Handreiking taal. 1F abc ABC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking taal. 1F abc ABC"

Transcriptie

1 2F Handreiking taal 1F abc ABC

2 INLEIDING Telichting bij de Handreiking taal De Handreiking taal sluit aan bij de Standaarden en eindtermen ve p één uitzndering na. In de Standaarden en eindtermen ve zijn k de mndelinge vaardigheden uitgewerkt p Instrmniveau. Omdat NT1-leerders in de praktijk vr wat de mndelinge vaardigheden betreft, drgaans minimaal niveau 1F beheersen, is niveau Instrm vr de mndelinge vaardigheden in de handreiking niet uitgewerkt. De mndelinge vaardigheden zijn alleen daar uitgewerkt, waar dit relevant is vr de afbakening met het bvenliggende niveau, 1F. In de Handreiking treft u de vlgende instrumenten aan: 1 Vrbeeldsituaties 2 Vrbeelden 3 Vrtgang en stappenplan 4 Kenmerken van de niveaus vr deelnemers 5 Kenmerken van de niveaus vr begeleiders van deelnemers (niet-nderwijsgevers) Hiernder vlgt een krte beschrijving en verantwrding van de keuzes met betrekking tt deze instrumenten. 1 Vrbeeldsituaties In de fficiële versie van de Standaarden en eindtermen ve zijn een aantal vrbeeldsituaties beschreven ter illustratie van de taken. Omschrijvingen als eenvudig en duidelijk repen drgaans vragen p. Vrbeelden kunnen het bedelde niveau het beste illustreren. In de Vrbeeldsituaties zijn gemiddeld twaalf mgelijke vrbeelden beschreven, verdeeld ver de cntexten. Deze beschrijvingen kunnen in de praktijk gebruikt wrden m pdrachten aan een taak te relateren en m zelf pdrachten te zeken en/f te maken. 2 Vrbeelden In het dcument Vrbeeldsituaties staan alleen beschrijvingen van situaties verdeeld ver de cntexten. In het nderdeel Vrbeelden zijn van een aantal vrbeeldsituaties authentieke prducten en teksten pgenmen ter illustratie van de niveaus en van de taken. Alle taken zijn hierin vertegenwrdigd, verspreid ver de cntexten. Er zijn papieren versies van de vaardigheden lezen en schrijven; vrbeelden van de mndelinge vaardigheden staan p de bijgeleverde dvd. Aan de hand van deze vrbeelden kunt u zelf zeken naar vrbeelden f vrbeelden in de praktijk berdelen p bruikbaarheid. 3 Vrtgang en stappenplan Vrtgang De stap van het ene niveau naar het vlgende is vr de delgrep sms erg grt. Het is wenselijk vast te kunnen stellen waar een deelnemer zich ngeveer bevindt p de weg tussen Instrm en 1F en tussen 1F en 2F. In het nderdeel Vrtgang zijn geen tussenniveaus beschreven. Per kenmerk van de taakuitvering is beschreven wat een deelnemer mgelijk al wel en ng niet kan p weg naar het vlgende niveau. Deze beschrijving is gerelateerd aan een aantal vrbeelden uit het nderdeel Vrbeelden. De gecursiveerde tekst is een kenmerk van de taakuitvering uit de Standaarden en eindtermen: deze eindterm f dit kenmerk wrdt vervlgens aan de hand van het bijbehrende vrbeeld cncreet uitgewerkt. Vr elke vaardigheid zijn er meerdere uitwerkingen gemaakt. Vr de keuze van de taken is gekeken naar de relevantie vr de delgrep. 1

3 INLEIDING Stappenplan De vrtgangsbeschrijving maakt inzichtelijk waar aan gewerkt met wrden ter verhging van het taalniveau. Op basis hiervan is een Stappenplan uitgewerkt: per kenmerk van de taakuitvering staat uitgelegd waar aan gewerkt kan wrden m het vlgende niveau te bereiken. 4 Kenmerken van de niveaus vr deelnemers In deze versie zijn de taken benemd waar in de cursus f pleiding aan wrdt gewerkt, vrbeelden ter illustratie en een vereenvudigde versie van de kenmerken van de taakuitvering. Aan de hand van deelnemersversie kan de deelnemer wrden uitgelegd f hij een bepaalde taak p het nagestreefde niveau beheerst en als dat niet het geval is, waar hij dan ng aan met werken m vruitgang te beken. Deelnemers aan cursussen en pleidingen krijgen hiermee inzicht in wat een niveau is en waaraan vldaan met wrden m dat niveau te bereiken. 5 Kenmerken van de niveaus vr de begeleiders van deelnemers De checklists zijn bedeld vr niet- taaldcenten die de cursisten begeleiden in een andere cntext. Om k vr hen de niveaus inzichtelijk te maken, zijn er checklists gemaakt. Iedere taak is p één A4 beschreven, de drie niveaus Instrm, 1F en 2F zijn naast elkaar geplaatst en de meest in het g lpende verschillen tussen de niveaus wrden beschreven in gewn Nederlands, dat wil zeggen znder jargn. In een berepssituatie kan de checklist bijvrbeeld dr de dcent besprken wrden met de praktijkpleider. 2

4 Inhudspgave Handreiking taal 1 1 Vrbeeldsituaties 2 Vrbeelden 3 Vrtgang en stappenplan 4 Kenmerken van de niveaus vr deelnemers 5 Kenmerken van de niveaus vr begeleiders van deelnemers (niet-nderwijsgevers) 1 Bij dwnlad kunt u de titels van deze inhudspgave desgewenst gebruiken vr ingevegde tabbladen.

5

6 VOORBEELDSITUATIES Gesprekken veren Algemene mschrijving Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan deelnemen aan Kan zakelijke (telefn)gesprekken veren ver Kan in (telefn)gesprekken infrmatie uitwisselen, zijn (telefn)gesprekken ver cncrete, herkenbare nderwerpen binnen de mening uiten, en gevelens nder wrden brengen ver cncrete, bekende nderwerpen alledaagse leef-, leer- en werkmgeving. cncrete nderwerpen gerelateerd aan de leef-, leer- en binnen de vertruwde leef-, leer- werkmgeving. en werkmgeving wanneer de gesprekspartner het gesprek leidt. Taak 1 Deelnemen aan discussie en verleg Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan een mening f mededeling begrijpen en hier een reactie p geven. Kan de hfdpunten vlgen en kan de eigen mening verwrden en telichten. Kan kritisch luisteren naar meningen en pvattingen en een reactie geven. 1 Begrijpt in discussie en verleg in grte lijnen wat er gezegd wrdt. 2 Geeft zijn mening en een reactie p de mening van anderen als daarnaar gevraagd wrdt en licht deze te. 3 Geeft infrmatie ver praktische zaken als daarnaar gevraagd wrdt. Kan bespreken wat er gedaan met wrden. Kan tijdens een discussie f verleg p passende wijze een prbleem verhelderen. Kan een vertuiging f mening frmuleren, instemming f afkeuring uitdrukken en cmmentaar geven p de visie van anderen Vlgt in discussie en verleg de lijn van de discussie. Geeft uitleg waarm iets een prbleem is en geeft zijn mening ver de plssing van een prbleem. Geeft cmmentaar p de mening van anderen en reageert passend p kritiek. 1

7 VOORBEELDSITUATIES 4 Drukt p passende wijze een vertuiging, mening, instemming en afkeuring uit. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en leermgeving Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Leefmgeving Afspraak met familie wie Discussie met uders f kinderen alleen naar het Discussie p de vetbalclub naar aanleiding van de wanneer naar de uders gaat zwembad mgen verhging van de cntributie Opmerking tegen buurman Overleg met brers en zussen ver 40-jarig Discussie met verkpster ver krting p beschadigd ver geluidshinder huwelijksfeest van uders blesje Overleg met vriendin welk Discussie met vruw ver tijdstip waarp dchter Discussie tijdens feestje ver maatregelen van de truitje het beste staat thuis met zijn regering ten aanzien van de crisis Overleg met man ver tijdstip Discussie ver spijbelen tijdens uderavnd avndeten Overleg met mentr ver spijbelend kind Werkmgeving Overleg met directe cllega Werkverleg aan het begin van een werkdag m Discussie naar aanleiding van een pmerking dat er een ver wie het eerst pauze hudt taken te verdelen vaste laptp ndig is bij de beamer in de vergaderzaal Overleg met leidinggevende Overleg bij uitzendbureau ver tijdstippen van Oplssend gesprek met klant ver prbleem ver taak afspraken en aanvang werk Discussie met cllega s ver vakantieregeling Opmerking tegen cllega ver Discussie met cllega s ver nieuw werkrster Aanspreken van cllega s p nveilig f ngepast nveilig gedrag Onderhandeling met cllega ver het ruilen van een gedrag dienst 2

8 VOORBEELDSITUATIES Leermgeving Discussie met medecursist Overleg met dcent en cursisten ver het wel f niet Discussie tijdens de les ver wel f geen mbiel tijdens ver welke pdracht de dcent drgaan van lessen in de vrjaarsvakantie de les heeft gegeven Gerganiseerde discussie tijdens de les Overleg met studiebegeleider ver lpbaanplanning Overleg ver taakverdeling Overleg met medecursisten ver uitvering Evaluatiegesprek met dcent met medecursisten praktijkpdracht Overleg met medecursist ver rganisatie schlfeest Reactie p te veel huiswerk Discussie met dcent ver huiswerkbelasting 3

9 VOORBEELDSITUATIES Taak 2 Infrmatie uitwisselen Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan vragen beantwrden naar gegevens ver zichzelf, zijn gezin, zijn werk en pleiding. Kan in gesprekken infrmatie geven en vragen. Kan kritisch luisteren naar deze infrmatie. Kan infrmatie berdelen en een reactie geven. 4 Begrijpt een vraag naar infrmatie en beantwrdt de vraag p adequate wijze. 5 Vraagt infrmatie en begrijpt het antwrd p die vraag. 6 Berdeelt f de verkregen infrmatie een antwrd p de vraag is en reageert hierp. Kan infrmatie geven en vragen bij instanties. Kan infrmatie verzamelen en verwerken middels een vraaggesprek. 5 6 Wisselt infrmatie uit in standaard berepsgesprekken, infrmatieve gesprekken en vraaggesprekken. Vat de infrmatie in hfdpunten samen en berdeelt f de infrmatie relevant en vldende is. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en leermgeving Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties In de supermarkt vragen waar het sinaasappelsap staat Mededeling dat hij hnger heeft en gaat eten Gesprek ver de beste plek m Gesprek met familie ver een gebekte vakantiereis Een vrbijganger de weg wijzen naar het gemeentehuis Infrmatieve antwrden p vragen van verlskundige Gesprek met de internist ver de klachten en ver een eerder nderzek Klacht in een restaurant ver eten dat te laat wrdt geserveerd Vraag ver belastingaangifte bij cnsulent 4

10 VOORBEELDSITUATIES te vissen Antwrden p eenvudige vragen in telefnische Vragen tijdens vrlichting gemeente ver herinrichting enquête van de wijk Werkmgeving Afspraak met leidinggevende Vragen en antwrden bij inschrijving uitzendbureau Sllicitatiegesprek ver werkzaamheden Uitleg ver werkzaamheden aan leidinggevende f Uitleg ver werkgerelateerde gezndheidsklachten bij Afspraak met cllega s m cllega s de bedrijfsarts samen te gaan eten Uitleg aan nieuwe cllega waar hij PBM kan vinden Uitleg ver string van een apparaat Vrstelrndje als nieuwkmer Antwrd p vraag van leidinggevende ver Antwrd p vragen van klant ver prduct f artikel langs cllega s veiligheidsvrschrift Leermgeving Gesprekje met medecursist ver wnsituatie Vragen ver regels p schl Intakegesprek vr een vervlgpleiding waarin hij Vraag naar huiswerk bij Uitleg ver huiswerk aan medecursist gegevens aanlevert en m infrmatie vraagt medecursist Vragen ver nduidelijkheden in de leerstf Uitleg ver werkzaamheden tijdens stage Vraag naar tijdstip vlgende Uitleg ver werkzaamheden tijdens stage Vragen ver nieuw nderwerp tijdens de studie les bij dcent Uitleg aan medecursist ver praktijkpdracht Melding dat hij iets niet begrijpt 5

11 VOORBEELDSITUATIES Taak 3 Telefngesprekken veren Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan telefngesprekken veren m infrmatie, gevelens en meningen uit te wisselen. Neemt telefnisch een bericht aan. Geeft telefnisch een bericht dr. Kan zakelijke telefngesprekken veren m infrmatie te geven f te vragen. Kan telefngesprekken veren m infrmatie, meningen en gevelens uit te wisselen. 7 Geeft f vraagt telefnisch zakelijke infrmatie. 8 Maakt f verzet telefnisch een afspraak. 9 Wisselt in telefnische gesprekken infrmatie, meningen en gevelens uit. Kan zakelijke telefngesprekken veren met instanties m infrmatie en meningen uit te wisselen. Kan telefnisch zakelijk verleggen. 7 Vert zakelijke telefngesprekken m infrmatie uit te wisselen, te verleggen f m afspraken te maken. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en leermgeving Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Telefngesprek met vriendin ver haar vakantie Telefntje naar huis m te melden dat hij later kmt Telefngesprek met schl m kind ziek te melden Telefngesprek met vriendin ver de kinderen Telefngesprek met thuis ver wie er kmt eten en wat er p tafel kmt Telefngesprek met zus ver de familie Telefngesprek met de zrgverzekeraar met de vraag welke tandartsksten verged wrden Telefngesprek met de gemeente vr het maken van een afspraak Telefngesprek met brer ver de details en de cnsequenties van zijn ziekte 6

12 VOORBEELDSITUATIES Werkmgeving Telefntje naar het werk m Telefngesprek met ldgieter waarin hij het Telefngesprek waarin hij een leverancier aanspreekt zich ziek te melden prbleem uitlegt en een afspraak maakt ver een vertraagde zending Telefngesprek met Telefngesprek met klant waarin het tijdstip en het Telefngesprek met een uitzendbureau ver de uitzendbureau m afspraak te del van een afspraak wrden vastgesteld werkzaamheden en wederzijdse verwachtingen bij de bevestigen Telefngesprek met een klant waarin wrdt verteld start van een nieuwe baan. Telefntje van het wat er mankeert aan diens aut en wat de ksten Telefngesprek met vragen ver een interessante uitzendbureau dat er werk van de reparatie zullen zijn vacature vr hem gevnden is Telefngesprek met cllega ver een maatregel p het werk Leermgeving Telefngesprek met Telefngesprek met medecursist ver een Telefngesprek met medecursist waarin gedetailleerd medecursist met de vraag f gezamenlijke pdracht vr de cursus wrdt ingegaan p een huiswerkpdracht de les van mrgen drgaat Telefngesprek met medecursist waarin wrdt Telefngesprek met dcent waarin hij meedeelt dat hij Telefntje naar schl dat hij beslten welk cadeautje de jarige dcent krijgt en met de cursus stpt en uitlegt waarm ziek is heveel iedereen bij met dragen Telefngesprek met een medecursist waarin hij Telefntje naar een Telefngesprek met dcent waarin hij uitlegt dat hij afspraken drneemt met betrekking tt een medecursist m hem te een aantal weken niet naar schl kan kmen schlfeest feliciteren met zijn verjaardag vanwege de ziekte van zijn kind 7

13 VOORBEELDSITUATIES 8

14 VOORBEELDSITUATIES Luisteren Algemene mschrijving Tekstkenmerken Lengte Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan zeer eenvudige Kan eenvudige luisterteksten begrijpen ver cncrete Kan luisterteksten begrijpen ver cncrete luisterteksten begrijpen ver herkenbare nderwerpen binnen de dagelijkse leef-, werk- nderwerpen gerelateerd aan de leef-, werk- en cncrete bekende nderwerpen en leermgeving. leermgeving. binnen de vertruwde leef-, werk- en leermgeving. De teksten zijn krt: tt enkele Frmele teksten zijn krt (5 tt 10 minuten); bij infrmele Langere teksten: luisterduur tt ngeveer 20 minuten zinnen. teksten is de lengte minder relevant. kmt vr. Langer kan, mits er enige mate van interactie mgelijk is (zals vragen stellen). Opbuw Geen descriptren p dit niveau Vrbereide teksten hebben een eenvudige, lineaire structuur. De infrmatie is herkenbaar gerdend met gebruik van veelvrkmende verwijs- en verbindingswrden. De teksten hebben een lage infrmatiedichtheid: de infrmatie wrdt vaak herhaald en er wrdt niet te veel (nieuwe) infrmatie gelijktijdig geïntrduceerd. De teksten bestaan vrnamelijk uit veelgebruikte f vr de luisteraar bekende alledaagse wrden. Frmele teksten wrden duidelijk en rustig uitgesprken. Vrbereide teksten hebben een heldere structuur met gebruik van duidelijke, veelvrkmende signaalen verbindingswrden. Verbanden en denkstappen wrden duidelijk aangegeven. De teksten kunnen redelijk infrmatiedicht zijn. Samengestelde zinnen en zinnen met twee f meer bepalingen kmen vr. Passieve zinnen kmen vr. Minder veelgebruikte wrden, beeldspraak en regelmatig vrkmend frmeel taalgebruik kmen vr. 9

15 VOORBEELDSITUATIES Spntaan gesprken teksten, bijvrbeeld praatprgramma s en discussies p televisie f radi, heven geen duidelijke structuur te hebben: ze bevatten veel spreektaalkenmerken met herhalingen, afgebrken zinnen en langere zinnen die met veelvrkmende vegwrden verbnden zijn. Veelgebruikte vaste wrdcmbinaties kmen vr. Er wrdt duidelijk en in nrmaal temp gesprken. Enige achtergrndruis is acceptabel. In spntaan gesprken teksten, bijvrbeeld praatprgramma s en discussies p televisie f radi, kan de structuur nduidelijk zijn. Er kmen veel spreektaalkenmerken met herhalingen vr, afgebrken zinnen en lange zinnen achter elkaar f verbnden dr eenvudige vegwrden. Taak 1 Luisteren naar instructies Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan zeer eenvudige aanwijzingen begrijpen en pvlgen. Kan een zeer eenvudige uitleg met veel visuele ndersteuning vlgen. Kan vldende feitelijke infrmatie halen uit eenvudige instructies en aanwijzingen m deze p te vlgen. 1 Haalt vldende infrmatie uit eenvudige instructies en aanwijzingen m deze in de juiste vlgrde p te vlgen. Kan uitleg en instructies begrijpen. 1 2 Begrijpt uitleg en instructies. Weet wat hij met den en in welke vlgrde. 3 Weet f hij vldende infrmatie heeft m de instructie p te kunnen vlgen en wat hij met den als dit niet het geval is. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving 10

16 VOORBEELDSITUATIES Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Rute-aanwijzingen: naar Uitleg ver medicijngebruik in de aptheek Instructie met betrekking tt een prces, rechts, naar links, rechtdr Rutebeschrijving gps bijvrbeeld een afslankprgramma Mededeling dat hij in de Uitleg ver vrwaarden bij de huur van apparaat f Uitleg ver acties en vrwaarden tijdens beking wachtkamer met gereedschap vakantie bij reisbureau plaatsnemen Uitleg van een smartphne Aanwijzing p welk adres hij met zijn Aanwijzing waar hij een treinkaartje kan kpen Werkmgeving Waarschuwing vr gevaar Instructie met betrekking tt het schnmaken van een Uitleg ver een machinelijn p het werk Aanwijzing welke rute hij vler Instructie met betrekking tt het nderhuden en met nemen bij ntruiming Bestelling van artikelen uit het magazijn bijvullen van een kffieautmaat bedrijf Uitleg ver het bijvullen van vakken Uitleg ver het bedienen van een afrekensysteem Uitleg van een taak Instructie met betrekking tt het pmaken van een Aankndigingen van directeur tijdens een ziekenhuisbed bijeenkmst Leermgeving Verbd m te telefneren Instructie met betrekking tt gedrag tijdens de stage Instructie met betrekking tt een nieuw nderwerp tijdens de les Uitleg van de belangrijkste schlregels tijdens een nderwijsleerprces Uitleg ver de werking van de Opdracht tijdens de les Uitleg ver wat er van hem verwacht wrdt tijdens kffieautmaat in de kantine Rsterwijziging de stage Huiswerkpdracht Uitleg schlreglement 11

17 VOORBEELDSITUATIES Taak 2 Luisteren naar een vrdracht, tespraak f verhaal Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan een zeer krte eenvudige tespraak begrijpen. Kan een eenvudige vrdracht f tespraak begrijpen. Kan een eenvudig vrgelezen f verteld verhaal begrijpen. 2 Herkent en begrijpt een eenvudige vrdracht f tespraak. 3 Herkent en begrijpt een eenvudig vrgelezen f verteld verhaal. Kan een vrdracht f tespraak met een heldere structuur begrijpen. Kan een vrgelezen f verteld verhaal met een heldere structuur begrijpen. 4 Begrijpt een vrdracht f tespraak. 5 Begrijpt een vrgelezen f verteld verhaal met een duidelijke structuur. 6 Kent het del van de tespraak, de vrdracht, het verhaal. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Felicitatie p een verjaardag Beschrijving van een persn Kerstwens Liedje van Frans Bauer Praatje tijdens een uderavnd van de schl van de kinderen Sketch tijdens een bruilftsfeest Vrlichting van gemeente ver herinrichting wijk Tespraak van de directeur p een uderavnd Werkmgeving Dankwrd van een Tespraak van de directeur vr het persneel aan het Tespraak ver ntwikkelingen en prgnses in een leidinggevende begin van een diner bedrijf Cmpliment vr ged Uitleg ver veiligheid Uitleg tijdens een (naschlings)cursus 12

18 VOORBEELDSITUATIES uitgeverd werk Leermgeving Opening van een schlfeest Anekdte tijdens de les, bijvrbeeld een vrval tijdens Uitleg ver een nieuw nderwerp tijdens de les Felicitatie bij het afsluiten van het weekend Praatje van een gastdcent (plitie, NS) de cursus Intrductie van een nieuw nderwerp dr dcent Tespraak directeur bij diplma-uitreiking 13

19 VOORBEELDSITUATIES Taak 3 Luisteren naar nieuwsberichtente lefnbeantwrder/ vic , dcumentaires en discussieprgramma s Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan zeer eenvudige berichten en reclames begrijpen met veel visuele ndersteuning. Kan hfdpunten van krte en duidelijke berichten via radi en televisie en via internet begrijpen. 4 Herkent en begrijpt krte en duidelijke reclamebdschappen: weet waarte hij wrdt aangesprd. Kan hfdpunten begrijpen van (nieuws)berichten, dcumentaires, reclamebdschappen en discussieprgramma s via Kan hfdpunten van krte en duidelijke (nieuws)berichten via radi, televisie en internet herkennen en begrijpen. 5 Haalt infrmatie die vr hem van belang is uit berichten p een telefnbeantwrder en vic . radi, televisie en internet. 7 Begrijpt hfdpunten van (nieuws)berichten, dcumentaires, reclamebdschappen en discussieprgramma s via radi, televisie en internet. 6 Herkent en begrijpt hfdpunten van krte en duidelijke (nieuws)berichten via radi, televisie en internet. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Duidelijk verstaanbare mrep NS (sprwijziging) Eenvudige tv-reclame Jeugdjurnaal Weerbericht Keuzemenu Belastingtelefn (Reginaal) jurnaal Praatprgramma s ver actualiteit (DWDD) Discussieprgramma ver plitiek 14

20 VOORBEELDSITUATIES Aflevering van de TV-dkter Werkmgeving Oprepen tijdens een Omrepbericht p het werk Infrmatiefilm ver nieuwe veiligheidscdes bijeenkmst Infrmatiefilm hygiëne Lesmateriaal VCA p film Vice-ver bij beeldmateriaal Keuzemenu telefn bedrijf (klant) Instructievide bij nieuwe machine ver veiligheid Leermgeving Vic waarin gezegd wrdt Dcumentaire ver de nieuwe richtlijnen mtrent Discussieprgramma ver actueel nderwerp tijdens dat de les niet drgaat geznde veding de les Vice-ver bij filmpje ver Filmfragment ver berep van zijn keuze Infrmatiefilm ver algemene werkvaardigheden betalen p de markt Keuzemenu pleidingscentrum Intrductiefilm ver stage 15

21 VOORBEELDSITUATIES Taak 4 Luisteren naar films en televisieseries Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan films en televisieseries met een zeer eenvudige structuur en een zeer eenvudig taalgebruik glbaal vlgen. Kan p hfdlijnen films en televisieseries vlgen. 7 Begrijpt p hfdlijnen films en televisieseries. Kan films en televisieseries vlgen. 8 Begrijpt films en televisieseries. Begrijpt de essentie van het verhaal. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Speciaal vr de delgrep ntwikkelde films Filmfragment waarin een ambassadeur zijn verhaal vertelt Gede tijden, slechte tijden Realitysaps Biscpfilms (Er kmt een vruw bij de dkter, De eetclub, Majesteit) Histrische films (De Oranjes) 16

22 VOORBEELDSITUATIES Spreken Algemene mschrijving Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan in krte zinnen iets zeggen Kan in krte zinnen een beschrijving, infrmatie, uitleg Kan redelijk vleiend en duidelijk ervaringen, ver cncrete, bekende en instructie geven, verslag uitbrengen en een krt gebeurtenissen, meningen, verwachtingen en gevelens nderwerpen en ervaringen vrbereid verhaal huden ver cncrete, herkenbare nder wrden brengen ver cncrete nderwerpen binnen de vertruwde leef-, nderwerpen binnen de alledaagse leef-, werk- en gerelateerd aan de leef-, werk- en leermgeving. werk- en leermgeving. leermgeving. Taak Een mnlg huden Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan iets vertellen ver zichzelf, ver wat hij det en waar hij wnt. Kan een zeer krte en vraf geefende mededeling uit het hfd zeggen. Kan alledaagse nderwerpen beschrijven, zals mensen, plaatsen en zaken. Kan verslag uitbrengen van gebeurtenissen, activiteiten en persnlijke ervaringen. Kan een krt, vrbereid verhaal f presentatie huden en daarbij p eenvudige vragen reageren Beschrijft mensen, plaatsen en zaken. Vertelt ver gebeurtenissen, activiteiten en persnlijke ervaringen. Hudt een krt vrbereid verhaal f presentatie. Kan in grte lijnen redenen en verklaringen geven vr eigen meningen, plannen en handelingen. Kan een krt verhaal vertellen. Kan p basis van verzamelde infrmatie een vrbereide presentatie geven. Kan vragen beantwrden naar aanleiding van een gegeven presentatie Geeft een samenhangend verslag van ervaringen, activiteiten en gebeurtenissen. Geeft telichting p eigen meningen, plannen en handelingen. Vertelt een krt verhaal. Hudt een vrbereide presentatie. 17

23 VOORBEELDSITUATIES Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Leefmgeving Zeggen waar hij wnt Verslag aan vrienden ver nderzek in het Verhaal ver plannen m een eigen camping te Zeggen wat hij det ziekenhuis beginnen tijdens een feestje: wat hij gaat den, he Beschrijving van een persn Beschrijving van zijn eigen wning hij het gaat aanpakken en waarm hij dit wil Anekdte (gebeurtenis tijdens vakantie, in het Gedetailleerd verslag van een bizarre ervaring met weekend f met de familie) de gemeente, de belasting f de verzekering Beschrijving van zijn leven p dit mment Werkmgeving Vertellen bij welk bedrijf je Krt wrdje bij het afscheid van een directe cllega Gedetailleerde beschrijving van gedane vr het laatst gewerkt hebt Beschrijving werkzaamheden werkzaamheden en he lang Uitleg ver eenvudige prcedures aan nieuwe Duidelijk verslag van een ngeval f incident Vermelding werkzaamheden cllega Melding van een ngewenste situatie met uitleg van details Leermgeving Vrstelrndje p de eerste Uitleg ver eigen pleidingsachtergrnd Presentatie waarin hij verslag det van zijn stage cursusavnd: zeggen he hij Beschrijving van een praktijkpdracht Verslag aan medecursist van een excursie naar een heet, he ud hij is, waar hij Beschrijving van wat hij geleerd heeft tijdens stage instelling wnt en werkt Verhaal van een cursist waarin zij zich presenteert Beschrijving van wat hij det tijdens de cursus 18

24 VOORBEELDSITUATIES Lezen 1 Algemene mschrijving Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan p papier en beeldscherm Kan p papier en beeldscherm eenvudige teksten lezen Kan p papier en beeldscherm teksten met een heldere krte, zeer eenvudige teksten en begrijpen ver cncrete, herkenbare nderwerpen structuur lezen en begrijpen ver cncrete lezen en begrijpen ver cncrete, binnen de dagelijkse leef-, werk- en leermgeving. nderwerpen, gerelateerd aan de leef-, werk- en bekende nderwerpen binnen de leermgeving. vertruwde leef-, werk- en leermgeving. Kan in eenvudige authentieke teksten herkennen wat vr hem bekend en belangrijk is. Tekstkenmerken De teksten zijn zeer eenvudig van structuur, krt en hebben een zeer herkenbare lay-ut. De teksten bevatten weinig infrmatie en deze infrmatie is cncreet. De zinnen zijn krt, enkelvudig en er kmen geen passieve zinnen vr. De wrden zijn hg frequent en wijken niet af van de wrdenschat van de lezer. De teksten hebben een eenvudige, lineaire structuur en een heldere lay-ut. De infrmatie is herkenbaar gerdend. De teksten hebben een lage infrmatiedichtheid; belangrijke infrmatie is gemarkeerd f wrdt herhaald. Er wrdt niet te veel (nieuwe ) infrmatie gelijktijdig geïntrduceerd. De zinnen zijn vaak enkelvudig en krt. In samengestelde zinnen wrdt gebruikgemaakt van veelvrkmende vegwrden. De teksten hebben een heldere structuur. Er wrden niet te veel gegevens in één keer aangebden. De zinnen zijn langer en er kmen meer samengestelde zinnen vr. Het wrdgebruik is meer gevarieerd, er kmt frmeel taalgebruik vr en k minder veelvrkmende wrden kmen vr. Schematische verzichten zijn zeer eenvudig en er wrden niet meer dan twee gegevens gecmbineerd. De teksten bestaan vrnamelijk uit vaak gebruikte f vr de lezer bekende, alledaagse wrden. Schematische verzichten zijn eenvudig en verzichtelijk. 19

25 VOORBEELDSITUATIES Taak 1 Lezen van infrmatieve teksten Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan zeer eenvudige infrmatieve teksten herkennen, lezen en begrijpen. Kan eenvudige infrmatieve teksten lezen en begrijpen. 1 Herkent en begrijpt eenvudige infrmatieve teksten. Kan infrmatieve teksten lezen en begrijpen. 1 Begrijpt infrmatieve teksten. Kan herkennen welke pst vr hem belangrijk is m te bewaren en m p te reageren. 2 Herkent en gebruikt eenvudige teksten met een webstructuur. 2 Herkent de meest gangbare tekstsrten. Kan specifieke infrmatie vinden: datum, plaats, tijd, prijs, afzender. 3 Legt een verband tussen eenvudige schematische verzichten en de tekst. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Leefmgeving Gebrtekaartje Weerbericht in de krant Artikel ver langere levensduur met een grafiek Infrmeel bericht Berichten Metr erbij Gewijzigde peningstijden p Flder aptheek ver hfdluis Brief van wningbuwvereniging deur aptheek Infrmatie van de gemeente ver mgaan met afval Werkmgeving Uitndiging vr een waarin een bestelling wrdt gedaan Sllicitatiefrmulier kerstbrrel van het werk Vacature Arbeidscntract van cllega ver Berichten in persneelsblad Infrmatie ver prducten/diensten in de sectr wijziging tijdstip werkverleg Brief bedrijfsarts waar hij werkt Nieuwsbrief 20

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g u i t v a a r t v e r z r g i n g Wilsbeschikking Omdat elk leven een waardig afscheid verdient Burgemeester verweijlaan 38 4191 XG GELDERMALSEN Tel. 0345 622 622 www.lingewaard-uitvaart.nl u i t v a a

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie