Praktisch Personeelsbeleid in de Bouw en Infra. 28 januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktisch Personeelsbeleid in de Bouw en Infra. 28 januari 2009"

Transcriptie

1 Praktisch Personeelsbeleid in de Bouw en Infra 28 januari 2009 Binden en Boeien Medewerkers De kunst vanvanrisicomanagement in de bouw Cover_2012.indd :33

2 Inhoudsopgave Deel 1 Instroom Personeelsplanning Personeelsplannen in stappen Samenstelling personeel naar leeftijd en ervaring Personeelsplanning Werving Functieomschrijving Checklist onderdelen functieomschrijving Voorbeeld functieomschrijving UTA Functieprofiel Intern werven Extern werven Overzicht voor- en nadelen methodes van werven Advertentiemedium kiezen Kandidaten zoeken via internet Bureau inschakelen voor werving en selectie Doe het eens anders Opstellen van de personeelsadvertentie Overzicht opbouw en onderdelen advertentie Overzicht sollicitatievormen Voorbeeld sollicitatieformulier Selectie Planning van het selectieproces Voorselectie Beoordelingsformulier voorselectie Sollicitatiegesprek Voorbereiding en valkuilen Introductie Agenda/procedure Het gesprek zelf Beoordelingsformulier sollicitatiegesprek Vragen checklist Afronding Vastlegging Keuze bepalen Meer selectiemiddelen Criteriumgericht selectiegesprek en STARR-methodiek Psychologische test Assessment Voorbeeldbrieven Voorbeeld tekst geen uitnodiging gesprek Voorbeeld tekst (uitnodiging) Voorbeeld tekst afwijzing na gesprek NVP Sollicitatiecode Acties bij indiensttreding Voorbeeld Personeelsregistratieformulier Arbeidsovereenkomst en Arbeidsvoorwaarden Inleiding Arbeidsovereenkomst algemeen Personeelshandboek Arbeidsvoorwaarden Soorten Arbeidsovereenkomsten 128 Voor actuele informatie zie 8

3 4.5.1 Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Model arbeidsovereenkomst i.v.m. een bepaalde gebeurtenis Model arbeidsovereenkomst voor de duur van een project Model arbeidsovereenkomst vakantiewerker Introductie Het introductieprogramma Checklist introduceren Checklist nieuwe medewerker Opzet introductieboek en/of personeelshandboek Checklist onderwerpen/inhoud Personeelsdossier Waarom een personeelsdossier? Wat moet een personeelsdossier bevatten? Inhoud individueel personeelsdossier Inhoud salarisdossier 147 Deel 2 Doorstroom Motivatie en ontwikkeling Stappen voor personeelsontwikkeling Ontwikkelingsinstrumenten Ontwikkelen, functioneren en beoordelen Belang van functionerings- en beoordelingsgesprekken Verschillen beoordelings- en functioneringsgesprekken Het functioneringsgesprek Kenmerken Procedure functioneringsgesprekken Uitvoering functioneringsgesprek Model verslag functioneringsgesprek Beoordelingssysteem opzetten Beoordelingsgesprek/combinatiegesprek Voorbeeld beoordelingsformulier UTA Voorbeeld beoordelingsformulier Bouwplaatspersoneel Opleidingen Stappen voor opleidingsplannen Formulier individueel opleidingsplan Voorbeeld VAK/profiel Studieovereenkomst Voorbeeld studieovereenkomst Duurzame inzetbaarheid Nut & noodzaak duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid Aandacht voor duurzame inzetbaarheid Wat levert duurzame inzetbaarheid op Bouwstenen duurzame inzetbaarheid Bouwsteen 1: Bedrijfscultuur Bouwsteen 2: Vitaliteit Voor actuele informatie zie

4 Bouwsteen 3: Organiseren van het werk Bouwsteen 4: Opleiding & ontwikkeling Bouwsteen 5: Arbeidsvoorwaarden Duurzame inzetbaarheid in de praktijk (voorbeeld checklist) Verandering van functie Demotie Doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd Beëindiging arbeidsovereenkomst met een medewerker die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt Voortzetting arbeidsovereenkomst met een medewerker die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt (of reeds eerder gepensioneerde medewerker) Risico s voor de werkgever Sociale verzekeringen en belastingen Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Zorgverzekeringen 229 Deel 3 Uitstroom Externe herplaatsing Aandachtspunten Ontslag Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd loopt af Beëindiging met wederzijds goedvinden Modelovereenkomst einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden Beëindiging door opzegging Opzegsituaties Opzegverboden Afspiegelingsbeginsel Op staande voet ontslag/schorsing UWV Werkbedrijf versus kantonrechter Ontslagprocedure bij UWV Werkbedrijf Hoor en wederhoor Termijnen Beëindiging door uitspraak kantonrechter Collectief ontslag Faillissement/surseance van betaling Afwikkeling van de arbeidsovereenkomst Model getuigschrift Exitgesprek Checklist exitgesprek Tips exitgesprek Voorbeeldvragen Model exit formulier Pensionering Procedure (vervroegd) pensioen Model ontslagbrief bij (vervroegd) pensionering Werken naast vroegpensioen 319 Voor actuele informatie zie 10

5 6 Uitstroom bij arbeidsongeschiktheid/ziekte Verplichtingen volgens cao Wettelijke re-integratieverplichtingen Opzegverbod tijdens ziekte Uitzondering bouwplaatsmedewerkers Langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag Overlijden van de werknemer Overlijden van de werkgever 323 Deel 4 Organisatie en Beheer Organogram en functies Kengetallen Nut & noodzaak kengetallen Inleiding Belangrijke kengetallen in de bouw en infra Kengetallen in de praktijk Bouwmaatlat AWVN-beloningsmonitor Kengetallen personeelsbeleid Vakantie en verlof Regels voor opnemen vakantiedagen en roostervrije dagen Tijdspaarfonds Registratieformulier verlof en verzuim Vierdaagse werkweek 55+'ers Voorbeeld aanvraagformulier verlof Wettelijke verlofregelingen Overzicht Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en overige verlofvormen Overwerk Overwerk bouwplaatsmedewerkers Bereikbaarheidsdienst bouwplaatswerknemer Overwerk UTA-medewerkers Arbobeleid Arboregelgeving Inspectie SZW Arbobeleid Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Toetsing van de RI&E Preventiemedewerker PAGO en intredekeuring Arbodeskundigheid Arbeidsomstandighedenspreekuur (preventie spreekuur) Voorlichting Bedrijfshulpverlening Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Ongevallenregistratie Werkdrukmaatregelen UTA-medewerkers VCA Voor actuele informatie zie

6 6 Verzuim (beleid) Inleiding en doel verzuimbeleid Wettelijke regelingen en verzuim Loondoorbetaling bij ziekte en cao Bouwnijverheid Ziektewet Wet Verbetering Poortwachter Sancties Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Overzicht financiële gevolgen WIA Verzuimregistratie Verzuimreglement Re-integratie Geen passend werk Rol UWV Re-integratiebonus Stappenplan verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Verzuimbegeleidingsgesprekken Richtlijnen gesprek ziekmelding Richtlijnen gesprek tijdens ziekte Richtlijnen gesprek bij werkhervatting Richtlijnen frequent verzuimgesprek Rapportagemodellen verzuimgesprekken Ziektemelding Contact tijdens ziekte Hersteldmelding Model verzuimreglement Verhalen (loon)schade en re-integratiekosten (regres) Model aansprakelijkstelling regres 6:107a BW Medezeggenschap Inleiding Vormen Wat is wettelijk verplicht? Personeelsvergadering Checklist personeelsvergadering Personeelsvertegenwoordiging Ondernemingsraad Stappenplan organiseren van een OR/PVT Meer informatie Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken als nieuwe manier van werken Inleiding en doel van Het Nieuwe Werken Voordelen van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken ontrafeld Het Nieuwe Werken en de wet: juridisch, arbo en fiscaal Juridisch ARBO Fiscale faciliteiten thuiswerkplek Het Nieuwe Werken in de praktijk (voorbeeld checklist) Realiseren van Het Nieuwe Werken in uw bedrijf (uw aanpak) Fasen invoeren Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken - regeling en overeenkomst medewerker (voorbeeldformulier) 440 Voor actuele informatie zie 12

7 Deel 5 Protocollen overige hulpmiddelen Voorbeeld teksten introductieboek Voorwoord (voor een VCA-gecertificeerd bedrijf) Voorwoord (voor een NIET-VCA-gecertificeerd bedrijf) (VGM-)Beleidsverklaring directie Algemene bedrijfsinformatie Arbeidsovereenkomst Belangrijke telefoonnummers Persoonlijke gegevens Werktijden Tijdstip en wijze van betaling salaris Pensioenregeling Arbeidsongeschiktheid en verzekeringen (WIA, WGA) Algemene nabestaandenwet (ANW) Studietoelage Vakantie- of roostervrije dagen en kort verzuim dagen Kort verzuim en ander doorbetaald verzuim Vakantietoeslag Functioneringsgesprek Wet Identificatieplicht Personeelsvereniging Autoregeling Collectieve autoverzekering Verhuizen in verband met het werk Reiskostenvergoeding Medezeggenschap Vorstverlet Bedrijfsgezondheidszorg/model verzuimreglement Veiligheids- gezondheids- en milieuregels Inleiding VGM Wat is VCA Algemene VGM-regels en voorschriften op de bouwplaats Persoonlijke beschermingsmiddelen Melding en registratie van ongevallen en incidenten EHBO- en brandblusmiddelen Instructie eerste hulp bij ongevallen Instructie brandpreventie en bestrijding De zorg voor het milieu Werken met gevaarlijke stoffen/materialen Orde en netheid/hygiëne Materieel Voorlichting, instructies en overleg Overige onderwerpen Bouwplaatsregels Regels voor gebruik schaft en toiletruimtes Voorbeeld kledingregeling Regels voor het gebruik van internet Model PBM verklaring Gedragskenmerken/competenties A Individuele gedragskenmerken B Relationele gedragskenmerken C Bestuurlijke gedragskenmerken 519 Voor actuele informatie zie 13

8 7.4 D Intelligente gedragskenmerken E Motivatie gedragskenmerken Model gedragscode Model bedrijfscode Voorbeeld leaseregeling Model gebruikersovereenkomst auto van de zaak Handige internetadressen 530 Index 601 Klankbordgroep Voor actuele informatie zie

9

10 Instroom Deel 1 Instroom Dit deel gaat over het bereiken van een juiste personeelsbezetting, niet alleen in aantallen maar ook in kwaliteit. Eerst wordt aandacht besteed aan personeelsplanning. Factoren die een rol spelen bij de keuze voor de termijn van personeelsplanning worden aangegeven. Vervolgens wordt aandacht besteed aan werving. Als ondersteuning zijn checklists opgenomen. Hier wordt tevens aandacht besteed aan het opstellen van functieomschrijvingen en -profielen. Daarna komen het selectieproces, arbeidsovereenkomsten en aansluitend de introductie van nieuwe medewerkers aan de orde. Uiteraard moeten al bij instroom van medewerkers zaken vastgelegd worden in personeelsdossiers. Het opzetten en beheren van personeelsdossiers wordt in dit deel beschreven. Veel informatie over het opzetten van de personeelsplanning is te vinden op Bedrijfsplannen Personeelsdoelen Bedrijfsdoelen Instroom 1 Planning 2 Werving 3 Selectie 4 Arbeidsvoorwaarden 5 Introductie 6 Personeelsdossiers Doorstroom 1 Motivatie & ontwikkeling 2 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 3 Personeelsontwikkeling 4 Ontwikkelen functioneren en beoordelen 5 Opleiden Personeelsplannen Effectief Personeelsmanagement Bedrijfsontwikkeling Organisatie en beheer 1 Organisatie 2 Vakantie en Verlof 3 Overwerk 4 ARBO beleid 5 Verzuim 6 Medezeggenschap Uitstroom 1 Herplaatsing 2 Ontslag 3 Afwikkeling arbeidsovereenkomst 4 Pensioen 5 Arbeidsongeschiktheid 6 Overlijden Individuele plannen Individuele ontwikkeling Deel 1 Instroom 102

11 Personeelsplanning Deel 1 Instroom 1 Personeelsplanning Personeelsplanning is belangrijk. Een goede personeelsplanning is onder andere nodig voor: werving Hoeveel mensen moeten er worden aangenomen? Welke mensen moeten er worden aangenomen en wanneer? opleiding Welke mensen hebben welke (interne/externe) opleiding nodig? Hoeveel gaat het kosten en wanneer is training nodig; voor of tijdens de periode waarin men het werk moet verrichten? promotie Hoeveel mensen zijn er nodig voor welke leidinggevende functies? Hoe moeten we toekomstige leiders vinden, trainen en vasthouden? Wie komen er in aanmerking voor promotie? organisatieontwikkeling Voor groeiende en krimpende organisaties is het belangrijk om te weten hoeveel (vast) personeel u nodig zult hebben en hoe het (natuurlijk) verloop is. Tevens is hierbij leeftijdsopbouw belangrijk. Zie ook Duurzame inzetbaarheid in Deel 2 over Doorstroom. 1.1 Personeelsplannen in stappen 1 Bepaal de huidige positie van uw bedrijf. 2 Bepaal de gewenste positie van uw bedrijf. Vragen die u hiervoor kunt beantwoorden zijn de v o l g e n d e : m a r k t : w o n i n g, u t i l i t e i t, i n f r a, p ro j e c t o n t w i k - keling etc.; soort bedrijf, specialistisch vs. allround; soort projecten (in percentage van totaal werken); soorten werkzaamheden of diensten: renovatie, nieuwbouw, afwerking, onderhoud e.d.; eigen personeel of uitbesteden; specialisme (aanwezige specifieke kennis en ervaring). 3 Bepaal de verschillen tussen huidige en gewenste positie. De belangrijke vraag die u zich dan moet stellen is: Heeft ons bedrijf het personeel om zich in de gewenste richting te kunnen ontwikkelen? Hiertoe maakt u een analyse van uw personeel. 4 Bepaal huidige samenstelling personeel. 5 Bepaal de gewenste samenstelling personeel. Vragen die u hiervoor kunt beantwoorden zijn de volgende: leeftijdsopbouw; functies; ervaring; kennis en kunde; tekorten, hoeveel vaklieden en UTA nu en in de toekomst? 6 Bepaal de verschillen tussen huidige en gewenste samenstelling. 7 Kan dit door ontwikkeling van het eigen personeel opgelost worden? Willen medewerkers het en hebben ze de capaciteiten om het te leren? Zo ja, maak persoonlijke ontwikkel-/opleidingsp l a n n e n. Zo nee, houd hiermee rekening met werving en uitstroom Samenstelling personeel naar leeftijd en ervaring Een goede verdeling van jong en oud personeel is belangrijk. Als de leeftijdsopbouw te eenzijdig is, bestaat de kans dat het hele bedrijf tegelijk vergrijst. Er komen geen nieuwe ideeën binnen. Iedereen is oud en denkt op dezelfde traditio nele manier. Of er is geen ervaring in huis, want iedereen is nieuw. Een goede leeftijdsopbouw kan zijn: jonger dan vijfentwintig jaar: ongeveer een kwart van het personeel zou jonger dan vijfentwintig jaar moeten zijn. tussen de vijfentwintig en vijftig jaar: ongeveer de helft van het personeel zou tussen de vijfentwintig en vijftig jaar moeten zijn: deze categorie van jaar kunt u verder onderverdelen in 2 groepen van ruim 10 jaar: jaar en jaar. ouder dan vijftig jaar: ongeveer een kwart van het personeel zou ouder dan vijftig moeten zijn. Zie ook het hoofdstuk over Duurzame inzetbaarheid in het deel over Doorstroom. 1.2 Personeelsplanning Het bepalen van de soort personeelsplanning die u gebruikt in uw bedrijf is van belang om tot de planning van uw eigen wervingsactiviteiten te komen. Bij personeelsplanning spelen verschillende factoren en overwegingen een rol. De duur van de planning speelt een belangrijke rol en is afhankelijk van diverse factoren. Lange termijnplanning bestrijkt minimaal zes maanden en vaak een termijn van twee tot vijf jaar. Middellange termijnplanning bestrijkt minimaal drie maanden. Korte termijnplanning bestrijkt één tot drie maanden. Om te bepalen welke soort planning voor u van belang is, kunt u onderstaand hulpmiddel gebruiken. Het schema hiernaast is een hulpmiddel bij het bepalen van de aard van de planning. 103 Personeelsplanning Deel 1 Instroom

12 Het kan zijn dat sommige factoren bij uw organisatie zwaarder wegen dan andere. Hier toe kunt u een wegingsfactor (1,2 of 3) toekennen. Dit geldt met name wanneer u in meerdere kolommen een gelijk aantal kruisjes heeft. Overweging nee gem* ja weging Vacatures zijn makkelijk te vervullen Voor de langere termijn is het handig om een overzicht te maken van uw personeelsbezetting naar functie en naar leeftijd. Zet dit af tegen de verwachte personeelsbehoefte voor zover u dat kunt voorzien. Zie ook het deel over Doorstroom. Zo kunt u een planning maken van uw benodigde wervingsactiviteiten. Zie ook het overzicht van voor en nadelen van methodes van werven, paragraaf Meer dan 50% van de projecten lopen korter dan een maand Minder dan 30% van het bestand werkt op 1 project Tussen vraag en opdracht zit normaal minder dan 4 weken Productie is meestal minder dan drie maanden vooruit bekend Weinig allround vakmensen in dienst Weinig arbeidscontracten met lange opzegtermijn Informatie personeelsplanningen projecten traag beschikbaar? Leeftijdsopbouw goed? Loonontwikkelingen voorspelbaar? Totaal Meeste antwoorden in kolom "nee" pleit voor lange termijn X Meeste antwoorde kolom "gem" pleit voor middellange termijn X Meeste antwoorden kolom "ja" pleit voor korte termijn X * gem = gemiddeld/normaal Deel 1 Instroom Personeelsplanning 104

13 Werving Deel 1 Instroom 2 Werving Werving en selectie vormt een aparte discipline binnen het personeelswerk. Het is één van de meest opvallende onderdelen van het vak. Uw bedrijf treedt met wervingsadvertenties naar buiten en deze bepalen daarmee voor een deel het gezicht van de organisatie. Om goede respons te krijgen, is het belangrijk om op de juiste wijze via het juiste medium te werven en de juiste doelgroep aan te spreken. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) heeft een Sollicitatiecode opgesteld die algemeen als standaard wordt gehanteerd. Het doel van deze code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. In de Code staat onder meer hoe het contact met kandidaten verloopt, hoe de werkgever met privé-gegevens omgaat en welke eisen aan een sollicitatiegesprek mogen worden gesteld. De Sollicitatiecode sluit aan bij de huidige wetgeving, bijvoorbeeld waar het gaat om discriminatie en privacy. De Sollicitatiecode is in 2009 voor het laatst gewijzigd. U kunt deze vinden in paragraaf 3.6. Werven in 9 stappen: 1. functieomschrijving; 2. functieprofiel/eisen vaststellen; 3. keuze tussen interne en externe werving; 4. vacaturepublicatie opstellen; 5. keuze tussen formele en informele informatiekanalen; 6. sollicitatieprocedure; 7. selectie; 8. aanstelling; 9. introductie. 2.1 Functieomschrijving Zodra een vacature ontstaat, zal eerst de inhoud van de functie beschreven moeten worden. Hiervoor is de functieomschrijving de basis. Deze heeft een relatie met uw organisatie en de cao voor de Bouwnijverheid. Hierbij is het van belang (vanwege de daaraan gekoppelde beloning) het verband te leggen met de functieniveaumatrix in de cao voor de Bouwnijverheid. Zie ook Een functieomschrijving maakt duidelijk wat een werkgever verwacht van de medewerker en wat de medewerker mag verwachten van de werkgever. Het is tevens een hulpmiddel bij het omschrijven van de organisatie (plek in de organisatie, taken en bevoegdheden). Daarnaast handig bij certificeringstrajecten als ISO en VCA en bij het opstellen van taak-risicoanalyses. Bij het opstellen van een functieomschrijving kunt u ook gebruikmaken van de beschrijvingen van beroepen die ten grondslag liggen aan de RI&E van de Stichting Arbouw Let wel: dit zijn geen functieomschrijvingen! Zie ook Deel 4 Arbobeleid. Ook is de functieomschrijving samen met het functieprofiel een hulpmiddel bij het beoordelen en bij functioneringsgesprekken. De omschrijving kan per onderneming verschillen Checklist onderdelen functieomschrijving Inhoud: taken (hoofd en bijtaken); verantwoordelijkheden en bevoegdheden; functieniveau. Plaats in de organisatie: afdeling; legt verantwoording af aan; geeft leiding aan; in- en externe contacten. Werkomstandigheden: omgeving; risico's; materiaal en hulpmiddelen. Arbeidsvoorwaarden: primair; secundair. 105 Werving Deel 1 Instroom

14 2.1.2 Voorbeeld functieomschrijving UTA Aankomend Werkvoorbereider Hoofdtaken Incidentele taken Verantwoordelijkheid Stelt voor een klein of middelgroot bouwproject een stroken-planningschema op volgens aanwijzingen van zijn chef en/of de bouwplaatsleiding. Codeert urenbriefjes voor computerverwerking. Stelt termijnbetalingschema s op aan de hand van gegevens. Maakt detailtekeningen en kozijnenstaat op aanwijzingen. Assisteert bij grotere projecten en bij projectbewaking. Accurate en tijdige aanlevering van opgedragen werk aan werkvoor bereiding, uitvoering en/of administratie Functieladder/niveau 3/3 Opleiding Plaats in de organisatie Leidinggeven Werkomstandigheden Risico's MBO Bouwkunde Afdeling werkvoorbereiding Rapporteert aan <functie> n.v.t. Kantoor en incidenteel bouwplaats Beeldschermwerkzaamheden Zithouding Werkdruk Arbeidsvoorwaarden primair Volgens cao Secundair Deel 1 Instroom Werving 106

15 2.2 Functieprofiel Wat is de ideale kandidaat voor de opengevallen of nieuwe functie? Om dit vast te stellen, is een functie profiel een goed hulpmiddel. In het functieprofiel staan verschillende kenmerken bij elkaar, waaraan de ideale kandidaat moet voldoen. Het gaat dan om vakinhoudelijke eisen, de achtergrond van de kandidaat en de persoonlijkheidskenmerken. Deze gegevens heeft u nodig voor de teksten voor de werving. Uiteraard verschilt dit per functie en niveau en de aard van de werkzaamheden. Groeifunctie of opstapfunctie? Een groeifunctie houdt in dat in de toekomst binnen de functie sprake zal zijn van een toename en/of verzwaring van taken en verantwoordelijkheden. Een opstapfunctie houdt in dat een medewerker in de toekomst een volgende functie gaat vervullen. Bijvoorbeeld beginnen als uitvoerder en doorgroeien naar projectleider. Ook deze zaken moeten in de advertentie of werving naar voren komen. Een functieprofiel is ook een goede basis bij het opzetten van eventuele assessments of testen tijdens selectieprocedures of bij het bepalen van capaciteiten bij mogelijke doorontwikkeling van een medewerker. Voorbeeld functieprofiel Aankomend Werkvoorbereider Functie eisen M B O B o u w k u n d e ; Rijbewijs? Aanvullende opleidingen functie gericht? Planning, kosten, organisatie e.d.? Beheersing van Word, Excel, Auto(CAD)? Ervaring Persoonlijke eigenschappen/ competenties? j a a r Detailtekeningen Wapening Computer Inlevingsvermogen Stressbestendig Accuraat Relationeel vaardig in de omgang. In het deel Doorstroom in de paragraaf over opleidingen vindt u als voorbeeld een uitgebreid overzicht in de vorm van een voorbeeldmatrix met de eisen die aan een uitvoerder gesteld kunnen worden. U kunt de matrix gebruiken voor een uitgebreid functieprofiel. Dit functieprofiel kan per bedrijf verschillen. De matrix geeft een overzicht van Vaardigheden, Attitude (houding en gedragscompetenties) en Kennis, het VAK-profiel. Een dergelijk overzicht kunt u voor elke functiesoort opzetten en dan per functieniveau zaken weglaten of toevoegen. Dit is ook handig bij het opstellen van opleidingsplannen en bepalen van meetpunten bij selectie en ontwikkelingsvraagstukken. Voor het omschrijven of benoemen van gedragskenmerken/competenties is in deel 5 over protocollen en hulpmiddelen een lijst toegevoegd. N.B. Noem niet meer dan 7 competenties. Een mens kan er gemiddeld niet meer dan 7 echt goed in de vingers hebben. Selecteer de belangrijkste en houd daar bij de selectie rekening mee. 2.3 Intern werven Bij de keuze voor interne en/of externe werving zijn een aantal overwegingen van belang. Uiteraard kan ook gekozen worden voor gelijktijdig intern en extern werven. POSITIEF: motivatie in verband met doorgroeimogelijkheden; bij voldoende potentieel in de onderneming; bekendheid met het bedrijf (minder inwerken dus snelle inzetbaarheid); bekendheid met opdrachtgevers. NEGATIEF: geen nieuw bloed/kennis in het bedrijf; mogelijke demotivatie bij afgewezen interne kandidaten; de andere functie moet opgevuld worden. Mogelijkheden intern werven: A l g e m e e n b e k e n d m a k e n i n h e t b e d r i j f. Nadeel hiervan kan zijn dat meerdere reacties kunnen volgen en dat kost meer tijd. Bovendien kan het zo zijn dat medewerkers worden afgewezen, wat demotiverend kan werken. Kandidaten rechtstreeks benaderen. Dit kan een geschikte methode zijn indien medewerkers hebben aangeven het te kunnen en/of te willen via informele gesprekken of bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Afhandeling Zorg ervoor dat er een formele procedure gevolgd wordt. De interne afhandeling moet gelijk zijn aan de externe afhandeling. 2.4 Extern werven Bij extern werven zijn er verschillende mogelijkheden. De volgende tabel geeft een overzicht met voor- en nadelen. 107 Werving Deel 1 Instroom

16 2.4.1 Overzicht voor- en nadelen methodes van werven Methode Voordeel Nadeel Eigen medewerkers als netwerk Kosten Ongestructureerd (in tijd) Referenties Beperkt aanbod Weinig inspanning Netwerk collega bedrijven Kosten Ongestructureerd (in tijd) Referenties Soms niet het beste personeel Weinig inspanning Samenwerkingsverband Kosten Werkervaring Ontwikkelingsmogelijkheden Weinig invloed op selectie en kwaliteit Geen vaste aanstelling Terugplaatsgarantie UWV WERKbedrijf Toegang tot bestanden Beperkte selectie Gerichte selecties "Verplichte" sollicitaties Maken eerste selectie Beperkte invloed eerste schifting Relatief goedkoop Uitzendbureaus "Proef" mogelijkheid Hogere kosten Toegang tot bestanden Beperkte invloed eerste schifting Maken eerste selectie Ervaring met selectie Advertentie Groot bereik Kosten Veel invloed op selectie Minder gericht op doelgroep afhankelijk van medium Internet + Social Media Zeer groot bereik Mensen zonder internettoegang Veel invloed op selectie worden niet bereikt Kan goed gericht worden op doelgroep Werving en selectiebureaus Werk uitbesteed Kosten Ervaring met selectie Duur van de procedure Beperkte invloed eerste schifting Uitingen op bedrijfswagens Groot bereik Kosten Veel invloed op selectie Minder gericht op doelgroep Met de functieomschrijving en het overzicht van functie-eisen is het relatief eenvoudig om een wervings advertentie op te stellen. Een goede wervingsadvertentie verleidt werkzoekenden om te solliciteren. Daarom moet u de doelgroep op de juiste wijze aanspreken via het medium dat de doelgroep gebruikt. Deel 1 Instroom Werving 108

17 2.4.2 Advertentiemedium kiezen Waar plaatst u de advertentie? Bepaal welke bladen veel gelezen worden door de doelgroep waaruit u wilt werven. U heeft de volgende mogelijkheden: vakbladen; regionale huis-aan-huisbladen; regionale dagbladen; landelijke dagbladen; andere bladen; Bijvoorbeeld speciale vacaturekranten, Cobouw, e.d.); Huis-aan-huisbladen zijn vaak het goedkoopst. Daarna volgen de vakbladen. Regionale dagbladen zijn meestal duurder en het allerduurst zijn landelijke dagbladen. Vaak wordt aangeraden om voor hogere functies (vanaf HBO-niveau) in een landelijk blad of vakblad adverteren. Dit geldt ook voor functies waarvoor u heel moeilijk mensen kunt vinden. Voor lagere functies (MBO of lager) is een regionaal blad of een huis-aan-huisblad vaak geschikt. Wanneer u vaker personeelsadvertenties plaatst, houd dan bij hoeveel respons u krijgt. Handig voor als u weer een advertentie wilt plaatsen Kandidaten zoeken via internet Inmiddels maken miljoenen Nederlanders gebruik van internet. Solliciteren via internet is één van de meest succesvolle toepassingen van dit medium. Internet biedt verschillende mogelijkheden om kandidaten te vinden voor een vacature. De NVP Sollicitatiecode is op dit punt flink aangescherpt. Ook is er een nieuwe Telecommunicatiewet. Wanneer u actief een potentiële kandidaat benadert die bijvoorbeeld zijn CV en contactgegevens heeft vermeld op een banensite, doet u er verstandig aan eerst het bel-me-niet register te raadplegen. Wanneer de kandidaat daar is ingeschreven mag u deze niet benaderen zonder toestemming. Doet u dit wel, dan kan dat leiden tot oplegging van een boete. Een mogelijke oplossing is de kandidaat per te benaderen. In uw geeft u aan dat u hebt gezien dat hij in het bel-me-niet register staat. U verzoekt hem alsnog toestemming om telefonisch contact te leggen.: Vacature plaatsen op uw eigen bedrijfssite. Een goedkope en goede mogelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de werkzoekenden zich oriënteert op een nieuwe functie aan de hand van bedrijfspagina s. Daarom is het voor personeelswerving belangrijk om uw website op orde te hebben. Het is essentieel dat de vacatures op uw website echt actueel zijn. Als dat niet het geval is, geven werkzoekenden uw bedrijf een dikke min. Maar hoe vinden werkzoekenden uw bedrijfswebsite? Om deze beter bekend te maken, kunt u een link naar uw site plaatsen op websites waar potentiële sollicitanten komen. Bijvoorbeeld bij sites die vacaturelinks verzamelen en aantrekkelijk presenteren, zoals een startpagina. Vacature plaatsen bij een internetvacaturebank. Voorbeelden zijn Cobouw, JobNews, New Monday, Monsterboard, Bouwend Nederland. (www.bouwendnederland.nl), (UWV WERKbedrijf), nl, met ledenvoordeel Bouwend Nederland. Actief zoeken bij sites die cv s van werkzoekenden aanbieden Bureau inschakelen voor werving en selectie Voor moeilijk vervulbare vacatures zijn er bureaus die gespecialiseerd zijn in werven en selecteren van personeel. Er zijn bureaus met eigen bestanden met cv s van kandidaten. Zij doen op verzoek een file search. Andere bureaus plaatsen advertenties en boren hun netwerk aan om geschikte kandidaten te vinden. De bureaus zijn vaak gespecialiseerd in één of meer branches. Bij de Organisatie van Adviesbureaus voor Werving en Selectie is een overzicht verkrijgbaar van bij hen aangesloten bedrijven Doe het eens anders Met uitsluitend adverteren lukt het soms niet voldoende personeel aan te trekken. Wees creatief en probeer ook eens andere mogelijkheden uit. Hieronder vindt u een aantal ideeën: Neem contact op met decanen van middelbare scholen en bied een rondleiding aan. Neem deel aan een banenmarkt (bijvoorbeeld samen met andere ondernemers). Adverteer in schoolkranten, verenigingskranten, krantjes van sportclubs enz. Vaak erg goedkoop. Het levert waarschijnlijk niet veel reacties op, maar als er één goede sollicitant tussen zit, bent u alweer geholpen en u werkt aan uw naamsbekendheid! Maak een poster en verspreid deze bij UWVvestigingen, bibliotheken, gemeenten, scholen enz. Wanneer er meerdere kandidaten op een vacature solliciteren, vraag dan of u hun gegevens in portefeuille mag bewaren. Zodra u weer een vacature heeft, belt u ze op. Reclame op uw bedrijfsauto(s): Gezocht: nieuwe collega. Bied stagiaires een opleidingsplek. Goede stagiaires kunt u een baan aanbieden. Reclame in de bioscoop, de kabelkrant, openbaar vervoer enz. 109 Werving Deel 1 Instroom

18 Werk aan uw naamsbekendheid: verstuur regelmatig een persbericht naar de regionale kranten en huis-aan-huisbladen. Verspreid huis-aanhuis een folder van uw bedrijf. Neem contact op met oud-medewerkers. Misschien zijn ze weer aan een nieuwe stap toe. Hoe bijdetijds bent u als werkgever? Tegenwoordig willen meer medewerkers een parttime baan. Veel mensen zijn op zoek naar een baan waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Biedt u die mogelijkheden? Maak er dan reclame voor! Let op de achterdeur! Zorg ervoor dat uw huidige medewerkers tevreden blijven. Tevreden medewerkers zijn de ambassadeurs van uw bedrijf! Informatie over de selectieprocedure (selectieteam, welke selectiemiddelen zullen worden toegepast). Richtlijnen voor het indienen van een sollicitatie (mondeling/telefonisch of schriftelijk; al of niet met een Curriculum Vitae; aan wie moet de sollicitatie gericht zijn en hoe moet deze geadresseerd worden; kan een sollicitatie formulier worden aangevraagd; binnen welke termijn moet de sollicitatie binnen zijn, houd hierbij rekening met de verschijningsfrequentie van de gekozen media). Een praktisch punt is om de termijn aan te geven waarbinnen elke sollicitant bericht krijgt van de resultaten van de voorselectie en het verloop van de verdere procedure. Hierdoor vervalt de noodzaak om ontvangstbevestigingen te sturen. 2.5 Opstellen van de personeelsadvertentie Om een goede personeelsadvertentie op te stellen is het belangrijk om na te denken over de eisen en wensen die u heeft omtrent de invulling van de vacature. De personeelsadvertentie moet een aantal punten bevatten: Informatie over de organisatie (naam en adres, doelstelling en werkterrein, omvang en standplaats), de telefoonnummers van één of meerdere contactpersonen met de functie die zij vervullen. Informatie over de afdeling (omvang, gemiddelde leeftijd en de verhouding mannen/ vrouwen), eventueel een duidelijke functiebenaming. Hierbij dient duidelijk naar voren te komen dat de vacature zowel voor mannen als voor vrouwen is bestemd (Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen). Informatie over de functie (takenpakket, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en reële (!) doorgroeimogelijkheden). Functie-eisen; hierbij willen wij erop wijzen, dat, indien hierbij persoonseigenschappen worden vermeld, terdege zal moeten worden afgevraagd, hoe deze in de verdere procedure zullen worden gemeten. Arbeidsvoorwaarden; het is geen algemeen gebruik het salaris te vermelden. Indien hiertegen géén zwaarwegende bezwaren bestaan, is het verstandig dit toch te doen, vanwege de selecterende werking die hiervan uitgaat. Andere voorwaarden in de secundaire sfeer kunnen worden vermeld, indien deze uitstijgen boven de gebruikelijke in de cao vermelde voorwaarden. Deel 1 Instroom Werving 110

19 2.5.1 Overzicht opbouw en onderdelen advertentie Onderdeel Inhoud Aandachtspunten Voorbeeld Titel/Kop Functiebenaming Motiverende aspecten Werkvoorbereider m/v met zoals opstap of doorgroei- ambitie en passie voor ondermogelijkheden, veelzijdig- houd en renovatie. heid e.d. Bedrijfsnaam Omschrijving Logo Bij ons sterk groeiende bedrijf bedrijf Cultuur/sfeer met informele sfeer werken Markt wij gestructureerd aan kleinere Aard van de renovatie-projecten. Onze vaste werkzaamheden opdrachtgevers zijn veelal Groeiend woningbouwverenigingen. Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Functieomschrijving Taken Duidelijk beeld van Verricht (soms bijgestaan door taken en verantwoorde- een enkele assistent) de werklijkheden v o o r b e r e i d i n g v a n g r o t e p r o j e c t e n. Is daartoe gedetacheerd op het werk. Verzorgt de planning en de voortgangssignalering of de kostenbewaking. Stelt voor kleine projecten planningen en manurenbegrotingen op. Rapporteert aan de leiding de stand van het werk en de toeleveringen. Verzorgt soms een deel van de materiaalbestellingen en de calculatie of de werkenadministratie. Functieprofiel Opleidingen MBO Bouwkunde Ervaring Aangevuld met opleiding als werkorganisator Rijbewijs A of B VCA Beheersing van Word, Excel, CAD Minimaal twee jaar aantoonbare ervaring Inlevingsvermogen Stressbestendig Accuraat Relationeel vaardig. Plaats in de organisatie Afdeling Aantal medewerkers Afdeling werkvoorbereiding. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur en werkt nauw samen met onze uitvoerder(s). Bij verdere groei bestaat de mogelijkheid om leiding aan de afdeling te gaan geven. 111 Werving Deel 1 Instroom

20 Contact Gegevens Geef aan hoe extra inforcontactpersoon matie opgevraagd kan worden. Sollicitatieprocedure Hoe kan men solliciteren. Benut indien aanwezig de eigen website Gegevens bedrijf N.A.W. (naam, adres, woonplaats) 2.6 Overzicht sollicitatievormen Aandachtspunten: - Welke informatie stelt u de sollicitant ter beschikking: Bijvoorbeeld: brochure bedrijf, jaarverslag, personeelsblad, internet? Welke manieren van solliciteren kiest u? Vorm Voordelen Nadelen Direct gesprek Snelheid Risico op onvolledigheid (veelal via netwerk) Risico beslissing eerste indruk Veel feiten moeten in het gesprek geïnventariseerd worden. Gesprek met informatie vooraf Meer achtergrondinformatie Risico gekleurde of onvolledige (uitzendbureau, UWV WERKbedrijf informatie of wervingsbureau) Sollicitatieformulier Gewenste informatie Weinig eigen inbreng sollicitant Makkelijke vergelijking Minder onderscheidend vermogen Gevaar voor wenselijke antwoorden Sollicitatiebrief Veel eigen inbreng sollicitant Lastiger te structureren Eerste gevoelsmatige indruk Onvolledige info Combinatie(s) Snelheid Dubbele informatie Vergelijkbaarheid Deel 1 Instroom Werving 112

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Het ontstaan van een vacature... 1 1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 2. Het formuleren van de inhoud

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 11 Inhoudsopgave Voorwoord 11 1. Bezint eer u met werven begint 13 1.1 Is vervanging eigenlijk wel nodig? 14 1.2 Waarom gaan mensen eigenlijk weg? 15 1.3 Exit-interview 16 1.4 Wat moet een selecteur van opleidingen

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE Bijlage 1 NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE SOLLICITATIE CODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013 Mogelijkheden P&O ondersteuning Laatste update: 26 april 2013 De subthema s: De thema s Werving & Selectie Overeenkomsten op maat Arbeidsvoorwaarden Verzuim Verlof Functioneren medewerker Einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze tool? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze tool? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Het aannemen en inwerken van een nieuwe werknemer kost veel tijd. Een gedegen aanpak aan het begin en zelfs al in het voortraject van de nieuwe arbeidsrelatie voorkomt echter problemen en onduidelijkheid

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie Kennisnet sollicitatiecode gedragscode voor werving en selectie Inhoud 0. DOCUMENT GESCHIEDENIS... 2 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. ONTSTAAN VAN DE VACATURE... 3 3. WERVING... 3 4. SELECTIEFASE... 4 5. NADER

Nadere informatie

HR voor facility managers

HR voor facility managers HR voor facility managers Direct aan de slag met functionerings- en beoordelingsgesprekken, conflicthantering, verplichtingen bij ziekteverzuim en re-integratie Inhoud Inleiding 4 1. Functioneren en beoordelen

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de colleges, respectievelijk de raden van Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Manager Management Het 4 e gedeelte: HRM - Instroom 1 Theorieboek Kerntaak 1 Organisatiebeleid Gedeelte 4: HRM-Instroom

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 120793 13 juli 2017 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen?

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen? Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Hoe vindt u de juiste medewerker? Checklist personeelsadvertentie... 4 Overzicht interne vacatures... 7 Melding vacature UWV WERKbedrijf... 9 Ontvangstbevestiging sollicitatie...

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE

WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE Regelingen voor WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE van medewerkers Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED Solliciteren? Om jouw sollicitatie bij Sportief Besteed zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit document opgesteld. Als eerste stellen wij een aantal verplichtingen waar jouw sollicitatie

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem Mogelijke onderwerpen personeelshandboek Hoofdstuk 1 Algemeen begrippen verplichtingen werkgever verplichtingen werknemer identificatieplicht wet bescherming persoonsgegevens klachtrecht Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie?

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? Oefenvragen Management Assistent A - Personeelsmanagement 1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? 1. Vragen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

H3 Werkwijze van arbeidsbemiddeling

H3 Werkwijze van arbeidsbemiddeling Arbeidsvoorziening Samenvatting door Sharon.D 20-10-16 H3 Werkwijze van arbeidsbemiddeling 3.1 Gesprekken Om te kunnen bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden moet je over allerlei gegevens beschikken.

Nadere informatie

sollicitatieformulier

sollicitatieformulier sollicitatieformulier personeel & organisatie Naam Sollicitatie naar de functie Vestiging / plaats sollicitatie Sollicitantnummer Om reden van een gelijkwaardige beoordeling verzoeken wij u de onderstaande

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 5. Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 5 Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek Voor het bereiken van het beste resultaat zijn wij uiteraard sterk afhankelijk van uw informatie. Voor elke selectieprocedure

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Procedure Werving & Selectie directeur

Procedure Werving & Selectie directeur Procedure Werving & Selectie directeur Behorend bij het beleid Werving & Selectie directiefuncties Onderwerp: Procedure werving & selectie directeur Status: definitief Periode: 1 mei 2012 1 januari 2014

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Bijlage I: Checklist werving en selectie

Bijlage I: Checklist werving en selectie Bijlage I: Checklist werving en selectie Als u een vacature hebt is wilt u die zo snel mogelijk opvullen. Zeker in drukke tijden. Snelheid is begrijpelijk, maar het is verstandig niet te impulsief te werk

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Ontslagprocedure *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.19 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 4 (incl. bijlage van 2 pag.) Aantal bijlagen: 1 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Het feit dat je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek betekent dat je met je brief en Curriculum Vitae voldoende interesse hebt gewekt bij de selecteur voor een gesprek.

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Werving & selectie *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.2 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 13 (incl. bijlagen van 9 pag.) Aantal bijlagen: 6 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

Werken bij KleurrijkWonen

Werken bij KleurrijkWonen Werken bij KleurrijkWonen KleurrijkWonen is een ambitieuze organisatie. Onze ambities realiseren we met medewerkers die met ondernemingszin, initiatief, groei, durf tot vernieuwing en resultaatgericht

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure

Werving en selectieprocedure Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek 26-2-2001 Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL Als manager of ondernemer heeft u een aantal gereedschappen ter beschikking die u ondersteunen bij het selecteren van personeel en het begeleiden van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Examenprogramma Communicatieve Vaardigheden 1

Examenprogramma Communicatieve Vaardigheden 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Communicatieve Vaardigheden hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 2006 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie Wanneer zich binnen Het Sticht (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO 2009, artikel 11.8 (Bijlage XII). Deze

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Nr. 615 20 december 2016 Regeling werving en selectie GGD IJsselland Het Dagelijks Bestuur van de GGD

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen.

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Solliciteren is te leren... 4 Algemene tips voor het sollicitatiegesprek... 4 Goede voorbereiding is het halve werk!... 5 7 (moeilijke) vragen bij solliciteren en (positieve)

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie