Gemeente Kortemark. 1 begeleider voor de buitenschoolse kinderopvang (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Kortemark. 1 begeleider voor de buitenschoolse kinderopvang (m/v)"

Transcriptie

1 Gemeente Kortemark Werft aan: 1 begeleider voor de buitenschoolse kinderopvang (m/v) Je bent creatief en flexibel en kan met je vernieuwende ideeën een grensverleggend activiteitenaanbod uitwerken voor de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang. Naast het bieden van een luisterend oor kan je de kinderen boeien met je aanpak. Je werkt vlot in team om een kwalitatieve opvang te garanderen. 19/38, D1-D3, contractueel, contract onbepaalde duur, met een proefperiode van 14 dagen, bruto geïndexeerd aanvangsloon van 873,87 euro/maand, aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar. Extra legale voordelen: maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk fietst of tussenkomst openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering. Aanwervingsvoorwaarden: - houder zijn van een door Kind & Gezin aangeduid studiebewijs (zie - Slagen voor een selectieprocedure Solliciteren: Uw sollicitatie wordt aangetekend verwacht op volgend adres: College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 68 te 8610 Kortemark samen met een uitgebreid curriculum vitae, een kopie van het door Kind & Gezin aangeduid studiebewijs en een uittreksel uit het strafregister (model 2). De kandidaturen worden afgesloten bij ontvangst van voldoende geldige kandidaturen. Info : Tel of BEGELEIDSTER KINDEROPVANG (Niveau D, weddeschaal D1-D3) Aanwerving Aanwervingsvoorwaarden Slagen voor een selectieprocedure.

2 Interne personeelsmobiliteit (VOORRANG) Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit Tenminste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Dv. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste twee periodieke evaluaties. Slagen voor een selectieprocedure. Bevordering (VOORRANG) Bevorderingsvoorwaarden Tenminste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau E. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste twee periodieke evaluaties. Slagen voor een selectieprocedure. Examenprogramma Het examen bestaat uit 2 gedeeltes: A. Schriftelijk en of praktisch gedeelte (op 50 punten) Gevalstudie: uitwerken van een educatief verantwoord spelaanbod voor de doelgroep kinderen tot 12 jaar. B. Mondeling gedeelte (op 50 punten) B1 op 20 punten Bespreking van de gevalstudie. B2 op 30 punten Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie.

3 Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk examengedeelte zestig procent van de punten behalen. Op het examengedeelte dat meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien vijftig procent van de punten behalen op elk van die proeven. Selectiecommissie De selectiecommissie wordt samengesteld uit 2 ervaringsdeskundigen met een kwalificatie van minstens niveau C. 1. Functienaam Begeleidster kinderopvang 2. Graad E 3. Relaties BEGELEIDSTER KINDEROPVANG Rapporteert aan de coördinator kinderopvang 4.Basisdoelstelling Het aanbieden van ontspannen leefklimaat, een creatieve begeleiding. 5. Verantwoordelijkheden en taken (de taken zijn niet limitatief) A) T.a.v. de kliënten I. Zorg dragen voor vertrouwen, een gezellige sfeer, huiselijkheid, geborgenheid, aandacht en respect voor het individuele kind. - de begeleidster bouwt een vertrouwensrelatie op met de kinderen in een stimulerende speel-omgeving, door de leefwereld van elk individueel kind zo snel mogelijk goed te leren kennen.

4 - bij het eerste contact wordt er extra aandacht aan het kind geschonken, door hen wegwijs te maken tussen het speelgoed, de andere kinderen, de begeleidsters en de huisregels. - in de loop van het opvangmoment spreekt men zoveel mogelijk kinderen individueel aan; - de begeleidster zorgt voor veiligheid en geborgenheid, met oog en oor voor klein en groot verdriet, ruzies, vriendschappen, enz...; zij troost en biedt warmte en tracht door haar speelse omgang een goede vriendin te zijn voor de kinderen; - zij zorgt voor een gezellige, huiselijke sfeer door onder andere aandacht te hebben voor de inrichting van de speelruimtes, te zorgen voor rustige ontspannen tafelmomenten, de kinderen te betrekken bij de huishoudelijke taken zoals afruimen, opruimen, vegen, afwassen, e.d. - de begeleidster houdt bij de keuze en de uitvoering van haar aktiviteiten rekening met de aard en de interesses van het kind en de ontwikkeling die het kind doormaakt. Hiervoor is het noodzakelijk dat ze zich kan inleven in de leefwereld van elk kind. - de begeleidster moedigt zelfstandigheid aan bij de kinderen. II. Hanteren van regels en normen, gezag en conflicten. - de begeleidster hanteert regels en grenzen. Samenleven kan enkel als er regels en afspraken worden gemaakt, waarbij het belangrijk is een evenwichtige manier van bestraffen en belonen op te bouwen; - de begeleidster schenkt zoveel mogelijk aandacht aan positief gedrag, door complimentjes te geven als ze flink zijn; door ze wat extra aandacht te geven of als beloning met hen te spelen; er wordt geprobeerd om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het opvanggebeuren door hen wat inspraak te geven; - de begeleidster reageert consequent op ongewenst gedrag; indien nodig volgt er een straf aangepast aan de ernst van het gedrag, met de nodige uitleg waarom; wij gebruiken hiervoor geen verbaal geweld; - de begeleidster vervult een modelfunctie. Zij geeft in alles het goede voorbeeld. Zij straalt rust uit, heeft geduld maar is toch vastberaden en zorgt zelf voor een beleefde omgangstaal; - de begeleidster heeft oog voor groeiende en blijvende conflicten tussen kinderen; waar nodig grijpt zij in; III. Meespelen met de kinderen

5 - betrokkenheid. De begeleidster neemt gemotiveerd deel aan het spel van de kinderen. Zij kijkt niet toe hoe de kinderen spelen. Zij speelt mee op een zo divers mogelijke wijze; - de begeleidster zorgt ervoor dat ze de aanwezige gezelschapsspelen kent, dat ze spelaanbod kan doen tijdens dode momenten en dat ze nieuwe spelimpulsen kan geven tijdens het vrije spel van de kinderen; - bij het meespelen van een spel dat concentratie vraagt, groepeert ze een zo groot mogelijke groep kinderen rond zich. Zij houdt ook de ruimte waar ze zit te spelen mee in het oog. Zij loopt niet de hele tijd weg en weer. - bij het meespelen brengt men ook respekt bij voor het spelmateriaal. IV. Animeren groep door een verantwoord aktiviteitenaanbod. - de begeleidster bereidt afwisselende, creatieve en speelse aktiviteiten voor, die op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen worden aangeboden en zorgt voor een zo gevarieerd mogelijk spelaanbod : rustig, aktief - binnen, buiten- knutselen, constructiespel, gezelschapsspelen, kringspelen, bewegingsspelen, fantasiespel, vertellen, muziek en dans, poppenkast, enz... - de begeleidster motiveert en boeit een groep kinderen voor een aktiviteit via aangepaste inkleding en animatie. - het organiseren en uitvoeren van een spel : zij kent de spelregels, voorziet de moeilijkheden die kunnen optreden, kan het spel uitleggen; zij neemt het initiatief en bepaalt de plaats, het verloop en de tijdsduur van een spel; - tijdens het spel houdt men rekening met de wensen van de kinderen; zij worden m.a.w. nooit verplicht aan een spel deel te nemen; - de begeleidster verdeelt de aandacht afwisselend over activiteiten voor de oudsten en de jongsten. V. Zorg dragen voor hygiëne en veiligheid - de begeleidster zorgt voor de lichamelijke verzorging of hygiëne en de veiligheid van de kinderen - neusjes verzorgen - schoenveters vastmaken - handen wassen voor en na eten, na het plassen, na schilderaktiviteit - pampers verversen - zij moet doelmatig kunnen reageren bij grote of kleine ongevallen - haar kennis van EHBO moet ze kunnen toepassen

6 - inhoud van de EHBO-koffer kennen - de begeleidster betrekt de kinderen zoveel mogelijk bij het opruimen na afloop van een spel, bij het netjes houden van een ruimte en zorgt zelf ook voor orde en netheid tijdens het opvanggebeuren; B) T.a.v. de ouders - elke ouder wordt vriendelijk verwelkomd en wordt zo snel mogelijk met het juiste kind geassocieerd; - tijdens het brengen en halen van de kinderen bouwt de begeleidster een goed dagelijks contact op met de ouders, kort maar vriendelijk zonder te neigen naar kletspraatjes. Met respekt voor de eigenheid van elke ouder, wordt de dagelijkse gang van zaken besproken en wordt informatie doorgespeeld. - problemen met de kinderen worden, na overleg met de coördinator, met de ouders besproken. - klachten van ouders worden steeds aan de coördinator gesignaleerd. - de inschrijving van de kinderen gebeurt zoveel mogelijk door de coördinator. Indien dit niet mogelijk is, dan is dit een taak voor de begeleidsters. Het huishoudelijk reglement wordt samen doorlopen, onze visie op opvang wordt meegegeven, de inlichtingenbladen worden ter plaatse ingevuld. De begeleidsters worden voorgesteld, de ruimtes worden getoond. Indien er teveel kinderen aanwezig zijn en er geen tijd is voor een fatsoenlijke inschrijving dan wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen in te schrijven als de coördinator aanwezig is. - de afspraken die met de ouders gemaakt worden liggen steeds in de lijn van het huishoudelijk reglement. Soms moet men hierbij assertief zijn en neen durven zeggen. Afwijkingen moet aan de coördinator worden gevraagd. - de ouders worden tijdig verwittigd als er moet betaald worden. Zij hebben recht op verantwoording bij discussies over het correct aanduiden van aanwezigheden en/of consumpties en over de vereffening van de ouderbijdrage; - ouders hebben inzage in het aktiviteitenaanbod. - begeleidsters respekteren het beroepsgeheim. Aan hen toevertrouwde informatie door de ouders blijft vertrouwelijk. C) T.a.v. collega s

7 - iedereen volgt de afgesproken taakverdeling binnen de uurroosters perfect op; zo is iemand verantwoordelijk voor de administratie, de opkuis, de afwas, de groten, de kleinen, enz... Iedereen heeft respekt voor elkaars taak. Dit veronderstelt stiptheid en tegelijkertijd flexibiliteit (o.a. inzake taken en bijstand onderliggende functies,...) (o.a. inzake taken en bijstand onderliggende functies,...). Indien de noodzaak zich voordoet, neemt een begeleidster spontaan een taak over van haar collega. - er worden een aantal randtaken verdeeld onder de collega s: administratie, speelgoed, orde en netheid, knutselmateriaal, keuken en allerlei. - conflicten of andere moeilijkheden stellen wij op een opbouwende manier bespreekbaar; - we stimuleren elkaar om ons functioneren te verbeteren i.p.v. ons te ergeren aan de tekorten; - de begeleidster probeert zoveel mogelijk te overleggen met collega s, vooraleer zij onafgesproken beslissingen neemt tijdens een moment van vrij spel of een aktiviteit; - een begeleidster geeft nooit kritiek op een andere begeleidster in het bijzijn van kinderen; - een begeleidster zorgt voor een correcte werkoverdracht indien zij verantwoordelijk was voor de administratie; - een begeleidster moet in staat zijn zich aan te passen aan de in de groep genomen beslissingen. Hierbij is het van het grootste belang dat ze een zo aktieve, open en eerlijk mogelijke inbreng heeft tijdens de teamvergaderingen. D) T.a.v. de coördinator - de begeleidster aanvaardt de leiding en de begeleiding van de coördinator; - zij bespreekt op een volwassen manier haar houding, haar aanpak en haar functioneren; - zij signaleert problemen met de kinderen, de ouders, de collega s en de algemene werking; - zij voert haar randtaak uit en signaleert de tekorten, de moeilijkheden m.b.t. haar domein.

8 - zij is bereid zich bij te scholen om zodoende haar functioneren te optimaliseren; dagelijks bijhouden van de aanwezigheden en opmaken van de kassa; 6. Profiel 6.1 Vaardigheden zeer nauwgezet werken goed kunnen omgaan met kinderen zeer goed kunnen samenwerken ook zeer goed zelfstandig kunnen werken 6.2 Kennis kennis van de leefwereld van een kind

9 6.3 Attitudes discretie zin voor netheid, hygiëne en nauwkeurigheid praktisch en handig aangelegd gemakkellijk en flexibel in omgang met kinderen en collega s flexibiliteit (o.a. inzake taken en bijstand onderliggende functies,...) naar werk- en uurregeling vriendelijk Niveau D salarisschalen D1 D2 D3 D4 D5 Minimum Maximum Verhoging 1x1x350 1x1x350 1x1x350 1x1x350 1x1x300 3x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x350 2x2x500 1x2x300 1x2x400 1x2x350 1x2x300 1x2x300 8x2x350 1x2x350 1x2x400 10x2x350 1x2x800 1x2x500 1x2x400 2x2x350 1x2x550 1x2x500 1x2x350 1x2x400 4x2x400 1x2x400 1x2x350 1x2x500 1x2x350 1x2x400 3x2x600 1x2x400 1x2x350 2x2x350 1x2x400 1x2x400 1x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x500 1x2x

10

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP Dit competentieprofiel is een (zelf)reflectiedocument betreffende het functioneren van de BIO op een bepaald moment. Het wordt ingevuld: 1) door de begeleider zelf tijdens

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje Beste ouders Alle medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang heten u van harte welkom! Wij

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie