Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030"

Transcriptie

1 OPLEGNOTITIE Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio stellen gemeentelijke structuurvisie. 2. De lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio te onderschrijven. Het college de opdracht geven om samen met de partijen uit het Bestuursforum de voorgestelde procedure uit te werken. 3. Het college opdracht te geven om samen met de partijen uit het Bestuursforum het uitvoeringsprogramma REVS nader uit te werken en uit te voeren met een voorbehoud ten aanzien van de 2e terminal. 4. Kennis te nemen van het rapport Mainport 2.0 van de Historie: B&W-besluit , onderwerp: Intentieovereenkomst herstructurering SADC Plannina Droces.I I Thema: Stap / Datum Doel / Gewenste rol college Sessie Stemming Meegeven van een richting l aan het college Voorbereiden stemming Verdedigen voorstel

2 Raadsvoorstel Onderwerp Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen en mr. A.Th.H. van Dijk steiler F.C. Oudkerk Coliegevergadering 17 maart 2009 Raadsvergadering 11 juni Samenvatting Wat willen we bereiken? De gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn verenigd in het Bestuursforum Schiphol en hebben als gemeenschappelijke ambitie om de Schipholregio internationaal concurrerend te houden ten opzichte van andere economische (luchthavenfregio's. Er is behoefte aan een geactualiseerde Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS) aangezien in de afgelopen jaren veel veranderd is zowel in de markt als in het maatschappelijk debat. Ook is het inzicht gegroeid dat partijen niet in onderlinge concurrentie zijn maar dat de metropoolregio internationaal concurreert op het niveau van "Global City Regions". Hierbij is de noodzaak van een gezamenlijke uitvoeringsagenda erkend. In de REVS is een kwalitatieve lijn ingezet en spelen met name de thema's internationale concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid een belangrijke rol. In januari 2009 heeft de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens (Commissie ROL) het rapport Mainport 2.0 uitgebracht. De Commissie heeft hierin een aantal strategische cruciale aspecten op en rondom de luchthaven in samenhang gebracht en de urgentie onderstreept om in deze relatie de regie op te voeren. De uitvoering van de REVS en de resultaten uit het rapport Mainport 2.0 zullen in samenhang met elkaar worden bekeken. Wat gaan we daarvoor doen? Om dit te bereiken hebben de Bestuursforumpartijen en de Schiphol Group in het voorjaar van 2008 een intentieovereenkomst getekend waarin is afgesproken om de REVS te actualiseren. In deze overeenkomst is tevens afgesproken dat de REVS richtinggevende uitspraken zou doen op het thema luchthavengebondenheid. In de zomer van 2008 heeft het Bestuursforum daarom de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio ingesteld met als opdracht om tot een werkbaar en gedragen alternatief voor het huidige stelsel van selectief vestigingsbeleid op en rondom Schiphol te komen. Dit advies is opgenomen in de REVS in het hoofdstuk over selectiviteit. De REVS is een bouwsteen voor de gemeentelijke structuurvisie. Wat mag het kosten?

3 Volgvei 2 De REVS is gereed. In de komende periode zal het uitvoeringsprogramma behorend bij de REVS nader worden uitgewerkt en uitgevoerd. Hier zijn geen extra middelen voor nodig anders dan de ambtelijke inzet. Deze ambtelijke inzet is reeds opgenomen in de begroting. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De REVS is een kaderstellend stuk van drie partijen: de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Bij de totstandkoming van het stuk is samengewerkt met de Schiphol Group en SADC. Uw raad is verantwoordelijk voor de kaders en stelt derhalve de REVS vast. Ons college is verantwoordelijk voor de uitvoering. Namens het college zijn de wethouders van Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken verantwoordelijk. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Uw raad zal worden geïnformeerd middels de reguliere P&C-producten. 2. Voorstel Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: l.) in te stemmen met de Ruimtelijk-economische visie Schipholregio (REVS) als bouwsteen voor de door ons op te stellen gemeentelijke structuurvisie. 2.) De lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio te onderschrijven. Het college de opdracht geven om samen met de partijen uit het Bestuursforum de voorgestelde procedure uit te werken. 3.) Het college opdracht te geven om samen met de partijen uit het Bestuursforum het uitvoeringsprogramma REVS nader uit te werken en uit te voeren met een voorbehoud ten aanzien van de 2e terminal. 4.) Kennis te nemen van het rapport Mainport 2.0 van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens 3. Uitwerking Wat wiiien we bereiken? De gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn verenigd in het Bestuursforum Schiphol en hebben als gemeenschappelijke ambitie om de Schipholregio internationaal concurrerend te houden ten opzichte van andere economische (luchthaven)regiofs. In 2001 is een gemeenschappelijke visie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio ontwikkeld, de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio. De afgelopen jaren is echter veel veranderd, met name op het gebied van internationalisering en globalisering en kennis- en diensteneconomie. Ook is het inzicht gegroeid dat partijen niet in onderlinge concurrentie zijn maar dat de metropoolregio internationaal concurreert op het niveau van "Global City Regions". Hierbij is de noodzaak van een gezamenlijke uitvoeringsagenda erkend. Tenslotte hebben de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid directe aanleiding gegeven tot het actualiseren van de REVS. Het thema duurzaamheid is dan ook één van de richtinggevende concepten waarop de REVS is gestoeld. De REVS doet ook richtinggevende uitspraken op het thema luchthavengebondenheid. In de zomer van 2008 heeft het Bestuursforum daarom de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio ingesteld met als opdracht om tot een werkbaar en gedragen alternatief voor

4 volgvei 3 het huidige stelsel van selectief vestigingsbeleid op en rondom Schiphol te komen. Dit advies is overgenomen in de REVS in het hoofdstuk over selectiviteit. De REVS is een bouwsteen voor de gemeentelijke structuuwisie. Wat gaan we daarvoor doen? Om dit te bereiken hebben de Bestuursforumpartijen en de Schiphol Group in het voorjaar van 2008 een intentieovereenkomst getekend waarin is afgesproken om de REVS te actualiseren en om de Schiphol Area Development Company (SADC) te herstructureren. Hierbij is afgesproken dat de REVS het publiekrechtelijk kader is voor de activiteiten van SADC. In samenwerking met de Schiphol Group en de Schiphol Area Development Company (SADC) heeft het Bestuursforum Schiphol de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio geactualiseerd. Van een mainportstrategie naar een mefropolitane strategie Waar voorheen de mainportstrategie leidend was, dit betekende dat de ruimtelijke inpassing van de luchthaven en het economisch complex rond de luchthaven centraal stond, gaat de REVS uit van een metropolitane strategie. Dit gaat uit van een grotere samenhang tussen het economisch complex van de luchthaven en de wijde omgeving, de Metropoolregio Amsterdam. Deze grotere samenhang is nodig om een betere wisselwerking tussen luchthaven en regio (en omgekeerd) te realiseren, waarbij de voordelen van schaal en diversiteit beter benut kunnen worden. Het economisch complex van de luchthaven is geen losse entiteit meer, maar wordt ruimtelijk geïntegreerd in de netwerkregio. Y-model De REVS gaat nog steeds uit van het Y-model. Deze bestaat uit een logistieke as, A4-A5-Westrandweg, met de nadruk op bedrijfslocatieontwikkeling en een dienstenas A4-Ag-A10 (de as Hoofddorp-Schiphol-Zuidas) met een nadruk op kantoorontwikkeling. Het perspectief op de logistieke as is niet veranderd, maar de REVS ziet de as van de personen- en diensteneconomie als "airport corridor", aansluitend op een mondiale trend van een vergaande verstedelijking en integratie van de corridor tussen stad en luchthaven. In functionele zin ligt het accent in deze corridor op werken en bereikbaarheid; de opgave voor de partijen is om deze functies optimaal in samenhang met het stedelijk gebied te ontwikkelen (vervlechten). Clusterbenadering Voorheen lag de nadruk op het accommoderen van individuele bedrijven waarvoor ruimte beschikbaar werd gesteld. Hierdoor werd bij de ontwikkeling van werklocaties weinig aandacht besteed aan de relatie van het individuele bedrijf met de overige bedrijven op de locatie, en de relatie van de werklocatie met de omgeving. Dit leidde tot eenvormigheid, monofunctionaliteit en een slechte inpassing in de omgeving. In de REVS staan clusters, integrale gebiedsontwikkeling en diversiteit van vestigingsmilieus centraal. De clusterbenadering gaat ervan uit dat (economische) meerwaarde valt te halen uit het accommoderen van clustering van bedrijven. Door clustering ontstaan voor een bedrijf agglomeratievoordelen die gelegen zijn in de aanwezigheid toeleveranciers, afzetmarkt, een ontwikkelde arbeidsmarkt en

5 Volgvei 4 kennisontwikkeling. Door de clusterbenadering te kiezen kunnen we deze processen faciliteren en inspelen op de behoeften binnen de clusters. De ruimtelijke behoeften van clusters in termen van bereikbaarheid, stedelijke of landelijke omgeving, verschilt per cluster. De filosofie van de REVS is om de clusters optimaal te bedienen door deze marktvraag gericht te matchen met een optimaal locatieproduct (product-marktcombinaties). Selectiviteit Analoog hieraan kiest de REVS voor een andere benadering van selectiviteit. Het vertrekpunt is een meer positieve wijze van sturing door de gewenste bedrijvigheid vooral vooraf (voordat er sprake is van toetsing) te verleiden zich te vestigen. Locaties moeten meer profiel en kleur krijgen door in te zetten op locatieprofielen die aansluiten op de wensen en eisen van de doelgroepen (de clusters). Maar daarnaast blijft handhaving van Schipholbinding van belang. Aan de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio is vervolgens de opdracht verstrekt om tot een werkbaar en gedragen alternatief te komen voor het huidige stelsel van selectief vestigingsbeleid op en rondom Schiphol. In het advies van de commissie wordt een systematiek voorgesteld die voldoende ruimte biedt aan de dynamiek van de markt en de diversiteit van activiteiten in de regio. Tegelijkertijd blijft het selectief vestigingsbeleid van toepassing op alle schipholgebonden locaties. Het advies van deze commissie is overgenomen in de REVS en gaat uit van vier groepen van criteria voor bedrijven die zich willen vestigen: e De binding met de luchthaven; De binding met het hoogstedelijk milieu; e De goederen-, dan wel personenoriëntatie; e Het mobiliteitsprofiel: luchtzijdig, dan wel landzijdig. Tevens is door de commissie een procedure voorgesteld, waarin een primaire toets op schipholgebondenheid wordt gedaan door de ontwikkelaar of beheerder van de locatie. Een secundaire toets wordt gedaan door de gemeentelijke overheid bij de bouwaanvraag of de gebruiksvergunning. Tenslotte wordt voorgesteld een toetsingscommissie op te richten, die in twijfelgevallen of bij verschil van mening tussen partijen een oordeel geeft over al dan niet terechte vestiging. Deze commissie bestaat uit leden met zowel een marktoriëntatie als een publieke oriëntatie. Wij onderschrijven de lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio. Deze doet recht aan de opgave om te komen tot een meer dynamisch systeem dat inspeelt op toekomstige onbikkelingen en de diversiteit van activiteiten in de regio. Met betrekking tot de procedure is er nog een aantal juridische vraagstukken. Wij kunnen derhalve (nog) niet instemmen met de procedure. Deze zal eerst op juridische houdbaarheid getoetst moeten worden. Bereikbaarheid De regio heeft excellente verbindingen nodig om vast te houden aan de internationale concurrentiepositie. Op het gebied van bereikbaarheid formuleert de REVS daarom een aantal wensen:

6 Volgvei 5 e e e e doortrekken van een RER' verbinding over bestaand spoor van Amsterdam WTC via Schiphol naar Hoofddorp; een metroverbinding van Amsterdam WTC via Badhoevedorp, Schiphol Noordwest en Schiphol Centrum naar Hoofddorp, via een tracé ten noorden van de A4-AIO; verbeteren tangentiële verbindingen tussen Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, Amstelveen en Uithoorn door nieuwe HOV-buslijnen in aanvulling op de Zuidtangent. aansluiten Amsterdam West (Sloterdijk-Osdorp) door een HOV-buslijn op Schiphol en de werklocaties in de omgeving van Schiphol. Uifvoeringsagenda In de Uitvoeringsagenda staan twee punten waarvan wij hebben aangegeven het er niet of ten dele mee eens te zijn. In de Uitvoeringsagenda staat onder punt d,: "verkennen ontwikkelingskansen doortrekken en medegebruik Zuidtangent en OLV via Schiphol-Oost en Rijk1 Oude Meer". Door ons is expliciet aangegeven dat onderzoek naar medegebruik van de Zuidtangent goed is maar dat HOV altijd voor gaat. In de uitvoeringsagenda onder f. is aangegeven: "ruimte voor de toekomst door reservering 2e Terminal te handhaven en nadere uitwerking van de driehoek A4-A5-A9 ten behoeve van de streekplanuitwerking van de provincie". Deze passage is conform het huidige landelijke en provinciale beleid. Over daadwerkelijke aanleg van een 2e Terminal bepalen wij in een later stadium ons standpunt. Wat mag het kosten? De REVS is gereed. In de komende periode zal het uitvoeringsprogramma behorend bij de REVS nader worden uitgewerkt en uitgevoerd. Hier zijn geen extra middelen voor nodig anders dan de ambtelijke inzet. Deze ambtelijke inzet is reeds opgenomen in de begroting. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De REVS is een kaderstellend stuk van drie partijen, provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Bij de totstandkoming van het stuk is samengewerkt met de Schiphol Group en SADC. Uw raad is verantwoordelijk voor de kaders en stelt derhalve de REVS vast. Ons college is verantwoordelijk voor de uitvoering. Namens het college zijn de wethouders van Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken verantwoordelijk. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Uw raad zal worden geïnformeerd middels de reguliere P&C-producten. Overige relevante informatie In januari 2009 heeft de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens het rapport Mainport 2.0 uitgebracht. De Commissie heeft hierin een aantal strategische cruciale Het Raseau Express Régional (RER) is letterlijk een "regionaal expresnetwerk. De naam wordt gebruikt voor het netwerk van regionale treinen dat het centrum van Parijs verbindt met de buitenwijken, enigszins te vergelijken met de S-Bahn in Duitsland. Met deze Franse term wordt een soortgelijke veibinding bedoeld op Metropoolregio niveau.

7 Volgvei 6 aspecten op en rondom de luchthaven in samenhang gebracht en de urgentie onderstreept om in deze relatie de regie op te voeren. De Commissie raakt een aantal relevante punten: e het inzicht om een beter geïntegreerde visie te maken waarbij airside en landside van de luchthaven beter aan bod komen en waarbij de schotten tussen het luchthavenbeleid en de regionale ruimtelijke ontwikkelingen worden weggenomen. e De noodzaak voor nieuwe "arrangementen" voor de samenwerking waarbij echter onduidelijk is wie welke rol moet gaan spelen. e De noodzaak van een steviger rol voor het Rijk. Op een aantal thema's gaat de Commissie echter voorbij aan de huidige situatie en het strategische vermogen van de binnen de Schipholregio samenwerkende partijen. Er wordt al volop samengewerkt zoals bijvoorbeeld binnen het Bestuursforum Schiphol, ACT, Metropoolregio Amsterdam, Plabeka en de Greenport. Als er een gemeente is waar de lusten en de lasten van Schiphol samenkomen is het wel Haarlemmermeer. De Commissie concludeert echter zonder objectieve onderbouwing dat bestuurlijk de ruimtelijk (economische) opgave rond Schiphol een paar maten te groot is en beter past bij Amsterdam. Hier gaat de Commissie voorbij aan de initiatieven zoals ACT, maar ook de voorliggende REVS. Regionaal wordt gewerkt aan een duidelijkere rolverdeling tussen de private en de publieke rollen van alle betrokken partijen. De samenwerking in SADC is daarvan het levend bewijs. Met het actualiseren van de REVS wordt een impuls gegeven aan de gebiedsontwikkelingen in de regio en bij de samenwerking in het Bestuursforum zou wat ons betreft een rol van het Rijk gewenst zijn. Door de Bestuursforumpartijen zal gezamenlijk gereageerd worden op het rapport Mainport 2.0. Tenslotte zullen de uitvoering van de REVS en de resultaten uit het rapport Mainport 2.0 in samenhang met elkaar worden bekeken. 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de ge Bijiage(n) Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio Rapport Mainport 2.0

8 gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2009/12981 Onderwerp Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 maart 2009 nummer ; besluit: 1. in te stemmen met de Ruimtelijk-economische visie Schipholregio (REVS) als bouwsteen voor de door ons op te stellen gemeentelijke structuurvisie; 2. de lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio te onderschrijven. Het college de opdracht geven om samen met de partijen uit het Bestuursforum de voorgestelde procedure uit te werken; 3. het college opdracht te geven om samen met de partijen uit het Bestuursforum het uitvoeringsprogramma REVS nader uit te werken en uit te voeren met een voorbehoud ten aanzien van de 2e terminal en de geluidswal bij de polderbaan en hef achterliggende land; 4. kennis te nemen van het rapport Mainport 2.0 van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens. Vastgesteld in de openbare vergadering van I juni 2009

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk en J.J. Nobel Collegevergadering 22 november 2011 Inlichtingen

Nadere informatie

Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030

Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 Bestuursforum Schiphol Bestuursforum Schiphol Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlemmermeer Februari 2009 In samenwerking met:

Nadere informatie

I 1 exploitatieplannen te mandateren aan het college van I

I 1 exploitatieplannen te mandateren aan het college van I OPLEGNOTITIE : Mandatering digitale handtekening ruimtelijke plannen in het kader van de digitalisering Wro Nummer Versie Thema Indiener Steiler Verzoek portefeuillehouder I i Beslispunten voor de raad

Nadere informatie

Onderwerp: Tussentijds voorbereidingsbesluit 2009 voor het perceel Leisteen te Hoofddorp

Onderwerp: Tussentijds voorbereidingsbesluit 2009 voor het perceel Leisteen te Hoofddorp OPLEGNOTITIE Onderwerp: Nummer / O911697 Versie P Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad drs. M.J. Bezuijen R. Hoep De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

Van mainport tot metropool

Van mainport tot metropool Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 Van mainport tot metropool Bestuursforum Schiphol Van mainport tot metropool 40 Bestuursforum Schiphol Onder de vlag van Metropoolregio Amsterdam werken

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/322

Raadsvoorstel 2004/322 Raadsvoorstel 2004/322 Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Raadsvergadering Ontwerp mr. A.Th.H. van Dijk Ruimte en Economie Datum 28 september 2004/27319 Samenvatting In de ontwerp reactiebrief op het

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN OPLEGNOTITIE Onderwerp: Voordracht toekenning ereburgerschap Nummer Versie 1 Thema Bestuurszaken en regionale samenwerking Indiener Steller F.E. Veis Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Gezamenlijke ontwikkeling Werkstad A4 biedt unieke kans De Nederlandse economie heeft ingeboet aan kracht. De afgelopen jaren zijn we

Nadere informatie

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 20061696726 Onderwerp Tussentijds ~oorbereiding~be~i~it voor de percelen IJweg 1336 te Nieuw-Vennep, Evert van Beekstraat (ong. hoek Evert van Beekstraat en Westeinde) te Schiphol

Nadere informatie

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013;

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; overwegende dat het vanwege regionale

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie

2 0 JUNI De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Ruimtelijke Ontwikkeling Hans Poulssen

2 0 JUNI De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Ruimtelijke Ontwikkeling Hans Poulssen gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen.

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen. Amsterdam Connecting Trade (Werkstad A4) DOEL Op 29 oktober 2007 is het project Werkstad A4 opgenomen in het Programma Randstad Urgent. Inmiddels is het project omgedoopt tot Amsterdam Connecting Trade

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Bij deze heb ik het genoegen u een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol aan te bieden.

Bij deze heb ik het genoegen u een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol aan te bieden. S c h a d e s c h a p * l u c h t h a v e n S c h i p h o l. Gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer 1t.Mjw*%0 d, : 'i -,. 1007 cl. j. l Postbus 250 2 130 AG Hoofddorp o Postbus 716 2130 AS Hoofddorp

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving"

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving" Nummer 2013.0016678 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad Ruimtelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 28 juli 2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Voorstel Divinvest herinrichting sportcomplex VV Jisp Programma 3: Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Auteur: Mw. R. Schoutsen Projectleider Schiphol Logistics Park. Architect: DP6 architectuurstudio. Opdrachtgever: Expeditors International B.V.

Auteur: Mw. R. Schoutsen Projectleider Schiphol Logistics Park. Architect: DP6 architectuurstudio. Opdrachtgever: Expeditors International B.V. Ruimtelijke onderbouwing Expeditors International B.V. voor de ontwikkeling van een logistiek centrum op Kwadrant II van Schiphol Logistics Park d.d. 14 April 2015 Auteur: Mw. R. Schoutsen Projectleider

Nadere informatie

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg Agendapuntnummer : Documentnummer : (cc 2 t Raadsvergadering d.d. : 8 juni 201 Raadscommissie : Commissie Grondgebied Commissie d.d. 31 mei 2017 Programma Economische zaken Onderwerp POL-uitwerking werklocaties

Nadere informatie

1 Verzoek portefeuillehouder

1 Verzoek portefeuillehouder Onderwerp: Nummer Versie Thema Indiener Steller 1 Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad Overwegingen m.b.t. proces l (deadline) 2010.0001 803 1 Sociale Zaken dr. T.C.M. Horn 1 mr. A.Th.H.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aan: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haarlemmermeer

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aan: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haarlemmermeer STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 457 5 november 2008 Reserveringskader parallelle Kaagbaan 2 oktober 2008 Nr. VenW/DGLM-2008/1225 Aan: College van Burgemeester

Nadere informatie

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: Onderwerp: Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.: Opsteller: Ben

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 16 juli 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het opstarten van de inspraakprocedure voor de Structuurvisie Wonen conform de gemeentelijke

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelingsplanologie/Verevening Behandelend ambtenaar: J.C. van Kats Voorstel: 1.

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8.rz8oc).oox Inboeknummer Dossiernummer 84S.ao8 4 november zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Eindhoven Airport. Inleiding De luchtvaartwereld is volop in beweging. Op

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Dordrecht. tzul vue. fsi. Aan: de commissie ruimte en economie. Stadsontwikkeling. L.Rrlvwcm. Geachte leden van de commissie.

Dordrecht. tzul vue. fsi. Aan: de commissie ruimte en economie. Stadsontwikkeling. L.Rrlvwcm. Geachte leden van de commissie. Stadsontwikkeling RAADSGRIFFIE DORDR Ontvangen: 3/o Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie! "v team 2 ECHT fsi tzul vue Griffier: L.Rrlvwcm Postbus 8 3300 AA Dordrecht Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard

Nadere informatie

M. Jak Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. Beslispunten voorstel

M. Jak Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. Beslispunten voorstel OPLEGNOTITIE Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen 2009 ozb en parkeren Nummer 1 O911 690 Versie 1 Thema Financiën Indiener J.J. Nobel Steller M. Jak Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb Aan de voorzitter van de stadsregio Rotterdam en de voorzitter van het stadsgewest Haaglanden Potsbus 12600 2500 DJ DEN HAAG Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: 4-09-2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Onderwerp: Vervolgkrediet Westflank: afronden Programma van Eisen en opstellen Bestuurlijke Overeen komst

Onderwerp: Vervolgkrediet Westflank: afronden Programma van Eisen en opstellen Bestuurlijke Overeen komst ' OPLEGNOTITIE : Vervolgkrediet Westflank: afronden Programma van Eisen en opstellen Bestuurlijke Overeen komst Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

Nadere informatie

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer Persbericht Datum Nummer Onderwerp Dit is een gezamenlijk persbericht van Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer. 11 oktober 2007 Pb xxx 2007 Team CMO Postbus

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Projectorganisatie Stationsgebied Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk Vergaderdatum 5 november 2015

Voorstel aan de raad. Projectorganisatie Stationsgebied Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk Vergaderdatum 5 november 2015 Voorstel aan de raad Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk 15.509656 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 5 november 2015 Geheim Nee Vaststelling

Nadere informatie

Ontwikkelingsstrategie 2012. Bestuursforum Schiphol

Ontwikkelingsstrategie 2012. Bestuursforum Schiphol Ontwikkelingsstrategie 2012 van de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio Bestuursforum Schiphol Ontwikkelingsstrategie 2012 van de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio Bestuursforum Schiphol

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

- het ontheffingsbeleid ex artikel 3.23 Wro (24 juni 2008) - de nota "Toepassen instrumentarium nieuwe Wet ruimtelijke ordening" (28 oktober

- het ontheffingsbeleid ex artikel 3.23 Wro (24 juni 2008) - de nota Toepassen instrumentarium nieuwe Wet ruimtelijke ordening (28 oktober gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuiliehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 1 5 december 2009 inlichtingen mw mr. F. van der Heijden (023 567 6270) Registratienummer 2009.00231

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

2 BP Oude Meer Fokker

2 BP Oude Meer Fokker Ontwerp Bestemmingsplan Oude Meer Fokker Toelichting 1 2 Ontwerp Bestemmingsplan Oude Meer Fokker Toelichting Februari 2013 3 Inhoud 1 INLEIDING... 7 1.1. AANLEIDING... 7 1.2. AARD EN DOEL... 7 1.3. BEGRENZING

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o.

RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o. RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o. Portefeuillehouder S. Jansen Ronde Tafel N.v.t. Opsteller M.A.G. Dingemans Debat N.v.t. Zaak/stuknummer 0207261 Raadsvergadering 24 januari 2017 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 70 Haarlem, 14 augustus 2007 Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Convenant Omgevingskwaliteit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/ 235

Raadsvoorstel 2003/ 235 Raadsvoorstel 2003/ 235 Onderwerp Verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Van Voorthuijsenschool (ZMLK) Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water Commissie Samenleving en Welzijn Datum 3 juni 2003

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden 15 mei 1997 97-000635 strategische luchtvaartontwikkeling Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) stellen harde randvoorwaarden

Nadere informatie

De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant

De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant 'Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk' Marion Greidanus, provincie Noord-Brabant De Brabantse aanpak provinciale verordening

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie