Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling"

Transcriptie

1 Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

2

3

4

5 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN 9 5. KOSTEN 13 laatste bladzijde 13 BIJLAGEN aantal blz. I Telgegevens en bepaling gemiddelde rijsnelheid 1 II Overzicht rekenmodel 2

6

7 1. INLEIDING De gemeenteraad van Houten heeft het bestemmingsplan Koppeling/De Schaft vastgesteld. Hierbij is voor een aantal woningen hogere waarden vastgesteld voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van De Koppeling. De hogere waarden zijn gebaseerd op een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Goudappel Coffeng (verder GC). In dit onderzoek zijn de huidige en toekomstige geluidsbelastingen gebaseerd op modelberekeningen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeente Houten zich een onderzoeksverplichting opgelegd. Op basis van geluidmetingen dienen de berekende geluidsbelastingen (uitgevoerd door GC) voor de huidige situatie te worden gevalideerd. Witteveen+Bos heeft in opdracht van de gemeente Houten geluidmetingen verricht naar het wegverkeerslawaai ten gevolge van De Koppeling ter plaatse van 3 locaties aan de Tolgaarderserf. Naar aanleiding van de meetresultaten is aanvullend onderzoek verricht naar de modelberekeningen waarop de hogere waarde van woningen op de Tolgaarderserf zijn gebaseerd. De resultaten van dit aanvullende akoestisch onderzoek zijn eveneens verwerkt in deze rapportage. Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling 1

8 2 Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

9 2. GELUIDMETINGEN Normaliter wordt de geluidsbelasting op de gevel berekend voor de situatie zonder en de situatie met maatregelen. Het berekende verschil is de geluidreductie als gevolg van de maatregel. Hieronder is ter informatie aangegeven waarom normaliter geen metingen maar enkel berekeningen worden uitgevoerd [bron: Rijkswaterstaat]. Waarom is geluid berekend en niet gemeten? Een veelgestelde vraag is waarom het geluid niet wordt gemeten in plaats van berekend. Daarvoor zijn de volgende redenen: - de Wet geluidhinder schrijft verder voor dat de te beoordelen geluidsniveaus: betrekking hebben op een jaargemiddeld verkeersbeeld; gemiddeld zijn over het hele etmaal, waarbij voor de avond en de nacht een straftoeslag wordt meegenomen; enkel betrekking hebben op het geluid van het verkeer op de te wijzigen weg. Het geluid door andere geluidsbronnen zoals treinverkeer, verkeer op andere wegen en luchtvaartverkeer dient buiten beschouwing gelaten te worden; - het direct meten van het geluid is daardoor zelfs voor de huidige situatie niet mogelijk. Om uit metingen het geluidsniveau te bepalen, dat nodig is voor toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder, is daarom altijd een rekenslag nodig; - de gebruikte rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en aangevuld met en geijkt aan een zeer; - grote hoeveelheid metingen. Hieruit blijkt dat voor geluid door wegverkeer, tot op afstanden die relevant zijn voor dit onderzoek, berekeningen en metingen goed overeen komen; - in opdracht van het ministerie van VROM worden jaarlijks permanente metingen uitgevoerd langs rijkswegen. Hieruit blijkt dat berekeningen en metingen goed overeen komen. Op basis van bovenstaande argumenten wordt normaliter voor wegverkeerslawaai de geluidsbelasting dus berekend en niet gemeten. De gemeente Houten heeft zich echter de onderzoeksverplichting gesteld tot het meten van het geluid ten gevolge van De Koppeling. Het uiteindelijk doel van deze metingen is het vergelijken (valideren) van de berekeningsresultaten door het uitvoeren van metingen ter plaatse van de gevel van een aantal woningen. Deze metingen kunnen en mogen niet gebruikt worden voor het toetsen van de vastgestelde grenswaarden (en hogere waarde) in het kader van de Wet geluidhinder, maar hebben enkel het doel om tot een vergelijking te komen tussen het opgestelde overdrachtsmodel met de meetresultaten. Om de metingen te kunnen vergelijken met de eerder uitgevoerde berekeningen van GC zijn tijdens de geluidmetingen ook verkeerstellingen uitgevoerd en de rijsnelheid van de passerende voertuigen op De Koppeling gemeten. Om het eerder opgestelde akoestisch overdrachtsmodel te kunnen vergelijken met de meetresultaten zijn de omstandigheden (rijsnelheid en verkeersintensiteit) welke zich tijdens de metingen hebben voorgedaan ingevoerd in het door GC opgestelde geluidmodel. Derhalve is het verschil in het gemeten en berekende geluidsniveau op deze wijze niet veroorzaakt door verschil in de verkeerscijfers en rijsnelheid. De geluidmetingen zijn verricht ter plaatse van gevels van een aantal representatief gelegen woningen. Daarbij rekening houdend met de ligging van de woningen ter plaatse van het fietsviaduct, te midden van de aarden wal en aan het einde van de aarden wal. In onderstaande afbeelding 3.1 zijn de meetlocaties weergegeven. Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling 3

10 In bijlage I zijn de telgegevens en bepaling van de gemiddelde rijsnelheid opgenomen, die als basis dient voor de vergelijking tussen de berekende en het gemeten geluidsniveau. 4 Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

11 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE De metingen hebben plaatsgevonden op 3 locaties. In afbeelding 3.1 zijn deze locaties aangegeven met A, B en C. Ter plaatse van deze locaties zijn op 2 verschillende dagen, te weten 23 en 30 maart 2010 metingen uitgevoerd tussen en uur. Op beide dagen was het wegdek droog gedurende de metingen. De meetperiode is gezien het doel van het onderzoek (het valideren van het akoestisch model) niet bepalend, omdat het akoestisch overdrachtsmodel is aangepast aan de invoergegevens (rijsnelheid en verkeersintensiteit) die zich ten tijde van de metingen hebben voorgedaan. Afbeelding 3.1. Locaties metingen In tabel 3.1 zijn de gemeten geluidsniveaus opgenomen. Er is gemeten voor de gevel van de woning. De gemeten geluidsniveaus zijn daarom inclusief reflectie van het geluid op de gevel. Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling 5

12 Tabel 3.1. Meetresultaten (meethoogte 4.5 m ten opzichte van lokale maaiveld) dag 1 meting model positie geluidsniveau (inclusief reflectie) geluidsniveau (inclusief reflectie) A Tolgaarderserf 22 50,4 51,7 B Tolgaarderserf 40 54,5 50,3 C Tolgaarderserf 10 52,0 51,8 dag 2 meting model positie geluidsniveau (inclusief reflectie) geluidsniveau (inclusief reflectie) A Tolgaarderserf 22 50,7 51,4 B Tolgaarderserf 40 55,4 50,7 C Tolgaarderserf 10 55,0 52,3 De resultaten uit het model zijn samengevat in tabel 3.1. Om de gemeten geluidsniveaus te kunnen vergelijken met de berekende geluidsniveaus is ook in het rekenmodel gerekend met een reflectie in de achterliggende gevel. Volgens de Wet geluidhinder moet er worden gerekend zonder reflectie in de gevel; het zogenaamde invallende geluidsniveau. Om te kunnen vergelijken met het gemeten geluidsniveau is er derhalve met reflectie in de gevel gerekend. Op basis van de metingen en de vergelijking tussen de meetresultaten en de modelberekeningen kunnen de volgende conclusies getrokken worden: - positie A: de gemeten niveaus liggen lager (circa 1 db) dan de berekende waarde; - positie B: de gemeten waarde ligt ruim hoger (ruim 4 db); - positie C: de gemeten waarde (dag 1) komt goed overeen met de berekende waarde. De meting van de 2 e dag ligt hoger. Dit is veroorzaakt door het plotseling aantrekken van een stevige wind. Deze meting is derhalve ook niet geheel representatief. Verder viel op dat bij meetpositie B, het optrekken van vrachtwagens, duidelijk hoorbaar was. Over het algemeen blijkt dat de metingen vrij goed overeen komen met de gemodelleerde situatie, met uitzondering van positie B. Naar aanleiding van de verschillen welke zijn geconstateerd tussen de metingen en de berekening middels het model is eerst een vergelijk gemaakt tussen het model en de werkelijke situatie. Uit deze beoordeling is het volgende voort gekomen: - de aarden wal is in het rekenmodel gemodelleerd als een scherm met een scherpe tophoek. Hiermee wordt de afschermende werking van de wal in het rekenmodel overschat. Volgens het Reken- en meetvoorschrift dient het scherm met een stompe tophoek te worden gemodelleerd indien het scherm de afschermende werking van een wal moet voorstellen. In de berekening wordt derhalve het geluidniveau ter plaatse van de woning achter de aarden wal te laag berekend; - in het berekeningsmodel is ter plaatse van het fietsviaduct een scherm gemodelleerd. Tijdens de metingen is gebleken dat dit scherm echter niet aanwezig is. Dit verklaart het verschil tussen het gemeten en het berekende geluidniveau voor positie B. In de modelberekening wordt het geluidniveau daarom te laag berekend; - in het rekenmodel is de weg gemodelleerd als één rijlijn. De rijlijn is daarnaast niet in het midden van de weg gemodelleerd. De rijlijn is globaal gelegen op de noordelijke rijstrook van De Koppeling. De rijlijn ligt op deze wijze in het rekenmodel dichter naast het scherm dan in de werkelijke situatie. De afschermende werking van de afschermende voorziening (de aarden wal) wordt daarmee wat overschat. In de berekening wordt het geluidniveau daarom te laag berekend. Een beter benadering wordt verkre- 6 Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

13 gen door het modelleren van 2 rijlijnen (2 rijrichtingen) die op de juiste rijbaan wordt gepositioneerd; - in het rekenmodel is voor de weg geen hard bodemgebied ingevoerd, maar is het gehele gebied beoordeeld op haar bodemfactor (verdeling harde en zachte gebieden). Het effect van deze benadering is niet direct aan te geven. Dit zal na het uitvoeren van aanvullende berekeningen pas duidelijk kunnen worden; - verder is uit nader onderzoek, uitgevoerd door de gemeente Houten, gebleken dat na het realiseren van de aarden wal sprake is van het inklinken van de aarden wal. Dit leidt op delen tot een lagere aarden wal en dus een licht verminderde akoestische afscherming. Hierdoor kan de gemodelleerde situatie beperkt afwijken van de betrekkende geluidsniveaus. Ondanks de geconstateerde verschillen tussen de gemodelleerde akoestisch situatie en de werkelijke situatie komen de meetresultaten vrij goed overeen met de berekende geluidsniveaus, met uitzondering van positie B. Uit de analyse van Witteveen+Bos blijkt dat het overdrachtsmodel, welke is opgesteld door GC, voor het vaststellen van de hogere waarde voor de woningen aan de Tolgaarderserf niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Door de afwezigheid van het geluidscherm ter plaatse van de fietsviaduct is het werkelijke geluidsniveau hoger dan uit de berekeningen naar voren komt. De vastgestelde hogere waarde is dus in beginsel te laag vastgesteld. Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling 7

14 8 Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

15 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN Gezien de geconstateerde verschillen tussen de werkelijke en de gemodelleerde situatie is het akoestisch onderzoek van GC aangepast, verfijnd en verbeterd. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is een akoestisch rekenmodel op gesteld door Goudappel Coffeng (akoestische analyse Koppeling-De Schaft wegverkeerslawaai met kenmerk HTN405/Bxt/6195, d.d. 3 december 2008). Naar aanleiding van het gestelde in hoofdstuk 3 is het rekenmodel op een aantal punten aangepast, namelijk: - de in het model ingevoerde schermen hebben een profielcorrectie van 2 db gekregen en zijn verschoven; - de rijlijn in het aangeleverde model is hoofdzakelijk gelegen op de noordelijke rijbaan van De Koppeling, terwijl je bij het toepassen van een afscherming rekening moet houden met de relevante afstand tussen de afschermende voorziening en de geluidbron (rijlijn). De rijlijn is in 2 richtingen opgesplitst en gesitueerd op zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan. Hierbij is het aantal motorvoertuigen evenredig verdeeld over de twee rijlijnen; - In het rekenmodel zijn, ter plaatse van verhardingen, bodemgebieden ingevoerd die akoestisch hard zijn (bodemfactor 0,0), zoals wegdek en verharde bestrating. De standaard bodemfactor is daarbij aangepast van 0,60 naar 0,80 (80 % zacht); - de gemeente Houten heeft op zeven locaties hoogtemetingen van de aarden wal laten uitvoeren. Uit deze hoogtemetingen is gebleken dat de voorgenomen hoogte van de aarden wal van 3,0 meter in de praktijk niet overal wordt gehaald. Dit is veroorzaakt door inklinken van de aarden wal. De betreffende hoogte en de maaiveldhoogtes zijn opnieuw in het rekenmodel verwerkt. De verschillen tussen het model van GC en het door Witteveen+Bos aangepaste model zijn weergegeven in bijlage II-1 en II-2. Naast de bovenstaande aanpassingen is wegens het ontbreken van het geluidscherm over het viaduct een scherm gemodelleerd. Deze laatste aanpassing levert een aanzienlijk geluidreductie op ter hoogte van het fietsviaduct (bij rekenpunten 505, Tolgaarderserf 44 en 46 en 506, Tolgaarderserf 40 en 42). Er zijn meerdere situaties door gerekend, te weten: 1. aarden wallen conform meting dwarsprofiel, zonder scherm over fietsviaduct; 2. aarden wallen conform meting dwarsprofiel, met scherm 50 m lang / 2.0 m hoog; 3. aarden wallen conform meting dwarsprofiel, met scherm 50 m lang / 2.5 m hoog; 4. aarden wallen minimaal 3.0 meter hoog, zonder scherm; 5. aarden wallen minimaal 3.0 meter hoog, met scherm 50 m lang / 2.3 m hoog; Daarnaast zijn door de gemeente Houten nog 2 situaties aangegeven welke beoordeeld moeten worden, namelijk: 1. situatie, waarbij een relevante akoestische verbetering optreedt ten opzichte van de vastgestelde hogere waarde. Hierbij is uitgegaan van een verbetering van circa 3 db: - aarden wal met een minimale hoogte van 3.0 m, inclusief scherm 50 m lang / 2.3 m hoog met aanvullend een stille wegdek (dunne deklaag type B); 2. de situatie, waarbij voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db: - aarden wal met een minimale hoogte van 6.0 m, inclusief scherm 50 m lang / 3.5 m hoog, de keerwand nabij de rotonde met een hoogte van 4.5 m met aanvullend een stille wegdek (dunne deklaag type B). Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling 9

16 Bij de hoogte van de bestaande aarden wal dient te worden opgemerkt dat deze op enkele plaatsen lager is dan 3.0 meter ten opzichte van het wegdek. Bij de situaties waar de aarden wal minimaal 3.0 meter dient te bedragen zal de aarden wal alleen op de plaatsen waar deze lager is dan 3.0 meter worden opgehoogd. Rekenresultaten In onderstaande tabel 4.1 zijn de rekenresultaten voor de toekomstige situatie samengevat. Voor de berekening is uitgegaan van de toekomstige verkeerscijfers zoals aanwezig in het aangeleverde geluidmodel van GC. Voor de rijsnelheid is uitgegaan van 50 km/uur op de doorgaande wegen en van 40 km/uur op de rotondes. Tabel 4.1. Rekenresultaten per variant op maatgevende berekeningshoogte (7,5 m) rekenpunt adres vastgestelde hogere waarde [db] Lden aarden wal conform metingen gemeente zonder scherm [db] Lden aarden wal conform metingen gemeente met scherm 2,0 m [db] Lden aarden wal conform metingen gemeente met scherm 2,5 m [db] Lden aarden wal 3,0 meter zonder scherm [db] Lden aarden wal 3,0 meter scherm 2,3 m [db] Lden aarden wal 3,0 meter scherm 2,3 m + dunne deklaag B [db] Voorkeursgrenswaarde wal 6m / muur 4,5 m / scherm 3,5m + dunne deklaag B [db] 502 Tolgaarderserf 56, Tolgaarderserf 52, Tolgaarderserf 48, Tolgaarderserf 44, Tolgaarderserf 40, Tolgaarderserf 34, 36, Tolgaarderserf 30, Tolgaarderserf 26, Tolgaarderserf 22, Tolgaarderserf 18, Tolgaarderserf 14, Tolgaarderserf 2, 4, Tolgaarderserf 8, 10, Uit de berekeningsresultaten in bovenstaande tabel 4.1 blijkt dat voor de toekomstige situatie (gelijkblijvende situatie met enkel toenemende verkeersstroom) niet voldaan kan worden aan de Hogere waarde op een aantal punten. Om te kunnen voldoen aan de vastgestelde hogere waarde kunnen de volgende scenario s worden uitgewerkt: - het realiseren van het gemodelleerde scherm in de bestaande situatie met een hoogte van 2,5 m; - het verhogen van de aarden wal tot een minimale hoogte van 3.0 m ten opzichte van de weg met een scherm over het fietsviaduct met een hoogte van 2.3 m; Om te kunnen voldoen aan de nader uit te werken wens van de gemeente Houten om een akoestisch relevante verbetering te realiseren zal tevens een stille wegdek aangelegd moeten worden met een minimale geluidreductie overeenkomstig een dunne deklaag (type B). 10 Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

17 Tenslotte zal, om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db, de volgende maatregelen genomen moeten worden: - een aarden wal met een minimale hoogte van 6.0 m; - scherm over het fietsviaduct 50 m lang met een hoogte van 3.5 m; - de keerwand nabij de rotonde een minimale hoogte van 4.5 m moeten krijgen; - aanbrengen van een stille wegdek (dunne deklaag type B) tussen de beide rotonden. Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling 11

18 12 Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

19 5. KOSTEN De kosten voor het realiseren van een geluidscherm over het fietsviaduct zijn hieronder globaal weergegeven. Daarnaast is tevens en kostenindicatie gegeven van de kosten voor het aanbrengen van een stille wegdek (dunne deklaag type B). Scherm Een globale inschatting van de kosten geeft aan dat het realiseren van een geluidscherm (gemiddelde hoogte 2.3 meter hoogte) neer komt op een kostenpost (exclusief omzetbelasting en onvoorzien) van circa EUR ,-- (gebaseerd op EUR 400,-- per m 2 ). De kosten voor een geluidscherm zijn sterk afhankelijk van het gewenste type geluidsscherm, waarbij een standaard cassettenscherm aanzienlijk goedkoper is dan een doorzichtig kunststof scherm. De kosten variëren globaal tussen de EUR 325,-- en EUR 450,-- per m 2. Stille wegdek De kosten voor een stille wegdek zijn sterk afhankelijk van de kosten die mogelijk gemaakt moeten worden voor het verwijderen van het bestaande wegdek. Daarnaast kunnen de kosten voor het aanbrengen van een stille wegdek zijn opgenomen in het reguliere wegonderhoud. In de onderstaande kostenindicatie is uitgegaan dat het aanbrengen van een nieuwe wegdek conform Dicht Asfalt Beton (DAB) is opgenomen in het reguliere wegenonderhoud. De lengte van de beide rijbanen is circa 325 meter met een gemiddelde breedte van 12 meter levert samen een verhard oppervlak op van circa m 2. De meerkosten voor het toepassen van een dunne deklaag (type B) ten opzichte van dichtasfaltbeton (DAB) over een tijdsperiode van 15 jaar (inclusief aanleg/onderhoud/tussentijdse vervanging van de toplaag) bedragen EUR 20,-- per m 2. De globale meerkosten ten opzichte van DAB bedraagt derhalve EUR ,--. Witteveen+Bos, HTN70-2/nija4/003 definitief d.d. 21 april 2011, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling 13

20

21 BIJLAGE I TELGEGEVENS EN BEPALING GEMIDDELDE RIJSNELHEID Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport HTN70-2/nija4/003 d.d. 21 april 2011

22 Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport HTN70-2/nija4/003 d.d. 21 april 2011

23 Dag 1 Aantal voertuigen tijdens de meting ter hoogte van de meetpostie geluidniveau inc. reflectie Positie lichte voertuigen middelzware voertuigen zware voertuigen km/uur* METING A Tolgaarderserf ,4 B Tolgaarderserf 40 (1) ,5 C Tolgaarderserf ,0 Dag 2 Aantal voertuigen tijdens de meting ter hoogte van de meetpostie geluidniveau inc. reflectie lichte voertuigen middelzware voertuigen zware voertuigen km/uur* METING A Tolgaarderserf ,7 B Tolgaarderserf 40 (2) ,4 C Tolgaarderserf ,0 * betreft een gemeten gemiddelde snelheid op De Koppeling tijdens beide meetdagen

24

25 BIJLAGE II OVERZICHT REKENMODEL Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport HTN70-2/nija4/003 d.d. 21 april 2011

26 Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport HTN70-2/nija4/003 d.d. 21 april 2011

27 68 t/m a a Gebouw Kruising Minirotonde Scherm Toetspunt Weg HTN70-1 Witteveen+Bos 23 33f a 37b a m 100 m schaal = 1 : t/m 35 Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [ De Koppeling en omgeving - Tolgaarderserf], Geomilieu V t/m 35 Overzicht model Bijlage II

28 68 t/m a f a Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Minirotonde Scherm Toetspunt Weg HTN70-1 Witteveen+Bos a 37b a m 100 m schaal = 1 : t/m Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [HTN70-1 De Koppeling en omgeving - Tolgaarderserf aarden wallen conform hoogteprofiel met scherm 2,3 meter], Geomilieu V t/m 35 2 Overzicht rekenmodel Bijlage II

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost V.O.F. De Beemster Compagnie Akoestisch onderzoek plan De Nieuwe Tuinderij west en oost INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.1.1. Wet geluidhinder 2 2.1.2. Reken-

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage.

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage. Notitie 6091300.N01 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de te realiseren nieuwbouw van kantoren in het plangebied voormalig politiebureau te Emmen Inleiding In opdracht van Grontmij Nederland bv is

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor Brouwersstraat te Margraten Versie 16 augustus 2012 opdrachtnummer datum 16 augustus 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o.

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. 030-286 00 00 Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu februari 2016 www.utrecht.nl Colofon uitgave Expertise Milieu Milieu en

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af Rapport: 090229.01W Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Bentinckspark Datum: 30 augustus 2009 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek ligging geluidscontour t.g.v.

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de / db geluidscontouren t.g.v.

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013 20130185.R01 Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen datum: 26 april 2013 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden De Stijll bv t.a.v. dhr. G. Reitsema Van Limburg Stirumstraat 19 7901 AM Hoogeveen Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Hoogeveenseweg 13 te Zuidwolde Projectnr. : 20130724 Datum : 15 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek Cumulatieve geluidbelasting Triangel Waddinxveen In opdracht van: Behandeld door: Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Dhr. D. Koppenaal Postbus 400 2740 AK Waddinxveen

Nadere informatie

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Afdeling geluid/js werknummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Dokkum West

Bestemmingsplan Dokkum West Bestemmingsplan Dokkum West wegverkeerslawaai Birdaarderstraatweg Auteur : Gert Baatje Datum : 6 mei 2014 Ons kenmerk : GB/00020/2014/2 Status : Definitief Versie : 01 In opdracht van: Gemeente Dongeradeel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B Notitie Concept Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 30 september 2013 Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem is voornemens

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III

3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III 3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert is een akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Memo. Betreft : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Horstermeerpolder

Memo. Betreft : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Horstermeerpolder Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Gemeente Wijdemeren Van : ir. M. van Gaal (Royal HaskoningDHV) Datum : 25 september 2015 Kopie : ing. R. Buelens (Royal HaskoningDHV) Onze referentie

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a Afdeling Expertise Contact Rob Stoop T 088 54 50 306 rstoop@odmh.nl Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a Onderwerp Woningbouwplan Zevenhuizen-Zuid fase 2a Datum

Nadere informatie

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381.

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381. Notitie Project Provincie Fryslân/Akoestisch onderzoek N381 Betreft Resultaten Camping De Cuynder, Donkerbroek Ons kenmerk V.2010.1601.04.N002 Versie 001 Datum 8 september 2011 Verwerkt door GKE AWO Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar rapport van de afdeling september 2015 www.utrecht.nl Colofon uitgave Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl in

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop Geluidbelasting wegverkeer en railverkeer op plan Vestion te Vroomshoop versie 8 december 29 9-295 datum 8 december 29 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 81 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem projectnummer: 124/19/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleiding en beoogde ontwikkeling In 2008 is door KuiperCompganons akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor 102 nieuwbouwappartementen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw aan de 's-heer Hendrikskinderendijk nabij Tiendenplein Definitief Opdrachtgever: Spaans Beheer BV Postbus 340 4460 AS Goes Grontmij Nederland bv Roosendaal,

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Versie 27 augustus 2015 opdrachtnummer 15-072 datum 27 augustus 2015 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer auteur Ad

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 37 voorontwerp bestemmingsplan "Steverinkstraat bij 39-2009" wegverkeer op bouw Pierikstraat- Steverinkstraat te Gaanderen versie 30 oktober 2008 datum 31 oktober 2008 opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek BIJLAGE 2 Akoestisch onderzoek Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134373.R03.V02 Document:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Gemeente Veghel Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F (073) 523 39 99 E info@croonen.nl I www.croonenadviseurs.nl Rapport akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Gemeente Loon op Zand

Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Gemeente Loon op Zand Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Kaatsheuvel Gemeente Loon op Zand Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Kaatsheuvel Gemeente

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein Geluidbelasting wegverkeer op locatie Dorpshuisplein te Amerongen versie 24 januari 2008 07384 datum 24 januari 2008 opdrachtgever Bureau van Droffelaar Jollesstraat 5 6814 JE ARHEM auteur A.D. Postma

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/25637/B/M/JZ M16959.07 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal Rapport M.2014.0007.01.R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal Akoestisch onderzoek wegverkeer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek wegverkeer op Groot Lobberikweg te Loerbeek versie 5 juli 2010 datum 5 juli 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Fabrieksstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

de voorkeursgrenswaarde: de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk: de maximale binnenwaarde (Bouwbesluit):

de voorkeursgrenswaarde: de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk: de maximale binnenwaarde (Bouwbesluit): 2 eenvoud Memo Aan Kopie aan Gemeente Olst-Wijhe Hans Rohaan Expertisecentrum Zwolle Omgevingsadvies Telefoon (038) 498 44 82 Van Hans van Drongelen Datum 26 september 2013 Onderwerp Memo akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg)

Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg) Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg) Lelystad Opgesteld door : ing. P.M. Bakker Gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit ten behoeve van

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 1 Onderzoek Akoestiek blad 7 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie