Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding"

Transcriptie

1 Wo-master Master of Business Administration Universiteit van Amsterdam 8 november 2005 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies

2 Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording Werkwijze panel Opbouw paneladvies 8 3 Beschrijving van de opleiding Algemeen Profiel instelling Profiel opleiding 10 4 Beoordeling per onderwerp Doelstellingen opleiding Programma Inzet personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Continuïteit 39 5 Overzicht advies 41 Bijlage 1: Samenstelling panel 42 Bijlage 2: Programma site visit 44 Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten 46 Bijlage 4: Opmerkingen naar aanleiding van ambtelijke check 52 Bijlage 5: Vragen met betrekking tot verzoek om aanvullende informatie 53 Bijlage 6: Verzoek gesprekspartners/materialen bezoekdag 56 Bijlage 7: Tweede verzoek om aanvullende informatie 57 Bijlage 8: Eindkwalificaties MBA 58 Bijlage 9: Niveaus van kennisverwerving 59 Bijlage10: Lijst van afkortingen 60 pagina 2

3 1 Samenvattend advies De aanvraag van de Universiteit van Amsterdam voor een toets nieuwe opleiding van de onderhavige Master in Business Administration (MBA) is ingediend samen met twee andere aanvragen toets nieuwe opleiding van de Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS): Master in International Finance (MIF) en Master in International Management and Sustainability (MIMS). De drie opleidingen vertonen veel overeenkomsten en er zijn gezamenlijke cursussen. Binnen de staf zijn docenten actief binnen meerdere opleidingen. Vanwege de grote overeenkomsten tussen de drie opleidingen én de aanvragen heeft het panel bij zijn beoordeling van de aanvraag toets nieuwe opleiding van de MBA regelmatig vergelijkingen met de beide andere opleidingen gemaakt. De MIF-opleiding is hierbij richtinggevend geweest vanwege haar reputatie en de jarenlange praktijk waarop de opleiding boogt (de MIF-opleiding loopt sinds 1996, de MIMS-opleiding sinds 1992 aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 2004 aan de UvABS). De drie paneladviezen vertonen dan ook op onderdelen overeenkomstige teksten. De onderhavige MBA-opleiding start in september 2005; de UvABS geeft aan dat een dergelijke opleiding thuis hoort in een aanbod van managementopleidingen zoals de Business School in de markt zet. Al is het duidelijk dat er sprake is van zware concurrentie in de markt. Ook deze opleiding wil de UvABS, naast de MIF-opleiding, als vlaggenschip van het instituut, neerzetten. Het panel heeft de opleiding leren kennen als een traditionele, standaard MBA-opleiding die voldoet aan de EQUIS-definitie (European Quality Improvement System) van een MBAopleiding. Het is het MBA-concept dat in de markt gewaardeerd wordt. Daarbij is UvABS in staat een programma neer te zetten van een gedegen academisch niveau met een analytisch karakter. Samen met het kleinschalige karakter van de opleiding en de voor de grotendeels internationale studenten aantrekkelijke vestigingsplaats Amsterdam, zijn hiermee de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de opleiding gegeven. De aanvraag toets nieuwe opleidingen liet ruimte dan wel reikte veel impliciet aan. Het heeft het panel daarom nogal wat moeite gekost om een goed inzicht te krijgen in de opleiding; vooral in de onderwijskundige aspecten ervan. In het onderhavige advies heeft het panel verslag gedaan van de wijze waarop het noodzakelijke inzicht is verkregen. pagina 3

4 Bij de verschillende onderdelen van het beoordelingskader zijn de volgende hoofdpunten te noemen: Doelstellingen De opleiding zet een min of meer standaard MBA- curriculum neer. De eindkwalificaties met de bijbehorende toelichting komen overeen met de eisen die door vakgenoten en de beroepspraktijk aan een opleiding tot Master in Business Administration worden gesteld. Aan de eis die specifiek geldt voor MBA opleidingen in tegenstellingen tot andere Master opleidingen dat het curriculum voldoende breedte moet vertonen, wordt voldaan. Het totale vakkenpakket en de bijbehorende werkvormen van de opleiding is representatief voor het domein Business Administration. De eindkwalificaties weerspiegelen het wetenschappelijke en internationale niveau van de opleiding evenals de beroepsgerichte toepassing van wetenschappelijke kennis. In de praktijkopgaven, papers en de scriptie toont de student dat hij zelfstandig wetenschappelijk onderzoek aankan en multi- of interdisciplinaire vraagstukken in de complexe beroepspraktijk kan oplossen. Programma Het programma ligt in lijn met de beoogde eindkwalificaties. Beschouwd vanuit de wetenschappelijke management discipline en gelet op de invulling van de programmaonderdelen is hier sprake van een adequaat programma. De ingezette werkvormen sluiten aan bij het concept van actief leren. Het didactische concept en de werkvormen sporen met de beoogde eindkwalificaties. De vertaling van de eindkwalificaties in de leerdoelen van de programmaonderdelen behoeft nadere aanscherping. Zoals opgemerkt is het programma zoals ook de eis is breed. Dit vraagt extra aandacht voor de samenhang. Het panel is van mening dat vooral ook door recent (18 oktober 2005) aan het panel gemelde aanpassingen in het curriculum voldoende maatregelen zijn genomen om de inhoudelijke samenhang en de integratie van vakken op een adequaat niveau te brengen. Het programma is pittig maar dit wordt door de leiding bewust nagestreefd. Het gedegen karakter is een van de kenmerken waarmee de opleiding zich in de markt meent te kunnen onderscheiden. Inzet personeel Er is voldoende goed geschoold personeel bij de opleiding betrokken. Het onderwijs wordt hoofdzakelijk verzorgd door interne, gepromoveerde onderzoekers, naast gastdocenten uit de praktijk. Interne kwaliteitszorg Enige tijd geleden heeft de universitaire visitatiecommissie de interne kwaliteitszorg van de FEE waaronder de U v A BS en dus ook de opleiding ressorteert als sterk beoordeeld. De opleiding is dus ingebed in een voor kwaliteitszorg gunstige cultuur. De kleinschaligheid van de opleiding leidt er echter toe dat op sommige onderdelen van de kwaliteitszorg een informele en ad hoc werkwijze wordt toegepast. Dit mag er niet toe leiden dat de kwaliteitszorg aan diepgang en scherpte inboet. pagina 4

5 Continuïteit De continuïteit van de opleiding is gewaarborgd door een garantstelling afgegeven door de decaan van de FEE. Daarin staat dat alle studenten die een start maken met de opleiding deze binnen een redelijke termijn kunnen afronden. Een kopie van deze garantstelling is aan het panel ter hand gesteld. Het samenvattende oordeel van het panel over deze opleiding is: voldoende. Den Haag, 8 november 2005 Namens het panel ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding Master of Business Administration van de Universiteit van Amsterdam, Prof. dr. L. Traas (voorzitter) Drs. B. Edlinger (secretaris) pagina 5

6 2 Inleiding en verantwoording Deze rapportage geeft de beoordeling weer van het door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ingestelde panel voor toetsing van de nieuwe masteropleiding Master of Business Administration aangevraagd door de Universiteit van Amsterdam op 14 december Werkwijze panel In dit advies presenteert het panel zijn oordeel over de opleiding Master of Business Administration (MBA) van de Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS). Deze opleiding is samen met de opleidingen Master in International Finance (MIF) en de Master in International Management and Sustainability (MIMS) aangeboden ter toetsing (nieuwe opleiding) aan de NVAO. Omdat de drie opleidingen overeenkomsten vertonen qua opzet, didactisch concept, werkvormen, toetsing, organisatie, inzet van het personeel enz. én omdat de informatiedossiers gedeeltelijk gelijk zijn, heeft het panel de drie opleidingen gezamenlijk behandeld en op de overeenkomstige punten volstaan met een gelijkluidend advies. Voor iedere opleiding is een apart paneladvies opgesteld. De opleidingen zijn ondergebracht bij de UvA BS, voorheen Amsterdam graduate Business School (AgBS) genaamd. Voor de duidelijkheid wordt in dit paneladvies consequent de naam UvABS gehanteerd, ook daar waar de opleiding (in het informatiedossier bijvoorbeeld) AgBS hanteert. Het panel heeft de toetsing en zijn advies gebaseerd op het toetsingskader van de NVAO (22 mei 2003, Staatscourant 2003, 120), het informatiedossier behorende bij de aanvraag (informatiedossier Master of Business Administration, Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding), een bezoek aan de instelling (2 juni 2005), aanvullende opgevraagde documentatie en een aanvullend bezoek aan de opleiding (23 september 2005). Een overzicht van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 3. De samenstelling van het panel (de commissie van deskundigen) is opgenomen in bijlage 1. Het panel heeft de volgende werkwijze gehanteerd: De procescoördinator van de NVAO heeft de accreditatieaanvraag (informatiedossier en bijlagen) van de opleiding ambtelijk gecheckt. Geconstateerd is dat het dossier onvoldoende compleet is om de behandeling te starten. Vandaar dat aan de opleiding is gevraagd om meer informatie bij de onderwerpen Doelstellingen en Interne kwaliteitszorg te leveren (zie bijlage 4 voor omschrijving van het verzoek). Vervolgens is de bijgestelde aanvraag door ieder panellid individueel bestudeerd en beoordeeld aan de hand van het toetsingskader. Tijdens een voorbereidend paneloverleg (10 mei 2005) zijn de bevindingen uitgewisseld en zijn nadere vragen geformuleerd ter verheldering van onduidelijkheden tijdens het werkbezoek aan de instelling. Tevens is besproken welke vertegenwoordigers van de opleiding het panel wou uitnodigen voor de gesprekken tijdens het werkbezoek en de gewenste tijdsplanning. Omdat er hiaten werden geconstateerd in de aangeleverde informatie, is de opleiding verzocht, voorafgaande aan het werkbezoek, aanvullende pagina 6

7 informatie op te sturen. De onderwerpen waarop de aanvullingen gevraagd werden, betroffen: o Algemene vragen over de UvABS en meer specifieke vragen over de financiële en juridische positionering en de verhouding met de UvA en de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE) o Sinds wanneer loopt de MBA-opleiding? o Domeinspecifieke eisen - explicitering eindtermen en consultatie beroepspraktijk/vakgenoten; o Master - aansluiten bij internationaal gehanteerde beschrijving; o Oriëntatie wo onderzoeksbekwaamheid van de afgestudeerden; o Eisen wo specificeren van het wo-programma; o Relatie doelstellingen en programma rooster (uren) van de programmaonderdelen en kwaliteitsborging scriptie; o Instroom specificeren van de instroomeisen; o Kwantiteit personeel inzage in personele capaciteit; o Kwaliteit personeel het gehanteerde docentenprofiel; o Continuïteit garantstelling dat de studenten het programma volledig kunnen doorlopen. De vragen die hiertoe gesteld zijn, zijn opgenomen in bijlage 5. De opleiding heeft, voorafgaande aan het werkbezoek (2 juni 2005) een overzicht ontvangen van de belangrijkste vragen van het panel én het verzoek om aanvullende documentatie. Deze documentatie hebben de panelleden in de week vóór het werkbezoek ontvangen. Deze informatie is door de panelleden bestudeerd. Tijdens het werkbezoek heeft het panel de drie opleidingen gezamenlijk bezocht. Gespreksrondes vonden per opleiding, dan wel met de drie opleidingen gezamenlijk plaats. De gesprekken zijn in 4 rondes gevoerd met vertegenwoordigers van de opleiding en met studenten van de bestaande opleidingen Master in International Finance (MIF) en Master in International Management and Sustainability (MIMS), voorheen European Postgraduate Course in Environmental Management (EPCEM) die al worden aangeboden door de UvABS. Het materiaal dat de opleiding heeft klaargelegd is bestudeerd en de voorzieningen zijn bekeken. In bijlage 6 is de lijst materialen, waarom verzocht is door het panel, weergegeven. Het panel heeft vastgesteld dat er sprake is van gerealiseerde kwaliteit die een rol speelt bij de beoordeling van de nieuwe opleidingen. De opleidingen Master in International Finance en de Master in International Management and Sustainability worden feitelijk al uitgevoerd; er zijn dus zowel studenten als afgestudeerden van deze opleidingen. Om deze reden heeft het panel tijdens het werkbezoek ook gesproken met studenten en alumni en heeft het tijdens het werkbezoek onder andere uitgewerkte programmaonderdelen en evaluatieresultaten van deze opleidingen bestudeerd. Het panel heeft de aanwezige gerealiseerde kwaliteit meegenomen ter onderbouwing van zijn oordeel over de opleiding Tijdens de gesprekken op de bezoekdag heeft het panel vraagpunten voorgelegd aan de gesprekspartners. Waar opportuun heeft het panel vraagpunten voorgelegd aan meer verschillende vertegenwoordigers, met als doel een zo breed mogelijke pagina 7

8 informatieverzameling te verkrijgen. Het programma van het werkbezoek met een overzicht van de gesprekspartners is opgenomen in bijlage 2. Halverwege en aan het einde van de dag van het werkbezoek heeft het panel in besloten overleg van gedachten gewisseld over de uitkomsten van de gesprekken en de tussentijdse oordeelsvorming besproken en tenslotte zijn voorlopige oordeel geformuleerd. Daarbij heeft het de bevindingen van het werkbezoek en alle beschikbare informatie meegenomen. Vervolgens is door de secretaris een concept paneladvies opgesteld. Daaruit bleek dat de aangeleverde informatie voor de beoordeling van enkele facetten nog onvoldoende was. De opleiding is verzocht deze informatie alsnog aan te leveren (zie bijlage 7 voor het verzoek om aanvullende informatie), c.q. ter inzage te leggen voor een delegatie van het panel die daartoe de MBA-opleiding heeft bezocht (23 september 2005). Na overleg daarover tussen de panelleden is het paneladvies vastgesteld en aan het NVAO-bestuur aangeboden. 2.2 Opbouw paneladvies De kern van dit paneladvies vormt hoofdstuk vier waarin het panel de kwaliteit en het niveau van de aangevraagde opleiding toetst. Die toetsing is aan de hand van de zes onderwerpen met bijbehorende facetten die in het toetsingskader van de NVAO worden aangereikt. Per facet geeft het panel de bevindingen: een samenvatting van de door de UvA aangeleverde informatie met een weergave van die zaken die naar het oordeel van het panel relevant zijn. Daarna volgen de overwegingen van het panel, waarin de bevindingen worden beoordeeld en gewogen, resulterend in een afsluitende conclusie. Per overkoepelend onderwerp is een samenvattend oordeel gegeven. Aan het kernhoofdstuk gaat een beschrijving van de opleiding vooraf (hoofdstuk 3). In het afsluitende hoofdstuk vijf wordt in een tabel het samenvattende overzicht gegeven van de door het panel gepresenteerde oordelen over de opleiding. Het advies bevat 9 bijlagen met relevante informatie. pagina 8

9 3 Beschrijving van de opleiding 3.1 Algemeen Land Instelling Opleiding Niveau Oriëntatie Graad Locatie Variant Sector Nederland Universiteit van Amsterdam Master of Business Administation Master wo Master Universiteit van Amsterdam Business School, Roeterstraat 11, 1018 WB Amsterdam Voltijd en deeltijd Economie 3.2 Profiel instelling In haar recent geformuleerde strategische visie meldt de UvABS dat ze een internationaal georiënteerde business school wil zijn, intern divers, sociaal verantwoordelijk en met haar wortels in het financiële- en zakencentrum van Nederland. De UvABS heeft besloten toe te treden tot de European Foundation for Management Development (EFMD) en is gestart met het proces dat moet leiden tot EQUIS-accreditatie. Dit betekent dat alle UvABS activiteiten, dus ook alle opleidingen, in de beoordeling meegenomen worden. De belangrijkste EQUIScriteria omvatten internationalisering, sterke raakvlakken met de zakenwereld, een sterk onderzoekspotentieel en autonomie in ontwerp en uitvoering van de opleidingen. UvABS ziet het feit dat ze gevestigd is in Amsterdam als een voordeel. Ook meldt de opleiding dat de business school een sterke traditie heeft op het gebied van finance en accountancy op post masterniveau. Het UvABS onderzoeksinstituut (opgericht 2002) heeft als ambitie internationaal gewaardeerd onderzoek te doen met betrekking tot een breed scala van managementdisciplines en daarover te publiceren in internationaal reviewed tijdschriften. Het jaarverslag 2004/2005 van de UvABS meldt dat in de drie jaren dat het instituut nu bestaat, lopend onderzoek op het gebied van finance, informatie management, accounting en duurzaam management bijeen gebracht is. In de optiek van het onderzoeksinstituut moet het onderzoek theoretisch relevant zijn maar zo mogelijk ook maatschappelijk relevant. Omdat de nadruk ligt op fundamenteel en toegepast onderzoek, en gelijktijdige deelname aan het internationale wetenschappelijke en maatschappelijke debat, hebben de onderzoekers van UvABS een breed profiel. De instelling, Amsterdam graduate Business School (AgBS), opgericht in 2001, heet sinds 2004 Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS); toen zijn alle businessopleidingen van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE) binnen de Business School ondergebracht. Alleen die bacheloropleidingen die pagina 9

10 gedeeld worden met andere faculteiten zijn er niet ondergebracht. UvABS is een subfaculteit van de FEE (= één van de zeven faculteiten van de UvA). De directeur UvABS is voorzitter van het Business School Management team, dat verantwoordelijk is voor de strategie, de samenstelling van de academische staf en het academische programma. In beperkte mate is beslissingsbevoegdheid bij het College van Bestuur van de UvA gelegen, zoals bij de goedkeuring van nieuwe programma s of de aanstelling van hoogleraren. De UvABS heeft fte onderwijzend personeel in dienst en fte parttime docenten/contractdocenten, 14,10 fte onderwijs- en onderzoeksassistenten en de administratieve ondersteuning bedraagt fte. De Business School biedt momenteel 13 opleidingen aan die grotendeels worden bemenst door personeel van de UvABS/FEE. De administratie van de internationale opleidingen wordt gedaan door het International Office. Er is een Manager International Programmes (1 fte), een Coördinator International Programmes (1 fte) en er zijn Programme Assistants (1,5 fte). Op de bezoekdag heeft de directeur van de Business School aangegeven dat de keuze om een MBA-opleiding te starten een strategische is. UvABS wil een reguliere MBA in het aanbod hebben: het hoort er bij. Deze Amsterdamse MBA wil zich onderscheiden binnen het grote aanbod van dit soort opleidingen door haar analytische karakter en in haar gedegenheid ( keep clear of a light MBA ), door kleinschaligheid (kleine instroom van studenten) en een hoge GMAT score als toelatingscriterium. Naam: Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS, voorheen Amsterdam graduate Business School) Adres: Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam Tel: Fax: E- mail: agbs- Website: 3.3 Profiel opleiding In het informatiedossier stelt de opleiding dat het onderdeel is van de UvABS-strategie geavanceerde algemene masteropleidingen op het gebied van management aan te bieden. Dit vanwege de intrinsieke waarde die hieraan gegeven wordt en vanwege de sleutelrol die de algemene masteropleidigen spelen bij de verschillende (bestaande en nieuwe) specialistische masteropleidingen. Zo zullen algemene managementcursussen binnen verschillende masteropleidingen (MBA, MIF MIMS) gezamenlijk uitgevoerd worden. Vanuit onderwijskundig gezichtspunt betekent dit dat er interactie tussen verschillende academische disciplines gestimuleerd wordt. Dit komt overeen met de multidisciplinaire aanpak die UvABS voorstaat. Het panel heeft de opleiding Master of Business Administation leren kennen als een degelijke, standaard, internationale business opleiding met een traditioneel curriculum. In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat de MBA-opleiding volledig voldoet aan de EQUIS-definitie van een MBA-opleiding. Ook dient deze opleiding (evenals MIF) als vlaggenschip van de UvABS en kan ze bijdragen aan het versterken van de internationale pagina 10

11 profilering van UvABS. UvABS heeft een goede reputatie op het gebied van finance en accountancy en ziet het, zoals hiervoor al aangegeven, als noodzaak ook een MBAopleiding in huis te hebben. Ook vermeldt het informatiedossier dat de opleiding start in september 2005 en dat het de bedoeling is ongeveer 30 studenten (op voltijd basis) per jaar op te nemen. Er is een voltijd en een deeltijd variant van respectievelijk één jaar en twee jaren. Voltijd- en deeltijdstudenten volgen het onderwijs samen. De markt voor MBA-opleidingen is groot en de concurrentie is zwaar. UvABS ziet enkele voordelen voor haar MBA-opleiding: Amsterdam is een aantrekkelijke stad; UvA, FEE en UvABS hebben een solide imago (academisch geloofwaardig en gevestigd); Kleinschaligheid; Integratie met andere internationale masteropleidingen van UvA (synergie in marketing en kosten). Doel van de opleiding De opleiding geeft in de informatiedocumenten aan dat zij studenten degelijke internationaal georiënteerd business onderwijs wil bieden tegen een concurrerend tarief. Studenten hebben bij het afsluiten van de opleiding een grondig inzicht in de sleuteldisciplines en kunnen deze disciplines integreren bij het oplossen van problemen. Met de opleiding wordt ook beoogd dat studenten hun persoonlijke vaardigheden m.b.t. business ontwikkelen. In het informatiedossier staat ook dat de opleiding onderwijs biedt op een hoog wetenschappelijk niveau en dat studenten kennis van de moderne business literatuur opdoen en de vaardigheden bezitten om met die kennis adequaat te handelen. Het programma heeft een internationale en een kwantitatieve oriëntatie en legt de nadruk op de integratie van diverse vaardigheden, en niet op het vergaren van specialistische kennis. Het programma bereidt de student voor op een carrière in de zakenwereld. Inhoudelijke focus van de opleiding In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat de inhoudelijke focus is op finance, marketing and sales, operations management, informations systems management, law en human resource management. Daarnaast biedt het programma een basis in de economie en de kwantitatieve analyse. Er zijn ook cursussen op het gebied van ondernemingsbeleid en strategie. Beroepen waartoe wordt opgeleid In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan op te leiden voor functies als consultant of algemeen manager met het accent op gebieden als finance, marketing, HR, informatie technologie en operations/logistiek. De afgestudeerden komen meestal in een commerciële omgeving terecht, zowel bij dienstverlenende- als bij productiebedrijven. De opleiding geeft aan dat het, gezien de diversiteit aan functies, moeilijk is het beroepsprofiel precies aan te geven. Doorgaans betreft het middenmanagementfuncties in relatief grote organisaties. Het programma In het informatiedossier presenteert de opleiding het voltijdprogramma in de volgende tabel. Dit programma wordt in 12 maanden doorlopen. pagina 11

12 MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION Modules in bold font are compulsory. Others are indicative of available options. EC in brackets. Block 1 Block 2 Block 3 Corporate Finance (7) Corporate strategy (4) Strategic Marketing (4) Quantitative Methods (7) Human Resource Mgmt. (4) Information Systems (4) Econ. of Int. Business (7) Corporate Law (4) Operations Mgmt. (4) Financial Accounting (7) International Banking (4) Int. Financial Analysis (4) Personal Skills Advanced Economics (4) Financial Markets (4) International Finance (4) Corp. Governance & Ethics (4) Sustainable Management (4) Current Issues in Business (4) Block 4 Internschip and/or Thesis (10) Er zijn tien verplichte- en twee keuzemodules verdeeld over 3 blokken. Het onderdeel Personal Skills plus een aantal presentaties over actuele onderwerpen moeten door de studenten gevolgd worden. Voor het skills programme meldt de opleiding dat het gedurende het hele jaar loopt en dat het samen met de opleidingen MIF en MIMS gegeven wordt. De studielast is 80 uren. De studenten volgen tenminste 80% van het skills programme, afhankelijk van hun ervaring en leerbehoeften De opleiding geeft aan dat de cursussen 11 of 15 weken lopen en dat ze als volgt zijn ingedeeld: 2-3,5 uren per week contacttijd met de docent; 5 uren per week zelfstudie en individuele opdrachten; 2 uren per week groepsopdrachten; één studieweek één toetsweek. In schema ziet de structuur van het deeltijdprogramma er als volgt uit: Semester 1 Corporate Finance (7) Quantitative Methods (7) Semester 3 Econ. of Int. Business (7) Financial Accounting (7) Thesis (10) in te leveren voor augustus van het tweede jaar Semester 2 Corporate strategy (4) Human Resource Mgmt. (4) Strategic Marketing (4) Information Systems (4) Semester 4 Operations Mgmt. (4) Corporate Law (4) Keuzecursussen pagina 12

13 De opleiding geeft aan dat het Personal Skills programma wordt gespreid over twee jaren. Op de bezoekdag gaven de docenten van de opleiding Master in International Finance, waar óók een voltijd en deeltijdvariant naast elkaar lopen, aan dat bij de deeltijdstudenten geen behoefte is aan de mogelijkheid facultatief stage te lopen. Van de voltijdstudenten maakt 80% 90% er gebruik van. Organisatie Er is een opleidingsdirecteur van de opleiding Master of Business Administration voor 0,2 fte. De opleiding heeft een opleidingscommissie. De administratie wordt gedaan door het International Office. Nieuwe opleiding voor Nederland De opleiding start in september In het informatiedossier geeft de opleiding aan dat elf Nederlandse universiteiten en hogescholen een MBA-opleiding aanbieden. De locale concurrenten geeft UvABS weer in onderstaande tabel: University Fee FTE s FT Ranking Comments Leiden Not ranked GSIM Not ranked Starts 0905 NIMBAS th RSM nd Nyenrode th HES Not ranked No GMAT or working experience required De opleiding geeft aan dat in de context waarin zij fungeert zowel de reputatie (die grotendeels gebaseerd is op ranking in de Financial Times (FT) en de Economist) als de kosten van de opleiding een grote rol spelen bij de keuze die studenten maken. Nieuwe opleiding voor de instelling De opleiding is nieuw voor de UvABS en start in september De UvA heeft bij de NVA eind 2004 de toetsing als nieuwe opleiding aangevraagd. Studieomvang 70 EC pagina 13

14 4 Beoordeling per onderwerp In dit hoofdstuk toetst het panel de aanvraag aan de hand van de zes onderwerpen en negentien facetten uit het toetsingskader. Per facet is telkens de letterlijke omschrijving ervan uit het toetsingskader overgenomen. Daarna volgen eveneens per facet een summiere samenvatting van de informatie verstrekt door de instelling, en de overwegingen en het oordeel van het panel. Tot slot geeft het panel per onderwerp een samenvattend oordeel. 4.1 Doelstellingen opleiding Voor de beschrijving van de doelstellingen wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat de volgende uitgangspunten voor het samenstellen van de inhoud van het programma aan de orde waren: beschrijvingen van EQUIS ( voldoen aan door EQUIS gespecificeerde inhouden van MBA-materialen ) en AMBA; de ervaring van de eigen academische staf met andere MBA-programma s; Daarna heeft een panel van experts (academici en business people, dat wil zeggen potentiële werkgevers van afgestudeerden én werkgevers die eigen staf wil scholen) het curriculum beoordeeld. In de informatiedocumentatie geeft de opleiding inzicht in de aard van hun feedback. Het NVAO-panel constateert dat de feedback van de hierboven genoemde experts zich richt op: de legitimiteit van een Amsterdamse MBA in het grote aanbod van MBAopleidingen; de werving van studenten; het karakter van de opleiding: echt academisch, niet gespecialiseerd (genoemd wordt de sterkte van UvABS finance) maar een algemene MBA met een ietwat traditioneel curriculum. Het panel constateert dat de focus van de experts gericht was op de marketing van de opleiding, de aard van de opleiding en het niveau van de opleiding. Het panel heeft de indruk dat de eindtermen als zodanig niet speciaal in beeld zijn geweest. Het beroepsprofiel is niet aan de orde geweest, zo meldt de opleiding in de informatiedocumentatie. De opleiding geeft hiervoor als reden dat de experts die geraadpleegd zijn, bekend zijn met het MBA-concept dat door de markt gewaardeerd wordt. De focus van de betrokkenen heeft gelegen in het beoordelen van het programma voor toekomstige carrières in Business Administration bij overheid en bedrijfsleven. pagina 14

15 Het panel constateert dat de geraadpleegde deskundigen positief zijn over de MBAopleiding van UvABS. De opleiding heeft op basis van de feedback enkele bijstellingen in het programma aangebracht: versterking van het skills programme; ontwerpen van praktijkgerichte benaderingen; bekijken van de mogelijkheden om een Industrial management and Policy variant op te zetten. Inmiddels heeft de opleiding een eerste bezoek van EQUIS gehad vanwege het starten van het proces dat moet leiden tot EQUIS accreditatie In haar openingsalinea bij het facet Domeinspecifieke eisen schrijft de opleiding: Beyond the mere acquisition of knowledge and technical skills the curriculum is expected to put theory into practice by focusing on the personal development of participants through such competencies as decision-making, team work, leadership skills, entrepreneurial potential, negotiation skills, communication and presentations skills. In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat na het doorlopen van het programma studenten een hoog kennisniveau hebben van de internationale businessliteratuur en de vaardigheden hebben deze kennis adequaat toe te passen. Studenten kunnen problemen op het gebied van Business Administration analyseren en oplossen. Het programma waarborgt de ontwikkeling van business related personal skills. Studenten kunnen: o discussiëren met deskundigen op financieel gebied; o de eigen kennis en tegelijkertijd de beperkingen ervan hanteren; o de inzichten uit verschillende disciplines integreren op een manier die specialisten niet kunnen; o goed handelen in een internationale omgeving hiermee bedoeld de opleiding het kunnen werken met mensen van verschillende culturele achtergronden en het kunnen werken met scenario s uit diverse omgevingen; o effectief handelen in een werkomgeving dankzij hun persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Ook kunnen de afgestudeerden zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van business, en multi- en interdisciplinaire vraagstukken in een professionele context oplossen. De opleiding geeft in haar aanvullende informatie een herziene (ten opzichte van de aanvraag) lijst eindtermen. Het panel constateert dat ze algemeen geformuleerd zijn en daarmee gedeeltelijk inzicht geven in de context waarin de afgestudeerde wordt verondersteld te handelen. In een aanvullend document licht de opleiding de eindtermen toe. Het panel constateert dat daaruit die context af te leiden valt. In bijlage 8 van dit paneladvies staat de volledige lijst eindkwalificaties. Over het niveau van kennisverwerving meldt de opleiding het volgende. Alle afgestudeerden hebben tenminste een intermediaire kennis (intermediate knowledge) van alle gebieden van de opleiding. Van het kennisgebied waartoe het onderwerp van de thesis behoort, heeft de pagina 15

16 student uitgebreide kennis (extended knowledge). In bijlage 9 van dit paneladvies staat de omschrijving van deze kennisniveaus, zoals de opleiding ze hanteert. Overwegingen Het panel heeft de indruk gekregen dat bij het consulteren van (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk het programma het uitgangspunt is geweest. Het beroepsprofiel en de eindtermen zijn daar niet speciaal in meegenomen; het panel veronderstelt dat het feit dat hier sprake is van een MBA-opleiding volgens het bestaande gebruikelijke concept, waarvan het beroepsprofiel en de eindtermen algemeen bekend zijn, de reden is van deze werk\wijze. EQUIS heeft gediend als leidraad bij het ontwerpen van het programma. De formulering van de set eindkwalificaties is, naar de mening van het panel, algemeen. De nodige specificaties zijn af te leiden uit de aanvullende informatie hierover. Conclusie De opleiding zet een standaardprogramma neer van gedegen academisch niveau. Het is getoetst door deskundige vakgenoten en door de beroepspraktijk en is aanvaardbaar bevonden. De set eindtermen is geen goede weergave van die sterkte. Samen met de aanvullende specificaties is het panel van mening dat de beschreven eindkwalificaties een voldoende weergave zijn van de eisen die door de vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden. Het panel beoordeelt het facet 1.1 Domeinspecifieke eisen als voldoende Master (facet 1.2) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Bevindingen De opleiding geeft aan dat de eindkwalificaties van haar MBA-opleiding overeenkomen met algemene, internationaal geaccepteerde omschrijvingen van een Master of Business Adminstration (EQUIS). In het informatiedossier is geen inhoudelijke onderbouwing gegeven van de aansluiting van de beoogde eindkwalificaties van het MBA-programma bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijving van de kwalificaties van een master. Het panel heeft in zijn verzoek om aanvullende informatie hier alsnog om gevraagd. De opleiding heeft vervolgens in een kruistabel de beoogde eindkwalificaties in verband gebracht met de Dublin descriptoren. In de inhoudelijke toelichting bij de tabel geeft de opleiding haar onderbouwing van de Dublin descriptoren: Kennis en inzicht De opleiding legt de lat voor kennisverwerving op het intermediaire niveau. Ze geeft aan dat vanwege het niveau waarop de cursussen worden aangeboden en de manier waarop ze aangeboden worden (de inzet van complexe cases, studenten te vragen presentaties te houden over nieuwe inzichten en de interactie met onderzoekers in alle cursussen, enz.) de basis wordt gelegd voor het kunnen leveren van originele ideeën. De opleiding benadrukt dat het een gedegen training is die hier plaatsvindt. pagina 16

17 Toepassen kennis en inzicht De opleiding geeft aan dat ze van de student vraagt zijn/haar probleemoplossende vermogen in nieuwe complexe contexten aan te tonen. Gedurende de opleiding worden studenten middels opdrachten hierin getraind. In haar eindkwalificaties heeft de opleiding de eisen geëxpliciteerd die gesteld worden aan het probleemoplossend vermogen. Oordeelsvorming De opleiding geeft aan dat haar eindkwalificatie met betrekking tot kennis, zo ook die met betrekking tot het kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het creatief kunnen analyseren, voldoen aan deze Dublin descriptor. Ook noemt ze het vermogen van de student om zijn/haar kennis toe te passen op praktische problemen op een academisch niveau. Dit houdt volgens de opleiding in dat de student kennis kan integreren en om kan gaan met complexiteit en oordelen kan vormen op basis van incomplete data. Communicatie De opleiding geeft aan dat adequate communicatie met collega s van binnen en buiten de eigen discipline veronderstelt dat de student de context waarin het publiek verkeert, kent. En dat dit veronderstelt dat de student adequaat de onderbouwing van de inhoud, maar ook de grenzen daarvan en de beperkingen ervan, inziet en toepast. Leervaardigheden Hier licht de opleiding toe dat de studenten individuele opdrachten maken en individueel hun tentamens moeten voorbereiden. Overwegingen Het panel constateert dat de eerste twee Dublin descriptoren voldoende onderbouwd zijn. Bij het onderdeel oordeelsvorming constateert het panel dat het accent vooral ligt op het oplossingsvermogen van de student aangevuld met het omgaan met onvolledige informatie. Dit laatste impliceert een onderbouwd oordeelsvermogen. Het onderdeel communicatie is aanwezig, maar minder uitgewerkt. Bij de laatste Dublin descriptor heeft het panel geen nadere operationalisatie aangetroffen. Hoewel er (veel) ruimte is voor explicitering, is het panel van mening dat de opleiding hiermee aansluit bij algemene internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Dit is gelegen in het feit dat het panel overtuigd is van het niveau van het programma, onder andere ook vanwege de aansluiting die gezocht wordt bij EQUIS en de noodzaak tot het leveren van topkwaliteit, als het gaat om het kwalificatieniveau van deze opleiding, om binnen de concurrerende markt overeind te blijven. Conclusie Hoewel de operationalisering van de eindtermen door de opleiding zelf veel ruimte open laat, concludeert het panel dat er voldoende waarborgen voor een goede aansluiting bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master aanwezig zijn. Het panel beoordeelt het facet 1.2 Master als voldoende. pagina 17

18 4.1.3 Oriëntatie wo (facet 1.3) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen van een master in wo: De beoogde eindkwalificaties zijn mede ontleend aan eisen vanuit de wetenschappelijke discipline, de internationale wetenschapsbeoefening en voor daarvoor in aanmerking komende opleidingen de relevante praktijk in het toekomstige beroepenveld. Een wo-master heeft de kwalificaties om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten of multi- en interdisciplinaire vraagstukken op te lossen in een beroepspraktijk waarvoor een wo-opleiding vereist is of dienstig is. Bevindingen De beoogde eindkwalificaties zijn mede ontleend aan eisen vanuit de wetenschappelijke discipline, de internationale wetenschapsbeoefening en voor daarvoor in aanmerking komende opleidingen de relevante praktijk in het toekomstige beroepenveld Zoals al is aangegeven in paragraaf van dit paneladvies is het programma van MBA tot stand gekomen op basis van EQUIS-beschrijvingen en de ervaring van de eigen staf. Vervolgens is het door een panel van experts, academici en business people, beoordeeld en aangepast. Het docententeam van MBA bestaat uit onderzoekers met een onderwijstaak van zo n 150 contacturen op jaarbasis. De kern van hun onderzoek vindt plaats in bedrijven. Daar ontlenen de betrokkenen hun kennis van de relevante praktijk aan. Die kennis is ingebracht in het programma. Het panel constateert dat het programma duidelijke financieel economische accenten heeft, in overeenstemming met de expertise van de UvABS. Kenmerkend is de gedegen kennis van wetenschappelijke theorieën en de aandacht voor een brede internationale context. Dit is, naar de mening van het panel, in het kort, de context waarin de wetenschappelijke discipline, de internationale wetenschapsbeoefening en de relevante praktijk hun inbreng in het programma hebben geleverd, en zo indirect aan de eindkwalificaties hebben bijgedragen. Een wo-master heeft de kwalificaties om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten of multi- en interdisciplinaire vraagstukken op te lossen in een beroepspraktijk waarvoor een wo-opleiding vereist is of dienstig is. In de set eindkwalificaties geeft de opleiding aan dat de afgestudeerde het inzicht en de vaardigheden heeft om businessvraagstukken te analyseren en het vermogen heeft om de praktijk vanuit de theorie te interpreteren en omgekeerd.in haar informatiedocumenten geeft de opleiding aan dat een masteropleiding aan de universiteit een wetenschappelijke oriëntatie heeft en dat de afgestudeerden van de MBA-opleiding van de UvABS zowel wetenschappelijk onderzoek kunnen doen als multi- en interdisciplinaire vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvoor een masterniveau vereist is, kunnen oplossen. De opleiding licht toe dat het inherent is aan een MBA-opleiding dat de afgestudeerde niet dezelfde diepte van de kennis heeft als een afgestudeerde van een gespecialiseerde womasteropleiding. Het zelfstandige onderzoek van de MBA-master kenmerkt zich door een grotere breedte van kennis maar minder diepgang (als de gespecialiseerde wo-master). pagina 18

19 De opleiding geeft aan dat de MBA-master van UvABS op een hoog niveau wetenschappelijk onderzoek kan verrichten. Het panel constateert dat de student met de scriptie aantoont dit te beheersen. Overwegingen Het panel constateert dat de beoogde eindkwalificaties een smalle toetsing door de wetenschappelijke discipline en de internationale wetenschapsbeoefening hebben doorstaan. De reden van de smalle toetsing houdt verband met de focus van betrokkenen op het programma en niet op de eindkwalificaties (zie ook facet Domeinspecifieke eisen ). De toetsing heeft naar inzicht van het panel plaatsgevonden in kader van EQUIS en in de kring van UvA en het panel van experts van de opleiding. Het panel acht dit een representatief netwerk. Het panel acht een kritische toetsing specifiek gericht op de eindkwalificaties in de nabije toekomst wenselijk. Het panel is van mening dat het verrichten van wetenschappelijk onderzoek behoort tot de beoogde kwalificaties en dat de voorbereiding van de student vooral gericht is op de complexe multidisciplinaire beroepsomgeving. Conclusie Het panel beoordeelt het facet 1.3 Oriëntatie wo als voldoende Samenvattend oordeel onderwerp 1 Doelstellingen opleiding voldoende voldoende voldoende Het panel beoordeelt de opleiding voor het onderwerp Doelstellingen als voldoende. pagina 19

20 4.2 Programma Voor de beschrijving van het programma wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk Eisen wo (facet 2.1) Het beoogde programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een woopleiding Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats in interactie tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek binnen relevante disciplines. Het programma sluit aan bij ontwikkelingen in de relevante wetenschappelijke discipline(s) door aantoonbare verbanden met actuele wetenschappelijke theorieën. Het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Bij daarvoor in aanmerking komende opleidingen heeft het programma aantoonbare verbanden met de actuele praktijk van de relevante beroepen. Bevindingen Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats in interactie tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek binnen relevante disciplines. Docenten gaven op de bezoekdag aan deze interactie in de leeromgeving aan te brengen middels een scala aan activiteiten die zij aansturen. Daarnaast gaven docenten het belang aan van het meegeven van een wetenschappelijk kritische houding. In haar informatiedocumenten geeft de opleiding aan dat de docenten, die allen actieve onderzoekers zijn, recent wetenschappelijk onderzoek met de bijbehorende vragen inbrengen en de studenten stimuleren kritisch te zijn. Ze vragen de studenten regelmatig om essays te schrijven. Het programma sluit aan bij ontwikkelingen in de relevante wetenschappelijke discipline(s) door aantoonbare verbanden met actuele wetenschappelijke theorieën. In de informatiedocumenten geeft de opleiding aan dat de studenten, tijdens alle onderdelen van het programma, getraind worden in de belangrijkste en nieuwe wetenschappelijke theorieën. De opleiding geeft in haar informatiedocumenten hiervan twee voorbeelden: 1. in de cursus Corporate Strategy is de historische ontwikkeling van de belangrijkste concepten, theorieën en disciplinair onderzoek uitgangspunt. Studenten worden vervolgens gesteund in het ontwikkelen van een kritische kijk op de traditionele visie op strategie en de recente bijdragen zoals increasing returns, the dynamic capabilities view, evolutionary theory en complex systems; 2. in de cursus Corporate Finance leren studenten niet alleen standaardtheorieën over capital structure (Modiglianni en Miller, trade off theorie en de pecking order theorie) maar ook de implicaties van strategisch gedrag (bijvoorbeeld on product markets), managerial entrenchment, enz. pagina 20

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 pagina 2 Inhoud Pag. Profiel van de onderzoeksmaster 4 Beoordeling

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam 28 juli 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht Dit rapport hoort bij het rapport Rechtsgeleerdheid (VSNU, juli 2004) van de ongedeelde opleiding Nederlands Recht, Fiscaal

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching 2016-2017 6-9-2016 Toevoeging artikel 2.5 afbouw programma s 1. De volgende programma s zijn in afbouw:

Nadere informatie

MBA op z n Rotterdams

MBA op z n Rotterdams Rotterdam Business School MBA op z n Rotterdams overtref jezelf 2 inhoud 3 Een praktijkgericht kennisinstituut 5 Een nuchtere aanpak 7 Aandacht en ontwikkeling 8 Het programma 11 Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties Advies van de beoordelingscommissie onderzoeksmasteropleidingen Maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ten behoeve van de Nederlands-laamse Accreditatieorganisatie

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

VOORAANMELDING NIEUWE OPLEIDING

VOORAANMELDING NIEUWE OPLEIDING Protocol Vooraanmelding nieuwe opleiding, Pagina 1 van 6 VOORAANMELDING NIEUWE OPLEIDING Dit protocol Vooraanmelding nieuwe opleiding hoort bij stap 1 van het protocol Aanvraag nieuwe opleiding, verkrijgbaar

Nadere informatie

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012 s e accr e d tat eo rga nisat e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Business Process Management and lt van de Open Universiteit Nederland datum I 2 november

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Prof. Dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (voorzitter) Prof. Dr. em. Léon de Caluwé (VU) (tevens consultant) Dr.

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januari 201 3 onderwerp Defìnitief

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

wo-master of Real Estate Amsterdam School of Real Estate 26 juni 2011 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master of Real Estate Amsterdam School of Real Estate 26 juni 2011 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master of Real Estate Amsterdam School of Real Estate 26 juni 2011 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 4 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2 Opbouw

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Dit rapport hoort bij het rapport Rechtsgeleerdheid (VSNU, juli 2004) van de ongedeelde opleiding Nederlands Recht,

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO en OCW 30 augustus 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Toelichting op de toetsingskaders 5 3 Werkwijze beoordelingen 6 Bijlage Aanleveren

Nadere informatie