een case en een redigeeropdracht (tekstcorrectie). I Briefopdracht is een opgave die is gesteld in de zogenoemde telegramstijl; een opgave dus op basis van verstrekte trefwoorden. De inhoud is ontleend aan een situatie uit de praktijk die zich tussen en in bedrijven, instellingen, overheden en burgers kan voordoen. II Case is een opgave die is gesteld in de zogenoemde casevorm. Bij de case moet u uit een groot aantal gegevens die zaken selecteren die van belang zijn voor de desbetreffende opgave. De inhoud heeft altijd betrekking op eenvoudige situaties die zich in de praktijk tussen en in bedrijven/instellingen, tussen bedrijven/ instellingen en consumenten, tussen bedrijven/instellingen en overheden, tussen overheden en burgers kunnen voordoen. Behalve een circulaire kan een ingezonden stuk, een artikel voor een personeelsblad, een gebruiksaanwijzing, een routebeschrijving, een informatieve tekst, een ten geleide, een memo etc. gevraagd worden. III Redigeeropdracht (tekstcorrectie) bestaat uit het verbeteren van een uitgebreide tekst op spel- en stijlfouten. In de opgave wordt een aantal werkwoorden gegeven die incorrect zijn gespeld. Ook die woorden moeten gecorrigeerd worden De opgave bevat een aantal lastige spel- en stijlfouten voorkomen. Het gaat daarbij (dus) om foutieve werkwoordsvormen, syntactisch onjuist gebruikte voorzetsels, voornaamwoorden, verbindende woorden en dergelijke. Ook verkeerd gebruikte vaste woordcombinaties en uitdrukkingen vinden we in deze opdracht.

12 12 Schrijftaal - Studiewijzer Eindtermen 1 Behandeling van een verzoek om informatie/offerte. 1.1 De kandidaat kan met behulp van teksten een verzoek om informatie beantwoorden. 1.2 De kandidaat kan met behulp van informatie een offerte opstellen. x 2 Orderbevestiging 2.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een orderbevestiging opstellen. 3 Circulaire 3.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een circulaire opstellen. 4 Opstellen / behandeling van een klachtenbrief 4.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een klachtenbrief opstellen. 4.2 De kandidaat kan adequaat reageren op een klachtenbrief. 5 Herinnering, aanmaning, laatste aanmaning 5.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een herinnering opstellen. 5.2 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een aanmaning opstellen. 5.3 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een laatste aanmaning opstellen. 6 Uitnodiging 6.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een uitnodiging opstellen. 7 Verkoopbrief 7.1 De kandidaat kan aan de hand van gegevens een verkoopbrief opstellen. 8 Behandeling van de ontvangst van een sollicitatiebrief, gecombineerd met de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek 8.1 De kandidaat kan de ontvangst van een sollicitatiebrief bevestigen inclusief de vervolgprocedure. 8.2 De kandidaat kan de sollicitant schriftelijk uitnodigen voor een gesprek. 9 Memo 9.1 De kandidaat kan een memo bestemd voor intern gebruik opstellen De kandidaat kan zakelijke s opstellen passend bij de huisstijl van de organisatie. 11 Informatieve tekst 11.1 De kandidaat kan een algemene informatieve tekst opstellen passend bij het doel en de doelgroep. 12 Overtuigende tekst 12.1 De kandidaat kan een algemene overtuigende tekst opstellen passend bij het doel en de doelgroep.

13 Schrijftaal - Studiewijzer Vormkenmerken 13.1 De kandidaat kan een brief opstellen met behulp van de vormkenmerken: afzender / briefhoofd, datering, geadresseerde, referteregel, inhoud: inleiding en kern en slot, ondertekening, bijlage(n), kopie, cc, vaste gegevens op de envelop De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een correcte referteregel maken De kandidaat kan een brief indelen in inleiding, kern en slot. 14 Correcte grammaticale zinnen 14.1 De kandidaat kan grammaticaal correcte zinnen formuleren. 15 Correcte spelling 15.1 De kandidaat kan correcte spelling toepassen in alle vormen van schriftelijke communicatie De kandidaat kan foutief gespelde vormen en zinsdelen in een tekst herkennen en verbeteren. 16 Correcte en passend gebruik van stijl, gericht op doel en toon 16.1 De kandidaat kan een correcte stijl toepassen in alle vormen van schriftelijke communicatie De kandidaat kan foutieve stijlvormen in een tekst herkennen en verbeteren. Toetsduur: 3 uur Geslaagd is een kandidaat die voor de drie praktijkopdrachten een voldoende heeft behaald. De uitwerkingen van de briefopdracht (I) en de case (II) worden beoordeeld op basis van formele criteria, opbouw, formulering, inhoud, spelling, stijl en interpunctie. Toegestane hulpmiddelen Woordenboek Nederlands Woordenlijst Nederlandse Taal. Het examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Adresgegevens Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Bezoekadres Hardwareweg 7 a, 3821 BL, Amersfoort Postadres Postbus 642, 3800 AP, Amersfoort Telefoon (033) Fax (033) Internet Overige informatie Alle overige informatie over dit examen inclusief voorbeeldexamens vindt u op de site van de Stichting Nederlandse associatie voor Praktijkexamens:

14 14 Schrijftaal - Studiewijzer

15 Schrijftaal - Studiewijzer 15 7 Praktijkdiploma Directiesecretaresse (PDD) Dit examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Doelgroep De directiesecretaresse zorgt ervoor dat de directie, de manager of het managementteam voortdurend inzicht heeft in de voortgang van de werkzaamheden. Ze adviseert en ondersteunt de directie, de manager of het managementteam door het aandragen van oplossingen voor problemen die gerelateerd zijn aan haar taken. Ze is verantwoordelijk voor het administratief ordenen en vastleggen van gegevens voor het opstellen van een administratief plan, voor de coördinatie en de organisatie van de activiteiten, voor het reageren op verzoeken en klachten en het opbouwen en onderhouden van contacten met klanten of organisaties en speelt in op wisselende of onverwachte omstandigheden. De directiesecretaresse moet communicatief en sociaal zeer vaardig zijn. Zij werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling en heeft coördinerende taken. Ze moet inzicht hebben in en overzicht houden over de informatiestromen. Zij weet goed om te gaan met systemen en pakketten en is in staat als vraagbaak op te treden voor specifieke (software) toepassingen. Vooropleiding Om tot het examen PDD te kunnen worden toegelaten, moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende stukken: het Associatie Praktijkdiploma Secretaresse (PDS) of een vergelijkbaar diploma van niveau 3 van mbo of LSSO. Om uw toelaatbaarheid aan te tonen is het de bedoeling dat u na aanmelding voor het examen, uw toelatingsbewijs ter controle mailt naar het examenbureau van Associatie op het mailadres: U ontvangt per mail een bevestiging. Er zullen geen stukken geretourneerd worden. Niveau diploma Het Associatie Praktijkdiploma Directiesecretaresse (PDD) heeft het niveau mbo 4 (niveau 3F). Inhoud examen PDD Het Associatie Praktijkdiploma Directiesecretaresse (PDD) bestaat uit 3 modules: 1. Module Communicatie en Management PR Marketing Bedrijfscommunicatie Management en organisatie Projectmatig werken / evenementsorganisatie

16 16 Schrijftaal - Studiewijzer 2. Module Bedrijfscorrespondentie Nederlands Soorten brieven Soorten teksten Vormkenmerken Correct taalgebruik 3. Module Engels Anglia Intermediate vier toepassingen in een zakelijke beroepsorganisatie Inhoud examen Module Bedrijfscorrespondentie Nederlands (volgens gegevens Associatie zomer 2011) Het examen voor de Module Bedrijfscorrespondentie Nederlands bestaat uit drie onderdelen: een briefopdracht, een case en een redigeeropdracht (tekstcorrectie). I Briefopdracht is een opgave die is gesteld in de zogenoemde telegramstijl; een opgave dus op basis van verstrekte trefwoorden. De inhoud is ontleend aan een situatie uit de praktijk die zich tussen en in bedrijven, instellingen, overheden en burgers kan voordoen. II Case is een opgave die is gesteld in de zogenoemde casevorm. Bij de case moet u uit een groot aantal gegevens die zaken selecteren die van belang zijn voor de desbetreffende opgave. De inhoud heeft altijd betrekking op eenvoudige situaties die zich in de praktijk tussen en in bedrijven/instellingen, tussen bedrijven/ instellingen en consumenten, tussen bedrijven/instellingen en overheden, tussen overheden en burgers kunnen voordoen. Behalve een circulaire kan een ingezonden stuk, een artikel voor een personeelsblad, een gebruiksaanwijzing, een routebeschrijving, een informatieve tekst, een ten geleide, een memo etc. gevraagd worden. III Redigeeropdracht (tekstcorrectie) bestaat uit het verbeteren van een uitgebreide tekst op spel- en stijlfouten. In de opgave wordt een aantal werkwoorden gegeven die incorrect zijn gespeld. Ook die woorden moeten gecorrigeerd worden De opgave bevat een aantal lastige spel- en stijlfouten voorkomen. Het gaat daarbij (dus) om foutieve werkwoordsvormen, syntactisch onjuist gebruikte voorzetsels, voornaamwoorden, verbindende woorden en dergelijke. Ook verkeerd gebruikte vaste woordcombinaties en uitdrukkingen vinden we in deze opdracht. Eindtermen 1 Behandeling van een verzoek om informatie/offerte. 1.1 De kandidaat kan met behulp van teksten een verzoek om informatie beantwoorden. 1.2 De kandidaat kan met behulp van informatie een offerte opstellen. x 2 Orderbevestiging 2.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een orderbevestiging opstellen. 3 Circulaire 3.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een circulaire opstellen.

17 Schrijftaal - Studiewijzer 17 4 Opstellen / behandeling van een klachtenbrief 4.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een klachtenbrief opstellen. 4.2 De kandidaat kan adequaat reageren op een klachtenbrief. 5 Herinnering, aanmaning, laatste aanmaning 5.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een herinnering opstellen. 5.2 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een aanmaning opstellen. 5.3 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een laatste aanmaning opstellen. 6 Uitnodiging 6.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een uitnodiging opstellen. 7 Verkoopbrief 7.1 De kandidaat kan aan de hand van gegevens een verkoopbrief opstellen. 8 Behandeling van de ontvangst van een sollicitatiebrief, gecombineerd met de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek 8.1 De kandidaat kan de ontvangst van een sollicitatiebrief bevestigen inclusief de vervolgprocedure. 8.2 De kandidaat kan de sollicitant schriftelijk uitnodigen voor een gesprek. 9 Memo 9.1 De kandidaat kan een memo bestemd voor intern gebruik opstellen De kandidaat kan zakelijke s opstellen passend bij de huisstijl van de organisatie. 11 Informatieve tekst 11.1 De kandidaat kan een algemene informatieve tekst opstellen passend bij het doel en de doelgroep. 12 Overtuigende tekst 12.1 De kandidaat kan een algemene overtuigende tekst opstellen passend bij het doel en de doelgroep. 13 Vormkenmerken 13.1 De kandidaat kan een brief opstellen met behulp van de vormkenmerken: afzender / briefhoofd, datering, geadresseerde, referteregel, inhoud: inleiding en kern en slot, ondertekening, bijlage(n), kopie, cc, vaste gegevens op de envelop De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een correcte referteregel maken De kandidaat kan een brief indelen in inleiding, kern en slot. 14 Correcte grammaticale zinnen 14.1 De kandidaat kan grammaticaal correcte zinnen formuleren.

18 18 Schrijftaal - Studiewijzer 15 Correcte spelling 15.1 De kandidaat kan correcte spelling toepassen in alle vormen van schriftelijke communicatie De kandidaat kan foutief gespelde vormen en zinsdelen in een tekst herkennen en verbeteren. 16 Correcte en passend gebruik van stijl, gericht op doel en toon 16.1 De kandidaat kan een correcte stijl toepassen in alle vormen van schriftelijke communicatie De kandidaat kan foutieve stijlvormen in een tekst herkennen en verbeteren. Toetsduur: 3 uur Geslaagd is een kandidaat die voor de drie praktijkopdrachten een voldoende heeft behaald. De uitwerkingen van de briefopdracht (I) en de case (II) worden beoordeeld op basis van formele criteria, opbouw, formulering, inhoud, spelling, stijl en interpunctie. Toegestane hulpmiddelen Woordenboek Nederlands Woordenlijst Nederlandse Taal. Het examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Adresgegevens Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Bezoekadres Hardwareweg 7 a, 3821 BL, Amersfoort Postadres Postbus 642, 3800 AP, Amersfoort Telefoon (033) Fax (033) Internet Overige informatie Alle overige informatie over dit examen inclusief voorbeeldexamens vindt u op de site van de Stichting Nederlandse associatie voor Praktijkexamens:

19 Schrijftaal - Studiewijzer 19 8 Praktijkdiploma Secretaresse (PDS) Dit examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Doelgroep De secretaresse zorgt ervoor dat de leidinggevende(n) voortdurend inzicht heeft in de voortgang van de werkzaamheden. Ze informeert en ondersteunt de leidinggevende(n) door het aandragen van informatie voor werkzaamheden die gerelateerd zijn aan haar taken. De secretaresse levert ondersteuning aan de afdeling en de leidinggevende op het gebied van verzamelen, selecteren en verwerken van gegevens, informatievoorziening, planning en organisatie en het maken van afspraken. Ze is verantwoordelijk voor het administratief ordenen en vastleggen van gegevens, voor de organisatie van de diverse activiteiten, voor het reageren op verzoeken en klachten en het opbouwen en onderhouden van contacten met klanten of organisaties. De secretaresse werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling vanuit de afdeling en heeft uitvoerende taken. Ze kent de organisatie en het werkgebied, heeft een goed beeld van hoe het zit met verschillen in visies en culturen van medewerkers en relaties, en houdt daar rekening mee. Ze speelt in op wisselende of onverwachte omstandigheden. Ze werkt in opdracht maar neemt ook zelf het initiatief. Zij is verantwoordelijk voor haar eigen werk en neemt in geval van afwezigheid van de leidinggevende soms zelf initiatieven voor afhandeling van zaken en het geven van informatie en handelt zelfstandig routinematige zaken af. Voor minder routinematige zaken krijgt zij aanwijzingen. In veel gevallen maakt zij deel uit van een secretariaat. Vooropleiding Voor de opleiding tot secretarieel-administratief medewerker is geen specifieke vooropleiding vereist. Niveau diploma Het Associatie Praktijkdiploma Secretaresse (PDS) heeft het niveau mbo 3 (niveau 2F). Inhoud examen PDS Dit praktijkdiploma omvat de volgende modulen: 1. Module Secretariaatspraktijk Agendabeheer en relatiebeheer Bijeenkomsten/vergaderingen organiseren binnen het bedrijf Bijeenkomsten/vergaderingen organiseren buiten het bedrijf Zakenreizen Meerdaagse zakenreizen Vergadervormen en soorten bijeenkomsten Internationale zakenreizen Vergadervormen en soorten bijeenkomsten Internationale zakenreizen Congressen organiseren

20 20 Schrijftaal - Studiewijzer 2. Module Correspondentie Nederlands Behandeling van een verzoek om informatie/offerte Orderbevestiging Circulaire Herinnering, aanmaning, laatste aanmaning Uitnodiging Verkoopbrief Vormkenmerken Correcte grammaticale zinnen Correcte spelling Correct en passend gebruik van stijl, gericht op doel en toon 3. Module Notuleren Vergadering verslaan Actiepunten en besluitenlijst 4. Module Computervaardigheden Excel basis Word gevorderd Powerpoint Toetsing van deze module vindt plaats door de opleider. Inhoud examen Module Correspondentie Nederlands (volgens gegevens Associatie zomer 2011) Het examen voor de Module Correspondentie Nederlands bestaat uit twee praktijkopdrachten: 1. een briefopdracht en 2. een (telefoon)memo als ; beide op basis van steekwoorden. Eindtermen 1 Behandeling van een verzoek om informatie/offerte. 1.1 De kandidaat kan met behulp van teksten een verzoek om informatie beantwoorden. 1.2 De kandidaat kan met behulp van informatie een offerte opstellen. 2 Orderbevestiging 2.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een orderbevestiging opstellen. 3 Circulaire 3.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een circulaire opstellen. 4 Opstellen/behandeling van een klachtenbrief 4.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een klachtenbrief opstellen. 4.2 De kandidaat kan adequaat reageren op een klachtenbrief.

21 Schrijftaal - Studiewijzer 21 5 Herinnering, aanmaning, laatste aanmaning 5.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een herinnering opstellen. 5.2 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een aanmaning opstellen. 5.3 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een laatste aanmaning opstellen. 6 Uitnodiging 6.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een uitnodiging opstellen. 7 Verkoopbrief 7.1 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een verkoopbrief opstellen De kandidaat kan zakelijke s opstellen passend bij de huisstijl van de organisatie. 9 Vormkenmerken 9.1 De kandidaat kan een brief opstellen met behulp van de vormkenmerken: afzender/briefhoofd, datering, geadresseerde, referteregel, inhoud (inleiding, kern, slot), ondertekening, bijlage(n), kopie, cc, vaste gegevens op de envelop. 9.2 De kandidaat kan op basis van verstrekte gegevens een correcte referteregel maken. 9.3 De kandidaat kan een brief indelen in inleiding, kern en slot. 10 Correcte grammaticale zinnen 10.1 De kandidaat kan grammaticaal correcte zinnen formuleren. 11 Correcte spelling 11.1 De kandidaat kan correcte spelling toepassen in alle vormen van de bedrijfscorrespondentie. 12 Correct en passend gebruik van stijl, gericht op doel en toon 12.1 De kandidaat kan een correcte stijl toepassen in alle vormen van de bedrijfscorrespondentie. Toetsduur: 90 minuten Geslaagd is een kandidaat die voor de wee praktijkopdrachten een voldoende heeft behaald. De uitwerkingen van de beide opdrachten worden beoordeeld op basis van formele criteria, opbouw, formulering, inhoud, spelling, stijl en interpunctie. Toegestane hulpmiddelen Woordenboek Nederlands Woordenlijst Nederlandse Taal.

22 22 Schrijftaal - Studiewijzer Het examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Adresgegevens Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Bezoekadres Hardwareweg 7 a, 3821 BL, Amersfoort Postadres Postbus 642, 3800 AP, Amersfoort Telefoon (033) Fax (033) Internet Overige informatie Alle overige informatie over dit examen inclusief voorbeeldexamens vind je op de site van de Stichting Nederlandse associatie voor Praktijkexamens:

23 Schrijftaal - Studiewijzer 23 9 Praktijkdiploma Medewerker Secretariaat (PMS) Dit examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Doelgroep De medewerker secretariaat doet werkzaamheden die voornamelijk uitvoerend van aard zijn. In opdracht worden taken uitgevoerd die teruggekoppeld moeten worden aan de leidinggevende. De medewerker secretariaat werkt volgens bedrijfsregels, volgt instructies op en leeft procedures na. De medewerker secretariaat moet de taken zo uitvoeren dat de organisatie als klantvriendelijk en efficiënt werkend wordt gepresenteerd. Vooropleiding Voor de opleiding tot Medewerker Secretariaat is geen specifieke vooropleiding vereist. Niveau diploma Het Associatie Praktijkdiploma Secretaresse (PMS) heeft het niveau mbo 2 (niveau 2F). Inhoud examen PMS Dit praktijkdiploma omvat de volgende modulen: 1. Module Basiskennis Secretariaatspraktijk Behandeling inkomende en uitgaande post Archiveren Agendabeheer en het organiseren van reserveringen Ontvangen van bezoekers Afhandelen van telefoongesprekken (Nederlands en Engels) Etiquette/Kennis andere culturen 2. Module Basiskennis Correspondentie Nederlands Soorten brieven Vormkenmerken Correct taalgebruik 3. Module Basiskennis Computervaardigheden Word basis Toetsenbordvaardigheid Outlook Toetsing voor deze module vindt plaats door de opleider.

Referentiekader taal en rekenen

Referentiekader taal en rekenen Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Inhoud Colofon 4 Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 5 Referentieniveaus taal

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Cursussen. Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden. Techniek. 2014-2015 www.rocrivor.nl

Cursussen. Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden. Techniek. 2014-2015 www.rocrivor.nl Cursussen 2014-2015 www.rocrivor.nl Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden Secretarieel (LSSO) Techniek Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland.

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling April 2010 45 Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot directiesecretaresse. Daarbij hebben we net als bij de andere delen van deze methode, vooral rekening gehouden met cursisten

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen?

Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen? Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen? Kan de Taalunie er wat aan doen? Onder de titel Moderne manieren geeft Beatrijs Ritsema op haar website en in de gelijknamige rubriek in het

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool b u s s u m 2 0 0 9 Dit portfolio hoort bij Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie