GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE UUR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR."

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers, Ingeborg De Meulemeester, Raf Van Roeyen, Filip Kegels en Dirk Van Esbroeck, schepenen; Ludo De Block, Roger Heirwegh, Jozef Schelfhout, Luc Maes, Werner Maes, Johan Smet, Guy Tindemans, Ernest Smet, André Buyl, Luk Smet, Jan Weyers, Marleen Goeminne, Veerle Vincke, Ann Cools, Elise Balliauw, Dominique Tielens, Filip Hendrickx, Jurgen De Kerf, Lien Van Dooren, Marina Apers, Hilde Maes, Issam Benali, Jan Van De Perre, Charlotte Van Strydonck en Geert Noppe, raadsleden. Jan Noppe, secretaris. Raadslid Kristien Hulstaert was afwezig en werd verontschuldigd. Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: Openbare zitting. D Goedkeuring van het verslag van voorgaande zitting. 02. Reglement toekenning eretitels. D 13 D Financiën: a) retributie op afgifte administratieve bescheiden, fotokopies of andere duplicaten en benodigdheden aanpassing; b) rapportering over het visum 2012; c) goedgekeurd gemeentebudget 2013 aktename; d) goedgekeurde politiebegroting 2013 aktename. 04. Fingem uitnodiging tot inschrijving kapitaalverhoging Publi-T. D Goedkeuring wegtracé: verkavelingsaanvraag Interwaas WLM - Kantoor Gerry Smet, perceel tussen Molenbeekvallei, N70 en A. Farnèselaan. D Goedkeuring offerte ontwerper voor afkoppeling op private percelen in het kader van de heraanleg van de N70, doortocht Melsele. 07. Goedkeuring plannen uitbreiding waterleidingnet in de verkaveling Steenland te Kallo en het gemeentelijk aandeel. 08. Goedkeuring aanpassingswerken aan waterleidingsnet ingevolge wegen- en rioleringswerken, Ruiterstraat te Verrebroek. 09. Vaststelling lastvoorwaarden integrale sloop van 2 stallen, Oud Arenberg te Kieldrecht. 10. Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor de afbraak van de woningen Nieuwe Baan te Vrasene en Melseledijk te Melsele.

2 11. Vaststelling lastvoorwaarden maaien van wegels met motorzeis + oprapen maaisel in 2013/2014. D 50 D Aankoop materieel voor MIRG-EU voor de gemeentelijke brandweerdienst. 13. Afstand van voorkooprecht + recht van terugkoop op perceel, 9 e afdeling, sectie F nr. 473B, KMO-zone Schaarbeek te Melsele. 14. Openbare verkoop perceel bouwgrond, Dorpsstraat te Kieldrecht. 15. Aankoop grond ter realisatie trage verbinding, verkaveling Berghoek Alfons Van Puymbroecklaan te Melsele. 16. Aankoop grond + vestiging erfdienstbaarheidszone voor realisatie wegenis- en rioleringswerken, Heirbaan-Schaarbeekstraat te Melsele. D 50 D 11 D 22 D Verlenging leeftijdsgrens voor leden van het vrijwilligerspersoneel van de brandweer. 18. Personeel Lokale Politie Beveren: openverklaring van één betrekking van inspecteur van politie planton/onthaal. 19. Gemeentelijk basisonderwijs: aanwending instaplestijden voor splitsing kleuterklassen te Haasdonk, Kallo, Lindenlaan en Melsele. 20. Ten verzoeke van Groen-sp.a-fractie: a) maatschappelijk verantwoord uitbesteden; b) Standpunt meerderheid mbt bewoning in het GRUP-gebied. Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: a) Toekenning investeringstoelage van euro voor plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen Beverse Base- en Softbalvereniging goedkeuring; b) Vaststelling lastvoorwaarden huren Microsoft licenties (verlenging Open Value Contract). c) Ibogem kennisgeving algemene vergadering d.d Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Beveren - vertegenwoordiging. 22. Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw: voordracht kandidaatleden. 23. Gemeentelijke Sportcentra Beveren vzw: voordracht kandidaat-leden. 24. Gemeentelijke Jeugdcentra Beveren vzw: voordracht kandidaatleden. 25. Bestuurscommissie bibliotheek voordracht kandidaat-leden.

3 26. Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn vertegenwoordiging. 27. Waasse Landmaatschappij vertegenwoordiging. 28. Cevi vzw vertegenwoordiging. 29. Nv Kredietmaatschappij Onze Thuis vertegenwoordiging. 30. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - vertegenwoordiging. 31. Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra vzw vertegenwoordiging. 32. EGTS Linieland van Waas en Hulst vertegenwoordiging. 33. Maatschappij Linkerscheldeoever vertegenwoordiging. 34. Centrum voor basiseducatie Leerpunt Waas & Dender. D Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas. 36. Scholengemeenschap secundair onderwijs Beveren-Bazel. 37. Scholengemeenschap voor het gemeentelijk basisonderwijs Beveren en Kruibeke. 38. Samenstelling gemeenteraadscommissie + aanduiding voorzitter. D 03 D 11 D 11 Geheime zitting Toekenning titel ere-schepen aan de heer Robert Blommaert. 40. Personeel lokale politie Beveren: aanstelling leden selectiecommissie voor midden- en basiskader voor aanwerving 1 inspecteur van politie planton/onthaal. 41. Personeel gemeentelijke vrijwilligers brandweer Beveren: a) toekenning eervol ontslag aan brandweervrouw-vrijwilliger per ; b) toekenning eervol ontslag aan adjudant-vrijwilliger per Openbare zitting: 01. De voorzitter verwelkomt de raadsleden en het publiek en opent vervolgens de gemeenteraadszitting van heden. Secretaris Noppe leest het verslag van de zitting van dinsdag 26 februari 2013 voor. Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan het voorgelegd

4 verslag van de gemeenteraadszitting van 26 februari Vervolgens start de voorzitter de zitting met het vragenkwartiertje. Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, heeft vier vragen. - Aan het speelplein in de Bremstraat, ter hoogte van huisnummers 47 en 49, loopt een gracht waar op het einde een betonnen keermuur is aangebracht. Dit is vlak voor de ingang van het speelplein. Op die keermuur is er geen omheining. Onlangs is er een kind al spelend in de gracht gevallen. De gracht ligt, ter hoogte van de keermuur, een meter lager. Het raadslid vraagt of het mogelijk is om hierop een afsluiting te voorzien. In afwachting van deze afsluiting kunnen er misschien nadarhekkens geplaatst worden zodat er geen kinderen meer in de gracht kunnen vallen. Schepen Kegels zal dit zo snel mogelijk doorgeven aan de diensten, zodat zij dit kunnen nakijken en eventueel plaatsen. - In de pers kon de Vlaams Belang-fractie vernemen dat Electrabel, ten gevolge van minder inkomsten, geen dividenden uitkeert aan de gemeenten. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de gemeente Beveren? De burgemeester antwoordt dat hij dit ook heeft vernomen via de pers. Hij heeft echter nog geen schrijven ontvangen en moet daarom het antwoord nog schuldig blijven. De burgemeester gaat dit binnenkort opnemen met de ontvanger en terugkoppelen wat de consequenties hiervan zijn. Er zou een bepaald dividend niet worden uitgekeerd. Dit zal zeker besproken worden bij de begrotingswijziging.

5 - Na de wedstrijd van Waasland Beveren tegen Beerschot zijn er ernstige vernielingen aangebracht door de bezoekers. De schade werd geraamd op enkele duizenden euro s. Is deze schade reeds hersteld en wie gaat deze kosten betalen? Zijn de kosten voor rekening van de gemeente en kan men, gelet op de financiële toestand van Beerschot, de kosten verhalen op deze club? De burgemeester weet niet of de schade al hersteld is. De gemeente zal dit zeker niet zelf betalen. Waasland-Beveren heeft een schrijven gericht aan de club Beerschot om de kosten te verhalen. De burgemeester weet niet of dit al terugbetaald is. Hij heeft ook kennis van de financiële toestand van Beerschot. Er werd een factuur verzonden naar de club die opgemaakt werd op basis van de vernielingen. Raadslid Buyl vraagt nogmaals of de kosten voor de gemeente zijn? De burgemeester antwoordt dat deze kosten zeker niet voor de gemeente zijn. Er is trouwens hetzelfde gebeurd met Lokeren. De supporters van Lokeren hadden een aantal vernielingen aangebracht en op basis van camerabeelden hebben een aantal supporters van Lokeren ook stadionverbod gekregen. Er wordt niet enkel financieel opgevolgd, maar er is ook politionele opvolging. Er werd een factuur verzonden naar Lokeren op basis van de vernielingen en dit zal ook gebeuren met Beerschot. De club van de voetbalsupporters die de vernielingen aanbrengt, draait zelf op voor de kosten. - Momenteel zijn er wegenwerken aan de gang in de Pastoor Steenssensstraat te Beveren.

6 Zijn deze werken klaar voordat de Puitenslagersfeesten starten? Zullen de organisatoren gebruik kunnen maken van de stroomkasten ter hoogte van de Gamma? Zal het plein achter de O.-L.-Vrouwstraat, waar momenteel werfmateriaal en bouwmateriaal gestockeerd is, leeg zijn bij de begindatum van de jaarmarkt? Schepen Van Roeyen bevestigt dat er werken zijn in de Pastoor Steenssensstraat. Door een aantal omstandigheden zijn de werken later gestart. We moeten ook rekening houden met de winter. Er was gisteren een vergadering met de organisatie van de Puitenslagersfeesten. De aannemer heeft een tandje bijgestoken en al een week van de vertraging goedgemaakt. Tegen 1 mei zal er op de onderlaag asfalt liggen. De werken zullen klaar zijn tot aan het Chirolokaal. Er werd met de organisatie afgesproken om te proberen niet zoals klassiek was op Vijfstraten te beginnen, maar vanaf de Chiro richting O-L- Vrouwstraat de lus te maken om de jaarmarkt meer te betrekken. We kunnen de jaarmarkt langs achter of langs de O-L-Vrouwstraat bereikbaar maken. Er is een werfkast of foorkast geplaatst iets meer richting Pastoor Steenssensstraat. Er zal getracht worden dat alle voorzieningen meer richting Lindenlaan aanwezig zullen zijn. Het was een zeer positieve vergadering met iedereen en de problemen zullen zeker opgelost worden. Raadslid Buyl vraagt nogmaals of het plein zal gebruikt kunnen worden.

7 Volgens de schepen heeft de aannemer zich formeel geëngageerd dat de zones, die nu als stockage gebruikt worden, volledig leeg zullen zijn zodat alles perfect zal kunnen verlopen. Raadslid Luc Maes, Open Vld-fractie, heeft twee vragen. - In de pers zijn er een aantal artikelen verschenen over de kwaliteit van de fluo vestjes. Het overgrote deel schijnt eigenlijk van een ondermaatse kwaliteit te zijn. Al een aantal jaren worden er vestjes uitgedeeld aan de schoolkinderen om hun veiligheid te verhogen. Heeft de gemeente zicht over de kwaliteit van de vestjes die uitgedeeld zijn? Zo neen, kan dit dan onderzocht worden? Het kan niet zijn dat deze gratis vestjes van ondermaatse kwaliteit zijn. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. Schepen Van Roeyen antwoordt dat Beveren de traditie heeft om aan bepaalde leerjaren (wisselsysteem) fluo vestjes, hesjes of rugzakhoezen te geven. Er wordt meestal met gespecialiseerde firma s onderhandeld alvorens aan te kopen. De schepen heeft nog geen opmerkingen of berichten ontvangen van de schooldirecties dat deze niet conform de wetgeving zouden zijn. Hij zal dit laten nakijken. Ook wat men weggeeft, moet een goede kwaliteit hebben! - Raadslid Maes heeft in de collegeverslagen gelezen dat er een afwijking is toegestaan aan het reglement voor de regenputpremie inzake de oppervlakte. In dit zelfde collegebesluit stond ook een zinsnede dat men gaat onderzoeken om de grens van grootte van de oppervlakte minder arbitrair te maken. Het raadslid vindt dit op zich een goede zaak.

8 Tot op heden was dit vrij hypocriet. Als men 301 m² had, kreeg men niets en als men 299 m² had, dan kreeg men euro premie. De reden die men opgaf was dat groter dan 300 m² wordt opgelegd door de decreetgever en onder de 300 m² door het politiereglement. Daar heeft de burger niets aan. Op zich is de herziening een goede zaak! Wanneer wordt dit reglement aangepast? Er zijn ook wel wat mensen die 15 tot 30 jaar terug een regenput hebben gestoken zonder reglementering. In veel gevallen wordt deze regenwaterput niet gebruikt. Indien mensen die regenput werkelijk zouden gebruiken voor toiletten of om te wassen, dan hebben zij geen recht op deze premie omdat zij die regenput al hebben, terwijl zij echter nog meer dan de helft van de kosten moeten doen. Is het mogelijk om in het nieuwe premiereglement daar iets van te voorzien? Misschien een verlaagde premie, zodat de mensen met een bestaande regenput niet uit de boot vallen en toch gestimuleerd worden tot die aanpassing. Schepen Vlegels antwoordt dat de herziening beslist werd naar aanleiding van een vraag die juist 1 m² boven de norm lag en het college beslist heeft om die premie dan toch uit te keren. Het reglement moet aangepast worden, zodat men niet ineens afvalt of er net toch bij is. Dit reglement wordt nu uitgewerkt. Het heeft wat consequenties naar decretale verplichting en niet-verplichting. Daar was de grens vroeger een beetje getrokken. Een premie voor oude regenputten, die destijds zonder reglementering gelegd zijn, ligt iets moeilijker. Er zijn mensen die al jaren een regenput hebben en die nog steeds gebruiken.

9 Een verder onderzoek door de diensten is wenselijk. - Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, heeft via de media vernomen dat de VDAB, omwille van besparingen, een aantal Werkwinkels in Vlaanderen wil sluiten. Hoewel de regionaal directeur van de VDAB in de media gesteld heeft dat er in het Waasland geen Werkwinkels zouden sluiten, zijn er toch een aantal redenen om ongerust te zijn over de Werkwinkel in Beveren, nl.: - volgens de regionaal directeur is het niet uitgesloten dat er in de toekomst toch Werkwinkels zouden dichtgaan; - in het verleden is er een deel van de dienstverlening in een aantal Wase gemeenten verschoven naar de overkoepelende Werkwinkel in Sint-Niklaas; - naast een volledige stopzetting zou het ook kunnen dat er een verdere afbouw komt van Werkwinkels in het Waasland of Beveren met een verschuiving naar Sint-Niklaas. De doelgroep van Werkwinkels is beperkt mobiel. Een verre verplaatsing kan werkzoekenden afschrikken. De VDAD wil meer inzetten op digitale contacten met werkzoekenden zoals sociale media, videogesprekken, enz. Dit echter zonder rekening te houden met de digitale kloof die geldt voor heel wat kansarme groepen. Groen-sp.a wil onderstrepen wat het belang is van het ontplooien van maatregelen voor werkzoekenden in de buurt van de mensen hun woonplaats, hier in Beveren zelf. De fractie wil daarom weten of het gemeentebestuur al contact heeft opgenomen met de VDAB om te weten wat de plannen zijn met de Werkwinkel in Beveren. De fractie vraagt aan het gemeentebestuur om alles in het werk te stellen om de dienstverlening van de Beverse Werkwinkel lokaal te verankeren en vooral de openingstijden op peil te houden.

10 Schepen De Meulemeester antwoordt dat er op 23 april een gesprek zal plaatsvinden met de heer Van Malderen, directeur van de VDAB in Sint- Niklaas. Het college deelt de bezorgdheid van de fractie. De gemeente zal aandachtig luisteren naar wat de heer Van Malderen te vertellen heeft. Het is belangrijk dat inwoners uit Beveren die naar werk moeten gaan zoeken, dit in Beveren kunnen doen. Na 23 april weten we allemaal iets meer. 02. Vanaf 18 oktober 2012 is niet langer de Vlaamse Regering, maar de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden. De toekenning van een eretitel voor burgemeesters blijft een bevoegdheid van de Vlaamse Regering. Met eenparigheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan voorgelegd reglement inzake toekenning van eretitels. 03. Volgende punten met betrekking tot de financiën worden aanvaard: a) De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: retributie op afgifte administratieve bescheiden, fotokopies of andere duplicaten en benodigdheden aanpassing. Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, gaat niet akkoord met dit punt. De rijbewijzen zullen nu in bankformaat worden uitgegeven. De gemeente wenst daar 5 euro boven de kostprijs bij te doen. De fractie vindt niet dat dit kan. De overheid legt een verplichting op aan de burger, maar de burger draait op voor de kosten. Daar deze rijbewijzen ook beperkt in tijd zullen zijn, is dit een steeds weerkerende kost voor de burger. Daarom vraagt de fractie om deze rijbewijzen gewoon tegen kostprijs uit te reiken en er geen verhoging bij te doen. De burgemeester antwoordt dat dit niet moet voorgesteld worden alsof wij daar

11 winst op maken. Het is gewoon de kostprijs voor de gemeente die nauwelijks gerecupereerd wordt. Het is een afspraak die in gans het Waasland gemaakt werd. In die zin volgt Beveren wat de andere Wase gemeenten doen of volgen zij ons. Deze afspraak wordt gemaakt rond al de retributies tussen alle Wase gemeenten. De Vlaams Belang-fractie zal dit punt niet goedkeuren. Raadslid Buyl vraagt een stemming over dit punt. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer start binnenkort met de uitreiking van rijbewijzen in bankkaartformaat en dit brengt extra administratieve taken mee. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de federale vergoeding te verhogen met een gemeentelijk aandeel van 5 euro: op afgifte rijbewijs: kostprijs + 5 euro; op afgifte voorlopig rijbewijs: kostprijs + 5 euro; op afgifte duplicaat: kostprijs + 5 euro. Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen-sp.a) tegen 3 neen-stemmen (Vlaams Belang, Open Vld) wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd voorstel inzake aanpassing van de retributie op afgifte administratieve bescheiden, fotokopies of andere duplicaten en benodigdheden. b) Met algemeenheid van stemmen wordt akte genomen van de rapportering door de financieel beheerder over de uitvoering van het visum c) Alsook wordt algemeen akte genomen van het goedgekeurde gemeentebudget d) De begroting van de politie 2013 werd door het federaal en gewestelijk toezicht goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 7 van het algemeen reglement op de boekhouding van de Lokale Politie worden alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m. de begroting door het college aan de raad meegedeeld. Algemeen wordt door de raad hiervan akte genomen.

12 04. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Fingem uitnodiging tot inschrijving kapitaalverhoging Publi-T. Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft het dossier bekeken. Hier wordt weer een rooskleurig verhaal voorgesteld. Het gaat om 7 % netto dividend dat jaarlijks nog met 2 % zou verhogen. Op zich ziet alles er mooi uit. Er is ook een positief advies van de gemeenteontvanger. We hebben echter in het verleden ook dossiers gehad waar dit heel snel gekeerd was. Laat ons denken aan Dexia waar we amper 3 of 4 jaar geleden ook in een kapitaalsverhoging zijn gestapt met heel veel beloftes van rendement, maar we daarna ons geld wel kwijt waren. De daarnet gestelde vraag en de mededeling dat Electrabel geen dividend zou uitbetalen aan de gemeenten, is een extra punt om te zeggen dat de gemeente hier beter niet zou instappen. De Open Vld-fractie gaat dit punt niet goedkeuren. De ervaring met Dexia was ook negatief in die zin dat de gemeenten niks hadden, maar voor bepaalde groepen werden er wel dingen geregeld zoals eeuwigdurende leningen tegen hoge rentes enz. Er is ook een ongelijke behandeling van de aandeelhouders geweest. We kunnen hier beter niet verder instappen en terughoudend zijn. Raadslid Schelfout, Vlaams Belang-fractie, zegt dat zijn fractie dit punt ook niet zal goedkeuren. Hij volgt de visie van de heer Maes. Fingem voorziet een tweede inschrijving voor eventuele gemeenten die nog niet ingeschreven hebben. Door het feit dat de reserves van de gemeente daarvoor reeds opgebruikt zullen zijn, zal men dit financieren met thesauriebewijzen, wat een bijkomend risico zal inhouden.

13 De burgemeester zegt dat het hier niet over Electrabel gaat, maar over Fingem. Fingem is een financieringsmaatschappij voor de gemeenten. Men kan Fingem en alle distributiemaatschappijen niet vergelijken met de Gemeentelijke Holding. Het punt hier is het feit dat dit niet gefinancierd wordt door een overboeking vanuit de gemeenten. We moeten de euro niet betalen uit de gemeentekas. Het bedrag wordt afgenomen van de reserves die voorzien zijn bij Fingem. Als de gemeente de reserves hier niet voor gebruikt, dan blijven die gewoon staan. Naar raadslid Maes toe stelt hij dat dit in de vorige legislatuur ook is gebeurd. We hebben nog Publi-T aandelen onderschreven met geld dat de gemeente uit de begroting had genomen omdat die aandelen zo interessant waren qua belegging. Dit is hier niet zo. De burgemeester verwijst naar een jaar geleden toen een beslissing werd genomen in het kader van de sector aardgas. We hebben toen de aandelen bij Fingem ook onderschreven. Het zou niet verstandig zijn om die reserves nu niet te gebruiken. Door ze te gebruiken krijgen we een serieus rendement. Alle vroegere aandelen hebben ook een groot rendement opgebracht. Bijna alle gemeenten onderschrijven trouwens die aandelen die aangekocht zijn tegen een zeer voordelige prijs. De aankoopprijs lag veel lager dan de marktwaarde. Als we morgen de aandelen op de beurs zouden verkopen, is die waarde veel groter. Het zou vanuit de gemeente niet verstandig zijn om dit te doen. De financieel beheerder steunt dit voor meer dan 200 %. Raadslid Luc Maes heeft dit vroeger ook gesteund.

14 Hij herinnert zich de hele discussie met Dexia, ongeveer drie jaar geleden, met ongeveer dezelfde motivatie. Reserves omzetten in kapitaal wordt risicokapitaal en kan dan ook gemakkelijker kwijtgespeeld worden. We moeten lessen trekken uit het verleden en moeten voorzichtig blijven. Hij is hierin terughoudend en gaat het punt niet goedkeuren. Raadslid Schelfout vindt het een risicovolle zaak, daar we gaan investeren in het buitenland. Het is eigenlijk een vorm van speculeren. De laatste tijd is er in veel financiële zaken bewezen dat het dikwijls verkeerd loopt. Daarom zal de Vlaams Belang-fractie dit punt niet goedkeuren. De burgemeester zegt nogmaals, voor alle duidelijkheid, dat de Gemeentelijke Holding toen in moeilijkheden zat. Het was toen een reddingsoperatie. Het was een kapitaalsverhoging om die Gemeentelijke Holding te redden. Op een gegeven moment werd er 13 % interest beloofd door de regering waar de verantwoordelijkheid achteraf afgeschoven is op de lokale besturen. Dit dossier is hiermee totaal niet te vergelijken. De reserves zijn er en staan ter beschikking van de gemeente Beveren. Indien we dit nu niet onderschrijven, dan blijven de reserves gewoon staan zonder rendement voor de gemeente. Het kost de gemeente geen eurocent, maar brengt ons alleen maar geld op. Het is een goede investering met kleine risico s. De raad van bestuur van Fingem nodigt onze gemeente uit om in te schrijven op de kapitaalverhoging van Publi-T van 77 miljoen euro. De cvba Publi-T beheert de aandelen van de publieke sector binnen de transportnetbeheerder Elia. Fingem beheert 3,44% van de aandelen van Publi-T. De raad van bestuur van Fingem heeft een sterke aanbeveling geformuleerd om in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T. Financieel beheerder Hugo Maes adviseert in te tekenen op 747,69 aandelen voor een totaal bedrag van ,57 euro.

15 De gemeenteraad geeft met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen-sp.a) tegen 3 neen-stemmen (Open Vld, Vlaams Belang) aan Fingem de opdracht om voor rekening van de gemeente in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T voor een bedrag van ,57 euro. 05. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Goedkeuring wegtracé: verkavelingsaanvraag Interwaas WLM - Kantoor Gerry Smet, perceel tussen Molenbeekvallei, N70 en A. Farnèselaan. Raadslid Noppe, Groen-sp.a-fractie, zegt dat zijn fractie dit punt zal goedkeuren. Hij heeft echter een eerste vraag. Hij vraagt aandacht voor de fietsverbinding tussen de beide delen van de Farnèselaan. Door de fractie werd al herhaaldelijk aangedrongen op de aanleg van deze verbinding. Steeds kwam als antwoord dat de grond, waarover deze verbinding moet komen, zeer moeilijk te verwerven is. Bij het bekijken van het plan voor het wegtracé merkten we echter op dat de grond, palend aan het onverwerfbare stuk, al in handen is van een bekend vastgoedkantoor. De kortste verbinding tussen de twee delen van de Farnèselaan zou evengoed over dit stuk kunnen lopen, vlak naast de scheidingslijn met het onverwerfbare stuk. Het raadslid vraagt aan het college om te onderzoeken of er met de vastgoedmakelaar een tijdelijke overeenkomst kan gesloten worden om over zijn perceel een voorlopig fietstracé aan te leggen in afwachting van verdere ontwikkelingen in het gebied. De aanleg van dit voorlopige tracé hoeft niet gepaard te gaan met grote kosten, maar kan een beetje gravel zijn en een brugje over de beek. De fractie wil nogmaals het belang van deze verbinding onderstrepen. Het is een veilig alternatief voor de fietsers die van Melsele-Zuid naar Melsele- Noord willen en omgekeerd. Het zou het mogelijk maken om de zeer gevaarlijke N450 te vermijden.

16 Het zou de verplaatsing met de fiets of te voet kunnen bevorderen. Vervolgens heeft raadslid Noppe een vraag betreffende de fasering van het aansnijden van het gebied. Op welke termijnen zal de rest van de geplande ontwikkeling van het binnengebied gerealiseerd worden? Hij vraagt ook om het gebied ten noorden van de Molenbeek, nu ook ingekleurd als woonuitbreidingszone, te vrijwaren als groengebied. Schepen Van Roeyen kan, wat betreft de fietsverbinding tussen Farnèselaan Noord en Zuid, alleen maar gelukkig zijn dat de fracties het opnemen voor de zaken waar de gemeente al zolang mee bezig is. Het is een idee dat uit het beleid komt. De realiteit is dat de verwerving van de gronden een problematiek was die niet zo eenvoudig is. Er is een onverdeeldheid met heel veel families. Er zit nu wel wat beweging in. Anderzijds moeten we meegeven dat de ontwikkeling in dit gebied nu volop lopende is. Er zijn oefeningen lopende rond ontsluiting op het vlak van mobiliteit. Er moeten een aantal keuzes gemaakt worden. Op dit vlak is er een princiepsbeslissing om voor de Oost-Westfietsverbinding in de Beekvallei een ontwerper aan te duiden. Deze procedure is lopende, maar de ontwerper moet nog aangeduid worden. Voor de Noord-Zuidverbinding is er al een plan klaar. We evolueren nu in een richting dat de verbindingen, ook voor gemotoriseerd vervoer, dermate zullen ingericht worden en dat we de zachte verbinding eventueel sneller kunnen aanleggen. We zitten met een nieuwe meerderheid. In de loop van de komende weken moet dit in de begrotingsbesprekingen ook opgenomen worden. Bijna alle voorwaarden zijn vervuld. De eigendomsoverdracht is nog niet helemaal rond, maar er komt beweging in

17 met enig perspectief. Schepen Vlegels zegt dat er een fasering bestaat voor het gebied. Deze verkaveling is een voorafname op een groter gebied dat de komende jaren zal ontwikkeld worden. Dit gebied bestaat nog uit twee delen. Er is het stuk tussen de N70, Farnèselaan en de Beekvallei dat het voorwerp uitmaakt van een RUP dat in voorbereiding is. De afbakening ervan is klaar. We gaan nu de invulling van het RUP doen. Dat is uiteraard commissiewerk voor deze gemeenteraad. Het tweede deel is Meersen-Zuid dat niet in het RUP zit. Het is in het structuurplan bevroren voor de langere termijn. Er wordt wel door eigenaars aangedrongen om dit gebied ook te ontwikkelen. Het is de bedoelding om voor Meersen-Zuid rekening te houden met de het valleigebied, het water en de groenstructuur. De schepen zegt niet dat er niets zal komen in dit gebied, maar de gemeente is zeer bezorgd om dit zo veel mogelijk te behouden. Dit zit nu niet in het RUP dat binnenkort zal gepresenteerd worden op een commissie in het voorjaar. In die eerste fase van dit RUP zullen een 200 woningen komen. De fase Meersen-Zuid is een latere discussie. De realisatie van dit RUP zal ook leiden tot een verdere fietsverbinding langs het Pareinpark, via Viergemeet richting Cortewalle. Dit wordt tegelijkertijd, met dit RUP, mogelijk gemaakt. Raadslid Luc Maes, Open Vld-fractie, heeft ook nog een vraag/suggestie in de rand van het dossier. Als de woningen gebouwd worden, moet er ook aan de decretale normen qua isolatie en energiehuishouding worden voldaan. De gemeente kan verder gaan door een specifiek reglement op een verkaveling of op een woonhuis op te leggen. Het is misschien moeilijk, maar er is wel één geschikt blokje van ongeveer 7-8 woningen dat het dichtst tegen de N70 ligt om hierin verder te gaan.

18 Misschien is het wel een uitdaging om met de verkavelaar in der minne een akkoord te maken dat er bv. met het blokje van 7-8 aaneensluitende woningen wordt verder gegaan tot het bouwen van passiefwoningen. Omdat het een geheel is, zal de meerkost een stuk minder zijn. Hij vraagt aan het college om in samenspraak met de verkavelaar, eens te polsen of daar niet, op vrijwillige basis, verder kan gegaan worden. Schepen Vlegels antwoordt dat we in de toekomst inderdaad aandacht moeten hebben voor die problematiek. Hij weet niet tot wie dat blokje behoort, maar vermoedt dat het de Waasse Landmaatschappij is die dit gaat ontwikkelen. Er zijn drie verschillende instanties: de Waasse Landmaatschappij, de Intercommunale en het kantoor Gerry Smet die de woningen in deze verkaveling gaan ontwikkelen. Indien het de Waasse Landmaatschappij is, dan kunnen we deze vraag naar hen doorsturen. We zullen in de toekomst zoveel mogelijk aandacht geven aan dit soort zaken van energiezuinige woningen. Raadslid Maes dacht dat wat nu voorligt, volledig privaat was. Volgens schepen Vlegels zijn het drie instanties die daar woningen gaan zetten. Raadslid Noppe wenst nog even terug te komen op het antwoord van schepen Van Roeyen. Als hij het goed begrijpt, dan gaat de verbinding gelegd worden op het perceel dat nu als onverwerfbaar wordt beschouwd. Dus is er blijkbaar toch enige evolutie in dit dossier. Hij vraagt wanneer de verwerving van dit domein zal gebeuren? Wanneer zal de fietsverbinding dan gelegd worden? Schepen Van Roeyen antwoordt dat er twee elementen zijn.

19 We hebben eerst het eigendomsstatuut. Schepen Vlegels heeft gezegd dat één van de actoren de heer Smet is. In de marge van de bespreking rond de ruimtelijke invulling zijn er al een aantal contacten geweest. Dit moet afgerond worden. Er kunnen moeilijk termijnen van weken of maanden opgeplakt worden. Met wat meeval zou het dit jaar moeten lukken. Het is natuurlijk altijd voorwaardelijk en we moeten akkoorden kunnen maken. Indien dit niet in der minne kan, dan moet men starten met onteigenen en dat is een heel ander verhaal. De aanleg zelf is een kwestie van opname in de begroting. We hebben plannen die klaar zijn. Er is een plan verbinding Noord-Zuid met een brug over de beek. Het zou een schitterende realisatie zijn die, vanuit de dienst mobiliteit, verdedigd zal worden bij de collega s van het college om dit in de begroting op te nemen. Dit is werk voor de komende weken. Door Interwaas, de Waasse Landmaatschappij en Kantoor Gerry Smet werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een deel van de gronden gelegen te Melsele, tussen de Molenbeekvallei, de N70 en de A. Farnèselaan, deels in woongebied en deels in woonuitbreidingsgebied. Het ontwerp voorziet in deze 1 ste fase ter hoogte van de A. Farnèselaan 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing. In de aanvraag is ook de aanleg van nieuwe wegenis voorzien. De aanvraag werd onderworpen aan een bijzondere bekendmaking wat leidde tot één bezwaar van een aanpalende eigenaar. Na bespreking werd het ingediende bezwaar als ongegrond verklaard. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het ongegrond verklaren van het ingediende bezwaar en wordt goedkeuring gehecht aan het wegtracé en de uitvoering van de nieuwe wegenis. 06 De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Goedkeuring offerte ontwerper voor afkoppeling op private percelen in het kader van de heraanleg van de

20 N70, doortocht Melsele. Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft er niets op tegen dat er voorzien wordt in afkoppeling en dit in één dossier wordt meegenomen. Hij vindt het wel een heel groot bedrag om er niet mee de markt op te gaan! Het is puur in uitbreiding gegaan van de opdracht voor de ontwerper van de openbare riolering en openbare weg. We hebben een aantal dossiers gerealiseerd waar ook met een samenwerkingsakkoord gewerkt werd en dat geleid heeft tot zeer goede resultaten. Hij vindt het spijtig dat hier de markt niet is bevraagd. Men heeft hier niet naar de laagste kostprijs gekeken. We hebben relatief weinig zicht op de kostprijs. Schepen Van Roeyen antwoordt dat raadslid Maes de problematiek van de afkoppeling zeker kent. Hij kent ook op dit vlak de manier van werken van de gemeente.. Deze week was er met alle betrokken diensten een vergadering en werd de ervaring met al deze dossiers afgetoetst. Het is de bedoeling om de benadering in die zin aan te passen zodat alles iets flexibeler wordt. Er komt een voorstel aan het college om naar kostprijs toe, op basis van raamovereenkomsten, een realistischer verhaal te kunnen doen en in te spelen op wat mensen al dan niet doen. Zo komen we tot een perfecte kosten-baten analyse. Op basis van reële kost, want er wordt belangrijke betoelaging voor gegeven, kan het verhaal verder op punt gezet worden. We zijn volop bezig om, uit ervaring van de twee dossiers die lopen, naar een nog efficiëntere aanpak te gaan. Raadslid Maes vindt het antwoord van de schepen een beetje naast de

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie