Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding"

Transcriptie

1 Wo-master Master of Business Administration Universiteit van Amsterdam 8 november 2005 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies

2 Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording Werkwijze panel Opbouw paneladvies 8 3 Beschrijving van de opleiding Algemeen Profiel instelling Profiel opleiding 10 4 Beoordeling per onderwerp Doelstellingen opleiding Programma Inzet personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Continuïteit 39 5 Overzicht advies 41 Bijlage 1: Samenstelling panel 42 Bijlage 2: Programma site visit 44 Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten 46 Bijlage 4: Opmerkingen naar aanleiding van ambtelijke check 52 Bijlage 5: Vragen met betrekking tot verzoek om aanvullende informatie 53 Bijlage 6: Verzoek gesprekspartners/materialen bezoekdag 56 Bijlage 7: Tweede verzoek om aanvullende informatie 57 Bijlage 8: Eindkwalificaties MBA 58 Bijlage 9: Niveaus van kennisverwerving 59 Bijlage10: Lijst van afkortingen 60 pagina 2

3 1 Samenvattend advies De aanvraag van de Universiteit van Amsterdam voor een toets nieuwe opleiding van de onderhavige Master in Business Administration (MBA) is ingediend samen met twee andere aanvragen toets nieuwe opleiding van de Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS): Master in International Finance (MIF) en Master in International Management and Sustainability (MIMS). De drie opleidingen vertonen veel overeenkomsten en er zijn gezamenlijke cursussen. Binnen de staf zijn docenten actief binnen meerdere opleidingen. Vanwege de grote overeenkomsten tussen de drie opleidingen én de aanvragen heeft het panel bij zijn beoordeling van de aanvraag toets nieuwe opleiding van de MBA regelmatig vergelijkingen met de beide andere opleidingen gemaakt. De MIF-opleiding is hierbij richtinggevend geweest vanwege haar reputatie en de jarenlange praktijk waarop de opleiding boogt (de MIF-opleiding loopt sinds 1996, de MIMS-opleiding sinds 1992 aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 2004 aan de UvABS). De drie paneladviezen vertonen dan ook op onderdelen overeenkomstige teksten. De onderhavige MBA-opleiding start in september 2005; de UvABS geeft aan dat een dergelijke opleiding thuis hoort in een aanbod van managementopleidingen zoals de Business School in de markt zet. Al is het duidelijk dat er sprake is van zware concurrentie in de markt. Ook deze opleiding wil de UvABS, naast de MIF-opleiding, als vlaggenschip van het instituut, neerzetten. Het panel heeft de opleiding leren kennen als een traditionele, standaard MBA-opleiding die voldoet aan de EQUIS-definitie (European Quality Improvement System) van een MBAopleiding. Het is het MBA-concept dat in de markt gewaardeerd wordt. Daarbij is UvABS in staat een programma neer te zetten van een gedegen academisch niveau met een analytisch karakter. Samen met het kleinschalige karakter van de opleiding en de voor de grotendeels internationale studenten aantrekkelijke vestigingsplaats Amsterdam, zijn hiermee de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de opleiding gegeven. De aanvraag toets nieuwe opleidingen liet ruimte dan wel reikte veel impliciet aan. Het heeft het panel daarom nogal wat moeite gekost om een goed inzicht te krijgen in de opleiding; vooral in de onderwijskundige aspecten ervan. In het onderhavige advies heeft het panel verslag gedaan van de wijze waarop het noodzakelijke inzicht is verkregen. pagina 3

4 Bij de verschillende onderdelen van het beoordelingskader zijn de volgende hoofdpunten te noemen: Doelstellingen De opleiding zet een min of meer standaard MBA- curriculum neer. De eindkwalificaties met de bijbehorende toelichting komen overeen met de eisen die door vakgenoten en de beroepspraktijk aan een opleiding tot Master in Business Administration worden gesteld. Aan de eis die specifiek geldt voor MBA opleidingen in tegenstellingen tot andere Master opleidingen dat het curriculum voldoende breedte moet vertonen, wordt voldaan. Het totale vakkenpakket en de bijbehorende werkvormen van de opleiding is representatief voor het domein Business Administration. De eindkwalificaties weerspiegelen het wetenschappelijke en internationale niveau van de opleiding evenals de beroepsgerichte toepassing van wetenschappelijke kennis. In de praktijkopgaven, papers en de scriptie toont de student dat hij zelfstandig wetenschappelijk onderzoek aankan en multi- of interdisciplinaire vraagstukken in de complexe beroepspraktijk kan oplossen. Programma Het programma ligt in lijn met de beoogde eindkwalificaties. Beschouwd vanuit de wetenschappelijke management discipline en gelet op de invulling van de programmaonderdelen is hier sprake van een adequaat programma. De ingezette werkvormen sluiten aan bij het concept van actief leren. Het didactische concept en de werkvormen sporen met de beoogde eindkwalificaties. De vertaling van de eindkwalificaties in de leerdoelen van de programmaonderdelen behoeft nadere aanscherping. Zoals opgemerkt is het programma zoals ook de eis is breed. Dit vraagt extra aandacht voor de samenhang. Het panel is van mening dat vooral ook door recent (18 oktober 2005) aan het panel gemelde aanpassingen in het curriculum voldoende maatregelen zijn genomen om de inhoudelijke samenhang en de integratie van vakken op een adequaat niveau te brengen. Het programma is pittig maar dit wordt door de leiding bewust nagestreefd. Het gedegen karakter is een van de kenmerken waarmee de opleiding zich in de markt meent te kunnen onderscheiden. Inzet personeel Er is voldoende goed geschoold personeel bij de opleiding betrokken. Het onderwijs wordt hoofdzakelijk verzorgd door interne, gepromoveerde onderzoekers, naast gastdocenten uit de praktijk. Interne kwaliteitszorg Enige tijd geleden heeft de universitaire visitatiecommissie de interne kwaliteitszorg van de FEE waaronder de U v A BS en dus ook de opleiding ressorteert als sterk beoordeeld. De opleiding is dus ingebed in een voor kwaliteitszorg gunstige cultuur. De kleinschaligheid van de opleiding leidt er echter toe dat op sommige onderdelen van de kwaliteitszorg een informele en ad hoc werkwijze wordt toegepast. Dit mag er niet toe leiden dat de kwaliteitszorg aan diepgang en scherpte inboet. pagina 4

5 Continuïteit De continuïteit van de opleiding is gewaarborgd door een garantstelling afgegeven door de decaan van de FEE. Daarin staat dat alle studenten die een start maken met de opleiding deze binnen een redelijke termijn kunnen afronden. Een kopie van deze garantstelling is aan het panel ter hand gesteld. Het samenvattende oordeel van het panel over deze opleiding is: voldoende. Den Haag, 8 november 2005 Namens het panel ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding Master of Business Administration van de Universiteit van Amsterdam, Prof. dr. L. Traas (voorzitter) Drs. B. Edlinger (secretaris) pagina 5

6 2 Inleiding en verantwoording Deze rapportage geeft de beoordeling weer van het door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ingestelde panel voor toetsing van de nieuwe masteropleiding Master of Business Administration aangevraagd door de Universiteit van Amsterdam op 14 december Werkwijze panel In dit advies presenteert het panel zijn oordeel over de opleiding Master of Business Administration (MBA) van de Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS). Deze opleiding is samen met de opleidingen Master in International Finance (MIF) en de Master in International Management and Sustainability (MIMS) aangeboden ter toetsing (nieuwe opleiding) aan de NVAO. Omdat de drie opleidingen overeenkomsten vertonen qua opzet, didactisch concept, werkvormen, toetsing, organisatie, inzet van het personeel enz. én omdat de informatiedossiers gedeeltelijk gelijk zijn, heeft het panel de drie opleidingen gezamenlijk behandeld en op de overeenkomstige punten volstaan met een gelijkluidend advies. Voor iedere opleiding is een apart paneladvies opgesteld. De opleidingen zijn ondergebracht bij de UvA BS, voorheen Amsterdam graduate Business School (AgBS) genaamd. Voor de duidelijkheid wordt in dit paneladvies consequent de naam UvABS gehanteerd, ook daar waar de opleiding (in het informatiedossier bijvoorbeeld) AgBS hanteert. Het panel heeft de toetsing en zijn advies gebaseerd op het toetsingskader van de NVAO (22 mei 2003, Staatscourant 2003, 120), het informatiedossier behorende bij de aanvraag (informatiedossier Master of Business Administration, Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding), een bezoek aan de instelling (2 juni 2005), aanvullende opgevraagde documentatie en een aanvullend bezoek aan de opleiding (23 september 2005). Een overzicht van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 3. De samenstelling van het panel (de commissie van deskundigen) is opgenomen in bijlage 1. Het panel heeft de volgende werkwijze gehanteerd: De procescoördinator van de NVAO heeft de accreditatieaanvraag (informatiedossier en bijlagen) van de opleiding ambtelijk gecheckt. Geconstateerd is dat het dossier onvoldoende compleet is om de behandeling te starten. Vandaar dat aan de opleiding is gevraagd om meer informatie bij de onderwerpen Doelstellingen en Interne kwaliteitszorg te leveren (zie bijlage 4 voor omschrijving van het verzoek). Vervolgens is de bijgestelde aanvraag door ieder panellid individueel bestudeerd en beoordeeld aan de hand van het toetsingskader. Tijdens een voorbereidend paneloverleg (10 mei 2005) zijn de bevindingen uitgewisseld en zijn nadere vragen geformuleerd ter verheldering van onduidelijkheden tijdens het werkbezoek aan de instelling. Tevens is besproken welke vertegenwoordigers van de opleiding het panel wou uitnodigen voor de gesprekken tijdens het werkbezoek en de gewenste tijdsplanning. Omdat er hiaten werden geconstateerd in de aangeleverde informatie, is de opleiding verzocht, voorafgaande aan het werkbezoek, aanvullende pagina 6

7 informatie op te sturen. De onderwerpen waarop de aanvullingen gevraagd werden, betroffen: o Algemene vragen over de UvABS en meer specifieke vragen over de financiële en juridische positionering en de verhouding met de UvA en de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE) o Sinds wanneer loopt de MBA-opleiding? o Domeinspecifieke eisen - explicitering eindtermen en consultatie beroepspraktijk/vakgenoten; o Master - aansluiten bij internationaal gehanteerde beschrijving; o Oriëntatie wo onderzoeksbekwaamheid van de afgestudeerden; o Eisen wo specificeren van het wo-programma; o Relatie doelstellingen en programma rooster (uren) van de programmaonderdelen en kwaliteitsborging scriptie; o Instroom specificeren van de instroomeisen; o Kwantiteit personeel inzage in personele capaciteit; o Kwaliteit personeel het gehanteerde docentenprofiel; o Continuïteit garantstelling dat de studenten het programma volledig kunnen doorlopen. De vragen die hiertoe gesteld zijn, zijn opgenomen in bijlage 5. De opleiding heeft, voorafgaande aan het werkbezoek (2 juni 2005) een overzicht ontvangen van de belangrijkste vragen van het panel én het verzoek om aanvullende documentatie. Deze documentatie hebben de panelleden in de week vóór het werkbezoek ontvangen. Deze informatie is door de panelleden bestudeerd. Tijdens het werkbezoek heeft het panel de drie opleidingen gezamenlijk bezocht. Gespreksrondes vonden per opleiding, dan wel met de drie opleidingen gezamenlijk plaats. De gesprekken zijn in 4 rondes gevoerd met vertegenwoordigers van de opleiding en met studenten van de bestaande opleidingen Master in International Finance (MIF) en Master in International Management and Sustainability (MIMS), voorheen European Postgraduate Course in Environmental Management (EPCEM) die al worden aangeboden door de UvABS. Het materiaal dat de opleiding heeft klaargelegd is bestudeerd en de voorzieningen zijn bekeken. In bijlage 6 is de lijst materialen, waarom verzocht is door het panel, weergegeven. Het panel heeft vastgesteld dat er sprake is van gerealiseerde kwaliteit die een rol speelt bij de beoordeling van de nieuwe opleidingen. De opleidingen Master in International Finance en de Master in International Management and Sustainability worden feitelijk al uitgevoerd; er zijn dus zowel studenten als afgestudeerden van deze opleidingen. Om deze reden heeft het panel tijdens het werkbezoek ook gesproken met studenten en alumni en heeft het tijdens het werkbezoek onder andere uitgewerkte programmaonderdelen en evaluatieresultaten van deze opleidingen bestudeerd. Het panel heeft de aanwezige gerealiseerde kwaliteit meegenomen ter onderbouwing van zijn oordeel over de opleiding Tijdens de gesprekken op de bezoekdag heeft het panel vraagpunten voorgelegd aan de gesprekspartners. Waar opportuun heeft het panel vraagpunten voorgelegd aan meer verschillende vertegenwoordigers, met als doel een zo breed mogelijke pagina 7

8 informatieverzameling te verkrijgen. Het programma van het werkbezoek met een overzicht van de gesprekspartners is opgenomen in bijlage 2. Halverwege en aan het einde van de dag van het werkbezoek heeft het panel in besloten overleg van gedachten gewisseld over de uitkomsten van de gesprekken en de tussentijdse oordeelsvorming besproken en tenslotte zijn voorlopige oordeel geformuleerd. Daarbij heeft het de bevindingen van het werkbezoek en alle beschikbare informatie meegenomen. Vervolgens is door de secretaris een concept paneladvies opgesteld. Daaruit bleek dat de aangeleverde informatie voor de beoordeling van enkele facetten nog onvoldoende was. De opleiding is verzocht deze informatie alsnog aan te leveren (zie bijlage 7 voor het verzoek om aanvullende informatie), c.q. ter inzage te leggen voor een delegatie van het panel die daartoe de MBA-opleiding heeft bezocht (23 september 2005). Na overleg daarover tussen de panelleden is het paneladvies vastgesteld en aan het NVAO-bestuur aangeboden. 2.2 Opbouw paneladvies De kern van dit paneladvies vormt hoofdstuk vier waarin het panel de kwaliteit en het niveau van de aangevraagde opleiding toetst. Die toetsing is aan de hand van de zes onderwerpen met bijbehorende facetten die in het toetsingskader van de NVAO worden aangereikt. Per facet geeft het panel de bevindingen: een samenvatting van de door de UvA aangeleverde informatie met een weergave van die zaken die naar het oordeel van het panel relevant zijn. Daarna volgen de overwegingen van het panel, waarin de bevindingen worden beoordeeld en gewogen, resulterend in een afsluitende conclusie. Per overkoepelend onderwerp is een samenvattend oordeel gegeven. Aan het kernhoofdstuk gaat een beschrijving van de opleiding vooraf (hoofdstuk 3). In het afsluitende hoofdstuk vijf wordt in een tabel het samenvattende overzicht gegeven van de door het panel gepresenteerde oordelen over de opleiding. Het advies bevat 9 bijlagen met relevante informatie. pagina 8

9 3 Beschrijving van de opleiding 3.1 Algemeen Land Instelling Opleiding Niveau Oriëntatie Graad Locatie Variant Sector Nederland Universiteit van Amsterdam Master of Business Administation Master wo Master Universiteit van Amsterdam Business School, Roeterstraat 11, 1018 WB Amsterdam Voltijd en deeltijd Economie 3.2 Profiel instelling In haar recent geformuleerde strategische visie meldt de UvABS dat ze een internationaal georiënteerde business school wil zijn, intern divers, sociaal verantwoordelijk en met haar wortels in het financiële- en zakencentrum van Nederland. De UvABS heeft besloten toe te treden tot de European Foundation for Management Development (EFMD) en is gestart met het proces dat moet leiden tot EQUIS-accreditatie. Dit betekent dat alle UvABS activiteiten, dus ook alle opleidingen, in de beoordeling meegenomen worden. De belangrijkste EQUIScriteria omvatten internationalisering, sterke raakvlakken met de zakenwereld, een sterk onderzoekspotentieel en autonomie in ontwerp en uitvoering van de opleidingen. UvABS ziet het feit dat ze gevestigd is in Amsterdam als een voordeel. Ook meldt de opleiding dat de business school een sterke traditie heeft op het gebied van finance en accountancy op post masterniveau. Het UvABS onderzoeksinstituut (opgericht 2002) heeft als ambitie internationaal gewaardeerd onderzoek te doen met betrekking tot een breed scala van managementdisciplines en daarover te publiceren in internationaal reviewed tijdschriften. Het jaarverslag 2004/2005 van de UvABS meldt dat in de drie jaren dat het instituut nu bestaat, lopend onderzoek op het gebied van finance, informatie management, accounting en duurzaam management bijeen gebracht is. In de optiek van het onderzoeksinstituut moet het onderzoek theoretisch relevant zijn maar zo mogelijk ook maatschappelijk relevant. Omdat de nadruk ligt op fundamenteel en toegepast onderzoek, en gelijktijdige deelname aan het internationale wetenschappelijke en maatschappelijke debat, hebben de onderzoekers van UvABS een breed profiel. De instelling, Amsterdam graduate Business School (AgBS), opgericht in 2001, heet sinds 2004 Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS); toen zijn alle businessopleidingen van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE) binnen de Business School ondergebracht. Alleen die bacheloropleidingen die pagina 9

10 gedeeld worden met andere faculteiten zijn er niet ondergebracht. UvABS is een subfaculteit van de FEE (= één van de zeven faculteiten van de UvA). De directeur UvABS is voorzitter van het Business School Management team, dat verantwoordelijk is voor de strategie, de samenstelling van de academische staf en het academische programma. In beperkte mate is beslissingsbevoegdheid bij het College van Bestuur van de UvA gelegen, zoals bij de goedkeuring van nieuwe programma s of de aanstelling van hoogleraren. De UvABS heeft fte onderwijzend personeel in dienst en fte parttime docenten/contractdocenten, 14,10 fte onderwijs- en onderzoeksassistenten en de administratieve ondersteuning bedraagt fte. De Business School biedt momenteel 13 opleidingen aan die grotendeels worden bemenst door personeel van de UvABS/FEE. De administratie van de internationale opleidingen wordt gedaan door het International Office. Er is een Manager International Programmes (1 fte), een Coördinator International Programmes (1 fte) en er zijn Programme Assistants (1,5 fte). Op de bezoekdag heeft de directeur van de Business School aangegeven dat de keuze om een MBA-opleiding te starten een strategische is. UvABS wil een reguliere MBA in het aanbod hebben: het hoort er bij. Deze Amsterdamse MBA wil zich onderscheiden binnen het grote aanbod van dit soort opleidingen door haar analytische karakter en in haar gedegenheid ( keep clear of a light MBA ), door kleinschaligheid (kleine instroom van studenten) en een hoge GMAT score als toelatingscriterium. Naam: Universiteit van Amsterdam Business School (UvABS, voorheen Amsterdam graduate Business School) Adres: Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam Tel: Fax: E- mail: agbs- Website: 3.3 Profiel opleiding In het informatiedossier stelt de opleiding dat het onderdeel is van de UvABS-strategie geavanceerde algemene masteropleidingen op het gebied van management aan te bieden. Dit vanwege de intrinsieke waarde die hieraan gegeven wordt en vanwege de sleutelrol die de algemene masteropleidigen spelen bij de verschillende (bestaande en nieuwe) specialistische masteropleidingen. Zo zullen algemene managementcursussen binnen verschillende masteropleidingen (MBA, MIF MIMS) gezamenlijk uitgevoerd worden. Vanuit onderwijskundig gezichtspunt betekent dit dat er interactie tussen verschillende academische disciplines gestimuleerd wordt. Dit komt overeen met de multidisciplinaire aanpak die UvABS voorstaat. Het panel heeft de opleiding Master of Business Administation leren kennen als een degelijke, standaard, internationale business opleiding met een traditioneel curriculum. In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat de MBA-opleiding volledig voldoet aan de EQUIS-definitie van een MBA-opleiding. Ook dient deze opleiding (evenals MIF) als vlaggenschip van de UvABS en kan ze bijdragen aan het versterken van de internationale pagina 10

11 profilering van UvABS. UvABS heeft een goede reputatie op het gebied van finance en accountancy en ziet het, zoals hiervoor al aangegeven, als noodzaak ook een MBAopleiding in huis te hebben. Ook vermeldt het informatiedossier dat de opleiding start in september 2005 en dat het de bedoeling is ongeveer 30 studenten (op voltijd basis) per jaar op te nemen. Er is een voltijd en een deeltijd variant van respectievelijk één jaar en twee jaren. Voltijd- en deeltijdstudenten volgen het onderwijs samen. De markt voor MBA-opleidingen is groot en de concurrentie is zwaar. UvABS ziet enkele voordelen voor haar MBA-opleiding: Amsterdam is een aantrekkelijke stad; UvA, FEE en UvABS hebben een solide imago (academisch geloofwaardig en gevestigd); Kleinschaligheid; Integratie met andere internationale masteropleidingen van UvA (synergie in marketing en kosten). Doel van de opleiding De opleiding geeft in de informatiedocumenten aan dat zij studenten degelijke internationaal georiënteerd business onderwijs wil bieden tegen een concurrerend tarief. Studenten hebben bij het afsluiten van de opleiding een grondig inzicht in de sleuteldisciplines en kunnen deze disciplines integreren bij het oplossen van problemen. Met de opleiding wordt ook beoogd dat studenten hun persoonlijke vaardigheden m.b.t. business ontwikkelen. In het informatiedossier staat ook dat de opleiding onderwijs biedt op een hoog wetenschappelijk niveau en dat studenten kennis van de moderne business literatuur opdoen en de vaardigheden bezitten om met die kennis adequaat te handelen. Het programma heeft een internationale en een kwantitatieve oriëntatie en legt de nadruk op de integratie van diverse vaardigheden, en niet op het vergaren van specialistische kennis. Het programma bereidt de student voor op een carrière in de zakenwereld. Inhoudelijke focus van de opleiding In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat de inhoudelijke focus is op finance, marketing and sales, operations management, informations systems management, law en human resource management. Daarnaast biedt het programma een basis in de economie en de kwantitatieve analyse. Er zijn ook cursussen op het gebied van ondernemingsbeleid en strategie. Beroepen waartoe wordt opgeleid In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan op te leiden voor functies als consultant of algemeen manager met het accent op gebieden als finance, marketing, HR, informatie technologie en operations/logistiek. De afgestudeerden komen meestal in een commerciële omgeving terecht, zowel bij dienstverlenende- als bij productiebedrijven. De opleiding geeft aan dat het, gezien de diversiteit aan functies, moeilijk is het beroepsprofiel precies aan te geven. Doorgaans betreft het middenmanagementfuncties in relatief grote organisaties. Het programma In het informatiedossier presenteert de opleiding het voltijdprogramma in de volgende tabel. Dit programma wordt in 12 maanden doorlopen. pagina 11

12 MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION Modules in bold font are compulsory. Others are indicative of available options. EC in brackets. Block 1 Block 2 Block 3 Corporate Finance (7) Corporate strategy (4) Strategic Marketing (4) Quantitative Methods (7) Human Resource Mgmt. (4) Information Systems (4) Econ. of Int. Business (7) Corporate Law (4) Operations Mgmt. (4) Financial Accounting (7) International Banking (4) Int. Financial Analysis (4) Personal Skills Advanced Economics (4) Financial Markets (4) International Finance (4) Corp. Governance & Ethics (4) Sustainable Management (4) Current Issues in Business (4) Block 4 Internschip and/or Thesis (10) Er zijn tien verplichte- en twee keuzemodules verdeeld over 3 blokken. Het onderdeel Personal Skills plus een aantal presentaties over actuele onderwerpen moeten door de studenten gevolgd worden. Voor het skills programme meldt de opleiding dat het gedurende het hele jaar loopt en dat het samen met de opleidingen MIF en MIMS gegeven wordt. De studielast is 80 uren. De studenten volgen tenminste 80% van het skills programme, afhankelijk van hun ervaring en leerbehoeften De opleiding geeft aan dat de cursussen 11 of 15 weken lopen en dat ze als volgt zijn ingedeeld: 2-3,5 uren per week contacttijd met de docent; 5 uren per week zelfstudie en individuele opdrachten; 2 uren per week groepsopdrachten; één studieweek één toetsweek. In schema ziet de structuur van het deeltijdprogramma er als volgt uit: Semester 1 Corporate Finance (7) Quantitative Methods (7) Semester 3 Econ. of Int. Business (7) Financial Accounting (7) Thesis (10) in te leveren voor augustus van het tweede jaar Semester 2 Corporate strategy (4) Human Resource Mgmt. (4) Strategic Marketing (4) Information Systems (4) Semester 4 Operations Mgmt. (4) Corporate Law (4) Keuzecursussen pagina 12

13 De opleiding geeft aan dat het Personal Skills programma wordt gespreid over twee jaren. Op de bezoekdag gaven de docenten van de opleiding Master in International Finance, waar óók een voltijd en deeltijdvariant naast elkaar lopen, aan dat bij de deeltijdstudenten geen behoefte is aan de mogelijkheid facultatief stage te lopen. Van de voltijdstudenten maakt 80% 90% er gebruik van. Organisatie Er is een opleidingsdirecteur van de opleiding Master of Business Administration voor 0,2 fte. De opleiding heeft een opleidingscommissie. De administratie wordt gedaan door het International Office. Nieuwe opleiding voor Nederland De opleiding start in september In het informatiedossier geeft de opleiding aan dat elf Nederlandse universiteiten en hogescholen een MBA-opleiding aanbieden. De locale concurrenten geeft UvABS weer in onderstaande tabel: University Fee FTE s FT Ranking Comments Leiden Not ranked GSIM Not ranked Starts 0905 NIMBAS th RSM nd Nyenrode th HES Not ranked No GMAT or working experience required De opleiding geeft aan dat in de context waarin zij fungeert zowel de reputatie (die grotendeels gebaseerd is op ranking in de Financial Times (FT) en de Economist) als de kosten van de opleiding een grote rol spelen bij de keuze die studenten maken. Nieuwe opleiding voor de instelling De opleiding is nieuw voor de UvABS en start in september De UvA heeft bij de NVA eind 2004 de toetsing als nieuwe opleiding aangevraagd. Studieomvang 70 EC pagina 13

14 4 Beoordeling per onderwerp In dit hoofdstuk toetst het panel de aanvraag aan de hand van de zes onderwerpen en negentien facetten uit het toetsingskader. Per facet is telkens de letterlijke omschrijving ervan uit het toetsingskader overgenomen. Daarna volgen eveneens per facet een summiere samenvatting van de informatie verstrekt door de instelling, en de overwegingen en het oordeel van het panel. Tot slot geeft het panel per onderwerp een samenvattend oordeel. 4.1 Doelstellingen opleiding Voor de beschrijving van de doelstellingen wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat de volgende uitgangspunten voor het samenstellen van de inhoud van het programma aan de orde waren: beschrijvingen van EQUIS ( voldoen aan door EQUIS gespecificeerde inhouden van MBA-materialen ) en AMBA; de ervaring van de eigen academische staf met andere MBA-programma s; Daarna heeft een panel van experts (academici en business people, dat wil zeggen potentiële werkgevers van afgestudeerden én werkgevers die eigen staf wil scholen) het curriculum beoordeeld. In de informatiedocumentatie geeft de opleiding inzicht in de aard van hun feedback. Het NVAO-panel constateert dat de feedback van de hierboven genoemde experts zich richt op: de legitimiteit van een Amsterdamse MBA in het grote aanbod van MBAopleidingen; de werving van studenten; het karakter van de opleiding: echt academisch, niet gespecialiseerd (genoemd wordt de sterkte van UvABS finance) maar een algemene MBA met een ietwat traditioneel curriculum. Het panel constateert dat de focus van de experts gericht was op de marketing van de opleiding, de aard van de opleiding en het niveau van de opleiding. Het panel heeft de indruk dat de eindtermen als zodanig niet speciaal in beeld zijn geweest. Het beroepsprofiel is niet aan de orde geweest, zo meldt de opleiding in de informatiedocumentatie. De opleiding geeft hiervoor als reden dat de experts die geraadpleegd zijn, bekend zijn met het MBA-concept dat door de markt gewaardeerd wordt. De focus van de betrokkenen heeft gelegen in het beoordelen van het programma voor toekomstige carrières in Business Administration bij overheid en bedrijfsleven. pagina 14

15 Het panel constateert dat de geraadpleegde deskundigen positief zijn over de MBAopleiding van UvABS. De opleiding heeft op basis van de feedback enkele bijstellingen in het programma aangebracht: versterking van het skills programme; ontwerpen van praktijkgerichte benaderingen; bekijken van de mogelijkheden om een Industrial management and Policy variant op te zetten. Inmiddels heeft de opleiding een eerste bezoek van EQUIS gehad vanwege het starten van het proces dat moet leiden tot EQUIS accreditatie In haar openingsalinea bij het facet Domeinspecifieke eisen schrijft de opleiding: Beyond the mere acquisition of knowledge and technical skills the curriculum is expected to put theory into practice by focusing on the personal development of participants through such competencies as decision-making, team work, leadership skills, entrepreneurial potential, negotiation skills, communication and presentations skills. In de informatiedocumentatie geeft de opleiding aan dat na het doorlopen van het programma studenten een hoog kennisniveau hebben van de internationale businessliteratuur en de vaardigheden hebben deze kennis adequaat toe te passen. Studenten kunnen problemen op het gebied van Business Administration analyseren en oplossen. Het programma waarborgt de ontwikkeling van business related personal skills. Studenten kunnen: o discussiëren met deskundigen op financieel gebied; o de eigen kennis en tegelijkertijd de beperkingen ervan hanteren; o de inzichten uit verschillende disciplines integreren op een manier die specialisten niet kunnen; o goed handelen in een internationale omgeving hiermee bedoeld de opleiding het kunnen werken met mensen van verschillende culturele achtergronden en het kunnen werken met scenario s uit diverse omgevingen; o effectief handelen in een werkomgeving dankzij hun persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Ook kunnen de afgestudeerden zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van business, en multi- en interdisciplinaire vraagstukken in een professionele context oplossen. De opleiding geeft in haar aanvullende informatie een herziene (ten opzichte van de aanvraag) lijst eindtermen. Het panel constateert dat ze algemeen geformuleerd zijn en daarmee gedeeltelijk inzicht geven in de context waarin de afgestudeerde wordt verondersteld te handelen. In een aanvullend document licht de opleiding de eindtermen toe. Het panel constateert dat daaruit die context af te leiden valt. In bijlage 8 van dit paneladvies staat de volledige lijst eindkwalificaties. Over het niveau van kennisverwerving meldt de opleiding het volgende. Alle afgestudeerden hebben tenminste een intermediaire kennis (intermediate knowledge) van alle gebieden van de opleiding. Van het kennisgebied waartoe het onderwerp van de thesis behoort, heeft de pagina 15

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling Panelrapport 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond van de opleidingsbeoordeling 6 3 Werkwijze panel

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie